Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Bofællesskabet Brungårdsvænget *Adresse: Brungårdsvænget Rudkøbing *Kontaktoplysninger: Tlf.: Hjemmeside: Side 1 af 22

2 *Tilbudstyper: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 85 år (medfødt hjerneskade, udviklingshæmning) Pladser i alt: 15 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Ida Madeleine le Fevre (Socialtilsyn Syd) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: Tilsynets indsamlede informationer, om tilbuddet tages til efterretning og vil indgå i den lovbestemte regodkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Borgerne har egen lejekontrakt i henhold til 105 i Almenboliglejeloven. I henhold til 111 i lov om social service er 107/ 108 boformer ikke omfattet af lejelovgivningen. Uoverensstemmelsen mellem tilbuddets faktiske forhold og de juridiske rammer kræver en tilretning med henblik på, at tilbuddet bringes i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget. Dette kan ske enten ved at ændre visitationen til tilbuddet eller ved at ophæve/udfase lejekontrakterne fremadrettet. Socialtilsynet vil ved kommende tilsyn følge op på, at tilbuddet bringes i overensstemmelse med godkendelsesgrundlaget. Side 2 af 22

3 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Der er modtaget følgende dokumenter: Leders CV Leders diplombevis Leders eksamensbevis, Socialpædagog. Kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen. Opgørelse over tilkalde vikarer. Organisationsdiagram Langeland Kommune. Oversigt over beboere. De fysiske rammer er besigtiget. Der er sket rundvisning af borger og medarbejder. Leder. 2 medarbejdere. Interview 2 borgere. Rundvisning og samtale med 2 borgere. Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg : Bofællesskabet Brungårdsvænget Side 3 af 22

4 Tilsynskonsulenter Afdelinger Ida Madeleine le Fevre Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 4 af 22

5 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,8 Brungårdsvænget er et kommunalt tilbud. Tilbuddet er organisatorisk placeret under Ældre og handicapområdet i Langeland Kommune. Socialtilsynet anbefaler, at medarbejderne og leder får mulighed for supervision. Socialtilsynet vurderer, at Brungårdsvænget har en kompetent organisation og ledelse. Tilbuddets daglige leder har den nødvendige faglige uddannelse samt erfaring til at kunne drive tilbuddet. Leder har fokus på nye tiltag og på at sikre trivsel og Side 5 af 22

6 udvikling hos medarbejderne. Socialtilsynet vurderer, at det er hensigtsmæssige og relevante tiltag. Tilsynet vurdere at medarbejdernes tvivl, omkring de kommende opgaver, det tilskrives at tilbuddet er midt i en proces. Tilsynet vurdere at der er ikke mulighed for supervision, men at der er mulighed faglig sparring. Tilsynet vurderer at borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Tilsynet vurderer at personalegennemstrømningen på tilbuddet ikke er på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Tilsynet vurderer at sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Side 6 af 22

7 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Tilbuddet har i maj 2014 fået ny leder. På baggrund af interview samt observation konstatere Socialtilsynet, at tilbuddets daglig leder, har de nødvendige faglige uddannelser samt erfaring til at kunne drive tilbuddet. Tilsynet bemærker at leder har beskrevet fremtidig tiltag er at øge faglig sparring samt skabe mere fokus på pædagogiske arbejdsmetoder, metodebeskrivelser og resultatmåling. Tilsynet bemærker at leder har fokus på, at hun tidligere har været leder af tilbuddet, men oplyser at de nuværende arbejdsopgaver og tilgangen til tilbuddet er anderledes. Tilsynet bemærker at leder har fokus på at medinddrage medarbejdere i den kommende proces. Tilsynet bemærket at medarbejderne udtrykker tilfredshed omkring daglig leder, men det må tages i betragtning at leder er nyansat. Mulighederne for supervision er på nuværende tidspunkt ikke muligt, hverken for medarbejdere eller leder. Det bemærkes at både leder og medarbejdere er opmærksomme på dette. Socialtilsynet bemærker at der er mulighed for faglig sparring. Det er i højere grad for medarbejdere, der gør brug af faglig sparring. Leder har ikke så mange mulighed for faglig sparring, Tilsynet bemærker at medarbejdere efterspørger mere faglig sparring. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Interview - Ledelse: Brungårdsvænget fik i maj 2014 ny leder. Lederen har frem til i perioden været leder af tilbuddet. Leder er uddannet socialpædagog og har efterfølgende taget en lederuddannelse. Side 7 af 22

8 Leder har lang erfaring med ledelse. Leder beskriver sin ledelsesstil som værende meget involverende. Lederen oplever at være en meget synlig leder. Den enkelte borgeres behov er i fokus. Leders kernekompentence er den pædagogiske baggrund. Lederen ser og arbejder med afsat i pædagogisk tilgang. Der er fokus om medarbejderne har neuropædagogisk tilgang til deres arbejde. Der arbejdes med implementering af ny arbejdsrutiner, i forhold til både lovgivning og det øgede dokumentationskrav. Interview - Medarbejdere: Der en generel opfattelse blandt medarbejderne, at tilbuddets leder er kompetent. Medarbejderne oplever at lederen har godt overblik, i forhold til regler, arbejdstider, arbejdsmiljø mv. Medarbejderne oplever, at lederen har kendskab til pædagogiske metoder og ved hvordan man arbejder med borgerne. Medarbejderne mener, at de har set leders CV i forbindelse med ansættelse, men kan ikke oplyse hvilken baggrund deres leder har. Medarbejderne beskriver leder som meget struktureret. Lederen vil gerne vil have styr på og overblik over tingene. Lederen opfattes af medarbejderne, som meget spørgende og til tider udfordrende. Medarbejderne oplever, at de ikke bliver hørt så meget som tidligere. Medarbejderne efterspørger mere åben dialog. Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 3 (i middel grad opfyldt) Observation: Borgerne viser tegn på at kende lederen og henvender sig til hende under rundvisning. Der er en åben og spørgende kommunikation mellem borgere og leder. Interview - Leder: Leder har faglig sparring med ledergruppe i Langelands Kommune ca. hver 6 uge. Leder får ikke supervision og har ikke andet ledernetværk. Medarbejderne modtager ingen supervision. Leder fortæller at der er fokus på dette. Men det er et Side 8 af 22

9 punkt, der skal ses i sammenhæng med budget. Leder har endnu ikke overblik over budget og hvor meget der kan afsættes til posten supervision. Leder fortæller at der er mulighed for faglig sparring i overlap og dagligt. Der er ikke fastsat struktureret faglig sparring. Lige nu er fokus på at få implementeret nyt edb system og det er vigtigere end supervisionen. Leder har et ønske om at medarbejdere kan få både supervision og støtte til implementering af nyt IT. Interview-Medarbejdere: Medarbejderne fortæller at de ikke modtager supervision, men at de gerne vil have det. Der er mulighed for kollegial supervision på personale møderne, i dagligdagen og med leder. Observation: Der observeres under frokost med medarbejdere, at en del af frokosten, bruges til faglig sparing. Det observeres at medarbejderne har et positivt ordvalg, når borgerne omtales. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent På baggrund af interview, observation og dataindsamling, vurderer socialtilsynet, at daglig drift af Brungårdsvængets varetages kompetent. Personalegruppen er sammensat af personale. der er uddannet pædagoger, samt social-og sundhedsassistenter. Det vurderes at disse har faglig baggrund til at arbejdet med tilbuddets målgruppe. Tilsynet bemærker at at tilbuddet har en nogle udfordringer i forhold arbejdsmetoder. Der gøres brug af vikarer, som ikke er faglærte. Tilsyn bemærker at personalegennemstrømningen blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Side 9 af 22

10 TIlsynet bemærker at sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Socialtilsynet vurderer, at Brungårdsvængets daglige drift varetages kompetent. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) interview-leder: Medarbejdernormering er som følgende: Der er fire medarbejdere i perioden 7-22 på hverdage. Der er 1-2 mellem og i perioden er der en vågen nattevagt. Det er leders opfattelse at der afsat meget tid til overlap, og personale normeringen på tilbuddet er god. Borgerne altid kan møde personale med relevant kompetencer. Studerende indgår i personalenormering. Tilbuddet har 2 medarbejdere der på barsel, der er ikke fastansat en vikar i stedet for. De nye ansatte i nr. 8 er på 30 timer, men medarbejderne indgår i arbejde i hele huset. Tilknyttede vikarer er primært ufaglærte. Leder oplyser at der er planlagt en fremtidig besparelse på 30 timer, som der skal tages højde for i det kommende budget. Leder mener ikke det vil skabe forringelser for borgeren. Medarbejder - Interview: Medarbejderne føler ikke at der altid er tid til at hjælpe alle. Det er medarbejdernes oplevelse, at nogle borgere fylder langt mere end andre. Borgerne lægger beslag på meget af medarbejdernes tid og derfor er der nogen borgere der ikke får så meget støtte. Medarbejderne oplever at borgere får støtte på deres hjemmedage. Medarbejderne har den oplevelse, at de borgere der ikke efterspørger støtten, godt kan blive glemt i hverdagen. Side 10 af 22

11 Medarbejderne fortæller, at de ikke bruger samme pædagogiske tilgang i hverdagen. I forhold til de borgere der fylder meget, er der fokus på metodevalg. Observation: Under ophold i fællesareal, observerer tilsynet medarbejdere, i en borgerrettet situation, at der ikke bruges samme pædagogiske metode i forhold til at guide en borger, der beskrives som at være meget personalesøgende. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) En borger skulle interviewes af tilsynet. Borgeren skulle fra fælles opholdsrum til kontor andet sted på matriklen. Borgeren blev motorisk urolig og begyndte at tale til alle medarbejdere, der blev mødte undervejs. Borgeren skiftede meningen om hvilken medarbejder, der skulle deltage i interviewet sammen med borgeren. Fire medarbejdere blev involveret. Medarbejderne reagerede forskelligt og der blev ikke henvist til borgerens kontaktperson. Interview-Lederen I 2012 overtog Brungårdsvænget 37, en ekstra bygning beliggende Brungårdsvænget 8. Tilbuddet fik tilført medarbejdere ressourcer og i den forbindelsen blev der ansat nye medarbejdere. Interview - Medarbejder: Medarbejderne oplever at være en stabil gruppe. Observation: Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 4 (i høj grad opfyldt) Brungårdsvænget nr.8. er beliggende ved siden af nr. 37. På den anden side af carport. Så det opfattes at være på samme matrikkel, selvom der er stor forskel på hus nummer. Interveiew- Leder: Lederen oplyser, at der er en generel sygefraværpolitik på Langeland. For at fastholde medarbejdere. Det har ikke været muligt for tilbuddet at svare på størrelse af sygefravær. Tilbuddet er ved at Side 11 af 22

12 overgå til nyt registeringssystem i forhold til sygefravær. Det har ikke været muligt for leder at fremsende dokumentation i forhold til sygefravær. Der har været noget sygdom, men ikke arbejdsrelateret. Der har været medarbejdere på barsel, hvor der har været brugt vikarer i stedet for fastansat vikar. Interview-medarbejdere: Medarbejdere fortæller, at der er ikke meget sygefravær og det er ikke sådan noget småtteri. Det er ikke mandagssygefravær. Medarbejderne fortæller, at de sygemeldinger, der har været er primært større ting. Der har været medarbejdere, der har været sygemeldt på grund af stress, men det var ikke kun på grund af arbejdet. Tema Gns. bedømmelse Tilbuddet arbejder på at fremskaffe dokumentation i forhold til vikar forbrug og sygefravær. Der er efterfølgende indtastet sygefravær på tilbudsportalen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 3 Social tilsynet vurderer, på baggrund af interview, at medarbejdergruppen på Brungårdsvænget, besidder relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppes behov og tilbuddet faglige metoder. Der vil som led i den forventelige kompetenceudvikling, ske et løft af medarbejdernes kompetencer. Dette er et fokuspunkt for både leder og medarbejdere. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes på at sikre,at medarbejderne har de rette kompetencer, samt udvikler deres kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets faglige metoder. Side 12 af 22

13 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, ud fra interviews, at medarbejdergruppen på Brungårdsvænget besidder relevante kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppes behov og metoder. tilsynet vurderer, at medarbejderne ikke føler sig opdateret og kompetente til at varetage ny målgruppe. Både leder og medarbejdere er meget opmærksomme på at der skal udvikles nye metoder til vidensdeling og metoder til at udvikle borgernes færdigheder. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 3 (i middel grad opfyldt) Interviw - Leder: Leder mener, at medarbejderne samlet set har de rette grundkompetencer. Leder har fokus på at det kan blive en udfordring i at skulle implementere nye dokumentationskrav og samtidigt have et øget fokus på pædagogiske metoder. Leder beretter, at Ledelsen på Langeland kommune har besluttet at alle medarbejdere skal have et grundkursus i neuropædagogik med Dorthe Birkemose. Det har kørt fra 2012 og frem til nu. Det var en uges kursus. Derudover er der ikke yderligere kurser. Neuropædagogik er tilbuddets grundlæggende metode. Leder fortæller, at det er udfordring, at der ikke er fulgt op på kurset eller at den viden medarbejderne har fået er blevet implementeret. Så det bliver ikke brugt så meget, som det er muligt. Leder oplyser, at der er 2 medarbejdere, der har fået diplomfag. Men det har ikke været med henblik på målgruppe eller omkring metoder. Der er ingen fælles plan for kompetenceløft af medarbejderne på nuværende tidspunkt, men det er et arbejdspunkt. Leder har ønske om at få til en samlet plan medarbejdernes kompetenceudvikling, i forhold til at sikre faglig udvikling. Interview - Medarbejdere. Side 13 af 22

14 Medarbejderne fortæller, de har den relevante uddannelse, men at de ikke er opdateret på ny viden i forhold til de nye borgere, der er flyttet ind på tilbuddet siden Der er 2 medarbejdere der har erfaring med unge. Medarbejderne fortæller at der er i tvivl om man gør det godt nok, men det er måske mest medarbejdernes opfattelse af deres eget arbejde. Det er svært for medarbejderne at være sikker på metodevalg. Medarbejderne oplever at borgergruppen har ændret sig og det er svært for de medarbejdere, der ikke længere synes, arbejdet er det samme som da de blev ansat. Nogen medarbejdere, synes det er spændende og nogen tænker, det kan jeg ikke. Medarbejderne fortæller at en af udfordringerne er at de unge er meget tydelige i forhold til hvem, de vil have besøg af og hvem de ikke vil havebesøg af. "Vi skal arbejde meget relationsbaseret". Medarbejderne efterspørger mere viden om det administrative og hvordan det pædagogiske arbejde skal dokumenteres. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 3 (i middel grad opfyldt) Fremsendt materiale: Det fremgår af oversigt over medarbejdere at der er ansat fagligt uddannet personale. Det medarbejderne er uddannet pædagoger, Social-og sundhedshjælper, SSA, Ernæringsassistent, samt pædagogmedhjælpere. Det fremgår at fastansatte medarbejdere har været på neuropædagogisk grundkursus. samt 2 medarbejdere har Pædagogisk diplomuddannelse. Interview - Leder: Leder beretter, at medarbejderne er dygtige til deres arbejde og at de gør brug af deres faglige viden. Men det er ikke altid at medarbejderne ved, hvorfor de gør som de gør trods det at deres udgangspunkt er neuropædagogisk. Leder fortæller, at det er hendes opfattelse at borgerne får den nødvendige støtte, men det er lederens indtryk at medarbejderne gør for lidt brug af egne og kollegers kompetencer. Medarbejderne har gode grundliggende kompetencer, men nogle gang bliver disse ikke helt Side 14 af 22

15 udnyttet. Medarbejderne gør for lidt brug af hinanden. Leder beretter at tilbuddet er udfordret i forhold til nye borgere. Der er kommet en ny gruppe af borgere. Leder fortæller at i de sammenhænge, er det nødvendigt, er hun meget tydelig som leder. Et af lederens fokus punkter det kommende år, er at arbejde med at øge det professionelle samspil og ensartede pædagogiske tilgang. Interview-Medarbejdere: Medarbejderne fortæller, at de synes de er gode til at rumme borgerne og deres behov. Medarbejderne oplyser at de mener de kan blive skarpere på metoder og hvordan de arbejder med borgeren. Et af de punkter er kommunikationen med borgerne. Det er ikke altid at medarbejderne kommunikerer ens til borgerne. Medarbejderne fortæller at de er gode til at støtte hinanden og give sparringe i forhold til vanskelige situationer. Medarbejderne fortæller de er opdelt i teams, der hver støtter op om de enkelte borgere. Medarbejderne opfatter at de er gode til at arbejde med at borgerne bliver mødt af medarbejdere, der har de rette kompetencer til at arbejde med netop den borger. Her er det særligt i forhold til de nye unge borgere. Medarbejderne fortæller at der er en del vanskeligheder i forhold til den nye borgergruppe. For medarbejderne betyder det, at de ikke altid oplever de kan gøre det bedste for borgeren. Medarbejderne oplever at den nye borgergruppe skal være en noget man brænder for at arbejde med. Det er ikke alle medarbejderne der har den faglige interesse. Der er nogen medarbejdere der bliver udfordret på at skulle arbejde meget relationsbaseret. I medarbejdergruppen er der nogen der kan føle sig krænket og synes det er for svært. Det påvirker samspillet med borgerne. Medarbejderne fortæller at i forhold til de borgere, der har boet på tilbuddet i længere årrække er der ikke de samme vanskeligheder. Der oplever medarbejderne at være kompetente og at det giver et godt samspil med borgeren. Side 15 af 22

16 Interview - borgere: Borgerne føler sig mødt af personalet. Borgerne føler at medarbejderne er gode til at hjælpe. Tema Gns. bedømmelse Observation: Ved rundvisning og observation kommer det tydeligt til udtryk at borgerne føler sig trygge og søger personalet. I flere af borgerens lejlighed har medarbejderne hjulpet med udfærdige forskellige kalender, huskesystemer sammen med borgerne. Fremsendt materiale. Tilsynet har ikke modtaget dokumentation som pædagogiske handleplaner eller andet. Det er oplyst, at tilbuddet ikke i så høj grad har arbejdet med skriftligt faglig beskrivelser og det vil være et arbejdspunkt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4 Socialtilsynet vurderer at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgerens individuelle behov for trivsel og udvikling. Borgerne har tidssvarende lejligheder. Der er opmærksomhed på at fællesarealer er attraktive at benytte. De to huse rummer forskellige borgergrupper. De fysiske rammer er med til at understøtte borgernes trivsel og udvikling, på hver deres måde. Tilsynet anbefaler, at bade-og toiletfaciliteter tilknyttet aflastningsplads, bliver indrettet således, at det er muligt at rengøre alle overflader. Samt at faciliteterne bliver rengjort. Side 16 af 22

17 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes trivsel og udvikling. Det er et midlertidigt botilbud, men alle borgerne har egen lejlighed med toilet og bad. Borgerne har individuelle lejligheder. Der er opmærksomhed på at fællesarealer er attraktive at benytte. Tilsynet vurdere at de fysiske rammer afspejler borgernes behov. Der er forskel på beboersammensætningen i de to huse. Det vurderes at rammerne understøtter borgernes udvikling. Tilsynet bemærker at borgerne har gode muligheder for personlig indretning. Der er mulighed for at benytte offentlig transport. Tilsynet bemærker at aflastningsværelset i mindre grad understøtter borgerens udvikling og trivsel. Det tilhørerende badeværelse er ikke tidsvarende og det giver indtryk af at bruges til mange formål, udover aflastning. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Interview - Leder: Leder beretter at tilbuddets beliggenhed er ideelt for de unge. Det er en kæmpe fordel for de unge, at de kan komme tilbage til roen og der med komme væk fra dårligt kammeratskab. De er sent udviklede og har ikke et behov for ofte at være ude hele natten og derfor kan de godt komme frem og tilbage med offentlige transportmidler. Tilbuddet er nabo til asylcenteret. Lederen fortæller at det ikke giver anledning til nogen bemærkninger. Der forgår ikke en egentligt interagering, mellem borgere på tilbuddet og borgere på asylcenteret. Leder oplyser, at alle lejlighederne er med lejekontrakt. Leder oplyser at det er LEV der ejer bygningerne i nr. 8 og Langeland Kommune ejer resten, men at LEV står for administrationen. Side 17 af 22

18 Borgerne i nr. 37 har behov for at være tæt på personale og benytte fællesarealer, i forbindelser med måltider og sociale sammenhænge. Her trives borgerene godt og de har stor glæde af at benytte fælles arealerne. Især at de går ud på et stort gangareal fra egen lejlighed er godt. Borgerne i nr.8 har behov for at botræne og udvikle færdigheder, således at de på sigt kan flytte i egen bolig. Der er behov for at bo træne i egen lejlighed. Samtidig har borgergruppen behov for at kunne benytte personale og fællesarealer. De borgere, der bor i nr.8 på nuværende tidspunkt har glæde af at være afskærmet fra fællesskabet.. At de ikke skal forholde sig eller indgå i det det sociale fællesskab.. Der er en aflastningsplads. Borgerne skal visiteres til pladsen af Langelands Kommune. I øjeblikket er der kun 1 borger der bruger den. Interview - Medarbejdere: Medarbejderne fortæller at borgerne i nr.37 godt kan lide at være i lejlighed og fællesrum. Der er en generel opfattelse blandt medarbejderne at borgerene i nr. 37 trives med de fysiske rammer. Men omkring nr. 8 mener medarbejderne ikke at forholdene er så gode. "De skulle have lyttet til os da de byggede nr.8. fordi der ikke er fællesrum. Så vi kan ikke lave aktiviteter sammen med de unge. Men deres lejligheder er fantasiske lækre lejligheder. De bor godt. De bruger ikke fællesrummet... De køber selv og laver mad. De går typiske i skole, CVS i Svendborg og går i klub et par gange om ugen. De er ikke så meget hjemme". Interview- borgere: Borgerne giver udtryk for de er glade for deres lejligheder. De fremviser deres personlige ejendele som de er glade for og fortæller det er godt at bo der. Borgerne har svært ved at kommunikere og Side 18 af 22

19 der foregår primært ved observation. Borgerne i nr. 37 oplyser ved samtaler og under rundvisning at de trives og er glad for deres lejligheder og fælles områderne. Observation: Tilbuddet er beliggende i Lindelse på Langeland. Der er mulighed for offentlig transport i primært i dag og aften timer. Der er tre huse på matriklen. En bygning, hvor leder har kontor, samt der er et fælles opholdsrum til medarbejderne, hvor de blandt andet spiser frokost. Nr. 8, som huser 5 lejligheder, samt fælles indgang. Der er ikke fælles arealer. Borgerne her er primært, en yngre målgruppe. Der er en ledig lejlighed. Nr.37 som huser resten af tilbuddet med 9 lejligheder, samt en aflastningsplads, der i øjeblikket bruges af en borger. Her er fælles arealer og det er her spisning foregår. Tilsynet har været på rundvisning. Der er fremvist fire lejligheder i hus 37. Lejlighederne blev fremvist af beboerne. Der var ikke nogen tilstede i hus 8. Så der er, blev den tomme lejlighed fremvist. Fælles arealer fremstår i pæn holdt stand. Borgerenes lejligheder er individuelt indrettet og ser pæne og renholdte ud. Indikator 14.b: De fysiske 4 (i høj grad rammer og faciliteter opfyldt) imødekommer borgernes særlige behov I fælles arealer er der et badeværelse, som hører til aflastningsværelset. Det har ikke været brugt for nyligt til aflastning. Men fremstår ikke rent og med afføring på toiletbræt. Der udover bruges det til opbevaring. Interview- Leder: Leder fortæller, at de fysiske rammer kan rumme de borgere der er tilbuddet. For 2 år siden fik vi bygninger i nr.8. Det er en anden type borgere der bor i de lejligheder. Side 19 af 22

20 "Rammerne er gode for de borgere vi har og der mulighed for tilbage trækning. Der er muligheder for gode sociale rammer og ude liv. Der er mulighed for at borgerne kan leve selvstændigt. Det fungere som det skal. I starten var jeg lidt betænkelig ved at mit kontor er så langt væk, men det giver ro i hverdagen. samtidigt er jeg tæt på borgere og medarbejdere. Det var et tema til min ansættelse om hvor meget jeg vil blande mig. Det er vigtigt at være opmærksom på dette. Derfor passer det mig meget godt at have kontor lidt væk." Interview - medarbejderne: Medarbejderne synes at det er gode rammer til borgerne og deres behov. De fortæller at det måske kan give udfordringer når de nuværende borgere bliver ældre og får andre behov og problemstillinger. Der er i øjeblikket en borger på tilbuddet, der er ved at blive udredt i forhold demens. I forbindelse med dette har er medarbejderne fået mere fokus på borgerne bliver ældre og deres behov ændres. Medarbejderne oplever at det er ikke sikkert at tilbuddet vil kunne rumme borgernes øgede plejebehov. Medarbejderne mener at der mangler fælles arealer i nr.8. for at kunne arbejde relationsbasereret og træne sociale færdigheder. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i høj grad opfyldt) Observation: Der er borgere, med væsentligt funktionsnedsættelse. Der er mulighed for at komme rundt i tilbuddets fælles arealer i kørestol. Interview-ledelse: Det er borgernes hjem og det bliver afspejlet i den måde boligerne bliver indrettet på. Lejlighederne er med lejekontrakt. Side 20 af 22

21 Interview- Medarbejdere: Medarbejderne fortæller at det er borgerne der indretter deres lejligheder. Medarbejderne er af den opfattelse af de fysiske rammer i høj grad afspejler at det er borgerenes hjem. Interview-borgerne: Borgerne fortæller under fremvisning af deres lejligheder at de selv har indrettet dem. De giver udtryk for at de i høj grad er tilfredse med deres lejligheder. Observation: Tilsynet får fremvist flere lejligheder. Der fremgår tydeligt at det er borgerne der har bestemt indretningen. De er meget forskelligt indrettet og det afspejler at det er borgernes hjem. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 21 af 22

22 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud ,00 Ejendomsudgifter - Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder 85,00 Lønomkostninger, fast personale - Omkostninger, kompetenceudvikling 8,00 Omkostninger, bestyrelseshonorarer 77,00 1,00 - Personaleomsætning 9,00 Sygefravær 44,00 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 107. Takster Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 2 socialpædagogisk støtte 1.803,00 Side 22 af 22

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere