Fysioterapeuter i almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysioterapeuter i almen praksis"

Transkript

1 Rapport Danske Fysioterapeuter

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Effektanalyse Kapacitetsmangel 9 3 Omkostningsanalyse 11 4 Konklusion 16 5 Referencer 17 Kolofon Forfatter(e): Lise Hagelund & Jens Olsen Dato: Version: 2 Kontakt Incentive, Holte Stationsvej 14, 1., DK-2840 Holte T: (+45) , E: 2

3 1 Baggrund Lægemangel i almen praksis I en kortlægning udført af Kommunernes Landsforening (KL) fremgår det, at der er mangel på alment praktiserende læger i dele af Danmark, samt at mange alment praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen (Kommunernes Landsforening, 2015). Fra 2001 til 2013 voksede andelen af læger over 60 år fra 10% til 30%. Manglen på alment praktiserende læger stiger mest i kommuner, der er socioøkonomisk dårligt stillet (ibid.). Normtallet for antal tilmeldte patienter til en almen praksis er 1600, og landgennemsnittet er reelt 1625 patienter pr. alment praktiserende læge. Analysen fra KL viser, at der i to tredjedele af kommunerne ikke er lægemangel, da det gennemsnitlige antal tilmeldte patienter er under 1600 (Kommunernes Landsforening, 2015). Til gengæld viser analysen, at der i Nordjylland og på Sydsjælland generelt er mange patienter tilmeldt pr. læge, samt at mange af de praktiserende læger i disse landsdele er over 60 år. Kombinationen af disse to faktorer indikerer både en nutidig og fremtidig lægemangel. Bevægeapparatslidelser Statens Institut for Folkesundhed har i en kortlægning af sygdomsbyrden i Danmark fundet, at lændesmerter, nakkesmerter og artrose (slidgigt) er nogle af de hyppigste lidelser i Danmark. Hver af de tre lidelser har prævalens mellem og (Statens Institut for Folkesundhed, 2015). De tre lidelser er dem, der giver anledning til flest ekstra besøg hos alment praktiserende læger sammenlignet med personer uden lidelsen. Disse lidelser er også blandt de fire lidelser, der fører til flest ekstra sygedage i den erhvervsaktive del af befolkningen (ibid.). I et litteraturstudie af Foster et al. er der fundet en tendens til, at patienter med bevægeapparatslidelser kan føle, at læger ikke tager deres lidelser seriøst, og at patienterne oplever, at der ikke er noget at gøre ved deres lidelse (2012). Der er også vist en tendens til, at nogle alment praktiserende læger ikke følger guidelines for behandling af muskelskeletlidelser. Det kan lede til, at der bliver igangsat flere dyre forløb, fx med billeddannelse og operationer, end det er nødvendigt (Cottrell et al., 2010; Foster et al., 2012). En hypotese er, at der i en klinik med et højt antal tilmeldte patienter ikke er tilstrækkelig tid til at følge guidelines på området, eller at der kan være lang ventetid på at komme til lægen, hvilket forringer patientens helbredstilstand unødigt. Fysioterapeuter i almen praksis I januar 2016 nedsatte sundhedsministeren et udvalg for bedre lægedækning i hele Danmark. En del af dette udvalgs opgave er at fremsætte anbefalinger til at understøtte en bedre fordeling af lægeressourcerne på tværs af landet (Sundheds- og Ældreministeriet, 2016). En af flere løsninger kunne være at inddrage erfarne fysioterapeuter i udredning og diagnostik i almen praksis for patienter med bevægeapparatslidelser. Der er en international tendens til i højere grad at inkludere andre sundhedsprofessionelle faggrupper end læger i forbindelse med udredning, diagnostik og behandling, og i Danmark er nogle lægeklinikker begyndt at have fysioterapeuter tilknyttet til at udrede og diagnosticere patienter med bevægeapparatslidelser, fx i Bøvlingbjerg og Tårs. I de to nævnte cases er en fysioterapeut tilknyttet som konsulent 5-10 timer pr. uge og aflønnet på timebasis. Der er udelukkende tale om en aflastning af lægen i forbindelse med udredning og diagnostik, 3

4 og fysioterapeuten behandler derfor ikke patienter. Eventuelle henvisninger til behandling med fysioterapi går gennem de almindelige henvisningssystemer. Efter en gennemgang af den tilgængelige litteratur på området har vi fundet, at fysioterapeuter i højere grad har kendskab til og følger guidelines for bevægeapparatslidelser. Vi har også fundet, at fysioterapeuter diagnosticerer korrekt og opdager såkaldte røde flag det vil sige tegn, der indikerer alvorlige sygdomme. Slutteligt har vi fundet, at patienter, der udredes af en fysioterapeut, er lige så tilfredse eller mere tilfredse med deres forløb, end patienter udredt af en anden sundhedsprofessionel (Incentive, 2016). Vi kan altså konkludere, at fysioterapeuter sikkert og tilfredsstillende kan indgå i udredning og diagnosticering af patienter med bevægeapparatslidelser i almen praksis. Formål I dette notat præsenterer vi effekter og omkostninger ved at tilknytte fysioterapeuter til udredning og diagnostik i almen praksis. Først præsenterer vi det gennemsnitlige potentiale ved fysioterapeuter i almen praksis. Dernæst beregner vi, hvornår det vil være relevant for en lægeklinik at tilknytte en fysioterapeut på grund af et for stort antal patienter. Til sidst beregner vi de omkostninger, der er forbundet med at ansætte en fysioterapeut for den enkelte lægeklinik. 4

5 2 Effektanalyse I dette afsnit beregner vi den gennemsnitlige effekt, det vil have at ansætte fysioterapeuter i almen praksis på baggrund af regionale og nationale tal. Vi opgør først effekten, som det antal patienter en praktiserende læge vil kunne tilknytte ekstra i sin praksis. Effekten kan dog også være, at lægerne får mere tid til deres nuværende patienter, eller at patienterne hurtigere kan få en tid hos deres læge. Denne effekt beskriver vi i afsnit 2.1. Tabel 1 viser de regionsspecifikke befolkningstal og antal årlige konsultationer. Med en konsultation menes et fysisk møde mellem lægen og patienten i lægeklinikken i den almindelige åbningstid. Tabellen viser desuden det regionale antal alment praktiserende læger. Tabel 1. Nationale og regionsspecifikke input Hele Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Befolkning (mio.) 1 5,7 1,8 0,8 1,2 1,3 0,6 Konsultationer i almen praksis (mio.) 2 20,2 5,7 3,0 4,5 4,6 2,1 Praktiserende læger Kilder: 1. Danmarks statistik (2016K1). 2. Danmarks Statistik (SYGK). 3. Danske Regioner, Figur 1 viser antallet af konsultationer pr. læge pr. år beregnet ud fra ovenstående input. Landgennemsnittet af konsultationer pr. læge er Figuren viser, at især i Region Sjælland og i Region Nordjylland har lægerne mange konsultationer pr. år. Dette giver et billede af, at netop disse regioner har problemer med underkapacitet hos lægerne. Det er samme konklusion, KL fandt i deres analyse af lægedækningen i Danmark (Kommunernes Landsforening, 2015) Figur 1. Konsultationer pr. læge pr. år Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Beregnet 5

6 Tabel 2 viser de input, vi bruger i beregningerne. Vi antager, at den årlige effektive arbejdstid for en alment praktiserende læge er 210 dage. Heri er indregnet ferie, helligdage og andet fravær, fx på grund af sygdom, konferencer eller andet. Som beskrevet i baggrundsafsnittet har Statens Institut for Folkesundhed beregnet, at 25% af henvendelserne i almen praksis er relateret til lænderygsmerter, nakkesmerter, artrose og osteoporose (2015). Der findes naturligvis flere bevægeapparatslidelser, som patienter henvender sig med til almen praksis, men vi bruger dette konservative estimat. Den antagelse, der er forbundet med størst usikkerhed, er, hvor stor en andel af konsultationer for bevægeapparatslidelser i almen praksis der vil kunne overtages af en fysioterapeut. I praksis vil dette formentlig variere afhængigt af den konkrete patientpopulation og behovet for aflastning i det enkelte tilfælde. Vi har benyttet et estimat på 50%, hvilket vil sige, at vi antager, at en fysioterapeut vil kunne overtage halvdelen af lægens konsultationer for bevægeapparatslidelser. Tabel 2. Input Nøgletal Effektiv åbningstid, dage Bevægeapparatkonsultationer, andel 2 25% Bevægeapparatkonsultationer/dag 3 7 Konsultationer af fysioterapeut, andel 4 50% Fysioterapeutkonsultationer/dag 5 3,5 Årligt basishonorar/patient Kilder: 1. Antaget seks ugers ferie, ti søgnehelligdage og 10 dages anden fravær. 2. SIF, Sygdomsbyrden i Danmark. 3. Beregnet. 4. Antagelse. 5. Beregnet. 6. PLO overenskomst 2014 Figur 2 viser det gennemsnitlige ekstra antal patienter, hver læge i de enkelte regioner vil kunne have tilknyttet, hvis en fysioterapeut aflastede ved at overtage halvdelen af deres konsultationer for bevægeapparatslidelser. Landsgennemsnittet er 203 ekstra patienter pr. læge. Potentialet for effekten er størst i de regioner, hvor der i dag er mangel på alment praktiserende læger, fx i Region Nordjylland, hvor hver læge i gennemsnit vil få kapacitet til 215 ekstra patienter ved at tilknytte en fysioterapeut. 6

7 Figur 2. Gennemsnitligt ekstra antal patienter pr. læge Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ekstra patienter/læge Landsgennemsnit Kilde: Egne beregninger. Alment praktiserende læger modtager et basishonorar per tilknyttet patient på 100,74 kr. i kvartalet, svarende til 403 kr. årligt. Det vil sige, at når en læge i gennemsnit kan tage 203 ekstra patienter ind i sin praksis ved at tilknytte en fysioterapeut, modtager lægepraksissen cirka kr. årligt i basishonorarer. 7

8 Følsomhedsanalyser Der er usikkerheder forbundet med at beregne effekten ved at tilknytte en fysioterapeut. De primære usikkerheder er, hvor stor en andel af konsultationerne i almen praksis der er relateret til bevægeapparatslidelser, og hvor stor en andel af disse konsultationer en fysioterapeut vil kunne overtage fra den alment praktiserende læge. I figur 3 viser vi beregninger for hele Danmark, hvor vi varierer en parameter ad gangen. I figuren ses det, at effekten på antal ekstra patienter pr. læge ændres væsentligt afhængigt af, hvor stor en andel af bevægeapparatlidelserne fysioterapeuten kan overtage. Det skal dog bemærkes, at selv i tilfældet, hvor en fysioterapeut kun kan overtage 25% af bevægeapparatskonsultationer, kan der gennemsnitligt tilknyttes cirka 100 ekstra patienter pr. læge. Figur 3. Følsomhedsanalyser, ekstra patienter pr. læge Basecase Høj andel konsultationer for bevægeapparatslidelser (30% af konsultationer) Lav andel konsultationer for bevægeapparatslidelser (20% af konsultationer) Høj andel konsultationer af fysioterapeut (75% af konsultationer) Lav andel konsultationer af fysioterapeut (25% af konsultationer) Kilde: Egne beregninger. 8

9 2.1 Kapacitetsmangel Det skal bemærkes, at de ovenstående beregninger bygger på et tænkt gennemsnitligt eksempel, da ikke alle læger har behov for aflastning eller har lukket for tilmelding af nye patienter. Mange alment praktiserende læger har under 1600 patienter tilmeldt og har derfor alt andet lige overkapacitet i deres klinik, mens andre har langt flere end 1600 patienter tilmeldt og stadig holder deres klinik åben for nye patienter. I dette afsnit vil vi præsentere beregninger for, hvornår det er relevant for en lægeklinik at tilknytte en fysioterapeut til at udrede og diagnosticere patienter med bevægeapparatslidelser. I tabel 3 viser vi de input og forudsætninger, vi har brugt til beregningerne. Det fremgår, som tidligere nævnt, at den effektive arbejdstid er 210 dage. Fra oplysninger om det samlede antal konsultationer i almen praksis og befolkningstallet har vi beregnet, at den gennemsnitlige dansker har 3,5 konsultationer hos lægen om året. Vi antager, at den alment praktiserende læge kan bruge seks timer på konsultationer om dagen, og vi antager, at lægen maksimalt kan have fem konsultationer i timen. Tabel 3. Input Nøgletal Effektiv åbningstid, dage Konsultationer/patient/år 2 3,5 Timer til konsultationer/dag 3 6 Maksimalt antal konsultationer/time 3 5 Kilder: 1. Antaget seks ugers ferie, ti søgnehelligdage og 10 dages anden fravær. 2. Danske Regioner, Antagelse. 9

10 Med udgangspunkt i ovenstående input og forudsætninger kan vi se i figur 4, at når der er mere end 1800 patienter tilmeldt en lægeklinik, vil der ikke være tid til alle patienter. Hvis det er tilfældet, kan det være relevant for klinikken at tilknytte en fysioterapeut. Det skal påpeges, at fem konsultationer i timen er højt sat, og at det i mange tilfælde derfor vil være færre end 1800 patienter per lægepraksis, der potentielt leder til underbehandling. Figur 4. Break even, antal patienter pr. læge Konsultationer/time Patienter/læge Kilde: Egne beregninger. Af KL s kortlægning af lægemangel samt vores beregninger fremgår det, at lægemanglen især ses i Region Nordjylland og Region Sjælland. I Nordjylland har fem kommuner i gennemsnit over 1700 patienter tilmeldt per læge praksis 1. Det samme gælder 4 kommuner i Region Sjælland 2. Det vil sige, at patienter i disse kommuner potentielt ikke får dækket deres behov for konsultationer i almen praksis og dermed underbehandles. Det er disse kommuner, der især vil have gavn af at tilknytte fysioterapeuter i de almene praksisser. Af KL s kortlægning fremgår det ikke præcist, hvor mange patienter der er tilmeldt per lægepraksis. Hvis vi fx antager, at der i gennemsnit er 2000 patienter tilknyttet hver lægepraksis i de omtalte kommuner, vil én fysioterapeut per lægepraksis sikre, at alle patienter vil kunne modtage konsultationer i et omfang, der nærmer sig landsgennemsnittet. En anden effekt af at tilknytte en fysioterapeut kan være, at patienterne kan komme hurtigere til lægen. Denne effekt vil også afhænge af, hvordan forholdene er for patienterne inden tilknytning af en fysioterapeut. 1 Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Morsø og Vesthimmerlands 2 Greve, Ringsted, Vordingborg og Lolland 10

11 3 Omkostningsanalyse I dette afsnit beskriver vi omkostningerne, der er forbundet med at tilknytte en fysioterapeut for den enkelte lægepraksis. Analysen baserer vi på et eksempel fra lægeklinikken i Tårs i Nordjylland. Klinikken har omkring 4500 borgere tilknyttet klinikken, og det har ikke endnu været muligt at finde en ekstra alment praktiserende læge til at aflaste den ene læge, der p.t. er i praksissen (Fysioterapeuten, 2014). I klinikken har man derfor ansat en erfaren fysioterapeut på konsulentvilkår to timer om dagen til at udrede og diagnosticere patienter med bevægeapparatslidelser. Fysioterapeuten når at se cirka syv patienter på de to timer med et kvarters konsultation til hver og et kvarter til fx telefonopkald til patienter med svar på røntgenbilleder og lignende. I klinikken er det sekretærens ansvar, at de rette patienter ser fysioterapeuten, og der er på klinikken udarbejdet standard, der sikrer, at fysioterapeuten kun ser patienter med relevante lidelser for dennes ekspertise. Patienter med bevægeapparatslidelser kan se fysioterapeuten inden for to dage efter henvendelse, og der er derfor ikke reel ventetid på konsultationer for bevægeapparatslidelser i klinikken. I tabel 4 præsenterer vi et overblik over input til omkostningsberegningerne. Vi bruger timer pr. dag for fysioterapeuten og antal konsultationer pr. time fra casen om lægeklinikken i Tårs. Vi antager desuden, at fysioterapeuten kan tage to telefonkonsultationer pr. time. I forhold til fysioterapeutens timeløn har vi valgt at arbejde med to base case scenarier. I det første scenarie aflønnes fysioterapeuten på baggrund af en mødetakst per påbegyndt kvarter på 137,47 kr. i timen (Danske Fysioterapeuter, 2016). Dette svarer til en løn på 550 kr./time. I det andet scenarie tager vi udgangspunkt i en mindsteløn på 280 kr./time. Denne løn er baseret på en overenskomst mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd, der foreskriver, at en sygeplejerske med 2 års erfaring har ret til 217,88 kr./time plus 12% pension og 12,95% feriegodtgørelse (Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, 2015). Honoraret, som lægeklinikken modtager for gennemførte konsultationer, er fundet i PLO s overenskomst for Her har vi ligeledes fundet basishonoraret for tilmeldte patienter i klinikken. 11

12 Tabel 4. Input Nøgletal Timer/dag 1 2 Timeløn base case (kr.) Timeløn base case (kr.) Konsultationer/time 4 3,5 Honorar, konsultation (kr.) Honorar, telefonkonsultation (kr.) 5 27 Antal telefonkonsultationer/time 6 2 Årlig basishonorar pr. ny patient i praksis (kr.) Kilder: 1. Tårs Lægeklinik. 2. Danske Fysioterapeuters takstkort Mindsteløn jf. overenskomst PLA og DSR. 4. Tårs Lægeklinik. 5. PLO overenskomst 2016, laeger.dk. 6. Antagelse. 7. Beregning i henhold til PLOs overenskomst. Ud over de beskrevne antagelser i tabellen kan der være investeringsomkostninger forbundet med at tilknytte en fysioterapeut. Det kan fx være i form af opstartskurser. Da der ikke er krav om sådanne kurser, har vi valgt ikke at inddrage omkostninger til sådanne kurser. Det kunne også være indkøb af ekstra it-udstyr eller lokaleomkostninger. I denne case antager vi dog, at der er lokale til rådighed på klinikken for fysioterapeuten, og at der ikke er behov for indkøb af itudstyr. Resultaterne for analysen afhænger af, om lægepraksissen ved at tilknytte en fysioterapeut åbner op for nye patienter eller får mere tid til de allerede tilknyttede patienter. Derfor beskriver vi et scenarie A, hvor der åbnes for 200 nye patienter og et scenarie B, hvor der ikke åbnes op for nye patienter. Resultaterne af vores analyse fremgår af tabel 5. Lægeklinikken vil få honorar for 3,5 konsultationer og to telefonkonsultationer pr. time med fysioterapeut, svarende til 532 kr. I base case 1, hvor fysioterapeuten modtager et honorar på 550 kr./time, giver dette et lille underskud på 18 kr. pr. time for klinikken. I scenarie A, hvor lægepraksissen åbner op ekstra patienter, giver tilknytning af en fysioterapeut et årligt overskud på kr. I scenarie B med samme antal patienter giver tilknytning af en fysioterapeut et underskud på kr. årligt, hvilket rent omkostningsmæssigt stort set kan betragtes som et break even-scenarie. I base case 2, hvor fysioterapeutens løn er på 280 kr./time, giver lægeklinikkens patienthonorarer i forhold lønnen et overskud på 252 kr./time. Åbnes der op for nye patienter i klinikken giver dette et overskud på kr. pr. år. Hvis patientpopulationen er den samme får klinikken et overskud på kr. pr. år. 12

13 Tabel 5. Resultat, omkostninger Base case 1 Base case 2 Timeløn for fysioterapeuten (kr.) Honorar pr. time med fysioterapeut (kr.) Forskel honorar-timeløn (kr.) Forskel pr. dag (kr.) Forskel pr. år (kr.) Årlig basishonorar ved 200 nye patienter (kr.) Scenarie A: Åbning for nye patienter (kr.) Scenarie B: Ikke åbning for nye patienter (kr.) Kilde: Egne beregninger. Resultaterne er afrundet til nærmeste 100. Følsomhedsanalyser Da ovenstående scenarier er beregnet på baggrund af estimater, vil omkostningerne forbundet med at ansætte en fysioterapeut i almen praksis i nogle tilfælde se anderledes ud. Vi har gennemført en række følsomhedsanalyser, hvor vi har varieret parametrene for de to base cases en ad gangen. Resultaterne er præsenteret i Figur 5 og Figur 6. 13

14 Figur 5. Følsomhedsanalyser, omkostninger per år, Base case Scenarie A: Ekstra patienter Scenarie B: Ingen ekstra patienter Base case Høj løn (600 kr./time) Lav løn (500 kr./time) Flere timer (3 timer/dag) Færre timer (1 time/dag) Flere Færre konsultationer konsultationer (4 patienter/time) (3 patienter/time) Kilde: Egne beregninger. Resultaterne er afrundet til nærmeste 100. Figuren ovenfor viser, at for scenarie A vil der under alle omstændigheder være et overskud for lægepraksissen ved at ansætte en fysioterapeut. De parametre, der påvirker overskuddet mest er lønnen og antal konsultationer. Fysioterapeutens timeantal pr. dag gør kun en meget lille forskel på omkostningerne, men dette vil naturligvis gøre en forskel på antallet af patienter, der kan komme til lægen. Det er derfor nødvendigt for lægeklinikken at afveje antal timer, fysioterapeuten er i lægeklinikken pr. dag i forhold til det lokale behov. For scenarie B viser figuren viser ligeledes, at ved en lavere timeløn og ved flere konsultationer pr. time vil lægeklinikken få et overskud, hvis de tilknytter en fysioterapeut. Ud over ovenstående beregninger vil eventuelle kompetenceudvidende kurser for fysioterapeuten, lokaleudvidelser og it-anskaffelser påvirke omkostningerne for lægeklinikken. 14

15 Figur 6. Følsomhedsanalyser, omkostninger per år, Base case Scenarie A: Ekstra patienter Scenarie B: Ingen ekstra patienter Base case 2 Høj løn (330 kr./time) Lav løn (230 kr./time) Flere timer (3 timer/dag) Færre timer (1 time/dag) Flere Færre konsultationer konsultationer (4 patienter/time) (3 patienter/time) Kilde: Egne beregninger. Resultaterne er afrundet til nærmeste 100. Figuren ovenfor viser følsomhedsanalyser for base case 2, hvor fysioterapeutens honorar er lavere en base case 1. Vi kan se, at tilknytning af fysioterapeuten i alle scenarier giver lægeklinikken et overskud. På grund af den lavere løn gør det en større forskel, hvor mange timer om dagen fysioterapeuten er tilknyttet, end det gjorde i base case 1. Betragtet som en business case ser vi, at den beskrevne base case 1 (tabel 5) rent omkostningsmæssigt giver et lille underskud på kr. årligt, hvis der ikke kan tilknyttes flere patienter, men et overskud hvis der kan tilknyttes flere end 19 patienter på grund af basishonoraret på cirka 403 kr. årligt pr. patient. I de tre andre scenarier, vi har undersøgt, giver det overskud for lægeklinikken at ansætte en fysioterapeut på mellem kr./år. 15

16 4 Konklusion Baggrunden for dette notat er den nuværende og fremtidige lægemangel i dele af Danmark. Denne lægemangel risikerer at lede til underbehandlede patienter, patienter, der ikke behandles i tide og patienter, der ikke kan få en alment praktiserende læge i deres lokalområde, når de flytter til et nyt område. En løsning kan være, at fysioterapeuter tilknyttes almen praksis til at overtage en del af lægens arbejde med at udrede og diagnosticere patienter med bevægeapparatslidelser. I dette notat har vi præsenteret konklusionerne fra et litteraturstudie, en effektanalyse og en omkostningsanalyse for tilknytning af fysioterapeuter i almen praksis. Litteraturstudiet viste, at fysioterapeuter i højere grad end andre professioner følger guidelines for bevægeapparatslidelser, og at patienterne føler sig sikre og er tilfredse med fysioterapeuternes udredning og diagnostik. Effektanalysen viste, at der på landsplan kan tilknyttes 203 ekstra patienter pr. læge, hvis fysioterapeuter overtager en del af konsultationerne for bevægeapparatslidelser. Effekten er størst i de regioner, hvor der i dag er tilknyttet mange patienter pr. læge. Vi lavede en række omkostningsanalyser på baggrund af en konkret case fra Tårs i Nordjylland. Med de givne antagelser beregnede vi, at ved et højere honorar for fysioterapeuten, og hvis der ikke tilknyttes flere patienter, har lægeklinikken på årsbasis havde omkostninger for knap kr. Denne omkostning skal ses i forhold til den øgede kapacitet i lægeklinikken som følge af tilknytningen af fysioterapeuten. Hvis der tilknyttes ekstra patienter, vil lægeklinikken med den højere løn få et årligt overskud på kr. Ved minimumlønnen for en erfaren fysioterapeut vil lægeklinikken få et årligt overskud på kr. om året afhængigt af, om klinikken åbner op for nye patienter. Da vi gennemførte følsomhedsanalyser, kunne vi se, at især fysioterapeutens timeløn og antal konsultationer pr. time ændrede på resultaterne af omkostningsanalysen. Følgende to forhold skal man altså blandt andet overveje, inden man tilknytter én fysioterapeut til sin praksis: + Er antallet af patienter i praksissen så højt, at det er relevant at tilknytte en fysioterapeut? Vores analyse viser, at man som minimum skal have tilknyttet patienter. + Hvilke usikkerheder/risici er der, når fysioterapeuten er tilknyttet? Vores analyse viser, at: + fysioterapeuten gennemsnitligt skal gennemføre fire konsultationer pr. time. Det kræver med andre ord en fysioterapeut med en vis erfaring. + hvis der er etableringsomkostninger i forbindelse med at tilknytte en fysioterapeut, skal disse omkostninger medtages. Etableringsomkostninger på under kr. vil formentlig blive dækket af første års indtjening. Med det rette setup vil det være muligt at tilknytte en fysioterapeut til sin praksis til gavn for patienterne og med et økonomisk overskud. 16

17 5 Referencer Cottrell, E., Roddy, E., Foster, N.E., The attitudes, beliefs and behaviours of GPs regarding exercise for chronic knee pain: a systematic review. BMC Fam. Pract. 11, 4. doi: / Danske Fysioterapeuter, Takstkort Fysioterapeuter Danske Regioner, Fakta og nøgletal. Foster, N.E., Hartvigsen, J., Croft, P.R., Taking responsibility for the early assessment and treatment of patients with musculoskeletal pain: a review and critical analysis. Arthritis Res. Ther. 14, 205. doi: /ar3743 Fysioterapeuten, Nød lærer enlig læge. Incentive, Værdi af øget fysioterapeutisk indsats i almen praksis - et litteraturstudie. Kommunernes Landsforening, Kortlægning af lægedækning i Danmark. Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere. Statens Institut for Folkesundhed, Sygdomsbyrden i Danmark. Sundheds- og Ældreministeriet, Kommisorium for Lægedækningsudvalget. 17

Fysioterapeuter i almen praksis

Fysioterapeuter i almen praksis Fysioterapeuter i almen praksis Rapport Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuter i almen praksis Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Effektanalyse 5 2.1 Kapacitetsmangel 9 3 Omkostningsanalyse 11 4 Konklusion

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed

Velfærdens Danmarkskort - Sundhed 1 Velfærdens Danmarkskort - Sundhed Det danske sundhedsvæsen er både regionalt og kommunalt forankret, og dækker over alt fra sygehuse og psykiatri, kommunal genoptræning og forebyggende indsatser og meget

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Lægedækningshøring 2016

Lægedækningshøring 2016 Dato: 7. december 2015 Brevid: 2847996 Lægedækningshøring 2016 Baggrund Af Overenskomst om almen praksis 3, stk. 2, fremgår det, at lægedækningen fastsættes med udgangspunkt i en høring af eksisterende

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 5.december 2012 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2012. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.578 praktiserende

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter

PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 14. november 2017 PLO Analyse Stort fald i andelen af gruppe 2-patienter Hovedbudskaber Der er ca. 16.000 gruppe 2-sikrede patienter i Danmark. Det er 75. pct. færre

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

PLO Analyse Ansatte i almen praksis

PLO Analyse Ansatte i almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. maj 2017 Sagsnr. 2016-7376 PLO Analyse Ansatte i almen praksis Aktid. 543717 Hovedbudskaber Almen praksis er meget andet end den praktiserende læge. I alt 5.149

Læs mere

Værdi af øget fysioterapeutisk indsats i almen praksis

Værdi af øget fysioterapeutisk indsats i almen praksis Værdi af øget fysioterapeutisk indsats i almen praksis Rapport Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Metode 5 2.1 Søgestrategi 5 2.2 Vurdering af evidens 5 2.3 Syntetisering af

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger.

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. N O T A T Fakta om økonomi og aktivitet i almen praksis Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. 10-11-2012 Udgiftsvæksten i almen praksis

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Den nye læge har en drøm: I Tingbjerg skal de leve lige så længe som alle andre i Danmark

Den nye læge har en drøm: I Tingbjerg skal de leve lige så længe som alle andre i Danmark Økonomi - Økonomiforvaltning Også i: B.dk 11-05-2017 Den nye læge har en drøm: I Tingbjerg skal de leve lige så længe som alle andre i Danmark Berlingske,, 12. maj 2017, Sektion 1 (1. Sektion),, Side 4

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse.

Det Kommunale Sekretariat har udfærdiget nærværende notat, som svar på denne henvendelse. Notat. Vederlagsfri Fysioterapi Rebild Kommune. 2012. Indledning. Det Kommunale Sekretariat for Vederlagsfri Fysioterapi har modtaget en henvendelse fra Sundhedsudvalget i Rebild Kommune med en forespørgsel

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis Sengepladser på offentlige sygehuse Indlæggelsestid i dage PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. marts 27 Sagsnr. 27-72 Aktid. 425539 PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS

SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS Den 26. november 2013 SAMARBEJDSUDVALGET ALMEN PRAKSIS SAG NR. 3 Årlig fastsættelse af lægedækningen 2014 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at lægekapaciteten udvides med 1 pr. 1.4.2014. 2. at kapaciteten

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse

Når butikkerne lukker, vil husstandene i gennemsnit foretage 2,3 indkøbsture pr. uge og i gennemsnit køre 4,1 km i bil i forbindelse Notat Projekt: Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Dato: 6. december 013 Udarbejdet af: Emil Foged og Jonas Herby Butikslukninger fører til øget kørsel i bil Konklusion Butikslukningerne frem mod

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet September 1 ANALYSE Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Indledning og sammenfatning Honorarsystemet i almen praksis består af et fast honorar pr. tilmeldt

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Høringssvar fra faglige organisationer

Høringssvar fra faglige organisationer Høringssvar fra faglige organisationer Høringspart: Kiropraktorkredsforeningen Region Sjælland 1. Formål og rammer for Praksisplanen 2. Udfordringer og visioner 3. Fem indsatsområder 4. Sundhedsaftale

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner.

I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Dato: 6. december 2017 Brevid: 3439158 Orientering om ny overenskomst for almen praksis I dette notat gennemgås aftale om nye overenskomst for almen praksis i hovedtræk med fokus på udvalgte emner. Program

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

Anne Illemann Christensen

Anne Illemann Christensen 7. Sociale relationer Anne Illemann Christensen Kapitel 7 Sociale relationer 7. Sociale relationer Tilknytning til andre mennesker - de sociale relationer - har fået en central placering inden for folkesundhedsvidenskaben.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Afrapportering af aftalen for systematik i medicingennemgang

Afrapportering af aftalen for systematik i medicingennemgang Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 11/33648 Dato: 8. februar 2012 Udarbejdet af: Merete Willemoes Nielsen E mail: Merete.Willemoes.Nielsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631408

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere