Plejecenter, plejeboliger & senior-bofællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plejecenter, plejeboliger & senior-bofællesskab"

Transkript

1 Trundholm Kommune lokalplan nr. 4F3-2 lejecenter, plejeboliger & senior-bofællesskab ved Baeshøjgård Enghavevej i Vig revideret bebyggelsesplan september 2002

2 Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastsætte bindende bestemmelser for et område, for eksempel om Fra debatten Vestsjællands Amt gjorde bl.a. opmærksom på Bygningsreglementets krav om isolering af boligbebyggelse mod støj samt på, at regnvandsbassinet kan blive omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3; dvs. at evt. senere ændringer skal godkendes efter loven. En bemærkning om bassinet er blevet indarbejdet i redegørelsen (idet næsten hele bassinet ligger uden for selve lokalplanområdet). Kulturarvstyrelsen gjorde opmærksom på en overflødig note i lokalplanen, og undrede sig lidt over, at der ingen bevaringsbestemmelser var, når Vig landsby i regionplanen er udpeget som ikke-afgrænset, sammenhængende kulturmiljø. Noten blev fjernet. Den private grundejer i lokalplanområdet ønskede bebyggelsesprocenten for delområde 5 hævet fra 25 til 40 for at kunne bygge 5-6 boliger på arealet. Da der er udlagt store fælles friarealer i nærområdet blev ændringsforslaget imødekommet således, at bebyggelsesprocenten i delområde 4 og 5 bliver 40, som må udnyttes i 1½ etage. I konsekvens blev muligheden for indtil 250 m² detailhandel i delområde 5 udtaget af den endelige plan. anvendelse udstykning veje, stier og parkering bebyggelsens placering, udformning og materialer bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer fællesanlæg Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund, formål og indhold...3 Eksisterende forhold... 3 Anledningen til denne plan... 3 Forholdet til anden planlægning...3 Regionplanlægning... 3 Kommuneplanlægning...5 Tidligere planlægning... 5 Lokalplanlægning... 5 Sektorplanlægning og lovgivning...5 Adresser & tlf. (september 2002)...6 Lokalplan nr. 4F Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Ledningsanlæg og belysning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og hegn Grundejerforening Forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug Ophævelse af lokalplan Retsvirkninger Kortbilag nr. 1 Matrikelkort 1: Kortbilag nr. 2 Anvendelsesplan 1: Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan 1:

3 Redegørelse Lokalplanens baggrund, formål og indhold Eksisterende forhold Lokalplanområdet grænser til den ældste del af Vig by, landsbyen. Anledningen til denne plan lejecenter, -boliger & genoptræning I februar 2001 besluttede Kommunalbestyrelsen på grundlag af en samlet plan at etablere genoptræningspladser, aflastningspladser og plejeboliger i Vig, OK-fonden blev bedt om at stå som bygherre for et projekt til nyt plejecenter i Vig med køkken, cafeteria, genoptræning, varmtvandsbassin, aflastningspladser og plejeboliger, i alt 48 boliger. Senior-bofællesskab Som en selvejende, almen ældreboliginstitution skal der bygges 19 boliger i den sydøstlige del af området. 3 Lokalplan 4F3-1 å denne baggrund gennemførte kommunalbestyrelsen i lokalplan nr. 4F3-1. Først efter den endelige vedtagelse blev købet af Baeshøjgårds bygningslod gennemført. Dermed er en for alle områdets beboere langt bedre trafikal løsning blevet mulig. Desuden kunne bygningerne bedre tilpasses terrænet ved at flytte noget af bebyggelsen lidt nordpå. Den ny lokalplan er også nødvendig, fordi det tilkøbte område skal overføres til byzone. Forholdet til anden planlægning Regionplanlægning Regionplan Lokalplanområdet er BYOMRÅDE. Nye bolig- og erhvervsformål, privat og offentlig service samt nærrekreative funktioner og fritidsfaciliteter skal fortrinsvis udvikles i denne type område. Området syd herfor påregnes på længere sigt også inddraget i BYOMRÅDE og udbygget til boligformål. Detailhandelsplanlægning Den samlede ramme for nybyggeri og omdannelse i Vig er m². Der bliver ingen detailhandel i lokalplanområdet bortset fra de serviceydelser, som ligger inden for rammerne af et plejecenters arbejdsområde.

4 Den nye bebyggelse set fra syd nær markhegnet i omkring 500 m afstand, hvor terrænet ligger ca. 15 m lavere end ved kirken. Kirketårnet ses glimtvis mellem plejecentret og seniorbofællesskabet. Fra større afstande og hen over Sidinge Fjord ses tårnet som hidtil over både den gamle og den nye bebyggelses tage. Kirkeomgivelser (nær-) Næsten hele lokalplanområdet ligger nærmere Vig Kirke end 300 m. Den eksisterende bebyggelse og beplantning hele vejen rundt om kirken betyder dog at man nede på jorden ikke kan se fra det ene sted til det andet. Kirketårnet er det eneste synlige over hustagene. Kulturlandskaber Den ældre del af Vig by er udpeget som et ikke afgrænset, sammenhængende kulturmiljø. Der stilles i planlægningen krav om stor hensyntagen til disse landskaber. Kirkeomgivelser (fjern-) Vig kirkes fjernomgivelser strækker sig næsten 3 km mod syd, helt til den anden side af Sidinge fjord. Ingen del af de påtænkte bebyggelser er over 8,5 m høje. Da grunden også ligger mindst 4 m lavere end kirkens, vil kirketårnet på bare nogle hundrede meters afstand stadig være synligt over den nye bebyggelse (se illustration øverst på siden). fra det gamle markhegn set mod kirken fra våbenhusdøren i retning mod lokalplanområdet 4

5 Kommuneplanlægning Tidligere planlægning Kommuneplan er en tid endnu planlægningsgrundlag. Rammerne nedenfor stammer fra Forslag til Kommuneplan , som var fremlagt i februar - april 1998; afgrænsning og indhold er det samme. Rammer Lokalplanområdet er i rammeområder 4F3 (4.BOF.3) og 4C1 (4.BC.1). 4F3 Baeshøjgård Området må anvendes til boliger og offentlige formål. Bebyggelsesprocent: Højst 25. Bygningshøjde: Højst 8,5 m. Etageantal: Højst 2. Friarealer: Mindst 10% af nye områder til åben-lav boligbebyggelse og mindst 20% af områder til tæt-lav boligbebyggelse skal anvendes til friareal for området. Zoneforhold: Byzone. Arealer, der på rammekortet er vist med skraveret signatur, skal ved lokalplanlægning overføres fra landzone til byzone. 4C1 Vig Hovedgade Området må anvendes til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre, ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), boligformål og offentlige formål (institutionsbyggeri). Bebyggelsesprocent: Højst 100. Bygningshøjde: Højst 11,5 m. Etageareal: Højst 2½. arkering: Mindst 1 bilplads pr bolig og 1 bilplads pr 50 m 2 erhvervsetageareal. Opholdsarealer: Mindst 50 % af det samlede etagerareal. Bevaring: Vig Hovedgade er bevaringsværdig. Den eksisterende bebyggelses karakter skal respekteres ved vedligeholdelse, ombygning samt opsætning af skilte. Zoneforhold: Byzone. Lokalplanlægning Størstedelen af området er omfattet af lokalplan nr. 4F3-1. Næsten alle planbestemmelser bliver de samme. Kun vejudlæg og bebyggelsesplanerne er nye i forhold til den tidligere plan. Sektorplanlægning og lovgivning Vej- og trafikforhold Over Baeshøjgårds bygningslod udlægges en ny stamvej til området. De nordlige grene af Enghavevej bliver herved et stille område, lukket for gennemkørende trafik. å længere sigt kan stamvejen (sydlig del af Enghavevej) forlænges til den planlagte sydlige fordelingsvej. Der åbnes mulighed for en stiforbindelse under banen til Urmagerlodden. Vandforsyningsplanlægning Lokalplanområdet ligger i Vig Vandværks forsyningsområde. Miljøforhold Jordforureningsloven Der er ikke i lokalplanområdet konstateret forurening eller henlæggelse af affald. En gammel olietank er nu fjernet. Spildevandsplanlægning Området skal kloakeres efter separatsystem. 5

6 Delvis i og lige syd for lokalplanområdet skal der ifølge spildevandsplanen anlægges et forsinkelsesbassin for regnvand, som kommer fra området vest for jernbanen. Det viste bassin er ca m 2 stort (ved maks. 1,75 m vanddybde). Varmeplanlægning Lokalplanområdet forsynes fra Vig Kraftvarmeværk (NVE). Fællesantenne Der er ingen fællesantenne i området. Fredningsforhold Regnvandsbassinet vil, når det er anlagt, blive omfattet af umiddelbar beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens kapitel 3. Amtet skal derfor dispensere, hvis der senere bliver behov for ændringer. Nord-syd i lokalplanområdet findes et dige, som afkortes noget. Der findes ingen andre umiddelbart beskyttede naturtyper eller fortidsminder. Arkæologiske interesser Mange steder i Odsherred er det sandsynligt at støde på oldtidsfund ved byggeog anlægsarbejder. Der er derfor altid en vis risiko for, at et byggeri må stoppes for at få gennemført en arkæologisk undersøgelse (efter Museumslovens 26), hvilket i uheldigste fald kan vare indtil ét år. Derfor bør enhver, som skal foretage større jordarbejder i området, i egen interesse så tidligt som muligt rette henvendelse til det arkæologisk ansvarlige museum (p.t. Odsherreds Museum ved arkæolog Arne Hedegaard Andersen). Der kan så udføres en prøvegravning med henblik på at få afklaret, om det er sandsynligt at støde på oldtidsfund. Der blev i sensommeren 2001 foretaget en prøvegravning i området. Som venteligt nær en gammel landsbykerne blev der fundet enkelte kulturspor, men ingen væsentlige fund. Adresser & tlf. (september 2002) Trundholm Kommune Nyvej 22, 4573 Højby tlf fax internet e-post sagsbehandlers direkte tlf sagsbehandlers e-post Vestsjællands Amt Natur & Miljø, Alleen 15, 4180 Sorø tlf fax internet Miljøministeriets Landsplanafdeling Højbro lads 4, 1200 København K tlf fax internet OK-Fonden Allégade 2, 2000 Frederiksberg tlf fax internet Boligtrivsel i Centrum Vendersgade 29 st.tv København K tlf fax e-post Arkitektfirmaet Mogens Werliin A/S Nordre Fasanvej 99, 2000 Frederiksberg tlf fax e-post Landskabsarkitekt Birgitte Fink Vejrmøllegård, Nybyvej 45, 4340 Tølløse tlf fax e-post Naturklagenævnet Frederiksborggade 16, 1360 København K internet: 6

7 udsigt fra plejecentret mod syd (2001) Lokalplan nr. 4F3-2 I henhold til Lov om lanlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at muliggøre opførelse af et plejecenter, plejeboliger og et seniorbofællesskab som tæt-lavt byggeri, at sikre fortsat brug af bevaret bebyggelse til centerorienteret erhverv og bolig, at sikre fornødne vej-, sti-, parkerings- og fællesarealer til de nye anvendelser, at sikre nødvendig hegning, at sikre byggeri og anlæg udformet således at de fremtræder smukt i landskabet, at sikre byggeri og anlæg udformet under særlig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- eller orienteringsevne er nedsat, at overføre dele af arealet til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 26 a og 26 k, og dele af matr. nr. 9 ep, 12 a, 12 cp, 12 cr og 26 b, Vig by, Vig, samt alle parceller der efter den 10. juni 2002 udstykkes inden for ovennævnte område. 2.2 Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres dele af området til byzone, jf. kortbilag 1. Note: De øvrige dele af lokalplanområdet er tidligere overført til byzone, dels ved Bygningsvedtægt for Trundholm Kommune (1975), dels ved lokalplan nr. 4F3-1 (2002). 2.3 Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 som angivet på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse Bestemmelser for delområde 1 (stk. 1-2) 3.1 Delområde 1 må kun anvendes til plejecenter, herunder dagcenter, 7

8 varmtvandsbassin, genoptræning, cafeteria og produktionskøkken. 3.2 Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. Bestemmelse for delområder 2-3 (stk. 3) 3.3 Delområde 2 og 3 må kun anvendes til tæt-lav boligbebyggelse (række-, kæde- og gruppehuse), herunder plejeboliger. Bestemmelse for delområde 4 (stk. 4) 3.4 Delområde 4 må kun anvendes til boligformål og liberalt erhverv. Bestemmelse for delområde 5 (stk. 5) 3.5 Delområde 5 må kun anvendes til boligformål, liberalt erhverv samt mindre værksted. Bestemmelse for delområde 6 (stk. 6) 3.6 Delområde 6 må kun anvendes til fælles friarealer (grønning, legepladser, køkkenhaver og lignende). De større, åbne dele af friarealerne må vedligeholdes ved afgræsning. Bestemmelse for delområde 7 (stk. 7) 3.7 Delområde 7 må kun anvendes til regnvandsbassin. Bestemmelser for delområderne Inden for områderne må kun udøves de typer erhverv, som uden genevirkninger kan udøves i boligområder, jf. miljøbeskyttelsesloven, dog ikke butikker. 3.9 Sådant erhverv kan normalt kun tillades under forudsætning af: at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, 8 at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af hovedsagelig beboelse ikke brydes (herunder ved skiltning og lignende), at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Fællesbestemmelser for alle delområder 3.10 Inden for lokalplanområdet må opføres transformerstationer til områdets forsyning, når de ikke har mere end 10 m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse Der må kun opsættes én antennemast i området. Denne skal nedtages, hvis der etableres et offentligt antenneanlæg. 4 Udstykning 4.1 Udstykninger må kun foretages i overensstemmelse med principperne i den retningsgivende plan, jf. kortbilag 2. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Nye veje, stier og parkeringsarealer () udlægges med hovedforløb og placering som vist på kort nr. 2: Vejen A-B-C-D-E (Baeshøjgårdsvej) i en bredde af 10 m. Vejen B-I i en bredde af 7 m, Vejen C-J-K i en bredde af 9 m, Stierne G-H-I-J-K-L og D-K i bredder af 2-4 m. 5.2 Ved pkt. E må etableres en markoverkørsel til Enghavevejs nordlige strækninger.

9 5.3 Der udlægges som vist på kortbilag 2 areal til udvidelse af Enghavevej på strækningen F-G-H til en bredde af m. 5.4 Ved punkt N må der etableres en underføring af stien under Odsherredsbanen til forbindelse med stinettet på Urmagerlodden. 5.5 Til stierne må der kun være adgang for gående og cyklende færdsel; stien G-S(-R) må dog også benyttes som adgangsvej til regnvandsbassinets bygværker og som markvej til matr. nr. 9 ep. 5.6 Køretøjer over kg må kun parkeres på dertil særligt afmærkede pladser. 5.7 Henstilling af uindregistrerede køretøjer af enhver art må hverken finde sted på grunde, veje, parkeringspladser eller friarealer. 6 Ledningsanlæg og belysning 6.1 El-ledninger - herunder til belysning af udvendige arealer - må ikke fremføres som luftledninger, men skal udføres som jordkabler. 6.2 Belysning skal være afskærmet således, at lyskilderne ikke kan ses uden for de områder der ønskes belyst. 6.3 Det skal ved deklarationer sikres, at eksisterende vandledninger, spildevandsledninger og jordkabler kan henligge uforstyrret. 7 Bebyggelsens omfang og placering Bestemmelser for delområderne Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 7.2 Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50. Bestemmelser kun for delområde Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage og udnyttet kælder. 7.4 Facadehøjden må ikke overstige 4,5 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bestemmelser kun for delområderne Bygninger må ikke opføres med mere end én etage med udnyttelig tagetage. 7.6 Facadehøjden må ikke overstige 3,5 m målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bestemmelse kun for delområderne Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Bestemmelse kun for delområderne Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Bestemmelse kun for delområde Ingen bygninger må opføres nærmere Odsherredsbanens spormidte end 25 m. Der skal ved bebyggelsen tages særlig hensyn til støj og vibrationer fra jernbanen. 8 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Skiltning og reklamering herunder ved belysning og flagning må kun ske i så begrænset omfang, at bygningernes karakter og fremtræden ikke sløres derved. 8.2 Skiltning må kun vedrøre virksomhed, der drives fra ejendommen. 9

10 8.3 Fritstående antennemaster må kun opsættes, hvis de er nødvendige for virksomhed, der drives fra ejendommen. Sådanne master skal nedtages igen, hvis virksomheden ophører. 8.4 Udvendige bygningssider, herunder sokler, må kun fremtræde i dæmpede farver dannet af hvidt, sort og jordfarverne (jordfarverne er: okker, dodenkop, umbra, terra di Siena og engelskrødt). Til døre, vinduesrammer, skodder, lemme og lignende mindre bygningsdele kan andre farver dog også anvendes. 8.5 Tage skal dækkes af tagsten, tagpap, fibercement eller materialer af karakter som tegl i dæmpede nuancer. 8.6 Til udvendige bygningssider må der ikke bortset fra glaspartier og solfangere anvendes blanke eller reflekterende materialer. 8.7 Synlige antenner og parabolantenner må ikke opsættes oven på bygninger. 9 Ubebyggede arealer og hegn 9.1 Områdets overordnede landskabelige karakter med hovedsagelig levende hegn skal respekteres. 9.2 Nye hegn i naboskel og mod vejskel må kun etableres ved levende, lysåbne hegn af egnstypiske, løvfældende buske, hækplanter (fortrinsvis klippet bøg) og træer samt ved lave (under 1,5 m) havemure, raftehegn eller flethegn. 9.3 Indre hegn, der afskærmer terrasser mellem boliger, skal placeres umiddelbart op mod boligen og må på de nærmeste 3 m fra denne maks. være 1,8 m høje. 9.4 Udendørs oplag, pladser for emballage, husholdningsaffald, haveaf- 10 fald, containerpladser og lignende skal ved en passende hegning afskærmes således, at indholdet ikke er synligt fra bolig- og opholdsarealer. 9.5 Der skal plantes lave hække (under 0,8 m) eller buske omkring anlagte, samlede parkeringspladser. Træer på og nær parkeringspladser skal holdes opstammede. Uanlagte parkeringspladser kan tilsås med græs. 9.6 Den fælles parkeringsplads langs vejen C-J-K, jf. kort 2, skal tilplantes med egnede træer, f. eks. eg. 9.7 Mod Odsherredsbanen skal der nær anlagte stier samt, hvor fællesarealet er i niveau med banen, opsættes sikkerhedsmæssigt fornøden hegning, f. eks. som traditionelt banehegn i glat tråd. 9.8 Raftehegn og lignende, der overfladebehandles, skal holdes i jordfarveskalaen (se 8.4). 9.9 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 10 Grundejerforening 10.1 Der kan stiftes en grundejerforening for ejere af grunde med ny bebyggelse inden for lokalplanens område. 11 Forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug 11.1 Nye boliger skal tilsluttes Vig Fjernvarmeværk. 12 Ophævelse af lokalplan 12.1 Den under 13. august 2001 endeligt vedtagne og den 6. februar 2002 offentligt bekendtgjorte lokalplan nr. 4F3-1 ophæves.

11 13 Retsvirkninger 13.1 Lokalplanen har følgende retsvirkninger: Efter at kommunalbestyrelsen har vedtaget lokalplanen endeligt og offentliggjort den, må de ejendomme der er omfattet af planen ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges og anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at de anlæg med videre, der er indeholdt i planen, skal etableres (ingen handlepligt ). Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at disse ikke ændrer den karakter af området, lokalplanen tilstræber. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. Dele af lokalplanområdet overføres til byzone. Dette kan indebære at ejerne skal svare frigørelsesafgift efter reglerne i lov om frigørelsesafgift. Eventuelle tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Vedtagelse Således vedtaget endeligt af Trundholm Kommunalbestyrelse den 9. september 2002, Hans Møller Olsen borgmester Forslaget til lokalplan blev vedtaget den 10. juni og var offentligt fremlagt fra den 12. juni til 12. august Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort 25. september 2002, fra hvilken dato den har retsvirkning. 11

12 vevej nghavevej 48 Mejerive Mejerive 14c 52 14b Gl Ny "b" Møllevej 9q 7B a 2 k 4 9y 7D b fb ez fa 9ff eø 9eæ be 26i Odsherreds Jernbane 26 a Baeshøjgård 12 a 4 12a ao bd 12h 11 14A 12f 12 f 14B 1 12cu 13a Ellekildegård 12al 13b 63b dk 9 ep 12 cp Enghavevej cr 9ep Enghavevej 12cr Vig by, Vig 12cp Kortbilag nr. 1 Matrikelkort 1:2.500 Lokalplanområde Areal der overføres til byzone 12 Trundholm Kommune lokalplan nr. 4F3-2 lejecenter, plejeboliger og bofællesskab ved Baeshøjgård i Vig

13 M 6 5 Enghavevej Ellekildevej 2 Enghavevej 6 Q A-B-C-D E-F-G-H B-I C-J-K D E L-M-N-O--Q-R S-G og G-D-C-M Kortbilag nr. 2 Anvendelsesplan 1:2.000 lejecenter ( 3.1) og Boligbebyggelse ( 3.3) Blandet bolig & erhverv ( 3.4 og 3.5)) Friarealer ( 3.6) og Regnvandsbassin ( 3.7) arkeringsarealer ( 5.1) Veje ( 5.1) og Vejudvidelse ( 5.3) Adgangs- og tilslutningsveje samt overkørsler ( 5.1 og 5.2) Stier ( 5.1) Trundholm Kommune lokalplan nr. 4F3-2 lejecenter, plejeboliger og bofællesskab ved Baeshøjgård i Vig 13

14 Enghavevej Vig Hovedgade grønning Baeshøjgård Enghavevej Ellekildevej Vig Kirke Enghavevej plejeboliger Enghavevej Odsherreds Jernbane plejeboliger grønning Baeshøjgårdsvej daghaver plejecenter bofællesskab have græsning græsning bro bro sø dige senioreksisterende hegn Kortbilag nr. 3 Illustrationsplan 1: Trundholm Kommune lokalplan nr. 4F3-2 lejecenter, plejeboliger og bofællesskab ved Baeshøjgård i Vig

Trundholm Kommune. lokalplan nr. 3F.1 Bo-tilbud ved Lårbakken Husvognsprojekt for Socialpsykiatri Odsherred

Trundholm Kommune. lokalplan nr. 3F.1 Bo-tilbud ved Lårbakken Husvognsprojekt for Socialpsykiatri Odsherred Trundholm Kommune lokalplan nr. 3F.1 Bo-tilbud ved Lårbakken Husvognsprojekt for Socialpsykiatri Odsherred maj 2000 Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Kommunalbestyrelsen fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge

Stevns kommune. Lokalplan nr. 36. Ple jeboliger. Klippinge Stevns kommune Lokalplan nr. 36 O 1- a 3- Ple jeboliger i Klippinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLANNR. 36 Lokalplan for en bebyggelse af plejeboliger i Klippinge. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formbl

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger

Stevns kommune. Lokalplan nr. 37. RØdvig. Ple jeboliger Stevns kommune Lokalplan nr. 37 Ple jeboliger i RØdvig 1 STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 # Lokalplan for en bebyggelse af pleje- og andre boliger i RØdvig. INDHOLDSFORTEGNELSE. Lokalplanens område og formål

Læs mere

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget

Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget Lokalplan 10-80 Området omkring Saltlageret og Bryggervænget TORNVED KOMMUNE 2004 5 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning

NAKSKOV KO B22-I LOKALPLAN NR. BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86. Lokal planlægning NAKSKOV KO Lokal planlægning LOKALPLAN NR. B22-I BOLIGOMRADE VED SVINGELSVEJ OKT. 86 4. UDGAVE Den 05.11.1986. NAKSKOV KOMMUNE Lokalplan nr. B22-I. Boligområde ved Svingelsvej. Hæftet omfatter falgende:

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere