Referat fra møde i Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Økonomiudvalget Onsdag den 21. april 2010 Kl i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Tina Tving Stauning (A) Side 1 af 41

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 56 Orientering om likviditet 2010 Sag nr. 57 Sag nr. 58 Sag nr. 59 Sag nr. 60 Sag nr. 61 Sag nr. 62 Sag nr. 63 Sag nr. 64 Sag nr. 65 Sag nr. 66 Sag nr. 67 Sag nr. 68 Sag nr. 69 Sag nr. 70 Sag nr. 71 Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling Sølvkær. Budgettvist. Orientering om ansøgninger afgivet til ABT-fonden Lokalplan 029. Bevarende lokalplan for Onsved landsby - endelig vedtagelse Forslag til kommuneplantillæg nr. 002 for Havnemesterboligen i Frederikssund Forslag til Lokalplan nr. 033 for Havnemesterboligen på Frederikssund Havn Bestilling/afbestilling af bustrafik hos Movia. Sundhedsaftale II politisk midtvejsdrøftelse Frigivelse af anlægsmidler til sammenbygning af Parkvej 4 og 6 - Aktivitetsog samværstilbud Kvalitetsstandard 2010 for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Anlægsønsker på idrætsområdet - "mindre" anlægsønsker Atletikstadion ved Åbjergskolen - Renovering Amerikansk fodbold - Banerenovering Slangerup Speedway - Airfence Renoveringsplan for græs-idrætsbaner Meddelelser Lukket dagsorden Sag nr. 72 Prisfastsættelse på grunde i Sydbyen 2010 Sag nr. 73 Udbud og udlicitering af rengøringsopgaven i Frederikssund Kommune Side 2 af 41

3 Sag nr. 56 Orientering om likviditet 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 46, stk. 2. Sagsfremstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen fremsender oversigt over likviditet til og med marts måned Opgørelsen indeholder dels den løbende likviditet fra 2008 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen, i Opgørelsen af den løbende likviditet udviser for marts måned en beholdning på 210,6 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra april måned 2009 til og med marts måned 2010) var 174,8 mio. kr. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi- og Udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger. Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at: 1. opgørelsen tages til efterretning. Beslutninger: Taget til efterretning. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: Likviditetskurve til og med marts 2010 Side 3 af 41

4 Sag nr. 57 Danske Funktionærers Boligselskab, afdeling Sølvkær. Budgettvist. Journal nr.: Lovgrundlag: Almenboliglovens 42 Sagsfremstilling: Domea har på vegne organisationsbestyrelsen i Danske Funktionærers Boligselskab anmodet Frederikssund Kommune som tilsynsmyndighed om at afgøre en tvist mellem organisationsbestyrelsen og afdelingsmødet om afdeling Sølvkærs budget for 2009/10. Kommunen er efter almenboliglovens 42 forpligtet til at træffe den endelige afgørelse i budgettvistigheder mellem en boligorganisations bestyrelse og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet. Afdeling Sølvkær består af 50 familieboliger i varierende størrelser. Afdelingsbestyrelsen i afdeling Sølvkær fremlagde på et afdelingsmøde sit budgetforslag for 2009/2010. Budgetforslaget balancerer med indtægter og udgifter på kr. og indebærer en huslejeforhøjelse på 14,4 %, svarende til i alt kr. Den årlige leje pr. m 2 stiger således fra 807 kr. til 923 kr. Stigningen skyldes primært forøgelser af: Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og til tab ved fraflytning ( kr.) Ejendomsskatter og renovation ( kr.) Administrationsbidrag ( kr.) Beboerne besluttede på afdelingsmødet at forkaste budgettet, idet der på afdelingsmødet blev hævdet, at der kunne findes besparelser i budgettet i størrelsesordenen kr. Der blev dog ikke på afdelingsmødet givet anvisninger på dette eller fremsat egentlige ændringsforslag. Det er boligorganisationens og Domeas opfattelse, at afdelingsbestyrelsens forslag til budget er rimeligt og retvisende henset til afdelingens nuværende økonomiske og driftsmæssige status. Organisationsbestyrelsen besluttede derfor efterfølgende at godkende driftsbudgettet. Afdelingen er efterfølgende blevet hørt i sagen og er ikke fremkommet med yderligere bemærkninger. Frederikssund Kommune har dog modtaget brev fra en beboer i afdelingen vedlagt korrespondance mellem pågældende beboer og boligorganisationen vedrørende beboerens forslag til besparelser på bl.a. renholdelse- og henlæggelseskontiene. Side 4 af 41

5 Administrationen har efterfølgende bedt boligorganisationen uddybe årsagen til stigningerne samt omfanget af brugen af renholdelseskontoen. Administrationen har forelagt boligorganisationens svar for den pågældende beboer, og der er ikke fremkommet yderligere bemærkninger hertil. Domea har i sagen redegjort for de pågældende forhøjelser samt udgiftsposter på renholdelseskontoen, og med de fremkomne bemærkninger giver udgifterne og forhøjelserne ikke anledning til bemærkninger fra administrationen. Forhøjelsen af administrationsudgifterne begrundes med, at bidraget er gjort kostægte, og at der i det nu foreliggende honorar også indgår udgift til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan. Desuden har der været et efterslæb på opgørelsen af udgiftens størrelse. For så vidt angår henlæggelseskontiene har administrationen konstateret, at der foreligger en vedligeholdelsesplan, som ajourføres. Administrationen har foretaget en sammenligning med udgifterne til de pågældende konti for indberettede regnskaber for andre boligorganisationer for 2008, og der findes på denne baggrund ikke grundlag for at antage, at henlæggelserne kan reduceres. Det bemærkes, at henlæggelser til tab ved fraflytninger sker ud fra en konkret vurdering af det aktuelle behov. Administrationen har fået foretaget en gennemgang af budgettet i sin helhed og anbefaler på baggrund heraf, at budgettet i sin nuværende form godkendes af kommunen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi- og udviklingsafdelingen har ingen bemærkninger til sagen Sekretariatschefen anbefaler, at: 1. Økonomiudvalget godkender det af organisationsbestyrelsen forelagte budget, som indebærer en huslejestigning på 14,4 % Tidligere beslutninger: Beslutninger: Godkendt. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Side 5 af 41

6 Sag nr. 58 Orientering om ansøgninger afgivet til ABT-fonden Journal nr.: Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 74 af 19. januar 2010 om ABT-Fonden Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune har i efteråret 2009 indsendt to projektansøgninger til ABT-fonden. Projekt nr. 1 handler om effektivisering af arbejdsgange ved en borgers ansøgning om enkeltydelser efter Aktivlovens 80, 81 og 85. Målet er at udvikle en elektronisk hjemmesideformular, som sikrer, at alle oplysninger til brug for sagsbehandlingen indtastes korrekt, at ansøgningen oprettes automatisk i kommunens sagssystem, samt at der automatisk sendes både statusskrivelse og svar til borgeren. Der søges om tilskud fra ABT-fonden på kr. Projekt 2 handler om videreudvikling af en såkaldt elektronisk Kontaktcenterløsning til brug for selvbetjening på borgerserviceområdet. Kontaktcenterløsningen udvikles af KMD i samarbejde med Fredensborg, Frederikssund, Holbæk, Slagelse og Sorø Kommuner. Projekt 2 vil udvide Kontaktcenterløsningens vidensområder og supplere den med edialog, hvor borgere via chatfunktion på hjemmesiden vil kunne få online hjælp til selvbetjening. Derudover afprøves i projektet nye samarbejdsformer, idet projektet også vil omfatte en tværkommunal selvbetjeningshotline i tidsrummet indtil kl. 22 på hverdage. Ansøgerkommunerne vil på skift bemande hotlinen, og hjælpe alle fem kommuners borgere igennem selvbetjening via de respektive kommuneres hjemmeside. Der søges om tilskud fra ABTfonden på 3,9 mio.kr. Målet for begge projekter er at understøtte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der bl.a. handler om at øge graden af selvbetjening via nettet betydeligt. Der forventes svar på ansøgningerne i slutningen af juni måned. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen For begge projekter gælder at kommunens egenfinansiering primært udgøres af den arbejdstid fagområderne bidrager med i projekterne. Indstilling: Borgerservicechefen indstiller til Økonomiudvalget at: 1. orienteringen tages til efterretning. Side 6 af 41

7 Tidligere beslutninger: Beslutninger: Taget til efterretning. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: Endelig ansøgning, IKT Endelig ansøgning, Borgerservice Online borgerbetjening Projekt 843 arbejdskraftsbesparende potentiale Projekt 843 landsdækkende ABT potentiale Side 7 af 41

8 Sag nr. 59 Lokalplan 029. Bevarende lokalplan for Onsved landsby - endelig vedtagelse Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven. Sagsfremstilling: På Byrådets møde den 16. december 2009 besluttede man at fremlægge forslag til bevarende lokalplan nr. 029 for Onsved landsby i offentlig høring. Forslaget har været i høring i perioden 5. januar 2010 til 2. marts Onsved er i Regionplan 2005 udpeget som særlig landsby. Lokalplanforslag nr. 029 (bilag 1) opsætter bestemmelser, der sikrer og styrker de bevaringsværdige træk ved landsbyen. Samtidig præciseres mulighederne for nyudstykning samt nybyggeri af enkelte enfamiliehuse. Hele planprocessen har været kendetegnet ved en god dialog med landsbylauget. Der er indkommet to indsigelser i forbindelse med den offentlige høring (bilag 2). Indsigelse 1 går på ønsket om at forbedre vejadgang til et landbrugslod, hvis primære adgangsvej løber gennem landsbyen ad Bredagervej. En forbedring af adgangsvejen vil kræve ekspropriation af mindre dele af de ejendomme, der støder op til vejen. Da det ligeledes er muligt at køre til jordloddet af en markvej udenom landsbyen, skønnes det ikke rimeligt at skride til ekspropriation. Heller ikke selv om eksisterende markvej vil kræve istandsættelse før egentlig anvendelse. Indsigelse 2 kommer med fire ønsker til ny udformning af nye enfamiliehuse i byen. Man ønsker videre rammer for længehusenes dybde, farvesætning, etablering af kviste og balkoner. Lokalplanens bestemmelser skal sikre en skala, et formsprog og farvevalg for nye huse, der er forenelig med den eksisterende landsbys karakter. Det vurderes, at en udvidelse af byggefeltets bredde med 1 meter kan tillades, såfremt der fortsat er tale om opførelse af et længehus. Ligeledes anses det for acceptabelt, at etablere kviste på nye træhuse under forudsætning af, at dimensioneringen følger den, der gælder for murede huse. Balkoner anses imidlertid for at være et bygningselement uforeneligt med de typiske landsbytræk, hvorfor bestemmelsen, der hindrer opførelse af balkoner anbefales fastholdt. Ligeledes anbefales det, at ønsket om en mulighed for anvendelse af jordfarveskalaen for farvesætning af træhuse ikke efterkommes. Jordskalaen indeholder 27 farver jævnfør bilag 3 og vil skabe mulighed for en farvesætning, der er atypisk for landsbyen i øvrigt. Plan- og Udviklingsafdelingen anbefaler på ovennævnte baggrund, at Side 8 af 41

9 lokalplan nr. 029 vedtages med to ændringer, således at byggefelter for nye længehuse kan gives en bredde på op til 9 meter, og træhuse kan påbygges kviste efter samme retningslinier som gælder for murede huse. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. Bevarende lokalplan nr. 029for Onsved Landsby vedtages endeligt med to ændringer, således at længehuse kan opføres med en husbredde på op til 9 meter og træhuse kan påbygges kviste efter med dimensioner svarende til de, der er gældende for nye murede enfamiliehuse omfattet af lokalplanen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Torsdag den 08. april 2010 Anbefales med den bemærkning, 1. at der i 9.5 tilføjes: "og maksimalt udgøre 1/3 af tagfladens længde." 2. at der i 9.7 tilføjes: "eller indeliggende altaner". Lis Olsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutninger: Anbefales, idet det præciseres at "indeliggende altaner" alene kan placeres i gavlen. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: Bilag 1/LP029 for Onsved Bilag 2: indsigelsesskema BILAG 3: jordfarver Side 9 af 41

10 Sag nr. 60 Forslag til kommuneplantillæg nr. 002 for Havnemesterboligen i Frederikssund Journal nr.: Lovgrundlag: Planloven. Sagsfremstilling: Frederikssund Byråd besluttede i efteråret 2009 i forbindelse med budgetforliget, at Havnemesterboligen på Frederikssund Havn skulle sælges. På den baggrund har Plan- og Udviklingsafdelingen udarbejdet lokalplanforslag 033 og har i den forbindelse vurderet, at det vil være nødvendigt også at udarbejde et kommuneplantillæg til Kommuneplan for området. Ejendommen har hidtil kunnet anvendes til bolig, liberalt erhverv for den der bebor ejendommen, kultur- og fritidsformål herunder café, maritime aktiviteter og offentlig havnepromenade. Kommuneplantillægget har til formål at tilvejebringe klare rammebestemmelser for området, således at den bevaringsværdige bygning i området fremadrettet kan anvendes til liberalt erhverv af andre end ejer, bolig, café samt kultur- og fritidsformål. Forslag til kommuneplantillægget vedlægges som bilag 1. Det nye rammeområde benævnes BB SMV-screening af kommuneplantillægget udsendes i høring i perioden 23. marts 2010 til 7. april Skulle der indkomme bemærkninger til screeningen, medtages disse til Plan- og Udviklingsudvalgets møde med henblik på endelig behandling. Det bemærkes dog, at det til nærværende kommuneplantillæg tilknyttede lokalplanforslag har været SMV-screenet. Screeningen har ikke givet anledning til bemærkninger, der ikke kan tilgodeses af lokalplanforslaget. Plan- og Udviklingsafdelingen finder derfor ikke umiddelbart anledning til at udarbejde en miljørapport. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Side 10 af 41

11 Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. forslag til kommuneplantillæg nr. 002 for Havnemesterboligen på Frederikssund Havn fremlægges i offentlig høring i 8 uger jævnfør planlovens bestemmelser herom. 2. såfremt der ikke indkommer væsentlige bemærkninger ved SMV-screening, tages Plan- og Udviklingsafdelingens anbefaling om ikke at udarbejde en egentlig miljørapport for rammeområdet til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Torsdag den 08. april 2010 Anbefales. Lis Olsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutninger: Anbefales. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: BILAG 1Kommuneplantillæg nr. 002 Side 11 af 41

12 Sag nr. 61 Forslag til Lokalplan nr. 033 for Havnemesterboligen på Frederikssund Havn Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Planloven. Frederikssund Kommunes Byråd besluttede i efteråret 2009 i forbindelse med budgetforliget, at Havnemesterboligen på Frederikssund Havn skulle sælges. På den baggrund er udarbejdelse af lokalplanforslag nr. 033 igangsat. Formålet med lokalplanen er dels at angive anvendelsesbestemmelser, således at ejendommen udover kulturelle formål også kan anvendes til bolig eller liberalt erhverv, dels at sikre bevaringen af den eksisterende bygning, der udgør en kulturhistorisk værdi. Lokalplanforslag nr. 033 (bilag 1) udlægger derfor matriklen til bolig, kultur- og fritidsformål, café - samt liberalt erhverv. Bygningens arkitektur sikres gennem en række bestemmelser, hvori bygningens formsprog fastholdes, - eventuelle ændringer af vinduer og kviste sker i overensstemmelse med bygningens oprindelige udtryk og eventuel tilbygning af en elevator begrænses til bygningens nordlige side. Lokalplanforslag nr. 033 er SMV-screenet (bilag 2) i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen er det vurderet, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering af planen - eller dele af denne. Dette begrundes i det forhold, at lokalplanen omfatter et minde område på lokalt plan, hvor det skønnes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive væsentligt påvirket af planens realisering jævnfør lovens 3, stk. 2. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at: 1. forslag til lokalplan nr. 033 for Havnemesterboligen på Frederikssund Havn fremlægges i offentlig høring i 8 uger jævnfør planlovens bestemmelser herom. 2. at det på baggrund af den gennemførte SMV-screening besluttes, at der ikke udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Torsdag den 08. april 2010 Anbefales. Side 12 af 41

13 Lis Olsen deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutninger: Anbefales. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: BILAG 1:Forslag til lokaplan nr. 033 BILAG 2: smv-screening Side 13 af 41

14 Sag nr. 62 Bestilling/afbestilling af bustrafik hos Movia. Journal nr.: Lovgrundlag Lov om Trafikselskaber, Lov nr. 582 af 24. juni Sagsfremstilling Sagen er udsat fra møde i Plan- og Udviklingsudvalget den 8. april Frederikssund Kommune har i samarbejde med Movia udarbejdet et forslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred. Den nuværende bustrafik ønskes optimeret økonomisk. Forslaget har været behandlet i Plan- og Udviklingsudvalget den 4. marts Forslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred har været offentliggjort via kommunens hjemmeside. Derudover er der afholdt et borgermøde på Skibby Fritidscenter den 22. marts Der har været mulighed for at indsende kommentarer til forslaget frem til 6. april 2010 kl Der er i alt indkommet 29 høringssvar. Bag Plan- og Udviklingsudvalgets ønske om at få et oplæg til omstrukturering af bustrafikken i Hornsherred ligger følgende forhold: At det økonomiske pres, i form af udgiftsstigninger på den kollektive bustrafik i en årrække markant har oversteget den almindelige pris- og lønudvikling og de kompensationer som kommunen modtager over bloktilskuddene fra staten. Det økonomiske ansvar for bustrafikken blev overdraget til kommunen i forbindelse med kommunalreformen. I budget 2007 var der forudsat en kommunal finansiering af åben bustrafik på i alt 17,7 mio. kr. I basisbudgettet for 2011 har Movia opgjort Frederikssund Kommunes forventede udgifter til 26,8 mio. kr. At den kommunale økonomi generelt er under pres. Et ønske om at ændringer så vidt muligt sker på en måde således, at der ikke kun er forringelser, men at der samtidig søges skabt forbedringer i en del af busbetjeningen. Frederikssund Kommune skal afgive den årlige trafikbestilling til Movia inden udgangen af april. Forslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred indeholder følgende: Den eksisterende buslinje 229E/239 imellem Frederikssund og Roskilde via Hornsherred opgraderes i dagtimerne på hverdage til Side 14 af 41

15 halvtimesdrift som en R-linje (regionallinje, 229R), med hver anden bus via Gerlev og hver anden via Jægerspris. Om aftenen og i weekenden bliver der timedrift med alle busser via Jægerspris. R-linjen forlænges fra 2012 til Slangerup. Der etableres trådløs internetforbindelse i R-linjens busser. Buslinje 318 kommer til at køre imellem Lyngerup og Skibby som en østlig ringrute. Der bliver skiftemulighed i begge ender af linjen. Der bliver betjening alle dage. På hverdage bliver der 2 direkte morgenafgange fra Skibby til Frederikssund. Buslinje 323 kommer til at køre imellem Lyngerup og Skibby som en vestlig ringrute. Der bliver skiftemulighed i begge ender af linjen. Der bliver betjening alle dage. Buslinje 317E kommer til at betjene en ny rute imellem Frederikssund og Kyndbyværket via Jægerspris. Linjen kører kun til Frederikssund på hverdage. I weekenden kører linje 317E som en afkortet cirkellinje hvor bl.a. sommerhusområderne, Kyndbyværket, Gerlev og Lyngerup betjenes. Buslinje 818, der er telebus i den sydlige del af Hornsherred, har i dag fast kørsel af skolebørn på skoledage. Om aftenen kører den fast ungdomsskolekørsel. Endvidere har den faste ture imellem Vejleby, Vellerup og Kirke Hyllinge. Den resterede del af tiden fungerer den som telebus med udgangspunkt i Skibby. Buslinje 818 omlægges således, at den får udgangspunkt i både Skibby og Lyngerup, og kommer til at betjene området fra kommunegrænsen mod Lejre og op til den sydlige del af Jægerspris. Buslinje 226 fra Skibby til Roskilde reduceres til fremover at være pendlerbus til Roskilde om morgenen og tilsvarende retur om eftermiddagen. Buslinje 322 vil fortsat betjene ruten mellem Frederikssund og Kulhuse. Den nye struktur medfører flere skift for passagererne. Stoppestedsfaciliteterne forbedres i Jægerspris, Lyngerup og Skibby med nye buslæskærme, cykelparkering og evt. elektroniske køreplaner, der viser hvor længe der er til den næste bus ( count down ). Øvrige stoppesteder vil i det omfang det er nødvendigt og muligt blive opgraderet med buslæskærme. De endelige køreplaner fastlægges først senere i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Movia. Side 15 af 41

16 Fremtidens busbetjening af Hornsherred forventes at kunne iværksættes i forbindelse med køreplanskiftet i december Det foreliggende forslag skønnes at kunne muliggøre en årlig besparelse på ca. kr. 2,5 mio. Forlængelsen af R-linjen fra 2012 forventes at kunne finansieres ved en optimering af bustrafikken i den østlige del af kommunen. Udgiften til forlængelsen af R-linjen er estimeret til kr. 0,5 mio. Målsætningen er at der sker en forbedring af stoppestedsfaciliteterne indeværende år, inden køreplanskiftet i december. Dette arbejde forventes at kunne gennemføres indenfor allerede gennemførte besparelser i den østlige del af kommunen. Endelig forventes udgifterne til stoppesteder at kunne reduceres såfremt der etableres reklamefinansierede læskærme. Forventede øgede passagertal som følge af den hårde vinter vil også kunne indgå i finansieringen. Der skal foretages en nøjere bearbejdning af dette projekt. Som bilag til nærværende dagsorden er der udarbejdet en oversigt over basisforslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred. Endvidere er der en liste over justering af basisforslag med et økonomisk overslag for de enkelte justeringspunkter. Planlægningen af fremtidens bustrafik i Hornsherred er foretaget ud fra følgende forudsætninger: Passagerkategorier der prioriteres: Pendlere. Skoleelever. Ældre. Der etableres en hurtigere forbindelse - en såkaldt R-linje - med flere afgange fra Frederikssund til Roskilde. I dagtimerne bliver der 2 afgange i timen fra Skibby mod Frederikssund og 3 afgange i timen fra Jægerspris mod Frederikssund. Passagerer fra den vestlige, nordlige og den østlige del af Hornsherred bringes til R-linjen af tilbringerlinjer og telebussen. Passagererne må acceptere at det kan være nødvendigt at skifte bus. Busserne ønskes udnyttet mere effektivt, evt. ved tilpasning af busstørrelse til passagermængde. Der ønskes således ingen halvtomme busser. Telebussen skal udnyttes bedre. Passagererne må acceptere en ringere busbetjening udenfor almindelig arbejdstid/skoletid. Side 16 af 41

17 Bevilling: - Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: En reduktion af kommunens udgifter til busdrift som følge af omlægninger af busbetjeningen i Hornsherred vil blive inddraget i arbejdet med budgettet for / Budget og Analyse Indstilling: Direktøren for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik indstiller at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler forslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred overfor Økonomiudvalget og Byrådet: 1. Den eksisterende buslinje 229E/239 imellem Frederikssund og Roskilde via Hornsherred opgraderes i dagtimerne på hverdage til halvtimesdrift som en R-linje (regionallinje), med hver anden bus via Gerlev og hver anden via Jægerspris. Om aftenen og i weekenden bliver der timedrift med alle busser via Jægerspris. 2. R-linjen forlænges fra 2012 til Slangerup. 3. Der etableres trådløs internetforbindelse i R-linjens busser. 4. Buslinje 318 kommer til at køre imellem Lyngerup og Skibby som en østlig ringrute. Der bliver skiftemulighed i begge ender af linjen. Der bliver betjening alle dage. På hverdage bliver der 2 direkte morgenafgange fra Skibby til Frederikssund. 5. Buslinje 323 kommer til at køre imellem Lyngerup og Skibby som en vestlig ringrute. Der bliver skiftemulighed i begge ender af linjen. Der bliver betjening alle dage. 6. Buslinje 317 kommer til at betjene en ny rute imellem Frederikssund og Kyndbyværket via Jægerspris. Linjen kører kun til Frederikssund på hverdage. 7. I weekenden kører linje 317 som en afkortet cirkellinje hvor bl.a. sommerhusområderne, Kyndbyværket, Gerlev og Lyngerup betjenes. 8. Buslinje 818 omlægges således at den får udgangspunkt i både Skibby og Lyngerup, og kommer til at betjene området fra kommunegrænsen mod Lejre og op til den sydlige del af Jægerspris. 9. Buslinje 226 fra Skibby til Roskilde reduceres til at fremover at være pendlerbus til Roskilde om morgenen og tilsvarende retur om eftermiddagen. 10. Buslinje 322 vil fortsat betjene ruten mellem Frederikssund og Kulhuse, og ændres ikke. 11. Stoppestedsfaciliteterne forbedres i Jægerspris, Lyngerup og Skibby med nye buslæskærme, cykelparkering og evt. elektroniske køreplaner, der viser hvor længe der er til den næste bus ( count down ). Øvrige stoppesteder opgraderes i det omfang det er nødvendigt og muligt med buslæskærme. Side 17 af 41

18 Tidligere beslutninger Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Tirsdag den 20. april 2010 Mødet fortsættes den 4. maj 2010 kl i Frederikssund. Kenneth Jensen, Guri Bjerregaard og Lis Olsen deltog til ca. kl Beslutninger: Bilag: Punktet udsat. Notat fra Movia vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred. Supplerende notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred. Tillag til notat vedr omlægning af bustrafikken i Hornsherred, Referat af borgermøde den 22. marts Oversigt over høringssvar vedr. omlægning af busruter i Hornsherred. Basisforslag til fremtidens busbetjening af Hornsherred. Høringssvar vedr. fremtidens bustrafik i Hornsherred. budgetspareramme kollektiv Side 18 af 41

19 Sag nr. 63 Sundhedsaftale II politisk midtvejsdrøftelse Journal nr.: Lovgrundlag: Lov nr. 546 af den 24. juni 2005, Sundhedsloven, med ændringer af den 12. juni Bekendtgørelse nr. 778 af den 13.august 2009 om Sundhedskoordineringsudvalg og Sundhedsaftaler. Sagsfremstilling: Sundhedsaftalen mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden gældende for perioden , er i revideret form godkendt af Sundhedsstyrelsen den 28. november Arbejdet med Sundhedsaftale II gældende for perioden har været i gang siden 2009, og er sidst behandlet i Byrådet i august 2009, som politisk oplæg til emner. Udkast til Sundhedsaftalens generelle del (politisk oplæg) foreligger nu og omhandler følgende hovedpunkter: Et sammenhængende sundhedsvæsen o Styrkelse og udvikling af den tværsektorielle indsats o Konsekvenser af opgaveoverdragelse o Elektronisk kommunikation o Evaluering, forskning og formidling styrkes gennem tværsektoriel indsats med henblik på udbredelse af "best practice" Et forpligtende samarbejde Samarbejde om fælles målgrupper o Etablering af forløbsprogrammer for kronisk syge o Den ældre medicinske patient o Psykisk syge o Børn o Sygedagpenge o Ulighed i sundhed Beslutningsstruktur og styringsmål Sundhedsaftalens operative del. Bevilling: Ingen Side 19 af 41

20 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at: 1. Udkast til Sundhedsaftalens generelle del (politisk oplæg) godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 07. april 2010 Anbefales. Lis Olsen (V) deltog ikke i dette punkt. Beslutninger: Anbefales. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: Politisk oplaeg generel del SA2 Sag til KKR den 8. marts 2010 status for indsatsomraader - SA II Side 20 af 41

21 Sag nr. 64 Frigivelse af anlægsmidler til sammenbygning af Parkvej 4 og 6 - Aktivitets- og samværstilbud Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Serviceloven I forbindelse med flytning af værestedet Askely til Parkvej 4 til 6 har Social Service set på mulighederne for at skabe bedre rammer for brugerne i socialpsykiatrien. Administrationen har bedt en arkitekt om at udarbejde tegninger på det samlede projekt for det nye aktivitets- og værestedstilbud, som vil blive forelagt for udvalget. På byrådsmødet i februar måned godkendte man muligheden for at opfylde områdets ønske om at sammenbygge Parkvej 4 og 6, idet der med Indenrigs- og Socialministeriets særlige lånepulje er skabt finansiering til dette projekt. Nærværende sag handler om, at få meddelt anlægsbevilling til byggeriet på Parkvej 4 til 6, idet projektet har været i en udbudsprocedure, hvor der er firmaer, som har budt ind på projektet. Bevilling: Der søges om meddelelse af en anlægsbevilling på 0,720 mill. kr. til byggeriet på Parkvej 4-6, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2010 på anlægsprojekt nr Sammenbygning af Parkvej 4-6. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byråd anbefaler at: 1. Byrådet meddeler en anlægsbevilling på 0,720 mill. kr. til projektet med sammenbygning af Parkvej 4 og 6, finansieret af rådighedsbeløbet i 2010 på anlægsprojekt nr Sammenbygning af Parkvej 4-6. Side 21 af 41

22 Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 07. april 2010 Anbefales. Beslutninger: Anbefales. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: Licitation - Parkvej 4-6 Side 22 af 41

23 Sag nr. 65 Kvalitetsstandard 2010 for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Journal nr.: Lovgrundlag: Serviceloven 86 stk. 1 og 2. Sagsfremstilling: Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal kommunen mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. I udkastet er der foretaget sproglige ændringer. De mindre sproglige ændringer er ikke markeret i udkastet til kvalitetsstandarden. Øvrige ændringerne er følgende: Der er under ydelsens formål tilføjet ny formulering direkte fra Indenrigs og Socialministeriets nye vejledning, som er en præcisering af, at tilbudet er til borgere, som ikke selv kan bringe deres funktionsniveau op. Under ydelsen indeholder ikke skrives, at der nu kan tilbydes passive behandlinger. Behandlingen udføres for at komme aktivt igennem med genoptræningen. Ligeledes under ydelsen indeholder ikke er der forsøgt at gøre teksten mere tydelig med hensyn til at præcisere, at en borger ikke samtidig kan modtage to ens tilbud. Ydelsens omfang : Her er præciseret at tilbud om genoptræning 2-3 gange pr. uge er gældende for henholdsvis ergo og fysioterapi. Det har især i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade været nødvendigt at få dette præciseret, da disse borgere ofte har behov for begge tilbud. Ydelsens omfang : Selvtræningstilbud til diagnosegrupperne KOL og apopleksi udvides til mere end 4 måneder, da erfaringen har vist, at disse to grupper hurtigt efter ophør af selvtræningstilbud igen mister funktioner. Målgruppernes funktionsniveau er ofte af en sådan karakter, at de ikke er i stand til at fortsætte selvtræning i et fitness center. Leverandør : Som noget nyt vil den vedligeholdende træning blive tilbudt ved personale (social og sundhedsassistenter) fra dagaktivitetsområdet. Personalet uddannes til at kunne varetage opgaven og den vedligeholdende træning bliver udført under supervision af træningsenhedens fysioterapeuter. Der vil stadig blive udført tests ved træningens start, undervejs og ved afslutning. Træningen tilrettelægges ud fra testresultaterne. Kvalitets og driftsmål : Den slettede tekst er et levn fra opstart af overtagelse af genoptræning efter sundhedsloven. Lovgivningsmæssigt genoptrænes alle borgere færdig efter sundhedsloven de overgår ikke længere til genoptræning efter serviceloven. Side 23 af 41

24 Supplerende sagsfremstilling til mødet den 7/4 2010: Sagen genoptages efter at den har været til høring i Ældrerådet. Lederen af dagtræningsområdet har følgende kommentarer til Ældrerådets høringsbrev: Der er ikke udarbejdet kvalitetsstandard til genoptræning efter Sundhedsloven, da der ikke er lovkrav herom. Ydelsens modtagere: Med ordet aktivt menes at borgeren kan omsætte en besked til handling. En uddybning af ordet i kvalitetsstandarden kan komme til at lyde nedsættende, hvis det præciseres.ordet selvstændigt menes præciseret i teksten, da målgruppen for selvtræning, netop er borgere der har behov for terapeutisk vejledning og ikke selvstændigt kan træne i f.eks. et fitness center. Udtalelse fra Handicaprådet er ved udsendelse af dagsorden ikke indkommet. Bevilling: Ingen. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser. Indstilling: Indstilling 3/3 2010: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler Social-, Ældre og - Sundhedsudvalget at: 1. Godkende kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. 2. Materialet sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Ny indstilling 7/4 2010: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler at: 1. Godkende kvalitetsstandarden for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning for Side 24 af 41

25 Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 03. marts 2010 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at udkastet til kvalitetsstandard for træning 2010 sendes i høring. Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) var fraværende. Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 07. april 2010 Anbefales. Lis Olsen (V) deltog ikke i dette punkt. Beslutninger: Anbefales. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: Kvalitetsstandard 2010 (3) Udtalelse af 16/ fra Ældrerådet Side 25 af 41

26 Sag nr. 66 Anlægsønsker på idrætsområdet - "mindre" anlægsønsker Journal nr.: Lovgrundlag: Intet. Sagsfremstilling: De 4 sammenlægningskommuner har tidligere økonomisk understøttet det frivillige foreningsliv på forskellig vis. På facilitetsområdet er der ikke specifikke krav, som kommunen er forpligtet til at honorere, og de 4 tidligere kommuner har løftet opgaverne med forskellig vægtning og prioritering. I dag eksisterer der kun én samlet pulje, hvorfra det frivillige foreningsliv kan ansøge om kommunalt tilskud til renovering eller videreudvikling af faciliteter m.v., som anvendes til idrætsformål: Pulje til investeringer i forlængelse af idrætsanalyse, hvorfra der siden etableringen af puljen i 2009 er ydet tilskud til en række såvel private som offentligt ejede idrætsanlæg. Aktuelt foreligger følgende 5 ansøgninger i kategorien "mindre anlægsønsker": 1. Slangerup Petanque Club ansøger om kr. til renovering/forbedring af lysanlæg på klubbens baner, som er beliggende nær svømmehallen i Slangerup. Klubben forestår selv udgravningsarbejde m.v. 2. Jægerspris Idræts Klub - Fodbold ansøger om kr til renovering af de totalt nedslidte bander til indendørs fodbold, som anvendes i forbindelse med klubbens indendørs træning og kampe. Banderne anvendes tillige som bordplader i forbindelse med arrangementer. Et sæt bandeplader vil kunne erhverves for kr., mens indkøb af nødvendigt samlemateriel udgør kr. Fodboldklubben forestår selv arbejde med påsætning af samlemateriel m.v. 3. Jægerspris Underducks FC (floorball) ansøger om kr. til indkøb af bander, som anvendes i forbindelse med klubbens træning og kampe. De hidtil anvendte bander er ca. 15 år gamle, nedslidte, skævvredne med knækkede samlinger m.v. Der indgår ikke eget arbejde i ansøgningen, idet banderne kun kan købes færdigfremstillede. 4. Femhøj Idrætsforening ansøger om kr. til renovering af begge omklædningsrum i foreningens klubhus ved Gerlev. Begge omklædningsrum er nedslidte og vandskadede, men vil med den ansøgte bevilling kunne sættes i en stand, som kan honorere kravene til et funktionelt omklædningsmiljø. Klubbens medlemmer udfører selv væsentlige dele af arbejdet. 5. Dalby Idrætsforening af 1901 ansøger om kr. til en håndboldrenser til Solbakkehallen. Solbakkehallen er en af de få haller i Frederikssund Kommune, hvor der spilles håndbold på højere niveau og dermed udsættes for harpiks. Harpiks, Side 26 af 41

27 som anvendes i håndbold på ethvert seriøst spilleniveau, øger rengøringsbehovet og forkorter boldenes levetid. En Pixoff håndboldrenser vil kunne rense en håndbold på 5 minutter og er installeret i over 300 haller. I vurderingen af ansøgningerne kan parametre som "bygninger contra inventar og rekvisitter" og præcedens for fremtidige ansøgninger indgå. Bevilling: Der søges om meddelelse af anlægsbevilling for samlet kr. finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse ("idrætsfacilitetspuljen"). Der er der afsat en pulje til tiltag på idrætsfacilitetsområdet på kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i Af puljen i 2010 er der et resterende rådighedsbeløb på kr da der pr. 24. februar er meddelt anlægsbevilling til renoveringsprojekt i Skibby Idræts Klub for kr Herudover resterer der et rådighedsbeløb fra 2009 på kr. På udvalgsmødet fremlægges anlægsønsker på idrætsområdet, der samlet udgør kr. Såfremt alle ønsker tilgodeses, vil der mangle rådighedsbeløb for kr. i I det tilfælde foreslås det at overføre det manglende beløb fra det resterende rådighedsbeløb af idrætsfacilitetspuljen i 2009 til Den øvrige del af det resterende rådighedsbeløb fra 2009 af puljen vil blive søgt overført i forbindelse med den samlede overførselssag. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Side 27 af 41

28 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler, at Kultur-, Fritidog Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at: 1. der meddeles anlægsbevilling for kr. til Slangerup Petanque Club til renovering/forbedring af lysanlæg på klubbens baner i 2010, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse 2. der meddeles anlægsbevilling for kr. til Jægerspris Idræts Klub - Fodbold til renovering af bander til indendørs fodbold i 2010, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse. 3. der meddeles anlægsbevilling for kr. til Jægerspris Underducks FC (floorball) til indkøb af bander i 2010, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse. 4. der meddeles anlægsbevilling for kr. til Femhøj Idrætsforening til renovering af begge omklædningsrum i foreningens klubhus ved Gerlev i 2010, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse. 5. der meddeles anlægsbevilling for kr. til Dalby Idrætsforening af 1901 til en håndboldrenser til Solbakkehallen i 2010, finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse. 6. der overføres evt. manglende rådighedsbeløb på Idrætsfacilitetspuljen (anlægsprojekt nr Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse) i 2010 fra det resterende rådighedsbeløb på Idrætsfacilitetspuljen i Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 06. april 2010 Punkt 2 til 6 anbefales. Punkt 1 ønskes nærmere belyst og genoptages. Hanne Kyvsgaard (C) var fraværende. Beslutninger: Rest rådighedsbeløb kr. til anlægsinvesteringer i 2010 anbefales frigivet. Prioritering sker i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget. Finansiering og eventuel frigivelse af de resterende kr. afventer behandling af overførselssagen. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Side 28 af 41

29 Sag nr. 67 Atletikstadion ved Åbjergskolen - Renovering Journal nr.: Lovgrundlag: Intet. Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 6. oktober 2009 at indstille til Økonomiudvalg og Byråd, at der bevilgedes kr til renovering af løberundbanen på stadion ved Åbjergskolen, finansieret med kr fra teknisk område og fra pulje til idrætsfaciliteter, samt at der indhentedes tilbud på renovering af højde- og længdespringsbaner. Da beslutningen om frigivelse af beløb til stadionrenoveringen ville påvirke bevillingen til idrætsfaciliteter i 2010, skal det nyvalgte Kultur- Fritid- og Idrætsudvalg formelt genbehandle sagen. Til grund for behandlingen foreligger følgende ekstrakt af sagen samt tilbud på renovering af højde- længde og stangspringsbaner samt for spydkasttilløb, som er medtaget for at komplettere renoveringen. Frederikssund Kommunes eneste atletikanlæg, som rummer en 400 m løberundbane, er beliggende ved Åbjergskolen i Frederikssund. Løberundbanen er totalt nedslidt, både for så vidt angår det øverste slidlag og den indre og ydre kant, sargen, som indrammer løbebanen og holder slidlaget på plads. En funktionel løsning for banerenovering består i etablering af ny sarg, indvendig og udvendig, afretning af løbeanlægget og efterfølgende påførsel af et nyt slidlag af granitstenmel. Tilløbsbanerne for længde- og højdespring, som er udført i gummiasfalt, er hullede og flere steder i en grad, at det er uforsvarligt at benytte tilløbsbanerne. For så vidt angår højdespringsanlægget, vil det være nødvendigt at indkøbe nedspringsmåtte, afdækningskasse til nedspringsmåtte, højdespringsstøtter og overligger. Især i de allerseneste år har der trods atletikanlæggets stadigt ringere stand været en stigende anvendelse af anlægget. Det er ORI Atletik og Motion, som er den foreningsmæssige drivkraft, og på ugentlige træningsaftener kan der mønstres over 50 børn og voksne i alle aldre, men også løbeklubber og motionister samt Åbjergskolen vil kunne drage nytte af et totalrenoveret atletikanlæg. Udgiften til renovering af atletikanlæg fordeler sig således: Løberundbane: Nyetablering af indvendig og udvendig sarg, Side 29 af 41

30 genopretning samt påførsel af granitstenmel, kr. Højdespringsbane + materiel : kr Længde- og stangspringsanlæg: kr. Spydkastanlæg: kr. Maskinel til nivellering og tromling af løbeanlæg (tromle/kost m.v.) kr. Ialt kr. Bevilling: Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. i Budget 2010 til renovering af atletikanlægget på Åbjergskolens Stadion. Rådighedsbeløbet er uforbrugte midler overført fra budget 2009 til renovering af løbeanlægget. Herudover er der afsat en pulje til tiltag på idrætsfacilitetsområdet på kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i Af puljen i 2010 er der et resterende rådighedsbeløb på kr da der pr. 24. februar er meddelt anlægsbevilling til renoveringsprojekt i Skibby Idræts Klub for kr Herudover resterer der et rådighedsbeløb fra 2009 på kr. På udvalgsmødet fremlægges anlægsønsker på idrætsområdet, der samlet udgør kr. Såfremt alle ønsker tilgodeses, vil der mangle rådighedsbeløb for kr. i I det tilfælde foreslås det at overføre det manglende beløb fra det resterende rådighedsbeløb af idrætsfacilitetspuljen i 2009 til Den øvrige del af det resterende rådighedsbeløb fra 2009 af puljen vil blive søgt overført i forbindelse med den samlede overførselssag. Side 30 af 41

31 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Direktøren vor Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler, at Kultur-, Fritidog Idrætsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at: 1. der meddeles anlægsbevilling på kr. til renovering af atletikstadion ved Åbjergskolen, Frederikssund, finansieret af anlægsprojekt nr Atletikstadion Åbjergskolen med kr. samt af puljen til idrætsfaciliteter med kr. (anlægsprojekt nr , Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse). Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 06. april 2010 Anbefales. Hanne Kyvsgaard (C) var fraværende. Beslutninger: Rest rådighedsbeløb kr. til anlægsinvesteringer i 2010 anbefales frigivet. Prioritering sker i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget. Finansiering og eventuel frigivelse af de resterende kr. afventer behandling af overførselssagen. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Bilag: Idrætsfacilitetspuljen pr. 23. marts 2010 Side 31 af 41

32 Sag nr. 68 Amerikansk fodbold - Banerenovering Journal nr.: Lovgrundlag: Intet. Sagsfremstilling: Amerikansk fodbold er en idrætsgren, som gennem årtier er dyrket i Frederikssund Kommune med base på stadion ved Åbjergskolen i Frederikssund. Aktuelt er medlemstallet 92 under 25 år og 35 over 25 år. Frederikssund Oaks, der er foreningen, som organiserer aktiviteten, har sat Frederikssund på Danmarkskortet og aspirerer til en position i nationalligaen sideløbende med et solidt ungdomsarbejde, som sikrer en fortsat "fødekæde" til amerikansk fodbold. Amerikansk fodbold er en udpræget kontakt-idrætsgren, og er som sådan også med til at sikre idrætstilbud i Frederikssund Kommune til børn og unge, som finder netop de særligt fysiske udfordringer attraktive. I de seneste år er trænings- og kamparealet blevet stadigt mere utilfredsstillende at spille på med advarsler fra det amerikanske fodboldforbund til følge om udelukkelse fra fortsat ligadeltagelse, hvis ikke banearealet bringes i en tilfredsstillende stand. Frederikssund Kommune gennemførte ultimo 2009 ved ekstern, uvildig græsspecialist en gennemgribende analyse af banen. Analysen v/firma Asbjørn Nyholt sammenfattede banens tilstand således: "..banen er så ujævn, at der er stor risiko for at brugerne pådrager sig ankel- og benskader, med ujævnheder på over 15 cm inden for få meter..." En nødvendig, langsigtet løsning består i, at banen til amerikansk fodbold renoveres ved at løsne det eksisterende vækstlag og opbygge et vækstlag med tilførsel af 10 cm ny vækstjord. Det amerikanske fodboldforbund har givet dispensation til - undtagelsesvist - at afvikle kampe i 2010 på Åbjergskolens opvisningsbane, til trods for, at denne bane ikke overholder målene. Opvisningsbanen anvendes normalt til atletik og fodboldformål. En permanent indretning af opvisningsbanen til amerikansk fodbold er således ikke mulig medmindre atletikstadion elimineres. Den nødvendige, langsigtede løsning vil aktuelt kan gennemføres for kr. Side 32 af 41

33 Bevilling: Der er der afsat en pulje til tiltag på idrætsfacilitetsområdet på kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i Af puljen i 2010 er der et resterende rådighedsbeløb på kr da der pr. 24. februar er meddelt anlægsbevilling til renoveringsprojekt i Skibby Idræts Klub for kr Herudover resterer der et rådighedsbeløb fra 2009 på kr. På udvalgsmødet fremlægges anlægsønsker på idrætsområdet, der samlet udgør kr. Såfremt alle ønsker tilgodeses, vil der mangle rådighedsbeløb for kr. i I det tilfælde foreslås det at overføre det manglende beløb fra det resterende rådighedsbeløb af idrætsfacilitetspuljen i 2009 til Den øvrige del af det resterende rådighedsbeløb fra 2009 af puljen vil blive søgt overført i forbindelse med den samlede overførselssag. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. der meddeles anlægsbevilling for kr til renovering af banen til amerikansk fodbold i 2010, finansieret af det resterende rådighedsbeløb på anlægsprojekt nr Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse på kr. i Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Tirsdag den 06. april 2010 Anbefales. Hanne Kyvsgaard (C) var fraværende. Beslutninger: Rest rådighedsbeløb kr. til anlægsinvesteringer i 2010 anbefales frigivet. Prioritering sker i Kultur-. Fritid- og Idrætsudvalget. Finansiering og eventuel frigivelse af de resterende kr. afventer behandling af overførselssagen. Pia Adelsteen (O) var fraværende. Side 33 af 41

34 Side 34 af 41

35 Sag nr. 69 Slangerup Speedway - Airfence Journal nr.: Lovgrundlag: Intet. Sagsfremstilling: Slangerup Speedway er af Speedwayunionen fra og med 2010 blevet pålagt en sikkerhedsanordning, som er obligatorisk for alle klubber, der ønsker at deltage på højeste nationale niveau. Slangerup Speedway vandt i 2008 det danske mesterskab i holdspeedway og deltager fortsat i nationalligaen, hvorfor indkøb og opsætning af et såkaldt air-fence-sikkerhedshegn har været uomgængelig for klubben, såfremt dette niveau skal fastholdes. En air-fence koster kr., hvoraf de kr. har kunnet løftes via folkeoplysningsudvalgets materialepulje, hvorfor tilskudsansøgningen udgør kr. Bevilling: Der er afsat en pulje til tiltag på idrætsfacilitetsområdet på kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. i Af puljen i 2010 er der et resterende rådighedsbeløb på kr da der pr. 24. februar 2010 er meddelt anlægsbevilling til renoveringsprojekt i Skibby Idræts Klub for kr Herudover resterer der et rådighedsbeløb fra 2009 på kr. Det foreslås, at der meddeles anlægsbeviling på kr. til indkøb og opsætning af et såkaldt air-fence-sikkerhedshegn, finansieret af rådighedsbeløb på idrætsfacilitetspuljen med kr. i 2010 (anlægsprojekt nr , Investeringer i forlængelse af idrætsanalyse). På udvalgsmødet fremlægges anlægsønsker på idrætsområdet for 2010, der samlet udgør kr. Såfremt alle ønsker tilgodeses, vil der mangle rådighedsbeløb for kr. i I det tilfælde foreslås det at overføre det manglende beløb fra det resterende rådighedsbeløb af idrætsfacilitetspuljen i 2009 til Den øvrige del af det resterende rådighedsbeløb fra 2009 af puljen vil blive søgt overført i forbindelse med den samlede overførselssag. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Side 35 af 41

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Pause kl. 18.00 19.00 Onsdag den 28. april 2010 Kl. 17.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Dagsorden til møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Tirsdag den 6. april 2010 Kl. 14.00 på Færgegården Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Onsdag den 19. maj 2010 Kl. 16.05 i F5 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget onsdag den 9. februar 2011 kl. 16.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 3. marts 2010 kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kasper

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 6. november 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød

Notat. Til: Region Hovedstaden. Kopi til: 6. august 2013. Direkte busforbindelse mellem Frederikssund og Hillerød Notat Til: Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. august 2013 Direkte busforbindelse mellem

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby

REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby REFERAT Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 19. september 2007 kl. 18.00 i Skibby administrationscenter, mødelokale SK 4, Røgerupvej 4, Skibby Mødedeltagere: Hanne Kyvsgaard, Jens Brogaard Jensen, Kenneth

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ansøger Beløb Kommentarer og diskussion

Ansøger Beløb Kommentarer og diskussion Oversigt over større anlægsprojekter på idrætsområdet. Oversigten er fremstillet efter ønske fra Kultur- Fritid- og Idrætsudvalget på møde den 4.10.2011 Oversigten rummer alle pt. kendte anlægsønsker på

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 04. maj 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 12:30-14:30 Mødested: Hedelund, Fødselsdagslokalet ved cafeen Deltagere: Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. juni 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A) Hanne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Ældrerådet. Referat MØDEDELTAGERE. Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset

Ældrerådet. Referat MØDEDELTAGERE. Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Ældrerådet Mandag den 04.02.2013 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Gunner Madsen (afbud) Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere