Delårsrapport 3 kvartaler 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3 kvartaler 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 3 kvartaler 2012

2 Indholdsfortegnelse ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i de første 3 kvartaler Forventninger til fremtiden 9 Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning Delårsregnskab 12 Totalindkomstopgørelse 13 Pengestrømsopgørelse 14 Balance, aktiver 15 Balance, passiver 16 Egenkapitalopgørelse 17 Noter 21 Supplerende information 22 Kort om Hartmann 2

3 Kort fortalt Udviklingen i den europæiske forretning var ikke tilfredsstillende i de første 3 kvartaler 2012, som var præget af en tilpasning af priserne på det tyske marked. Nordamerika fortsatte den positive udvikling og udviste historisk høje vækstrater på baggrund af målrettet salgsarbejde og højere kapacitetsudnyttelse. Forventningen om en omsætning på 1,5 mia. kr. fastholdes, mens Hartmann justerer forventningerne til overskudsgraden til niveauet 7,5% fra det udmeldte interval på 7,5-9%. I de første 3 kvartaler 2012 opnåede Hartmann en omsætning på mio. kr. (2011: mio. kr.) og et driftsresultat* på 86 mio. kr. (2011: 82 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad* på 7,5% (2011: 7,6%). I 3. kvartal udgjorde omsætningen 373 mio. kr. (2011: 355 mio. kr.), og driftsresultatet var 24 mio. kr. (2011: 25 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 6,5% (2011: 7,1%). Pengestrømmene fra drifts- og investeringsaktivitet udgjorde 69 mio. kr. i de første 3 kvartaler 2012 (2011: 78 mio. kr.) samt 17 mio. kr. i 3. kvartal (2011: 30 mio. kr.). Ved udgangen af 3. kvartal var afkastet af den investerede kapital steget til 18,6% (2011: 14,4%). I Nordamerika steg omsætningen for de første 3 kvartaler 2012 til 197 mio. kr. (2011: 156 mio. kr.), og driftsresultatet blev 41 mio. kr. (2011: 11 mio. kr.). I 3. kvartal udgjorde omsætningen 66 mio. kr. (2011: 52 mio. kr.) og driftsresultatet 11 mio. kr. (2011: 4 mio. kr.). Hartmann fastholder forventningerne om en omsætning på 1,5 mia. kr. og justerer forventningerne til overskudsgraden til niveauet 7,5% fra det udmeldte interval på 7,5-9%. De udfordrende markedsvilkår på særligt det tyske marked forventes fortsat at påvirke Hartmanns resultat i 4. kvartal, ligesom den positive udvikling i Nordamerika forventes at fortsætte. Den europæiske forretning realiserede i de første 3 kvartaler 2012 en omsætning på 946 mio. kr. (2011: 925 mio. kr.) og et driftsresultat på 63 mio. kr. (2011: 92 mio. kr.). I 3. kvartal var omsætningen 306 mio. kr. (2011: 303 mio. kr.) og driftsresultatet 18 mio. kr. (2011: 28 mio. kr.). * I denne rapport refererer driftsresultat til resultat af primær drift før særlige poster og overskudsgrad til overskudsgrad før særlige poster, medmindre andet er anført. 3

4 hoved- og nøgletal mio. kr. 3. kvartal 3. kvartal Akk. Akk. Koncern Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto (1) (4) (5) (13) Resultat før skat (EBT) Periodens resultat (EAT) Totalindkomst 21 (17) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (15) (15) (42) (24) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 (38) (59) (93) Pengestrømme i alt 17 (8) 10 (15) Balance Aktiver Investeret kapital (IC) Nettoarbejdskapital (NWC) Rentebærende gæld, netto Egenkapital Nøgletal i % Overskudsgrad (EBITDA) 12,1 12,9 12,7 13,3 Overskudsgrad før særlige poster 6,5 7,1 7,5 7,6 Overskudsgrad (EBIT) 6,5 7,1 7,5 7,6 Afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROIC, 12 mdr.) 18,6 14,4 Egenkapitalforrentning (12 mdr.) 15,1 13,7 Egenkapitalandel 51,3 50,8 Gearing 27,9 37,1 Aktierelaterede nøgletal Antal aktier, stk. (ultimo, ekskl. egne aktier) Antal aktier, stk. (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) Resultat pr. aktie, kr. (EPS) 2,6 2,3 9,1 7,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie, kr. 4,6 6,6 16,0 14,8 Indre værdi pr. aktie, kr. 85,5 80,4 Børskurs pr. aktie, kr. 115,0 95,0 Børskurs/indre værdi pr. aktie 1,3 1,2 Price/earnings 12,7 12,5 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal 2010, jf. note 37 i årsrapporten for

5 udviklingen i de første 3 kvartaler 2012 Den europæiske forretning var præget af en tilpasning af priserne på det tyske marked, og udviklingen i Europa var ikke tilfredsstillende i de første 3 kvartaler Den nordamerikanske forretning fortsatte derimod den positive udvikling og leverede lønsom vækst og et stærkt resultat. På baggrund af den negative udvikling i den europæiske forretning i de første 3 kvartaler justerer Hartmann forventningerne til overskudsgraden fra det udmeldte interval på 7,5-9% til niveauet 7,5%. Hartmann fortsætter det målrettede arbejde med at styrke den europæiske forretnings konkurrenceevne og vende den negative udvikling i lønsomheden gennem en række 'Competitive edge'-tiltag og et øget fokus på profitabilitet i salgsindsatsen. Der er skabt gode resultater med produktionsoptimering og effektivisering i de seneste år, og arbejdet med at styrke Hartmanns konkurrenceevne vil også fremover være afgørende for at sikre lønsomheden og skabe et solidt udgangspunkt for bæredygtig vækst. Med udgangspunkt i 'Competitive edge driving growth'-strategien vil Hartmann i de kommende år også fokusere på at udbygge markedspositionen. Totalindkomstopgørelse Nettoomsætning Den samlede omsætning udgjorde mio. kr. i de første 3 kvartaler 2012 (2011: mio. kr.), og i 3. kvartal var omsætningen 373 mio. kr. (2011: 355 mio. kr.). Europa I de første 3 kvartaler 2012 realiserede den europæiske forretning en omsætning på 946 mio. kr. (2011: 925 mio. kr.), og i 3. kvartal udgjorde omsætningen 306 mio. kr. (2011: 303 mio. kr.). Hartmann formåede at øge afsætningen af støbepapemballage drevet af en positiv udvikling på de syd- og sydøsteuropæiske markeder samt i England. Den øgede afsætning blev dog opvejet af et fald i den gennemsnitlige salgspris, som i vid udstrækning var drevet af en tilpasning af priserne på det vigtige tyske marked. De øvrige europæiske markeder bidrog positivt til udviklingen i omsætningen. Derudover var omsætningsvæksten i Europa i de første 3 kvartaler 2012 mærkbart påvirket af et betydeligt højere aktivitetsniveau i Hartmann Technology. Nordamerika Den nordamerikanske forretnings omsætning udgjorde 197 mio. kr. (2011: 156 mio. kr.) i de første 3 kvartaler 2012, og i 3. kvartal var omsætningen 66 mio. kr. (2011: 52 mio. kr.). Den fortsatte fremgang i Nordamerika skyldes først og fremmest, at Hartmann formåede at øge afsætningen og andelen af højværdiprodukter sammenlignet med samme periode sidste år. Dette bidrog til at øge omsætningen og den gennemsnitlige salgspris i Nordamerika, og udviklingen var drevet af tilgang af nye kunder samt mersalg til eksisterende kunder. Endelig bidrog valutakursudviklingen positivt til den øgede omsætning. Driftsresultat Hartmanns driftsresultat for de første 3 kvartaler 2012 udgjorde 86 mio. kr. (2011: 82 mio. kr.), og overskudsgraden var 7,5% (2011: 7,6%). I 3. kvartal realiserede Hartmann et driftsresultat på 24 mio. kr. (2011: 25 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 6,5% (2011: 7,1%). Europa Den europæiske forretnings driftsresultat var 63 mio. kr. (2011: 92 mio. kr.) i de første 3 kvartaler 2012 svarende til en overskudsgrad på 6,6% (2011: 10,0%). I 3. kvartal udgjorde driftsresultatet 18 mio. kr. (2011: 28 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 5,9% (2011: 9,1%). Pristilpasningen på det vigtige tyske marked var den væsentligste enkeltstående årsag til den negative udvikling i driftsresultatet, som var påvirket af et fald i den gennemsnitlige salgspris og et lavere bidrag fra højværdiprodukter (-16 mio. kr.) sammenlignet med samme periode sidste år. Positive takter på en række andre europæiske markeder formåede ikke at opveje det stærke fokus på pris samt den generelle fremgang i discountsegmentet på blandt andet det tyske marked. Driftsresultatet var endvidere negativt påvirket af en lavere kapacitetsudnyttelse (-10 mio. kr.) som følge af de fortsat udfordrende markedsvilkår samt en forventet og planlagt stigning i de faste omkostninger (-10 mio. kr.), som kan henføres til den gennemførte styrkelse af Hartmanns organisation og kompetencer. De samlede omkostninger til råvarer og transport stabiliseredes i 3. kvartal. Den øgede aktivitet i Hartmann Technology bidrog positivt til driftsresultatet (12 mio. kr.). 5

6 Nordamerika I Nordamerika forbedrede Hartmann driftsresultatet til 41 mio. kr. (2011: 11 mio. kr.) og overskudsgraden til 21,0% (2011: 7,2%) i de første 3 kvartaler I 3. kvartal udgjorde driftsresultatet 11 mio. kr. (2011: 4 mio. kr.) svarende til en overskudsgrad på 16,3% (2011: 7,3%). Den positive udvikling fortsatte i Nordamerika, hvor driftsresultatet blev løftet af den øgede afsætning, en fortsat højere andel af højværdiprodukter og en deraf følgende stigning i den gennemsnitlige salgspris (13 mio. kr.). Derudover bidrog blandt andet lavere råvarepriser og en mere effektiv udnyttelse af råvarerne (10 mio. kr.) samt en højere kapacitetsudnyttelse (7 mio. kr.) til forbedringen af driftsresultatet i de første 3 kvartaler Koncernfunktioner Omkostninger til koncernfunktioner udgjorde 18 mio. kr. i de første 3 kvartaler 2012 (2011: 22 mio. kr.) og 5 mio. kr. (2011: 6 mio. kr.) i 3. kvartal. Finansielle poster I de første 3 kvartaler 2012 udgjorde Hartmanns finansielle poster -5 mio. kr. (2011: -13 mio. kr.), og i 3. kvartal var finansielle poster -1 mio. kr. (2011: -4 mio. kr.). Udviklingen kan henføres til lavere rentebetalinger og positive valutakursreguleringer ved omregning til danske kroner. Periodens resultat Periodens resultat udgjorde 63 mio. kr. i de første 3 kvartaler 2012 (2011: 52 mio. kr.) og 18 mio. kr. i 3. kvartal (2011: 16 mio. kr.). Totalindkomst For de første 3 kvartaler 2012 blev totalindkomsten 95 mio. kr. (2011: 22 mio. kr.), og i 3. kvartal udgjorde totalindkomsten 21 mio. kr. (2011: -17 mio. kr.). Totalindkomsten i de første 3 kvartaler er påvirket med 28 mio. kr. (2011: -24 mio. kr.) som følge af omregning af nettoaktiver i udenlandske dattervirksomheder til danske kroner. pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 110 mio. kr. i de første 3 kvartaler 2012 (2011: 102 mio. kr.) og 32 mio. kr. i 3. kvartal (2011: 45 mio. kr.). Udviklingen var positivt påvirket af en forbedring af driftsresultatet samt reducerede skatte- og rentebetalinger, mens udviklingen i ændringen i driftskapitalen bidrog negativt. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -42 mio. kr. i de første 3 kvartaler 2012 (2011: -24 mio. kr.) og -15 mio. kr. i 3. kvartal (2011: -15 mio. kr.). Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet udgjorde således 69 mio. kr. i de første 3 kvartaler 2012 (2011: 78 mio. kr.) og 17 mio. kr. i 3. kvartal (2011: 30 mio. kr.). Driftsresultat KONCERN Mio. kr. 50 EUROPA Mio. kr. 50 NORDAMERIKA Mio. kr kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt

7 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -59 mio. kr. i de første 3 kvartaler 2012 (2011: -93 mio. kr.) og 0 mio. kr. i 3. kvartal (2011: -38 mio. kr.). Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er påvirket af udbetaling af udbytte til Hartmanns aktionærer på 64 mio. kr. (2011: 16 mio. kr.). Egenkapital Pr. 30. september 2012 udgjorde egenkapitalen 591 mio. kr. mod 560 mio. kr. ved årets begyndelse. Hartmanns egenkapitalandel var 51,3% pr. 30. september 2012 sammenlignet med 50,6% ved årets begyndelse. Balance ROIC Ved udgangen af de første 3 kvartaler 2012 udgjorde afkastet af den gennemsnitligt investerede kapital 18,6% sammenlignet med 14,4% ved udgangen af samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes forbedringen af driftsresultatet samt et fortsat fokus på optimering af den investerede kapital over de seneste 12 måneder. Målsætningen for Hartmanns drift og investeringer er, at aktionærerne løbende sikres et attraktivt afkast af den investerede kapital (ROIC) på mindst 15%. Hartmann-aktien Kursen på Hartmann-aktien var 101,0 ved udgangen af 2011 og 115,0 ved udgangen af september Udviklingen i Hartmann-aktien kan følges på investor.hartmann-packaging.com. Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til datoen for aflæggelsen af denne delårsrapport ikke indtruffet forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af delårsrapporten. Kapitalberedskab Pr. 30. september 2012 udgjorde koncernens nettorentebærende gæld 165 mio. kr. mod 171 mio. kr. pr. 31. december Hartmann har reduceret den nettorentebærende gæld med 41 mio. kr. fra 30. september 2011, hvor denne udgjorde 206 mio. kr. Hartmanns finansielle gearing var 27,9% pr. 30. september 2012 mod 30,5% ved årets begyndelse. Hartmanns samlede trækningsret inklusive indeståender og uudnyttede kassekreditter udgjorde 333 mio. kr. pr. 30. september Ledelsen finder det finansielle beredskab tilfredsstillende. 7

8 Forventninger til fremtiden På baggrund af resultaterne i de første 3 kvartaler og den forventede udvikling i 4. kvartal fastholder Hartmann forventningerne om en omsætning på 1,5 mia. kr., mens forventningerne til overskudsgraden justeres fra det udmeldte interval på 7,5-9% til niveauet 7,5%. De finansielle målsætninger for 2015 fastholdes. De udfordrende markedsvilkår og tilpasningen af priserne på det vigtige tyske marked forventes fortsat at påvirke Hartmanns resultat i 4. kvartal, ligesom den positive udvikling i Nordamerika forventes at fortsætte. Hartmanns omsætning er normalt højere i 1. og 4. kvartal end i 2. og 3. kvartal som følge af sæsonudsving. Hartmanns maskinsalg er ikke påvirket af sæsonudsving, men der kan opstå kvartalsmæssige udsving i omsætningen afhængig af tidspunktet for effektuering af ordrer i Hartmann Technology. Forudsætninger Hartmanns forventninger til omsætning og overskudsgrad i 2012 er baseret på den nuværende sammensætning af koncernens aktiviteter. Derudover forudsættes det, at de samlede omkostninger til råvarer samt salgspriserne forbliver relativt stabile på niveauet ved aflæggelsen af denne delårsrapport. Afvigelser i forhold til disse forudsætninger kan få indflydelse på resultatet for Udsagn om fremtiden Udsagnene om fremtiden i denne delårsrapport afspejler Hartmanns nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er blandt andet men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og på de finansielle markeder, ændringer i love og regler på Hartmanns markeder, udviklingen i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt råvarepriser. Forventninger OG MÅLSÆTNINGER tidligere justeret 2015 Omsætning 1,5 mia. kr. 1,5 mia. kr. 1,7-1,8 mia. kr. Overskudsgrad 7,5-9% ~7,5% 8-11% Overskudsgraden er primært eksponeret mod udviklingen i råvarepriser og valutakurser. Hartmanns væsentligste valutaeksponering er afdækket for resten af

9 Risikoforhold Der henvises til afsnittet om risikoforhold og note 33 i årsrapporten for 2011 for en samlet beskrivelse af Hartmanns risikoforhold. RÅVARER Hartmann er afhængig af indkøbspriserne på de råvarer, som indgår i produktionen. I særdeleshed er Hartmann eksponeret for udsving i indkøbsprisen på returpapir og energi (elektricitet og gas), som er de væsentligste råvarer i produktionen. Muligheden for at begrænse Hartmanns resultatfølsomhed i forhold til prisudviklingen på returpapir er begrænset, hvis leverancerne af de fornødne mængder skal sikres og fastholdes. Hartmann anvender andre typer papir i produktionen og veksler i et vist omfang mellem papirtyperne, når det er prismæssigt fordelagtigt. Hartmann indgår løbende fastprisaftaler med energileverandører for typisk 6 eller12 måneder for en væsentlig del af energiforbruget. Det er dog ikke muligt at indgå fastprisaftaler med energileverandører i alle de lande, hvor Hartmann opererer. Hartmann arbejder målrettet på at nedbringe følsomheden over for udsving i råvarepriserne gennem løbende implementering af teknologiske forbedringer og optimering af arbejdsprocesser. valuta Hartmanns valutarisici består af henholdsvis transaktions- og translationsrisici. Hartmann er udsat for transaktionsrisiko som følge af transaktioner på tværs af landegrænser, hvorved der opstår kontraktuelle pengestrømme i udenlandsk valuta. Valutaeksponeringen USD/CAD repræsenterer en af koncernens største enkeltstående transaktionsrisici. Eksponeringen er en følge af, at størstedelen af den nordamerikanske forretnings omsætning faktureres i USD, mens den største del af omkostningerne afholdes i CAD. Øvrige væsentlige transaktionsrisici vedrører valutaerne CHF, EUR, GBP, HRK, HUF, PLN og SEK. Hartmann er som følge af dets udenlandske dattervirksomheder udsat for translationsrisici, idet en del af koncernens indtjening og nettoaktiver stammer fra udenlandske dattervirksomheder og derfor omregnes og indgår i koncernregnskabet, som præsenteres i DKK. Den største translationseksponering, målt på nettopositionen, har Hartmann over for udenlandske dattervirksomheder, der aflægger regnskab i valutaerne CAD, EUR, HRK, HUF og ILS. Der foretages afdækning af koncernens valutaeksponering, så de væsentlige valutaer til stadighed er afdækket i en periode på mindst 6 og maksimalt 12 måneder. Translationsrisikoen afdækkes ikke, da denne ikke har nogen umiddelbar likviditetsmæssig effekt og således ikke påvirker de underliggende pengestrømme direkte. Udviklingen i prisen på returpapir Indeks (2007 = 100) Kilde: BvSE (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.v.) 9

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar september 2012 for Brødrene Hartmann A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Gentofte, den 14. november 2012 Direktion: Michael Rohde Pedersen Marianne Rørslev Bock Chief Executive Officer Chief Financial Officer Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen Walther V. Paulsen Jan Peter Antonisen Formand Næstformand Niels Hermansen Jørn Mørkeberg Nielsen Niels Christian Petersen Peter-Ulrik Plesner 10

11 DELÅRS- REGNSKAB

12 Totalindkomstopgørelse mio. kr. 3. kvartal 3. kvartal Akk. Akk. Koncern Nettoomsætning 372,9 354, , ,4 Produktionsomkostninger (269,4) (255,4) (808,9) (779,1) Bruttoresultat 103,5 99,2 333,4 302,3 Salgs- og distributionsomkostninger (66,7) (62,5) (204,5) (178,4) Administrationsomkostninger (13,3) (12,2) (44,2) (43,3) Andre driftsindtægter 0,6 0,7 1,5 1,7 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0 (0,1) Resultat af primær drift før særlige poster 24,1 25,2 86,2 82,2 Særlige poster 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat af primær drift 24,1 25,2 86,2 82,2 Finansielle indtægter 2,1 1,4 5,6 2,8 Finansielle omkostninger (3,1) (5,7) (10,3) (16,0) Resultat før skat 23,1 20,9 81,5 69,0 Skat af årets resultat (5,4) (5,0) (18,8) (16,6) Periodens resultat 17,7 15,9 62,7 52,4 Regnskabsmæssig sikring af nettoaktiver 0,0 0,6 0,0 5,2 Valutakursregulering af: Udenlandske dattervirksomheder 4,5 (27,9) 28,1 (24,2) Egenkapitallignende lån til dattervirksomheder (0,2) (0,4) (0,2) (4,4) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Indregnet i egenkapitalen (3,0) (6,5) 6,6 (5,9) Overført til nettoomsætning (2,2) (0,7) (4,8) (2,6) Overført til produktionsomkostninger 3,3 0,0 3,6 0,0 Overført til finansielle poster 0,4 0,0 0,5 0,0 Skat af anden totalindkomst 0,5 1,6 (1,3) 1,9 Anden totalindkomst 3,3 (33,3) 32,5 (30,0) Totalindkomst 21,0 (17,4) 95,2 22,4 Resultat pr. aktie i kr. 2,6 2,3 9,1 7,6 Resultat pr. aktie i kr., udvandet 2,6 2,3 9,1 7,6 12

13 Pengestrømsopgørelse mio. kr. 3. kvartal 3. kvartal Akk. Akk. Koncern Resultat af primær drift før særlige poster 24,1 25,2 86,2 82,2 Afskrivninger 20,9 20,6 59,3 61,9 Regulering for andre ikke-kontante poster (0,2) (0,1) (0,2) (0,3) Ændring i driftskapital (7,1) 9,8 (19,5) (12,5) Betalte restruktureringsomkostninger mv. (0,6) (0,6) (1,8) (1,8) Pengestrømme fra primær drift 37,1 54,9 124,0 129,5 Indbetalinger af renter mv. 0,5 0,2 3,2 0,4 Udbetaling af renter mv. (3,0) (5,1) (10,2) (15,4) Betalt selskabsskat, netto (2,9) (4,8) (6,8) (12,8) Pengestrømme fra driftsaktivitet 31,7 45,2 110,2 101,7 Salg af materielle aktiver 0,3 0,1 0,3 0,4 Køb af materielle aktiver (15,3) (15,3) (42,1) (24,8) Modtaget udbytte fra associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,2 Modtaget offentlige tilskud 0,0 0,0 0,2 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (15,0) (15,2) (41,6) (24,2) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet 16,7 30,0 68,6 77,5 Optagelse af langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0 70,1 120,4 Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 0,0 (37,8) (65,1) (197,6) Udbetalt udbytte 0,0 0,0 (64,0) (15,6) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0,0 (37,8) (59,0) (92,8) Pengestrømme i alt 16,7 (7,8) 9,6 (15,3) Likvide beholdninger og bankgæld primo 7,9 2,3 13,8 6,1 Valutakursregulering 0,2 (0,1) 1,4 3,6 Likvide beholdninger og bankgæld ultimo 24,8 (5,6) 24,8 (5,6) Likvide beholdninger og bankgæld ultimo indregnes således: Likvide beholdninger 86,3 48,9 86,3 48,9 Kassekreditter (61,5) (54,5) (61,5) (54,5) 24,8 (5,6) 24,8 (5,6) Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale. 13

14 Balance AKTIVER mio. kr. 30. sept. 30. sept. 31. dec Goodwill 10,7 10,7 10,7 Øvrige immaterielle aktiver 4,7 6,9 6,3 Immaterielle aktiver 15,4 17,6 17,0 Grunde og bygninger 170,7 165,8 162,5 Produktionsanlæg og maskiner 338,0 353,8 348,3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 7,0 7,5 7,5 Produktionsanlæg under opførelse 21,7 18,6 14,1 Materielle aktiver 537,4 545,7 532,4 Kapitalandele i associerede virksomheder 1,7 3,7 1,7 Andre tilgodehavender 15,4 8,3 13,9 Udskudt skat 80,3 85,2 91,2 Andre langfristede aktiver 97,4 97,2 106,8 Langfristede aktiver 650,2 660,5 656,2 Varebeholdninger 135,3 111,3 119,0 Tilgodehavender fra salg 236,7 222,4 241,7 Tilgodehavende selskabsskat 10,9 10,6 7,7 Andre tilgodehavender 25,0 29,4 34,5 Periodeafgrænsningsposter 9,2 11,3 8,3 Likvide beholdninger 86,3 48,9 40,3 Kortfristede aktiver 503,4 433,9 451,5 Aktiver 1.153, , ,7 14

15 Balance passiver mio. kr. 30. sept. 30. sept. 31. dec Aktiekapital 140,3 140,3 140,3 Reserve for sikringstransaktioner (3,6) (6,2) (8,1) Reserve for valutakursreguleringer (26,6) (45,9) (54,6) Foreslået udbytte 0,0 0,0 64,0 Overført resultat 481,3 468,0 418,6 Egenkapital 591,4 556,2 560,2 Udskudt skat 18,7 13,5 17,5 Pensionsforpligtelser 32,9 24,5 36,0 Kreditinstitutter 189,9 200,7 184,9 Offentlige tilskud 23,6 19,5 24,7 Anden gæld 2,3 4,9 3,2 Langfristede forpligtelser 267,4 263,1 266,3 Kreditinstitutter 0,0 0,0 0,0 Offentlige tilskud 3,2 2,0 3,0 Kassekreditter 61,5 54,5 26,5 Forudbetalinger fra kunder 12,2 13,3 24,4 Leverandørgæld 88,8 89,8 118,6 Gæld til associerede virksomheder 2,2 1,6 3,7 Selskabsskat 5,2 0,4 0,5 Hensatte forpligtelser 2,9 1,5 1,6 Anden gæld 118,8 112,0 102,9 Kortfristede forpligtelser 294,8 275,1 281,2 Forpligtelser 562,2 538,2 547,5 Passiver 1.153, , ,7 15

16 Egenkapitalopgørelse mio. kr. reserve for Reserve for sikrings- valutakurs- Foreslået Overført Egenkapital Koncern Aktiekapital transaktioner reguleringer udbytte resultat i alt Egenkapital 1. januar ,3 (8,1) (54,6) 64,0 418,6 560,2 Periodens resultat ,0 62,7 62,7 Anden totalindkomst Valutakursregulering af: Udenlandske dattervirksomheder , ,1 Egenkapitallignende lån til dattervirksomheder - - (0,2) - - (0,2) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Indregnet i egenkapitalen - 6, ,6 Overført til nettoomsætning - (4,8) (4,8) Overført til produktionsomkostninger - 3, ,6 Overført til finansielle poster - 0, ,5 Skat af anden totalindkomst - (1,4) 0,1 - - (1,3) Totalindkomst i alt 0,0 4,5 28,0 0,0 62,7 95,2 Transaktioner med ejerne Udbetalt udbytte (64,0) - (64,0) Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 4,5 28,0 (64,0) 62,7 31,2 Egenkapital 30. september ,3 (3,6) (26,6) 0,0 481,3 591,4 Egenkapital 1. januar ,3 0,2 (22,3) 15,6 415,6 549,4 Periodens resultat ,0 52,4 52,4 Anden totalindkomst Regnskabsmæssig sikring af nettoaktiver - - 5, ,2 Valutakursregulering af: Udenlandske dattervirksomheder - - (24,2) - - (24,2) Egenkapitallignende lån til dattervirksomheder - - (4,4) - - (4,4) Værdiregulering af sikringsinstrumenter: Indregnet i egenkapitalen - (5,9) (5,9) Overført til nettoomsætning - (2,6) (2,6) Skat af anden totalindkomst - 2,1 (0,2) - - 1,9 Totalindkomst i alt 0,0 (6,4) (23,6) 0,0 52,4 22,4 Transaktioner med ejerne Udbetalt udbytte (15,6) - (15,6) Egenkapitalbevægelser i alt 0,0 (6,4) (23,6) (15,6) 52,4 6,8 Egenkapital 30. september ,3 (6,2) (45,9) 0,0 468,0 556,2 16

17 Noter 01 Anvendt regnskabspraksis Delårsregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK), der er præsentationsvaluta for koncernens aktiviteter og den funktionelle valuta for moderselskabet. Den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til koncernregnskabet for Den anvendte regnskabspraksis, er beskrevet i note 37 i årsrapporten for 2011, hvortil der henvises. Nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag i 2012 Hartmann har implementeret alle nye og reviderede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der er godkendt af EU, og som har virkning for regnskabsår, der begyndte 1. januar 2012 eller senere. Hartmann har vurderet, at de nye og reviderede standarder og fortolkningsbidrag, der har virkning fra 2012, enten ikke er relevante eller ikke har nogen væsentlig betydning. 02 væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis er det nødvendigt, at ledelsen foretager vurderinger og skøn af samt opstiller forudsætninger for den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser, som ikke umiddelbart kan udledes fra andre kilder. De foretagne vurderinger, skøn og forudsætninger baseres på historiske erfaringer og andre relevante faktorer, som ledelsen vurderer forsvarlige efter omstændighederne, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. De foretagne skøn og de underliggende forudsætninger vurderes løbende. Ændringer til de foretagne regnskabsmæssige skøn indregnes i den regnskabsperiode, hvori ændringen finder sted, samt fremtidige regnskabsperioder, hvis ændringen både påvirker den periode, hvori ændringen finder sted, og efterfølgende regnskabsperioder. 03 Segmentoplysninger Rapporteringen af forretningssegmenter er i overensstemmelse med den interne rapportering til koncerndirektion og bestyrelse. Koncerndirektion og bestyrelse udgør Hartmanns øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Maker). Hartmanns aktiviteter segmenteres med baggrund i de indrapporterende enheders geografiske placering. Ingen operative driftssegmenter er sammenlagt for at udgøre de rapporteringspligtige segmenter. Den interne ledelsesrapportering følger koncernens anvendte regnskabspraksis. Forretningsmæssige beslutninger i relation til ressourceallokering og resultatevaluering for de enkelte segmenter træffes på baggrund af segmentets resultat af primær drift før særlige poster. Finansierings- og skattemæssige beslutninger træffes ud fra oplysninger for Hartmann som helhed og allokeres ikke ud på de rapporteringspligtige segmenter. Prisfastsættelse af transaktioner mellem segmenter sker på markedsvilkår. Segmentindtægter og -omkostninger samt segmentaktiver og -forpligtelser omfatter de poster, der i den interne ledelsesrapportering direkte er henført til det enkelte segment, samt de poster der indirekte er allokeret til det enkelte segment på et pålideligt grundlag. Resultat af associerede virksomheder, finansielle poster, indkomstskatter, kapitalandele i associerede virksomheder, skatteaktiver og -passiver samt likvider og bankgæld allokeres ikke til rapporteringspligtige segmenter. De rapporteringspligtige segmenter er: Europa omfatter produktion og salg af emballage i støbepap. Produkterne produceres på fabrikker i Europa (herunder Israel) og afsættes primært til ægproducenter, ægpakkerier og detailkæder samt aftagere af industriemballage. Endvidere omfatter segmentet salg af maskiner til produktion af støbepapemballage samt kraftvarmeværket i Tønder. Nordamerika omfatter produktion og salg af emballage i støbepap. Produkterne produceres primært på den nordamerikanske fabrik og afsættes til ægproducenter, ægpakkerier og detailkæder. Øvrige forhold Koncernens nettoomsætning og resultat er påvirket af sæsonudsving. 17

18 Noter mio. kr. 03 fortsat Segmentoplysninger AKTIVITETER 3 KVARTALER 2012 S sum af rapporterings- Nord- pligtige E europa amerika segmenter Støbepap 848,7 196, ,4 Øvrig omsætning 96,9 0,0 96,9 Nettoomsætning 945,6 196, ,3 Resultat af primær drift før særlige poster 62,6 41,4 104,0 Øvrige segmentoplysninger Af- og nedskrivninger 50,6 9,2 Investeringer i immaterielle og materielle aktiver 30,5 11,6 Nettoarbejdskapital 132,3 17,3 Investeret kapital 559,0 134,1 ROIC, % (12 mdr.) 18,3 40,4 Segmentaktiver 805,0 171,5 976,5 AKTIVITETER 3 KVARTALER 2011 S sum af rapporterings- Nord- pligtige E europa amerika segmenter Støbepap 853,5 156, ,9 Øvrig omsætning 71,5 0,0 71,5 Nettoomsætning 925,0 156, ,4 Resultat af primær drift før særlige poster 92,3 11,3 103,6 Øvrige segmentoplysninger Af- og nedskrivninger 53,4 9,0 Investeringer i immaterielle og materielle aktiver 18,6 6,2 Nettoarbejdskapital 119,3 12,2 Investeret kapital 570,6 113,9 ROIC, % (12 mdr.) 22,4 3,7 Segmentaktiver 799,6 149,2 948,8 18

19 Noter mio. kr. 03 fortsat Segmentoplysninger Afstemninger Akk. Akk Nettoomsætning Nettoomsætning for rapporteringspligtige segmenter 1.142, ,4 Nettoomsætning, jf. delårsregnskab 1.142, ,4 Resultatmål Resultat af primær drift før særlige poster for rapporteringspligtige segmenter 104,0 103,6 Ikke allokerede koncernfunktioner (18,3) (21,9) Elimineringer 0,5 0,5 Resultat af primær drift før særlige poster, jf. delårsregnskab 86,2 82,2 Særlige poster for rapporteringspligtige segmenter 0,0 0,0 Resultat af primær drift, jf. delårsregnskab 86,2 82,2 Finansielle indtægter 5,6 2,8 Finansielle omkostninger (10,3) (16,0) Resultat før skat, jf. delårsregnskab 81,5 69,0 30. sept. 30. sept Aktiver Aktiver for rapporteringspligtige segmenter 976,5 948,8 Ikke fordelte aktiver 179,3 148,4 Elimineringer (2,2) (2,8) Aktiver, jf. delårsregnskab 1.153, ,4 04 begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen 30. september 2012 og frem til datoen for fremlæggelsen af denne delårsrapport ikke indtruffet forhold, som væsentligt påvirker koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2012 samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september

20

21 Supplerende information Finanskalender 2013 Mandag den 25. februar 2013: Sidste frist for fremsættelse af krav om optagelse af emner på dags ordenen for den ordinære generalforsamling Torsdag den 7. marts 2013: Årsrapport 2012 Tirsdag den 9. april 2013: Ordinær generalforsamling 2013 Mandag den 13. maj 2013: Delårsrapport 1. kvartal 2013 Onsdag den 21. august 2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Torsdag den 14. november 2013: Delårsrapport 3 kvartaler 2013 På investor.hartmann-packaging.com findes historisk og aktuel information om Hartmanns aktiviteter, selskabsmeddelelser, regnskaber, investorpræsentationer m.m. Her er det også muligt at tilmelde sig Hartmanns service, hvorved alle selskabsmeddelelser bliver sendt pr. samtidig med, at de tilgår markedet. Kontaktpersoner Spørgsmål vedrørende delårsrapporten kan rettes til: CEO Michael Rohde Pedersen Telefon: (+45) CFO Marianne Rørslev Bock Telefon: (+45) Investor Relations Ann-Louise Elkjær, Group HR & Communications Director Telefon: (+45) eller (+45) Ruth Pedersen, Executive Secretary Telefon: (+45) eller (+45)

22 Danmark Danmark Finland Produktion Produktion og salg Salg USA Canada USA USA England Polen Tyskland Tyskland Frankrig Ungarn Schweiz Kroatien Italien Serbien USA Israel KoRt om hartmann Hartmann er blandt verdens tre største producenter af ægemballage i støbepap og en af verdens største producenter af maskiner til fremstilling af emballage i støbepap. Hartmanns markedsposition er grundlagt på baggrund af stærke teknologiske kompetencer og indgående erfaring med produktion af støbepap siden Bæredygtighed Bæredygtighed og miljøhensyn er integrerede elementer i Hartmanns forretningsmodel og strategi. Alle Hartmanns produkter er baseret på returpapir, som er en fornybar, CO 2 -neutral og biologisk nedbrydelig ressource. Hartmann arbejder tæt sammen med sine kunder for at understøtte behovet for bæredygtige produkter i detailhandlen. Markeder Hartmanns ægemballage sælges globalt. De væsentligste markeder er Europa og Nordamerika, hvor Hartmann har stærke markedspositioner. Virksomheden er markedsleder i Europa og har en mindre andel af det nordamerikanske marked. Hartmanns teknologi, herunder maskiner og ydelser, sælges også globalt uden for Hartmanns hovedmarkeder. Kunder Hartmann afsætter ægemballage til ægproducenter og ægpakkerier samt supermarkedskæder, som i stigende grad efterspørger Hartmanns ekspertise inden for markedsføring af æg. Hartmanns teknologi og relaterede ydelser afsættes til producenter af emballage i støbepap. Hartmann har flere end kunder i 50 lande, og de fleste har været kunde hos Hartmann i en længere årrække. I 2011 udgjorde den samlede nettoomsætning 1,5 mia. kr. Organisation Hartmann har omtrent medarbejdere og hovedsæde i Gentofte, Danmark. Produktionen finder sted på egne fabrikker, heraf fem i Europa, en i Israel og en i Canada. Koncernen har salgskontorer i 12 lande. Hartmann-aktien Hartmanns aktie har været noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S siden Der er en aktieklasse, og hver aktie har en stemme. Brødrene Hartmann A/S Ørnegårdsvej 18 DK-2820 Gentofte Danmark Telefon: (+45) Telefax: (+45) Web: hartmann-packaging.com CVR-nr Denne delårsrapport er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er udgivet som selskabsmeddelelse nr. 11/2012 via NASDAQ OMX Copenhagen A/S på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne og ved tvivlstilfælde, er den danske delårsrapport gældende. Alle varemærker såsom handelsnavne og andre fremhævede benævnelser i denne rapport er varemærkebeskyttet af og tilhører Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indholdsfortegnelse ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. kvartal 2012 8 Forventninger til fremtiden 9 Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

delårsrapport 3. kvartal 2014

delårsrapport 3. kvartal 2014 delårsrapport 3. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 3. kvartal 2014 7 Forventninger 8 Risikoforhold 9 Ledelsespåtegning 20 Kort om Hartmann

Læs mere

delårsrapport 1. kvartal 2014

delårsrapport 1. kvartal 2014 delårsrapport 1. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. kvartal 2014 7 Forventninger 8 Risikoforhold 9 Ledelsespåtegning 20 Kort om Hartmann

Læs mere

delårsrapport 1. halvår 2013

delårsrapport 1. halvår 2013 Totalindkomstopgørelse Pengestrømsopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Kort om Hartmann delårsrapport 1. halvår 2013 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

delårsrapport 2. kvartal 2014

delårsrapport 2. kvartal 2014 delårsrapport 2. kvartal 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 2. kvartal 2014 7 Forventninger 8 Risikoforhold 9 Ledelsespåtegning 20 Kort om Hartmann

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2012

Delårsrapport 1. halvår 2012 Delårsrapport 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. halvår 2012 8 Forventninger til fremtiden 9 Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

delårsrapport 3 kvartaler 2013

delårsrapport 3 kvartaler 2013 Totalindkomstopgørelse Pengestrømsopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Kort om Hartmann delårsrapport 3 kvartaler 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

delårsrapport 1. halvår 2011

delårsrapport 1. halvår 2011 Kort fortalt Hoved- og nøgletal Udviklingen i 1. halvår 2011 Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning delårsrapport 1. halvår 2011 Kort fortalt Hoved- og nøgletal DelårsRAPPORT Udviklingen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 3. kvartal 2017 8 Forventninger 9 Risikoforhold Regnskab 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2. KVARTAL 2016 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 2. kvartal 2016 8 Forventninger 9 Risikoforhold 10

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

delårsrapport 1. kvartal 2011

delårsrapport 1. kvartal 2011 delårsrapport 1. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Beretning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. kvartal 2011 8 Forventninger til 2011 9 Risikoforhold 10 Ledelsespåtegning

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 2. kvartal 2017 8 Forventninger 9 Risikoforhold Regnskab 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 3. KVARTAL 2016 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 3. kvartal 2016 8 Forventninger 9 Risikoforhold 10

Læs mere

delårsrapport 3 kvartaler 2011

delårsrapport 3 kvartaler 2011 Kort fortalt Hoved- og nøgletal Udviklingen i de første 3 kvartaler 2011 Forventninger til 2011 Risikoforhold Ledelsespåtegning delårsrapport 3 kvartaler 2011 Kort fortalt Hoved- og nøgletal delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. kvartal 2017 8 Forventninger 9 Risikoforhold Regnskab 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport pr. 30. september

Delårsrapport pr. 30. september Delårsrapport pr. 30. september 2 indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT 3. kvt. 2009 Indhold Beretning Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i årets første ni måneder 2009 6 Pengestrømme og kapitalberedskab

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2015

Delårsrapport. 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 3. kvartal 2015 7 Forventninger 8 Risikoforhold 9 Ledelsespåtegning 22 Kort om Hartmann

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010

Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 INDHOLD Indhold Beretning Kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Udviklingen i 1. kvartal 2010 5 Pengestrømme og kapitalberedskab 8 Forventninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1. Halvår 2010

Delårsrapport 1. Halvår 2010 Delårsrapport 1. Halvår 2010 2 Indholdsfortegnelse DelÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Indholdsfortegnelse Beretning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Udviklingen i 1. halvår 2010 8 Pengestrømme og kapitalberedskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere