MONDO A/S ÅRSRAPPORT 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONDO A/S ÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 MONDO A/S ÅRSRAPPORT 2008

2 Mondo A/S CVR-nr Årsrapport 2008

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Året i hovedtræk...3 Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige revisors påtegning...5 Hoved- og nøgletal for koncernen...6 Forretningsgrundlag...8 Væsentlige begivenheder i Regnskabsberetning og forventninger Koncernoversigt Risikoforhold Corporate Governance Aktionærer, kapital og stemmer Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Egenkapital Pengestrømsopgørelse Noter

4 ÅRET I HOVEDTRÆK Omsætningen for 2008 udgjorde DKK 101,9 mio. mod DKK 100,9 mio. i 2007 Forretningsområdet Solutions, der indeholder henholdsvis konsulent- og offshore forretningen har forbedret sin drift markant og leverede i 2008 et positivt segmentbidrag på DKK 5,4 mio mod et underskud sidste år på DKK 12,6 mio. Forbedringen skyldes primært større effektivitet og et skarpere fokus på rentable projekter og kontrakter. Mondo realiserede i 2008 et samlet driftsresultat før afskrivninger og amortiseringer, EBITDA, på minus DKK 21,9 mio., hvilket er en forbedring i forhold til 2007 (DKK -23,8 mio.), svarende til de senest offentliggjorte forventninger for året. I forbindelse med integrationen af opkøbte virksomheder fra 2006 og 2007 har det vist sig, at boniteten af flere af disse selskaber var dårligere end oprindeligt antaget, hvorfor det har været nødvendigt at nedskrive goodwill med DKK 35 mio. Efter årets afslutning er Mondos egenkapital og soliditet forøget med omkring DKK 40 mio. I denne forbindelse blev der indskudt DKK 13,8 mio. i kontanter, og der blev foretaget en konvertering af gæld for yderligere DKK 26,4 mio har generelt set været præget af Mondos igangværende turn-around og den nye ledelsesgruppes gennemgang af forholdene i selskabet med henblik på at forbedre Mondos økonomiske resultater. Mange områder er blevet omlagt, men det har også i årets løb vist sig, at oprydningsbehovet har været mere omfattende end først antaget. Oprydningen og effektiviseringen i selskaberne har i årets løb været fokuseret på procesforbedringer, identifikation af ikke-profitable hosting- og offshore-kontrakter samt tilpasning af prispolitikkerne og forretningsbetingelserne for forretningsområderne og reduktion af marketingomkostningerne. Samtidig er faktureringsprocedurerne blevet gennemgået, og brugen af eksterne konsulenter er nedbragt. Kapacitetsomkostninger og bemandingen er ligeledes blevet tilpasset ad flere omgange. Projekterne har resulteret i, at der herefter er bedre styr på grundforretningen og driftssituationen, ligesom de vigtigste nøgleprocesser er styrket. Mondos omkostningsstruktur er løbende blevet forbedret gennem året. Fra første halvår til andet halvår 2008 er omkostningerne nedbragt med 6%. Mondos økonomiske resultater er dog fortsat negative og er negativt påvirket af tidligere investeringer samt ikke tilstrækkelig integration af opkøbte selskaber. De primære udfordringer ligger i Hosting-området, hvor en større omlægning af hele forretningen til een IT-platform er i gang. Offshore- og konsulentdelen har derimod været i stand til at forbedre resultaterne markant og leverer nu et positivt segmentbidrag til koncernen. Året bød også på lanceringer af flere vigtige produkter, og Mondos nye integrerede Hosting-platform blev ligeledes ført ind i sin afsluttende fase. Mondo har ved indgangen til 2009 et stærkere forretningsgundlag end tidligere. Mod slutningen af 2008 indtrådte konjunkturnedgangen, som har lagt en dæmper på dele af vækstgrundlaget i markedet, hvilket har betydet, at flere at Mondos vækstinitiativer ikke har haft den fornødne effekt på kort sigt. Efter årets afslutning har Mondo opnået to meget store ordrer, hvilket underbygger ydelsernes kvalitet og skalerbarheden i den nuværende forretning, samt at Mondos ydelser også er godt positioneret til den nuværende lavkonjunktur. Ledelsen vil i 2009 fortsat have fokus på yderligere driftsforbedringer og styrkelse af Mondos services og produkter. Derudover vil salgsindsatsen blive intensiveret med henblik på at kunne levere den nødvendige fremtidige profitable vækst. I 2009 forventer Mondo således at kunne realisere et lille overskud på EBITDAniveau. 3

5 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har aflagt årsrapporten for Mondo A/S for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen giver et retvisende billede af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som koncernen og moderselskabet står overfor. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 31. marts 2009 Direktion: Lars Nordenlund Friis Bestyrelse: Ib Kunøe Formand Michael Gaardboe Carsten Bang 4

6 REVISIONSPÅTEGNING Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Mondo A/S Vi har revideret årsrapporten for Mondo A/S for regnskabsåret 1. januar december 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som moderselskabet. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2008 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i ledelsesberetningens afsnit Regnskabsberetning og forventninger, hvoraf det fremgår, at ledelsen efter gældskonverteringen og kapitaltilførslen primo 2009 forventer at have dækket det nødvendige kapitalbehov til sikring af fortsat drift. Ledelsen har ved vurderingen heraf lagt til grund at den forventede positive udvikling i selskabets drift og likviditet opnås, og har derfor aflagt årsrapporten med fortsat drift for øje. Efter vores opfattelse er der usikkerheder knyttet til selskabets forventninger til den positive udvikling i drift og likviditet, hvorfor der kan opstå et finansieringsbehov, som ikke er afdækket. Vi har derfor forsynet årsrapporten med supplerende oplysning. Birkerød, den 31. marts 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Skov Hansen statsautoriseret revisor Christian Sanderhage statsautoriseret revisor 5

7 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal for koncernen Mio. kr Nettoomsætning 101,9 101,0 53,5 48,7 32,9 Resultat før afskrivninger, EBITDA -21,9-23,7 5,3 4,3 3,1 Resultat af primær drift -67,4-68,5 1,8 0,5 1,9 Resultat af finansielle poster -7,5-3,1-1,1 2,4-0,1 Årets resultat -75,0-78,1 3,9 2,8 1,5 Langfristede aktiver 76,6 117,3 29,7 25,5 21,8 Kortfristede aktiver 1,5 1,2 37,0 11,7 7,3 Aktiver i alt 78,1 118,5 66,6 37,2 29,1 Aktiekapital 46,8 42,9 25,6 0,5 0,5 Egenkapital -13,9 39,2 39,7 9,2 6,6 Pengestrøm fra driften -37,7-8,4-5,2 2,2 2,5 Pengestrøm til investering, netto -5,3-39,5-3,9-6,6-12,2 Heraf til investering i mat. aktiver -4,4-17,6-3,9-3,1-2,5 Pengestrøm fra finansiering 43,3 29,5 28,0 5,1 9,4 Pengestrøm i alt 0,3-18,5 18,9 0,7-0,3 Nøgletal EBITDA % -21,5% -23,5% n/a n/a n/a Overskudsgrad -66,2% -67,8% 3,4% 1,0% 5,9% Soliditet -17,9% 33,1% 59,6% 24,7% 22,7% Egenkapitalforrentning N/A -198,0% 15,7% 35,1% 25,0% Resultat pr. aktie (EPS Basic), kr. -1,6-2,7 0,2 5,5 2,9 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D), kr. -1,6-2,7 0,2 5,5 2,9 Gennemsnitligt antal ansatte Hoved og nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal Hoved- og nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. 6

8 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Mondo A/S Lersø Park Allé København Ø Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. januar 2003 Hjemsted: København 6. regnskabsår omfattende perioden 1. januar december Bestyrelse Ib Kunøe (formand) Michael Gaardboe Carsten Bang Direktion Lars Nordenlund Friis Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Birkerød Kongevej 25 C, Birkerød Generalforsamling Fredag 24. april 2009, kl Lersø Park Allé København Ø 7

9 BERETNING FORRETNINGSGRUNDLAG Mondos markedsfokus er hostede it-løsninger og outsourcing af softwareudvikling baseret på Microsoft-teknologier leveret til danske og internationale virksomheder. Profitabel vækst er fokus i realiseringen af Mondos strategi, og 2008 var et konsolideringsår, hvor der skete en omfattende effektivisering og omlægning af forretningen til decentrale forretningsområder, der bliver målt på profit and loss -niveau. Ifølge den fremtidige strategi organiseres forretningen i følgende områder: Mondo Solutions. Software+Service Consulting og Industry Solutions: Strategisk rådgivning inden for SaaS, it-arkitektur og infrastruktur. Kundetilpasning og implementering af egne industriløsninger eller Microsoft-teknologier inden for CRM, MOSS og E-commerce-områderne. Udvikling af egne softwareløsninger som middleware eller på Microsoft CRM-platform leveret som Software as a Service (SaaS). Mondo Offshore. Offshore Development af softwareløsninger i Ukraine og Pakistan. Mondo Hosting. Hosting af softwareløsninger på egne datacentre, herunder Business On Demand. Business on Demand og Industry Solutions udgør pt. mindre end 10% af den samlede omsætning i Mondo, og for at servicere markeder og kunder bedst muligt er Mondos leverancestruktur organiseret i to primære segmenter Solutions (pkt. 1 og 2) og Outsourcing/Hosting (pkt. 3). Det er ledelsens vurdering, at markedet for it-services og softwarebranchens løsninger er i kraftig forandring med en bevægelse bort fra de velkendte løsninger leveret som standardsoftware på kundernes egne systemer hen imod hostede løsninger, enten som outsourcing af den komplette it-infrastruktur eller Software as a Service (SaaS), leveret over internettet. Den nuværende markedsvækst inden for SaaS er over 30% i forhold til en mere moderat vækst for traditionelle løsninger. Således skifter forretningsmodellen på længere sigt fra egen kundeinvestering til abonnementsbaseret betaling, hvilket betyder, at virksomhederne er i stand til at få mere avancerede it-løsninger, der løbende bliver opgraderet, end de kan opnå ved egen investering. Specielt markedet for hosted CRM vokser hurtigere end kundernes egenfinansierede løsninger. Ydermere ser Mondo et betydeligt markedspotentiale inden for industrispecifikke løsninger eller udviklingskompetencer, der retter sig mod brancher som rejse-, finans-, service- og retail-sektorer. Det er ledelsens opfattelse, at Mondo står i en speciel gunstig position for at servicere disse områder. Med introduktionen af Mondo Solution Selling Accelerator er udbuddet af selskabets branchespecifikke løsninger yderligere blevet udvidet. Mondo forventer på den baggrund at kunne videreudvikle hele Customer Relations-markedet. Det er ledelsens opfattelse, at Mondo med sine nuværende produkter og services er godt positioneret til den økonomiske lavkonjunktur, eftersom krisen vil tvinge virksomhederne til at nedbringe deres omkostninger; herunder via brug af Hosting-løsninger og offshore-udvikling, som Mondo kan tilbyde. Salg og marketing Mondo henvender sig til forskellige kundegrupper med forskellige behov: 1. Små og mellemstore virksomheder med lille eller ingen it-afdeling. I dette segment organiseres salg og marketing primært som online markedsføring samt krydssalg fra de øvrige områder. Fremover vil der primært blive satset på mid-market området og i mindre grad på small-business området. 2. Store virksomheder med behov for komplicerede Intellectual Property (IP) løsninger. Salg er organiseret med dedikerede nøglekundeansvarlige, der repræsenterer alle de primære forretningsområder i Mondo 3. Partnere og Independent Software Vendors (ISV's): Mondo ønsker at styrke sine relationer til partnere, der sælger Mondo On-Demand løsninger og tilbyder andre softwarevirksomheder rådgivning og offshoreløsninger til omlægning til hostede forretningsmodeller. 8

10 BERETNING VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I har været præget af Mondos igangværende effektiviserings- og turn-aroundproces og den nye ledelsesgruppes gennemgang af forholdene i selskabet med henblik på at forbedre Mondos økonomiske resultater. Der er blandt andet blevet fokuseret på at Identificere og komme ud af ikke-profitable hosting-kontrakter og ikke profitable offshore-kunder Tilpasse prispolitikkerne for forretningsområderne Reducere marketingomkostningerne Effektivise og nedbringe omkostninger til Mondos datacentre Effektivise faktureringsprocedurerne Nedbringe brugen af eksterne konsulenter Tilpasse øvrige kapacitetsomkostninger og leasingkontrakter Tilpasse bemandingen generelt Projekterne er gennemført som planlagt og har resulteret i markante indsatser på flere specifikke områder. Den nye ledelse i Mondo har haft fokus på genopretning af lønsomheden og gennemsigtigheden med henblik på at konsolidere virksomheden og sikre fremtidig profitabel vækst. Således er der på nuværende tidspunkt langt bedre styr på grundforretningen og driftssituationen, ligesom de vigtigste nøgleprocesser er på plads. Mondo er langt bedre i stand til at håndtere fremtidig vækst nu. Imidlertid har den ændrede konjunktursituation mod slutningen af 2008 bevirket, at flere af Mondos vækstinitiativer ikke har haft tilstrækkelig effekt på kort sigt. Forretningsområdet Solutions har dog udvist en markant forbedring og bidrager i 2008 med et positivt segmentbidrag på DKK 5,4 mio mod et underskud i 2007 på DKK 12,6 mio. Mondos samlede økonomiske resultater er negativt påvirket af tidligere investeringer samt ikke tilstrækkelig integration af opkøbte selskaber. Solutions-delen bidrager isoleret set positivt til den samlede drift, mens Hosting-området fortsat giver et markant negativt bidrag. Den nye ledelses genopretningsinitiativer er igangsat, men initiativerne i Hosting er først nu ved at få effekt. Dog er Mondos omkostningsstruktur løbende blevet forbedret gennem året. Fra første halvår til andet halvår er omkostningerne nedbragt med 6%. Som led i omlægningen har Mondo lanceret en række nye produkter og services, som skal sikre kunderne øget værdi blandt andet inden for Hosting-området. Mondos services er generelt set blevet tilpasset, så disse i højere grad imødekommer kundernes efterspørgsel efter ydelser, der kan effektivisere forretningen og/eller nedbringe omkostningerne hos kunderne i form af blandt andet outsourcing og strømlining af salgsprocesserne. Ligeledes er organisationen i løbet af året blevet trimmet og reduceret ad flere omgange for at opnå større fremtidssikring og fokus på kerneaktiviteterne. Mod slutningen af året blev endnu en reduktion i medarbejderstaben gennemført med henblik på at tilpasse organisationen til de nuværende vanskeligere markedsforhold. Ledelsen vil også i 2009 have fokus på driftsforbedringer, styrkelse af Mondos services og produkter samt intensivering af salgsindsatsen med henblik på at kunne levere den nødvendige profitable vækst. Udviklingen inden for forretningsområderne Forretningsområdet Solutions, der indeholder henholdsvis konsulent- og offshore forretningen har forbedret sin drift markant og leverede i 2008 et posivt segmentbidrag på DKK 5,4 mio mod et underskud sidste år på DKK 12,6 mio. Forbedringen skyldes primært større effektivitet og et skarpere fokus på rentable projekter og kontrakter. Ledelsens gennemgang af selskabets aktiviteter har vist, at der på specielt Hosting-området har været behov for en markant omlægning. Tidligere var kunderne fordelt på fem forskellige opkøbte it-driftsplatforme, hvilket forringede gennemsigtigheden og effektiviteten i organisationen. Området var således præget af de mange systemplatforme fra tidligere opkøb, manglende integration af disse og flere ikke-profitable kontrakter. Der har derfor været anvendt betydelige ressourcer på at standardisere Hostings ydelser på én samlet og integreret platform. Projektet er i sin afsluttende fase, og flere kunder er allerede i 2008 blevet flyttet over på den nye platform. Den nye platform anvender ny teknologi og skal således sikre, at Mondo fremover kan håndtere størstedelen af kunderne på samme infrastrukturelle platform. Herved vil kunderne kunne serviceres på et højere niveau, og de interne ressourcer belastes langt mindre. Den fulde rationaliseringseffekt af projektet forventes at få fuld effekt i andet halvår Parallelt med projektet pågår der en oprydning og standardisering i Hosting-området med henblik på at formindske ressourceforbruget og genskabe profitabiliteten generelt. På trods af, at de økonomiske resultater fortsat er utilfredsstillende, kan det dog konstateres, at den tidligere kundeafgang fra Hosting-området nu er aftaget. 9

11 BERETNING Salget af Mondos off-shore udviklingsaktiviteter har gennem hele året vist rigtig god fremgang som følge af stærke produkter og kompetente udviklere i både Danmark, Pakistan og Ukraine. Danske og udenlandske kunder har således mulighed for at drage nytte af medarbejdere i de tre lande og får derved mulighed for rettidig udvikling til en fornuftig pris. I slutningen af oktober 2008 lancerede Mondo løsningen Business OnDemand, som er afsætningskanalen for Mondos SaaS-produkter (Software as a Service). Løsningen giver mulighed for at tilbyde abonnementsbaserede produkter via internettet for eksempel mailløsninger og CRM. Lanceringen tager afsæt i en reklamekampagne samt bestillingssitet Kampagnen har opnået god respons, og der arbejdes fortsat på at skabe nye aktiviteter omkring sitet. Endvidere har Mondo i samarbejde med Byggeinformation/Reed business Information udviklet en integration mellem Faktanet Live og Microsoft Dynamics CRM, som giver byggebranchen mulighed for at organisere deres tilgang til byggeprojekter. Mondo har leveret integrationen, og der har allerede været god interesse for produktet ved forskellige demo-arrangementer og seminarer. I forbindelse med arbejdet med et intranet for en større kunde har Mondo udviklet nye komponenter til Sharepoint, som nu er under konceptualisering med henblik på salg af funktionsbaserede moduler til forskellige brancher og funktioner. Den første komponent er et HR-modul, der effektivt strømliner procedurerne omkring ansættelser og medarbejderafgang. Salg og marketingaktiviteter Mondo har opnået anerkendelse for den store arbejdsindsats med Microsoft Dynamics CRM, da Microsoft har valgt Mondo som den eneste Preferred Service Provider i Europa på området. I juli 2008 deltog Mondo ved Microsofts Worldwide Partner Conference i Houston, hvor selskabet fik god eksponering i flere amerikanske og internationale itmedier, da det nye CRM add-on, Mondo Solution Selling Accelerator, blev præsenteret for Microsoftpartnere. Mondo er endvidere blevet den første danske Service Provider med et Microsoft SaaS Incubation Center. Udnævnelsen til Service Provider er et resultat af de bestræbelser, Mondo har vist inden for Software as a Service, der er et område, som spiller en væsentlig rolle i Mondos nye strategi. Anerkendelsen fra Microsoft har afgørende betydning for Mondo i salgs- og marketingsammenhæng og kan bidrage til at sikre selskabets ledende markedsposition fremover. Ledelsesmæssige ændringer Udskiftning på alle væsentlige ledelses- og bestyrelsesposter som led i turnaround Den 1. februar 2008 tiltrådte Lars Nordenlund Friis som ny administrerende direktør i Mondo A/S. Lars Nordenlund Friis er uddannet MBA fra Henley Management College. Lars Nordenlund Friis kom fra Microsoft Corporation, Redmond i USA, hvor han siden 2002 havde haft ansvaret som Senior Director of Worldwide ISV Business samt Global Strategy. Inden skiftet til Microsoft i USA havde Lars Nordenlund Friis en mangeårig erfaring bl.a. som leder og partner i en række førende konsulenthuse i Danmark, herunder PA Consulting Group og PricewaterhouseCoopers Consulting. Lars Nordenlund Friis tiltræden i Mondo har betydet, at selskabets forhold til Microsoft er blevet styrket yderligere. Efterfølgende blev der indsat nye ledelsesmæssige kræfter inden for alle de væsentligste forretningsområder, herunder Hosting, Industry Solutions og Software+Service. Ledelsesgruppen er således blevet styrket med Henrik Arndt, der kom fra Søndagsavisen og Navision, Esben Deela fra Merkantil Data og Cubizz Sales og Steen Hybschman, der kom fra SAP Danmark. Ultimo marts 2008 overtog Consolidated Holdings A/S og Gaardboe Holding ApS aktiemajoriteten i Mondo, og ved den efterfølgende ordinære generalforsamling den 25. april 2008 tiltrådte en ny bestyrelse bestående af Ib Kunøe (formand), Carsten Bang og Michael Gaardboe. Ib Kunøe er bl.a. bestyrelsesformand for Consolidated Holdings A/S, NetOp Solutions A/S (tidl. Danware), Columbus IT Partner A/S samt Ementor/Atea. Carsten Bang er blandt andet CEO for Dragon A/S og bestyrelsesformand for bl.a. NAT Gmbh og Scandi Sales A/S. Michael Gaardboe er tidligere CEO for den ligeledes børsnoterede it-virksomhed Columbus IT Partner og nuværende bestyrelsesmedlem i samme. Den nye bestyrelse har blandt andet medvirket til at styrke Mondos eksisterende samarbejde med Columbus IT Partner. I samme forbindelse tiltrådte Lars Søndergaard som ny finansdirektør han var tidligere bl.a. finansdirektør i Danware A/S, administrerende direktør i By Malene Birger A/S og koncernøkonomichef i Bang & Olufsen A/S. Nye aktionærer og kapitaltilførsel Mondo havde specielt i første kvartal 2008 store likviditetsmæssige udfordringer. Disse resulterede i, at selskabets hidtidige hovedaktionærer 28. marts 2008 solgte 42,7% af aktierne til CHV II af A/S (datterselskab af Consolidated Holdings A/S, Ib Kunøe), Gaardboe Holding ApS, L1 Holding ApS og CEFPC ApS. CHV II af og Gaardboe Holding ApS stillede samtidigt DKK 25 mio. til rådighed for selskabet som et konvertibelt lån, der blev 10

12 BERETNING konverteret til aktiekapital på generalforsamlingen 26. februar Kapitaltilførslen i forbindelse med overtagelsen af aktiemajoriteten i Mondo gav selskabet mulighed for at fortsætte den strategiske udvikling. I forbindelse med driftsfinansiering i den resterende del af 2008 har Consolidated Holdings støttet selskabet med garantier over for banken, hvilket har stabiliseret den fortsatte drift i andet halvår og genopretningsbestræbelserne. Kapitaludvidelse Der blev i 1. halvår 2008 foretaget en kapitalforhøjelse på DKK 23 mio. i forbindelse med afregning af skyldige købesummer ved virksomhedsopkøb i 2007 af henholdsvis Alpha IT A/S og Netdanmark A/S. Incitamentsprogram Bestyrelsen godkendte i slutningen af 2008 en mindre aktiebaseret incitamentsordning for den administrerende direktør og to ledende medarbejdere med en værdi over løbetiden på DKK 0,24 mio. svarende til aktier og med en udnyttelseskurs på DKK 1. Detaljerne herom er specificeret i noterne. Ordningen udløber den 15. november Bestyrelsen har til brug for opfyldelsen af incitamentsprogrammet udnyttet bemyndigelsen i vedtægterne til at foretage en kapitalforhøjelse svarende til det antal aktier, der er omfattet af ovennævnte tildeling. 11

13 BERETNING REGNSKABSBERETNING OG FORVENTNINGER (KONCERN) 2008 har været præget af vanskelige markedsvilkår, og i andet halvår har flere kunder udskudt projekter. Både markedsforholdene og den omfattende effektivisering og oprydning i selskabet, herunder lukning og rationaliseringer af aktiviteter, som den nye ledelse og bestyrelse har iværksat, har bevirket at der har været betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til de økonomiske resultater i I forbindelse med periodemeddelelsen for tredje kvartal 2008 forventede Mondo en omsætning i størrelsesordenen DKK mio. og et resultatet af primær drift før afskrivninger og nedskrivninger, EBITDA, der var bedre end 2007, men stadig negativt. I fjerde kvartal satte den internationale konjunktursituation sit præg på Mondos vækstinitiativer, hvilket har resulteret i en omsætning i 2008 på DKK 101,9 mio. Mondo har imidlertid opnået et resultat på det forventede niveau og realiserede et EBITDA på minus DKK 21,9 mio., hvilket er en mindre forbedring af sidste års EBITDA på minus DKK 23,7 mio. Samlet set er resultatet for 2008 således på niveau med de offentliggjorte forventninger. Nettoomsætning Mondos omsætning i 2008 var på niveau med året før og udgjorde DKK 101,9 mio. mod DKK 100,9 mio. i Af den samlede omsætning kan DKK 33,2 mio. henføres til Hosting og DKK 68,6 mio. til Solutions. Begge områder har således fastholdt omsætningsniveauet fra 2007 på trods af effektiviseringerne af forretningen. Mere end 50 % af omsætningen hidrører fra faste abonnementslignende indtægter i Hosting-området. Driftsomkostninger Mondos samlede driftsomkostninger i 2008 er ikke steget i forhold til 2007 på trods af, at Mondo-koncernen i første halvår 2007 bestod af færre selskaber end tilfældet var i andet halvår 2007, hvor Alpha IT og NetDanmark blev opkøbt (svarende til ca. 22 nye medarbejdere). Disse selskaber indgik i Mondos regnskab i hele 2008 og således kun i omkring halvdelen af Mondos medarbejderstab er blevet reduceret i løbet af 2008 og udgjorde i gennemsnit 301 personer i 2008 mod 325 i Mondos eksterne variable omkostninger og andre eksterne omkostninger udgjorde samlet DKK 43,5 mio. i 2008 mod DKK 50,6 mio i 2007, svarende til en reduktion på DKK 7,1 mio. De store omkostningsposter vedrører drift, køling og husleje i Hosting-området samt husleje for alle koncernens selskaber, der er placeret på fem lokationer. Mondo har med virkning fra 2008 indgået en driftsaftale med InterXion, som vil bidrage til en reduktion i omkostningerne til ekstern kapacitet for 2009 i Hosting-området. Som følge af Mondos effektiviseringstiltag i 2008 er marketingomkostningerne tilsvarende reduceret i forhold til Afskrivninger og nedskrivning af goodwill Posten afskrivninger indeholder afskrivning på driftsmateriel, herunder afskrivning på finansielt leaset hardware og var i 2008 en smule over niveauet for Der er i 2008 nedskrevet DKK 35 mio. på goodwill. Goodwill nedskrivningen er baseret på nedskrivningstests som beskrevet i noterne. Nedskrivningen er begrundet i færre synergieffekter end forventet af den tidligere ledelse og en lavere end forventet omsætningsvækst som følge af den nuværende nedgang i konjunkturerne. Nedskrivningen fordeler sig med DKK 19 mio. på Solutions-området og DKK 16 mio. på Hosting-området. I 2007 blev der ligeledes nedskrevet for DKK 35 mio. på goodwill. Finansielle forhold Stigningen i finansielle nettoomkostninger fra DKK 3,0 mio. i 2007 til DKK 7,5 mio. i 2008 kan henføres til øget låntagning som følge af et negativt cash flow fra driften og negativ påvirkning fra tidligere opkøbte forretningsområder. Årets resultat EBITDA er forbedret i forhold til 2007 til minus DKK 21,9 mio. Efter goodwillnedskrivningen og forøgelsen i finansieringsomkostninger udgjorde årets resultat efter skat et underskud på DKK 75,0 mio., svarende til en svag forbedring i niveauet fra Bestyrelsen foreslår, at årets resultat bliver overført til næste år. 12

14 Immaterielle aktiver BERETNING De immaterielle aktiver består af DKK 54,5 mio. i goodwill, hvilket hovedsageligt stammer fra købene af Geopaqgruppen, Aqcel-gruppen, Alpha IT og Netdanmark samt efterfølgende nedskrivninger. Posten er i 2008 nedskrevet med yderligere DKK 35 mio., svarende til niveauet for Afsluttede udviklingsprojekter omfatter hovedsageligt koncernens Travel platform og den nye Hosting it-platform. Materielle anlægsaktiver De materielle anlægsaktiver på DKK 16,9 mio. består hovedsageligt af it-udstyr til hosting og drift og er nedbragt med DKK 5,7 mio. fra Kortfristede aktiver og tilgodehavender fra salg Mondos kortfristede aktiver ekskl. likvide beholdninger er blevet nedbragt med DKK 3,9 mio., svarende til en reduktion på 12% som følge af en nedbringelse af andre tilgodehavender og fakturering af igangværende arbejder for fremmed regning. Egenkapital (koncern og moderselskab) Selskabets egenkapital er reduceret fra DKK 39,2 mio. i 2007 til minus DKK (13,9) mio. ved afslutningen af Udviklingen er specificeret i egenkapitalopgørelsen. Efter årets afslutning er egenkapitalen dog atter blevet styrket med DKK 40 mio. Mondos konvertible gæld på DKK 26 mio. er blevet konverteret til aktiekapital og selskabet har endvidere reduceret sin gæld med DKK 13,8 mio i forbindelse med kontant indbetaling af ny aktiekapital. Dette er beskrivet under afsnittet begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Selskabet havde ved årets udgang ingen beholdning af egne aktier. Langfristede gældsforpligtelser Mondos langfristede gældsforpligtelser er forøget til DKK 70,2 mio. fra DKK 7,6 mio. i 2007, som følge af en forøgelse af den langfristede gæld til pengeinstitutter og optagelsen af det konvertible lån på DKK 26 mio. Bankgælden er for så vidt angår DKK 40 mio. aftalt afdragsfri frem til udgangen af 2011 og det konvertible lån er i 2009 konverteret til aktiekapital. Kortfristede gældsforpligtelser De kortfristede gældsforpligtelser udgjorde ved udgangen af 2008 DKK 49,6 mio. og er nedbragt fra DKK 103,3 mio. i De kortfristede gældsforpligtelser består i 2008 primært af forudbetalinger fra kunder og anden gæld samt leverandørgæld. Leverandørgælden er reduceret med DKK 8,3 mio., og anden gæld er reduceret med DKK 2,5 mio. Tilsvarende er den skyldige købesum fra 2007 på DKK 23,0 mio. blevet afviklet. Denne relaterede sig til købene af Alpha IT og Netdanmark, som blev indfriet ved konvertering til aktier i Mondo A/S i Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra primær drift før ændringer af driftskapital for 2008 blev negativ med DKK (22,8) mio., hvilket er en forbedring på DKK 2,0 mio. i forhold til året før. Ændringer i driftskapitalen er påvirket af en reduktion af gælden til leverandører, som blev muliggjort efter kapitaltilførslen medio 2008 og som følge af generelt reducerede omkostninger ultimo året. Pengestrømme fra driftsaktivitet var i 2008 negativ med DKK (37,7) mio. Pengestrømme til investering blev reduceret markant og udgjorde i 2008 minus DKK 5,3 mio., hvilket skyldes, at der ikke har været foretaget opkøb i Beløbet i 2008 udgøres primært af investering i anlæg til Hosting. Der er tilført kapital ved øget låneoptagelse i kreditinstitutter samt via et konvertibelt lån fra CHV II af A/S og Gaardboe Holding ApS på DKK 25 mio. Således udgjorde pengestrømme fra finansiering DKK 43,3 mio. Samlet er koncernens pengestrømme for 2008 positiv med DKK 0,3 mio. 13

15 Likviditetsmæssig situation og fortsat drift BERETNING Mondo har igennem 2007 og 2008 haft store likviditetsmæssige udfordringer som følge af den aggressive opkøbsstrategi i tidligere år og en efterfølgende integration, som har krævet væsentligt flere ressourcer end oprindeligt forventet. Efter den ekstraordinære generalforsamling i Mondo den 26. februar 2009 har selskabet dog fået tilført DKK 40 mio. i kapital i form af konvertering af den konvertible gæld til aktiekapital og en kontant kapitalforhøjelse på DKK 13,8 mio som har betydet, at bankgælden har kunnet reduceres. Dette betyder for 2009 en reduktion i rentebetalingerne og en højere soliditet. Samtidig har ledelsen fået forlænget Selskabets kreditramme i banken således at lånefaciliteterne på DKK 40 mio. er fastlåst frem til ultimo Ledelsen forventer, at de planlagte frasalg af aktiviteter og de yderligere effektiviseringstiltag, som vil blive gennemført i 2009, gør det muligt at fortsætte driften inden for de eksisterende kreditfaciliteter. Mondo forventer mod slutningen af 2009 atter at kunne generere et positivt cash flow. Den likviditetsmæssige vanskeligste periode forventes at blive første og andet kvartal, hvor lånefaciliteterne forventes udnyttet fuldt ud. Herefter er der budgetteret med en gradvis nedtrapning af låntagningen. Ledelsen har iværksat flere initiativer, der skal bidrage til at sikre, at likviditeten kan holdes inden for den eksisterende ramme. Blandt andet er der planlagt yderligere omkostningsreduktioner og frasalg af forretningsområder uden strategisk betydning. Ledelsen forventer således, at de nuværende finansielle lånerammer kombineret med de forventede positive cash flow, vil gøre Mondo i stand til at dække kapitalbehovet for forretningen. Ledelsen derfor aflagt regnskaberne for koncern og moderselskab under forudsætningen om fortsat drift. Forventninger til 2009 Mondo er positioneret til vækst og har fået etableret en skalerbar forretning. Selskabets kapitalgrundlag er blevet væsentligt styrket, og ledelsen forventer at selskabets drift, på trods af den nuværende konjunktursituation, vil udvikle sig positivt i Mondos Hosting- og Offshore-produkter og services er fortsat attraktive i et trægt marked, da de bidrager til at effektivisere organisationen og til at nedbringe drifts- og udviklingsomkostningerne hos kunderne. Sammenholdt med, at den nye ledelse i Mondo har fået bedre styr på forretningen og processerne, forventer Mondo i 2009 en væsentlig forbedring af resultaterne i forhold til 2008 med et mindre overskud på EBITDAniveau mod et EBITDA på minus DKK 21,9 mio. i Mondo har opnået to betydelige ordrer til henholdsvis Kuoni og et dansk udviklingshus i første kvartal af 2009, og begge vil få effekt i 2009 og fremad. Dette understøtter ledelsens og bestyrelsens forventninger til

16 BERETNING BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB Kapitaltab og strategiske manøvremuligheder Som meddelt i selskabsmeddelelse nr har Mondo siden 3. kvartal 2008 oplevet en mere udfordrende markedssituation. Dette er fortsat tilfældet, og markedssituationen er blevet yderligere forværret som følge af den negative konjunkturudviklingen. Selskabet har på denne baggrund endnu ikke opnået et positivt cash flow og har dermed fortsat behov for finansiering af den løbende drift. Denne finansiering er siden marts 2008 og starten af 2009 fremskaffet i form af henholdsvis de konvertible lån på i alt DKK 25 mio., der blev tilført som led i redningsplanen i marts 2008 fra CHV II af A/S (Consolidated Holdings A/S) og Gaardboe Holding ApS og efterfølgende i 2. og 3. kvartal i form af garantier stillet af Consolidated Holdings A/S på i alt DKK 20 mio. over for selskabets bank. Selskabets bestyrelse foretog i forbindelse med arbejdet med årsrapporten for 2008 indledende impairment tests af selskabets aktiverede goodwill og konstaterede, at der skulle foretages en nedskrivning på omkring DKK 40 mio. Når disse nedskrivninger blev sammenholdt med det forventede EBITDA i 2008 på op til minus DKK 23,8 mio. betød det, at det samlede resultat for 2008 ville bringe Mondo i en kapitaltabsituation, hvor mindst ¾ af selskabets aktiekapital var tabt. Herudover blev det også konstateret, at selskabet havde behov for tilførsel af yderligere driftskapital. Endelig kunne selskabets bestyrelse konstatere, at den nuværende gældsstruktur udgjorde et problem for selskabets manøvremuligheder i forhold til nye strategiske dispositioner, samarbejder, opkøb mv., herunder aktiefinansierede opkøb i henhold til den i vedtægterne indeholdte bemyndigelse. På denne baggrund indkaldte selskabets bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling den 26. februar Bestyrelsen stillede bl.a. forslag om 1) Nedsættelse af aktiekapitalen med ¾ til dækning af tab, således at hver eksisterende aktie af DKK 1 nedskrives til DKK 0,25. 2) Forhøjelse af selskabets kapital ved konvertering af lån incl. renter på DKK 26,5 mio. 3) Forhøjelse ved nytegning med kontant indskud af DKK uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Den efterfølgende vedtagelse af disse forslag sikrede en mere hensigtsmæssig gældstruktur samt fortsat likviditet. Consolidated Holdings A/S (gennem CHV II af A/S), Gaardboe Holding ApS, L 1 Holding APS og CEFPC ApS gav betinget tilsagn om at tegne de foreslåede kapitalforhøjelser ved gældskonvertering kontant. De tegnede aktier er ikke ikke optaget til handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S på nuværende tidspunkt. Selskabets bestyrelse havde ønsket at gennemføre en parallelemission med fortegningsret for samtlige af selskabets aktionærer i forholdet 1 til 1, således at der kunne være tegnet en ny aktie af DKK 0,25 for hver eksisterende aktie af DKK 0,25. Denne forhøjelse blev ikke gennemført, idet dette udbud ville kræve udarbejdelse af prospekt. Selskabets bestyrelse vurderede, at omkostningerne ved prospektudarbejdelsen var for høje i forhold til det forventede provenu. Ændringer i ledelsen Efter at have tilendebragt væsentlige restruktureringer af Mondos økonomiske og strukturelle funktioner er finansdirektør, CFO Lars Søndergaard blevet hentet til en stilling som adm. direktør for Dissing+Weitling Arkitektfirma A/S og fratræder ultimo marts Ulrik Christensen tiltrådte primo februar 2009 som CFO for Mondo koncernen. Ulrik Christensen er 42 år, uddannet cand. merc. aud., og har i de sidste 10 år varetaget økonomiledelsesroller i it-virksomheder, senest som CFO i den danske børsnoterede virksomhed Maconomy. Ulrik Christensen har herefter indgået i en løbende transition sammen med Lars Søndergaard, hvorved kontinuiteten i økonomifunktionen er sikret. Nye ordrer Mondo indgik i januar 2008 en softwareudviklingsaftale med et dansk internetbaseret handelsselskab omkring design og udvikling af en ny og innovativ internet-løsning baseret på Microsoft-teknologi. Udviklingen vil blive foretaget i Mondos off-shore udviklingscenter i Pakistan og bekræfter Mondos kompetencer inden for levering af ydelser fra off-shore udviklingscentre. Ordren påvirker omsætningen for det kommende år med mere end DKK 5 mio. I marts 2009 indgik Mondo en it-driftsaftale med Kuoni Travel Ltd., Schweiz, med en samlet kontraktsum på DKK 20 mio. Aftalen er den største enkeltaftale i selskabets historie. Der er tale om en 3-årig global aftale omkring itoutsourcing omfattende drift af i alt syv forretningskritiske it-systemer hovedsagligt baseret på Microsoft-teknologier. Løsningerne drives fra Mondos danske driftcentre. Aftalen dækker server-drift samt tekniske serviceydelser. Kuoni Travel Ltd. er med en omsætning på mere end DKK 23 mia. en af verdens største rejsearrangører. Kuoni Group ejer 15

17 BERETNING og driver det globale rejsebrand Kuoni, som benyttes i mere end 40 lande og i står Danmark bag Apollo, Falk Lauritsen og Kuoni. Levering forventes påbegyndt umiddelbart og vil løbe i tre år. Aftalen underbygger et samarbejde, som Mondo indledte med Kuoni i 2007 omkring Mondos Software+Service Consulting ydelser. Med indgåelsen af denne aftale bliver Mondos Outsourcing-organisation nu også en betydende leverandør til Kuoni. 16

18 BERETNING KONCERNOVERSIGT Mondo A/S 100% Netdanmark A/S 100% Alpha IT ApS 100% Mondo Hosting A/S 100% Mondo Solutions A/S 100% Mondo Communicati on A/S 100% Geopaq Holding ApS (Danmark) 100% Aqcel CRM A/S (Danmark) 100% Aqcel Communicati on ApS (Danmark) 100% Aqcel Campaign ApS (Danmark) 100% Mondo offshore development centre Ltdech. (Pakistan) Geopaq (Danmark) 100% Agilie Mondo offshore development centre (Ukraine) Mondo har i 2008 gennemført beslutningen fra ultimo 2007 om at sammenlægge aktiviteterne fra små selskaber til hovedforretningsselskaberne, hvilket har givet en administrativ lettelse. I løbet af 2009 vil selve de tomme selskaber blive lukket og strukturen afsluttet, således at de med blåt markerede selskaber vil være tilbageværende. Dvs. moderselskabet Mondo A/S, Mondo Hosting A/S, Mondo Solutions A/S og Geopaq selskaberne, som vil blive omdøbt til Mondo Offshore. Aktiviteterne i Netdanmark vil i løbet af 2009 blive overført til Mondo Hosting A/S. 17

19 BERETNING RISIKOFORHOLD Strategiske og kommercielle risici Mondo er udsat for risiko for markant ændrede markedsforhold og konjunkturforhold. Dog vurderer ledelsen, at flere af Mondos ydelser, herunder Hosting- og Offshore-aktiviteterne er relativt attraktive områder for kunderne, eftersom de giver muligheder for en reduktion af omkostningerne på kundesiden. Mondos kunder er fordelt på mange forskellige brancher, hvilket reducerer afhængigheden af enkelte brancher. Mondos tidligere opkøbsstrategi har vist sig risikabel primært på finansierings- og integrationssiden. Produktudvikling og softwaretrends påvirker Mondo. Mondo søger dog at imødekomme dette ved løbende at have kontakt med de større kunder og løbende følge den teknologiske udvikling. Hidtil har Mondo været i stand til at imødegå denne risiko ved løbende tilpasninger til kundernes behov. Likviditets-, kapital og lånerisici Manglende likdivitetsreserver er Mondos største udfordring som følge at det negative likviditetsbidrag fra driften, hvilket der fra den nye ledelses side har været markant fokus på i det forgangne år. Ledelsen og bestyrelsen vurderer månedsvis udviklingen i Mondos likviditet, og økonomifunktionen udarbejder månedlige likviditetsprognoser. Mondo har løbende fået forhøjet lånerammerne i banken i 2008 med hjælp fra sikkerhedsstillelse fra Consolidated Holdings. Hvis denne falder bort, vil Mondo skulle skaffe yderligere kapital via en aktieemission eller øget træk på kreditter, omkostningsreduktioner eller yderligere frasalg. Efter den ekstraordinære generalforsamling i februar 2009 har Mondo kunnet reducere bankgælden og har fået tilsagn fra banken om en kreditramme på DKK 40 mio. frem til ultimo Mondos kapitalberedskab er relativt begrænset, hvorfor ledelsen og bestyrelsen løbende vurderer Mondos kapitalforhold og overholdelsen af lovgivningens krav. I fald beredskabet falder til kritiske niveauer, vurderes de mulige handlinger løbende herunder forbedringer af driften via blandt andet omkostningsreduktioner, muligheder for frasalg og mulighederne for at hente kapital via fondsbørsen. Renterisici Selskabet har udnyttet sine kreditter og dermed følger en renterisiko, der kan påvirke likviditetssituationen og resultatet. Ledelsen forhandler løbende med banken om at opnå de mest fordelagtige rentesatser på lånene. Mondo har ingen væsentlige renteindtægter. I 2009 har Selskabet fået fastlåst den betalbare rente frem til ultimo 2011 og dermed fastlåst den betalbare rente i perioden. Kreditrisici Mondos kreditrisici er hovedsaligt knyttet til tilgodehavender fra salg, der ikke er sikrede. Selskabet foretager løbende vurderinger af sine tilgodehavender og foretager nedskrivninger, når det vurderes nødvendigt. Endvidere er Mondos kundegrundlag fortsat fordelt på mange tusinde kunder. De større kunder hører til de relativt velkonsoliderede virksomheder. Den aktuelle finanskrise har givet Mondo anledning til at stramme yderligere op på debitoropfølgningen, og ledelsen fokuserer løbende på antallet af udestående debitordage. Endvidere er Mondos salgsmedarbejdere aktivt involveret i at sikre indbetalinger på eventuelle udestående betalinger hos deres respektive kunder før nye ordrer indgås. Valutarisici Koncernen har primært indtægter i danske kroner samt euro. En mindre del af koncernens omsætning under 5% er baseret på US-dollars. Der er tale om et marginalområde med faldende betydning uden for koncernens strategiske fokusområder. Mondos udviklingscentre i Pakistan og Ukraine giver selskabet en mindre eksponering på omkostningssiden over for henholdsvis pakistanske Rupees og ukrainske Hryvnia. Ledelsen har valgt ikke at valutasikre disse valutaer, da prisen herfor vurderes for høj. Omkostningerne til udviklingscentrene udgør under 20% af koncernens samlede omkostninger. Ydermere er specielt løndelen i Ukraine relateret til udviklingen i USdollars, som delvist kan matches mod dollarindtægterne. Mondo anser ikke eksponeringen i euro for risikabel og kurssikrer derfor ikke denne. I takt med, at Mondo opnår større omsætning på udenlandske markeder, vil valutarisikoen blive forøget, hvilket ledelsen og bestyrelsen løbende vil vurdere. 18

20 BERETNING Forsikring Mondo har tegnet de relevante forsikringer, som almindeligvis tegnes for sammenlignelige virksomheder. Herunder er der tegnet forsikring for driftsmateriel. Ledelsen vurderer, at der er truffet de nødvendige og relevante foranstaltninger til afdækning af forsikringsforholdene. Der er ikke tegnet direktions- eller bestyrelsesansvarsforsikringer og det er i Danmark ikke muligt at tegne produktansvarsforsikringer for ITvirksomheder via danske forsikringsselskabet. Mondo for i sine ansvarsfraskrivningsklausuler forsøgt at minimere sidstnævnte risiko. Videnressourcer Mondo er afhængig af at kunne fastholde nøglemedarbejdere og være i stand til at tiltrække nye medarbejdere med den nødvendige kompetence til at videreudvikle koncernen både teknologisk og salgsmæssigt. Selvom Mondo har været i stand til at sikre kvaliteten af sine medarbejdere, kan der ikke gives nogen garanti for, at Mondo i fremtiden vil være i stand til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. I 2008 har der ikke været væsentlige problemer med at rekruttere dygtige medarbejdere til ledende stillinger, og ledelsen har løbende fokus på at gøre Mondo til en attraktiv arbejdsplads med den rette balance i forhold til goder og benefits og det sociale miljø. Miljøforhold Selskabets aktiviteter medfører ingen væsentlige miljøpåvirkninger, og påvirkningen af det eksterne miljø relaterer sig således i al væsentlighed til opvarmning og nedkøling af selskabets bygninger samt forbrug af elektricitet og vand. Mondo søger i udøvelsen af sin virksomhed at vurdere og begrænse selskabets miljømæssige påvirkning. Selskabet er ikke involveret i miljøsager, og Mondo er ikke omfattet af reglerne om miljøgodkendelse og lov om aflæggelse af grønne regnskaber. 19

21 BERETNING CORPORATE GOVERNANCE Anbefalinger for god selskabsledelse Det er grundlæggende for udøvelsen af Corporate Governance i Mondo At der ikke er nogen begrænsninger i aktionærers ret til at øve indflydelse At princippet om en aktie/en stemme er ufravigeligt At bestyrelsen og direktionen varetager alle aktionærers interesser At bestyrelsen hvert år stiller sine mandater til rådighed At Mondo i arbejdet for at opfylde sine mål tager hensyn til alle interessenter og holder dem informeret. Mondos ledelse lægger vægt på udøvelse af god virksomhedsledelse og hermed, at de overordnede ledelsesforhold er tilrettelagt hensigtsmæssigt. De overordnede principper for ledelsen af Mondo skal sikre, at selskabet bedst muligt lever op til sine forpligtelser over for aktionærer, medarbejdere, myndigheder og øvrige interessenter samt at den langsigtede værdiskabelse understøttes. NASDAQ OMX Copenhagen har fastlagt anbefalinger vedrørende god selskabsledelse, og Mondo følger generelt disse, men der er anbefalinger, som ikke har relavans for Mondo. Aktionærer og andre interessenter Mondos ledelse ønsker og arbejder aktivt for at opretholde en god kommunikation og dialog med aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet tilstræber en høj grad af åbenhed og effektiv formidling af information. Dialogen med og informationen til aktionærer og øvrige interessenter finder sted via udsendelse af delårsrapporter, periodemeddelelser og øvrige meddelelser fra selskabet samt via Mondos hjemmeside og via pressen. Meddelelser er tilgængelige på Mondos hjemmeside umiddelbart efter offentliggørelsen. Selskabets hjemmeside indeholder desuden materiale, som anvendes i forbindelse med præsentationer og generalforsamlinger m.m.. Mondo har valgt at offentliggøre periodemeddelelser efter første og tredje kvartal samt delårsrapport efter halvåret. Bevæggrunden for valget af periodemeddelelser frem for delårsrapporter er primært hensynet til ressourceindsats og omkostninger. Ledelsen og bestyrelsen har valgt at prioritere, at økonomifunktionen fastholder sit fokus på at realisere drifts- og likviditetsforbedringer. Mondos bestyrelse drøfter med jævne mellemrum selskabets kapital- og aktiestruktur og vurderer, om denne er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Mondo har én aktieklasse, og selskabets vedtægter indeholder ingen grænser for ejerskab og stemmeret. Det er således bestyrelsens vurdering, efter den ekstraordinære generalforsamling i februar 2009, at kapitalstrukturen på nuværende tidspunkt er fornuftig. Det er en del af Mondos strategi at foretage akkvisitioner, som kan supplere selskabets produktportefølje og styrke selskabets markedsposition. I forbindelse med eventuelle fremtidige akkvisitioner forventer bestyrelsen fortsat at kunne gøre brug selskabets børsnotering og således udstede nye aktier i forbindelse med eventuelle opkøb. I tilfælde af, at der måtte fremsættes tilbud om overtagelse af selskabets aktier, vil bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningen forholde sig åbent hertil og formidle tilbuddet til aktionærerne, ledsaget af bestyrelsens kommentarer. Generalforsamlingen er selskabets øverste besluttende myndighed, og bestyrelsen lægger vægt på, at aktionærerne får en grundig orientering om de forhold, der træffes beslutning om på generalforsamlingen. Alle aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen, hvis de, jf. vedtægterne, har løst adgangskort. På generalforsamlingen kan aktionærerne stille spørgsmål til bestyrelse og direktion samt ligeledes inden for en angiven frist stille forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Regler for ændringer af vedtægter På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilælde, hvor aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal. På den ekstraordinære generalforsamling d. 26. februar 2009 fik bestyrelsen følgende bemyndigelser: Bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med nominelt kr ,50 svarende til stk. aktier á kr. 0,25 med fortegningsret for selskabets aktionærer mod kontant indbetaling til en kurs på 0,25 for hver aktie á kr. 0,25. Bemyndigelsen gælder indtil 26. februar Generel bemyndigelse til ved en eller flere kapitalforhøjelser at udvide aktiekapitalen med indtil nominelt 25 mio. kr. svarende til 100 mio. stk. aktier á kr. 0,25 med eller uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Bemyndigelsen gælder indtil 26. februar Bemyndigelse til i forbindelse med opkøb eller lignende at foretage en eller flere kapitalforhøjelser med i alt nominelt 25 mio. kr. svarende til 100 mio. stk. aktier á kr. 0,25 uden fortegningsret for selskabets 20

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Årsrapport for København den 31. marts Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Meddelelse nr. 13, 2009

Årsrapport for København den 31. marts Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Meddelelse nr. 13, 2009 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Meddelelse nr. 13, 2009 København den 31. marts 2009 Årsrapport for 2008 Bestyrelsen for It-servicevirksomheden Mondo har i dag godkendt årsrapporten for 2008. Mondo

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S København, 25. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 22, 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Første halvår af 2008 har været præget af arbejdet med

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 4 2009 København, 18.02 2009 Til aktionærerne i Mondo A/S Efter beslutning af bestyrelsen i Mondo A/S indkaldes aktionærerne i selskabet herved til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere