Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub (10.udgave)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub (10.udgave)"

Transkript

1 Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2016 (10.udgave)

2 Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke. Det nye, der ligger i Gældende Bestemmelser er, at alle de uskrevne regler, som er i enhver forening, nu er blevet skrevet ned. Med Gældende Bestemmelser i hånden ved ethvert medlem, hvad der forventes af, og hvad der kan forventes af Kredsen. Gældende Bestemmelser har siden indførelsen vist sig at være et godt værktøj for medlemmerne, og langt den overvejende del af Kredsens medlemmer har taget godt imod dette nye tiltag, mens kun et ubetydeligt mindretal har ytret, at de føler at systemet er for stift. I tiden fra 1994 og indtil nu, er der kommet enkelte nye udgaver med rettelser/ændringer og vi er nu klar med 10. udgave. Gældende bestemmelser kan til en hver tid hentes på hjemmesiden, et trykt eksemplar er tilgængeligt i kredsens klubhus. Vi finder det vigtigt, at alle medlemmer sætter sig ind i vores regelsæt og altid har Gældende Bestemmelser for Kreds 56 ved hånden. Lad Gældende Bestemmelser for Kreds 56 ligge sammen med dit prøveprogram - de to vigtigste hæfter for dit virke i Kreds 56! Bestyrelsen 6. oktober 2016 Index: 1. Organisation 2. Træning 3. Avl 4. Klubhuset/Kantinen 5. Pladsen 6. Kurser 7. Kommunikation 8. Konkurrencer 9. Ture og arrangementer 10. Æresmedlem 11. Fester 1. Organisation 1.1 Forretningsorden 1 Bestyrelsesmøde afholdes 1. gang pr. måned fortrinsvis på mandage. Der afholdes ikke møde i juli.

3 Stk. 1 Såfremt BRK'er og/eller ARK'er ikke er medlem af bestyrelsen, gives en stående indbydelse til deltagelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skønner formanden, at der er enkeltsager den/de ikke-generalforsamlingsvalgte BRK'er og/eller ARK'er ikke skal deltage i, anbringes disse sidst på dagsordenen, og BRK'er og/eller ARK'er adviseres herom. Stk. 2 De af generalforsamlingen valgte suppleanter gives en stående indbydelse til deltagelse i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Skønner formanden, at der er enkeltsager den/de valgte suppleanter ikke skal deltage i, anbringes disse sidst på dagsordenen, og suppleanterne adviseres herom. Stk. 3 De eksakte datoer og steder for møderne for det kommende halvår besluttes på det første ordinære møde efter generalforsamlingen og på juni mødet. Stk. 4 Såfremt der ikke er nogen presserende punkter til dagsordenen, kan formanden aflyse et møde indtil 2 dage før mødet planmæssigt skulle have været afholdt. Stk. 5 Hvis der fremkommer sager, der ikke kan vente til førstkommende ordinære møde, kan formanden indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med så langt indkaldelsesvarsel som muligt. 2 Forslag til dagsorden kan fremsættes af ethvert af kredsens medlemmer og skal være formanden skriftlig i hænde senest 1 uge før mødet. Stk. 2 Et punkt kan forlanges optaget på dagsordenen af: - det enkelte bestyrelsesmedlem - udvalgsformændene - 1/4 af kredsens medlemmer Stk. 3 Dagsordenen fremsendes/mailes/afleveres til bestyrelsesmedlemmerne, ARK'er, BRK'er og suppleanter senest 5 dage før mødet. Formanden kan, hvis denne skønner det nødvendigt forlange bilag til de enkelte punkter. 3 Formanden udfærdiger - evt. med bistand af sekretæren - mødernes dagsorden, herunder rækkefølgen af dagsordenens punkter. Han åbner og leder møderne. 4 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Stk. 2 Skriftlig afstemning kan forlanges. Stk. 3 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 5 Referater ligger på hjemmesiden og på en usb-nøgle. Stk. 2 Mindretal kan forlange, at afvigende meninger i korthed tilføjes beslutningsprotokollen. Stk. 3 Udskrift af protokollen fremsendes/mailes/afleveres til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, ARK er, BRK er og suppleanter senest sammen med det næstkommende mødes dagsorden. Aflyses det næstkommende møde, skal udskriften sendes/mailes/afleveres sammen med aflysningen. Stk. 4 Referater sendes til bestyrelsen på mail til godkendelse, senest 1. uge efter afholdelse, hvorefter sekretæren videresender dette til hjemmesiden. Stk. 5 Protokollen/usb stikket, som beror hos sekretæren, er på anmodning tilgængelig for de enkelte medlemmer. 6 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse stående og særlige udvalg. Stk. 2 Bestyrelsen udpeger udvalgenes formænd. Stk. 3 Formanden modtager besked om udvalgenes møder. Formanden eller et af ham udpeget bestyrelsesmedlem kan deltage i møderne. 7 Formanden aflægger ved hvert ordinært møde en kort rapport over afholdte møder, arrangementer, skrivelser fra Hovedklubben, henvendelser fra andre kredse mv., som er foregået/fremkommet siden sidste møde.

4 8 Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde vedtage at indbyde andre end bestyrelsens medlemmer, ARK'eren BRK'eren og suppleanterne til at deltage i drøftelsen omkring et specifikt punkt. Kun bestyrelsen træffer beslutningen. 9 Denne forretningsorden træder i kraft den 6. oktober 2016, og kan kun ændres på et ordinært bestyrelsesmøde. Vedtaget på bestyrelsesmødet d. 6. oktober 2016 Formand Tommy Corfitsen 1.2 Økonomi Udgifter Møder Betaling af mødeudgifter ved privat mødeafholdelse er pt. sat til 25 kr./deltager. Mødediæt kan kun udbetales, såfremt der tilgår bestyrelsen et referat fra mødet. Mødelederen afregner på specielt bilag med kassereren Ved møder afholdt i klubhuset afregnes de faktiske udgifter. Mødelederen afregner på specielt bilag med kassereren Fortæring til nedenstående eksterne møder betales af Kredsen: - Repræsentantskabsmøder - Formøder til repræsentantskabsmøder - Formandsmøder - BRK-møder - ARK-møder - PRK-møder - Avlsvejledermøder - Landsdelsmøder Transport Betalt transport aftales altid med kassereren på forhånd. Ikke aftalt transport kan ikke forventes refunderet Transport til kurser betales af Kredsen. Taksten er pt. sat til Statens laveste takst Transport til nedenstående møder betales af Kredsen: - Repræsentantskabsmøde - Formøde til repræsentantskabsmøde - Formandsmøde - BRK-møder - ARK-møder - PRK-møder - Avlsvejledermøder - Landsdelsmøder

5 Kurser Kredsen betaler kursusafgift for deltagere indstillet af BHU eller AVU Storkurser: Kredsen betaler fuld kursusafgift for trænere indstillet af BHU. Til øvrige trænere, der ønsker at deltage, ydes et tilskud på l00 kr. Øvrige menige medlemmer betaler selv den fulde kursusafgift Til deltagere indstillet af BHU eller AVU betaler Kredsen kr. 75 pr. Dag, til fortæring, såfremt fortæring ikke er indregnet i kursusafgiften Konkurrencer Ved officielle konkurrencer, hvor Kredsen har udpeget/foreslået deltagere samt ved deltagelse i DM IPO III, DM SPH 1og DM IPO SPH2, betaler Kredsen: Dette er kun gældende for træningsmedlemmer. - tilmeldingsgebyr/prøvegebyr til HF til et af ovennævnte DM`er i indeværende år. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse Præmier Kreds 56 giver præmier til nedenstående arrangementer. Præmiestørrelsen ligger pt. på ca. 300 kr. Præmietilsagn gives så hurtigt som muligt, så vi kan blive nævnt som præmiegivere i Hovedbladet/hjemmesider. Præmieliste: - HAS - DM IPO III - DM IPO SPH2 - Ungdomslejer Præmier til øvrige arrangementer gives ikke automatisk, men behandles af bestyrelsen fra sag til sag Støtte til VM-holdet gives ikke Præmier til Kredsens hund (se 8.1) Telefon Der kan gives et tilskud til brugen af telefon til: - Formand - BRK'er - ARK'er I særlige tilfælde kan bestyrelsen bevilge tilskud til brugen af telefon til medlemmer, der udfører en opgave for klubben, der kræver megen snak i telefon. Bestyrelsen kan endvidere bevilge tilskud til medlemmer, der stiller deres mobiltelefon til rådighed ved arrangementer Fest for trænerne m.m Som en lille gestus for det store arbejde, de frivillige trænere lægger i deres arbejde året igennem, kan bestyrelsen én gang pr. kalenderår indbyde de trænere der har trænet hold, i mere end tre måneder i årets løb, gratis med til en julefrokost, Sommerfest, Kredsfest eller lignende Ligeledes inviteres Kredsens webmaster og en evt. redaktør Forplejning ved arrangementer Ved prøver tildeles hjælper om morgenen

6 vederlagsfri kaffe/te og morgenmad Ved kombiarrangementer, skuer, hvalpeshows, kåringer og konkurrencer udleveres spisebilletter til medhjælperne Dommere Som tak for hjælpen ved prøver modtager dommeren en mindre gave til en værdi af ca. 200 kr Som tak for hjælpen ved prøver modtager evt. dommeraspirant(er) og/eller evt. hjælpere udefra en flaske vin Indtægter Træningsgebyr Træningsgebyret fastsættes af bestyrelsen i november måned Træningsgebyret sat til 500 kr./halvår. Der betales ved indskrivningen. Dette indebærer, at HF eren kan træne flere hunde for samme gebyr Bestyrelsesmedlemmer kan træne, for halvt træningsgebyr BRK'er og ARK'er kan træne. for halvt træningsgebyr Såfremt bestyrelsen skønner, at Kredsens økonomi kan bære det, kan trænerne træne for, halvt træningsgebyr Hvalpe fra kenneler tilknyttet kreds 56 kan træne en hel sæson for halvt træningsgebyr, dette er gældende til hvalpen er 1 år Depositum for nøgler Depositum for nøgle til pladsen og klubhuset pr. 7/3-05 sat til 250 kr Der udleveres nøgler uden depositum til personer, som har behov for adgang i deres virke for klubben Boksleje Lejemålet for Kredsens bokse er halvårligt og koster pt. 50 kr./halvår. For at kunne leje en boks skal der betales træningsgebyr Der kan i første omgang kun lejes én boks pr. medlem Når alle bokse er udlejede, fører kassereren en venteliste Honorarer Enhver form for indtægter, hold eller enkeltmedlemmer oppebærer i forbindelse med Kredsens virke, tilfalder helt og fuldt ud Kredsen. 1.3 Vejledende Årsplan Efter generalforsamlingen udformer bestyrelsen en vejledende årsplan Årsplanen offentliggøres på Kredsens hjemmeside og i et evt. Kredsnyt. Endvidere ophænges den i Klubhuset Planen justeres fortløbende. 1.4 Udvalg Efter generalforsamlingen nedsætter bestyrelsen en række udvalg til at varetage kredsens daglige drift Traditionelt nedsættes følgende stående udvalg:

7 - Avlsudvalget (AVU) - Brugshundeudvalget (BHU) - Pladsudvalget (PU) - Kantineudvalget (KU) - Festudvalget (FU) - Tur- og aktivitetsudvalget (TOA) - PR-Udvalget (PRU) - Årets Hunde Udvalg (KHU) - Hjemmesideudvalget (ITU) - Redaktionsudvalget (RED), hvis der udgives et kredsblad. Antallet og arten af udvalg er ikke fastlagt Efter generalforsamlingen udnævnes en BRK'er, som er Brugshunderådets kontaktperson, en ARK'er, som er Avlsrådets kontaktperson, og en PRK'er, som er PR-udvalgets kontaktperson. Traditionelt er disse tre personer også formænd for de tilsvarende udvalg. Specielt for ARK'eren gælder overordnede regler fra Hovedklubben Efter behov kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg til varetagelse af specifikke opgaver Udvalgene står for den daglige drift af Kredsen. Alle udvalgsbeslutninger forelægges bestyrelsen til godkendelse/vedtagelse. 1.5 Gældende Bestemmelser for Kreds Regler for kredsens virke optages i Gældende Bestemmelser for Kreds Gældende Bestemmelser for Kreds 56 revideres hvert år efter generalforsamlingen Løbende revideres Gældende Bestemmelser for Kreds 56 året igennem. Rettelser bringes på hjemmesiden og i et evt. Kredsnyt Bestyrelsesmedlemmer, ARK'er, BRK'er og PRK'er skal altid have et opdateret eksemplar af Gældende Bestemmelser for Kreds Ligeledes skal der altid stå et opdateret eksemplar af Gældende Bestemmelser for Kreds 56 i Klubhuset. 2. Træning 2.1 Alment Indskrivning Der er indskrivning til de enkelte hold i januar og august Ved indskrivningen medbringes: - vaccinationsattest - kvittering for betalt udvidet forsikring - kvittering for betalt Hovedklubmedlemskab Ved indskrivningen betales træningsgebyr og evt. boksleje Ved evt. ophør af træning midt i en træningsperiode vil træningsgebyret ikke blive refunderet.

8 Hunde på hvalpe/indlæringshold, B-hold og/eller Klikkerhold behøver ikke at være hovedklubmedlem. For øvrige hold kræves der medlemskab af hovedklubben Gæstetræning For gæsters træning i Kreds 56 gælder de samme regler som for ordinære træningsmedlemmer Ønske om gæstetræning rettes til bestyrelsen, ARK'eren, eller BRK'eren, som til enhver tid kan afslå en anmodning om gæstetræning Gæster, der ønsker at deltage i træningen en enkelt gang eller to, kan deltage i holdtræningen Gæster, der ønsker at benytte træningspladsen en enkelt gang eller to uden for træningstiden, kan træne sammen med et eller flere af Kredsens træningsmedlemmer, såfremt bestyrelsen, ARK'er eller BRK'er er blevet adviseret på forhånd Gæster, der inviteres til træning på Kredsens træningsplads, skal ved invitation/tilladelse have oplyst navnet på en kontaktperson til hvem, de skal henvende sig ved ankomsten til pladsen. Denne kontaktperson fungerer som vært og har ansvaret for, at gæsten vises til rette, og gøres bekendt med Gældende Bestemmelser for Kreds 56. Det er kontaktpersonens ansvar, at kontrollere hovedklubmedlemskab og udvidet forsikring Hovedklubmedlemskab Hovedklubmedlemskab koster pt. 650 kr. kr./år (heraf tilfalder de 30 % Kredsen). Familiemedlemmer, ungdomsmedlemmer & pensionister: pt. 325 kr./år Hovedklubbens adresse er: Schæferhundeklubben for Danmark, Magtenbøllevej 9 Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg, tlf (Tirsdag og torsdag kl ). Giro: Indmeldelse sker på hovedklubbens hjemmeside Schæferhundeklubbens hjemmeside: Prøveprogram Prøveprogrammet sælges af kassereren for 50 kr Prøveprogrammet uddeles til låns til alle trænere Trænernes egne hunde For at sikre, at trænerne også får trænet deres egne hunde, kommer de i første række Holdfordeling Oprykning til nyt hold sker normalt ved bestået prøve eller når træneren finder det passende. Trænermødet har kompetence til i specielle tilfælde at placere hundeførere på andre hold, end deres prøve berettiger til Forsikring For at træne i Kreds 56 kræves fremvisning af kvittering for betalt udvidet forsikring BRK'eren forestår kontrollen med betalt udvidet forsikring.

9 2.2 Hvalpe Oprykning til lydighedshold Oprykning fra hvalpe/indlæringshold til lydighedshold sker ved bestået prøve, eller når træneren finder det passende. 2.3 Spor Adgangskrav Se Arealerne Kredsen har pt. skiftende sporarealer Arealerne må ikke benyttes uden for træningstiden Sporflag af metal må ikke benyttes på Kredsens sporarealer HF eren skal være medlem af hovedklubben. 2.4 Lydighed Adgangskrav Se Forsvarsarbejde Adgangskrav For at deltage i forsvarsarbejdet skal følgende krav opfyldes: 1) HF'eren skal være Hovedklubmedlem. 2) Der skal gås lydighed på hold. 3) Der skal gås spor på hold, eller hund/hf'er skal tidligere have bestået en prøve, hvori spor indgår (dvs. min. en AB-prøve). Punkt 3) gælder selvfølgelig kun i de perioder, vi har sporhold. I ganske særlige tilfælde kan BHU/Bestyrelsen dispensere fra ovenstående regelsæt C-trænerne kan kræve stabilitet i træningen, og HF'ere, der ikke møder regelmæssigt frem, kan ikke tilbydes forsvarsarbejde. 2.6 Materialer Klubbens materiel må gerne benyttes uden for træningstiden. Det bestræbes, at der altid skal være ét par bukser og ét ærme i klubhuset Fejl på materiel og ødelagt materiel rapporteres til BHU s materialemand straks, når dette konstateres Kredsens apportbukke er ikke beregnet til træning - kun til prøver Det er figuranternes ansvar, at skabene på verandaen er låst, når klubhuset forlades Pistoler og patroner må af sikkerhedsmæssige grunde kun benyttes af personer, der har underskrevet en af politiet udformet bruger- og bærertilladelse Pistoler og patroner må kun benyttes på Kreds 56's træningsplads eller prøvearealer/ udstillingsarealer. Når pistoler og patroner benyttes under træningen informeres øvrige trænere og HF på pladsen om dette.

10 2.7 Aflysning af træning Forudsigelige aflysninger Forudsigelige aflysninger (fx pga. arrangementer m.m.) annonceres på hjemmesiden og i et evt. Kredsnyt. Endvidere skrives på opslagstavlen i klubhuset i så god tid som muligt Uforudsigelige aflysninger Ved uforudsigelige aflysning af træning (fx pga. vejrliget eller pladsens beskaffenhed), kontaktes trænerne af BHU Det er BRK'erens kompetence at aflyse holdtræningen pga. vejrliget, mens Pladsudvalgsformanden har kompetence til at aflyse al træning (også selvtræning!), hvis han skønner, at pladsen kan tage skade (fx ved for meget vand på banen) Af praktiske grunde er det ikke muligt for de enkelte trænere at ringe til de enkelte HF'ere og meddele en evt. aflysning. Dette oplyses på vores hjemmeside. 3. Avl 3.1Ringtræning Adgangskrav For at kunne følge ringtræningen kræves: - Hovedklubmedlemskab - Betalt udvidet forsikring - Vaccination Oprettelse af hold Hold etableres ved behov. 3.2 Annoncering Avlsannoncer på Kredsens hjemmeside optages gratis ved at fremsende dem til webmasteren Avlsannoncer (max 1/2 side) i et evt. Kredsnyt er gratis for Kredsens medlemmer ved levering af færdigmonteret materiale Avlsannoncer må gerne ophænges i klubhuset. 4. Klubhuset/Kantinen 4.1 Adgang Medlemmer og gæster har adgang til klubhuset, når der er træning, eller når et medlem med nøgle er til stede. Det sidste medlem med nøgle, der forlader klubhuset, har ansvar for, at hus og plads er forsvarligt aflåst Hunde har ingen adgang til klubhuset Hvalpe under 4 mdr. må dog gerne medtages i klubhuset. 4.2 Åbningstider Tiderne vil være ophængt i klubhuset

11 4.3 Oprydning i Klubhus Oprydning og orden i klubhuset påhviler alle brugere Hver især rydder op efter sig selv og fjerner brugt service. 4.4 Regler for selvbetjening Uden for normal træningstid vil der oftest være øl og vand m.m. i klubhuset. Dette kan købes til normale klubpriser Ved handel i kantinen uden for åbningstiderne, noteres hvem der har taget hvad. (Husk både for- og efternavn samt dato) Grundet risikoen for tyveri, må der under ingen omstændigheder lægges kontanter. 4.5 Udlejning Kredsens medlemmer kan, hvis Klubhuset ikke er i brug i forbindelse med kredsarbejde, leje Klubhuset som selskabslokale for en pris, der pt. er fastsat til kr. 300 pr. dag/aften. Aftales i hvert enkelt tilfælde med bestyrelsen. 5. Pladsen 5.1 Nøgler Mod depositum kan medlemmer, der har været både Hovedklubmedlem og træningsmedlem af Kreds 56 i mindst ét år, mod depositum, få udleveret nøgle til plads og terrasse. Depositummet udgør kr. 250, Kassereren står for registreringen og uddelingen af nøgler. 5.2 Bokse Bokse udlejes af kassereren. Boksene er personlig ejendom i den tid lejemålet varer, og ingen andre må uden tilladelse benytte de udlejede bokse Vedligeholdelsen af boksene påhviler lejerne I situationer, hvor der er venteliste til bokse, kan Bestyrelsen/BHU mod refusion af lejen, inddrage bokse, der ikke bliver brugt af lejerne Den enkelte lejer kan ikke videreudleje sin boks. 5.3 Parkering Parkering foregår på parkeringspladsen Parkering ved klubhuset er kun tilladt for kantinepersonalet og for pladsudvalgsmedlemmer med ærinde på pladsen I vådt føre køres der under ingen omstændigheder på græsset. 5.4 Brug af pladsen uden for træningstiden Medlemmer, der betaler træningsgebyr til Kreds 56, må gerne benytte træningspladsen uden for træningstiderne. Tilladelsen udleveres af kasseren Af hensyn til Dyrlevs beboere (og dermed vores eget renommé) må der ikke trænes efter kl. 21 på hverdage og kl. 16 i weekenderne.

12 5.4.3 Ved træning uden for træningstiden gælder de samme regler som i træningstiden Såfremt der uden for træningstiden foregår former for træning, der ikke ville blive accepteret på holdene, er bestyrelsen bemyndiget til at bortvise det/de pågældende medlem(mer) fra træningspladsen i længere eller kortere tid. I grove tilfælde kan der ske en eksklusion af Kredsen Ved træning uden for træningstiden gælder de samme parkeringsregler som i træningstiden. 5.5 Hunde på pladsen Hunde må under ingen omstændigheder komme ind på nabomarkerne Sætter hunden et visitkort, skal det straks fjernes. Evt. vha. de dertil beregnede skovle Ved arrangementer må ikke-deltagende hunde kun komme på pladsen efter aftale med prøve-/skueleder. 5.6 Afbinding af hunde Ved afbinding af hunde må kun benyttes de dertil beregnede afbindingspæle Hundene skal afbindes med så kort line, at de ikke kan nå nabohundene. 5.7 Børn på pladsen Børn må på ingen måde være til gene for træningen Børn må ikke komme i nærheden af de afbundne hunde Børn må ikke lege på agilityrekvisitterne Forældre er velkomne til at nedsætte et legepladsudvalg. 6. Kurser 6.1 Kursusdeltageres forpligtigelser Kursusdeltagere, som Kredsen har betalt kursusafgift for, er forpligtede til at viderebringe deres indtryk og udbytte til Kredsens øvrige trænere og medlemmer. 6.2 Tilskuere ved kurser, vi arrangerer Tilskuere til kurser i Kreds 56, der er inviteret til at medvirke med hund, må overvære kurset, men har ingen taleret. 7. Kommunikation 7.1 Hjemmesiden Kreds 56 har oprettet en hjemmeside ( som bestyres af en af bestyrelsens udpeget webmaster Målet er, at hjemmesiden hele tiden er opdateret med de seneste nyheder. Hjemmesiden skal være kredsens vigtigste kommunikationsværktøj.

13 7.2 Kredsnyt Kredsnyt Hvis Kredsnyt skal udsendes i en trykt form i fremtiden, hvilket bestyrelsen tager stilling til, gælder følgende regler: Udsendelse til medlemmer Kredsnyt uddeles i størst muligt omfang til medlemmerne på træningsdagene. Medlemmer, der ikke kommer til træning kan tidligst påregne at få tilsendt bladet 14 dage efter udgivelsen Udsendelsen af Kredsnyt betales af Kreds 56. (Dækkes bl.a. af de 30 % vi får pr. Hovedklubmedlem) Udsendelse til øvrige kredse Vi sender vores Kredsnyt til de sjællandske kredse, hvorfra vi selv modtager blad, samt Landsformand, BHR, AVR PR-udvalget og LD-1 s styrelse. 7.3 PR-virksomhed Scrapbog Kredsen fører en scrapbog Originalen opbevares af bibliotekaren. Den kan ikke udlånes, men gerne besigtiges. Ligger også på kredsens hjemmeside Annoncering Annoncering efter nye medlemmer foretages efter bestyrelsens skøn. 7.4 Bibliotek Kredsens bibliotek opbevares i Klubhuset Indholdet i biblioteket er afhængig af Kredsens økonomi og efterspørgslen på enkelte bøger eller videoer Bøger og videoer udlånes til Kredsens medlemmer for én måned ad gangen ved henvendelse til bibliotekaren Bortkommet materiale erstattes af låneren. 7.5 Nye medlemmer Der er udarbejdet informationsmateriale til nye medlemmer. Dette materiale skal hele tiden være under revision Informationsmaterialet indeholder pt. følgende: - Velkomst til Kreds 56 - Hovedklubbens introduktionsfolder - Gældende Bestemmelser for Kreds Konkurrencer 8.1 Årets Hund Præmier til Kredsens Hunde uddeles efter den ordinære generalforsamling Regelsæt for Årets Hunde kan ses på Kreds 56 s hjemmeside.

14 8.2 Danmarks Hunde Regelsæt for Danmarks Hunde kan ses på Schæferhundeklubbens hjemmeside. 8.3 Kredsmesterskab (KM) Deltagere For at deltage i KM skal HF være medlem af Hovedklubben (dette gælder ikke KM i B) For at deltage i KM skal HF have betalt træningsgebyr for 2. halvår. Træningsgebyret skal være betalt inden tilmeldingen Afholdelse KM er underlagt de almindelige bestemmelser i Specialklubbernes prøveprogram KM afholdes hvert år i november-december måned KM kan afholdes over flere dage. Ikke nødvendigvis i samme weekend KM behøver ikke nødvendigvis at blive dømt af samme dommer Kategorier Der kan være KM i følgende prøvekategorier: B - AB - ABC - SL I - SL II - SL III - IPO I IPO II IPO III - SPH I IPO SPH Der konkurreres endvidere på tværs af kategorierne i bedste gruppe A- hund, bedste gruppe B-hund og bedste gruppe C-hund Prøven kan aflægges på dagen Vedr. SL-prøverne er der kun KM i samlede prøver Der er ingen begrænsninger for deltagelse med samme hund i samme kategori ved flere KM Tilmeldingsprocedure Tilmeldingerne til KM nummereres i den rækkefølge, de modtages af prøvelederen Såfremt, der er flere tilmeldte til KM, end der tidsmæssigt er plads til, udtages deltagerne efter denne nummerering. Nummereringen er ikke udtryk for startrækkefølgen, men kun til brug ved udtagelsen Tilmeldingsfristen til KM er 8 dage Prøvelederen kontrollerer, at de tilmeldte hunde og HF opfylder kravene for deltagelse Først efter tilmeldingsfristens udløb kan medtages eventuelle hunde fra andre kredse. Disse kan ikke deltage i KM Bedømmelse Ved flere sporhundeprøver trækkes der lod om sporene Der dømmes i prædikater Pointene oplyses først ved præmieoverrækkelsen Ved pointlighed går yngre hund frem for ældre Præmier Der er præmie til vinderen i hver prøvekategori.

15 Der er vandrepokal samt en mindre erindringspræmie til bedste gruppe A-hund, bedste gruppe B-hund og bedste gruppe C-hund. Kan vindes selv om hele prøven ikke er bestået Der uddeles kun præmie, hvis hele prøven er bestået Vandrepokalerne til bedste gruppe A, bedste gruppe B og bedste gruppe C hund kan vindes til ejendom, hvis de vindes 3 gange i træk af den samme HF (altså ikke nødvendigvis samme hund) Vandrepokalerne afleveres til Kredsen det efterfølgende år i oktober måned Præmieuddelingen er uafhængig af deltagerantallet Præmierne uddeles på dagen. 9. Ture og arrangementer 9.1Foredrag/medlemsmøder 9.2 Terræntur/ Terrænturskonkurrence I vinterhalvåret kan der afholdes foredrag og medlemsmøder TOA's opgave er bl.a. at arrangere terrænture og/eller terrænturskonkurrecer Ved konkurrencerne skal alle opgaver være reelle og have til formål at vise hund og/eller førers kunden og egenskaber. Ved turene åbnes der op for mere underholdende opgaver Det bør tilstræbes, at der er en terræntur/ terrænturskonkurrence både forår og efterår Der er indstiftet en vandrepokal til terrænturskonkurrencerne. Vinderen af vandrepokalen får samtidig en præmie til ejendom. Vandrepokalen vindes til ejendom, hvis den vindes 3 gang i træk af den samme HF (altså ikke nødvendigvis samme hund). 9.3 Vagt med hunde Ingen medlemmer af kreds 56 må i kredsregi gå vagt med deres hund(e). 10. Æresmedlem Æresmedlemsskab kan tildeles et medlem, der har ydet en ekstra indsats for schæferhunden eller kreds 56 igennem en årrække 10.2 Det er bestyrelsen der udnævner et. æresmedlem Æresmedlemmet får et diplom pokal gratis træning i kreds Tildeles på generalforsamlingen.

16 11 Fester Der er tradition for, at der afholdes en a) Sommerfest inden sommerferien b) Julefrokost/kredsfest Præmiering af årets medlem(er) finder sted ved julefrokosten/kredsfesten/ Generalforsamlingen. Årets medlem(er) kan udvælges af Bestyrelsen, eller ved medlems afstemning.

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave)

Gældende bestemmelser for. Kreds 56. Præstø. Schæferhundeklub. (9.udgave) Gældende bestemmelser for Kreds 56 Præstø Schæferhundeklub 2011 (9.udgave) Forord Som den første kreds i Danmark indførte Kreds 56 i 1994 et sæt Gældende Bestemmelser (GB) til regulering af Kredsens virke.

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted

Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening. 1. Foreningens navn og hjemsted Vedtægter for støtteforeningen Selam Støtteforening 1. Foreningens navn og hjemsted Selam støtteforening har hjemsted i Århus Kommune, Elmegårdsvej 1, 8361 Hasselager, C/O Selam Friskole. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK

Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Bilag til love for Schæferhundeklubben for Danmark Kredsvedtægter for SCHÆFERHUNDEKLUBBEN FOR DANMARK Kreds 30 Greve 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 3 2. Kredsens formål... 3 3. Medlemskab...

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB

LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB 1. KLUBBENS NAVN, HJEMSTED OG STANDER: Klubbens navn er SLETTEN BÅDEKLUB forkortet SB. Klubben er stiftet den 16. juni 1964. Klubbens hjemsted er Sletten Havn, Fredensborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

VEDTÆGTER for Kvistgård Agility Forening anno 1990

VEDTÆGTER for Kvistgård Agility Forening anno 1990 VEDTÆGTER for Kvistgård Agility Forening anno 1990 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Kvistgård Agility Forening. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg.

Vedtægter for Ulfborg Borgerforening. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening, og foreningen har hjemsted i Ulfborg. Nærværende vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og love for den af 13. oktober 1892 stiftede Ulfborg Borger & Håndværkerforening. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ulfborg Borgerforening,

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

FOTOKLUBBEN KRONBORG

FOTOKLUBBEN KRONBORG FOTOKLUBBEN KRONBORG Vedtægter 1 Navn Klubbens navn er: FOTOKLUBBEN KRONBORG. 2 Formål Klubbens formål er at fremme interessen for fotografering. Klubben favner bredt - så alle kan være med - og udøver

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub

Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Vedtægter for JI TAE - Næstved Taekwondo Klub Indhold Kapitel 1... 1 Navn, Hjemsted og Formål... 1 Kapitel 2... 1 Medlemskredsen... 1 Kapitel 3... 2 Bestyrelsen... 2 Kapitel 4... 3 Generalforsamlingen...

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94

Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 Vedtægter for Døves Bowling Club Odense Tenpins 94 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Døves Bowling Club Odense Tenpins 94. 1.2 Klubben er stiftet den 3. juni 1994. 1.3 Klubbens hjemsted

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Brydeklubben THOR Vejgaard

Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter For Brydeklubben THOR Vejgaard Vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen 29 januar 2014. Side 2/9 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Brydeklubben Thor Vejgaard. Foreningens hjemsted er

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017

Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017 Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017 DcH-Brande afdelings bestyrelse januar 2016 Formand: Svend Ludvigsen Møllevej 6, Blåhøj 7330 Brande 21 65 21 90 svend35@icloud.com Næstformand: Kasserer: Sekretær:

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING

FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING RØDOVRE KUNSTSKØJTEKLUB 16. FEBRUAR 2007 FORRETNINGSORDEN FOR ARBEJDSBESTYRELSEN I RØDOVRE KUNSTSKØJTEAFDELING Denne forretningsorden er godkendt på RSIK s bestyrelse den 5. oktober 2006 1 Indledning Denne

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere