j ordbaserede FM-radiokanal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "j ordbaserede FM-radiokanal"

Transkript

1 Bekendtgørelse nr. 393 af 2. maj 2006 Schultz Grafisk Kulliirmjn j.nr AK ) østkanalen 3) Den samlede femte FM-radiokanal beståen ren til den sjette jordbaserede FM-radiokanal. nr. 2-3, kan ikke meddeles tilladelsesindehave Stk. 5. Programtilladelse i henhold til stk.1, land (Ostkanalen), og en sendemulighed der ved overtagelse af og/el ler networking-samar kan ikke meddeles DR. Stk. 3. Den befoikningsmæssige dækning afde Stk../. Programtilladelse i henhold til stk. 1 bej de med lokale radiostationer. relse. Stk. 2. Den teoretisk beregnede befolknings de af såvel Vestkanalen som østkanalen 1) Vcstkanalen opdeling i en sendemulighed, der dækker Sjæl mæssige dækning afde i stk. i nævnte sendemu dækning fremgår af bilag 2 til denne bekendtgø af bilag I til denne bekendtgørelse. Beregnings diagram, antennehøjde og dækningskort fremgår jordbaserede FM-radiokanal med mulighed for 1. Radio- og tv-nævnet udbyder den femte 2005, fastsættes: som ændret ved lov nr af 21. december jf. lovbekendtgørelse nr. 506 af 10. juni 2004 dækker Jylland og Fyn (Vestkanalen). Udbudet omfatter følgende sendemuligheder: (Landskanalen). ligheder samt sendepositioner, effekt, retnings forudsætningerne for den befoikningsmæssige stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, I medfør af 6, stk. 3, 39, stk. 3, og 45, i stk. 1 nævnte sendemuligheder kan udvides service-nyhedsdækning. Public service-nyheds udsendelser og nyhedsmagasiner pr. år eks nyhedsudsendelserne eksklusive nyhedsma magasiner skal tilstræbe kvalitet, alsidighed og delser og -magasiner kan ikke medregnes i opgø Stk. 2. Nyhedsmagasiner er programmer, der Stk. 3. Såvel nyhedsudsendelser som nyheds Stk. 5. Genudsendelser af hele nyhedsudsen mer. Nyhedsmagasinerne skal ligge inden ner, skal fortrinsvis være på dansk. Stk 4. Nyhedsudsendelserne og -magasinerne 2) Der skal sendes mindst I times længereva gasiner skal placeres i tidsrummet kl Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele mæssige ramme, og mangfoldighed. 3) benytter flere forskellige kilder. er inden for nyhedsmagasinets indhoids 2) indeholder forskellige, selvstændige histori klusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af rende nyhedsmagasiner hver dag. Timen kan 1) Der skal sendes mindst timers nyheds 1) giver en uddybende dækning af aktuelle em dio- og fjernsynslovens 10 opfylde følgende for tidsrummet kl nævnte sendemuligheder skal omfatte public dækningen skal udover at opfylde kravene i ra betingelser: Danmark og fra udlandet, og opdeles i udsendelser afminimum 15 minut ters varighed eksklusive eventuelle rekla 2. Programvirksomheden på de i 1, stk, I, Public sei-vicc-nyhedsdækning mv. j ordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, 0:\Kulturministeriet\Bekendtgørelser\547922\Dokumenter\547922,fm :11 k05 KFR

2 en selvstændig nyhedsredaktion, der foretager Stk. 7. Nyhedsformidlingen skal varetages af h cds udsende! ser. udsendelser af enkeltindslag fra tidligere ny Stk. 6 Stk. 5 gælder ikke anvendelse i nyheds Stk. 2. Med rådighed over DAB-kapacitet, jf. Stk. 3. Det forudsættes, at tilladelsesindeha magasiner. sendelse af de analogt udsendte programmer. somhed kan bestå af hel eller delvis parallelud mer i digital form. Den digitale programvirk stk. I, følger en forpligtelse til at sende program relsen af de timers nyhedsudsendelser og - 9 opdeles i en øsikanal og en Vestkanal, jf. 1, i en landsdækkende DA13-blok. Såfremt kanalen 1, stk. 1, nr. 3, vil fa rådighed over 256 Kbit/s 3. Tilladelsesindehaver til Landskanalen, jf. Ret og pligt til DAB verne er forpligtet til at sende beredskabsmedde i lelser henhold til reglerne herom i radio- og ikke er udgivet som fonogram. Den skandinavi ske andel afmusikfladen opgøres som skandina eksempel kassette, vinylplade eller CD. Fono viske fonogrammer i procent af totalen af an vene om public service-nyhedsdækning. af kravene i programtilladelsen, herunder afkra den geografisk, hvilket medfører, at et givet pro FM som på DAB,jf. 3. stk. 10, gælder ikke for nyhedsudsendelser. Ny og nyhedsmagasiner,jf. stk. 1. ne lov. de. Dette gælder såvel programvirksomheden på timers public service-nyhedsudsendelser ikke med i opgørelsen afforpligtelsen til at sende omfatter Danmark, Norge og Sverige), det vil grammer omfatter ikke koncertoptagelser, der hedsudsendelser, der er geografisk opdelt, tæller være på mindst 30 procent. Skandinavisk musik der er produceret i Skandinavien (Skandinavien sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i gram eller en given reklame skal udsendes sam Stk. 8. Andelen af skandinavisk musik skal Stk. 9. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindeha Stk. 10. Det er ikke tilladt at opdele sendefla Stk. 11. Forbudet mod geografisk opdeling, jf. Stk. 12. Tilladelsesindehaver/tilladelsesinde udvælgelse, redigering mv. af nyheder. defineres i denne forbindelse som fonogrammer, Skandinavien. Fonogrammer er musik, som er i udgivet mekanisk form afd pladeselskab på for vendte fonogrammer på kanalen målt i minutter. fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af den tidig i hele tilladelsesindehaverens sendeområ haverne skal senest den 1. maj indsende en årlig redegørelse for det foregående år for opfyldelsen O:\Kuhurministerie6Bekendtgere!ser\547922\Dokumente654l922.!rn OB 09:11 k05 KFR delserne til en vinder er fundet. nalen og Vestkanalen lige høje, er buddet på landskanalen det vindende bud. årlige koncessionsafgift betales årligt en varia narius, der får ansvaret for gennemførelsen af auktionen. Stk. 3. Deltagerne byder på storrelsen af den Stk. 4. Mindste bud på den faste årlige konces Stk. 2. Radio- og tv-nævnet vælger en auktio len udbydes ved en åben (engelsk) auktion, hvor bel, omsætningsafhængig afgift,jl 8, stk. 2. lem de tre kanaler,jf. dog stk. 2. der det højeste bud på Landskanalen med sum nalen og kan i deres afgivelse afbud skifte mel men af det højeste bud på østkanalen og det hø på enten østkanalen, Vestkanalen eller Landska 5. Deltagerne vil på auktionen kunne byde Landskanalen,jf. 8, stk. 1. østkanalen og Vestkanalen og 5 mio. kr. for sionsafgift skal være 2 mio. kr. for henholdsvis ved hammerslag er højest, når man sammenhol faste årlige koncessionsafgift. Udover den faste len henholdsvis Vestkanalen. Er buddet på ne, der har afgivet disse bud, der vinder østkana nalen højest, er dette det vindende bud. Er sum men af det højeste bud på østkanalen og det hø jeste bud på Vestkanalen. Er buddet på Landska jeste bud på Vestkanalen højest, er det deltager Stk. 2. Vindende bud er det eller de bud, der deltagerne er samlede og løbende byder på tilla Landskanalen og summen af budene på Ostka 4. Vestkanalen, østkanalen og Landskana /1 uklionen afprogramvirksomheden på FM. Stk. 4. Den digitale programvirksomhed skal kårene af Radio- og tv-nævnet. senest påbegyndes samtidig med påbegyndelse kan blive enige om disse forhold, fastsættes vil sesindehaver/til ladelsesindehaverne og DR ikke af de respektive DAB-sendenet. Såfremt ti Iladel om deltagelse i opbygning, finansiering og drift ver/tilladelsesindehaverne indgår aftale med DR 256 Kbit/s. stk. I, nr. I og 2, vil hver kanal få rådighed over

3 re regler om tilmeldingsprocedure, tilmeldin forhiindstilmelding. Med tilmeldingen accepte sætning det pågældende år, der ligger over Deltagelse i auktionen sker på grundlag af herunder tid og sted. mere regler for gennemførelsen af auktionen, rer deltagerne vilkårene for auktionen. Stk. 3. Radio- og tv-nævnet fastsætter de nær Stk. 2. Radio- og tv-nævnet fastsætter nærme for hver kanal 2,5 pct. af den del afkanalens om og op til 150 mio. kr., 10 pct. afomsætningen fra able afgift for østkanalen og Vestkanalen udgør sætningen fra 200 mio. kr. og derover. Den vari 150 mio. kr. op til 200 mio. kr. og 15 pct. afom 3 Stk. 2. Den variable afgift for Landskanalen 4, stk. 3. nalen er de/det vindende bud ved auktionen, jf. Koncessionsafgiji holdsvis Østkanalen, Vestkanalen eller Landska 8. Den faste årlige koncessionsafgift for hen indehaveren overtræder loven eller bestemmel haveren i forbindelse med tilmeldingen til aukti urigtige oplysninger. verne skal påbegynde programvirksomheden på senest seks måneder efter udstedelse afprograin verne skal inden eventuelt salg af tilladelsen el selskab eller lignende, der er indehaver aftilla efter et eventuelt salg. Stk. 3. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindeha veren tilsidesætter de vilkår, som programtilla delsen er meddelt på, eller hvis tilladelsesinde delsen, eller dele af selskabet. Nævnet påser, at ler tilladelserne afgive oplysninger til Radio- og Stk. 4. Ti Iladelsesindehaver/ti Iladelsesindeha digt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Til onen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet alle de radiofrekvenser, som tilladelsen omfatter, derne eller vinderen af auktionen. Programtilla delsen træder kraft i på udstedelsesdatoen. ser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er en periode af 8 år af Radio- og tv-nævnet til vin 7. Tilladelse til henholdsvis østkanalen, Tilladelser Vestkanalen eller til Landskanalen udstedes for Stk 2. Tilladelserne kan inddrages midlerti ladelserne kan endvidere inddrages, hvis indeha tilladelsen. tv-nævnet om salg af tilladelsen eller salg af det vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt Stk. 3. Der skal ved tilmelding til auktionen frist. tilmeldingen skal indeholde, samt tilmeldings gens udformning, herunder hvilke oplysninger stilles en bankgaranti på 5 mio. kr. O:\Kultiirministeriet\Bekendtgorelser\547922\Dokumenter\ tm :11 k05 KFR selvstændigt årsregnskab for kanalen med opgø Afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet så oppebæres af tilladelsesindehaver/tilladelsesin direkte støtte til den enkelte kanal, uanset om de me- og sponsorindtægter og anden direkte og in Regnskab og opgørelse afafgiflsgrundlag ledes, at de samlede indtægter, herunder rekla verne skal hvert år senest den 1. maj indsende et relse afafgiftsgrundlag til Radio- og tv-nævnet. 10. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindeha inddragesjf. 12. pligtelsen gælder ligeledes, hvis tilladelsesinde haver tilbageleverer tilladelsen eller tilladelsen fra tilladelsens meddelelse, jf. 7, stk. 1. For ble afgift, jf. 8, stk. 2, (herefter kaldet afgifts 4) Finansielle indtægter. ikke i afgiftsgrundlaget. 9. Grundlaget for beregningen af den varia af afgiftsgrundlaget. gramtilladelsens meddelelse. les forud for et år ad gangen, gældende fra pro 3) Aktionærtilskud til underskudsdækning. I) Tilskud til langtidsledige. 2) Ansatte i henhold til jobskabelsesordning. gelse af: indtægter vedrørende kanalen og de radiofre grundlaget) for Østkanalen, Vestkanalen eller i hele tilladelsesperioden, der fastsættes til 8 år Stk, 3. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindeha Stk. 4. Den faste årlige koncessionsafgift beta derover. verne forpligter sig til at betale koncessionsafgift Stk 5. Den variable koncessionsafgift betales bagud hvert år senest I måned efter Radio- og tynævnets modtagelse af årsregnskab og opgørelse kvenser, der er tilknyttet tilladelsen, med undta og 15 pct. af omsætningen fra 100 mio. kr. og omsætningen fra 75 mio. kr. op til 100 mio. kr., Landskanalen er de samlede direkte og indirekte Stk 2. Værdien aflovlige egenreklamer indgår gen fra 50 mio. kr. op til 75 mio. kr., 10 pct. af mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 pct. afomsætnin det pågældende år, der ligger over 100 mio. kr. udgør 5 pct. af den del af kanalens omsætning

4 d eh averne eller af tredj cm and, lie runder ic kl S tk. 2. Regnskabet og opgørelsen af afgifts verne skal uden ugrundet ophold give Radio- og nalens udgifter, el ler at andre afholder omkost moms. skilt. Ved indirekte støtte forstas refusion af ka mesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår sær ninger for kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv 4 Stk. 3. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindeha sen,jf. 12. Stk. 2. Garantien udløses ved ophør aftilladel ves de sidste 36 maneder afafdragsperioden med de afdrag, der erlægges. til enhver tid være gældende i de følgende 36 som forfalder i de følgende 36 måneder, og skal verne eller er under samme kontrol som tilladel Moody s Investors Service Limited på mindst summen af de afdrag på koncessionsafgiften, A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på leres af tilladelsesindehaver/tilladelsesindeha Det Europæiske økonomiske Samarbejdes om råde, og dets langsigtede gæld skal have en ra ting fra Standard & Poors på mindst A eller fra sesindehaver/tilladelsesindehaverne. Pengeinsti tuttet/forsikringsselskabet skal have hjemsted i C}arantierklæi-inger delsesi ndehaver/ti Iladelsesindehaverne, kontrol forsikringsselskab, som ikke kontrollerer tilla er stillet en anfordringsgaranti over for Radioog tv-nævnet udstedt af et pengeinstitut eller et dehaverne skal foranledige, at der til enhver tid dio- og tv-nævnets egen revisor de oplysninger, Stk. 3. Radio- og tv-nævnet har som tilsyns tilfredsstillende i hele perioden. per for opgørelse af afgiftsgrundlaget er som revisor anser for nødvendige for at bedøm korrekt fordeling af indtægterne. revisoren indestår for, at de nævnte princip ner sker til markedspris, og at der sker en ningsgangene skal blandt andet sikre, at for delingen af indtægter ved reklamekampag indbyggede interne kontroller har fungeret myndighed mulighed for at foretage kontrol af i opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forret 11. Tilladelsesindehaver eller tilladelsesin rer, at alle indtægter faktureres og medtages 2) En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at de sor. Tilladelsesindehaver skal i så fald give Ra me opgørelsen. heri indbyggede interne kontroller, der sik I) Der skal udarbejdes en forretningsgang med grundlaget skal opfylde følgende krav: ovenstående forretningsgange og de heri opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revi O:\Kulturrninisteriet\Bekendtgorelser\547922\Dokumenter\ frn :11 k05 KFI?. verne skal udover koncessionsafgiften betale et Landskanalen. fastsættes ved finansårets udgang. Det første år serne fastsættes af Radio- og tv-nævnet således, delse som et acontobeløb. Det endelige beløb 12. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindeha 13. Tilladelsesindehaver/tilladelsesindeha 14. Gebyret betales hvert år ved årets begyn omkostninger i forbindelse med auktionen. virksomhed, herunder udgifter til afholdelse af af udgifterne til Radio- og tv-nævnets samlede på henholdsvis østkanalen, Vestkanalen eller at gebyret dækker de respektive kanalers andel Stk. 2. Det årlige gebyr for tilladelsen/tilladel årligt gebyr for tilladelsen til radiovirksomhed Gebyr veren forpligtet til efter påkrav at betale den re betale forfaldne afdrag samt renter deraf består. Radio- og tv-nævnet henhold i til radio- og Ijern synslovens 50 eller 51, er tilladelsesindeha sterende del aftilladelsesprisen. Stk 3. I tilfælde af inddragelse eller tilbagele vering af tilladelsen sker der ingen tilbagebeta Stk. 2. Hvis tilladelsen inddrages endeligt af den resterende del aftilladelsesprisen. dio- og tv-nævnet fortsat forpligtet til at betale ling af betalt tilladelsespris, og forpligtelsen til at Ophør al tilladelsen verne er ved tilbagelevering af tilladelsen til Ra ti, ikke længere har den i stk, I. anførte rating, delsen, hvis det pengeinstitut eller forsikrings selskab, som har stillet den stk, i nævnte i garan medmindre tilladelsesindehaveren inden to må neder efter Radio- og tv-nævnets påkrav derom Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan inddrage tilla nævnte garanti, ikke længere har den anførte ra nielse med stk. 1. ler forsikringsselskab, der har stillet den i stk. I ting. tv-nævnet meddelelse, hvis det pengeinstitut el foranlediger en ny garanti stillet i overensstem dragsperioden, og således, at garantien nedskri måneder, dog ikke længere end til udløbet afaf

5 Vestkanalen udgør kr for hver kanal. kr Acontobelobet for østkanalen og Stk 2. Acontobeløbet for Landskanalen udgør auktionen. andel af det skønnede acontobelob med tillæg af betales acontobeløbet som en forholdsmæssig særlige engangsomkostninger i forbindelse med ejere af fællesantenneanlæg i de i bilag 6 nævnte der udsendes ved hjælp afdab,jf. 3. Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke de programmer, kommuner at sikre, at der i anlægget sker en for Landskanalen. deling af de programmer, der udsendes på 5 bekendtgørelse l*senipler pà direkte og indirekte indtægter og præc iseringer til opgørelse afatgiftsgrundlaget rndes i hikig 3 til denne / Lars M. Banke BIUAN MIKKLLSFN Kulnirministeriet, den 2. maj 2006 en tilladelseshaver til Landskanalen, påhviler det len og Vestkanalen, påhviler det ejere af fælles en tilladelsesindehaver til henholdsvis østkana Stk. 2. Hvis der som følge af auktionen bliver Stk. 3. Hvis der som følge af auktionen bliver programmer, der udsendes på østkanalen. antenneanlæg i de i bilag 5 nævnte kommuner at programmer, der udsendes på Vestkanalen. sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de tv-nævnets udbud af den femte og den sjette kendtgørelse anvendelse. vedrørende den femte, jordbaserede FM-radiokanal, finder bestemmelserne i nærværende be gørelse nr. 168 af 17. marts 2003 om Radio- og Stk. 3. I det omfang bestemmelser i bekendt grammer på den femte jordbaserede FM-radiokanal ophæves om fordeling i fællesantenneanlæg af pro og Vestkanalen, påhviler det ejere af fællesan tilladelsesindehaver til henholdsvis østkanalen tenneanlæg i de i bilag 4 nævnte kommuner at maj Bekendtgørelsen træder i kraft den Ilvis der som følge afauktionen bliver en Forpligtelse for fællesantenneanlæg (must carry) Ikrafttræden jordbaserede FM-radiokanal regulerer forhold også efter 1januar Stk. 5. Områdeinddelingen,jf. stk. 1-3, gælder Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 313 af 29. april 0:\Kulturministeriet\Bekendtgorelser\547922\Dokumenter\ fm :11 k05 KFR

6 1. Den teoretisk beregnede befolkningsmæssige dækning effekt, retningsdiagram, antennehojde og dækningskort, jf. Den teoretisk beregnede befolkningsmæssige dækning, sendemuligheder, sendepositioner, Bilag I 6 1, stk. 2, 1. pkt. len Sydvest Rundsträlcnde N49 Walt 2. Radiofrekvenser, effekt, retningsdiagram, antennehøjde m.v. jylland max max 65 Tinglev 88, max /54N max max max max 410 watt Arhus 88, max lod 13/56N06 kana- Vestkanalen Lands (e.r.p.) plan i ret og lodret bestemmelser Ibr nabolandskoordination af FM-sendere, der er fastlagt af ITU, den Internationale Telekommunikations Union. Den ovennævnte teoretisk beregnede befolkningsdækning vil blive beskyttet mod forringelser som følge aftil- og afgang af FM-sendere i Danmark og i vore nabolande i henhold til de bindende Station Frekvens Samlet ud- Retningsdiagram Antenne- Position (læng i Mhz strälet sende- højde i mc- de- og breddeeffekt i vand- ter over hav grad) Landskanalen 84 % østkana)cn 43 % Vestkanalen 41 % ning_i % Kanal Teoretisk beregnet befoikningsmæssig dæk 0:\Kulturministeriet\Bekendtgørelser\547922\Dokumenter\ fm :11 k05 KFR

7 IelIIiIIs(Ii(IraIj1 O:\K[tlt[IrrTtIIljsterIet\t3okeI)dtgnrplser\547g22\Doku,(l(,nlt(,r\547922t 1)( :11 k05 Kik 7 Stalin ii Sderj 3 I land I rekveiis i MIlL Sa iii let u(l striiet seiiilc effekt i va 11(1 ret 0 10(1 ret l)i11i i (e.r. j). ) ) jaiitcniie_ II(lj(IC i Inc ler Over hav 300 max max 1500 Walt l30 -l70 max ! I ()SiIiOfl (ligj] (IC o l)ic(l(ic )II(l) 090! I/55N max 50 I max max I))!) max max 800 Mogcltonder 92,4 30 Runclstralende /54N56 Fyn 93, ! 40 max I 0029/55N max max max max max max 500 Grenå 98, max /56N26 Broager (Ra- 98,9 gebøl) 290 Rundstrùlendc I /54N55 Vejle 99, max /55N41 Walt 180 -I 90 max 500 Vendsyssel 102, max /57N30 Vestjylland 103, max /56N max ISO -280 max max max lorsens 103,6 180 Rundstralende /55N51

8 Wall Nord I land 106, iriax 1410 ret og lod ret 09050/57N00 (e.r.p.) plan i Walt e (le kl i vi iiil le i- OVe r hav gia(l) i Nlllz stralet senile liojde i mc de og I)rcdde Stition liekvens Saiii let ud Retti iiigsdiagraiu ii ten lie I osit ion (heug København 91.4 I 1.80(1 0 max 7415 Walt 162 I 2030/55N max 100 Nexø 104,6 20 Rundslralende /55N05 Hammeren RundslrSlende 101 l4046/55n Akirkeby 106,2 32 Rundstrålende /55N04 Hornholm 92, max 320 WatI 248 I4053/55N10 Rønne 105,7 104 Rundstrålende /55N08 Sydsjælland 103, max 242 I 1049/55N16 40 max max 250 Walt 310 max max max 500 Wati 290 max max 500 Walt Walt max max max 100 I 50 max max max I 30 max 5890 østkanalcn Nordborg Rundstrilcnde E56/54N58 I lirtshals 107,0 70 Rundsträlcnde 103 I 0000/57N Watl max max Erritso 106,6 17 Rundsiralende /55N32 Sydals 106,6 56 Rundslralende I/54N54 0:\Kulturrninisteriet\Bekendlgorelse \Dokumenlev\ tin :11 k05 K Ilt

9 :11 k05 KFR 9 3. I)ækiiingskor 3.1. Dækningskort for Vcstkanalcn 3.2. Dækningskort for Østkanalen

10 z Dækningskort for Landskanalen I0 forudsættes det, at henholdsvis østkanalen, Vestkanalen og Landskanalen sikres samme teoretiske planlægningen af FM-båndet. Efter replanlægningen må der endvidere påregnes ændringer afvilkå grafiske dækning i forhold til den geografiske dækning, der fremgår af de viste dækningskort. lægningen. Endelig må der efter replanlægningen påregnes mindre justeringer i FM-kanalens geo evt, ændret forstyrrelsesniveau, der vil blive fastlagt for den femte FM-kanal i forbindelse med re Den teoretisk beregnede befolkningsdækning efter replanlægningen beregnes i givet fald ud fra et rene for frekvenstilladelserne til den femte FM-kanal inden for de rammer, der er fastlagt for replan befoikningsmæssige dækning som i dag,jf. ovenfor under punkt I. Ved en eventuel fremtidig replanlægning af FM-båndet skal der accepteres et højere forstyrrelses niveau forhold til dag for de radiofrekvenser, i i som er omfattet afproveplanlægningen. Endvidere 4. Replanlægning O:\KuItiirminis1eriet\BekendtoreIser\547922\Dokumenter\ fin :11 k05 KFR

11 retiske betiilkningsdækning fra FM sendere ud men tel fra FM plan I ægn i ngskon ferencen i I og lelestyrelsens beregninger af den teo fremgår af tabel 2. i i Annex 2 til slutdoku BiIig 2 FM-sender opgøres ved at lade beregningspro suppleret med oplysninger om nabolandenes rammer (udstrålet effekt, retningsdiagram, antennehojde) for alle FM-sendere er fuldt seskurverne i Rec. 370 og med en azimutop stereomodtagelse. overholdelse af de beskyttelsesforhold, der en minirnurnsfeltstyrke på 54 dbuv/m og 2. Forstyrrelser fra andre sendere opgøres ud 4. Rækkevidden bestemmes ud fra udbredel 6. Beregningen af rækkevidden er baseret på 3. Beregningen er baseret på, at de tekniske 5. Beregningen af rækkevidden er baseret på nede forudsætninger: sens frekvensdatabase (danske FM-sendere) Det teoretisk beregnede dækningsområde for fra de data, der fremgår af IT- og Telestyrel I. Senderens data indgår med de data, der grammet beregne størrelsen af befolkningen iiiden for senderens teometisk beregnede dæknings Den teoretiske befolkningsdækning for en om råde højde for senderantennen. ningsfordel ing og på terrænoplysninger fra Kampsax. Terrænoplysningerne anvendes tide lokkende til at fostlægge den effektive antenne tabase. der er anmeldt til ITU. mai-ks Statistik om landets gcogratiskc befolk modulerne er baseret på oplysninger fra Dan FM-senderen beregnes ud fra følgende overord fremgår af I T- og Telestyrelsens frekvensda FM-sendere samt oplysninger om sendere, udnyttet. se og terrændatabase lbr Danmark. Beregn ings 50 ni. n ingsmoduler indeholdende befolkningsdataba program Cl II Rpltis l8c med tilhørende bereg losning på 10 grader samt en terrænruhed på kres ved hjælp at LS teleom AG s heregnings 0:\Kulturministoriot\Bokondtgarelsor\547922\Dokuinoiito\ lui 08-OS-OG 08:12 kgs K IR tidssandsynlighed og 50 % stedssandsynlig planlægningskonferencen i Der tages regningsmodel kan ikke beregne den teoretiske befolkningsdækning for sådanne sendenet, hvor anvendt til opgørelse af den teoretisk beregnede befoikningsdækning efter en evt. replanlægning. regnes. Beregningerne er baseret pim 95 % bidraget fra forstyrrende sendere. Kun bi ver Sum metoden. Kun de 40 mest forstyr 8. Ved beregning af den samlede, forstyrrende mæssig bebyggelse og i byer. feltstyrke på en given lokalitet anvendes Po rende stationer medtages i beregningerne af drag over 30 dl3uv/ni medregnes. Kun bi drag fra sendere inden for -i-i- 400 khz med styrrelser. højde. Antennens retningsdiagram svarer til for en tillempet beregningsmodel må påregnes kan der bla, gøres brug afsfn (Single Frequen ikke hensyn til polarisation. Ved beregning afbefolkningsdækningen for et Ved en eventuel replanlægning af FM-båndet fig. 2.8 i Annex 2 til slutdokumentet fra FM udvendig anbragt retningsantenne i 10 ni s baseret på JTU IDWM. 10. Der benyttes en kystliniemodel for Danmark 9. Der forudsættes stationær modtagelse med 50% stedssandsynlighed ved stationære for ning for hele sendenettets dækningsområde. den samlede befolkningsdækning. sendenet, medregnes kun én gang i opgørelsen af hed ved tropo-udbredelse hhv. 50% tids- og styrkegrænse overalt: på åbent land, i by sendenet opgøres den samlede befolkningsdæk Områder, der dækkes af flere sendere i samme Network). tt- og Telestyrelsens nuværende be 7. Ved beregningerne benyttes den samme felt cy Network) og NSFN (Near Single Frequency 1kicii IHsfli ru (Isal ii iiie rue fli r (le ii I )C folk iii ii gs m æss ige d ækn i og, f. I, Stk. 2, 2. pkt.

12 indirekte indtægter, (ler skal medregnes afgilis l3eregn Nedenfor er angivet eksempler på direkte og bejde. skal reklameindtægterne fordeles i Y ed ru i e ude a fgi lis g ru ii dl ;u get Bilag 3 12 Naturalieydelser. Indtægter Indtægter Ved tale om betalt husleje. som sendes på kanalen. videretransmission af arbcdsydelser betalt af tredjemand for kanalen eller til dennes drift. eller delvis nalen og andre æterbårne radioer i et samar 1-Ivis der sker fælles salg af reklamer for ka Administrationsbidrag. Værdien Direkte og indirekte indtægter hidrorende andre æterbårne stationer/frekvenser Værdien af andre ydelser stillet til rådighed men kvenser, der er knyttet til tilladelsen/kanalen inkluderes i afgiftsgrundlaget for kanalen. Der kan for eksempel være Nedenfor er angivet præciseringer til opgørel meindtægterne), der kan henføres til de fre Ht - skal pâ æterbårne stationer/frekvenser se neden kun den del af omsætningen (rekla ikke videretransmission på kabel eller satel fra imniaterielle rettigheder. vedrørende salg af udsendelser, fra videretransmission via kabel holdsvis Ostkanalen eller Vestkanalen på af tredjemand. af programmerne fra Landskanalen hen helt se afafgiftsgrundlaget: for. og satellit. Vedrørende videretransmission Salg af sendetid. Bingoindtægter. Tilskud. og sms-tjenesler. ster som for eksempel opkald via 90 numre Lytlerbidrag, herunder ovcrtakserede tjene Gaver. Sponsorindtægter og bidrag. lite kontaktpris for (let pågældende kvartal. tid ville have indbragt ved salg i fri handel. vil sige (Idi pris, som for eksempel reklame indtægter skal opgøres til markedspris, (let (bytteliandel). Værdien al eventuelle barter Markedspris beregnes som den gennemsnit Rek I nin cm dt.gte r nkl u sive barteri ndtægte orundlaizet: 0:\KuIlurministcriot\Bokondturolsor\547922\Dokurneiiter\ liii OG 0912 k05 K IR Hvis Hvis Opgørelsen carry forpligtelse,jf. bekendtgorelsens 15. andel af pakkeprisen svare til den andel muner, der er fuldt dækkede afkanalcn på de frekvenser, der er knyttet til tilladelsen + fol des: som derfor også vil være omfattet af must kendtgørelsen, som indeholder lister over de De områder, der er fuldt dækkede afkanalen lægter skal i sådanne tilfælde foretages såle Folkelallet i (le kommuner, der er fuldt dækkede af kanalen på de frekvenser, der er knyttet til tilladelsen / (I olkctal let de i kom ketallet i andre kommuner, hvor kanalen kan modtages æterspredt) } x reklameindtægten. kanalen, fremgar af bilag D, B og F til be kommuner, der ud fra en teoretisk beregning modtages æterspredt, skal baseres på Gal eksempel en koncern eller et salgssamarbej eksempel reklametid ville have indbragt ved kepris eller kampagnepris, skal kanalens som gennemsnittet af regnskabsårets lytter Hvis der er tale om områder, hvor både ka kampagnen er solgt til en samlet pak nalens frekvens og andre frekvenser dækker, ningen af afgiflsgrundlaget. lups lytterundersogelser, og skal beregnes om en anden lytterundersogelse end Gal af de områder, hvor kanalen kan undersøgelser. Flvis branchen indgår aftale markedspris, det vil sige den pris, som for gældende kvartal. den gennemsnitlige kontaktpris for det på de (for eksempel ty, internet, trykte medier pagner, som kører i flere medier indenfor for eller andre radiostationer), skal indtægterne salg i fri handel. Markedspris beregnes som afgiftsgrundlaget fra de Hælles reklameind forhold til be thi kn ingstal. lups, skal denne anvendes i beregningen. der i indtægterne indgår reklamekam ingen a f på de frekvenser, der er knyttet til henholds vis Landskanalen eller Ostkanalen og Vest er fuldt dækkede af kanalen/kanalerne, og skal disse områder indgå i tælleren i bereg for kanalens andel afkampagnen opgøres til

13 under ejes pakken havde været solgt til deres respek være ydet en lavere abaisats pi tie andre re aftaler og aftaler om anden direkte og indi nalen. prisen p kreativ tid og prisen for selve an I Ivis reklamesalget og indgielse afsponsor de delnition, skal der ske en adskillelse af klamer, end der bliver for reklamerne pa ka tive listepriser. Det vil sige, at der ikke m den ville have haft, hvis alle reklanierne i Eventuel salgsprovision eller andre omkost bundet virksomhed i henhold til ovenstùen I Ivis reklamesalget sker gennem en ejerlbr afgi llsgrund I aget. ninger ni ikke fratrækkes ved opgorelse af 13 skab med en ejerandel pi 20 % eller mere 2) Ved en koncern som tilladclsesindehaver(ne) indizar i, iorstzms et selskab eller anden virksomhed som direkte eller indi rekte - hensyntagen til bestemmende indflydelse - af samme ejerkreds eller koncern eller er et associeret sel lede indtægt indregnes i atgiftsgrundlaget. ler licensindehaverne ejes al, skal den sam samme koncern som licensindehaveren el uanset, om der foreligger koniani betaling. gi fisgrundlaget. klamebureau eller lignende, der er en del af Reklamespots skal opgores til markedspris rekte slotte sker gennem et salgsselskab, re prisen for annonceringen, der indgir i af nonceringen pi kanalen. Det er siledes kun O:\Kulturministeriet\Bekendtgorelser\547922\Dokumonter\ fm :12 k05 Klit

14 )rograninier, dei Spre(ICS p østkanalen, jf. 15, stk. I kommuner, hvoj- ejere af fællesaiiteiineanlæg skal sikre, at (ler i aiilægget sker cii fordeling :i f Bilag 4 14 Bramsnæs Sydsjælland I 03.9 MHz Dianalund Sydsjælland MHz Dragør Sydsjælland MHz Gladsaxe København/Gladsaxe 91.4 MHz Glostrup København/Gladsaxe 91.4 MHz Glostrup Sydsjælland MHz Greve København/Gladsaxe 91.4 MHz Gudme Sydsjælland M1-Jz Gundsø Sydsjælland MHz Frederiksberg København/Gladsaxe 91.4 MHz Frederikssund København/Gladsaxe 91.4 MHz Fredensborg-Humlebæk København/Gladsaxe 91.4 MHz Fladsi Sydsjælland MHz Farum København/Gladsaxe 91.4 MHz Fakse Sydsjælland MHz Ballerup København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Ballerup Syds jælland MHz Birkerød København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Bjergsted Sydsjælland Ml-Iz Bornholm Allinge Gudhjem MI-lz Bornholm Bornholm 92.2 MHz Bornholm Dueodde MHz Bornholm Hammeren MHz Bornholm Neksø MHz Brøndby København/Gladsaxe 91.4 MHz Brøndby Sydsjælland MHz A Ilerod København/Gladsaxe 91.4 Ml lz Albertslund København/Gladsaxe 91.4 MI lz Albertslund Sydsæ1land Ml-Iz Dragør København/Gladsaxe 91.4 MHz Frederiksberg Sydsjælland MHz Fuglebjerg Sydsjælland MHz Gentofte København/Gladsaxe 91.4 MHz Gundso København/Gladsaxe 91.4 MHz koiniiiiiiie Station O:\KtilturministorieG13ekndtgorelser\547922\Dokumenter\ tin OG 09:12 k05 K FR

15 I liliewd Gørlev Sydsjtclland Miii København/Gladsaxe I lashoj Sydsjælland Mlii I lerlev København/Gladsaxe 91.4 Ml lz I ierlev Sydsjælland MHz i laslev Sydsjælland Mlii k o in ni tine St at ion I5 Jerniose Sydsjælland MHz Karlebo København/Gladsaxe 91.4 MHz Kobenhavn København/Gladsaxe 91.4 MFIz Langebæk Sydsjæiland MHz Præstø Sydsjælland MHz Ramso København/Gladsaxe 91.4 Mlix Ramso SydsjæIiand MHz Nykøbing Falster Sydsjæliand MHz Nørre-Alslev Sydsjælland MI-lz Korsor Sydsjælland MHz Ledoje-Sniorurn Sydsjælland MHz Nakskov Sydsjælland MHz Næstved Sydsjælland MHz Møn Sydsjælland MHz Ishøj København/Gladsaxe 91.4 MHz Ishøj Sydsjælland M1-Iz Horsholm København/Gladsaxe 91.4 Mi-Iz Maribo Sydsjælland MHz Lejre København/Gladsaxe 91.4 MHz Lejre Sydsjælland MHz Koge Sydsjælland MHz Fløje Taastrtip Sydsjælland Milz høje Taastrtip København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz i Ividebæk Sydsjælland MHz iils Sydsjælland Mlix I lolbæk Sydsjæihind Mlii I lolmegaard Sydsjælland MHz I Ividovre København/Gladsaxe 91.4 Ml-iz I Ividovre Sydsjælland Mi lx I long Sydsjælland Ml-lz 9l.4 MHz Ilojreby Sydsjælland MHz Ledøje-Smørum København/Gladsaxe 91.4 M1-lz Lyngby-Taarbæk København/Gladsaxe 91.4 MHz Nyborg Sydsjælland Ml-Iz 0\KuItLJrIiIHstoriet\Bekontllgorolser\547922\DokuInellter\ Im k05 KFR

16 Ravnsborg Sydsælland MHz I 03.9 Ml lz Ringsted Roskilde København/Gladsaxe 91.4 MHz Roskilde Sydsjælland MHz Rødovre København/Gladsaxe 91.4 M Hz Sydsjælland - - Koinm uiw Station I 6 )rbæk Sydsjælland MHz Slagelse Sydsjælland MHz Stenlille Sydsjælland MHz Stenløse København/Gladsaxe 9l.4 MHz Svinninge Sydsjælland MFIz Tornved Sydsjælland MHz Tølløse Sydsjælland MHz Tårnby Sydsjælland MHz Vallo Sydsjælland MHz Værløse København/Gladsaxe 91.4 MHz Skibby København/Gladsaxe 91.4 Mllz Skibby Sydsjælland Ml-lz Sakskobing Sydsjæl land Ml-lz Skælskør Sydsjælland Ml-lz Stubbekøbing Sydsjælland MHz Vallensbæk København/Gladsaxe 95.4 MHz Vordingborg Sydsjælland MHz Tranekær Sydsjælland MHz Suså Sydsjælland MHz Ronricde SydsjæHand Ml-Iz Soro Sydsjælland MHz Rødovre - Skovbo Sydsjælland MI-Iz Solrød København/Gladsaxe 91.4 MHz Solrød Sydsjælland MI-lz Stevns Sydsjælland MHz Søllerød København/Gladsaxe 91.4 MHz Tårnby København/Gladsaxe 91.4 MHz - Sydsjælland MI-Iz Skævinge København/Gladsaxe 91.4 M1-Iz Slangerup København/Gladsaxe 91.4 MHz Vallensbæk Sydsjælland MHz Ølstykke København/Gladsaxe 91.4 MFIz 0:\Kulturrninistnriet\Bekondtgarclser\547922\Dokurneiiter\547022lm :12 k05 KFR

17 de programmer, der spredes p Vestkanalen, jf. 15, stk. 2. Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af Bilag 5 17 Børkop Vejle 99.3 MHz Fjends Vestjylland M1-lz Frederikshavn Vendsyssel MHz Gudme Fyn 93.4 MHz Holmsland Sydvestjylland 87.8 MHz 1lolmsland Vestjylland MHz Jelling Vejle 99.3 MHz Kjellerup Vestjylland MHz Langeskov Fyn 93.4 MHz Munkebo Fyn 93.4 MHz Odense Fyn 93.4 MHz Billund Sydvestjylland 87.8 MHz Billund Vejle 99.3 MHz Augustenborg Broager 98.9 MHz Augustenborg Nordborg MHz Broager Broager 98.9 MHz Egvad Sydvestjylland 87.8 MHz Egtved Vejle 99.3 MHz Holstebro Vestjylland MHz Nyborg Fyn 93.4 MHz Norre-Rangstrup Sønderjylland 89.3 M1-Iz Ikast Vestjylland MHz Nibe Nordjylland MHz Karup Vestjylland MHz Aulurn-Fladerup Vestjylland MHz Blaabjerg Sydvestjylland 87.8 MHz Egtved Sydvestjylland 87.8 MHz Grindsted Sydvestjylland 87.8 MHz Helle Sydvestjylland 87.8 MHz Herning Vestjylland MHz Hirtshals Hirtshals MHz Hirtshals Vendsyssel MHz Lemvig Vestjylland MHz Morsø Vestjylland MHz Kommune Station 0:\Kulturministerie1\BekendtøreIse\547922\0okumonter\ fm :12 k05 KFR

18 Sindal Vendsyssel M1-lz Sejlflod Nordjylland MHz Ryslinge Fyn 93.4 MHz Ringkøbing Vestjylland Ml-lz Sallingsund Vestjylland MHz Kommune Station 18 Skorping Nordjylland MHz Sundsore Vestjylland MHz Trehoje Vestjylland MHz Viborg Vestjylland MHz Videbæk Sydvestjylland 87.8 MHz Videbæk Vestjylland MHz Vinderup Vestjylland MHz Ørbæk Fyn 93.4 MFIz Aabybro Nordjylland MHz Aalborg Nordjylland MHz Aaskov Sydvestjylland 87.8 MHz Thyboron-Harboore Vestjylland MHz Sønderborg Broager 98.9 MHz Spottrup Vestjylland MHz Struer Vestjylland MHz Støvring Nordjylland MHz Sundeved Broager 98.9 MHz Ullerslev Fyn 93.4 MHz Varde Sydvestjylland 87.8 MHz Århus Århus 88.6 MHz Årslev Fyn 93.4 MHz Uliborg-Vernb Vestjylland MHz Skjern Sydvestjylland 87.8 MHz Skjern Vestjylland MHz Sydtliy Vestjylland MHz Skive Vestjylland Ml-lz Thyholrn Vestjylland MHz Vejle Vejle 99.3 MHz Ølgod Sydvestjylland 87.8 MHz O:\Kulturminisleriet\Bekendtgørelser\547922\Dokumenter\ fm :12 k05 KFR

19 de programmer, der spredes pi Lamidskanalen, jf. 15, stk. 3. Kommuner, hvor ejere af fællesantenneanlæg skal sikre, at (ler i anlægget sker en fordeling af Bilag 6 19 Fredensborg-Humlebæk København/Gladsaxe 91.4 MHz Albertslund København/Gladsaxe 91.4 MHz Albertslund Sydsjælland MHz Ballerup Sydsjælland Ml-lz Birkerød København/Gladsaxe 91.4 MHz Bjergsted Sydsjælland MHz Blaabjerg Sydvestjylland 87.8 MFIz Bornholm Bornholm 92.2 MHz Bramsnæs Sydsjælland MHz Dianalund Sydsjælland 103.9MHz Egtved Sydvestjylland 87.8 MHz Fjends Vestjylland MHz Fladså Sydsjælland MHz Billund Sydvestjylland 87.8 MHz Egvad Sydvestjylland 87.8 MHz Farum København/Gladsaxe 91.4 MHz Aulum-Haderup Vestjylland MHz Augustenborg Broager 98.9 MHz Augustenborg Nordborg MHz Broager Broager 98.9 MHz Dragør København/Gladsaxe 91.4 MHz Dragør Sydsjælland MHz Allerød København/Gladsaxe 91.4 MHz Ballerup København/Gladsaxe 91.4 MHz Billund Vejle 99.3 MHz Bornholm Allinge-Gudhjem MHz Bornholm Dueodde MHz Bornholm Hammeren MHz Bornholm Neksø MJ-lz Brøndby København/Gladsaxe 91.4 MHz Brøndby Sydsjælland MHz Børkop Vejle 99.3 MHz Egtved Vejle 99.3 MHz Fakse Sydsjælland MHz Komniunc Station 0:\Kulturministeriet\Bekendtgørelser\547922\Ookumenter\547922fm :12 k05 K FR

20 Frederikssund København/Gladsaxe 91.4 MHz Frederiksberg København/Gladsaxe 91.4 MHz Frederiksberg Sydsjælland MHz Frederikshavn Vendsyssel MJ-lz Kommune Station 20 Ikast Vestjylland MHz Helle Sydvestjylland 87.8 MFIz Høng Sydsjælland MHz Gentofte København/Gladsaxe 91.4 MHz Gladsaxe København/Gladsaxe 91.4 MHz Glostrup Sydsjælland MHz Greve København/Gladsaxe 91.4 MHz Grindsted Sydvestjylland 87.8 MHz Gudme Fyn 93.4 MHz Gudme Sydsjælland Ml-Iz Gundsø København/Gladsaxe 91.4 MHz Gundsø Sydsjælland MHz Hashøj Sydsjælland MHz Hillerød København/Gladsaxe 91.4 MHz Holmsland Vestjylland MHz Hvalso Sydsjælland M1-lz Hvidebæk Sydsjælland MHz Højreby Sydsjælland MHz Fløje Taastrup Sydsjælland Mi-lz Fløje Taastrup København/Gladsaxe 91.4 MHz Ilvidovre København/Gladsaxe 91.4 MHz Haslev Sydsjælland MHz Fuglebjerg Sydsjælland M1-lz Glostrup København/Gladsaxe 91.4 MHz Gørlev Sydsjælland MHz Herlev København/Gladsaxe 91.4 Mllz Herlev Sydsjælland MHz Herning Vestjylland MHz Hirtshals Hirtshals MHz Hirtshals Vendsyssel MHz Holbæk Sydsjælland MHz Holmegaard Sydsjælland MHz Holmsland Sydvestjylland 87.8 MHz Holstebro Vestjylland MHz Hvidovre Sydsjælland MHz Hørsholm København/Gladsaxe 91.4 MHz 0:\Kulturministeriet\Bekendtgørelser\547922\Dokumenter\ fm :12 k05 KFR

21 - Vestjylland Karlebo København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Jernlos Sydsjælland MHz JeIlin Vejle 99.3 MHz Ishoj København/Gladsaxe 91.4 MHz Ishoj Sydsjælland MFIz KOI1)I1IIII)e Station 21 Kjellerup Vestjylland M1lz Lemvig Vestjylland MHz Ramso København/Gladsaxe 91.4 MHz Roskilde Sydsjælland MHz Ryslinge Fyn 93.4 MHz Lyngby-Taarbæk København/Gladsaxe 91.4 MHz Nyborg Sydsjælland MHz Næstved Sydsjælland MHz Ravnsborg Sydsjælland MHz Ringkøbing Vestjylland MHz Mon Sydsjælland M1-lz Lecloje-Smorum København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Lejre Sydsjælland MHz [gcbæk Sydsjælland Ml-lz Koge Sydsjælland MHz Lejre København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Karup Maribo Sydsjælland Ml-lz Morsø Vestjylland MHz Nibe Nordjylland MHz Præstø Sydsjælland MHz Ramsø Sydsjælland MHz Nyborg Fyn 93.4 MHz Nykøbing Falster Sydsjælland MHz Nørre-Alslev Sydsjælland MHz Nørre-Rangstrup Sønderjylland 89.3 M1-lz Ml lz Korsør Sydsjælland Ml Iz Kobenhavn København/Gladsaxe 91.4 MHz Langeskov Fyn 93.4 MI-lz Ledoje-Smorum Sydsjæl land Ml-lz Munkebo Fyn 93.4 MHz Nakskov Sydsjælland MHz Odense Fyn 93.4 MHz Ringsted Sydsjælland MHz Roskilde København/Gladsaxe 91.4 Ml lz 0:\Kulturininisteriet\flckendtgorelser\547922\Dokumenler\547922fni :12 k05 KIR

22 Sakskøbing Sydsjælland Ml-lz Sallingsund Vestjylland MHz Rødovre Sydsjælland MHz Ronnede Sydsjælland Ml-lz Rødovre København/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Kommune Station Skælskør Sydsjælland MHz Slangerup København/Gladsaxe 91.4 MHz Sønderborg Broager 98.9 MHz Thyholm Vestjylland MHz Tornved Sydsjælland M1-lz Tranekær Sydsjælland MHz Trehøje Vestjylland M1-lz Stubbekøbing Sydsjælland MHz Thyborøn-Harboøre Vestjylland MHz Skjern Sydvestjylland 87.8 MHz Skibby Sydsjælland MHz Skive Vestjylland MHz Solrød København/Gladsaxe 91.4 MHz Skibby København/Gladsaxe 91.4 MHz Skjern Vestjylland MHz Skovbo Sydsjælland MHz Skørping Nordjylland MHz Slagelse Sydsjælland MHz Solrød Sydsjælland MHz Sorø Sydsjælland MHz Struer Vestjylland MHz Sundsøre Vestjylland MHz Suså Sydsjælland MHz Svinninge Sydsjælland 103,9 MHz Sydthy Vestjylland MHz Støwing Nordjylland M1-lz Stevns Sydsjælland MFlz Sindal Vendsyssel MHz Sejlilod Nordjylland MHz Skævinge København/Gladsaxe 91.4 MHz Spøttrup Vestjylland MHz Stenlille Sydsjælland M1lz Stenløse København/Gladsaxe 91.4 MI lz Sundeved Broager 98.9 MHz Søllerød København/Gladsaxe 91.4 MHz 0:\Kuflurministeriet\Bekendtgoreiser\547922\Dokumenter\ lm :12 k05 KFR

23 U llborg-vemb Vestjylland MFIz kommune Station Ïirnby Sydsjæl land Ml iz iirnby København/Gladsaxe 91.4 Ml lz lollose Sydsjælland MHz 23 Ullerslev Fyn 93.4 Ml-lz Viborg Vestjylland Ml-lz Videbæk Sydvestjylland 87.8 Ml-lz Værløse København/Gladsaxe 91.4 MHz Ørbæk Fyn 93.4 MHz Ørbæk Sydsjælland MHz Aabybro Nordjylland MHz Årslev Fyn 93.4 MHz Aaskov Sydvestjylland 87.8 MHz Varde Sydvestjylland 87.8 MHz Århus Århus 88.6 MHz Ølgod Sydvestjylland 87.8 MHz Vallo Sydsjælland Ml-lz Vejle Vejle 99.3 MHz Vallensbæk Kobenhavn/Gladsaxe 91.4 Ml-lz Vallensbæk Sydsjælland Ml-lz Videbæk Vestjylland M1-lz Vinderup Vestjylland Ml-lz Vordingborg Sydsjælland MI-Iz Ølstykke København/Gladsaxe 91.4 MHz Aalborg Nordjylland MHz 0:\Kulturministeriet\Bekendtgorelser\547922\Dokurnenter\547922Jm :12 k05 KFI<

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte, jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 6, stk. 3, 39, stk. 3, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem te, jo rdbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den femte, jordbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters der foretager udvælgelse,

Læs mere

Bilag 1: Tilmelding. Den femte jordbaserede FM-radiokanal. Den tilmeldtes navn og adresse

Bilag 1: Tilmelding. Den femte jordbaserede FM-radiokanal. Den tilmeldtes navn og adresse Bilag 1: Tilmelding Den femte jordbaserede FM-radiokanal Forsiden skal udfyldes med de relevante oplysninger og underskrives. Oplysninger i tilmeldingen skal følge udbudsmaterialets rækkefølge som angivet

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Oversigt over retskredse

Oversigt over retskredse Domstolsstyrelsen Rets-, kvalitets- og udviklingscentret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. SNM/WBN Oversigt over

Læs mere

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007

Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 Ny kommunal inddeling i Danmark pr. 1/1-2007 99 danske kommuner i Øresundsregionen bliver til 46 Betydning for Øresundsdatabanken Pr. 1. januar 2007 træder den ny kommunalreform i Danmark i kraft. Herved

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder.

Oversigterne er rangordnet efter forbrugets størrelse pr årig for hvert af de fire områder. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 45 Offentligt Notat Besvarelse af FIU 7 alm. del - 7 spørgsmål 45 Spørgsmål: Finansministeren bedes oplyse, hvor stort et beløb hver enkel af de 271 kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999

Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge 22/1999 Bilag 1 - Oversigt over antal skåne- og fleksjob, uge København 168 70 0 0 20 78 98 213 118 0 0 45 50 95 381 312948 12,17 2,46 Frederiksberg 47 18 9 3 14 3 29 22 12 5 3 2 0 10 69 40062 17,22 1,25 I alt

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed

Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Oversigt over frekvenser til lokalradiovirksomhed Frekvens Kommune, som angivet i tilladelsen Status 87,6 Kolding Kommerciel 87,6 København Blandet 87,6 Aalborg Kommerciel 87,6 Århus Kommerciel 87,8 Nykøbing

Læs mere

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan

Kommune/amt/region Svar Tryghedsaftale. ja ja/nej ja/nej Tidsplan Albertslund Kommune Allerød Kommune Arden Kommune Assens Kommune Augustenborg Kommune Aulum-Haderup Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Birkerød Kommune Bjergsted Kommune Bjerringbro Kommune Blaabjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenser

Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenser RADIO- OG TV-NÆVNET Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige mellembølgefrekvenser via auktion København den 5. marts 2004 BILAG MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,978 heraf

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020

Københavns Amt. Vejlængder km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,020 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,020 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,938 heraf

Læs mere

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3

Hjemmeserviceforbruget. fordelt på amter og kommuner Bilag: Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2. Frederiksborg amt 3 Bilag: Hjemmeserviceforbruget fordelt på amter og kommuner 1998 Københavns amt og Københavns og Frederiksberg kommuner side 2 Frederiksborg amt 3 Roskilde amt 4 Vestsjællands amt 5 Storstrøms amt 6 Bornholms

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere

Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt. Sagsnr.: Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 20 Offentligt Kommunens navn Andel undervisning i procent af samlet arbejdstid for lærere Holeby Kommune 31 Rødby Kommune 32 Sydals Kommune 32 Års Kommune

Læs mere

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden.

Kommunenummer kommunenummer.xls. Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN. 165 Albertslund. 201 Allerød. 801 Arden. Kommunenummer 1995 kommunenummer.xls Regnearket indeholder nedenstående tabel: NUMMER NAVN 165 Albertslund 201 Allerød 801 Arden 493 Ærøskøbing 421 Assens 501 Augustenborg 651 Avlum-Haderup 151 Ballerup

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007 opdeles Danmark som bekendt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye

Læs mere

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr.

1999 Procentvis stigning. Staten I alt Kommuner Amtskommuner. København Øvrige København Øvrige. mio. kr. (MHQGRPVEHVNDWQLQJHQ - 145 7DEHO 1999 Procentvis stigning Kommuner Amtskommuner Staten I alt Kommuner Amtskommuner København Øvrige København Øvrige og Frede- og Frederiksberg riksberg pct. ««210 820 1

Læs mere

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001)

Bilag 4. Antal sager o. 26 uger pr Antal sager o. 52 uger pr løbende sager (uge 48, 2001) løbende sager (uge 48, 2001) Bilag 4 Befolkning; 2001 Antal sygedagpengesager; 2001 Antal sager o. 8 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 26 uger pr. 100 løbende sager (uge 48, 2001) Antal sager o. 52 uger pr.

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 79 Offentligt Sager om dagpenge ved sygdom 2004 2005 Hovedstaden, dvs. København, Frederiksberg og Gentofte. 36 30 Hovedstadens forstæder. 32 26 Bykommuner med

Læs mere

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Hvad er Øresundsregionen? Øresundsregionen er i Ørestat (Øresundsdatabanken) defineret som et område bestående af: I Danmark: Alle kommuner

Læs mere

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997

Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997 Tabel 1 Antal fuldtidsbeskæftigede i amter og kommuner 1997. EHQKDYQÃRJÃ)UHGHULNVEHUJÃNRPPXQHU )RUV\ 8QGHU 6RFLDOÃRJ %\ QLQJVYLUN 9HM YLVQLQJ 6\JHKXV VXQGKHGV $GPLQL.RPPXQH XGYLNOLQJ VRPKHG Y VHQ RJÃNXOWXU

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret.

Meddelelser fra CPR-kontoret. INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 11. oktober 2005 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2004-5223-4 Kommunenumre oktober 2005 Revideret 4. oktober 2006 Meddelelser fra CPR-kontoret. NB. Der var en fejl i

Læs mere

Lokalafdelingers oprettelser

Lokalafdelingers oprettelser Lokalafdelingers oprettelser Ældre Sagens lokalafdelinger er listet op arrangeret efter postnummer. For de fleste lokalafdelinger er året for oprettelsen angivet - og i visse tilfælde datoen. Nogle lokalafdelinger

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

!"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, "

!# # $% &'(#)* +),-##..(!&)* + ), - #'! (. )* + ), -!  #.## -, !"# # $% &'(#")* +),-##"..(!&")* + ), - #'! ("." )* + ), -! " #.## -, " / ),-# ),- % ) ), -! 0),, % - 0), 1, 2."!)* 2! )* "" )0-#--! #)0 2%2$"#& )0 &# )* 3 )0 %*!"& )0-#--!$!#"' )0 &)* 3 )0 0 40 -! 02

Læs mere

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte,

Hvor mange gifte kontanthjælpsmodtagere, der efter ½ år på kontanthjælp får nedsat kontanthjælpen med 542 kr. eller i nogle tilfælde det dobbelte, Beskæftigelsesministerens besvarelse af 20-spørgsmål nr. S 3184 af 25. august 2005 stillet af Jørgen Arbo-Bæhr (EL). Spørgsmål nr. S 3184: "Hvor mange personer (omregnet til helårspersoner) fik i 2004

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion RADIO- OG TV-NÆVNET Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion København den 26. marts 2003 BILAG MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NYBROGADE 10 1203 KØBENHAVN

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999

Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Byggeskadefonden Tillæg til Beretning 1999 Medarbejdere pr. 31. Dec. 1999 Direktion Gert Nielsen, direktør Ole Bønnelycke, sekr. chef (jura/teknik) Birger R. Kristensen, sekr. chef (økonomi) Jura Gorm

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER

DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER 29. september 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Bjarne T. Hansen direkte tlf. 33557729 Resumé: DE SENESTE FEM ÅRS SKATTEFRI BOLIGGEVINSTER For fire ud af ti danskere gælder, at de har kunnet

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123)

Bilag : Vejledningsregionerne og uddannelsesgrupper. Afgang fra uddannelsesgrupper : 1. 9. klasse (0112 0122) 2. 10. klasse (0113 0123) Dokumentation for måling af Ungdomsvejledningscentrernes indsats. De valgte resultater er beregnet på baggrund af institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. Der er taget udgangspunkt i de 46

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere