Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri"

Transkript

1 Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

2 Indhold REGION NORDJYLLAND Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Udgifter i behandlingspsykiatrien Aktivitet i behandlingspsykiatrien... 5 REGION MIDTJYLLAND Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Udgifter i behandlingspsykiatrien Aktivitet i behandlingspsykiatrien... 1 REGION SYDDANMARK Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Udgifter i behandlingspsykiatrien Aktivitet i behandlingspsykiatrien REGION SJÆLLAND Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Udgifter i behandlingspsykiatrien Aktivitet i behandlingspsykiatrien... 2 REGION HOVEDSTADEN Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Udgifter i behandlingspsykiatrien Aktivitet i behandlingspsykiatrien

3 Region Nordjylland I det følgende præsenteres udviklingen i ressourcer, udgifter og aktivitet i behandlingspsykiatrien for Region Nordjylland. 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Figur 1 viser fordelingen af tidsbegrænsede og permanente satspuljebevillinger, der er tildelt Region Nordjylland i perioden fra 27 til 21 målt i faste priser. Fordelingen af midler følger fordelingen på landsplan hvor andelen af permanente midler i 27 udgør 57 pct. mens de permanente midler i 21 udgør 79 pct. af de samlede tilførte satspuljebevillinger i året. Bilagsfigur 1. Permanente hhv. tidsbegrænsede satspuljebevillinger tildelt psykiatrien (mio. kr.), 21-pl., Region Nordjylland Tidsbegrænsede midler Permanente midler Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt I bilagsfigur 2 illustreres fordelingen af satspuljebevillinger på henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet. Voksenområdet modtager, som på landsplan, i både 27, 28 og 21 den største andel af satspuljebevillingerne, mens 55 pct. af midlerne i 29 blev tilført børne- og ungeområdet. Fordelingen af satspuljebevillinger skal dog ses i relation til den relative størrelse af de to områder, hvor nettodriftsudgifterne til voksenpsykiatrien eksempelvis i 21 udgør 8 pct. af de samlede nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien. I 21 udgjorde satsbevillingen til voksenområdet derimod 61 pct. af den samlede satsbevilling. 3

4 Bilagsfigur 2. Satspuljebevillinger opdelt på børn og unge- hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), 21-pl., Region Nordjylland Satspuljemidler på børn- og ungeområdet Satspuljemidler på voksenområdet Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt Udgifter i behandlingspsykiatrien Bilagstabel 1 og 2 viser nettodriftsudgifterne til behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland fra 27 til 21. Af bilagstabel 1 ses, at udgifterne i løbende priser er steget med knap 2 pct. svarende til en stigning på knap ti pct. i faste priser. Region Nordjylland har dermed haft markant højere udgiftsstigninger, end det er tilfældet på landsplan, hvor stigningerne har været på henholdsvis 13 pct. og 3,5 pct. i løbende og faste priser. Bilagstabel 1. Nettodriftsudgifter i behandlingspsykiatrien inkl. administration (mio. kr.), Region Nordjylland Løbende priser pl Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Ikke inkl. satspuljeaftale 25, da de ikke er opgjort på regionsniveau. Udgifter er korrigeret for samhandel mellem regionerne. Anm.: Udgifter på regionsniveau summer ikke til det samlede nationale udgiftstal pga. tidsforskydninger i opgørelsen af samhandel mellem regioner. Ved en opdeling af udgifterne på børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien ses, at den relativt klart største stigning i udgifterne på 27 pct. er på børne- og ungeområdet. Udgifterne på voksenområdet er, målt i faste priser, tilsvarende kun steget med 7 pct. 4

5 Bilagstabel 2. Nettodriftsudgifter i behandlingspsykiatrien inkl. administration opdelt på børn og unge hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), Region Nordjylland Løbende priser Voksen Børn og unge pl Voksen Børn og unge Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Samhandelsudgifter mellem regionerne er fordelt på henholdsvis børn og unge og voksne efter de to specialers relative udgiftsmæssige størrelse. 1.3 Aktivitet i behandlingspsykiatrien Nedenfor beskrives udviklingen i aktiviteten i behandlingspsykiatrien i Region Nordjylland. Beskrivelsen tager udgangspunkt i de hidtil anvendte mål; antal unikke patienter, sengedage, udskrivninger og ambulante besøg, den gennemsnitlige indlæggelsestid pr. udskrivning samt antallet af personer på venteliste. I bilagsfigur 3 illustreres udviklingen i antallet af borgere i stationær eller ambulant behandling for Region Nordjylland. Det ses, at udviklingen i det samlede antal unikke patienter er steget med 12 pct. fra 27 til 21. En stigning, der flugter stigningen på landsplan. Antallet af børn og unge i behandling er steget med 26 pct. og markerer dermed en mindre forhøjelse end på landsplan, hvor stigningen er på 39 pct. Bilagsfigur 3. Antal unikke borgere i stationær eller ambulant behandling, Region Nordjylland Børn og unge Voksne I alt 5

6 Bilagstabel 3 og 4 beskriver udviklingen på tre parametre i den stationære behandling. Det fremgår, at det samlede antal sengedage er faldet med to pct., mens antallet af udskrivninger er steget med ca. 7 pct. fra 27 til 21. Faldet i antal sengedage er lidt mindre end faldet på nationalt plan, mens antallet af udskrivninger er steget lidt mindre end landsgennemsnittet. Bilagstabel 3. Antal sengedage i året og udskrivninger, Region Nordjylland I alt Antal sengedage Antal udskrivninger Børn og unge Antal sengedage Antal udskrivninger Voksne Antal sengedage Antal udskrivninger Den gennemsnitlige liggetid pr. udskrivning er nogenlunde stabil omkring 38 dage for voksne indtil 21, hvor et fald til 33 dage observeres. Region Nordjylland ligger dog i hele perioden noget over den landsgennemsnitlige liggetid både samlet set og for voksenområdet. For børn og unge er liggetiden noget mere svingende og generelt lavere end på landsplan. Region Nordjylland adskiller sig således fra landstendensen ved at have længere liggetider for voksne end for børn og unge. Bilagstabel 4. Gennemsnitlig liggetid pr. udskrivning, Region Nordjylland I alt Børn og unge Voksne Af bilagsfigur 4 fremgår antallet af ambulante kontakter for årene 27 til 21 for Region Nordjylland. Samlet set er antallet af ambulante kontakter steget med 24 pct. En stigning, der ligger markant over stigningen på landsplan på otte pct. Den samlede stigning dækker over nogenlunde lige store procentmæssige stigninger på voksen- og børn- og ungeområdet. 6

7 Bilagsfigur 4. Antal ambulante kontakter, Region Nordjylland Børn og unge Voksne Samlet antal ambulante kontakter Bilagsfigur 5 viser antallet af henholdsvis børn og unge samt voksne på venteliste i over to måneder til behandlingspsykiatrien. Af bilagsfigur 5 fremgår, at det samlede antal personer på venteliste i over to måneder er stort set konstant i årene 27, 28 og 211. Dette dækker dog over et fald i 29 og en stigning i 21. Antallet af børn og unge på venteliste er stort set det samme i henholdsvis 27, 21 og 211. Dog er der i 28 og 29 færre på venteliste. For voksne er antallet af personer med behov for behandling, der venter i mere end to måneder, netto steget med ca. 71 pct. fra 27 til 21. Dog sker der fra 21 til 211 et fald i antal voksne på venteliste i mere end to måneder. Bilagsfigur 5. Antal børn og unge hhv. voksne med aktuelt behov for behandling på venteliste over to mdr., Region Nordjylland Børn og unge Voksne I alt Anm.: I 27 opgøres ventelisterne som ventende i under eller over tre mdr. Kilde: Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet; Danske Regioner 7

8 Region Midtjylland I det følgende præsenteres udviklingen i ressourcer, udgifter og aktivitet i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland. Eftersom regionerne har eksisteret siden 27 inddrages årene 27 til Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Bilagsfigur 6 illustrerer tildelingen af satspuljebevillinger fra 27 til 21 fordelt på permanente og tidsbegrænsede midler målt i faste priser. Ligesom det er tilfældet på nationalt plan, stiger andelen af satspuljebevillinger, der tildeles som permanente midler, fra 6 pct. i 27 til ca. 83 pct. i 21. Bilagsfigur 6. Permanente hhv. tidsbegrænsede satspuljebevillinger tildelt psykiatrien (mio. kr.), 21-pl., Region Midtjylland Tidsbegrænsede midler Permanente midler Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt Af bilagsfigur 7 fremgår satspuljebevillingernes fordeling på henholdsvis børn og unge og voksne. Figuren viser, at voksenpsykiatrien tildeles flere penge end børne- og ungdomspsykiatrien i 28 og 21 mens børn og unge i 29 modtager flere penge fra satspuljebevillingerne end voksenpsykiatrien. Fordelingen af satspuljebevillinger skal dog ses i relation til den relative størrelse af de to områder, hvor nettodriftsudgifterne til voksenpsykiatrien eksempelvis i 21 udgør 8 pct. af de samlede nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien. I 21 udgjorde satsbevillingen til voksenområdet derimod 61 pct. af den samlede satspuljebevilling. 8

9 Bilagsfigur 7. Satspuljebevillinger opdelt på børn og unge- hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), 21-pl., Region Midtjylland Satspuljemidler på børn- og ungeområdet Satspuljemidler på voksenområdet Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt Udgifter i behandlingspsykiatrien I bilagstabel 5 præsenteres Region Midtjyllands samlede nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien fra 27 til 21. I løbende priser er der over perioden sket en stigning i udgifterne til behandlingspsykiatrien på 17 pct. Tilsvarende er stigningen på knap 6,5 pct. fra 27 til 21 målt i faste priser. Udviklingen dækker over et lille fald i udgiftsniveauet fra 29 til 21. Bilagstabel 5. Nettodriftsudgifter i behandlingspsykiatrien inkl. administration (mio. kr.), Region Midtjylland Løbende priser pl Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Ikke inkl. satspuljeaftale 25, da de ikke er opgjort på regionsniveau. Udgifter er korrigeret for samhandel mellem regionerne. Anm.: Udgifter på regionsniveau summer ikke til det samlede nationale udgiftstal pga. tidsforskydninger i opgørelsen af samhandel mellem regioner. Betragtes udgiftstallene i bilagstabel 6 opdelt på henholdsvis børn og unge samt voksne ses en stigning i udgifterne til voksenpsykiatrien på godt fire pct. mens børne- og ungdomspsykiatriens udgifter er steget med knap 17 pct. i samme periode målt i faste priser. Dermed udviser Region Midtjylland lidt højere udgiftsstigninger på begge områder, end det er tilfældet på landsplan. 9

10 Bilagstabel 6. Nettodriftsudgifter i behandlingspsykiatrien inkl. administration opdelt på børn og unge hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), Region Midtjylland Løbende priser Voksen Børn og unge pl Voksen Børn og unge Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Samhandelsudgifter er fordelt på børn og unge og voksne med de to specialers relative vægt i det enkelte år. 2.3 Aktivitet i behandlingspsykiatrien I det følgende belyses udviklingen i aktiviteten for Region Midtjylland under anvendelse af de samme variable som anvendt til beskrivelse af aktiviteten på det nationale plan. Bilagsfigur 8 viser udviklingen i antallet af unikke borgere i behandling fordelt på henholdsvis børn og unge samt voksne. Heraf ses, at der er sket en stigning i det samlede antal behandlede patienter på ca. 13 pct. Denne stigning udgøres af en stigning i antallet af behandlede voksne på godt ni pct. fra 27 til 21 og en stigning i antallet af behandlede børn og unge på 27 pct. i samme periode. Denne udvikling ligner udviklingen på landsplan, hvor stigningen for børn og unge og voksne er på henholdsvis seks og 39 pct. og stigningen i det samlede antal behandlede patienter udgør 11 pct. Bilagsfigur 8. Antal unikke borgere i stationær eller ambulant behandling, Region Midtjylland Børn og unge Voksne I alt 1

11 I bilagstabel 7 og 8 vises udviklingen i antallet af sengedage, antal udskrivninger og den gennemsnitlige liggetid pr. udskrivning for Region Midtjylland. De to tabeller belyser således den stationære del af behandlingen i psykiatrien både samlet og opdelt på børn og unge og voksne. Samlet set er der fra 27 til 21 sket en mindre stigning i antallet af sengedage på fem pct. samtidig med et mindre fald i antallet af udskrivninger. Den gennemsnitlige liggetid holdes næsten konstant over perioden med et lille fald i 21. Denne udvikling adskiller sig fra udviklingen på landsplan, hvor antallet af sengedage er faldet mens antallet af udskrivninger er steget med 8,8 pct. Bilagstabel 7. Antal sengedage i året, udskrivninger, Region Midtjylland I alt Antal sengedage Antal udskrivninger Børn og unge Antal sengedage Antal udskrivninger Voksne Antal sengedage Antal udskrivninger Bilagstabel 8. Gennemsnitlig liggetid pr. udskrivning, Region Midtjylland I alt Børn og unge Voksne Bilagsfigur 9 illustrerer udviklingen i antallet af ambulante kontakter i Region Midtjylland. Samlet set er der sket en stigning på ti pct., hvilket er en smule over landsniveauet på otte pct. For børn og unge isoleret set, er stigningen på ca. 16 pct., mens den for voksne er på lige knap ti pct. Et lille dyk i antallet af ambulante kontakter ses i Region Midtjylland ligesom på landsplan i

12 Bilagsfigur 9. Antal ambulante kontakter, Region Midtjylland Børn og unge Voksne Samlet antal ambulante kontakter Kilde: Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet; Danske Regioner Bilagsfigur 1 angiver antallet af personer med aktuelt behov for behandling på venteliste i mere end to måneder for henholdsvis børn og unge og voksne. Samlet set er der sket et fald på 16 pct. fra 27 til 21 i antallet af personer, der venter længere end to måneder. Faldet fortsætter desuden i 211. For ventende børn og unge er der sket et fald på 22 pct. fra 27 til 21. Dog stiger antallet af børn der venter mere end to måneder fra 21 til 211. For de voksnes vedkommende er der ligeledes sket et netto fald i antal personer på venteliste i mere end to måneder på fem pct. fra 27 til 21. Faldet dækker dog over et fald i antal ventende patienter i 28, 21 og 211, mens der i 29 er sket en stigning i antal voksne på venteliste. Bilagsfigur 1. Antal børn og unge hhv. voksne med aktuelt behov for behandling/undersøgelse på venteliste i over to mdr., Region Midtjylland Børn og unge Voksne I alt Kilde: Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet; Danske Regioner 12

13 Region Syddanmark I det følgende præsenteres udviklingen i ressourcer, udgifter og aktivitet i behandlingspsykiatrien for Region Syddanmark. 3.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Bilagsfigur 11 viser tildelingen af satspuljebevillinger til behandlingspsykiatrien, der er tilgået Region Syddanmark i perioden fra 27 til 21 fordelt på henholdsvis midlertidige og permanente midler. Det fremgår, at tildelingen generelt følger udviklingen på landsplan med en støt stigende tildeling af midler fra satspuljen til behandlingspsykiatrien. Heraf udgør de permanent tildelte midler en stadig større andel gående fra 62 pct. i 27 og 28 til ca. 84 pct. i 21. Bilagsfigur 11. Permanente hhv. tidsbegrænsede satspuljebevillinger tildelt psykiatrien (mio. kr.), 21-pl. Region Syddanmark Tidsbegrænsede midler Permanente midler Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt Opdelingen af satspuljebevillingerne til Region Syddanmark på børn og unge hhv. voksne fremgår af bilagsfigur 12. Heraf fremgår det, at der i 28 og 21 gives flere satspuljebevillinger til voksenpsykiatrien end til børne- og ungeområdet. I 29 er tildelingen til børn og unge større end til voksne. Fordelingen af satspuljebevillinger skal dog ses i relation til den relative størrelse af de to områder, hvor nettodriftsudgifterne til voksenpsykiatrien eksempelvis i 21 udgør 8 pct. af de samlede nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien. I 21 udgjorde satsbevillingen til voksenområdet derimod 61 pct. af den samlede satsbevilling. 13

14 Bilagsfigur 12. Satspuljebevillinger opdelt på børn og unge- hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), 21-pl., Region Syddanmark Satspuljemidler på børne- og ungeområdet Satspuljemidler på voksenområdet Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt Udgifter i behandlingspsykiatrien I bilagstabel 9 ses nettodriftsudgifterne til behandlingspsykiatrien i Region Syddanmark for årene 27 til 21. Af tabellen fremgår det, at de samlede udgifter målt i løbende priser er steget med 15 pct. svarende til 5,2 pct. i 21 prisniveau. Region Syddanmarks udgiftsstigninger flugter nogenlunde stigningen i nettodriftsudgifterne på landsplan på henholdsvis 13 og 3,5 pct. i løbende hhv. faste priser. Bilagstabel 9. Nettodriftsudgifter inkl. administration (mio. kr.), Region Syddanmark Løbende priser pl Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Ikke inkl. satspuljeaftale 25, da de ikke er opgjort på regionsniveau. Udgifter er korrigeret for samhandel mellem regionerne. Anm.: Udgifter på regionsniveau summer ikke til det samlede nationale udgiftstal pga. tidsforskydninger i opgørelsen af samhandel mellem regioner. I bilagstabel 1 ses udgifterne opdelt på henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Af opgørelsen fremgår det, at langt den største procentvise stigning har været indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, hvor udgifterne i faste priser er steget med 27 pct. mens udgifterne til voksenpsykiatrien er steget med en pct. 14

15 Bilagstabel 1. Nettodriftsudgifter i behandlingspsykiatrien inkl. administration opdelt på børn og unge hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), Region Syddanmark Løbende priser Voksen Børn og unge pl Voksen Kilde: Sygehusenes regnskabsoplysninger Børn og unge Anm.: Samhandelsudgifter mellem regionerne er fordelt på henholdsvis børn og unge og voksne efter de to specialers relative udgiftsmæssige størrelse. 3.3 Aktivitet i behandlingspsykiatrien Bilagsfigur 13 viser antallet af unikke borgere i behandling i Region Syddanmark i årene fra 27 til 21 opdelt på børn og unge samt voksne. Af figuren fremgår det, at antallet af behandlede borgere har været støt stigende i perioden med en samlet procentvis stigning på ca. 15 pct. Den største procentvise stigning er sket inden for børne- og ungdomspsykiatri, hvor der i 21 behandles 47 pct. flere børn og unge i forhold til i 27. For voksenpsykiatrien har stigningen været på knap ti pct. Region Syddanmark følger således udviklingen på nationalt plan i forhold til en større stigning for børn og unge end for voksne. Regionen ligger dog noget over landsgennemsnittet på 11 pct., hvad angår stigningen i det samlede antal unikke borgere i behandling. Bilagsfigur 13. Antal unikke borgere i stationær eller ambulant behandling, Region Syddanmark Børn og unge Voksne I alt 15

16 Betragtes udviklingen i den stationære behandling som vist i bilagstabel 11 og 12 adskiller Region Syddanmark sig lidt fra den nationale udvikling ved en lille stigning i det samlede antal sengedage på 2,5 pct. mod et lille fald på det nationale niveau. Stigningen i antallet af udskrivinger i Region Syddanmark er på 2,3 pct. mod 8,8 pct. på landsplan. Liggetiden på 22 dage for det samlede antal patienter er stort set stabil på tværs af årene. Stigningen i både antallet af sengedage og udskrivninger er desuden højere for børn og unge end for voksne. Ligeledes observeres en mere svingende liggetid for børn og unge fra 32 dage i 29 til 45 dage i 28. Den svingende liggetid kan dog hænge sammen med et begrænset antal udskrivninger. Dermed kan få meget lange indlæggelser få stor betydning for det beregnede gennemsnit. Bilagstabel 11. Antal sengedage i året, udskrivninger, Region Syddanmark I alt Antal sengedage Antal udskrivninger Børn og unge Antal sengedage Antal udskrivninger Voksne Antal sengedage Antal udskrivninger Bilagstabel 12. Gennemsnitlige antal sengedage pr. udskrivning, Region Syddanmark I alt Børn og unge Voksne Af bilagsfigur 14 fremgår antallet af ambulante kontakter. Fra 27 til 21 er der sket en stigning i det samlede antal ambulante kontakter på ca. 17 pct. Region Syddanmark ligger således væsentligt over stigningen på landsplan i antal ambulante patienter. Denne stigning dækker over en forøgelse af den ambulante aktivitet på både børne- ungeområdet og for 16

17 voksne. Stigningen i antallet af unikke borgere i behandling i Region Syddanmark skyldes primært en stigning i antal ambulante kontakter, og sekundært en stigning i antallet af udskrivninger. Bilagsfigur 14. Antal ambulante kontakter, Region Syddanmark Børn og unge Voksne I alt Kilde: Regionernes ventetalsopgørelser på psykiatriområdet; Danske Regioner Bilagsfigur 15 viser udviklingen i antallet af patienter på venteliste i over to måneder opdelt på børn unge hhv. voksne. Samlet set er der fra 27 til 21 for Region Syddanmark sket en stigning på 7 pct. i antallet af personer på venteliste i mere end to måneder. Niveauet for 21 svarer desuden til niveauet i 211. For børn og unge er stigningen på 134 pct. For de voksnes vedkommende er niveauet sort set det samme i 27 og 21. Denne stigning dækker imidlertid over store udsving i antallet af personer på venteliste, i det der i 28 og 29 iagttages markant flere personer på venteliste end i både 27 og 21. Denne udvikling på voksenområdet genfindes på nationalt plan. Bilagsfigur 15. Antal børn og unge hhv. voksne med aktuelt behov for behandling/undersøgelse på venteliste i over to mdr., Region Syddanmark Børn og unge Voksne I alt Kilde: Regionernes ventetalsopgørelser på psykiatriområdet; Danske Regioner 17

18 Region Sjælland I følgende afsnit præsenteres udviklingen i ressourcer, udgifter og aktivitet i behandlingspsykiatrien for Region Sjælland. 4.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Nedenstående figur viser tildelingen af satspuljebevillinger til Region Sjælland målt i faste priser i perioden 27-21, fordelt på permanente og midlertidige tildelinger. Som det kan ses, sker der en betydelig øgning af de permanente tildelinger, mens tildelingen i form af tidsbegrænsede midler kun stiger svagt. Denne udvikling kan ligeledes observeres på landsplan. Bilagsfigur 16. Permanente hhv. tidsbegrænsede satspuljebevillinger tildelt psykiatrien (mio. kr.), 21-pl., Region Sjælland Tidsbegrænsede midler Permanente midler Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt Satspuljebevillinger tildelt Region Sjælland kan endvidere opdeles på midler, der er målrettet voksne hhv. børn og unge. Bilagsfigur 17. Satspuljebevillinger opdelt på børn og unge- hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), 21-pl., Region Sjælland Satspuljemidler på børne- og ungeområdet Satspuljemidler på voksenområdet Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt

19 Som det kan ses i bilagsfigur 17, er der generelt givet flest penge til voksenpsykiatrien i Region Sjælland. I 28 og 21 har voksenpsykiatrien fået betydeligt flere midler end børne- og ungdomspsykiatrien, mens billedet er omvendt i 28. Fordelingen af satspuljebevillinger skal dog ses i relation til den relative størrelse af de to områder, hvor nettodriftsudgifterne til voksenpsykiatrien eksempelvis i 21 udgør 8 pct. af de samlede nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien. I 21 udgjorde satsbevillingen til voksenområdet derimod 61 pct. af den samlede satsbevilling. 4.2 Udgifter i behandlingspsykiatrien I bilagstabel 13 ses nettodriftsudgifterne til behandlingspsykiatrien i Region Sjælland for årene 27 til 21. Af tabellen fremgår det, at der i perioden fra 27 til 21 er sket en udgiftsstigning på 27 pct. i løbende priser. Dette svarer til en udgiftsstigning på knap 16 pct. i faste priser. Udgiftsstigningen er således væsentlig større end den, der ses på landsplan. En betydelig del af udgiftsstigningen kan forklares med forskydninger i samhandlen med de øvrige regioner. Regionen er gået fra en nettoindtægt i 27 til en betydelig nettoudgift i 21 delvist som følge af ændret lovgivning vedr. finansieringen af den retspsykiatriske institution Sikringen. Bilagstabel 13. Nettodriftsudgifter inkl. administration (mio.kr.), Region Sjælland Løbende priser pl Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Ikke inkl. satspuljeaftale 25, da de ikke er opgjort på regionsniveau. Udgifter er korrigeret for samhandel mellem regionerne. Anm.: Udgifter på regionsniveau summer ikke til det samlede nationale udgiftstal pga. tidsforskydninger i opgørelsen af samhandel mellem regioner. Bilagstabel 14 viser udviklingen i udgifter opdelt på børn og unge hhv. voksne. Heraf fremgår det, at udgiftsstigningen dækker over en stigning i udgifterne målt i faste priser til børne- og ungdomspsykiatrien på ca. 23 pct. Den tilsvarende stigning på voksenområdet udgør 14 pct. 19

20 Bilagstabel 14. Nettodriftsudgifter i behandlingspsykiatrien inkl. administration opdelt på børn og unge hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), Region Sjælland Løbende priser Voksen Børn og unge pl Voksen Børn og unge Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Samhandelsudgifter mellem regionerne er fordelt på henholdsvis børn og unge og voksne efter de to specialers relative udgiftsmæssige størrelse. 4.3 Aktivitet i behandlingspsykiatrien Bilagsfigur 18 viser en betydelig fremgang i antallet af unikke patienter i Region Sjælland. Det er specielt indenfor børne- og ungdomspsykiatrien, at der er stor fremgang i antallet af unikke patienter, hvor der fra er tale om en fremgang på 3,2 pct. Inden for voksenpsykiatrien er der tale om en mere behersket fremgang i antallet af behandlede unikke patienter på 2,5 pct. Samlet set er der for alle patienter en stigning i antallet af unikke patienter i Region Sjælland på ca. ni pct. Bilagsfigur 18. Antal unikke borgere i stationær eller ambulant behandling, Region Sjælland Børn og unge Voksne I alt Betragtes udviklingen i antallet sengedage, kan det konstateres, at antallet af sengedage for voksne er faldet med seks pct. over perioden. Til gengæld er der en stigning i antallet af sengedage indenfor børne- og 2

21 ungdomspsykiatrien. Set over hele perioden er der tale om en stigning på syv pct. Samme billede gør sig gældende, hvis man ser på udskrivninger. Indenfor børne- og ungdomspsykiatrien er der tale om en markant stigning i antal udskrivninger på ca. 48 pct., mens antallet af udskrivninger indenfor voksenområdet er steget med 4,6 pct. Bilagstabel 15. Antal sengedage i året og udskrivning, Region Sjælland I alt Antal sengedage Antal udskrivninger Børn og unge Antal sengedage Antal udskrivninger Voksne Antal sengedage Antal udskrivninger I forhold til den gennemsnitlige liggetid kan der indenfor voksenområdet konstateres et markant fald henover analyseperioden. Den gennemsnitlige liggetid for voksne er således faldet fra 27 til 18 dage pr. udskrivning. Indenfor børne- og ungeområdet opleves ligeledes et fald fra 28 til 29. Det skal dog tilføjes, at enkelte patienter med meget lange indlæggelser kan være i stand til at rykke billedet, da der er væsentlig færre udskrivninger indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Bilagstabel 16. Gennemsnitlig liggetid pr. sygehusudskrivning, Region Sjælland I alt Børn og unge Voksne Antallet af ambulante kontakter kan aflæses i bilagsfigur 19. For voksne har der været et fald i antallet af ambulante kontakter fra i 27 til ambulante besøg i 21, svarende til et fald på ca. fire pct. På børne- og ungeområdet er udviklingen lige modsat. Her stiger antallet af ambulante kontakter fra til , hvilket stort set modsvarer faldet i ambulante kontakter indenfor voksenområdet. Procentuelt er stigningen indenfor børne- og ungeområdet dog betydeligt større. Antallet 21

22 af ambulante kontakter er således øget med 23 pct. Samlet set er antallet af ambulante besøg næsten uforandret over perioden. Bilagsfigur 19. Udvikling i antallet ambulante kontakter, Region Sjælland Børn og unge Voksne Samlet antal ambulante kontakter Endeligt ses på hvordan ventetiden har udviklet sig i Region Sjælland i perioden. I bilagsfigur 2 ses udviklingen i ventetid for både børne- og ungeområdet samt voksne. Samlet set er der sket et fald i antal personer på venteliste i over to måneder på 17 pct. Der sker dog et yderligere fald i 211 på 6 pct. set i forhold til antallet i 21. Antallet af børn og unge på venteliste i over to måneder har været faldende fra 32 i 27 til 23 i 21. Der sker desuden et fald til 6 børn og unge på venteliste i 211. Indenfor voksenpsykiatrien er antallet af personer, der venter længere end to måneder steget med 72 pct. fra 27 til 21. Denne stigning efterfølges dog af et fald i 211. Bilagsfigur 2. Antal børn og unge hhv. voksne med aktuelt behov for behandling/undersøgelse på venteliste, Region Sjælland Børn og unge Voksne I alt Kilde: Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet; Danske Regioner Anm.: I 27 opgøres ventelisterne som ventende i under eller over tre mdr. 22

23 Region Hovedstaden I det følgende præsenteres udviklingen i ressourcer, udgifter og aktivitet i behandlingspsykiatrien for Region Hovedstaden. 5.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien Bilagsfigur 21 viser den samlede tilførsel af satspuljebevillinger til Region Hovedstaden fra 27 til 21 samt satspuljebevillingerne opdelt på permanente hhv. tidsbegrænsede midler. Det fremgår af figuren, at de tilførte midler via satspuljeaftalerne stiger markant fra 27 til 21. Det fremgår endvidere, at de permanente midler er kommet til at udgøre en større og større andel af den samlede tilførsel. I 21 udgør de permanente midler således knap 85 pct. af de tildelte midler. Bilagsfigur 21. Permanente hhv. tidsbegrænsede satspuljebevillinger tildelt psykiatrien (mio. kr.), 21-pl., Region Hovedstaden Tidsbegrænsede midler Permanente midler Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt Anm.: Regionens evt. andel af tidsbegrænsede midler udmøntet via satspuljeaftalen 25 er ikke inkluderet, da midlerne blev udmøntet til de gamle amter. Ser man på fordelingen af midler udmøntet til børn og unge hhv. voksne fremgår det af bilagsfigur 22, at der absolut set udmøntes flest midler til voksenpsykiatrien. I 21 gives ca. 4 pct. af satspuljebevillingerne til Region Hovedstaden til børn og unge. Fordelingen af satspuljebevillinger skal dog ses i relation til den relative størrelse af de to områder, hvor nettodriftsudgifterne til voksenpsykiatrien eksempelvis i 21 udgør 8 23

24 pct. af de samlede nettodriftsudgifter til behandlingspsykiatrien. I 21 udgjorde satsbevillingen til voksenområdet derimod 61 pct. af den samlede satsbevilling. Bilagsfigur 22. Satspuljebevillinger opdelt på børn og unge- hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), 21-pl., Region Hovedstaden Satspuljemidler på børne- og ungeområdet Satspuljemidler på voksenområdet Kilde: Satspuljeaftalerne 23, 25 samt Anm.: Regionens evt. andel af tidsbegrænsede midler udmøntet via satspuljeaftalen 25 er ikke inkluderet, da midlerne blev udmøntet til de gamle amter. 5.2 Udgifter i behandlingspsykiatrien Udviklingen i nettodriftsudgifterne til den regionale behandlingspsykiatri i Region Hovedstaden fremgår af bilagstabel 17. Af tabellen ses det, at udgifterne i løbende priser er steget med knap ti pct. fra 27 til 21. I faste priser er der derimod tale om et fald på minus en pct. Til sammenligning er der en stigning i udgiftsniveauet på nationalt niveau på ca. 13 pct. i løbende priser eller godt tre pct. i faste priser. Bilagstabel 17. Nettodriftsudgifter i behandlingspsykiatrien inkl. administration (mio. kr.), Region Hovedstaden Løbende priser pl Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Ikke inkl. satspuljeaftale 25, da de ikke er opgjort på regionsniveau. Udgifter er korrigeret for samhandel mellem regionerne. Anm.: Udgifter på regionsniveau summer ikke til det samlede nationale udgiftstal pga. tidsforskydninger i opgørelsen af samhandel mellem regioner. Udviklingen i nettodriftsudgifterne opdelt på børn og unge hhv. voksne i Region Hovedstaden for perioden fremgår af bilagstabel18. I faste priser ses et fald på knap en pct. for voksne, imens faldet i udgifterne til børne- og ungdomspsykiatrien er på knap fem pct. På voksenom- 24

25 rådet ses på landsplan en stigning på to pct., mens stigningen på børne- og ungeområdet på landsplan udgør 12 pct. Bilagstabel 18. Nettodriftsudgifter i behandlingspsykiatrien inkl. administration opdelt på børn og unge hhv. voksenpsykiatri (mio. kr.), Region Hovedstaden Løbende priser Voksne Børn og unge pl Voksne Børn og unge Kilde: Sygehusenes regnskabsindberetninger Anm.: Samhandelsudgifter mellem regionerne er fordelt på henholdsvis børn og unge og voksne efter de to specialers relative udgiftsmæssige størrelse. 5.3 Aktivitet i behandlingspsykiatrien Antallet af unikke borgere i behandling er steget med otte pct. fra 27 til 21. Stigningen på landsplan er ca. 11 pct. Det er i Region Hovedstaden ligesom på nationalt niveau særligt antallet af børn og unge i behandling, der er steget. Af de ekstra 2.73 ekstra behandlede borgere i 21 sammenlignet med 27 er godt 2 børn og unge. Bilagsfigur 23. Antal unikke borgere i stationær eller ambulant behandling, Region Hovedstaden Børn og unge Voksne I alt Den stationære aktivitet belyses i nedenstående tabeller med baggrund i antal sengedage, antal udskrivninger i året samt liggetid målt som det gennemsnitlige antal sengedage pr. sygehusudskrivning. Det fremgår af 25

26 bilagstabel 19, at antallet af udskrivninger er øget med 22,4 pct. i perioden fra 27 til 21. Antallet af udskrivninger er særligt steget på voksenområdet, hvor der ses en stigning på 22,8 pct. imod en stigning på 1,6 pct. på børne- og ungeområdet. Denne udvikling skal ses i lyset af ændret registreringspraksis i regionen i 28. Samtidig er antallet af sengedage faldet med ca. 12 pct. Faldet ses kun på voksenområdet. Bilagstabel 19. Antal sengedage i året og udskrivninger, Region Hovedstaden I alt Antal sengedage Antal udskrivninger Børn og unge Antal sengedage Antal udskrivninger Voksne Antal sengedage Antal udskrivninger Liggetiden er samlet set faldet med 13 dage, hvilket er betydeligt mere en på landsplan, hvor faldet har været på syv dage. Det store fald i den gennemsnitlige liggetid fra 28 til 29 må forventes i overvejende grad at kunne tilskrives en ændret registreringspraksis, hvor registreringen af overnatninger på de psykiatriske skadestuer ændres fra en ambulant til en stationær registrering. Ser man særskilt på hhv. børn og unge og voksne er tendenserne de samme, omend udviklingen har været mere markant på voksenområdet. Bilagstabel 2. Gennemsnitlig liggetid, Region Hovedstaden I alt Børn og unge Voksne Den ambulante aktivitet i Region Hovedstaden fremgår af bilagsfigur 24. Det samlede antal ambulante kontakter er steget med knap to pct. fra 27 til 21, hvilket er noget lavere end landstallet på godt otte pct. Den begrænsede stigning skyldes dels et begrænset fald i kontakter i voksenpsykiatrien og dels en betydelig stigning i børne- og ungdomspsykiatri- 26

27 en. Aktiviteten i voksenpsykiatrien falder knap tre pct. fra 27 til 28 og stiger herefter igen til 27-niveau. Bilagsfigur 24. Antal ambulante kontakter, Region Hovedstaden Børn og unge Voksne I alt Antallet af borgere på venteliste med et behandlings- eller undersøgelsesbehov i Region Hovedstaden fremgår af figuren nedenfor. Samlet set er der sket en stigning i antal personer på venteliste i mere end to måneder på 12 pct. fra 27 til 21. Dog halveres antallet næsten i 211. Antallet af børn og unge på venteliste længere end to måneder er steget 5 personer fra 27 til 21, men falder igen i 211. Ser man på ventelisten på voksenområdet, er antallet af borgere på venteliste i over to måneder faldet med 19 pct. fra 27 til 21. Dette antal halveres i 211. Bilagsfigur 25. Børn og unge hhv. voksne med aktuelt behov for behandling/undersøgelse på venteliste i over to mdr., Region Hovedstaden Børn og unge Voksne I alt Anm.: I 27 opgøres ventelisterne som ventende i under eller over 3 mdr. Kilde: Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet; Danske Regioner 27

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Bilag 1: Metode og data Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Undersøgelsens del 1 og del 2 er nøgletalsanalyser af tilførte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Politisk organisering Administrativ organisering Samspil mellem politikere og administration...

Indholdsfortegnelse Politisk organisering Administrativ organisering Samspil mellem politikere og administration... December 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 1.1 Projektets organisation... 4 1.2 Behandlingspsykiatriens finansiering... 5 1.3 Udmøntning af satspuljebevillinger... 6 1.4 Analysedesign... 7 SAMMENFATNING...

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20. Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien. 4 1.1 Den økonomiske udvikling. 4 1.2

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Danske er, juni 28 Tryk: Danske er Oplag: 6 ISBN tryk 978-87-7723-568-9 ISBN elektr.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien

Læs mere

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis... 2 1.1. Antal praktiserende læger i 2016... 2 1.1. Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser

Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Udvikling i indlæggelsesvarighed for somatiske sygehusindlæggelser Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at undersøge udviklingen i varigheden af indlæggelser i det somatiske

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien...

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien... Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2. og 3. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2012 28-10-2013 Side 2 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015 (LUP) Patientforløb - Patientsikkerhed Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent Søren From Knudsen

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere