Sygebesøg i Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygebesøg i Region Sjælland"

Transkript

1 Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0

2 Indhold 1 Indledning Resumé og opsamling Data til belysning af anvendelsen af sygebesøg Samlet forbrug i Sjælland Fordeling af de forskellige sygebesøgsydelser Sygebesøg fordelt på borgernes alder Sygebesøg i de 5 regioner Sygebesøg i de 5 regioner ift andel ældre borgere Sygebesøg på kommuneniveau Patientantal i praksis fordelt på kommuner Sygebesøg ift antal ældre patienter fordelt på kommuner Brug af sygebesøg i praksis Sygebesøg ift praksisstørrelse Sygebesøg ift antal ældre patienter fordelt på by/land i Vordingborg Sygebesøg for praksis top-10-bund og top-10-top Lægekontakter på 19 korttidspladser i Stevns Kommune Fordeling af sygebesøg i Stevns kommune Fordeling af sygebesøg fra konkret praksis Placering af kommunale korttidspladser Indledning Arbejdsgruppen har i efteråret 2014 samt i foråret/sommeren 2015 indsamlet og bearbejdet forskellige data til brug for analysen af sygebesøgs-ydelsen. Alle tre parter har bidraget med data til at belyse området for sygebesøg. Nogle tal baserer sig på 2013, mens andre tal baserer sig på Mønstret for de forskellige år er det samme, og det er derfor vurderet, at det ikke har betydning for analysens konklusioner. Rapporten indeholder en del talmateriale og der vil derfor indledningsvis være lejlighed til at læse et resumé, som samler op på de, data gruppen har arbejdet med. Ønsker man at sætte sig yderligere ind i disse data, er der lejlighed til dette i det efterfølgende materiale. Der henvises til del II Modeller og tiltag i forhold til sygebesøg for beskrivelse af baggrund, formål mv. Side 1

3 2 Resumé og opsamling Opsamlingen på ovenstående datamateriale viser følgende billede af aflæggelse af sygebesøg i Sjælland: Det samlede honorar til sygebesøg i regionen udgør årligt ca. 14 mio. kr. i 2013 og Der er pr. år aflagt ca sygebesøg fordelt på ca patienter (se afsnit 3.1). Grundydelserne for sygebesøg er opdelt i forskellige del-ydelser - sygebesøg opdelt på afstande, sygebesøg til gruppe 2 sikrede, sygebesøg på institutioner samt opsøgende hjemmebesøg. 95% af sygebesøgene er almindelige sygebesøg aflagt indenfor en zone på 16 km (se afsnit 3.2). Langt de fleste sygebesøg køres til ældre patienter. Ca. 30% af borgerne fra 80 år og opefter har haft min. 1 sygebesøg i 2013 (se afsnit 3.3). en ligger på niveau med de andre regioner, hvad angår brugen af sygebesøg (se afsnit 3.4). Hvis man betragter regionens brug af sygebesøg i forhold til andelen af ældre borgere (75+) i befolkningen kan det konkluderes, at niveauet for sygebesøg er ensartet for 4 af de 5 regioner. Syd, Nord, Sjælland og Hovedstaden ligger på samme niveau mens Midt adskiller sig, idet deres andel af sygebesøg ift deres andel af ældre er markant højere end for resten af landet (se afsnit 3.5). Fordelingen af antal sygebesøg set ift antal borgere i kommunen viser, at der er en forholdsvis stor spredning på antal sygebesøg på tværs af kommunerne. Der ses på kommuneniveau ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem, hvor mange patienter der i gennemsnit er tilknyttet praksis og hvor mange sygebesøg, der foretages (se afsnit 3.6 og 3.7). Hvis man sammenholder andelen af sygebesøg i hver kommune med kommunens andel af borgere over 70 år, ses følgende tendenser: Der er en meget stor spredning mellem kommunerne. Der ses ikke en entydig sammenhæng mellem antallet af ældre borgere og antallet af sygebesøg. Det betyder omvendt, at det er nogle andre faktorer, der er bestemmende for, hvor mange sygebesøg der aflægges i de forskellige områder. Der ses ej heller et entydigt mønster ift de 6 kommuner, som kræver særligt fokus ift lægedækningen, idet halvdelen ligger over gennemsnittet og halvdelen under gennemsnittet (afsnit 3.8). I gennemsnit foretager lægerne et eller flere sygebesøg for 2,6% af deres patienter. Der er dog en stor spredning på, hvor mange sygebesøg der foretages. I den ene ende ligger praksis, som har kørt på sygebesøg til under ½% af deres patienter, og i den anden ende ligger praksis, som har aflagt sygebesøg til 5-6% af deres patienter (afsnit Side 2

4 3.9). Der ses ingen sammenhæng mellem niveauet for sygebesøg og praksisstørrelse. Uanset om der er tale om små eller store praksis aflægges i gennemsnit sygebesøg til mellem 2% og 2½% af deres patienter (afsnit 3.10). Betragter man praksis beliggenhed i by og på land er tendensen fortsat, at der er en meget stor spredning på aflagte sygebesøg både inden for by- og landklinikker. Således er der både inden for land og by-klinikker praksis, der skiller sig ud ved at have forholdsvis mange og forholdsvis få sygebesøg. Praksis placering forklarer derfor ikke den store spredning i aflæggelse af sygebesøg (afsnit 3.11). Også på praksisniveau viser det sig, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem antallet af patienter og antal sygebesøg. Nogle praksis foretager markant få sygebesøg mens nogle praksis foretager mange sygebesøg. Således har flere praksis kun foretaget under 20 sygebesøg på et helt år. Omvendt har en praksis med 1700 patienter aflagt næsten 700 sygebesøg på et år (afsnit 3.12). Helt generelt kan det konkluseres, at der er er en meget stor spredning i aflæggelse af sygebesøg fordelt på praksis og kommuner. Det har ikke været muligt at forklare denne spredning med o o o o o o Geografisk placering i regionen Antal patienter Placering i kommune Praksisstørrelse Patienternes alder Praksis placering i by og på land En kommune har optalt aktiviteten på deres 19 akutpladser i 16 dage. Optællingen viser, at der i perioden har været 31 kontakter hvoraf 24 er gået til egen læge. Af disse 24 kontakter er tre endt med, at lægen har aflagt et sygebesøg og i alle tre tilfælde er der tale om sygebesøg indenfor 15 km. Antallet af sygebesøg til borgere på korttidspladser har i dette tilfælde vist et meget lille omfang. Af disse sygebesøg vil langt de fleste ligge indenfor 15 km (afsnit 3.13). For samme kommune er opgjort hvor stor en andel af de samlede sygebesøg, som aflægges på plejcentre i kommunen. Opgørelsen viser, at 44% af sygebesøgene i kommunen er gået til plejecentre, mens 56% er sket i eget hjem. Tallene viser desuden, at ud af 218 borgere på plejecentre i den pågældende kommune, har ca 73% af disse haft min 1 sygebesøg på et år. Der tegnes dermed et billede af, at der aflægges mange sygebesøg til ældre borgere på plejecentre (afsnit 3.14). Optællinger fra en lægepraksis med ca patienter viser, at der i et kvartal er aflagt 147 sygebesøg. Af disse er 56% aflagt på plejecentre og 44% i eget hjem. Side 3

5 Disse tal bekræfter et billede at, borgere på pejecentre står for ca. halvdelen af alle sygebesøg (afsnit 3.15). Der er udarbejdet et kort, som for hver kommune viser en oversigt over placeringen af de kommunale korttidspladser. Oversigterne viser, at pladserne i langt de fleste tilfælde er placeret tæt på almen praksis. Det betyder, at der i langt de fleste tilfælde er en eller flere lægepraksis indenfor 15 km. Dog viser kortene også, at der er flere eksempler på at kommunerne placerer disse pladser i mindre byer, hvor der f.eks. kun en lægepraksis. Dette betyder, at belastningen ift sygebesøg vil blive skævvredet ift praksis (afsnit 3.16). Side 4

6 3 Data til belysning af anvendelsen af sygebesøg 3.1 Samlet forbrug i Sjælland Tabel 1 samlet forbrug af sygebesøg År Antal patienter, som har modtaget sygebesøg Antal sygebesøg Honorar for sygebesøg i kr Det samlede honorar i Sjælland for 2013 og 2014 på sygebesøg udgør ca 14 mio kr. Der er pr. år aflagt ca sygebesøg fordelt på ca patienter. Nedenfor ses en specifikation af ydelserne og honoreringen for årene 2013 og Fordeling af de forskellige sygebesøgsydelser Grundydelserne for sygebesøg er opdelt på forskellige del-ydelser, som fremgår af nedenstående tabel. De fleste af ydelserne omhandler almindelig sygebesøg opdelt efter hvor mange km lægen skal køre. Derudover er der konkrete ydelser for behandling af gruppe 2 sikrede, sygebesøg på institutioner samt opsøgende hjemmebesøg. Opsøgende hjemmebesøg initieres af lægen, og er beregnet på skrøbelige ældre borgere, normalt over 75 år. Tabel 2 sygebesøg fordelt på del-ydelser Antal patienter som har modtaget ydelsen Antal sygebesøg Honorar i kr Behandling af gruppe 2 sikrede ,15 i samme hjem Opsøgende hjemmebesøg , Sygebesøg 0-4 km , Sygebesøg 5-8 km , Sygebesøg 9-12 km , Sygebesøg km , Sygebesøg , Sygebesøg 21 - km , Besøg På Ruten , Sygebesøg på institutioner , Km udover 21 km ,91 Total ,44 Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Side 5

7 Figur 1 Fordeling af sygebesøgsydelser Fordeling af antal sygebesøg i Behandling af gruppe 2 sikrede i samme hjem Opsøgende hjemmebesøg Sygebesøg 0-4 km Sygebesøg 5-8 km Sygebesøg 9-12 km Sygebesøg km Sygebesøg Sygebesøg 21 - km Besøg På Ruten Sygebesøg på institutioner Km udover 21 km Figur 2 Fordeling af sygebesøgsydelser efter km Fordeling af antal sygebesøg i % Sygebesøg op til 16 km Sygebesøg over 16 km 95% Som det fremgår ovenfor foretages langt de fleste sygebesøg indenfor en zone på 16 km. I figur 2 er sygebesøg km, sygebesøg 21- km og km udover 21 km medregnet i det, der er angivet som sygebesøg over 16 km. Side 6

8 Figur 3 Fordeling af honorar for sygebesøgsydelser Fordeling af honorarer i Behandling af gruppe 2 sikrede i samme hjem Opsøgende hjemmebesøg Sygebesøg 0-4 km Sygebesøg 5-8 km Sygebesøg 9-12 km Sygebesøg km Sygebesøg Sygebesøg 21 - km Besøg På Ruten Sygebesøg på institutioner Km udover 21 km Samme mønster ses af fordelingen af honorarer, om end nogle ydelser tager en forholdsvis større del af cirklen, når der beregnes på honorarer i stedet for antal ydelser f.eks. opsøgende hjemmebesøg. 3.3 Sygebesøg fordelt på borgernes alder Der er en formodning om, at sygebesøg oftest aflægges til ældre borgere. Derfor gælder det for flere af nedenstående data, at antallet af sygebesøg er holdt op mod andelen af ældre borgere. Der er naturligvis andre grupper af borgere (kroniske patienter, patienter med psykiske lidelser mv) som også har behov for sygebesøg, men da vi ikke har data for disse patientgrupper er det ikke muligt at holde sygebesøgsdata op mod disse patientgrupper. Side 7

9 Andel af borgere med sygebesøg i aldersgruppen (%) Figur 4 sygebesøg fordelt på alder 30 Sygebesøg fordelt på alder Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Ovenstående oversigt viser, at borgerne fra 60 år og opefter har en markant større andel af sygebesøgene. Ca. 30% af borgerne fra 80 år og opefter har haft min. 1 sygebesøg i Sygebesøg i de 5 regioner Tabel 3 Sygebesøg i de 5 regioner Brutto Honorar Antal Ydelser Antal patienter som har fået ydelserne Befolkning kvt. Patienter som har fået sygebesøg Hovedstaden ,23 % Midtjylland ,89 % Nordjylland ,68 % Sjælland ,48 % Syddanmark ,56 % Total/Gns ,53 % Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Side 8

10 Ovenstående oversigt viser honorar og antal sygebesøgs-ydelser for de 5 regioner. Hvis man sammenholder antallet af patienter, som har fået ydelsen sygebesøg med den samlede befolkning så fremgår det, at ca 2,53% af alle borgere i gennemsnit har fået sygebesøg (se figur 5). Når man betragter de 5 regioner så varierer dette fra 2,23% til 2,89%. Hovedstaden har færrest borgere med sygebesøg og region Midtjylland har flest borgere med sygebesøg. Generelt må det konkluderes, at niveauet for sygebesøg er ensartet og at Sjælland ikke skiller sig ud. Figur 5 sygebesøg fordelt på befolkning i de 5 regioner Andel af befolkning med sygebesøg i % 0 Total/Gns. Hovedstaden Sjælland Syddanmark Nordjylland Midtjylland Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Sygebesøg i de 5 regioner ift andel ældre borgere Når vi ønsker at undersøge brugen af sygebesøg ift ældre borgere foretager vi nedenfor tillempede beregninger. Det vil være en meget omfangsrig opgave at udtrække data på, hvilken alder patienten med sygebesøg har. Derfor bruger vi neden for den metode, at vi sammenligner det samlede antal af sygebesøg med antallet af ældre borgere. Dette giver et billede af brugen af sygebesøg set ift andelen af ældre borgere det pågældende sted. Side 9

11 Tabel 4 Sygebesøg ift ældre borgere i de 5 regioner Andel af befolkning på 75+ I % Andel sygebesøg til 75+ I % Hovedstaden 6,65 33,53 Midtjylland 7,03 41,16 Nordjylland 8,15 32,89 Sjælland 7,88 31,53 Syddanmark 8,08 31,63 Total/Gns. 7,38 34,30 Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Hvis man i stedet for at sammenholde med hele befolkningen kun sammenholder med andelen af ældre borgere (75+) ses ovenstående resultat (tabel 4). Andelen af ældre borgere (75+) svinger fra 6,65% i Hovedstaden til 8,15% i Nordjylland. Hvis man forudsætter, at de personer der har modtaget sygebesøg alle er borgere på 75+, og man dermed sammenholder personer med sygebesøg og andel af ældre borgere betyder det, at ca. 1/3 af de ældre borgere har fået sygebesøg Syd, Nord, Sjælland og Hovedstaden ligger på samme niveau (mellem 31 og 33%). Midt adskiller sig markant med 41%, hvilket betyder at deres andel af sygebesøg ift deres andel af ældre er markant højere end for resten af landet. Generelt må det konkluderes, at niveauet for sygebesøg er ensartet for 4 af de 5 regioner set ift andelen af ældre borgere. Figur 6 sygebesøg ift ældre borgere pr. region Total/Gns. Andel af 75+ med sygebesøg i % Sjælland Syddanmark Nordjylland Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Hovedstaden Midtjylland Side 10

12 3.6 Sygebesøg på kommuneniveau Figur 7 sygebesøg fordelt på kommuner Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Fordelingen af antal sygebesøg set ift antal borgere i kommunen viser, at der er en forholdsvis stor spredning på antal sygebesøg på tværs af kommunerne. Vordingborg kommune har flest sygebesøg ift antal borgere, mens Køge Kommune har færrest. 3.7 Patientantal i praksis fordelt på kommuner Figur 8 Gennemsnitligt patientantal pr. yder fordelt på kommuner Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Side 11

13 Ovenstående figur viser, hvor mange patienter yderne i de pågældende kommuner i gennemsnit har. Hvis man sammenligner figur 7 og 8 ses der ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem, hvor mange patienter der i gennemsnit er tilknyttet praksis og hvor mange sygebesøg, der foretages. Figur 8 er sorteret efter kommunerækkefølgen i figur 7. Lægerne i Ringsted og Stevns har flere patienter pr yder end resten af regionen, men ligger i hver sin ende ift antal aflagte sygebesøg. 3.8 Sygebesøg ift antal ældre patienter fordelt på kommuner Tabel 5 antal sygebesøg set ift borgere 70+ fordelt på kommuner Kommuner Antal ældre 70+ Antal sygebesøg Antal sygebesøg pr. ældre 70+ Guldborgsund Kommune ,25 Køge Kommune ,30 Greve Kommune ,37 Ringsted Kommune ,39 Vordingborg Kommune ,44 Lolland Kommune ,44 Holbæk Kommune ,46 Kalundborg Kommune ,54 Stevns Kommune ,54 Odsherred Kommune ,56 Solrød Kommune ,57 Lejre Kommune ,57 Næstved Kommune ,61 Sorø Kommune ,63 Slagelse Kommune ,64 Roskilde Kommune ,65 Faxe Kommune ,73 Total ,50 Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Ovenstående tabel viser dels hvor mange borgere på 70+, der findes i hver kommune og dels antallet af sygebesøg. Det skal pointeres, at der er tale om samtlige antal sygebesøg, og ikke specifik sygebesøg til borgere på 70+. Hvis man sammenholder disse tal får man et billede af, om der er sammenhæng mellem antallet af ældre borgere og antallet af sygebesøg. Dette er nedenstående graf et udtryk for: Side 12

14 Figur 9 antal sygebesøg set ift borgere 70+ fordelt på kommuner 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Antal sygebesøg pr. ældre 70+ fordelt på kommuner Antal sygebesøg pr. ældre Sjælland Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Guldborgsund og Faxe kommuner repræsenterer de to yderkommuner i denne opgørelse. Guldborgsund har ca ældre borgere og der aflægges ca sygebesøg. Faxe har ca ældre borgere og der aflægges ca sygebesøg. Ovenstående kan føre til følgende konklusioner: Der er ikke en entydig sammenhæng mellem antallet af ældre borgere og antallet af sygebesøg. Det betyder omvendt, at det er nogle andre faktorer, der er bestemmende for, hvor mange sygebesøg der aflægges i de forskellige områder. Der er en meget stor spredning, hvilket også kan indikere et meget forskelligt serviceniveau. Praksisplanudvalget har udpeget 6 kommuner, som kræver fokus ift lægedækningen. Kommunerne er Lolland, Odsherred, Kalundborg, Guldborgsund, Vordingborg og Stevns. Hvis man betragter disse 6 kommuner kan der heller ikke her konkluderes en entydig tendens. Godt nok ligger disse kommuner i den venstre halvdel af grafen altså de kommuner som er færre sygebesøg pr. ældre borger. Men det forholder sig alligevel således, at tre af disse kommuner dvs halvdelen - ligger over gennemsnittet. Side 13

15 3.9 Brug af sygebesøg i praksis Figur 10 Yderes andel af sygebesøg Tallene baserer sig på sygebesøg udført i I gennemsnit foretager yderne et eller flere hjemmebesøg for 2,6% af deres patienter. Ovenfor ses hvordan yderne fordeler sig i forhold til hvor mange % af deres patienter, der har fået sygebesøg. Langt de fleste af yderne har aflagt sygebesøg til mellem 1 og 4% af deres patienter. Der er dog en stor spredning på, hvor mange sygebesøg der foretages. I den ene ende ligger praksis, som har kørt på sygebesøg til under ½% af deres patienter, og i den anden ende ligger praksis, som har aflagt sygebesøg til 5-6% af deres patienter. Side 14

16 3.10 Sygebesøg ift praksisstørrelse Figur 11 Yderes andel af sygebesøg Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Praksis under 1000 patienter er undtaget, idet de omfatter ø-læger, ophørte læger mv. Ovenstående viser, at der ikke er sammenhæng mellem frekvensen i sygebesøg og praksisstørrelse. Uanset om der er tale om små eller store praksis aflægges i gennemsnit sygebesøg til mellem 2% og 2½% af deres patienter Sygebesøg ift antal ældre patienter fordelt på by/land i Vordingborg Arbejdsgruppen ønskede at se, om der er forskel på antal sygebesøg afhængig af, om praksis ligger i by/land, og Vordingborg blev nævnt som en kommune der var interessant at kigge på. Nedenfor er først en oversigt over sygebesøg for de klinikker, som er placeret i Vordingborg by. Tabel 6 Sygebesøg fordelt på by- praksis i Vordingborg Antal tilmeldte tilmeldte Antal 70+ Antal sygebesøg Antal sygebesøg pr. ældre tilmeldt Klinik A ,881 Klinik B ,195 Klinik C ,454 Klinik D ,415 Klinik E ,335 Klinik F ,155 Klinik G ,137 Klinik H ,095 Side 15

17 Nedenfor en oversigt over sygebesøg for de klinikker, som er placeret i Stege, Præstø, Langebæk, Lundby og Stensved. Tabel 7 Sygebesøg fordelt på land- praksis i Vordingborg Antal tilmeldte tilmeldte Antal 70+ Antal sygebesøg Antal sygebesøg pr. ældre tilmeldt Klinik ,855 Klinik ,576 Klinik ,362 Klinik ,223 Klinik ,222 Klinik ,209 Klinik ,151 Klinik ,005 Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Konklusionen på denne mini-analyse er, at der er en meget stor spredning på aflagte sygebesøg både indenfor by- og landklinikker. Således at der både indenfor land og by-klinikker praksis der skiller sig ud ved at have forholdsvis mange og forholdsvis få sygebesøg. Antal sygebesøg pr ældre borger i by-klinikkerne er 0,49, hvor den i land-klinikkerne er 0,38. Dermed er der en tendens til, at der i byen aflægges lidt flere sygebesøg end på landet. Side 16

18 3.12 Sygebesøg for praksis top-10-bund og top-10-top Tabellen viser de 10 praksis der ligger højeste ift antal sygebesøg pr ældre tilmeldte patient. Tabel 8 Top 10 over praksis med sygebesøg Antal Antal tilmeldte tilmeldte 70+ Antal sygebesøg Antal sygebesøg pr. ældre tilmeldt Praksiskommune Klinik top A ,0 Næstved Kommune Klinik top B ,5 Roskilde Kommune Klinik top C ,1 Holbæk Kommune Klinik top D ,0 Odsherred Kommune Klinik top E ,9 Vordingborg Kommune Klinik top F ,9 Holbæk Kommune Klinik top G ,9 Vordingborg Kommune Klinik top H ,8 Slagelse Kommune Klinik top I ,7 Roskilde Kommune Klinik top J ,7 Faxe Kommune Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Tabellen viser de 10 praksis, der ligger laveste ift antal sygebesøg pr ældre tilmeldte patient. Tabel 9 Bund 10 over praksis med sygebesøg Antal tilmeldte Antal tilmeldte 70+ Antal sygebesøg Antal sygebesøg pr. ældre tilmeldt Praksiskommune Klinik bund A ,087 Guldborgsund Kommune Klinik bund B ,086 Køge Kommune Klinik bund C ,082 Ringsted Kommune Klinik bund D ,063 Greve Kommune Klinik bund E ,059 Guldborgsund Kommune Klinik bund F ,057 Lolland Kommune Klinik bund G ,047 Guldborgsund Kommune Klinik bund H ,041 Køge Kommune Klinik bund I ,034 Guldborgsund Kommune Klinik bund J ,027 Greve Kommune Tallene baserer sig på sygebesøg udført i Også på praksisniveau viser det sig, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem antallet af patienter og antal sygebesøg. Nogle praksis foretager markant få sygebesøg mens andre foretager mange sygebesøg. Således har flere lægehuse kun foretaget under 20 sygebesøg på et helt år. Omvendt har et lægehus med 1700 patienter aflagt næsten 700 sygebesøg på et år. Det er desuden undersøgt, om praksis i toppen og bunden af denne beregning har nogle særlige karakteristika. De fleste praksis er solopraksis med en mandlig læge omkring år. Dette gælder dog både for praksis i top og i bund, så det giver som sådan ingen forklaring. Side 17

19 3.13 Lægekontakter på 19 korttidspladser i Stevns Kommune Det er ikke muligt at trække relevante data på sygebesøg og lægekontakter ift akut/korttidspladser. For at skabe et billede af, hvor mange lægekontakter der typisk er ifm sådanne pladser, har Stevns kommune i perioden 24. april maj 2015 (16 dage) opgjort antallet af lægekontakter på deres 19 korttidspladser. Nedenstående oversigt viser omfanget af lægekontakten i perioden. De tre første kolonner viser antallet af kontakter til hhv. sygehus, læge og vagtlæge. Der er i alt 31 kontakter. De tre efterfølgende kolonner viser hvordan kontakten er sket telefon, besøg eller Edifact. Tallene viser, at der har været 31 kontakter i perioden, og heraf er 24 gået til egen læge. Af disse 24 kontakter er 3 endt med, at lægen har aflagt et sygebesøg og i alle tre tilfælde er der tale om sygebesøg indenfor 15 km. Tabel 10 kontakter på korttidspladser i Stevns Kommune Dato Kontakt til læge på sygehus Kontakt til egen læge Kontakt til vagtlæge Telefonisk kontakt Personligt fremmøde/ besøg Edifact Dag/ Aften/ Nat Hverdag/ weekend 24/4 1 1 Dag Hverdag 25/4 Nat (vagtlæge) Dag (sygehus) Weekend 27/4 3 3 Dag Hverdag 28/4 1 1 Dag Hverdag 29/ Dag Hverdag 30/4 1 1 Dag Hverdag 1/5 1 1 Dag Helligdag 3/5 1 1 Dag Weekend 5/ Dag Hverdag 6/5 1 1 Dag Hverdag 7/ Dag Hverdag 8/ Dag Hverdag 10/ Dag Weekend Ialt Side 18

20 3.14 Fordeling af sygebesøg i Stevns kommune Oplysninger omkring sygebesøg aflagt af praksis i Stevns kommune er sammenholdt med data som viser, hvilke borgere der bor på et plejecentre. Total antal sygebesøg i Stevns Kommune Total antal sygebesøg til borgere på plejecentre i Stevns Kommune 615 Andel af sygebesøg til plejecentre 44% Andel af sygebesøg i eget hjem 56% Det betyder, at ca 44% af sygebesøgene i kommunen er aflagt i plejecentre. Datagrundlaget er naturligvis spinkelt. Tallene viser desuden nedenstående for borgerne på plejecentrene i Stevns kommune: Antal borgere på plejecentre i Stevns Kommune 218 Antal borgere uden sygebesøg i Antal borgere med min 1 sygebesøg i Andel af borgere med min 1 sygebesøg 73% Tallene viser, at en stor andel af borgere på plejehjem modtager et sygebesøg min en gang årligt. Datagrundlaget er naturligvis spinkelt Fordeling af sygebesøg fra konkret praksis Helle Iversen har foretaget en optælling af sygebesøg i Gørlev Lægehus, som er et lægehus med ca patienter. Der er i 1. kvartal 2015 aflagt 147 sygebesøg, hvoraf de 82 er aflagt på plejecentre og de 65 i eget hjem. Antal sygebesøg aflagt af Gørlev Lægehus 147 Antal sygebesøg til borgere på plejecentre 82 Andel af sygebesøg til plejecentre 56% Andel af sygebesøg i eget hjem 44% Det betyder, at ca 56% af sygebesøgene er aflagt i plejecentre. Datagrundlaget er naturligvis spinkelt Placering af kommunale korttidspladser I vedlagte bilag ses for hver kommune en oversigt over placeringen af de kommunale korttisdpladser. I tallene er medregnet alle typer af korttidspladser, herunder aflastningspladser, akutpladser, afklaringspladser, aflastningspladser mv. Tallene er indhentet i april 2015 og er dermed udtryk for et øjebliksbillede på dette tidspunkt. Oversigterne viser, at pladserne i langt de fleste tilfælde er placeret tæt på almen praksis. Det betyder, at der i langt de fleste tilfælde er en eller flere lægepraksis indenfor 15 km. Side 19

21 Dog viser kortene også, at der er flere eksempler på at kommunerne placerer disse pladser i mindre byer, hvor der f.eks. kun en lægepraksis. Dette betyder, at belastningen ift sygebesøg vil blive skævvredet ift praksis. Eksempler på dette er Høng i Kalundborg Kommune, Regstrup i Holbæk Kommune, Ejby i Lejre Kommune, Ortved i Ringsted Kommune. Side 20

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Region Sjælland Del II Modeller & tiltag i forhold til sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Baggrund for analyse og

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde Hans Skov Kloppenborg og Camilla T. Dalsgaard Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde En analyse af kommunerne i Region Sjælland, 2010-2014 Udgifter, brugere og enhedsudgifter

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E

P R E S S E M E D D E L E L S E P R E S S E M E D D E L E L S E Boligmarkedet: Fremgang i langt de fleste kommuner I 76 kommuner er både priser og antallet af handler steget. Det er ret usædvanligt, og kun i tre kommuner er hverken priser

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010

Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget Opdateret notat per 16. februar 2010 Sagsnr.: 2010-9207 Dokumentnr.: 2010-62362 Dato: 12-02-2010 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Møde i KKR Sjrelland den (4/3 Omkostnings- og takstanalyse inkl. budget 2010 - Opdateret notat per

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Analyse 19. august 2013

Analyse 19. august 2013 19. august 2013 Større geografisk koncentration af millionærer i Danmark Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, hvor mange millionærer der var i Danmark i 2010, og hvordan de fordeler sig

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2012 & til september 2013 Kommunerne i Region Sjælland & Bornholm 22. september 2013 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen SUNDHEDSPLEJERSKETELEFONEN

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet

Fremskrivningen er udarbejdet med bistand fra UNI-C og Undervisningsministeriet Elevfremskrivning for STX i Region Sjælland Herunder præsenterer Region Sjælland en elevprognose for årene 2012-2016 fordelt på hver af de 17 kommuner i regionen. Fremskrivningen er udarbejdet med bistand

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D

Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 KKR. Udkast 6. april 2011 S J Æ L L A N D Praksisplan for fysioterapi 2011-2014 Udkast 6. april 2011 KKR S J Æ L L A N D Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resumé... 3 1.1. Kommissorium for arbejdet...4 1.2. Baggrunden for praksisplanen...6

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere