Rued Langgaard: Symfoni nr. 15 Søstormen (BVN 375)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rued Langgaard: Symfoni nr. 15 Søstormen (BVN 375)"

Transkript

1 RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION SAMFUNDET Rued Langgaard: Symfoni nr. 15 Søstormen (BVN 375) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Revisionsberetning Kilder A. Partitur. Autograf B. Skitser A. Partitur. Autograf Det Kongelige Bibliotek, Rued Langgaards Samling, RLS 31,1. Autograf. Blæk og farvestift (enkelte tilføjelser med blyant). Titel: Søstormen./ Symfoni Nr. 15 / med Slutningskor til Tekst af Thøger af [!] Larsen / af / Rued Langgaard / Partitur / Instrum. færdig 15 Februar 1949 / 3½ Morgen / [ ] Overskrifttitel: Søstôrmen. Datering s. 1 for oven: Instr begyndt 11 Febr. 49. Kl. 4 Morgen - for neden: komponeret 5/2 49 Kl. 4 Morgen. - 7 Morgen Dateret til slut: København Maj 1937 (Cort Adelersgade) På titelbladets bagside et forord uden overskrift, signeret og dateret 15 Februar Påskrift titelbladet for oven: Herr Kapelmester Grøndahl / med inderlig Tak for d. 17 Marts 1949 fra / og til venlig Erindring om Deres hengivne / Rued Langgård / Ribe 23 Marts På titelbladet for neden påskrift vedr. symfoni nr. 13 og blade, og cm; 68 beskrevne sider; paginering: (titelside), (1 upag. side med forord), 1-4, 5a, 5b, 6-30, (5 blanke sider), 1-35, (3 blanke sider) Papirtype: blad 1-19: Papier Carpentier No. 122, Système Siestrop, déposé (22 systemer); blad 20-38: uden fabrikatangivelse (20 systemer). B. Skitser Det Kongelige Bibliotek, Rued Langgaards Samling (RLS). 1. Temaudkast til finalen (noteret på 2 systemer). RLS 31,3. Blyant. Betegnet: Thema 29/7 32. Orkester. 1 blad, cm; 2 beskrevne sider, upagineret. Udkastet findes på bladets versoside og omfatter 10 takter svarende til t i en noget afvigende version. Indeholder på samme side og på rectosiden andre temaudkast dateret 1937 og Skitse til finalen (noteret på 2-4 systemer). RLS 31,4. Blyant; til dels blæk og farvestift. Betegnet: Udkast til Nattestormen og: Stormnatten. Dateret ved begyndelsen: 20/5 37 og Maj blade, cm; 3 beskrevne sider, upagineret. 3. Skitse til indledende dele (noteret på 2 systemer); ukomplet. RLS 31,2. Blæk. Titel: [flere overstregede titelforslag] / Søstôrmen / Symfoni Nr. 14 / med Slutningskor / af / Rued Langgård / komp og Ribe (Februar) / Delvis Udkast. / skal instrumenteres / [ ] Betegnet hen over side 1: Søstormen Symfoni Nr ; overskrift: Stormnat i Ribe Symfoni Nr. 15 med Slutningskor. Dateret s. 1 for oven: Morgen Kl. 4 5/2 49 (efter Morgenturen Kl 3-4.) - til slut signeret og dateret: 6 Morgen 5 Febr 49 Ribe 3 blade, 34,5 26,5; foliering: (upag. titelblad), 1, 3; blad 2 mangler. Indhold: t t Indeholder også bidrag til andre værker. Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 15 (BVN 375) Side 1 af 5

2 Redaktionsgrundlag Udgaven er baseret på den eneste foreliggende fuldstændige kilde til værket, det renskrevne partitur (kilde A). Skitserne (B) er af præliminær og ufuldstændig karakter og er uden autoritativ kildeværdi. En enkelt redaktionel justering er dog foretaget på basis af supplerende information i kilde B. Retningslinjer for udgaven Udgiverens tilføjelser og rettelser er typografisk markeret i partituret ved hjælp af skarpe parenteser; tilføjede buer er angivet med brudt streg og bueændringer som en kombination af hel og brudt streg. Orienteringsfortegn i runde parenteser skyldes udgiveren (med en enkelt undtagelse, som er anført i noterne nedenfor). Faste fortegn for klarinet 1-2 er tilføjet af udgiveren. Redaktionelle kommentarer samt oplysninger om forhold, der ikke er typografisk markeret i udgaven, findes i noterne. Der er foretaget stiltiende komplettering af artikulationstegn i anden-blæserstemmer, i campane-stemmen og i korsatsen: I autografpartituret noterer Langgaard første- og anden-blæserstemmerne i ét system (ligesom i udgaven). De steder, hvor han noterer førstestemmen med opadvendt hals og andenstemmen med halsen nedad, anfører han konsekvent kun ét artikulationstegn, nemlig over systemet. Det er åbenlyst underforstået, at angivelserne i homofone passager gælder begge blæserstemmer, hvorfor manglende angivelser i disse tilfælde er tilføjet i udgaven uden typografisk markering eller note. Langgaard anvender en tilsvarende notation i campane-stemmen. Klokketonerne cis 1 - e 1 er i manuskriptet noteret med halsen op hhv. ned, men martellato-angivelsen er kun anbragt over den øverste tone, selv om den må gælde begge toner (i udgaven noteres de to toner på én hals og med ét martellatotegn). Endelig findes en tilsvarende notationsmåde i den firstemmige korsats, som i kilden er noteret på to systemer med halse op og ned. Der er generelt kun anbragt ét artikulationstegn ved hvert system, i reglen over T1 og over B1, selv om angivelserne gælder alle fire stemmer. De manglende angivelser (typisk i T2 og B2) er stiltiende tilføjet i udgaven. Tilføjelse af manglende nodepunkteringer og justering af uegalt anbragte dynamiske angivelser er foretaget uden videre. Passager, der gentages, er redaktionelt kompletteret (vice versa) og notationsmæssigt egaliseret. Det drejer sig om følgende passager (de i parentes anførte forskelle er bibeholdt i udgaven): t. 2-5 = t (første gang fff, anden gang ff ; se desuden nedenfor angående divergerende notationsformer af hovedmotivet t. 2-3) t = t t = t , men med en variant af motivet og visse deraf følgende harmoniske ændringer; gensidig komplettering har fundet sted for så vidt angår buer, artikulation og dynamik t (261) = t (269) (marc. i vl 1, t. 254 findes dog ikke i t. 262; fag 1 ikke identisk i t. 260/268) t = (ob 1 node 4 er i t g 2 mod a 2 i t ; vl 2,2 node 2 er i t h 1 mod g 1 i t ) t = t (orkestersatsen) RL henviser blot med betegnelsen come sopra... til de tidligere takter t = t (orkestersatsen) RL henviser blot med betegnelsen come sopra... til de tidligere takter Finalen rummer desuden utallige næsten-gentagelser af de første otte takter (2+2 og 2+2 takter). Notationen er meget uensartet, hvad angår buer, dynamik og artikulation. I de fleste tilfælde synes der at være tale om arbitrære forskelle eller om udeladelser begrundet med, at en passage skal spilles som før. Notationen er i betydelig grad egaliseret af udgiveren, dog med størst konsekvens inden for følgende, parvis parallelle passager (kildens uensartede brug af fz og marc er dog bibeholdt): t ~ t t ~ t t ~ t Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 15 (BVN 375) Side 2 af 5

3 t ~ t Særligt vedrørende symfoniens hovedmotiv Det må konstateres, at symfoniens hovedmotiv t. 2-3, som gentages seks gange, er uensartet harmoniseret, og at grænsen mellem bevidst variation og tilfældigheder i notationen ikke står klar. Forskellene angår cellostemmen (motivets takt 1, node 1-2) og et enkelt sted bratschstemmen (motivets takt 2, node 1). Langgaards vekslende notation, som fremgår af skemaet herunder, er bibeholdt i udgaven. Til orientering anføres også notationen i skitsen (B3), som generelt er mangelfuld m.h.t. fortegn, måske fordi Langgaard momentant har tænkt i faste fortegn (3 'er), skønt notationen er uden disse fortegn. takt vlc (første t., node 1-2) vla (anden t., node 1) A B3 A B3 2-3 es - d e - d as a e - d e - d as a (motivet en stor sekund højere) f - e f - e b h es -d e - d as h (a?) e - es e - es as a es -d es - d as as e - d - a - Noter takt stemme kommentar 1 tutti node 1: seks steder har RL i manuskriptet skrevet Dis eller Dis! ved første node; jfr. udgiverens forod i partituret. campane RLs note Meget skarpe Klokkeklemt af og til flyttet til t vl 2 ces 1 rettet til enharmonisk h i analogi med t. 23, 43, 60, 63 og vl 1 node 3: overflødigt 6 vl 1 node 2: overflødigt 39 campane her utvetydigt i A noteret en oktav dybere end andre steder måske en fejlnotation?; stemmen er ikke anført i B3 vl 2 RL skriver som første Violin i t. 36 til og med 38 - det fremgår utvetydigt af notationen, at vl 2 skal ophøre i t. 38, selv om t. 39 er tom 56 vl 1 node 1: overflødigt 64, 66 tr, cor dynamikken er uklar i A; kilde B3 har i t. 64 et tutti-fz (ffz?) på anden fjerdedel efterfulgt af dim.kile til og med t. 65; redaktionel justering foretaget med skelen hertil 71 ob f rettet til ff i analogi med fag og t tutti stort ff tilføjet i A med farvestift midt på siden mellem tr- og vlsystemerne; 76 vla node 3: overflødigt 91 - Funébre korrigeret til Funebre 101 fag, cor, vl 2 sekstol-angivelser tilføjet af udgiveren i analogi med vl 1 og vlc 118 vlc node 5: overflødigt 126 ob gentaget p opr. tempobetegnelse Langsomt udstreget i A; 136 fl 1 node 1: overflødigt 140 fl 1 node 1: overflødigt trb 2 buer mgl. i A (noteret med halse ned, trb 1 med halse op) 144 cor 2 bue node 2-3 mgl. i A (noteret med halse ned, cor 1 med halse op) 149 vl 1 node 1: stacc. i analogi med tr 1 og t tutti stort ff tilføjet i A med farvestift midt på siden mellem tr- og timpsystemerne; Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 15 (BVN 375) Side 3 af 5

4 ob 2 bue node 2-3 mgl. i A (noteret med halse ned, ob 1 med halse op) 151 vl 2 node 2: fejlanbragt i analogi med unison ob og cl og i analogi med t vla node 3: overflødigt 153 fag node 1: overflødigt 154 timp bue til t. 155 i analogi med t. 78 (sideskift i A mellem t. 154 og 155) 162 fag f-nøgle tilføjet redaktionelt, idet t. 155 i A er noteret i c-nøgle (i udgaven i f-nøgle); efterfølgende skift til f-nøgle (inden t. 163) mgl. i A 169 cl 1 node 1: overflødigt ekstra 173 cb 1 buer mgl. i A (noteret med halse op, cb 2 med halse ned) 184 vl 1 ekstra p tilføjet med farvestift i A; 190 vl 1 uegalt anbragt kile i A fra t. 190 node 3 og ind i t. 191 justeret i analogi med t vla node 1: overflødigt 201 fag 1 node 1: overflødigt 204 vla overflødigt divisi funébre rettet til funebre A har overskriften Finale med Slutningskor. Tekst af Thøger Larsen - gentaget taktangivelse (alla breve) 257 timp bue fra node 1 til t. 258 node 1 i analogi med t. 265, 273, 281 m.fl. 258 tutti RL skriver tydeligvis stacc. som en streg i denne og tilsvarende takter i A; udgiveren har opfattet det som staccatissimo i modsætning til fl og ob t. 255 og ob 1 og cl t. 257, hvor stacc. har tydelig form som en prik fl gentaget f i taktens begyndelse (efter bladvending i A) tr, trb 1-2 node 2: gentaget f 259 ob 2, cl 2 bue node 1-2 i analogi med fl 2, cor 2 og t. 267, 269 m.fl. 260 fag, cor, tr, trb, tuba f i taktens begyndelse i analogi med øvrige stemmer og t picc node 1: a2 (notationsfejl) vlc 1 node 1: fz og erstattet med redaktionelt tilføjet marc. i analogi med fag 267 cor 2 bue node 1-2 i analogi med fl, ob, cl og t cl 2 node 2: b 1 rettet til d 2 i analogi med t. 259, 261, 267, , 280 fl overflødigt a2 sempre 272 cl 1 bue fra node 1 til t. 273, men uden endepunkt i denne, i analogi med ob og t cb d tilføjet i analogi med t. 281 og trb 2 fejlanbragt (ikke slettet?) fjerdedelspause på anden fjerdedel 296 picc, fl node 1: gentaget ff 297 fl 2, ob 2, cl 2, cor 2 bue node 1-2 i analogi med t. 259 og fag, vcl, cb node 2: ( ) ved trillen skyldes RL (A) 302 fl overflødigt a2 304 cb A har colla cello i takten, men udgiveren har ikke taget dette efterretteligt ved node 1, som i stedet er anført i analogi med t. 274 og , 307 vlc, cb node 2: gentaget ff (marc. tilføjet i analogi med fz i t. 275 og 277) 307 TTBB tekst: det rettet til Det i overensst. med digtets publicerede form 308, 310 trb 3, tuba marc. redaktionelt tilføjet i analogi med t. 300 og trb 1-2, vlc, cb node 5: overflødigt B2 tekst: til sidst i takten (efter Orgelbarok) er anført et og uden node; 324 cb 1 c tilføjet i analogi med t. 310, 323 og trb 3, tuba node 1: stemmerne er i A noteret i samme system, og det uklart hvorvidt node 1 skal spilles af trb 3 eller tuba eller evt. begge instrumenter 331 TTBB tekst: klem rettet til Klem i overensst.med digtets publicerede form Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 15 (BVN 375) Side 4 af 5

5 341, 343 B1 343 vla 1 node 1: overflødigt node 1: overflødigt 354 BBar solo A har vildt; redaktionelt oversat til feroce 358 fl node 1: punktering (notationsfejl) 365 timp node 1: umensureret tremmolo ændret til tr 375 TTBB tekst: orddelingen gnis-ter i A rettet til gni-ster 377, 379 timp node 1: umensureret tremmolo ændret til tr 378, 380 cor overflødigt a2 383 tr overflødigt a2 390 vl 1 f rettet til ff i analogi med øvrige strygere og t TTBB node 3: overflødigt (umotiveret) ff TTBB tekst: teksten var opr.: gale af lyst til en Himmelfart med de usalige Storme (skrevet over korsatsen i A); RL har senere (under korsatsen) tilføjet: med de usalige Storme gale af Lyst til en Himmelfart!; i t er den opr. tekst overstreget, men i t (efter bladvending i A) står teksterne parallelt som om tenorstemmerne skal synge med de usalige Storme, mens basserne synger gale af Lyst til en Himmelfart!; det forekommer dog mest sandsynligt, at en forglemmelse er skyld i, at den opr. tekst ikke er overstreget t , hvorfor udgaven kun anfører den senest tilføjede tekst i alle fire stemmer 397 B2 node 1: rettet fra til, idet teksten opr. (jfr. note ovf.) var Himmelfart (tre stavelser), men er ændret til Storme (2 stavelser) uden at noderne samtidig er rettet 400 T1, B1, B2 node 1-2: rettet fra til. i analogi med T1, idet teksten opr. (jfr. note til t ovf.) var Stor- (én stavelse), men er rettet til Him-mel- (to stavelser) uden at noderne samtidig er ændret , TTBB tekst: ordene Himmelfart! og en Himmelfart! er understreget af RL i A; understregningen medtaget 404 tutti takten er for orkestersatsens vedkommende en gentagelse af t. 326 med styrkegraden f; i t. 404 skal styrken dog næppe nedsættes fra ff til f; f derfor BVN, rev Nodeudgavens kolofon: Rued Langgaard: Symfoni nr. 15 "Søstormen" (BVN 375) 2003 Edition SAMFUNDET, Copenhagen. BVN- numre refererer til Bendt Viinholt Nielsen: Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret værkfortegnelse. Odense Universitetsforlag, Hovedredaktør for Rued Langgaard Udgaven på Edition Samfundet: Bendt Viinholt Nielsen. Redaktionsassistent på nærværende udgivelse: Mike Cholewa. Klaverpartitur til finalen udarbejdet af Ole Ugilt Jensen. Rued Langgaard Udgaven er etableret med støtte fra Carlsbergfondet. Den her foreliggende udgivelse er støttet af Langgaard-Fonden, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Gangstedfonden og Carlsbergfondet. Spilletid: ca. 16 minutter. Rued Langgaard Udgaven. Revisionsberetning. Symfoni nr. 15 (BVN 375) Side 5 af 5

Rued Langgaard: Symfoni nr. 5, version 1 (BVN 191)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 5, version 1 (BVN 191) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 5, version 1 (BVN 191) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur. Afskrift

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 13 Undertro (BVN 319)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 13 Undertro (BVN 319) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION SAMFUNDET Rued Langgaard: Symfoni nr. 13 Undertro (BVN 319) Kritisk førsteudgave ved Ole Ugilt Jensen Revisionsberetning Kilder A. Partitur. Autograf B. Skitser C. Fragmenter

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 11 Ixion (BVN 303)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 11 Ixion (BVN 303) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 11 Ixion (BVN 303) Kritisk førsteudgave ved Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur.

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 9 Fra Dronning Dagmars By (BVN 282)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 9 Fra Dronning Dagmars By (BVN 282) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 9 Fra Dronning Dagmars By (BVN 282) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur.

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 16 Syndflod af Sol (BVN 417)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 16 Syndflod af Sol (BVN 417) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 16 Syndflod af Sol (BVN 417) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur. Autograf

Læs mere

RUED LANGGAARD UDGAVEN

RUED LANGGAARD UDGAVEN RUED LANGGAARD UDGAVEN REDAKTIONSVEJLEDNING 2 VEDR. TEKSTDELENE Side 1 af 14 RUED LANGGAARD UDGAVEN REDAKTIONSVEJLEDNING 2 VEDR. TEKSTDELENE Udarbejdet af Bendt Viinholt Nielsen, juni 2001 senest rev.

Læs mere

Rued Langgaard: Flammekamrene (BVN 221)

Rued Langgaard: Flammekamrene (BVN 221) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION SAMFUNDET Rued Langgaard: Flammekamrene (BVN 221) Kritisk førsteudgave ved Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen Revisionsberetning Kilder A. Renskrift/afskrift B. Forudgående

Læs mere

Rued Langgaard: Violinsonate nr. 1 Viole (BVN 94)

Rued Langgaard: Violinsonate nr. 1 Viole (BVN 94) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION SAMFUNDET Rued Langgaard: Violinsonate nr. 1 Viole (BVN 94) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen og Ole Ugilt Jensen Revisionsberetning Kilder A. Partitur 1945

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 2 Vaarbrud Original version (BVN 53[a])

Rued Langgaard: Symfoni nr. 2 Vaarbrud Original version (BVN 53[a]) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 2 Vaarbrud Original version (BVN 53[a]) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning BVN-numre refererer

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 4 Løvfald (BVN 124)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 4 Løvfald (BVN 124) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 4 Løvfald (BVN 124) Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur. Afskrift med RLs

Læs mere

RUED LANGGAARD UDGAVEN

RUED LANGGAARD UDGAVEN RUED LANGGAARD UDGAVEN REDAKTIONSVEJLEDNING 1 VEDR. NODERNE Side 1 af 9 RUED LANGGAARD UDGAVEN REDAKTIONSVEJLEDNING 1 VEDR. NODERNE Udarbejdet af Bendt Viinholt Nielsen, 2 senest rev. 19. maj 21. En række

Læs mere

Rued Langgaard: Symfoni nr. 10 Hin Torden-Bolig (BVN 298)

Rued Langgaard: Symfoni nr. 10 Hin Torden-Bolig (BVN 298) RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Symfoni nr. 10 Hin Torden-Bolig (BVN 298) Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kilder og kritisk beretning Kilder A. Partitur. Autograf

Læs mere

Rued Langgaard: Orgelpræludier og mindre orgelstykker

Rued Langgaard: Orgelpræludier og mindre orgelstykker RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Orgelpræludier og mindre orgelstykker 1940-47 Udgivet af Birgitte Ebert og Bendt Viinholt Nielsen Redaktionelle bemærkninger Redaktionsgrundlag

Læs mere

Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster 1906-1915

Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster 1906-1915 RUED LANGGAARD UDGAVEN EDITION WILHELM HANSEN Rued Langgaard: Sange til danske og norske tekster 1906-1915 Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen og Ole Ugilt Jensen Redaktionelle bemærkninger Redaktionsgrundlag

Læs mere

ROSENGAARDSSPIL. Rued Langgaard ROSE GARDEN PLAY FOR STRYGEKVARTET FOR STRING QUARTET. Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

ROSENGAARDSSPIL. Rued Langgaard ROSE GARDEN PLAY FOR STRYGEKVARTET FOR STRING QUARTET. Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen Rued Langgaard ROSENGAARDSSPIL ROSE GARDEN PLAY 1918 BVN 153 FOR STRYGEKVARTET FOR STRING QUARTET Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED LANGGAARD

Læs mere

STRYGEKVARTETSATS (ITALIENSK SCHERZO)

STRYGEKVARTETSATS (ITALIENSK SCHERZO) Rued Langgaard STRYGEKVARTETSATS (ITALIENSK SCHERZO) STRING QUARTET MOVEMENT (ITALIAN SCHERZO) 1950 BVN 408 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED

Læs mere

Redaktionsprincipper for RUED LANGGAARD UDGAVEN

Redaktionsprincipper for RUED LANGGAARD UDGAVEN RUED LANGGAARD UDGAVEN Redaktionsprincipper for RUED LANGGAARD UDGAVEN Udarbejdet af Bendt Viinholt Nielsen 2000. Senest revideret november 2006 Indhold: Indledning s. 2 Kilderne s. 2 Overordnede redaktionsprincipper

Læs mere

STRYGEKVARTET NR. 4 Sommerdage

STRYGEKVARTET NR. 4 Sommerdage Rued Langgaard STRYGEKVARTET NR. 4 Sommerdage STRING QUARTET NO. 4 Summer Days 1914-18, omarbejdet / reworked 1931 BVN 215 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN

Læs mere

TONEBILLEDER for sangstemme og orkester

TONEBILLEDER for sangstemme og orkester Rued Langgaard TONEBILLEDER for sangstemme og orkester TONE PICTURES for voice and orchestra Tekster af / Texts by Jenny Blicher-Clausen, Ivan Turgenjev og / and Holger Drachmann 1917 BVN 133 Kritisk udgave

Læs mere

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold

Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Notation af trommesæt i Sibelius 5 Indhold Vedr. tasteanvisninger:... 2 1. Vælg et trommesystem... 2 1.1 Halsene skal vende opad... 2 2. Notation af trommerytmer... 4 2.1 Tostemmig trommenotation... 5

Læs mere

STRYGEKVARTET NR. 1. Rued Langgaard STRING QUARTET NO , rev Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

STRYGEKVARTET NR. 1. Rued Langgaard STRING QUARTET NO , rev Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen Rued Langgaard STRYGEKVARTET NR. 1 STRING QUARTET NO. 1 1914-15, rev. 1936 BVN 68 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED LANGGAARD EDITION EDITION

Læs mere

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold

Poparrangement. Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen. Indhold Poparrangement Arbejdspapirer til højniveau af Jakob Jensen Indhold Flyde/akkordkor flyd, rytmer og svar... 1 Basstemme... 2 Trommestemme... 3 Medstemme 1... 4 Medstemme 2 Fra terts til sekst... 5 Medstemme

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

RUED LANGGAARD. SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 3)

RUED LANGGAARD. SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 3) RUED LANGGAARD SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER 1916-1949 for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 3) SONGS TO DANISH AND NORWEGIAN TEXTS 1916-1949 for voice and piano (Collected songs vol. 3) Kritisk

Læs mere

DIGTE AF GOETHE for mandskor (TTBB)

DIGTE AF GOETHE for mandskor (TTBB) RUED LANGGAARD DIGTE AF GOETHE for mandskor (TTBB) POEMS BY GOETHE for male chorus (TTBB) (1913) BVN 57 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen The Rued Langgaard Edition Edition

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

STRYGEKVARTET NR. 5. Rued Langgaard STRING QUARTET NO , rev Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

STRYGEKVARTET NR. 5. Rued Langgaard STRING QUARTET NO , rev Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen Rued Langgaard STRYGEKVARTET NR. 5 STRING QUARTET NO. 5 1925, rev. 1926-38 BVN 189 Kritisk udgave ved Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD UDGAVEN THE RUED LANGGAARD EDITION EDITION

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for tilsynsfører. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for tilsynsfører Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. Hanedans Lærervejledning til Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS Hanedans Lærerveledning til Elevlyt Musik på Tværs Lærerveledning til Elevlyt Carl Nielsen: Hanedans fra operaen Maskarade 1 Stykket varer 5 minutter og 5 sekunder. Besætningen er: Træblæsere:

Læs mere

RUED LANGGAARD. SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 2)

RUED LANGGAARD. SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 2) RUED LANGGAARD SANGE TIL DANSKE OG NORSKE TEKSTER 1906-1915 for sangstemme og klaver (Samlede sange bind 2) SONGS TO DANISH AND NORWEGIAN TEXTS 1906-1915 for voice and piano (Collected songs vol. 2) Kritisk

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. UDSTILLINGSBILLEDER Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. UDSTILLINGSBILLEDER Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS UDSTILLINGSBILLEDER Elevlyt Musik på Tværs Elevlyt Indhold Gnomus...3 Tuileries...5 Bydlo...7 Kyllingernes dans i æggeskallerne fra Udstillingsbilleder 1...9 Kyllingernes dans i æggeskallerne

Læs mere

1. Forstærkning af melodien

1. Forstærkning af melodien http://cyrk.dk/musik/medstemme/ Medstemme Denne artikel handler om, hvordan man til en melodi kan lægge en simpel andenstemme, der understøtter melodien. Ofte kan man ret let lave en sådan stemme på øret,

Læs mere

RUED LANGGAARD. Tekst af komponisten. Text by the composer. Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen. Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

RUED LANGGAARD. Tekst af komponisten. Text by the composer. Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen. Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen RUED LANGGAARD ANTI KR I ST ANTICH R I ST Opera i prolog og seks billeder Tekst af komponisten Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen Kommentar Rued Langgaard Udgaven Opera in a prologue and six scenes

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association

Gradsprøver. -program. European Piano Teachers Association Gradsprøver -program European Piano Teachers Association EPTA Danmark Carit Etlarsvej 4, 2840 Holte Tel: 45 42 29 63 Mobil: 28 39 01 07 Fax: 38 33 52 58 e-mail: info@epta.dk www.epta.dk BG Bank: 1551-0016796603

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621

Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621 numismatisk rapport 97 7 Varianter af Christian IV kronemønt 1618-1621 Når man ser på de pragtfulde kronemønter fra perioden 1618 til 1621 er der et utal af varianter, som fortjener en nærmere beskrivelse.

Læs mere

Swing. Af Steen Plesner og Susanne Riber

Swing. Af Steen Plesner og Susanne Riber 261 Swing f Steen Plesner og Susanne Riber Der findes næppe noget musikalsk udtryk, der er så gennemdiskuteret som swing, og selvom ingen er i tvivl om, hvornår et musikstykke swinger eller ikke, er meningerne

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Brugermanual for administrator. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for administrator. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for administrator Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 9 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Tilsynsliste... 7 Brugere... 7 Skift kode... 9 Log på... 9 Side 2 af 9 Forside

Læs mere

FORORD. Hensynet til praktisk brug har ligeledes været bestemmende for valg af tonearter.

FORORD. Hensynet til praktisk brug har ligeledes været bestemmende for valg af tonearter. FORORD Med nærværende flerstemmige koralbog fremlægges melodisamlingen til Den Danske Salmebog (DDS 2002). Melodihenvisningerne i DDS 2002 og det heraf følgende melodirepertoire er fastlagt af Salmebogskommissionen

Læs mere

Vejledning i Avanceret CV

Vejledning i Avanceret CV Vejledning i Avanceret CV Avanceret CV giver nu dig og hele organisationen en lang række spændende muligheder for at registrere medarbejderes og lederes CV, kompetencer, kurser, certificeringer o.l. samt

Læs mere

Rhapsodie norvégienne No 1.

Rhapsodie norvégienne No 1. Sil-sammen-Serie Play-together-Series 5 arts Johan Svendsen Rhasodie norvégienne No 1. Arranged by Arne Dich For strings and woodwinds in almost any combination 1. lute 1. oboe 1. clarinet in Eb 1. clarinet

Læs mere

IXION. en krigssymfoni i minefeltet mellem. af Bendt Viinholt Nielsen

IXION. en krigssymfoni i minefeltet mellem. af Bendt Viinholt Nielsen IXION en krigssymfoni i minefeltet mellem kunst, koncept og kuriosum af Bendt Viinholt Nielsen Indledning En del af dem, der første gang hører Ixion, Rued Langgaards symfoni nr. 11 fra 1944-45, vil utvivlsomt

Læs mere

Nodelæsning. Guitarister

Nodelæsning. Guitarister Nodelæsning for Guitarister Jesper og Morten Nordal Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2012 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Dmitrij Sjostakovitj:

Dmitrij Sjostakovitj: Dmitrij Sjostakovitj: Bureaukraten fra balletten Bolten 1 Stykket varer 2 minutter og 47 sekunder. Besætningen er: Træblæsere: 2 piccolofløjter, 2 oboer, engelskhorn, 2 klarinetter, es-klarinet, 2 fagotter,

Læs mere

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg

Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Ole Skou feb.2011 side 1 Komponer mønstre i nøglerytmer ud fra Dm og C Et kompositions og arrangements oplæg Oplægget er en demonstration af en metode til

Læs mere

Grundtvig-arkivet fase.: 378.:

Grundtvig-arkivet fase.: 378.: L 2. Grundtvig-arkivet fase.: 378.: Titel el. kort indholdsangivelse: Antal sider: 218. Papirsort (farve og evt vandmærke): hvid 7. L-25. Registreret afisj d. f 1 1955. Evt. enhedens nr.:l-25. Taler på

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Primus-begyndervejledning-Jazz

Primus-begyndervejledning-Jazz Primus-begyndervejledning-Jazz Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing-arrangement ud fra en MIDI-fil. Den Midi-fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg-gymhf.dk/gj/primus/index.htm.

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal lytte til et uddrag af satsen, der består af fire små kontrastfyldte afsnit. De skal parvis associere til musikken og finde frem til et handlingsforløb

Læs mere

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002

Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Om skalaer, tonearter og akkorder 1 CD 02/2002 Når skalaen ligger fast har man materialet til melodisk og harmonisk stof i skalaens toneart Vi spiller Lille Peter Edderkop i C dur og kan derfor betjene

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal give udtryk for deres oplevelse af sangen ved sammen at finde det stemningsbillede, som de synes passer til sangen. Sådan bliver de fortrolige med sangen,

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Orkester og sinfonietta

Orkester og sinfonietta Erik Højsgaard: Værkliste (1) Orkester og sinfonietta Fire skitser (1989-90) Fragment (1995) Koncert for og orkester (1975, rev. 1976-1978) Koncert for klaver og orkester (1984-85) Refleksion (1977) Scherzo

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part)

Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedrørende Specifikation af serviceinterface for person (part) Dette er KLs høringssvar på den offentlige høring om specifikation af serviceinterface

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Symfoniorkestrets verden

Symfoniorkestrets verden Symfoniorkestrets verden Til koncert med DR SymfoniOrkestret Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Orkestret, du skal høre spille, er et symfoniorkester. Ved du, hvad et symfoniorkester er?

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

Af Per Nørgård. 3. Oplevede du sats II som overvejende mørk eller lys, i klange og melodisk stemning

Af Per Nørgård. 3. Oplevede du sats II som overvejende mørk eller lys, i klange og melodisk stemning H I M M E L K I M ( 2 0 0 3 ) 2 M E L O D I E R, 3 KO R S T Y K K E R, 4 S AT S E R : 1 V Æ R K LY T T E Ø V E L S E R ( 2 0 0 3 ) Af Per Nørgård Indledende note. Teksten er et oplæg til under visningstime(r)

Læs mere

Richard Wagner. Siegfried Idyll. Arranged by Arne Dich. For strings and woodwinds in almost any combination

Richard Wagner. Siegfried Idyll. Arranged by Arne Dich. For strings and woodwinds in almost any combination Sil-sammen-Serie Play-together-Series 5 arts, nr 2 Richard Wagner Siegried Idyll Arranged by Arne Dich For strings and woodwinds in almost any combination 1. lute 1. oboe 1. clarinet in Eb 1. clarinet

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer.

Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Vejledning til Opgavesystem (lærer) I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan Opgavesystem i UDDATA+ administreres og bruges som lærer. Indhold Begreber og forudsætninger... 2 Opret opgaver på hold...

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Bibliografisk synopsis

Bibliografisk synopsis Bibliografisk synopsis 1. BREFS BREFS Bibliographie du Réalisme français en Scandinavie er udviklet gennem et intenst samarbejde i RFS-projektets bibliografigruppe bestående af: Danmark: Jane Nørgaard

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

INFORMUSIK RAMMER. Do it! Mød Veronica AALBORG. Sådan er et orkester sammensat. Orkester Norden. Se side 2. februar 2015

INFORMUSIK RAMMER. Do it! Mød Veronica AALBORG. Sådan er et orkester sammensat. Orkester Norden. Se side 2. februar 2015 INFORMUSIK februar 2015 Orkester Norden RAMMER AALBORG Mød Veronica Do it! Sådan er et orkester sammensat DER FINDES KLASSISK MUSIK OVERALT OGSÅ I SPIL OG FILM Se side 2 INFORMUSIK februar 2015 Orkester

Læs mere

MUSIK PÅ TVÆRS. UDSTILLINGSBILLEDER Lærervejledning til Elevlyt

MUSIK PÅ TVÆRS. UDSTILLINGSBILLEDER Lærervejledning til Elevlyt MUSIK PÅ TVÆRS UDSTILLINGSBILLEDER Lærervejledning til Elevlyt Indhold Om lytteopgaver... 3 Gnomus...4 Tuileries...6 Bydlo...8 Kyllingernes dans i æggeskallerne fra Udstillingsbilleder 1...10 Kyllingernes

Læs mere

Opgave 1 - Arrangement for vokale stemmer

Opgave 1 - Arrangement for vokale stemmer Opgave 1 - Arrangement for vokale stemmer Til brug for et arrangement for vokale stemmer (SATB) og klaver af Island in the sun (Belafonte/Burgess) ønskes de neden for angivne satser udarbejdet og noteret

Læs mere

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral:

Koral. I 1700-tallet smeltede den enstemmige og flerstemmige menighedssang sammen til det vi i dag stadig forbinder med en koral: Koral Koral (ty. Choral, fra middelalderlatin choralis, som tilhører koret) betegner dels den gregorianske sang, dels melodien til en lutheransk kirkesang, som de fleste forbinder ordet med. 1700-tallet

Læs mere

Musik. Trin og slutmål for musik

Musik. Trin og slutmål for musik Musik Musikundervisningens opgave er at bidrage til elevernes alsidige udvikling. Frem for alt skal skolen igennem det musikalske arbejde hjælpe barnet til en harmonisk udvikling af vilje, tanke og følelsesliv.

Læs mere

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert.

Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Koncert med DR Radiosymfoniorkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Ved koncerten skal du høre en violinkoncert. Violinkoncerten er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

SYM FON I N R. 1 KLI PPE- PASTORALER SYM PHONY NO. 1 CLI FFSI DE PASTORALS RU ED LANGGAARD EDI TION SAM FUN DET

SYM FON I N R. 1 KLI PPE- PASTORALER SYM PHONY NO. 1 CLI FFSI DE PASTORALS RU ED LANGGAARD EDI TION SAM FUN DET RU ED LANGGAARD SYM FON I N R. 1 KLI PPE- PASTORALER SYM PHONY NO. 1 CLI FFSI DE PASTORALS Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen Partitur Rued Langgaard Udgaven Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen

Læs mere

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller

Italesættelse. Baggrund lærer. Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Baggrund lærer MUSIK Hvordan taler vi om musikken og om kompositionen? Toner og Intervaller Toner er musikkens byggesten. Toner er frekvenser og de måles i hertz. Intervaller er afstanden mellem to toner.

Læs mere

Musikteori på video v. Anders Aare

Musikteori på video v. Anders Aare 1 Musikteori på video v. Anders Aare - oversigt over arrangementsprincipper for poprock arrangement 1) Forberedelse og retning Opgaveformulering (stx A-niveau) Opgaveformulering: "Der skal laves en udsættelse

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna

Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn Madonna Instrumentquiz side 3 Violin 1. Hvor mange strenge er der på en violin? 17 4 5 2. Hvad er violinen lavet af? Træ Nylon Kobber 3. Hvem har skrevet en berømt violinkoncert? Elton John Felix Mendelssohn

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk

Guitar og noder. Melodispil og nodelære 1. position. John Rasmussen. Guitarzonen.dk Guitar og noder Melodispil og nodelære 1. position John Rasmussen Guitarzonen.dk Guitar og noder er udgivet som e-bog 2011 på guitarzonen.dk Forord Denne bog gennemgår systematisk tonernes beliggenhed

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

MUSIKOPLEVELSE LÆRER

MUSIKOPLEVELSE LÆRER MUSIKOPLEVELSE LÆRER OM ELEVOPGAVEN Eleverne skal indledningsvist møde komponisten Lars Kynde i hans forskellige værksteder. Derefter skal de lytte til et uddrag af værket Elefanthjerte, der spilles på

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Opgaven: Ombrydning af annoncemateriale med redaktionel tekst til bagstik, bragt i Jyllands-Postens lørdagstillæg den 21. maj 2011 for Wonderful Copenhagen. En opgave Samsing Graphic har fremstillet af

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone:

Tenorens højeste højeste tone: tone: eller eller Altens dybeste tone: Poprock-arrangement s. (TH 12) Poprock-arrangement s. 1 (TH 11) GENERELT GENERELLE PRINCIPPER FOR KORSATS Besætning: Besætning: Lav Lav koret koret 3-stemmigt 3-stemmigt for for sopran, sopran, alt alt

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Primus begyndervejledning

Primus begyndervejledning Primus begyndervejledning Denne vejledning viser hvordan man laver et Swing arrangement ud fra en MIDI fil. Den Midi fil der er brugt, kan du hente den her: http://www.frborg gymhf.dk/gj/primus. Under

Læs mere