Mødet blev holdt torsdag den 26. april 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet blev holdt torsdag den 26. april 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:30."

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 26. april 2012 på Rådhuset i Borgerportalen. Mødet begyndte kl. 18:30 og sluttede kl. 19:30. mer: Borgmester - Erik Lund (C), Miki Dam Larsen (A), Emma Glæsel (C), Agnete Fog (B), Bitten Bloch (C), Karen Gausland (A), Jørgen Johansen (C), Jesper Hammer (D), John Jensen (D), Lone Hansen (E), Nikolaj Bührmann (F), Gurli Nielsen (UP), Susan Lund Andersen (F), Poul Albrechtsen (O), Jens Grønne (R), John Køhler (V), Bjarni G. Jørgensen (V), Birgitte A. Rasmussen (V), Jørgen Dich (I) Afbud: Flemming Villadsen (A), Lea Herdal (F) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Spørgsmål til byrådet Regler for vederlag, diæter og godtgørelser Opløsning af Sofie Elisabeth Hansens legat Praksisundersøgelse statsforvaltningen - ledsagerordning Midler fra pulje til genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr B Lillerød Bymidte, Lilledal/Allerød Stationsvej Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr B for boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød Reetablering af byggeplads ved Sportsvej - herunder beplantning Etablering af fodboldbaner ved Blovstrødhallen... 23

2 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: 11/22003 Punkttype. Tema. Sagsbeskrivelse. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering... Dialog/høring. Bilag Allerød Byråd den Fraværende Nej Ingen bemærkninger. Lea Herdal Flemming Villadsen

3 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Meddelelser Sagsnr.: 11/22005 Punkttype - Tema - Sagsbeskrivelse Afgørelse i klage over afslag på dispensation til tilførsel af jord i Lynge Grusgrav Den 2. december 1998 meddelte Frederiksborg Amt afslag på to ansøgninger fra Farum Sten og Grus A/S om dispensation til at tilføre jord til virksomhedens råstofgrave. Den 29. december 1998 klagede Farum Sten og Grus A/S over amtets afgørelser. Klagen, der var indsendt til Frederiksborg Amt, blev efter det oplyste formentlig ikke videresendt til Miljøstyrelsen. Sagsområdet overgik pr. 1. januar 2007 fra Frederiksborg Amt til Region Hovedstaden. Den 9. august 2007 fremsendte Region Hovedstaden klagen til Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet har i brev af 27. marts 2012 truffet afgørelse om at stadfæste Frederiksborg Amts afgørelser af 2. december 1998 om afslag om dispensation til at tilføre jord i tidligere råstofgrave i Lynge Grusgrav (bilag). Region Hovedstaden ventes at tage stilling til lovliggørelse af den gennemførte jordtilførsel i perioden for klagens behandling. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring - Bilag Allerød Afgørelse i sag om afslag på dispensation til tilførsel af jord i råstofgrav Orientering taget til efterretning.

4 Allerød Byråd torsdag den 26. april Byråd den Fraværende Lea Herdal Flemming Villadsen

5 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Spørgsmål til byrådet Sagsnr.: 11/5316 Punkttype Tema Orientering Peter Stauning har pr. mail af 5. april 2012 fremsendt spørgsmål vedrørende byrådets planlægning og eventuelt byggeri i bymidten. Spørgsmålet er vedhæftet som bilag til punktet. Bilag Allerød Byråd den Fraværende Spørgsmål til byrådet Svar spørgsmål fra borger.pdf Orientering taget til efterretning. Lea Herdal Flemming Villadsen

6 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Regler for vederlag, diæter og godtgørelser Sagsnr.: 12/6668 Punkttype Tema Byrådet vedtog i november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune. Byrådet anmodes om at godkende forslag til tilrettet diætreglement i form af vedlagte Regler for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.. Sagsbeskrivelse Forslag til Regler for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. beskriver på et overordnet niveau regler og retningslinjer for vederlag, diæter, godtgørelser mv. dels for byrådsmedlemmerne og dels for medlemmer af visse råd, nævn, kommissioner mv. Detaljerede regler fremgår af lovgivningen på området, primært den kommunale styrelseslov 16 samt bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. og tilhørende vejledning. I forhold til diætreglementet fra 2005 er forslag til Regler for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. tilrettet og præciseret på en række områder. I det nye regelsæt er der taget højde for: Lovgivningsmæssige ændringer på området Kommunens styrelsesvedtægt for indeværende byrådsperiode, og de bestemmelser om vederlag, der fremgår heraf. Ændringer i forhold til råd, nævn mv. - enten på baggrund af lovændringer eller konkrete byrådsbeslutninger Krav fra kommunes revisionsselskab om fastlæggelse af procedurer for dokumentation i forbindelse med udbetaling af godtgørelser mv. Fremadrettet vil Forvaltningen fremlægge forslag til revideret regelsæt ved indgangen af hver byrådsperiode. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at forslag til Regler for vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. godkendes.

7 Allerød Byråd torsdag den 26. april Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Ajourføring og tilretning af diætreglement for Allerød Kommune har ingen økonomiske konsekvenser. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Regler for vederlag diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m fl Diætreglement 2005 Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Lea Herdal Flemming Villadsen

8 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Opløsning af Sofie Elisabeth Hansens legat Sagsnr.: 11/13312 Punkttype Tema Civilstyrelsen kan efter indstilling fra legatbestyrelsen tillade at en fond opløses ved uddeling af kapitalen, hvis fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet. I følge fundatsen til Sofie Elisabeth Hansens legat skal ændringer i fundatsen godkendes af byrådet. Det er på denne baggrund legatbestyrelsens ansøgning om opløsning af fundatsen forelægges byrådet, forud for ansøgning til Civilstyrelsen. Sagsbeskrivelse Sofie Elisabeth Hansens legat skal i følge bestemmelserne i legatet anvendes til det bedste for beboerne på plejecenteret Lyngehus. Legatbestyrelsen består af Borgmesteren, lederen på Lyngehus og Sekretariatschefen. Legatet midler er begrænset, og der er i følge regnskab for 2011 en kapital på ,58 kr. Legatets indtægter har været begrænset i de seneste år. Således var der i 2011 en renteindtægt på 358,58 kr. I følge fondsloven kan en fond nedlægges med Civilstyrelsens tilladelse. En ansøgning skal være ledsaget med en begrundelse for ønsket om opløsning af fonden og dokumentation for fondens størrelse, f. eks i form af fondens seneste regnskab. Efter Civilstyrelsens praksis kan opløsning af en fond tillades, hvis det er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt at efterleve formålet. En fonds midler anses i almindelighed ikke for at stå i rimeligt forhold til formålet, hvis fondens aktiver udgør mindre end kr. På baggrund af Sofie Elisabeth Hansens legatets begrænsede størrelse, giver det ikke længere mening at opretholde legatet. Ved opløsning af en fond skal fondens kapital uddeles i overensstemmelse med vedtægtens opløsningsbestemmelse. Er der ikke fastsat nærmere bestemmelse om uddeling af fondens kapital ved opløsning, skal kapitalen uddeles i overensstemmelse med formålet. Fundatsen for Sofie Elisabeth Hansens legat er fra 1979, der er i fundatsen ikke taget stilling til anvendelse af kapitalen ved opløsning af fundatsen. Midlerne skal derfor ved en opløsning anvendes til "det bedste for beboerne på Lyngehus". Der har været afholdt beboermøde på Lyngehus, hvor spørgsmålet om anvendelse af midlerne har været drøftet, og på denne baggrund er blevet foreslået anvendelse af midlerne til forskellige anskaffelse til

9 Allerød Byråd torsdag den 26. april glæde for beboerne samt underholdning ved de årlige høstfest, der henvises til vedlagte bilag. Legatbestyrelsen har på denne baggrund fuldt ønskerne fra Lyngehus, og ønsker at søge Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden og at midlerne anvendes i overensstemmelse med vedlagte bilag. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender, at legatbestyrelsen ansøger Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden og at midlerne anvendes i overensstemmelse med legatbestyrelsens indstilling. - Legatet midler er begrænset, og der er i følge regnskab for 2011 en kapital på ,58 kr. I 2011 udgjorde renteindtægterne 358,58 kr. Legatets formue vil ved opløsning blive anvendt til det bedste for beboerne på Lyngehus. Dialog/høring Bilag Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Beboerne på Lyngehus er blevet hørt på beboermøde. Sofie Elisabeth Hansens legat fundats.pdf Legatbestyrelsens beslutning om anvendelse af midler.pdf regnskab 2011.pdf Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Lea Herdal Flemming Villadsen

10 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Praksisundersøgelse statsforvaltningen - ledsagerordning Sagsnr.: 12/5528 Punkttype Tema Orientering I henhold til lov om retssikkerhed 79a skal byrådet behandle Ankestyrelsens og og nævnets undersøgelser på et møde. Statsforvaltningen Hovedstaden, Det Sociale Nævn har i 2011 udarbejdet praksisundersøgelse af 14 kommuners afgørelser om bevilling af ledsageordning til voksne efter servicelovens 97. Sagen forelægges til orientering. Sagsbeskrivelse Undersøgelsen har omfattet 139 kommunale sagsafgørelser, hvor der er truffet afgørelse om bevilling af ledsageordning. Praksisundersøgelsen har taget udgangspunkt i sager fra 14 kommuner i Region Hovedstaden, herunder Allerød. Undersøgelsen drejer sig om ledsagerordning efter serviceloven, som kan bevilges til borgere under folkepensionsalder, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Der kan bevilges 15 timer om måneden. Undersøgelsen omfatter for Allerød Kommune seks sager. Formålet med undersøgelsen er at undersøge kommunernes anvendelse af reglerne om ledsageordning efter servicelovens 97, herunder om kommunerne i tilstrækkelig grad sikrer, at det fornødne grundlag for at træffe en afgørelse er til stede. Undersøgelsen konkluderer, at Allerød Kommune har behandlet alle sager korrekt. Undersøgelsen er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Nej Ingen økonomiske konsekvenser Handicaprådet Praksisundersøgelse 2011 fra Det Sociale Nævn - praksisundersøgelse 2011 om ledsagerordning

11 Allerød Byråd torsdag den 26. april Sundheds- og Velfærdsudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen taget til efteretning. Orientering taget til efterretning. Lea Herdal Flemming Villadsen

12 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Midler fra pulje til genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade Sagsnr.: 12/688 Punkttype Tema Udvalget blev på mødet den 24. januar 2012 orienteret om, at Allerød Kommune havde modtaget foreløbigt tilsagn om et statslig tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Puljen er afsat til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Med henblik på indstilling til Økonomiudvalg og byråd anmodes udvalget om at tage stilling til projektets igangsættelse, og herunder afgivelse af tillægsbevillinger. Sagsbeskrivelse Det foreløbige tilsagn fra Ministeriet for Sundhed - og Forebyggelse var mindre end det ansøgte beløb på kr., hvorfor der var behov for at justere projektbeskrivelsen i henhold til det foreløbige tilsagn om støtte på kr. Allerød Kommune har den 5. marts 2012 modtaget endeligt tilsagn på godkendt revideret projektbeskrivelse efter faglig høring i Sundhedsstyrelsen og er bevilget kr. fordelt over projektperioden Projektet er godkendt med følgende begrundelse: "Sundhedsstyrelsen indstiller projektet til støtte. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det faglige indhold er relevant, og at det ansøgte projekt er i overensstemmelse med puljens formål og betingelser for støtte". "Sundhedsstyrelsen vurderer, at Allerød Kommune er langt på området og vil derfor anbefale, at kommunen udbreder de gode erfaringer og opnår nogle stordriftsfordele ved et tværkommunalt samarbejde". Projektet består af 2 komponenter: Kompetenceudvikling til avanceret niveau mhp. sikring af intensiv, neuro-og tværfaglig funderet rehabilitering. Indsatsen vil være rettet mod udvalgte ergo-og fysioterapeuter i Genoptræningen samt hjerneskadekoordinatorerne med henbik på at øge den neurofaglige viden og kendskab/anvendelse af neurofaglige værktøjer

13 Allerød Byråd torsdag den 26. april Videreudvikling og fundering af Allerød Kommunens hjerneskademodel. Det ønskes at afprøve om sagsgangen for den hjerneskadede kan gøres endnu mere effektiv og sammenhængende ved at udvide hjerneskadekoordinatorernes arbejdsområde til jobopfølgning, udfra deres neurofaglige viden og tilgang. Der er indlagt evaluering af projektet i form af en midtvejs- og slutevaluering i samarbejde med ekstern evaluator. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Ældre- og Sundhed, da afdelingen er involveret i projektet. Projektet iværksættes i henhold til revideret projektbeskrivelse. Vedlagt som bilag. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og byråd: at projektet igangsættes i henhold til projektbeskrivelsen at der gives en tillægsbevilling på kr. i indtægt i 2012 og kr. i indtægt i 2013 og 2014 at der gives en tillægsbevilling på kr. i udgift i 2012 og kr. i 2013 og 2014 til afholdelse af udgifter i projektet. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Sundheds- og Velfærdsudvalget den Nej Såfremt administrationens forslag besluttes, meddeles indtægts- og udgiftsbevillinger som anført. Projektet er udgiftsneutralt for kommunen. Handicaprådet Revideret projektbeskrivelse bevilget Revideret projekt Allerød Kommune hjerneskadekoordmodel Revideret projekt - Økonomi Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalget og byråd.

14 Allerød Byråd torsdag den 26. april Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende fra Sundheds- og Velfærdsudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Lea Herdal Flemming Villadsen

15 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr B Lillerød Bymidte, Lilledal/Allerød Stationsvej Sagsnr.: 11/8329 Punkttype Tema Ovennævnte lokalplan var i høring fra den 3. januar 2012 til den 28. februar Formålet med lokalplanen er bl.a. at give mulighed for, at der kan etableres et større varehus nær Allerød Station, og at der kan indpasses boliger og liberale erhverv i området. I forbindelse med høringen har kommunen modtaget 18 henvendelser med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag. Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen eventuelt med ændringer på baggrund af de indkomne indsigelser. Teknik- og Planudvalget besluttede den 10. april 2012 at genoptage sagen på ekstraordinært møde. Forvaltningen har udarbejdet skyggediagrammer som belyser skyggevirkningerne for de omkringliggende boliger (udleveres på mødet). Endvidere vedlægges notat om de trafikale konsekvenser fra juli 2011 (bilag 3) og notat om de detailmæssige konsekvenser fra august 2011 (bilag 4) ved etablering af et nyt varehus i bymidten. Sagsbeskrivelse I de indkomne indsigelser sættes der først og fremmest fokus på konsekvenserne af et varehus for detailhandelen i Lillerød Bymidte og de trafikale konsekvenser af et nyt butiksbyggeri. Også emner som bebyggelsens arkitektur, byggeriets omfang i forhold til omgivelserne og det sociale liv er behandlet. Endelig er miljøhensyn herunder støj og luftforurening nævnt. I bemærkningerne om konsekvenserne for detailhandelen i bymidten udtrykkes bekymring for, om et nyt varehus vil fremme butiksdøden blandt de eksisterende butikker, og om et varehus er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for detailhandel. Der er klare betænkeligheder i forbindelse med den medfølgende trafikforøgelse med hensyn til trængsel, trafiksikkerhed, støj mv., og der efterlyses foranstaltninger for de svage trafikanter i form af cykelstier o.lign. Der er også betænkeligheder ved, om det er muligt at tilvejebringe de nødvendige parkeringspladser, og der er ønsker om afskærmning mellem parkeringspladsen ved jernbanen og de omkringliggende boliger Der fremsættes ønsker om lukning af Rønne

16 Allerød Byråd torsdag den 26. april Alle og om ensretning af kørselen i den kommende parkeringskælder. Endelig er der forslag om en ny underføring under jernbanen. Lokalplanforslagets rammer for bebyggelsens omfang kritiseres for at give mulighed for et byggeri ude af proportioner med omgivelserne bl.a. med hensyn til højden på 13 meter og med hensyn til byggefeltets udstrækning. Der protesteres imod, at pladsen foran posthuset nedlægges med henvisning til det sociale liv og de aktiviteter, som foregår. Lokalplanforslaget kritiseres for ikke i tilstrækkelig grad at beskrive de miljømæssige konsekvenser af et eventuelt kommende byggeri bl.a. med hensyn til trafik, støj m.m. Forvaltningens kommentarer. De detailhandelsmæssige konsekvenser af et nyt varehus i bymidten er belyst i et særligt notat udarbejdet af ICP (Institut for Center-Planlægning) i august 2011, hvor det konkluderes, at et varehus vil være med til at sikre en stadig kundestrøm i Lillerød Bymidte. ICP beskæftiger sig med rådgivning inden for detailhandel. Med hensyn til de trafikale konsekvenser er disse beskrevet i notat udarbejdet af Rambøll i juli 2011, hvor det vurderes, at der ikke vil blive skabt væsentlige trængselsproblemer i bymidten. For så vidt angår trafiksikkerhed og forholdene for de svage trafikanter har byrådet taget højde herfor i forbindelse med investeringsoversigten for , idet der i 2013 og 2014 er afsat midler til omlægning af kryds, færdiggørelse af M. D. Madsensvej og anlæg af cykelstier. Med hensyn til spørgsmålet om de nødvendige parkeringspladser indeholder lokalplanforslaget parkeringsnormer svarende til de normer, der gælder for resten af bymidten. Det er op til bygeherren at tilvejebringe parkeringspladser i overensstemmelse hermed. Det er Forvaltningens vurdering, at det bør undersøges nærmere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at lukke Rønnealle ved Lilledal. Med hensyn til ensretning i parkeringskælderen må det vurderes nærmere, når et konkret projekt er kendt. Efter Forvaltningens opfattelse bør det indarbejdes i lokalplanen, at der sikres afskærmende beplantning og hegning omkring parkeringspladsen ved jernbanen. Forvaltningen vurderer, at byggefeltet mod Lilledal bør reguleres, så de eksisterende trærækker kan bevares, og at der bør udarbejdes skyggediagrammer i forhold til bebyggelserne langs med Lilledal. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at pladsen foran posthuset kan nedlægges. Til gengæld indeholder planen forslag om anlæg af en veldefineret og velproportioneret plads for enden af M. D. Madsensvej.

17 Allerød Byråd torsdag den 26. april I forbindelse med vedtagelse af lokalplan 295 for hele Lillerød Bymidte er de miljømæssige konsekvenser beskrevet. Da lokalplanforslaget alene indeholder ændring af lokalplan nr. 295, er det Forvaltningens opfattelse, at den foreliggende beskrivelse af de miljømæssige konsekvenser er fyldestgørende. I Forvaltningens notat af 20. marts 2012 er der nærmere redegjort for de indkomne indsigelser og Forvaltningens kommentarer hertil. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget fremsendes til Økonomiudvalg og byråd med henblik på endelig vedtagelse, idet der foretages en regulering af byggefeltet mod Lilledal sikres afskærmende beplantning og hegn omkring parkeringspladsen ved jernbanen. Endvidere anbefaler Forvaltningen: at en lukning af Rønnealle undersøges nærmere at ensretning i parkeringskælderen vurderes i forbindelse med et konkret projekt. Afledte konsekvenser Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergi-byggeri, hvilket vil medvirke til at nedbringe CO2-udledningen. Lokalplanens fremtidige anvendelse vurderes ikke at have indvirkning på naturbeskyttede områder, herunder dyre- og planteliv. Økonomi og finansiering Dialog/høring - Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens bestemmelser. Bilag Bilag 1 Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr 2-295B Lillerød Bymidte.pdf Bilag 2 Indsigelser Bilag 3 Trafikal vurdering - Posthusgrunden Bilag 4 Detailhandelsanalyse - Posthusgrunden Teknikog Planudvalget den 10- Udvalget besluttede at genoptage sagen på ekstraordinært møde mandag den 16. april 2012 kl

18 Allerød Byråd torsdag den 26. april Teknikog Planudvalget den Skyggediagrammer (bilag 5)) blev forelagt for udvalget. Formanden satte Forvaltningens forslag til afstemning, med den ændring, at det er konsekvenserne af en eventuel lukning af Rønneallé, der undersøges nærmere og at de uarbejdede skyggediagrammer tilføjes lokalplan nr B i forbindelse med den endelige vedtagelse. For stemte John Køhler, Lea Herdal, Agnete Fog og Jørgen Johansen. Karen Gausland undlod at stemme. Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Flemming Villadsen). Flemming Villadsen ønsker følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Flemming Villadsen stemmer nej, idet Socialdemokraterne ønsker, at udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte laves, før godkendelse af lokalplan nr B Lillerød Bymidte. Borgermødet d. 24. maj giver ingen mening, hvis lokalplanen vedtages nu. Indstilling godkendt med 17 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (A). A har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: Socialdemokraterne stemmer nej, idet vi ønsker, at udviklingsstrategien for Lillerød Bymidte laves, før godkendelse af lokalplan nr B Lillerød Bymidte. Borgermødet den 24. maj giver ingen mening, hvis lokalplanen vedtages nu. Lea Herdal Flemming Villadsen

19 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Indsigelser vedrørende forslag til lokalplan nr B for boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød Sagsnr.: 10/269 Punkttype Tema Ovennævnte forslag til lokalplan var i høring fra den 14. juni 2011 til den 6. september Lokalplanforslaget udlægger området til åben lav boligbebyggelse med 21 boliger i alt. Herudover udlægger planen et område til blandet bolig- og erhvervsformål f.eks. restaurations- og forsamlingslokaler samt parkering. Teknik- og Planudvalget anmodes om at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om endelig vedtagelse af lokalplanen eventuelt med ændringer på baggrund af de indkomne indsigelser Sagsbeskrivelse Der er indkommet 5 indsigelser fra henholdsvis projektudviklerne Skare Projektudvikling A/S og Trelleborg Typehus Holding A/S, sælgeren af lokalplanområdet Søren Johnsen, naboer som er bekymret for støjgener og fra Blovstrød Vandværk. Projektudviklerne ønsker en større frihedsgrad til at blande de forskellige hustyper. Med samme formål ønskes en ændring af lokalplanens delområder og byggefelter. Lokalplanforslagets bestemmelser om, at kun 30 % af tagfladen må anvendes i forbindelse med anlæg til solenergi ønskes ændret af hensyn til kravet om lavenergi. Et udestående mellem sælger og køber af arealet er blevet løst med en ændret arealoverførsel, som ønskes lagt til grund for lokalplanens kortbilag. Fra genboere til området udtrykkes bekymring for, at trafikstøj vil blive kastet tilbage fra støjskærmen langs med Kongevejen. Blovstrød vandværk ønsker af hensyn til grundvandet, at parkeringspladser m.m. udføres med tæt belægning, og at regnvand fra disse arealer skal ledes til offentlig kloak. Det er Forvaltningens vurdering, at de indkomne indsigelser og ændringsforslag, som der er nærmere redegjort for i notat af 5. marts 2012, indarbejdes i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen, da ændringerne ikke ændrer ved lokalplanens formål, men alene af karakter af mindre justeringer. Administrationens Forvaltningen anbefaler, at lokalplanforslaget indstilles til endelig

20 Allerød Byråd torsdag den 26. april forslag vedtagelse i Økonomiudvalg og byråd med følgende ændringer: Beboelsesbygninger skal i delområde A1 opføres med ensartet karakter med mulighed for opførelse af både stenhuse og træhuse med en taghældning på mellem 30 og 48 grader. I delområde A2 skal beboelsesbygninger opføres med samme hustype med samme tagform og taghældning. 2. Den sydlige del af delområde A2 overføres til delområde A1 3. Byggefelter udelades på parceller i den sydlige del af delområde A Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger må gives en maksimal højde på 2,5 meter. Delområde A1 Inden for en afstand af 2,5 meter fra skel må ingen del af en beboelsesbygnings ydervæg eller tag være højere end 3,5 meter, bortset fra tagudhæng i gavle med fremspring på op til 0,5 meter Reflekterende og blanke tag- og facadematerialer må kun anvendes i forbindelse med anlæg til udnyttelse af vedvarende energi. 6. Det tilføjes lokalplanens formål: at der etableres den nødvendige støjabsorberende støjafskærmning mod Kongevejen Overskydende regnvand fra tage skal, såfremt nedsivning ikke er muligt, ledes til regnvandsbassiner, angivet på kortbilag 3, hvor det forsinkes. Veje, parkeringsarealer og vendepladser skal udføres med tæt belægning, der sikrer mod nedsivning (f.eks. asfalt). Vejvand fra disse arealer ledes direkte til regnvandsledning i Kongevejen. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Ingen. Ingen. Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt i 12 uger fra den 14.juni 2011 til den 6. september Bilag Bilag 1 Indsigelser og bemårkninger til lokalplanforslag nr. 1-

21 Allerød Byråd torsdag den 26. april B.pdf Teknikog Planudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Udvalget godkendte Forvaltningens forslag. fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Gurli Nielsen Lea Herdal Flemming Villadsen

22 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Reetablering af byggeplads ved Sportsvej - herunder beplantning Sagsnr.: 12/2111 Punkttype Tema Sagen er oversendt fra byrådets møde 26. januar Med henblik på indstilling til Økonomiudvalget og byrådet anmodes udvalget om at tage stilling til beplantning ved Møllemosevej og anlægsbevilling. Sagsbeskrivelse Grundejerforeningen Møllemoseparken stillede spørgsmål til byrådet om hvorvidt den nuværende anvendelse af kommunens areal umiddelbart vest for Møllemosevej og nord for Kollerødvej er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 281 for idrætsområdet ved Møllemosen. Byrådet oversendte sagen til Teknik og Planudvalget med henblik på, at udvalget kommer med forslag til beplantning af arealet i overensstemmelse med lokalplanen (bilag 1). På arealet er p.t. anlagt et byggepladsanlæg anvendt ved etablering af rundkørsel Kollerødvej/Møllemosevej (bilag 2). Årsagen til, at anlægget ikke hidtil er fjernet var forventningen om, at pladsen kunne genanvendes ved opførelse af klubhus ved Sportsvej. Da der efterfølgende er truffet beslutning om, at klubhus i stedet skal opføres ved Møllemosevej kan byggepladsen fjernes og der kan ske beplantning i overensstemmelse med lokalplanen. Forvaltningen har på denne baggrund vurderet udgifterne ved reetablering af arealet samt udarbejdet forslag til beplantning i overensstemmelser med lokalplanen og beregnet overslag over udgifter til beplantning. Udgifter til reetablering af arealet så det fremstår klar til beplantning vurderes til kr. Udgifter til beplantning som foreslået er anslået til kr. Udgiften var budgetteret inden for den samlede anlægsbevilling til rundkørslen Kollerødvej/Møllemosevej på mio. kr. Da anlægsregnskabet for projektet blev godkendt i november 2011 med et overskud på kr., skal der søges om ny anlægsbevilling på kr. til udgiften. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at arealet reetableres og at der foretages beplantning i overensstemmelse med lokalplanen, og at der meddeles

23 Allerød Byråd torsdag den 26. april anlægsbevilling på kr. finansieret af kassebeholdningen. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Der ansøges om anlægsbevilling på kr. til reetablering af kommunens areal og beplantning. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. Dialog/høring - Bilag Teknikog Planudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Fraværende Bilag 1 Beplantningsplan - Lokalplan 281.pdf Bilag 2 Oversigtskort reetablering- Sportsvej retablering Udvalget indstillede Forvaltningens forslag til Økonomiudvalg og byråd under forudsætning af budgetforligspartiernes godkendelse. fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt. Lea Herdal Flemming Villadsen

24 Allerød Byråd torsdag den 26. april ALLERØD BYRÅD Etablering af fodboldbaner ved Blovstrødhallen Sagsnr.: 11/23131 Punkttype Tema I forbindelse med budget 2012 har byrådet besluttet, at etablere to 11- mands naturgræsbaner og én 11-mands kunstgræsbane ved Blovstrødhallen, som et led i flytningen af BIF-fodbold fra Blovstrød Stadion. På baggrund af ændringer i forudsætningerne bedes udvalget tage stilling til forslag om, at der i stedet etableres én 11-mands- og én 7- mands naturgræsbane samt to 11-mands kunstgræsbaner. Sagsbeskrivelse Efter at kommunens rådgiver har tegnet på placeringerne af banerne ved Blovstrødhallen, har det vist sig, at det ikke er muligt at placere en 11-mands naturgræsbane med de rigtige mål, på arealet mellem Blovstrødhallen og de nuværende grusbaner. Endvidere har kommunens rådgiver orienteret om, at etablering af to naturgræsbaner på de nuværende grusbaner vil være forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til at etablere kunstgræs på banerne. Dette skyldes, at de nuværende grusbaner i stor udstrækning kan anvendes som bund i kunstgræsbanerne. Forvaltningen har afholdt 3 møder om sagen med de relevante parter, herunder Allerød Idræts Union og repræsentanter fra Blovstrød Fodboldklub. Forskellige muligheder har været drøftet og ved mødet med de relevante parter den 19. marts 2012, blev det aftalt, at bestyrelsen for BIF-fodbold skulle drøfte to alternativer: Alternativ 1 Et kunstbaneareal så stort som muligt, dog minimum en 11-mandsbane Et areal til naturgræsbaner så stort som muligt. Minimum to 11-mandsbaner på det nuværende grusbaneareal En 7-mands naturgræsbane på arealet mellem nuværende grusbaner og hallen Alternativ 2 Et kunstgræsbaneareal så stort som muligt, dog minimum to 11-mandsbaner med kunstgræs på de nuværende grusbaner Et areal til naturgræsbaner så stort som muligt. Minimum en 11-mandsbane En 7-mands naturgræsbane på arealet mellem nuværende

25 Allerød Byråd torsdag den 26. april grusbaner og hallen Bestyrelsen for BIF-fodbold har efterfølgende peget på alternativ 2. Efter rådgiverens oplysninger vil anlægsudgiften ved alternativ 2 kunne holdes inden for den afsatte ramme til fodboldbanerne, såvel naturgræs- som kunstgræsbaner. Det skal dog bemærkes, at en konvertering af en naturgræsbane til kunstgræsbane og etablering af en 7-mandsbane, vil betyde en yderligere driftsudgift på ca kr. årligt fra Rådgiveren anslår, at udgiften til alternativ 1 vil være højere end udgiften til alternativ 2. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen foreslår at der arbejdes videre med alternativ 2 at finansieringen af de øgende driftsomkostninger på kr. medtages i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for Udgiften til anlæg af boldbanerne afholdes inden for det frigivne beløb til kunstgræsbaner på 10 mio. kr. og naturgræsbaner på 4,9 mio. kr. Beløbene er frigivet på byrådets møde den 15. december Dialog/høring - Med hensyn til de øgede driftsomkostninger foreslås det, at udgifterne fra 2013 medtages i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for Bilag Kulturog Idrætsudvalget den Økonomiudvalget den Allerød Byråd den Nej Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der arbejdes videre med alternativ 2, under forudsætning af at byrådet er indstillet på at afsætte yderligere kr. til forøgede driftsudgifter fra fra Kultur- og Idrætsudvalget indstilles godkendt. Indstilling godkendt med 18 stemmer for. 1 medlem undlod at stemme (Bitten Bloch)

26 Allerød Byråd torsdag den 26. april Fraværende Lea Herdal Flemming Villadsen

27 Allerød Byråd torsdag den 26. april Signeret af: Erik Lund Borgmester Agnete Fog Birgitte A. Rasmussen Bitten Bloch Bjarni G. Jørgensen Emma Glæsel Gurli Nielsen Jens Grønne Jesper Hammer John Jensen John Køhler Jørgen Dich Jørgen Johansen Karen Gausland Lone Hansen Miki Dam Larsen Nikolaj Bührmann Poul Albrechtsen

28 Allerød Byråd torsdag den 26. april Susan Lund Andersen

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

ALLERØD KOMMUNE. Allerød Byråd Møde nr Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 20042012 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen (A), Miki

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 17. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 17. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:55. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 43 Mødet blev holdt tirsdag den 17. april 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:55. Medlemmer: Borgmester - Erik

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35.

Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 60 Mødet blev holdt onsdag den 30. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:00 og sluttede kl. 16:35. Medlemmer: Formand Erik Lund

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 38. Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 38 Byrådet holdt ekstraordinært møde på rådhuset mandag den 1. december 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 7.45. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 32 Mødet holdes torsdag den 06. september 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr B Lillerød Bymidte, Lilledal/Allerød Stationsvej

NOTAT. Allerød Kommune. Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr B Lillerød Bymidte, Lilledal/Allerød Stationsvej NOTAT Allerød Kommune Plan og Byg Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr. 2-295B Lillerød Bymidte,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur- og Idrætsudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 10. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Formand - Flemming

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55.

Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. ALLERØD KOMMUNE Miljøudvalget Møde nr. 45 Mødet blev holdt tirsdag den 19. maj 2009 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 17:15 og sluttede kl. 17:55. Medlemmer: Formand John Køhler (V), Lea Herdal

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 16. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 16 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde på rådhuset torsdag den 21. juni 2007. Mødt begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.50. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. ALLERØD KOMMUNE Allerød Byråd 20102013 Møde nr. 30 Tillægsdagsorden Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:30 på Rådhuset i Borgerportalen. Medlemmer: Borgmester Erik Lund (C), Flemming Villadsen

Læs mere

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V)

Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten Bloch (UP), Susan Lund Andersen (F), Bruno Juel Pedersen (V) ALLERØD KOMMUNE Sundheds og 20102013 Møde nr. 40 Mødet blev holdt fredag den 01. marts 2013 på Rådhuset i Solvænget. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Teknik og Planudvalget 20102013 Møde nr. 39 Mødet holdes fredag den 20. april 2012 kl. 18:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: John Køhler (V), Lea Herdal (F), Agnete Fog (B), Karen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20.

Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 7 Mødet blev holdt tirsdag den 04. maj 2010 på Rådhuset i Mødelokale F1. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:20. Medlemmer: Formand

Læs mere

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45.

Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 2010-2013 Møde nr. 02-10-2012 Mødet blev holdt tirsdag den 02. oktober 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 08:45. Medlemmer: Borgmester

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00.

Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 18032013 Mødet blev holdt mandag den 18. marts 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:00. Medlemmer: Næstformand Poul Albrechtsen

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv Møde nr. 39 Mødet holdes torsdag den 01. oktober 2009 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Frands Havaleschka (R), Næstformand

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 4 Mødet holdes torsdag den 08. april 2010 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne (R),

Læs mere

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus

Økonomiudvalget. Åben beslutningsprotokol. 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Åben beslutningsprotokol 26. marts 2007 - kl. 9:15 Kjellerup Sygehus Indholdsfortegnelse Side 118. Besigtigelse af Kjellerup Sygehus mandag den 26. marts 2007 kl. 09.15... 282 119. Besøg af repræsentanter

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 36 Mødet holdes mandag den 04. marts 2013 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F), Næstformand - Birgitte A. Rasmussen (V),

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 2. Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde. tirsdag den 3. januar 2006 kl til 9.15 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 2 Sundheds- og velfærdsudvalget holdt møde tirsdag den 3. januar 2006 kl. 7.30 til 9.15 på rådhuset i Mødelokale C med følgende dagsorden: 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 37. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 37 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 5. marts 2009. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.35. Alle deltog. 1. Bemærkninger til

Læs mere

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole.

Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 29 Mødet holdes mandag den 18. juni 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Blovstrød Skole. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte A. Rasmussen (V), Miki Dam Larsen (A),

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt torsdag den 07. juni 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Indsigelse vedr. lokalplanforslag Multihus Lellinge stadion.

Indsigelse vedr. lokalplanforslag Multihus Lellinge stadion. Indsigelse vedr. lokalplanforslag 1062. Multihus Lellinge stadion. Lellinge 24-10-2017 I forbindelse med Lellinge borgerforenings borgermøde d. 9 oktober har jeg erfaret at kommunen påtænker at opfører

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 4. Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts Mødet begyndte kl og sluttede kl

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 4. Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts Mødet begyndte kl og sluttede kl ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 4 Byrådet holdt møde onsdag den 15. marts 2006. Mødet begyndte kl. 18.30 og sluttede kl. 20.35. Der var afbud fra Kurt Hansen. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Spørgsmål

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 15.7. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé.

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 14. oktober Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan Filmby Århus. 1. Resumé. Til Byrådet via Magistraten Den 14. oktober 2006 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus. 1. Resumé. Udviklingen i filmerhvervet siden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 Møde nr. 12-08-2015 Mødet holdes onsdag den 12. august 2015 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af Teknik og Miljøudvalgets møde den 15, september kl i Raadsalen

Referat af Teknik og Miljøudvalgets møde den 15, september kl i Raadsalen Referat af Teknik og Miljøudvalgets møde den 15, september kl. 16.30 i Raadsalen Åben Fraværende: Mødet slut kl.: 17.30 Indhold Sager til behandling... 1 1 Lokalplan 64, endelig vedtagelse... 1 2 plantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 41 Mødet blev holdt torsdag den 20. juni 2013 på Rådhuset i Mødelokale H. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45.

Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt mandag den 10. september 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:45. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere