DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 2003 *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 2003 *"

Transkript

1 SHIELD MARK DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 27. november 2003 * I sag C-283/01, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag, Shield Mark BV mod Joost Kist h.o.d.n. Memex, at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), * Proccssprog: nederlandsk. I

2 DOM AF SAG C-283/01 har DOMSTOLEN (Sjette Afdeling) sammensat af dommerne V. Skouris, som fungerende formand for Sjette Afdeling, J.N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen og F. Macken (refererende dommer), generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer justitssekretær: ekspeditionssekretær M.-F. Contet, efter at der er indgivet skriftlige indlæg af: Shield Mark BV ved advokaterne T. Cohen Jehoram og E.J. Morée den nederlandske regering ved H.G. Sevenster, som befuldmægtiget den franske regering ved G. de Bergues og A. Maitrepierre, som befuldmægtigede den italienske regering ved U. Leanza, som befuldmægtiget, bistået af O. Fiumara, avvocato dello Stato I

3 SHIELD MARK den østrigske regering ved C. Pesendorfer, som befuldmægtiget Det Forenede Kongeriges regering ved J.E. Collins, som befuldmægtiget, bistået af barrister D. Alexander Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N.B. Rasmussen og H.M.H. Speyert, som befuldmægtigede, på grundlag af retsmøderapporten, efter at der i retsmødet den 27. februar 2003 er afgivet mundtlige indlæg af Shield Mark BV ved T. Cohen Jehoram, den nederlandske regering ved N.A.J. Bel, som befuldmægtiget, og af Kommissionen ved N.B. Rasmussen og H. van Vliet, som befuldmægtiget, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 3. april 2003, afsagt følgende Dom 1 Ved dom af 13. juli 2001, indgået til Domstolen den 18. juli 2001, har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF forelagt to I

4 DOM AF SAG C-283/01 præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter»direktivet«). 2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag mellem Shield Mark BV (herefter»shield Mark«) og J. Kist, der udøver sin erhvervsvirksomhed under navnet Memex, vedrørende J. Kists anvendelse af kendingsmelodier (jingles), som allerede er registreret af Shield Mark som lydmærker hos Benelux-varemærkemyndigheden. Relevante retsforskrifter Fællesskabsbestemmelserne 3 Direktivet har ifølge dets første betragtning til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes med henblik på at fjerne de eksisterende forskelle, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet. Som det fremgår af direktivets tredje betragtning, har det imidlertid ikke til formål at foretage en fuldstændig tilnærmelse af de pågældende lovgivninger. I

5 SHIELD MARK 4 I direktivets syvende betragtning hedder det, at»virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater«, og at»med henblik herpå bør der udarbejdes en liste med eksempler på tegn, der kan tænkes at udgøre et mærke, hvis de kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«. 5 Direktivets artikel 2 med overskriften»varemærkers form«indeholder listen med eksempler, der er nævnt i syvende betragtning. Den bestemmer:»et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«6 Direktivets artikel 3 med overskriften»registreringshindringer og ugyldighedsgrunde«bestemmer i stk. 1, litra a) og b):»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret: a) tegn, som ikke kan udgøre et varemærke I

6 DOM AF SAG C-283/01 b) varemærker, der mangler fornødent særpræg. «Benelux-landenes lovgivning 7 Kongerige Belgien, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene har fastlagt deres varemærkeret i en fælles lov, Benelux-landenes fælles lov om varemærker (Trb. 1962, s. 58, og Trb. 1983, s. 187, herefter»benelux-loven«), hvis gennemførelse er overdraget til et fælles organ, Benelux-varemærkemyndigheden. 8 Denne lov blev ændret med virkning fra den 1. januar 1996 ved protokol af 2. december 1992 vedrørende ændring af den pågældende lov (Trb. 1993, s. 12, herefter»protokollen«) med henblik på direktivets gennemførelse i de tre medlemsstaters retsorden. 9 Det blev imidlertid ikke anset for nødvendigt at ændre Benelux-loven med henblik på en udtrykkelig gennemførelse af direktivets artikel 2 og 3. I den forbindelse præciseres det i punkt 1.2, sjette og syvende afsnit, i begrundelsen for protokollen:»direktivets artikel 2, der omhandler tegn, der kan beskyttes, giver ikke anledning til en tilpasning af Benelux-loven. Denne artikels ordlyd svarer i vidt omfang til I

7 SHIELD MARK Benelux-lovens artikel 1. Selv om Benelux-lovens artikel 1 i modsætning til direktivets artikel 2 ikke kræver, at tegnene skal kunne gengives grafisk, skal tegnene imidlertid i praksis opfylde dette krav for at kunne beskyttes som varemærke. Direktivets artikel 3 har heller ikke ført til en tilpasning af Benelux-loven. Registreringshindringerne eller ugyldighedsgrundene i artikel 3, stk. 1, genfindes i Benelux-lovens artikel 1 og artikel 4, stk. 1 og 2, sammenholdt med artikel 14, punkt A, stk. 1 [...]«10 Benelux-lovens artikel 1, stk. 1, der således ikke er blevet ændret ved protokollen, bestemmer:»som et individuelt varemærke betragtes betegnelser, afbildninger, aftryk, stempler, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at kendetegne en virksomheds varer.«11 Artikel 1, litra b) i gennemførelsesforordningen til Benelux-loven bestemmer, at»anmeldelsen af et Benelux-varemærke finder sted på nederlandsk eller fransk ved at forelægge et dokument, der [...] gengiver mærket«. I

8 DOM AF SAG C-283/01 12 Benelux-varemærkemyndigheden gennemførte inden ikrafttrædelsen af protokollen den 1. januar 1996 ingen prøvelse af det materielle indhold af en varemærkeansøgning, idet en sådan prøvelse i givet fald blev udført efterfølgende under et ugyldighedssøgsmål eller inden for rammerne af et modkrav i en sag vedrørende en overtrædelse af varemærkeindehaverens rettigheder. I dag undersøges ansøgningerne på grundlag af de absolutte registreringshindringer i Benelux-loven. 13 Hvad angår lydmærker fulgte Benelux-varemærkemyndigheden oprindelig den praksis, at de kunne registreres. Siden dom af 27. maj 1999 afsagt af Gerechtshof, Haag, i sagen mellem parterne i hovedsagen har Benelux-varemærkemyndigheden generelt givet afslag på registrering af lydmærker. Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål 14 Shield Mark er indehaver af 14 varemærker, der er registreret hos Beneluxvaremærkemyndigheden. Det første blev registreret den 5. juni 1992 og de sidste den 2. februar 1999 for forskellige varer og tjenesteydelser i klasse 9 (computerprogrammer optaget på databærere (software) osv.), 16 (tidsskrifter, aviser osv.), 35 (annoncer og reklamer, forretningsadministration osv.), 41 (opdragelse, uddannelse, afholdelse af seminarer vedrørende reklamer, marketing, immaterialret og erhvervsmæssig formidling osv.) og 42 (juridiske tjenesteydelser) i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. 15 Fire af disse varemærker består af et nodesystem med de ni første noder af musikstykket»für Elise«komponeret af L. van Beethoven. To af disse I

9 SHIELD MARK varemærker har betegnelsen»lydmærke, varemærket består af en gengivelse af melodien ved toner, der er (grafisk) gengivet på nodesystemet«. For det ene af disse to mærker er det desuden præciseret, at melodien»spilles på klaver«. 16 Fire andre varemærker består af»de ni første toner af»für Elise««. To af disse varemærker har betegnelsen»lydmærke, varemærket består af den beskrevne melodi«. For det ene af disse to mærker er det desuden præciseret, at melodien»spilles på klaver«. 17 Tre andre varemærker består af musiknodesekvensen»e, dis, e, dis, e, h, d, c, a«. To af disse har betegnelsen»lydmærke, varemærket består af gengivelsen af melodien, der dannes ved den således beskrevne rækkefølge af toner«. For det ene af disse to mærker er det desuden præciseret, at melodien»spilles på klaver«. 18 To af de varemærker, der er registreret af Shield Mark, består af ordet»kukelekuuuuu«(et onomatopoietikon, der på nederlandsk står for en hanes galen). Det ene af de to mærker har betegnelsen»lydmærke, varemærket er et onomatopoietikon, der efterligner en hanes galen«. 19 Endelig er der et varemærke, der består af»en hanes galen«, og som er ledsaget af betegnelsen»lydmærke, varemærket består af den beskrevne galen«. I

10 DOM AF SAG C-283/01 20 I oktober 1992 lancerede Shield Mark en reklamekampagne i radioen, hvor hvert reklameindslag startede med en jingle bestående af de ni første toner af»für Elise«. Desuden udsendte Shield Mark fra februar 1993 et nyhedsbrev om de tjenesteydelser, som Shield Mark tilbød på markedet. Virksomhedens nyhedsbreve blev udstillet på et stativ hos boghandlere og i aviskiosker, og der lød en jingle, hver gang der blev taget et nyhedsbrev fra stativet. Endelig udgav Shield Mark et edb-program for jurister og marketingsspecialister, og hver gang disketten med edb-programmet blev startet, lød der et hanegal. 21 J. Kist udøver virksomhed som kommunikationskonsulent i bl.a. markedsføringsret og varemærkeret, arrangerer seminarer om immaterialret og marketing og udgiver et blad om disse spørgsmål. 22 Under en reklamekampagne, der begyndte den 1. januar 1995, anvendte J. Kist en melodi, der bestod af de ni første noder af»für Elise«, og solgte ligeledes et computerprogram, der ved opstarten udsendte et hanegal. 23 Shield Mark anlagde sag mod J. Kist for krænkelse af varemærkerettigheder og illoyal konkurrence. 24 Gerechtshof, Haag, gav ved dom af 27. maj 1999 Shield Mark medhold i sagen for den del, der var støttet på den almindelige erstatningsret, men frifandt J. Kist I

11 SHIELD MARK for så vidt angik den del af søgsmålet, der var støttet på varemærkeretten, med den begrundelse, at Benelux-medlemsstaternes regeringers hensigt var at afslå registrering af lyde som varemærker. 25 Shield Mark iværksatte appel ved Hoge Raad der Nederlanden, hvorefter denne ret har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»1) a) Skal direktivets artikel 2 fortolkes således, at det er til hinder for, at lyde anses for varemærker? b) Såfremt svaret på spørgsmål 1) a) er benægtende: Medfører den ved direktivet indførte ordning, at lyde skal anses for varemærker? 2) a) Såfremt svaret på spørgsmål 1) a) er benægtende: Hvilke krav stiller direktivet med hensyn til lydmærker til den i artikel 2 omhandlede mulighed for grafisk gengivelse af tegnet, og i forbindelse dermed til den måde, hvorpå ansøgning om et sådant varemærke skal ske? b) Nærmere bestemt, er de i punkt a) nævnte krav opfyldt, såfremt lyden ansøges i form af: nodeskrift I

12 DOM AF SAG C-283/01 beskrivelse i ord i form af et onomatopoietikon beskrivelse i ord på anden måde en grafisk fremstilling som f.eks. et sonagram en lydbærer vedlagt ansøgningsformularen en digital optagelse, som kan aflyttes via internettet en kombination af disse muligheder et andet middel, og i bekræftende fald hvilket?«første spørgsmål 26 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at lydtegn kan anses for varemærker. I benægtende fald ønsker retten ved sit spørgsmål 1) b) oplyst, om denne artikel indebærer, at lydtegn skal kunne anses for varemærker. I

13 SHIELD MARK Indlæg for Domstolen 27 Ifølge Shield Mark fremgår det af syvende betragtning til direktivet, at direktivets artikel 2 ikke indeholder en udtømmende liste over tegn, der kan udgøre et mærke. Alle tegn, der kan anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, kan i princippet tjene som varemærke. Ifølge Shield Mark følger heraf, at eftersom lydtegn åbenbart har en sådan egenskab, kan de tjene som varemærke. 28 Denne fortolkning finder bl.a. støtte i generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen (dom af , sag C-273/00, Sml. I, s ), i forarbejderne til direktivet og de offentlig tilgængelige rådsdokumenter vedrørende vedtagelsen af såvel direktivet som Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), samt i retningslinjerne for undersøgelse ved Harmoniseringskontoret for det Indre Marked (Varemærker og Design). 29 Den nederlandske, franske, italienske og østrigske regering og Det Forenede Kongeriges regering har anført, at lyde er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Da listen i direktivets artikel 2 over tegn, som et varemærke kan bestå af, ifølge disse regeringer kun er vejledende, kan lyde udgøre varemærker. 30 Den franske og den østrigske regering har tilføjet, at henset til direktivets formål om at foretage en harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, skal lyde kunne anses for varemærker, da de kan gengives grafisk. I

14 DOM AF SAG C-283/01 31 Kommissionen har anført, at direktivets artikel 2 kræver, at for at kunne registreres som varemærke skal et tegn kunne gengives grafisk og være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Ifølge Kommissionen fremgår det af ordningen indført ved direktivets artikel 2 og 3, at adskillelsesevnen i artikel 2's forstand i modsætning til i artikel 3's forstand ikke vedrører spørgsmålet, om et tegn konkret kan have fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, men snarere, om det pågældende tegn generelt er i besiddelse af en adskillelsesevne uafhængig af de forskellige kategorier af varer og tjenesteydelser. 32 Lyde kan opfattes af mennesket, som kan huske dem, og gør det muligt at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Desuden kan de gengives grafisk. 33 Da listen i direktivets artikel 2 over tegn, der kan udgøre et varemærke, ikke er udtømmende, følger det efter Kommissionens opfattelse heraf, at tegn, der består af lyde, principielt er egnet til at blive registreret som varemærker, under forudsætning af, at de kan kendetegne varer og tjenesteydelse uden risiko for forveksling, og at de grafisk kan gengives klart, præcist og uforanderligt, samt således at tredjemand med lethed kan forstå, hvilket varemærke der er beskyttet. Domstolens besvarelse 34 Hvad angår spørgsmål 1) a) bemærkes, at direktivets artikel 2 har til formål at definere, hvilke former for tegn der kan udgøre et varemærke. Det fastsættes i denne bestemmelse, at et varemærke kan bestå af alle tegn,»navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage [...]«. I

15 SHIELD MARK Bestemmelsen nævner dog kun tegn, som kan opfattes visuelt enten to- eller tredimensionalt og som således kan gengives ved bogstaver, skrifttegn eller billeder (Sieckmann-dommen, præmis 43). 35 Som det fremgår af artikel 2 og syvende betragtning til direktivet, som omfatter en liste med»eksempler på tegn«, der kan tænkes at udgøre et mærke, er listen således ikke udtømmende. Selv om artikel 2 ikke nævner tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, eksempelvis lyde, er de dog ikke udtrykkeligt udelukket herfra (jf., i denne retning, vedrørende dufttegn, Sieckmann-dommen, præmis 44). 36 Som det i øvrigt er understreget af Shield Mark, de intervenerende regeringer og Kommissionen, er lydtegn ikke efter deres art uegnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. 37 Under disse betingelser skal direktivets artikel 2 fortolkes således, at lyde kan udgøre et varemærke, på betingelse af, at de derudover kan gengives grafisk, hvilket er et spørgsmål, der undersøges som led i behandlingen af spørgsmål Hvad angår spørgsmål 1) b) fastslås det, at direktivets artikel 2 ikke er til hinder for registrering af lyde som varemærker. Medlemsstaterne kan derfor ikke principielt udelukke en sådan registrering. I

16 DOM AF SAG C-283/01 39 Selv om direktivets formål ikke er en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker, fremgår det klart af direktivets syvende betragtning, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater. 40 Som anført af den franske regering, må der i den forbindelse ikke være forskelle fra én medlemsstat til en anden vedrørende arten af tegn, der kan udgøre et varemærke. 41 Det første spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at lydtegn skal kunne anses for varemærker, når de er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og de kan gengives grafisk. Andet spørgsmål 42 Med det andet spørgsmål har den forelæggende ret anmodet Domstolen om at præcisere, under hvilke betingelser et lydtegn kan gengives grafisk i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2, og bl.a. om nodeskrift, beskrivelse i ord i form af et onomatopoietikon, beskrivelse i ord på anden måde, en grafisk fremstilling som f.eks. et sonagram, en lydbærer vedlagt ansøgningsformularen, en digital optagelse, som kan aflyttes via internettet, en kombination af disse muligheder eller ethvert andet middel, opfylder kravene til en grafisk gengivelse. I

17 SHIELD MARK Indlæg for Domstolen 43 For det første er Shield Mark, de intervenerende regeringer og Kommissionen enige om, at enhver grafisk gengivelse af et lydtegn skal opfylde en række krav, for at dette tegn kan udgøre et varemærke. 44 Ifølge Shield Mark skal den grafiske gengivelse være klar, præcis og let forståelig for tredjemand. Ifølge den nederlandske regering skal den være klar og præcis, således at genstanden for varemærkeindehaverens eneret kan fastslås, og let forståelig for dem, der ønsker at slå efter i registeret. Den franske regering har gjort gældende, at den grafiske gengivelse skal være klar og præcis, uden at det kan kræves, at tegnet umiddelbart kan opfattes af offentligheden. Desuden skal det beskyttede tegn være let forståeligt. Ifølge den italienske regering skal denne gengivelse være egnet til at udtrykke lyden, gøre den forståelig samt give den særpræg. Den østrigske regering finder, at lyden af et lydtegn klart skal fremgå af en grafisk gengivelse eller tilstrækkelig klart skal kunne udledes heraf, således at varemærkets eventuelle beskyttelsesområde kan erkendes med tilstrækkelig præcision. Ifølge Det Forenede Kongeriges regering skal gengivelsen i tilstrækkelig grad kunne stå alene samt være præcis og kunne forstås uden de store anstrengelser af de personer, der slår efter i varemærkeregisteret. Endelig har Kommissionen anført, at denne angivelse skal være klar, præcis og uforanderlig, således at tredjemand med lethed kan forstå, hvilket varemærke der er beskyttet. 45 Hvad for det andet angår de former for grafisk gengivelse af lydtegn, der kan accepteres, har Shield Mark, den franske, den østrigske og Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen anført, at et nodesystem udgør en grafisk gengivelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2. I

18 DOM AF SAG C-283/01 46 Shield Mark og den franske regering er i modsætning til Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen af den opfattelse, at en henvisning til et kendt værk, som f.eks.»de ni første noder af»für Elise««, udgør en grafisk gengivelse. 47 I modsætning til den franske regering og Det Forenede Kongeriges regering er Shield Mark og Kommissionen af den opfattelse, at en beskrivelse af en melodi ved transkription af noderne, som den består af, såsom»e, dis, e, dis, e, h, d, c, a«, skal betragtes som en grafisk gengivelse af den pågældende melodi. 48 Shield Mark og den franske og østrigske regering har i det væsentlige tiltrådt, at et sonagram er en grafisk gengivelse, idet den østrigske regering har tilføjet, at en sådan form for anmeldelse skal imødekommes under forudsætning af, at den ledsages af en akustisk gengivelse på en databærer, og den franske regering har bemærket, at denne form for gengivelse kan ledsages af en lydbærer eller en digital optagelse. Heroverfor har Det Forenede Kongeriges regering anført, at denne form i almindelighed ikke kan godkendes, og Kommissionen afviser, at et sonagram på det nuværende tekniske niveau har den tilladte form for grafisk gengivelse som led i en anmeldelse af et tegn som varemærke. 49 Shield Mark og under bestemte omstændigheder (klar og utvetydig beskrivelse) Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen er i modsætning til den franske og østrigske regering af den opfattelse, at et onomatopoietikon ligeledes kan registreres. 50 Hvad angår spørgsmålet om vedlæggelse af en lydbærer sammen med anmeldelsesformularen er det den franske regerings den opfattelse, at formularen kan ledsages af et sonagram eller et spektrogram, og den østrigske regering I

19 SHIELD MARK kræver, at den er vedlagt et sonagram. Brugen af denne påståede form for»grafisk gengivelse«med henblik på at anmelde et varemærke afvises derimod af Shield Mark, Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen. Domstolens besvarelse 51 Indledningsvis bemærkes, at inden for rammerne af det samarbejde, der i henhold til artikel 234 EF er indført mellem Domstolen og de nationale retsinstanser, tilkommer det udelukkende den nationale retsinstans, for hvem en tvist er indbragt, og som har ansvaret for den retlige afgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når de af den nationale retsinstans stillede spørgsmål vedrører fortolkningen af en bestemmelse i fællesskabsretten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse herom (jf. bl.a. dom af , sag C-415/93, Bosman, Sml. I, s. 4921, præmis 59). 52 Domstolen har dog udtalt, at det med henblik på at prøve sin egen kompetence påhviler den at undersøge de omstændigheder, hvorunder den forelæggende ret har forelagt en præjudiciel anmodning. Ånden i det samarbejde, som anmodningen om en præjudiciel afgørelse skal gennemføres i, kræver således, at den forelæggende ret tager i betragtning, at det er Domstolens opgave at bidrage til justitsforvaltningen i medlemsstaterne, men ikke at udøve responderende virksomhed vedrørende generelle eller hypotetiske spørgsmål (jf. bl.a. Bosmandommen, præmis 60). 53 Domstolen kan således bl.a. afslå at træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål fra en national ret, når problemet er af hypotetisk karakter (jf. bl.a. dom af , sag C-111/01, Gantner Electronic, Sml. I, s. 4207, præmis 36). I

20 DOM AF SAG C-283/01 54 I denne sag fremgår det, at Shield Mark ikke har indgivet en ansøgning om registrering i form af en sonagram, en lydbærer, en digital optagelse eller en kombination af disse metoder, således at det stillede spørgsmål som følge af manglende relevans ikke vil blive besvaret, i det omfang det vedrører disse former for gengivelser. 55 Hvad for det første angår de krav, der skal opfyldes ved enhver grafisk gengivelse, har Domstolen i Sieckmann-dommen, der omhandlede dufttegn, fastslået, at for så vidt angår dufttegn skal direktivets artikel 2 fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt det kan gengives grafisk, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar, præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. 56 Disse betingelser kræves ligeledes af lydtegnene, der som dufttegnene ikke i sig selv kan opfattes visuelt. 57 Hvad for det andet angår spørgsmålet om, hvilke former for grafisk gengivelse der kan anerkendes, bemærkes, at selv om det påhviler den forelæggende ret i hvert af de konkrete tilfælde, der er indbragt for den, at fastslå, om tegnet kunne udgøre et varemærke og således gyldigt kunne registreres, har Domstolen dog bemyndigelse til at give anvisninger, hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt en gengivelse i form at musiknoder eller en gengivelse, der anvender skriftsprog, er en grafisk gengivelse af et lydtegn i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2. I

21 SHIELD MARK - 58 Indledningsvis skal det understreges, at et tegn ikke kan registreres som lydmærke, såfremt ansøgeren i sin ansøgning om registrering har undladt at præcisere, at det anmeldte tegn skal forstås som et lydtegn. I et sådant tilfælde vil de kompetente myndigheder vedrørende registrering af varemærker samt offentligheden, herunder navnlig de erhvervsdrivende, nemlig være berettiget til at antage, at der er tale om et ord- eller figurmærke, således som det er gengivet grafisk i ansøgningen om registrering. 59 Hvad for det første angår gengivelsen af et lydtegn ved hjælp af en beskrivelse i skriftsprog kan det ikke på forhånd udelukkes, at en sådan grafisk gengivelse opfylder kravene i denne doms præmis 55. Det bemærkes dog, at hvad angår tegn som de i hovedsagen omhandlede, mangler en grafisk gengivelse, såsom»de ni første noder af «Für Elise««eller»En hanes galen«, i hvert fald præcision og klarhed, og gør det således ikke muligt at fastslå omfanget af den ansøgte beskyttelse. Den kan således ikke udgøre en grafisk gengivelse af et sådant tegn i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel Hvad dernæst angår onomatopoietikoner skal det fastslås, at der er en forskel mellem onomatopoietikonet selv, således som det udtales, og den virkelige lyd, eller den sekvens af virkelige lyde, som det foregiver at gengive fonetisk. I det tilfælde, hvor et lydtegn kun er gengivet grafisk ved et onomatopoietikon, er det hverken muligt for de kompetente myndigheder eller for offentligheden, herunder navnlig de erhvervsdrivende, at fastslå, om det beskyttede tegn er selve onomatopoietikonet, således som det udtales, eller den virkelige lyd. Derudover kan onomatopoietikoner opfattes forskelligt fra person til person eller fra en medlemsstat til en anden. Dette er således tilfældet med det nederlandske onomatopoietikon»kukelekuuuuu«, der skal gengive en hanes galen, og som er meget forskelligt fra det tilsvarende onomatopoietikon på sprogene i de andre Benelux-lande. Følgelig kan et onomatopoietikon alene og uden anden præcisering ikke udgøre en grafisk gengivelse af den lyd, som det foregiver at gengive fonetisk. I

22 DOM AF SAG C-283/01 61 Hvad endelig angår musiknoder, der er en almindelig anvendt form for gengivelse af lyde, udgør en nodesekvens uden anden præcisering, såsom»e, dis, e, dis, e, h, d, c, a«, ikke en grafisk gengivelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 2. En sådan beskrivelse, der hverken er klar, præcis eller kan stå alene, gør det navnlig ikke muligt at bestemme højden og længden af de toner, der danner melodien, der søges registreret, og som udgør vigtige parametre til at genkende denne melodi og som følge heraf til at definere selve varemærket. 62 Derimod kan et nodesystem opdelt i takter, hvor der bl.a. er angivet en nøgle (g-, f-, eller c-nøgle), musiknoder og pauser, hvor formen (for noderne: hel-, halv-, fjerdedels-, ottendedels- og sekstendedels-node osv.; for pauserne: hel-, halv-, fjerdedels- og- ottendedelspause osv.) angiver den relative værdi, og i givet fald eventuelle ændringer (kryds, b eller opløsningstegn) og hvor disse notationer tilsammen bestemmer højden og længden af tonerne udgøre en gengivelse, der er tro mod den lydsekvens, der danner den melodi, som registreringsansøgningen vedrører. Denne form for grafisk gengivelse af lyde opfylder kravene fastsat i Domstolens praksis, hvorefter denne gengivelse skal være klar, præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. 63 Selv om en sådan gengivelse ikke er umiddelbart forståelig, kan den ikke desto mindre let blive det, og således gøre det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden, herunder navnlig de erhvervsdrivende, at få et nøjagtigt kendskab til det tegn, der søges registreret som varemærke. I

23 SHIELD MARK 64 Det andet spørgsmål skal besvares således: Direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt det kan gengives grafisk, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar, præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. Hvad angår et lydtegn er disse krav ikke opfyldt, når et tegn gengives grafisk ved hjælp af en beskrivelse i skriftsprog, såsom hvis det angives, at tegnet består af noderne, som udgør et kendt musikværk, eller det angives, at det er en dyrelyd, eller ved hjælp af et almindeligt onomatopoietikon uden anden præcisering eller ved hjælp af en sekvens af musiknoder uden anden præcisering. Derimod er de nævnte krav opfyldt, når et tegn gengives ved et hjælp af et nodesystem opdelt i takter, hvori der bl.a. er angivet en nøgle, musiknoder og pauser, hvis udformning angiver den relative værdi og i givet fald eventuelle ændringer af fortegn. Sagens omkostninger 65 De udgifter, der er afholdt af den nederlandske, franske, italienske og østrigske regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, som har I

24 DOM AF SAG C-283/01 afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN (Sjette Afdeling) vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Hoge Raad der Nederlanden ved dom af 13. juli 2001, for ret: 1) Artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at lydtegn skal kunne anses for varemærker, når de er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og de kan gengives grafisk. 2) Direktivets artikel 2 skal fortolkes således, at et tegn, som ikke i sig selv kan opfattes visuelt, kan udgøre et varemærke, såfremt det kan gengives grafisk, I

25 SHIELD MARK særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og gengivelsen er klar, præcis, kan stå alene, er let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv. Hvad angår et lydtegn er disse krav ikke opfyldt, når et tegn gengives grafisk ved hjælp af en beskrivelse i skriftsprog, såsom hvis det angives, at tegnet består af noderne, som udgør et kendt musikværk, eller det angives, at det er en dyrelyd, eller ved hjælp af et onomatopoietikon uden anden præcisering eller ved hjælp af en sekvens af musiknoder uden anden præcisering. Derimod er de nævnte krav opfyldt, når et tegn gengives ved hjælp af et nodesystem opdelt i takter, hvori der bl.a. er angivet en nøgle, musiknoder og pauser, hvis udformning angiver den relative værdi og i givet fald eventuelle ændringer af fortegn. Skouris Cunha Rodrigues Puissochet Schintgen Macken Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 27. november R. Grass Justitssekretær V. Skouris Præsident I

26

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * DOM AF 6.5.2003 SAG C-104/01 DOMSTOLENS DOM 6. maj 2003 * I sag C-104/01, angående en anmodning, som Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. december 2002 *

DOMSTOLENS DOM 12. december 2002 * DOM AF 12.12.2002 SAG C-273/00 DOMSTOLENS DOM 12. december 2002 * I sag C-273/00, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 *

DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 * DOM AF 20.3.2003 SAG C-291/00 DOMSTOLENS DOM 20. marts 2003 * I sag C-291/00, angående en anmodning, som tribunal de grande instance de Paris (Frankrig) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996

DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 DOMSTOLENS DOM 26. november 1996 I sag C-313/94, angående en anmodning, som Tribunale di Chiavari (Italien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * DOMSTOLENS DOM 22. juni 1999 * I sag C-342/97, angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0267 - DA Avis juridique important 61999J0267 Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 11. oktober 2001. -

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * I sag C-48/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Landgericht Nürnberg-Fürth (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 6. februar 2014 (*)»Præjudiciel forelæggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 *

DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * KHIM MOD WRIGLEY DOMSTOLENS DOM (plenum ) 23. oktober 2003 * I sag C-191/01 P, Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved V. Melgar og S. Laitinen, som befuldmægtigede,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)»Industriel og kommerciel ejendomsret direktiv 98/71/EF retlig beskyttelse af mønstre artikel 17 betingelse om kumulering af mønsterbeskyttelsen med den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E.

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juni 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige kontrakter på forsvarsområdet artikel 10 artikel 296, stk. 1, litra b), EF beskyttelse af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 *

DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 * CANON DOMSTOLENS DOM 29. september 1998 * I sag C-39/97, angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * PROCTER & GAMBLE MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-468/01 P C-472/01 P, Procter & Gamble Company, Cincinnati (USA), ved advocaten C. van Nispen og G. Kuipers,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Den nye EU-varemærkereform

Den nye EU-varemærkereform Uddannelsesdagen København, den 26. maj 2016 Den nye EU-varemærkereform Hvad gælder nu? 1 3 Varemærkereformen Den 15. december 2015 vedtog Europa-Parlamentet reformpakken bestående af en ny varemærkeforordning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Beskyttelsen af design i EU

Beskyttelsen af design i EU CIIR Update den 3.5.2011 Beskyttelsen af design i EU Professor Jens Schovsbo Dias 1 Design? Dias 2 DSL (DF art. 5 og 6 og 10) 3.Designret kan kun opnås, hvis designet er nyt og har individuel karakter.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * HENKEL MOD KHIM DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 29. april 2004 * I de forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel KGaA, Düsseldorf (Tyskland), ved Rechtsanwalt C. Osterrieth, og med valgt adresse

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * MEDION OG CANON DEUTSCHLAND DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 27. september 2007 * I de forenede sager C-208/06 og C-209/06, angående to anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 *

DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * DOM AF 29.6.1995 SAG C-391/92 DOMSTOLENS DOM 29. juni 1995 * I sag C-391/92, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, først ved R. Pellicer, Kommissionens Juridiske Tjeneste, og M. V. Melgar, der er

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. 07/197 Senere ændringer

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 * DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 14. september 2000 * I sag C-238/98, angående en anmodning, som Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Frankrig) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

ARSENAL FOOTBALL CLUB. DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 *

ARSENAL FOOTBALL CLUB. DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 * DOMSTOLENS DOM 12. november 2002 * I sag C-206/01, angående en anmodning, som High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Det Forenede Kongerige), i medfør af artikel 234 EF har indgivet

Læs mere

"IP Translator" v1.2,

IP Translator v1.2, Fælles meddelelse om gennemførelse af "IP Translator" v1.2, 20. februar 2014 1 Den 19. juni 2012 afsagde Domstolen dom i sag C-307/10 ("IP Translator"), idet den gav følgende svar på de forelagte spørgsmål:

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938994c19... Page 1 of 11 RG1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 5. oktober

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 24. juni 2010 (*)»Appel EF-varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 8, stk. 1, litra b) ordmærket Barbara Becker indsigelse rejst af indehaveren af EF-ordmærkerne BECKER

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 *

DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * KOMMISSIONEN MOD DANMARK DOMSTOLENS DOM 22. juni 1993 * I sag C-243/89, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridiske konsulenter Hans Peter Hartvig og Richard Wainwright, som befuldmægtigede,

Læs mere