Byrådet 2. februar 1999 Side 1 af 15. Udskrift. Byrådet. tirsdag den 2. februar 1999 kl. 19,00. i byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet 2. februar 1999 Side 1 af 15. Udskrift. Byrådet. tirsdag den 2. februar 1999 kl. 19,00. i byrådssalen"

Transkript

1 Byrådet 2. februar 1999 Side 1 af 15 FREDERIKSSUND KOMMUNE Udskrift Byrådet tirsdag den 2. februar 1999 kl. 19,00 i byrådssalen Mødedeltagere: Fraværende: Knud B. Christoffersen, Grethe Olsen, Ole Søegaard, Jytte Holm-Pedersen, Kurt Jensen, Birgit Madsen, Morten A. Andersen, Bente Nielsen, Finn Vester, Kurt Mikkelsen, Ove Scheel, Per Bille Henriksen, Klaus Nielsen. Lis Olsen, Dann Eland Mødet slut: Kl In d h o ld s fo rteg n e lse Å b n e d e l S aa nr. 15 S aa nr. 16 S aa nr. 17 S aa nr. 18 S aa nr. 19 S aa nr. 20 S aa nr. 21 S aa nr. 22 O p rettels e a f selvstæ n d ig sko le til D A M P -tilbud N iveau e t a f s tø tte p æ d a g o g tim e r F o rtsæ tte ls e a f k u ltu rvæ rksted et på F alkenborg sko len A n læ g s re g n s k a b vedr. p ro jekt , tilb yg n in g - O P A S U d vid else a f stø tte p e rs o n k o rp s e t E tablering a f 60-b ø rn s institution ved S ten h øjg ård Ny institution ved S ten h øjg ård, klo akforsyning, reg n van d led n in g m.m. R evisio n s b e re tn in g nr. 136 L øben de revision i perioden a u g u s t til o k to b e r 1998

2 Byrådet 2. februar 1999 Side 2 af 15 S aa nr. 23 R evu rd erin g a f an læ g s b u d g e tte t fo r 1999 S aa nr. 24 S aa nr. 26 A d g an g til fag u d v alg e n es b ilag sm ateriale D agplejen Lukket del Sag nr. 25 Sag nr. 26 Forslag til s v arskrivels e D agplejen Punktet overflyttes til behandling på det åbne byrådsmøde og behandles som sidste punkt på den åbne del af dagsordenen. Sag nr. 27 Sag nr. 28 L ed n in g s re n o verin g er Salg a fjo rd Sag nr. 15 Oprettelse af selvstændig skole til DAMP-tilbud Journal nr.: Økonomiudvalget Folkeskoleloven 20, stk.2 Frederikssund kommune har siden 1984 været vært for Frederiksborg amtskommunale centerklasser for elever, der efter folkeskolelovens 20, stk.2 modtager udvidet specialundervisning på grund af specifikke læse- og talevanskeligheder. Centerafdelingen blev i 1995 udvidet med en afdeling for elever med DAMP. I løbet af de sidste tre år har det vist sig at det optimale tilbud til DAMP eleverne er et heltidstilbud. Det er derfor besluttet i Frederiksborg Amt, at oprette en selvstændig heldagsskole, hvor DAMP eleverne kan få et optimalt heltidstilbud, hvor man kan kombinere den udvidede specialundervisning med socialpædagogiske værksteds- og fritidsaktiviteter. Den nye DAMP skole skal benytte de eksisterende fysiske rammer bestående af en selvstændig bygning samt selvstændige lokaler adskilt fra Oppe Sundby skole. Skoleinspektøren ansættes jf. overenskomst som kommunal tjenestemand.

3 Byrådet 2. februar 1999 Side 3 af 15 Ingen Frederiksborg Amt financierer samtlige udgifter til løn og drift. Ved eventuel nedlæggelse af DAMP-tilbuddet påhviler de økonomiske konsekvenser heraf Frederikssund kommune. Bilag: Børne- og kulturforvaltningen anmoder økonomiudvalget anbefale at der oprettes en ny selvstændig skole til Frederiksborg Amts DAMP-tilbud. Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler administrationens indstilling på vilkår, at kommunen bliver holdt skadesløs f.s.v. angår skoleinspektørstillingen Godkendt. Sag nr. 16 Niveauet af støttepædagogtimer Journal nr.: Børn- og Ungeudvalget Lov om social service For at sikre, at der ikke sker en utilsigtet glidning i nedadgående retning af niveauet på støtteområdet, foreslås det, at der fastsættes en nøgle, der gøres afhængig af antallet af pladser (BFIE) i daginstitutioner, SFO og klubber. Såfremt det nuværende niveau skal holdes, bør der fremover ved udvidelser af pladsantallet følge en udvidelse af støttetimerne i lighed med udgifterne til fripladser og søskenderabat. Som nøgle kan følgende beregnes: Budgetteret normering i 1998: 439 timer ugl., heraf anvendes 302 timer i 0-6 års området, 67 timer i SFO og 70 timer i klub. Normeringsnøgle: 0-6 års institutioner: 302 timer til 916 pladser (232 VG og 684 BH)eller 1148 BHE svarer til 0,26 timer pr. uge pr. BHE. SFO: 67 timer til 721 pladser svarer til 0,09 timer pr.uge pr.plads

4 Byrådet 2. februar 1999 Side 4 af 15 Klub: 70 timer til 470 pladser svarer til 0,15 timer pr. uge pr. plads. Der er indhentet oplysning om niveauet for støttetimer i en række kommuner, tallene fremgår af vedlagte bilag I budgettet for 1999 er indregnet 439 støttetimer ugentlig. Ingen p.t. Bilag: Oversigt over støttetimer i forhold til antal pladser m.v. i 8 kommuner. Udvalget anmodes om en principiel stillingtagen til anvendelsen af en normeringsnøgle på støttepædagog området med henblik på en løbende regulering ved ændring af pladsantallet. Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 7. december 1998: Udvalget godkendte, at der fastlægges en normeringsnøgle for 3-5 årige, svarende til 90% af antallet i aldersgruppen. Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler: A. Børn- og ungeudvalgets indstilling, hvorefter normeringsnøglen fastsættes til 0,47 for 3-5 årige. B. Normeringsnøglen på SFO området fastsættes til 0,09 pr. plads. C. Normeringsnøglen på klubområdet fastsættes til 0,15 pr. plads. Godkendt. Sag nr. 17 Fortsættelse af kulturværkstedet på Falkenborgskolen Journal nr.: Børn- og Ungeudvalget

5 Byrådet 2. februar 1999 Side 5 af 15 Der er ikke afsat midler til drift af Kulturværkstedet på Falkenborgskolen på budget Derfor blev Kulturværkstedet nedlagt pr. 1. januar Det viser sig nu, at der er mulighed for at fortsætte driften af kulturværkstedet i 1999 ved hjælp af støtte fra Kulturministeriet og ved hjælp af brugerbetaling fra de enkelte institutioner. Yderligere har Kulturværkstedet uforbrugte midler i 1998 på kr , der kan overføres til Der vil være mulighed for, at Kulturværkstedet bruger en del af de nye SFO lokaler på Falkenborgskolen i formiddagstimerne. Bilag: Ingen Ingen Jette Liebing notat. Yderligere notat udleveres på mødet. Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at tage stilling til, om Kulturværkstedet skal fortsætte på ovenstående præmisser. Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999: Udvalget tiltræder overførsel af uforbrugte midler fra 1998 til 1999 til drift af Kulturværkstedet underforudsætning af tilskud fra Kulturministeriet samt, at driften kan ske i samarbejde med SFO Falkenborgskolen. Økonomisk afdeling har efterfølgende haft sagen til udtalelse. Notat af 18. januar 1999 vedlægges. Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler Børn- og ungeudvalgets indstilling, hvorefter der meddeles en tillægsbevilling i 1999 på netto kr. fordelt med henholdsvis kr. i udgift og kr. i indtægt finansieret af kassen. Byrådet godkendte med 11 stemmer for økonomiudvalgets indstilling. 2 medlemmer, Jytte Flolm-Pedersen (C) og Kurt Mikkelsen ( C) undlod at stemme. Sag nr. 18 Journal nr.: Anlægsregnskab vedr. projekt , tilbygning - O PAS

6 Byrådet 2. februar 1999 Side 6 af 15 Børn- og Ungeudvalget Byrådet bevilgede i sit møde den 24. juni 1997, sag nr. 119, kr (heraf kr finansieret over konto for fælles bygningsvedligeholdelse, folkeskolen) til tilbygning til OPAS ved Oppe Sundby skole (garderobe og toiletter samt etableringsudgifter). Alle udgifter er nu afholdt og ibrugtagningstilladelse givet (den 8. december 1998). Økonomisk afdeling har haft sagen til gennemsyn og har ingen bemærkninger hertil. Samlet anlægsbevilling kr Afholdte udaifter kr Mindreudgift kr Anlægsregnskab for projekt tilbygning OPAS. Bilag: Forvaltningen anbefaler, at mindreudgiften, kr , tilgår konto , folkeskolen, fælles bygningsvedligeholdelse. Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999: Da der til bevillingen til anlægget er tillagt kr fra fælles bygningsvedligeholdelse, anbefaler udvalget, at mindreudgiften tilgår denne konto. Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler Børn- og ungeudvalgets indstilling, hvorefter anlægsregnskabet tillige anbefales godkendt. Godkendt. Sag nr. 19 Journal nr.: U d vid else a f stø ttep erso n korpset 81.02: G00 Det Sociale Udvalgs møde den 11. januar Servicelovens 73. Forvaltningen har igennem en længere perioden haft to fuldtidsansatte støttepersoner, til dækning af støttebehov for

7 Byrådet 2. februar 1999 Side 7 af 15 klienter, med særlige sociale/psykiske problemer. Aktuelt betjener disse støttepersoner 9 klienter. Udviklingen viser et fortsat behov for støtte. Det er især unge med problematiske opvækstvilkår, misbrugsproblemer, store skolevanskeligheder m.m. En del af disse klienter har haft tilknytning til børnerådgivningen inden det fyldte 18. år. Denne udvikling har været årsag til, at forvaltningen i flere sager har været nødsaget til, at foranstalte støtte udenfor kommunalt regi samt oprette venteliste for tildeling af støtteperson. Forvaltningen har aktuelt to unge klienter på henholdsvis 18 og 21 år med Aspergers syndrom (autisme). Disse to klienter har tilknyttet støttepersoner udenfor kommunalt regi. Den nuværende udgift udenfor kommunalt regi udgør pr. md. Kr Samtidig har forvaltningen yderligere klienter med behov for støtte, som skal igangsættes snarest (i indeværende år). Såfremt der ansættes yderligere en støtteperson (37 timer ugentligt) i kommunalt regi (lønudgift pr. md. ca. kr pr. md.) kan behovet for støtten til de omtalte to klienter med Aspergers syndrom dækkes i kommunalt regi. Samtidig kan behovet for støtte hos øvrige klienter også dækkes af denne støtteperson. Økonomisk afdelings kommentarer vil foreligge på mødet. Der er ikke budgetmæssig dækning. Der er ikke budmæssig dækning for kr Forvaltningen foreslår en budgetmæssig omplacering indenfor kontanthjælp ej forsørger (kr ), kommunal indkvartering (kr ) og selvstændig virksomhed til revalidender (kr ). Bilag: Økonomisk afdelings skrivelse af 7. januar 1999 Forvaltningen anbefaler, at socialudvalget overfor økonomiudvalget anbefaler, at der ansættes yderligere 1 støtteperson (37 timer pr. uge) og at merudgiften afholdes ved budgetmæssig omplacering. Beslutninger: Det Sociale Udvalg den 11. januar 1999: Indsstillingen godkendes. Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler Socialudvalgets indstilling på vilkår, at den foreslåede finansiering tillige omfatter overslagsårene ( ). Byrådets møde 2. februar 1999: Godkendt.

8 Byrådet 2. februar 1999 Side 8 af 15 Sag nr. 20 Journal nr.: E tablering a f 60-b ø rn s institution ved S ten h øjg ård Børn- og Ungeudvalget Lov om Social service Efter udtagning af jordbundsprøver på grunden er det konstateret, at der forefindes ca. 0,5. m muldlag, som skal fjernes og erstattes af stabiliserende grundlag for institutionens fundament. Dette betyder, at udgiften til jordarbejde, der var anslået til kr , efter udbud koster kr Samtidig kan der blive behov for visse mindre vinterforanstaltninger, hvorfor der er behov for en merbevilling på kr Optaget i budgettet kr samt yderligere bevilget i byrådsmøde 1. december 1998 kr Der søges en tillægsbevilling på kr til dækning af ovenstående merudgift. Bilag: - Forvaltningen anbefaler, at der søges om tilllægsbevilling kr Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999: Borgmesteren deltog i behandling af dette punkt og orienterede om Teknisk udvalgs behandling af placering af daginstitution ved Stenhøjgård. Udvalget vedtog at søge en tillægsbevilling til anlæg på kr til dækning af merudgifter ved anlægsprojektet. Samtidig søges en negativ tillægsbevilling til drift på kr svarende til 2 mdr. s drift fra 1/ til ibrugtagelse. Økonomisk afdeling har efterfølgende haft sagen til udtalelse. Det fremgår af afdelingens notat, som vedlægges, at der bør ske en yderligere forhøjelse af bevillingsbeløbet med kr vedrørende øgede udgifter til tilslutningsbidrag samt asfaltering af P-plads. Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler Børn- og ungeudvalgets indstilling med den ændring, at tillægsbevillingen til anlæg forhøjes med kr. til i alt kr., jfr. økonomisk afdelings notat af 21/

9 Byrådet 2. februar 1999 Side 9 af 15 Godkendt. Sag nr. 21 Ny institution ved S ten h øjg ård, klo akforsyning, re g n v an d s -le d n in g, van d fo rs yn in g s a m t vej- og stianlæ g B evillin g san sø g n in g Journal nr.: G01/4059 Teknisk Udvalg Vejlovene samt love for kloak- og vandforsyning. Sagen er genoptaget fra udvalgets møde den 11. januar I forbindelse med at der skal anlægges en ny institution ved Stenhøjgård på matr. nr. 10f (nord for den eks. fold ved Stenhøjgård) skal der udføres en ny spildevandsledning fra den eksisterende spildevandsledning vest for området og frem til institutionen. Regnvand fra trafikarealer (adgangsvejen samt parkeringspladsen) skal bortledes, da den nye institution ligger i et område med grundvandsinteresser. Regnvandet kan bortledes til eksisterende grøft langs Ågade, hvor der så skal udføres en faskine til nedsivning af dette. Kalkulation over de samlede udgifter til afledning af spildevand og regnvand er opgjort til kr Det samlede tilslutningsbidrag for den nye institution bliver på kr excl. moms svarende til 5 arealenheder å kr En areal-enhed er på 800 m2 og det samlede areal er på 4.000m2. Der skal endvidere udføres en ny vandforsyningsledning fra den eksisterende vandforsyningsledning i Ventevej og frem til institutionen. Udgiften er kalkuleret til kr og tilslutningsbidraget er på kr Endvidere skal der tages stilling til etablering af en adgangsvej. Den nuværende grusvej, der er vejadgang til Haveforeningen Lærkehøjen, anbefales ændret til en befæstet 5 m bred asfaltvej. Det foreslås også, at der etableres en 2,5 m bred fælles sti parallelt med vejen til fodgæn-gere og cyklister. Herudover bør der etableres vejbelysningsanlæg. Kalkulation over de samlede udgifter til vej-, sti- og vejbelysningsanlæg er opgjort til kr

10 Byrådet 2. februar 1999 Side 10 af 15 Tidsplanen for anlæg af institutionen forudsætter en færdiggørelse pr. 1. marts Forvaltningen har modtaget ansøgning om byggetilladelse den 23. december Projektering, udbud, kontrahering og tilsyn på udførelse af spildevands-ledning, regnvandsledning, vandforsyningsledning, vej- og stianlæg samt vejbelysningsanlæg udføres i eget regi. Anlægsarbejdet udbydes i underhåndsbud, som besluttet i særskilt sag på udvalgets møde den 11. januar Vandledningsarbejdet samt lægning af kabler og opstilling af master og armaturer til vejbelysningsanlægget udføres i eget regi. Bilag: På grund af sagens hastende karakter skal der senest på Byrådets møde den 2. februar 1999 meddeles anlægsbevillinger til udførelse af ovennævnte anlægsopgaver. Ingen. Forvaltningen anbefaler, at Teknisk Udvalg meddeler tilladelse til vejadgang til den nye institution fra grusvej til Flaveforeningen Lærkehøjen, og at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der meddeles anlægsbevillinger til udgifter og indtægter til flg. anlægsarbejder: Spildevandsledning og regnvandsledning, udgifter kr , tilslutningsbidrag, spildevand og regnvand, indtægter kr , vandforsyningsledning, udgifter kr , tilslutningsbidrag, vand, indtægter kr , samt vej- og stianlæg samt vejbelysningsanlæg, udgifter kr , finansieret af kassebeholdningen, og at nettoudgifterne på henholdsvis spildevandsområdet samt vandforsyningsområdet tillægges de respektive gældsafviklingsplaner. Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 15. januar 1999: Anbefales til Økonomiudvalg og Byråd. Kurt Jensen og Birgit Madsen tog forbehold. Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler Teknisk udvalgs indstilling,

11 Byrådet 2. februar 1999 Side 11 af 15 hvorefter den samlede udgiftsbevilling udgør kr. og den samlede indtægtsbevilling udgør kr. Morten Andersen (A) stillede følgende ændringsforslag: Økonomiudvalgets indstilling godkendes med den ændring, at vej- og stianlæg samt vejbelysning til kr udgår af projektet. For forslaget stemte 2 medlemmer, Morten Andersen (A) og Per Bille Henriksen (A) Imod forslaget stemte 11 medlemmer, Knud B. Christoffersen (A), Kurt Jensen (A), Birgit Madsen (A), Finn Vester (A), Ove Scheel (A), Grethe Olsen (F), Ole Søegaard (V), Bente Nielsen (V), Klaus Nielsen (V), Jytte Holm-Pedersen (C), Kurt Mikkelsen (C) Forslaget er herefter forkastet. Byrådet godkendte herefter med 11 stemmer for, Knud B. Christoffersen (A), Kurt Jensen (A), Birgit Madsen (A), Finn Vester (A), Ove Scheel (A), Grethe Olsen (F), Ole Søegaard (V), Bente Nielsen (V), Klaus Nielsen (V), Jytte Holm- Pedersen (C), Kurt Mikkelsen (C), økonomiudvalgets indstilling. 2 medlemmer, Morten Andersen (A) og Per Bille Henriksen (A) stemte imod. Sag nr. 22 R evisio n sberetn in g nr L øben de revision i perioden au g u s t til o k to b e r Journal nr.: K Økonomiudvalget Lov om kommunernes styrelse 42. Kommunernes Revisionsafdeling fremsender beretning nr. 136 vedrørende den løbende revision i perioden august til oktober Delberetning for regnskabsåret Revisionsbesøget har omfattet: - Uanmeldt kasseeftersyn den 13. august 1998 på Rådhuset. - Kontrol af likvide aktiver og udvalgte statuskonti. - Sagsrevision på en række nærmere angivne områder. - Forretningsgangsbeskrivelser på væsentlige områder.

12 Byrådet 2. februar 1999 Side 12 af 15 Beretningen afsluttes med en række anbefalinger, som vil blive fulgt op i chefgruppen. Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Ingen økonomi- og konsekvenser. Bilag: Beretning nr Økonomisk Afdeling indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at beretningen tages til efterretning. Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler at beretningen tages til efterretning. Taget til efterretning. Sag nr. 23 R evurdering a f an læ g s b u d g e tte t fo r Journal nr.: Aftalen af 15. juni 1998 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi og service. Regeringen og Kommunernes Landsforening har på et kvartalsmøde den 2. december 1998 blandt andet drøftet de kommunale budgetter for I forlængelse af kvartalsmødet har parterne med skrivelse af 9. december 1998 opfordret kommunerne til, at der sker en revurdering af anlægsbudgetterne for Baggrunden er, at anlægsudgifterne for 1999 overstiger henstillingen i sommerens aftale med ca. 0,8 mia. kr. På denne baggrund anmodes alle kommuner om nøje at gennemgå de oprindelige anlægsbudgetter med henblik på, at der i videst muligt omfang sker en udskydelse af planlagte anlægsaktiviteter til år 2000 og efterfølgende år, således at der opnås en reduktion i det samlede anlægsbudget for kommunerne under ét med ca. 10 pot. Frederikssund kommunes anlægsbudget for 1999 udgør netto 38,4 mio. kr., hvilket indebærer, at der skal foretages en reduktion på 3,8 mio. kr. Henstillingen omfatter både de skattefinansierede og de brugerfinansierede områder, og det understreges endvidere, at der ønskes en revurdering af det oprindelige anlægsbudget for 1999, hvilket indebærer, at

13 Byrådet 2. februar 1999 Side 13 af 15 eventuelle overførte rådighedsbeløb fra 1998 ikke skal indberettes til Indenrigsministeriet. Indberetning af det reviderede anlægsbudget for 1999 skal være Indenrigsministeriet i hænde senest den 15. februar Henstillingen indebærer, at der skal meddeles et negativt tillæg til rådighedsbeløb for 1999 på 3,8 mio. kr. på projekt , Vandforsyningssamarbejde mellem Frederikssund og Ølstykke kommuner. Til rest i 1999 er der herefter 3,2 mio. kr. I år 2000 skal der meddeles tillæg til rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. på det omtalte projekt. Ingen udover de oven for nævnte. Bilag: Det indstilles, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at reduktionsmålet opnås ved at udskyde 3,8 mio. kr. vedrørende projekt "Vandforsyningssamarbejde mellem Frederikssund og Ølstykke kommuner" fra 1999 til år Der resterer herefter 3,2 mio. kr. på projektet i Dispositionen sker efter aftale med Ølstykke kommune. Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Indstillingen anbefales godkendt. Godkendt. Sag nr. 24 Journal nr.: B yrå d s m e d lem m e rs adgang til fag u d v alg e n es b ilag sm ateriale A Styrelseslovens 20, stk. 6 Byrådsmedlem Klaus Nielsen har anmodet om optagelse af følgende punkt på den åbne del af dagsorden til Byrådets møde den 2. februar 1999: "Byrådsmedlemmers adgang til at få tilsendt bilagsmateriale, sammen med dagsorden, til de udvalg hvor byrådsmedlemmet ikke har plads, og i samme omfang som de respektive udvalgs medlemmer."

14 Byrådet 2. februar 1999 Side 14 af 15 Klaus Nielsen ønsker en principiel beslutning, således at denne er gældende for samtlige byrådsmedlemmer. Bilag: Ingen Ingen Udviklingschefens Notat vedrørende beslutninger og forløb omkring udvalgsdagsordner, af 14. januar 1999 ligger på sagen. Beslutninger: Klaus Nielsen (V) stillede følgende forslag til beslutning: "At byrådsmedlemmer efter anmodning kan få tilsendt bilagsmateriale sammen med dagsorden fra de udvalg - økonomiudvalg og stående udvalg - hvor de ikke har plads. Administrationen bemyndiges til at administrere ordningen." 12 medlemmer stemmer for forslaget. 1 medlem, Kurt Mikkelsen (C) stemte imod. Forslaget er herefter vedtaget. Sag nr. 26 Forslag til æ n d ring a f d ag p lejens reservesystem Journal nr.: Børn- og Ungeudvalget Lov om Social Service Genoptagelse af sag vedrørende ændring af dagplejens reservesystem efter høring i forældrebestyrelse og samarbejdsudvalg. Samtidig fremlægges redigeret forslag, idet der er foretaget rettelse i de først angivne beløb samt foretaget særskilt beregning for 1999 og efterfølgende år på grundlag af igangsætning 1. marts Det redigerede forslag vedlægges som bilag. Udtalelse fra bestyrelse og samarbejdsudvalg vil foreligge på mødet. Ingen Såfremt der etableres en central reserveordning, skal der søges bevillingsmæssig dækning til drift i 1999 kr

15 Byrådet 2. februar 1999 Side 15 af 15 Bilag: Forslag - version 2 og i overslagsårene kr , samt kr til etablering. Personalet i dagplejen vil samlet blive forøget med 6,51 fuldtidsstillinger. Forvaltningen anbefaler, at der etableres en central reserveordning til den kommunale dagpleje, og at der søges bevilling til etablering kr og til drift kr Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 11. januar 1999: Forvaltningen anmodes om at forhandle en lokal aftale om "Vippenormering" for hele dagplejen. Der søges en tillægsbevilling på kr , idet tallene korrigeres for kr , der med henvisning til dagsordenens punkt 5 ikke kan indgå i finansieringen, samt for kr i mindre besparelse i forbindelse med reserveplaceringer. Udgiften til etablering af reserveordningen indregnes i forældrebetalingen i Økonomisk afdeling har efterfølgende haft sagen til udtalelse. Notat af 15. januar 1999 vedlægges. Økonomiudvalgets møde den 25. januar 1999: Økonomiudvalget anbefaler Børn- og ungeudvalgets indstilling, hvorefter der meddeles: A. en tillægsbevilling på kr. i udgift og kr. i indtægt finansieret af kassen B. en anlægsbevilling på kr til etablering (incl. ventilationsanlæg til kr ) C. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at Børn- og ungeudvalgets budgetramme i udvides med kr. Punktet overflyttes til behandling på det åbne byrådsmøde og behandles som sidste punkt på den åbne del af dagsordenen. Godkendt. m Tilbage til forside

UDSKRIFT. Økonomiudvalget. den 25. januar 1999 kl. kl. 13,00. i mødelokale nr. 2

UDSKRIFT. Økonomiudvalget. den 25. januar 1999 kl. kl. 13,00. i mødelokale nr. 2 Økonomiudvalget d. 25. januar 1999 Side 1 af 14 FREDERIKSSUND KOMMUNE UDSKRIFT Økonomiudvalget den 25. januar 1999 kl. kl. 13,00 i mødelokale nr. 2 Mødedeltagere: Fraværende: Knud B. Christoffersen, Finn

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16.

Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 10. september 2001 kl. 16. Børn og Ungeudvalget den 10. september 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 10. september 2001 kl. 16.30 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester, Mogens

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14.

Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT. Børn og Ungeudvalget. 19. februar 2003 kl. 14. Børn og Ungeudvalget den 19. februar 2003 Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 19. februar 2003 kl. 14.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Byrådet 4. oktober 2005 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Byrådet 4. oktober 2005 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, Lis Olsen, Tina Tving Stauning, John Ziegler,

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn- og Ungeudvalget 13. december 1999 Side 1 af 11 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 13. december 1999 kl. 13.00 i mødelokale 7 Mødedeltagere: Per Bille Henriksen, Finn Vester, Bente

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Vedr. specialpraktik i forbindelse med lov om uddannelse af pæda goger.

Vedr. specialpraktik i forbindelse med lov om uddannelse af pæda goger. 4. 81.41 G 01 Daginstitutioner Praktik - specialpraktik Vedr. specialpraktik i forbindelse med lov om uddannelse af pæda goger. Pædagogstuderende skal i løbet af uddannelsen i praktik 3 gange: 1 gang i

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Dagsorden Side 1 af 13

Dagsorden Side 1 af 13 Dagsorden Side 1 af 13 Referat Byrådet Møde nr.: 2 Mødedato: Onsdag den 22-02-2006 Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Hans Henning Bjørnsen, Bent Raith, Jens Brogaard Jensen, Kristian Moberg,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og Ungeudvalget den 20. februar 2002 Side 1 af 13 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Børn og Ungeudvalget 20. februar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Pkt.nr: 7 Ansøgning om finansiering af udvidelsen af dagplejen ved at anvende driftsmidler afsat til udvidelse af pladsantallet.

Pkt.nr: 7 Ansøgning om finansiering af udvidelsen af dagplejen ved at anvende driftsmidler afsat til udvidelse af pladsantallet. Pkt.nr: 7 Ansøgning om finansiering af udvidelsen af dagplejen ved at anvende driftsmidler afsat til udvidelse af pladsantallet. 144121 Indstilling: at sagen oversendes til Økonomisk Udvalg med ansøgning

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

U DSKRIFT. 13. januar 2004 kl i m ødelokale nr. 9

U DSKRIFT. 13. januar 2004 kl i m ødelokale nr. 9 Det sociale udvalg den 13. januar 2004 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Det sociale udvalg 13. januar 2004 kl. 16.30 i m ødelokale nr. 9 Mødedeltagere: Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Kurt Mikkelsen,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 42 ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Familieudvalget 9. september 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Tilbagelevering af ejendom

Tilbagelevering af ejendom Pkt. 77 Tilbagelevering af ejendom Sagsnr. 88156 Byrådet Lukket punkt Resume Der søges om kommunens tilladelse til at aflyse en servitut om pligt til at tilbagelevere matr. nr. 404 C Roskilde Bygrunde

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere