Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport for 1. halvår 2013"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 13, 2013 Den 22. august 2013 Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: Sankt Annæ Plads København K T: F: E:

2 1. halvår 2013 for Danmarks Skibskredit i hovedtræk Resultatet for perioden er et overskud på DKK 112 mio. mod et overskud på DKK 203 mio. i 1. halvår Resultatet anses for acceptabelt, når der henses til de svære tider i dele af shippingbranchen og det lave renteniveau. Netto rente- og gebyrindtægter af udlånsvirksomhed er som forventet steget. Resultatet for perioden er DKK 278 mio. kr. mod DKK 245 mio. i første halvår Fremgangen kan tilskrives en forøget gennemsnitlig indtjeningsmarginal på udlån samt lavere renteomkostninger som følge af tilbagebetaling af efterstillet kapital i december Målt i indtjeningsvaluta er indtjeningen fra udlånsvirksomheden steget med 14,0 pct. Nedskrivningerne resulterede i første halvår 2013 i en udgift på DKK 276 mio. mod en udgift på DKK 128 mio. i første halvår Udviklingen hænger sammen med en negativ udvikling i boniteten på et mindre antal engagementer, hvor det har været nødvendigt at give en midlertidig henstand med betaling af afdrag. Kreditkvaliteten i udlånet må på trods heraf fortsat betegnes som god. Der er ikke realiseret tab på udlån i 1. halvår De faktisk realiserede tab har siden krisens start i 2008 generelt ligget på et meget lavt niveau, svarende til under 0,1 pct. p.a. af de samlede udlån. Akkumulerede nedskrivninger på udlån (korrektivkontoen) udgør 6,5 pct. af det samlede udlån ved udgangen af 1. halvår pct. af den bogførte udlånssaldo kan dækkes inden for 60 pct. af markedsværdien af de pantsatte skibe pr. 30. juni 2013 mod 88 pct. ved udgangen af 1. halvår Efter nedskrivninger ved halvåret 2013 udgør den vægtede belåningsgrad på de pantsatte skibe 66 pct. mod 67 pct. ved udgangen af 1. halvår Der er samlet set opnået er positivt afkast på 3,0 pct. p.a. for perioden for den del af obligationsbeholdningen, der er omfattet af finansvirksomheden. Afkastet anses for tilfredsstillende. I tillæg hertil blev hele selskabets beholdning af investeringsforeningsbeviser (aktier) afhændet med gevinst i 1. halvår Selskabet har fortsat en meget robust likviditetssituation og der er meget begrænsede refinansieringsrisici mellem de udstedte obligationer og de udbetalte lån og afgivne lånetilbud. Selskabet har en stor overdækning af disse beskedne risici i form af selskabets egne midler. Solvensen udgør 15,6 pct. ved udgangen af 1. halvår 2013, hvilket er en lille stigning i forhold til 31. december Periodens resultat er ikke indregnet i basiskapitalen. Solvensen er dermed fortsat pænt over solvenskravet, der efter den nye 8+ model udgjorde 8,5 pct. pr. 30. juni Aktionærerne har i april måned 2013 modtaget DKK 267 mio. i udbytte vedrørende regnskabsåret Heraf har Den Danske Maritime Fond modtaget DKK 47 mio. 2

3 Hovedtal for Danmarks Skibskredit A/S 1. halvår 1. halvår Året i DKK mio Netto renteindtægter af udlånsvirksomhed Netto renteindtægter af finansvirksomhed Netto renteindtægter i alt Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Periodens resultat Udlån Obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balancesum Nøgletal 1. halvår 1. halvår Året Solvensprocent 15,6 16,3 15,2 Kernekapitalprocent 15,6 16,3 15,1 Periodens egenkapitalforrentning før skat (i pct.) 1,7 2,9 4,4 Periodens egenkapitalforrentning efter skat (i pct.) 1,2 2,1 3,2 Indtjening pr. omkostningskrone *) 1,5 2,5 1,7 Indtjening pr. omkostningskrone (excl. nedskrivninger) 9,5 8,9 11,0 Valutaposition (pct.) 6,8 6,6 9,5 Udlån i forhold til egenkapital 4,7 5,1 4,7 Periodens udlånsvækst (i pct.) -3,1 5,2-1,2 Periodens nedskrivningsprocent -0,6 0,2 1,0 Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,5 4,7 5,8 Nøgletal er opgjort i henhold til Bilag 6 i Finanstilsynets vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter m.fl. *) Nøgletallet indtjening pr. omkostningskrone skal jf. vejledningen opgøres incl. nedskrivninger på udlån. Nøgletalsoversigten er suppleret med et nøgletal for indtjening pr. omkostningskrone, hvori nedskrivninger er udeladt af beregningen. 3

4 Ledelsesberetning Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår Danmarks Skibskredit aflægger regnskab efter regelsættet i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.v. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. Resultatopgørelse Periodens resultat efter skat udgør et overskud på DKK 112 mio. mod et overskud på DKK 203 mio. for 1. halvår af Nettoindtjeningen på udlånsvirksomheden incl. gebyrer er steget i 1. halvår 2013 og udgør DKK 278 mio. mod DKK 245 mio. for 1. halvår Fremgangen på godt 13 pct. målt i DKK skyldes at kreditmarginalerne på udlån er steget i forhold til samme periode sidste år, mens den gennemsnitlige valutakurs for USD for perioden har været stort set uforandret. Rente- og udbytteindtjeningen fra finansvirksomheden er faldet fra DKK 241 mio. i 1. halvår 2012 til DKK 182 mio. i 1. halvår Nedgangen skyldes primært, at en større andel af højtforrentede obligationer er omlagt til lavere forrentede obligationer. Omlægningen har samtidig resulteret i et bedre resultat for kursreguleringer, idet den negative kurseffekt af løbetidsforkortelsen på de lavere forrentede obligationer har været mindre. Netto rente- og gebyrindtægter udgør i alt DKK 459 mio. for perioden mod DKK 486 mio. i 1. halvår Kursreguleringer af værdipapirer og valuta udgør en indtægt på DKK 33 mio. for perioden mod en udgift på DKK 30 mio. i 1. halvår Værdipapirbeholdningen består ved udgangen af 1. halvår 2013 hovedsageligt af danske realkreditobligationer, mens en mindre del er investeret i danske statsobligationer. I 1. halvår 2013 er beholdningen af investeringsforeningsbeviser (aktier) afhændet, hvorved der er realiseret en gevinst på DKK 45 mio. Den optionskorrigerede varighed opgjort efter selskabets beregningsmodel - på beholdningen af obligationer og renteinstrumenter er i perioden forøget fra 0,9 primo året 2013 til 1,2 ved udgangen af 1. halvår Udgifter til personale og administration udgør DKK 51 mio. i 1. halvår 2013, hvilket er uændret i forhold til året før. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 1. halvår 2013 udgør 61 ansatte mod 59 ansatte i samme periode året før. 4

5 Nedskrivningsbehovet opgøres ud fra en vurdering af reders bonitet og en forsigtig vurdering af de pantsatte skibes estimerede værdi ved et tvangssalg inden for en periode af seks måneder. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender udgør netto for 1. halvår 2013 en udgift på DKK 276 mio. mod en udgift i tilsvarende periode i 2012 på DKK 128 mio. De akkumulerede nedskrivninger til imødegåelse af tab (korrektivkontoen) er i 2013 steget fra DKK mio. ultimo 2012 til DKK mio. pr. 30. juni De samlede nedskrivninger udgør 6,5 pct. af udlån og garantier mod henholdsvis 4,7 pct. pr. 30. juni 2012 og 5,8 pct. pr. 31. december De individuelle nedskrivninger er i 1. halvår 2013 steget med DKK 441 mio. mens nedskrivninger med gruppevist element er reduceret med DKK 143 mio. Der er i 1. halvår 2013 ikke afskrevet tab på udlån. Skat af periodens resultat udgør en udgift på DKK 52 mio. mod en udgift på DKK 74 mio. i 1. halvår Som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten, er der foretaget ændring i de regnskabsmæssige skøn for udskudte skatteaktiver. I periodens udgift til skat er derfor indregnet en yderligere udgift på DKK 11 mio. til dækning af faldet i de udskudte skatteaktiver. Balance og kapitalforhold Den samlede balance udgør DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december Udlånet er i 1. halvår 2013 faldet med DKK mio. fra DKK mio. pr. 31. december 2012 til DKK mio. pr. 30. juni 2013, svarende til et fald på 3,1 pct. Der har i 1. halvår 2013 været en tilgang af nye lån på DKK mio. og afdrag på lån for DKK mio. En nærmere specifikation af udviklingen i udlån fremgår af note 5. Udstedte obligationer er i 1. halvår 2013 reduceret med DKK mio. fra DKK mio. pr. 31. december 2012 til DKK mio. pr. 30. juni Som et led i fastholdelsen af et stærkt likviditetsberedskab udsteder Danmarks Skibskredit løbende obligationer før det forventede likviditetstræk af nye udlån. Denne politik gør selskabet finansielt robust over for kortsigtede forhold på kapitalmarkedet. Der er i 1. halvår 2013 udstedt nye obligationer for DKK 3,1 mia. og tilbagekøbt obligationer for DKK 6,6 mia. Effekten er en forøgelse af den gennemsnitlige løbetid på de udestående obligationer. Obligationsbeholdningen udgør DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december En del af obligationsbeholdningen kan henføres til placering af provenuet fra udstedte obligationer, der endnu ikke er udbetalt til allerede bevilgede eller forventede udlån. Efter overførsel af periodens resultat efter skat udgør egenkapitalen DKK mio. mod DKK mio. pr. 31. december Der er efter generalforsamlingens vedtagelse i april 2013, i overensstemmelse med resultatdisponeringen i årsrapporten for 2012, udbetalt udbytte til aktionærerne på DKK 267 mio. Danmarks Skibskredit er omfattet af kapitaldækningsreglerne i 143 i lov om finansiel virksomhed. Solvensprocenten er pr. 30. juni 2013 opgjort til 15,6 pct., hvilket er en stigning på 0,4 procentpoint. i forhold til 31. december Periodens resultat er ikke indregnet i basiskapitalen. En specifikation af selskabets solvens fremgår af note 10. 5

6 Den tilstrækkelige basiskapital i henhold til kreditreservationsmetoden (8+ metoden) er pr. 30. juni 2013 beregnet til DKK 4,9 mia. svarende til et beregnet individuelt solvensbehov på 8,5 pct. Der er således en overdækning i forhold til det beregnede individuelle solvensbehov på 7,1 pct. ved udgangen af juni Der er ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet hændelser, som påvirker det aflagte regnskab væsentligt. US dollar kursens påvirkning af resultat, balance og kapitalforhold Kursen på US dollars er steget fra 565,91 primo året til 570,24 ultimo halvåret, svarende til en stigning på 0,8 pct. Den gennemsnitlige US dollar kurs for halvåret har været ca Udviklingen i valutakursen for US dollars i 1. halvår 2013 har alt andet lige påvirket nettorente- og gebyrindtægter positivt med DKK 1 mio. som følge af, at periodens gennemsnitskurs er marginalt højere end primokursen. Nedskrivningerne påvirkes negativt med DKK 18 mio., som følge af en højere USD-kurs ultimo perioden. Efter skat er periodens resultat og egenkapitalen samlet negativt påvirket af udviklingen med DKK 13 mio. Udviklingen i USD-kursen har forøget balancen med DKK 0,3 mia. og har isoleret set medført en reduktion af solvensen på 0,1 procentpoint som følge af stigning i de vægtede poster for udlån. Finanstilsynet Finanstilsynet foretog i februar måned 2013 en funktionsundersøgelse af kreditområdet. Inspektionen gav ikke anledning til ændring i nedskrivningerne eller nye nedskrivninger pr. 31. december Finanstilsynets redegørelse findes på selskabets hjemmeside - Ændring af anvendt regnskabspraksis Regnskabsbekendtgørelsen er ændret for årsrapporter og halvårsrapporter vedrørende regnskabsår, der begynder 1. januar 2013, idet der er indsat en ny bestemmelse om generelle principper for måling af dagsværdi. Der henvises til beskrivelsen i note 1 om anvendt regnskabspraksis. Ændring i regnskabsmæssige skøn I halvårsrapporten for 2013 er der som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten foretaget ændringer til regnskabsmæssige skøn vedrørende udskudte skatteaktiver. Der henvises til beskrivelsen i note 1 om anvendt regnskabspraksis. 6

7 Forventninger til 2. halvår 2013 Fragtraterne i tank- og tørlastsegmenterne befinder sig fortsat på lavt niveau. Ordrebogens størrelse er dog ved at være nedbragt til et mere acceptabelt niveau, især inden for tanksegmentet. Samtidig er der udsigt til en stigning i verdenshandelen, og dermed i efterspørgslen efter skibe. Dette taler for lidt bedre markedsudsigter, der dog varierer fra undersegment til undersegment. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at de lave fragtrater i tank- og tørlastsegmenterne består i en længere periode. Der er nemlig fortsat et relativt højt niveau for bestilling af nye skibe og vækstudsigterne er usikre, især i Kina. Tilgangen af denne nye tonnage gør det endnu vanskeligere for efterspørgslen at absorbere den overkontrahering, der fandt sted op til finanskrisen. Så længe raterne befinder sig på det nuværende lave niveau, må der også fremadrettet forventes behov for at nedskrive på bestående engagementer. Containermarkedet er fortsat et to-delt marked, hvor linieoperatørerne lejlighedsvis oplever acceptable boks-rater, mens udlejerne af skibe fortsat er udsat for permanent lave time charter rater eller oplagte skibe. Selskabets eksponering er rettet mod førstnævnte kategori. Udbuddet af skibe overstiger fortsat efterspørgslen og den seneste tids kontraheringsaktivitet har ikke gjort fremtidsudsigterne mere positive, hvilket især forventes at ramme udlejere af containerskibe. De øvrige segmenter udviser en acceptabel til tilfredsstillende udvikling. Selskabets konkurrencesituation er fortsat gunstig set i forhold til tiden før finanskrisens begyndelse. Det betyder, at der fortsat opleves mere acceptable kreditmarginaler og vilkår, selv om konkurrencen om at udlåne til de bedste rederier er uændret stærk. Det forventes på den baggrund, at indtjeningen på udlån vil ligge på samme gode niveau som i 1. halvår Indtjeningen på udlån for hele året forventes dermed pænt over niveauet for Der forventes ikke nogen større stigning i det samlede udlån i forhold til 30. juni Der er ikke ændret på forventningerne til det samlede niveau for nedskrivninger i forhold til de udtrykte forventninger i årsrapporten for På grund af sædvanligvis betydelige påvirkninger fra nedskrivninger, kursreguleringer og USDkurs, kan der ikke udtrykkes en mere konkret forventning til årets resultat. Selskabet offentliggør alene hel- og halvårsrapporter, idet en hyppigere rapportering ikke vurderes at have indflydelse på kursdannelsen på de udstedte obligationer. 7

8 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2013 for Danmarks Skibskredit A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar til 30. juni Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. København, den 22. august 2013 Direktionen Erik I. Lassen Per Schnack Bestyrelsen Jens Thomsen Formand Thomas F. Borgen Næstformand Fatiha Benali Jenny N. Braat Marcus F. Christensen Peter Lybecker Christopher Rex Henrik Rohde Søgaard Trond Ø. Westlie 8

9 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Beløb i mio. DKK 1. halvår 1. halvår Året Note: 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Nedskrivning på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden totalindkomst Periodens totalindkomst

10 Beløb i mio. DKK B A L A N C E 30. juni 30. juni 31. december Note: AKTIVER Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , 6 Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Grunde og bygninger Domicilejendom Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver, i alt PASSIVER Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Gæld i alt Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtigelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Bunden fondsreserve Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Årets løbende overskud Egenkapital, i alt Passiver, i alt Ikke balanceførte poster 11 Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler Ikke balanceførte poster i alt

11 EGENKAPITALOPGØRELSE Beløb i mio. DKK Foreslået Bunden Overført udbytte for Aktiekapital fondsreserve resultat regnskabsåret I alt Egenkapital Udloddet udbytte Resultat for perioden Egenkapital Udloddet udbytte Resultat for perioden Egenkapital

12 OVERSIGT OVER NOTER 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Renteindtægter 3 Renteudgifter 4 Kursreguleringer 5 Udlån til amortiseret kostpris. Periodens udvikling 6 Udlån til amortiseret kostpris. Specifikation af udlån ultimo perioden 7 Nedskrivninger 8 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 9 Egenkapital 10 Solvens 11 Eventualforpligtelser 12 Andre forpligtende aftaler 13 Nærtstående parter 14 Valutarisici samt anvendelse af afledte finansielle instrumenter 15 Følsomhed over for markedsrisici 16 Kreditrisiko 17 Henvisningsnote 12

13 NOTE 1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet aflægges i danske kroner (DKK) og præsenteres i mio. kr. Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til årsregnskabet for Regnskabsbekendtgørelsen er ændret for årsrapporter og halvårsrapporter for regnskabsår, der begynder 1. januar Der er i 38a indsat en ny bestemmelse om generelle principper for måling af dagsværdi. Denne bestemmelse erstatter 47-48, der alene omtaler opgørelse af dagsværdi i forhold til finansielle instrumenter. Ændringen afspejler den ændring i IFRS, der er gennemført ved udstedelse af IFRS 13, som fastlægger principper for måling til dagsværdi uafhængigt af hvilke aktiver og forpligtelser, der måles. Ændringen medfører, at dagsværdier nu opgøres til forventet salgspris i stedet for lukkekurs på noterede instrumenter. For øvrige finansielle instrumenter har ændringen betydet mindre justeringer i opgørelsesmetoden. Ændringen har ikke haft betydning for selskabets balance pr. 30. juni 2013, mens egenkapitalen primo 2013 ville have været ca. DKK 9 mio. højere, såfremt den var opgjort efter den nye praksis. Det er samlet vurderingen, at ændringen er uvæsentlig, og der er på den baggrund ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal. Vi henviser i øvrigt til årsrapporten for 2012 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis, herunder definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens definitioner. Måling af visse aktiver og forpligtelser kræver ledelsesmæssige skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelse af halvårsrapporten for 2013 som ved udarbejdelse af årsrapporten for I halvårsrapporten for 2013 er der dog som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten foretaget ændringer til regnskabsmæssige skøn vedrørende udskudte skatteaktiver. Faldet i udskudte skatteaktiver som følge af nedsættelse af selskabsskatteprocenten er opgjort til DKK 11 mio., som er indregnet i halvårets resultat. 13

14 NOTE 2. Beløb i mio. DKK 1. halvår 1. halvår Året RENTEINDTÆGTER Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter Rente af udlån Rente af obligationer Øvrige renteindtægter Afledte finansielle instrumenter Rentekontrakter Valutakontrakter I alt renteindtægter NOTE 3. Beløb i mio. DKK 1. halvår 1. halvår Året RENTEUDGIFTER Rente til kreditinstitutter Rente til udstedte obligationer Rente til efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt renteudgifter Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs-og tilbagekøbsforretninger ført under: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker

15 NOTE 4. Beløb i mio. DKK 1. halvår 1. halvår Året KURSREGULERINGER Kursregulering af obligationer Kursregulering af aktier Kursregulering af valuta Kursregulering af afledte finansielle instrumenter Kursreguleringer, i alt NOTE 5. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS Ved årets begyndelse Tilgang af nye lån Ordinære afdrag og indfrielser Ekstraordinære indfrielser Nettoforskydning vedr. revolverende kreditfaciliteter Valutakursregulering af udlån Periodens ændring i amortiseret kostpris Periodens afskrivninger og nedskrivninger Ved periodens afslutning

16 NOTE 6. Beløb i mio. DKK UDLÅN TIL AMORTISERET KOSTPRIS 30. juni 30. juni 31. december SPECIFIKATION AF UDLÅN ULTIMO PERIODEN Udlån, brutto til statusdagens kurs Nedskrivninger på udlån Udlån, i alt Samlet udlån fordelt efter restløbetid: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udlån i alt Samlet udlån Udlån til dagsværdi Udlån til amortiseret kostpris Udlån til dagsværdi er en approksimation baseret på amortiseret kostpris tillagt dagsværdien af fastforrentede udlån Udlån med individuelle nedskrivninger Værdi af udlån, hvor der er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse (OIV): Udlån med henstand og lempelser i afviklingsvilkår Nedskrivning Udlån med henstand og lempelser i afviklingsvilkår, i alt Øvrige udlån med OIV Nedskrivning Øvrige udlån med OIV, i alt Udlån med individuelle nedskrivninger, i alt

17 NOTE 7. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december NEDSKRIVNINGER På debitorer er foretaget følgende nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger med gruppevist element Nedskrivninger, i alt I procent af udlån, nedskrivninger og afgivne garantier Individuelle nedskrivninger 5,0 2,8 4,0 Nedskrivninger med gruppevist element 1,5 1,9 1,8 Nedskrivninger, i alt 6,5 4,7 5,8 Nedskrivningerne fordeler sig således: I udlån er modregnet Under andre passiver er hensat Nedskrivninger, i alt Udvikling i nedskrivningerne Ved årets begyndelse Tilgang af nye nedskrivninger Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger Tab, der var nedskrevet Nedskrivninger, i alt Tab og nedskrivninger på debitorer Tilgang af nye nedskrivninger Indtægtsførte nedskrivninger Reklassifikation af renter Tab, der ikke var nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer Tab og nedskrivninger på debitorer, i alt

18 NOTE 8. Beløb i mio. DKK UDSTEDTE OBLIGATIONER 30. juni 30. juni 31. december TIL AMORTISERET KOSTPRIS Ved årets begyndelse Tilgang via blokemissioner i perioden Amortisering af kostpris Justering for regnskabsmæssig sikring Valutakursregulering Ændring i beholdning af egne obligationer Afgang ved ordinær og ekstraordinær indfrielse Ultimo Specifikation af udstedte obligationer Obligationer udstedt i DKK: Stående lån Amortiserende CIRR-obligationer Danske obligationer, i alt Obligationer udstedt i udenlandsk valuta: Amortiserende CIRR-obligationer, til statusdagens valutakurs Stående lån, til statusdagens valutakurs Obligationer udstedt i udenlandsk valuta, i alt Beholdning af egne obligationer Udstedte obligationer, i alt Fordeling efter restløbetid: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år Udstedte obligationer, i alt Beholdning af egne obligationer Udstedte obligationer, i alt

19 NOTE 9. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december EGENKAPITAL Aktiekapital: A-aktier B-aktier Aktiekapital ialt Bunden fondsreserve Opskrivningshenlæggelser Overført overskud Årets løbende overskud / underskud Egenkapital, i alt heraf foreslået udbytte jf. resultatdisponeringen 267 Aktiekapitalen er fordelt på følgende aktiestørrelser: A-aktier stk. á 1,00 DKK B-aktier stk. á 1,00 DKK For hver 1,00 kr. A-aktie gives ret til 10 stemmer, mens hver 1,00 kr. B-aktie giver ret til 1 stemme 19

20 NOTE 10. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december SOLVENS Kernekapital Aktiekapital Bunden fondsreserve Overført overskud Årets løbende overskud / underskud Kernekapital, i alt Fradrag i kernekapital Foreslået udbytte Udskudte skatteaktiver Årets løbende overskud Merbelastning i henhold til Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut Fradrag i kernekapital i alt Kernekapital efter fradrag Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud Kernekapital, i alt Supplerende kapital Opskrivningshenlæggelser Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital efter fradrag Vægtede aktiver uden for handelsbeholdningen Vægtede ikke balanceførte poster Vægtede poster med modpartsrisiko uden for handelsbeholdningen Vægtede poster med markedsrisiko mv Vægtede poster for operationel risiko Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag i pct. af vægtede poster i alt 15,6 16,3 15,1 Solvensprocent i henhold til Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut 15,6 16,3 15,2 Vægtede poster med markedsrisiko mv. fordeles således Poster med positionsrisiko: Gældsinstrumenter Poster med positionsrisiko: Aktier Samlet valutaposition Vægtede poster med markedsrisiko, i alt

21 NOTE 11. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december EVENTUALFORPLIGTELSER Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig garantiforpligtelser på Tilslutningsgaranti overfor Værdipapircentralen Garanti for tab overfor Værdipapircentralen Eventualforpligtelser, i alt NOTE 12. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december ANDRE FORPLIGTENDE AFTALER Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig forpligtelser i forbindelse med uudnyttede trækningsrettigheder på lån med revolverende kreditfaciliteter, på Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig forpligtelser ved uigenkaldelige kredittilsagn på lån med revolverende kreditfaciliteter, på Danmarks Skibskredit har som sædvanligt led i udlånsvirksomheden påtaget sig forpligtelser ved uigenkaldelige kredittilsagn på øvrige lån, på Andre forpligtende aftaler, i alt NOTE 13. NÆRTSTÅENDE PARTER Nærtstående parter omfatter medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse. Nærtstående parter omfatter herudover aktionærer, der har en ejerandel i selskabet på mere end 20 % eller besidder mere end 20 % af stemmerettighederne i selskabet. Transaktioner med direktion og bestyrelse omfatter alene aflønning. Øvrige transaktioner med nærtstående parter, der omfatter indlån og gæld samt transaktioner med finansielle instrumenter i form af swapaftaler, valutaterminsforretninger, forward rente- og valtutaaftaler samt fondsterminsforretninger m.v. foretages på markedsvilkår. I særlige tilfælde har vilkår dog været fastsat i overensstemmelse med værftsstøtteordninger eller internationale regler om statslig medvirken til finansiering af nybygning af skibe. Selskabet har ikke nærtstående parter med bestemmende indflydelse. 21

22 NOTE 14. VALUTARISICI SAMT ANVENDELSE AF AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER PR. 30. JUNI 2013 Den totale uafdækkede valutaposition på statustidspunktet, omregnet til statusdagens kurs i DKK, udgør DKK 614 mio. (DKK 471 mio. pr. 31. december 2012) Alle beløb er omregnet til DKK med statusdagens kurs Nettopositionen kan specificeres således: Beløb i mio. DKK USD Anden valuta Valuta DKK I alt i alt Udlån til statusdagens kurs Nedskrivninger på udlån Udlån jf. balancen Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Obligationsbeholdninger Tilgodehavende renter m.v Øvrige aktiver Aktiver i alt jf. balancen Udstedte obligationer til statusdagens kurs Udstedte obligationer jf. balancen Gæld til kreditinstitutter Skyldige renter Øvrig gæld Egenkapital i alt Passiver i alt jf. balancen Afledte finansielle instrumenter - tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter - gæld Netto position i alt (omregnet til DKK) 22

23 NOTE 15. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december FØLSOMHED OVER FOR MARKEDSRISICI Selskabet er påvirket af flere typer af markedsrisici. For at illustrere indvirkningen eller følsomheden i forhold til hver enkelt risikotype er der nedenfor angivet de beløb, som selskabets resultat efter skat og egenkapital forventes at ændres med ved forskellige scenarier. Endvidere er angivet solvenspåvirkning som følge af ændring i valutakursen for US dollars. Renterisiko En stigning i renten på 1 procent point Ændring af resultat Ændring af egenkapital Et fald i renten på 1 procent point Ændring af resultat Ændring af egenkapital Aktierisiko En stigning i værdien af aktierne på 10 procent Ændring af resultat Ændring af egenkapital En fald i værdien af aktierne på 10 procent Ændring af resultat Ændring af egenkapital Valutarisiko En stigning i kursen på US dollars med 1 krone Ændring af resultat Ændring af egenkapital Ændring i solvens i procent point -1,8% -1,9% -1,7% Et fald i kursen på US dollars med 1 krone Ændring af resultat Ændring af egenkapital Ændring i solvens i procent point 1,8% 1,9% 1,7% Påvirkning på resultat og egenkapital ved ændring i kursen på US dollars forudsætter en permanent ændring på en 1 krone i et helt regnskabsår. Påvirkningen omfatter både ændringen i værdien af den løbende nettorenteog gebyrindtjening samt ændringen i behovet for nedskrivninger som følge af ændring i kursen på US dollars. Påvirkning på solvens ved ændring i kursen på US dollars indtræder umiddelbart ved ændringen i kursen, da den overvejende del af udlån, garantier og afgivne lånetilbud er foretaget i denne valuta. 23

24 NOTE 16. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december KREDITRISIKO Samlet krediteksponering fordelt på balanceposter og ikke balanceførte poster Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Afledte finansielle instrumenter Balanceførte poster i alt Ikke-balanceførte poster Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler Ikke-balanceførte poster i alt Kreditrisiko i udlånsporteføljen Den maksimale kreditrisiko uden hensyn til sikkerheder Samtlige udlån er gennemgået med henblik på en vurdering af, om der er grundlag for at foretage nedskrivninger. Det er selskabets vurdering, at den herefter anførte regnskabsmæssige værdi af udlånene bedst repræsenterer den maksimale kreditrisiko uden hensyn til sikkerhederne i skibspanterne. Beskrivelse af sikkerheder Alle udlån er ydet mod sikkerhed og er generelt set sikret ved 1. prioritets skibspant. Procentvis fordeling af udlån incl. garantier efter nedskrivninger opgjort i belåningsgradsintervaller, målt på nominel værdi. Belåningsgrads- Andel af udlån Andel af udlån Andel af udlån interval 30. juni juni december % 32% 31% 31% % 31% 30% 31% % 27% 27% 27% % 7% 10% 8% % 1% 1% 1% % 1% 1% 1% Over 100 % 1% 0% 1% Udlån til byggefinansiering er i ovenstående tabel medtaget under kategorien "over 100 %". Der registreres ikke pant i skib i byggeperioden, men selskabet har hæftelse fra debitor, samt transport og indtrædelsesret i byggekontrakt og transport i den af værftets bank stillede refundmentgaranti. Udlån til byggelån udgjorde pr. 30. juni ,7 pct. af udlånsporteføljen (0,8 pct. ultimo 2012). Af ovenstående tabel kan udledes, at pr. 30. juni 2013 er 90 pct. af udlånsbeløbet sikret ved pant, der ligger inden for 60 pct. af den senest opgjorte markedsværdi af pantet, og 97 pct. af udlånsbeløbet ligger inden for 80 pct. af den senest opgjorte markedsværdi af pantet. Markedsværdien på skibe i udlånsporteføljen er siden ultimo 2012 generelt set faldet med 5 pct. målt i danske kroner og med 6 pct. målt i US dollars. Kreditkvaliteten på de udlån der hverken er i restance eller nedskrevne Samtlige udlån er gennemgået for en vurdering af nedskrivningsbehovet og selskabet har foretaget de regnskabsmæssige nedskrivninger, som selskabet finder nødvendige. Restancer Der er ikke udlån i restance, hvor der ikke er foretaget nedskrivninger på. 24

25 NOTE 16. Beløb i mio. DKK 30. juni 30. juni 31. december KREDITRISIKO, FORTSAT Procentvis fordeling af udlån incl. garantier med individuelle nedskrivninger, jf. note 6. Fordelingen er opgjort efter nedskrivninger i belåningsgradsintervaller, målt på nominel restgæld. Belåningsgrads- Andel af udlån Andel af udlån Andel af udlån interval 30. juni juni december % 30% 29% 28% % 29% 28% 27% % 25% 24% 25% % 12% 12% 16% % 3% 4% 4% % 1% 2% 0% Over 100 % 0% 0% 0% Af ovenstående tabel kan udledes, at 84 pct. (Ultimo 2012: 80 pct.) af udlånsbeløbet er sikret ved pant, der ligger inden for 60 pct. af den seneste opgjorte markedsværdi af pantet, og 96 pct. (Ultimo 2012: 96 pct.) af udlånsbeløbet ligger inden for 80 pct. af den seneste opgjorte markedsværdi af pantet. Den vægtede belåningsgrad på individuelt nedskrevne udlån udgør 69 pct. efter nedskrivninger (Ultimo 2012: 72 pct.). NOTE 17. HENVISNINGSNOTE Hoved- og nøgletalsoversigten fremgår af ledelsesberetningen, hvortil der henvises. Beskrivelse af finansielle risici og politikker for styring af finansielle risici fremgår af afsnit om risikostyring i årsrapporten for 2012, hvortil der henvises. 25

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011. Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet.

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011. Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2011 25. august 2011 DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår 2011.

Læs mere

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK

1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Halvårsrapport for 1. halvår 2015 1. HALVÅR 2015 FOR DANMARKS SKIBSKREDIT I HOVEDTRÆK Resultatet for perioden er et overskud efter skat på DKK 77 mio. mod et overskud på DKK 843 mio. i 1. halvår 2014.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2016

Halvårsrapport for 1. halvår 2016 Halvårsrapport for 1. halvår 2016 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk 1. HALVÅR

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet.

DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR Halvårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret eller reviewet. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2010 31. august 2010 DANMARKS SKIBSKREDIT A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2010 Bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S har i dag behandlet halvårsrapporten for 1. halvår 2010.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2017

Halvårsrapport for 1. halvår 2017 Halvårsrapport for 1. halvår 2017 Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr.: 27 49 26 49 Sankt Annæ Plads 3 1250 København K T: 33 33 93 33 F: 33 33 96 66 E: danmarks@skibskredit.dk www.skibskredit.dk RESULTAT

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2016 LR Realkredit A/S 1. januar 30. juni 2016 LR Realkredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V CVR.-nr. 26 04 53 04 Resultat før kursregulering og skat på 128 mio. kr. mod

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Stadil Sparekasse. Halvårsrapport for 1. halvår CVR-nr Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisors erklæring om

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere