BETÆNKNING EN UNDERSØGELSE, DER KAN BELYSE VISSE VIRKNINGER AF FRI ABORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING EN UNDERSØGELSE, DER KAN BELYSE VISSE VIRKNINGER AF FRI ABORT"

Transkript

1 BETÆNKNING om EN UNDERSØGELSE, DER KAN BELYSE VISSE VIRKNINGER AF FRI ABORT Afgivet af en arbejdsgruppe, der blev nedsat af justitsministeriet den 1. marts 1976 BETÆNKNING NR. 820 KØBENHAVN 1977

2 ISE5N Vejdirektoratet Ju bet.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE side Kapitel I: Arbejdsgruppens nedsættelse 5-6 Kapitel II: Lovbestemmelser om svangerskabsafbrydelse m.v 7-16 Kapitel III: Tidligere undersøgelser Kapitel IV: Arbejdsgruppens overvejelser Kapitel V: Forslag til undersøgelsernes tilrettelæggelse BILAG: 1. Forslag til spørgeskema til brug for den første undersøgelse Forslag til spørgeskema til brug for efterundersøgelsen Forslag til introduktionsskrivelse Arbejdsgruppens skrivelse af 2. maj 1977 til socialforskningsinstituttet 6o 5. Socialforskningsinstituttets svar herpå af 17. juni Statistiske oplysninger om legale aborter 63-71

4

5 KAPITEL I ARBEJDSGRUPPENS NEDSÆTTELSE Justitsministeriet nedsatte den 1. marts 1976 en arbejdsgruppe med den opgave at overveje, om der "bør foretages en statistisk interviewundersøgelse, der kan belyse kvindens motiver til en foretagen abort samt de familiemæssige, psykiske og fysiske virkninger af aborten. Disse spørgsmål må sættes i relation til kvindens alder, sociale status og familiemæssige forhold. Hvis arbejdsgruppen finder, at der bør foretages en sådan undersøgelse, skal den tillige overveje, hvorledes den kan gennemføres. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Kontorchef i justitsministeriet Torben Melchior (formand), fuldmægtig, cand.jur. Eva Ersbøll (udpeget af social- og sundhedsforvaltningen i København, direktoratet for børne- og ungdomsværnet), vicestadslæge Inge Jespersen (udpeget af sundhedsstyrelsen), overlæge Asger Louw (udpeget af ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse), assisterende forskningsleder, cand.polit. Jytte Ussing (udpeget af socialforskningsinstituttet), læge Leo Wehnert (udpeget af Den almindelige danske Lægeforening) og socialcenterleder Karen Ytting (udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark). Fuldmægtig i justitsministeriet Birte Petersen har været sekretær for arbejdsgruppen. Kommunernes landsforening og Frederiksberg kommunes socialforvaltning har været repræsenteret af Københavns kommune. Baggrunden for arbejdsgruppens nedsættelse var en henvendelse til justitsministeriet fra ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, som fandt, at den betydelige stigning i antallet af provokerede aborter og den omstændighed, at indgrebet foretages uden nogen undersøgelser af baggrunden for ønsket om abort, herunder om kvinden af sine omgivelser er presset til at få indgrebet foretaget, gjorde det påkrævet, at der blev foretaget en undersø-

6 - 6 - gelse af virkningerne af den frie abort i forhold til de kvinder, der har fået indgrebet foretaget. Arbejdsgruppen anbefaler, at der gennemføres en interviewundersøgelse af 3oo kvinder, der har fået foretaget abortindgreb, jfr. s. 39, at der stilles midler til rådighed for, at socialforskningsinstituttet kan gennemføre undersøgelsen, jfr. s. 41, og at denne undersøgelse følges op af en efterundersøgelse, jfr. s. 39. Arbejdsgruppen har afholdt 8 møder. Reservelægerne Mogens Wohlert og Flemming Møller Larsen, Århus amtssygehus, der har udført en socialmedicinsk undersøgelse af kvinder, der har fået foretaget abort på amtssygehuset i perioden fra december 1975 til juni 1976, har deltaget i et af udvalgets møder. København, den 28. juli Eva Ersbøll Inge Jespersen Asger Louw Torben Melchior Jytte Ussing Leo Wehnert Karen Ytting Birte Petersen (sekretær)

7 - 7 - KAPITEL II LOVBESTEMMELSER OM SVANGERSKABSAFBRYDELSE M.V. A. 197o-loven. 1. Før svangerskabsloven af 1973 fandtes reglerne om svangerskabsafbrydelse i lov nr. 12o af 24. marts 197o. Til grund for svangerskabsloven af 197o lå et udkast til ændringer i svangerskabsloven af 1956, som indeholdtes i betænkning nr. 522/1969 fra justitsministeriets udvalg om adgang til svangerskabsafbrydelse. Betænkningen indeholder s en indgående vurdering af de hensyn, der talte for og imod gennemførelse af fri adgang til svangerskabsafbrydelse. Et flertal på 8 af udvalgets 9 medlemmer mente ikke på daværende tidspunkt at kunne gå ind for fri adgang til svangerskabsafbrydelse. På grundlag af udvalgets lovudkast fremsattes i 1969 forslag til lov om svangerskabsafbrydelse. Lovforslaget blev gennemført som lov nr. 12o af 24. marts 197o om svangerskabsafbrydelse m.v., der trådte i kraft den 1. april 197o. Svangerskabsloven af 197o indebar navnlig, at de tilfælde, hvor et svangerskab kunne afbrydes uden tilladelse, udvidedes til at omfatte kvinder, der var fyldt 38 år inden udløbet af 12. svangerskabsuge eller havde født mindst 4 børn, som boede hjemme og var under 18 år. Loven indeholdt endvidere regler om, at et svangerskab - foruden på medicinsk indikation - kunne afbrydes efter tilladelse fra et samråd ved mødrehjælpsinstitutionerne, når kvinden på grund af ung alder eller umodenhed ikke for tiden formåede at drage omsorg for barnet på forsvarlig måde. Ved afgørelsen skulle der tages hensyn til, hvilken støtte kvinden kunne forvente at få fra familie, barnets far eller andre. Tilladelse kunne også gives, når svangerskabet, fødslen eller omsorgen for barnet ville medføre en alvorlig belastning for kvinden. Ved afgørelsen skulle der tages hensyn til kvindens alder, hendes arbejdsbyrde og hendes personlige forhold i øvrigt, samt til familiens boligmæssige, økonomiske og helbredsmæssige forhold.

8 - 8 - Loven ændrede fristen for afbrydelse af svangerskabet fra 16. svangerskabsuge til 12. svangerskabsuge.. Ifølge loven skulle kvinden vejledes af en læge om indgrebets beskaffenhed og direkte følger samt om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet. Endelig blev der ved loven givet hjemmel til, at et samråds afslag på anmodning om svangerskabsafbrydelse kunne indbringes for et særligt ankenævn. 2. Som anført i bemærkningerne til forslaget til den gældende lov (Folketingstidende 1972/73, tillæg A, sp. 2393) indsamlede mødrehjælpen i København i forbindelse med sundhedsstyrelsen oplysninger om, hvorledes svangerskabsloven af 197o virkede i de første to år, den var i kraft. I 1969/70 udgjorde antallet af legale aborter 7.474, heraf efter tilladelse fra samrådene. I det første år, svangerskabsloven af 197o virkede, udgjorde det samlede antal legale aborter 1o.o72, heraf efter samrådstilladelse. Nedgangen i antallet af aborter efter samrådstilladelse det pågældende år må ses på baggrund af 197o-lovens udvidelse af adgangen til svangerskabsafbrydelse uden tilladelse. I 1971/72 udgjorde det samlede antal legale aborter , hvoraf 7.83o var foretaget efter samrådstilladelse. Der forelå ikke sikre oplysninger forud for loven af 197o om tilladelse til abort til mødre med fire børn, men derimod om tilladelse til kvinder over 38 år, herunder også mødre med fire børn. I 1969/70 fik kvinder på 38 år og derover foretaget svangerskabsafbrydelse. Tallet steg i 1971/72 til godt 2.2oo. Antallet af indgreb steg således for de 38-årige og derover i denne periode med ialt 73%. For kvinder under 38 år steg antallet af indgreb i den samme periode med 49%. B. Gældende bestemmelser. 1. De gældende bestemmelser om svangerskabsafbrydelse findes i lov nr. 35o af 13. juni 1973, der trådte i kraft den 1. oktober Loven er ændret ved lov nr. 254 af 12. juni 1975 som følge af mødrehjælpsinstitutionernes nedlæggelse. Baggrunden for, at justitsministeriet fremsatte forslag til en ny lov om svangerskabsafbrydelse, var, at erfaringer-

9 - 9 - ne linder loven af 197o havde vist, at den nedgang i antallet af illegale aborter, der begyndte i midten af 196oerne, var fortsat ;. Materiale indsamlet af mødrehjælpen i København i forbindelse med sundhedsstyrelsen havde endvidere vist, at over 9o% af de kvinder, der søgte om svangerskabsafbrydelse i 1971/72, fik tilladelse dertil. Man fandt på denne baggrund, at man burde fuldende den udvikling mod en fri abort for alle kvinder, som blev indledt med loven af 197o. Man ville herved kunne spare kvinderne for at skulle gennemgå undersøgelser af deres personlige og sociale forhold, der uden tvivl af en del kvinder ville blive følt som en urimelig indtrængen i deres privatliv. Endvidere ville en fri adgang til abort nedbringe antallet af illegale aborter til et minimum. I bemærkningerne til lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, sp. 2396) anførtes, at man anså det for meget vanskeligt at skønne over, hvilken forøgelse af antallet af legale svangerskabsafbrydelser fri abort ville medføre. Man fandt, at forøgelsen under alle omstændigheder ville overstige antallet af afslag efter loven af 197o, fordi en del kvinder, som under loven af 197o havde afholdt sig fra at søge om svangerskabsafbrydelse, fordi de ikke fandt, at betingelserne herfor var opfyldt, måtte antages at ville ønske abort, hvis de fik ret til svangerskabsafbrydelse. x) I betænkning om adgang til svangerskabsafbrydelse (nr. 522/1969) refereres s. 4o-4l nogle beregninger vedrørende illegale aborter. Et skøn går ud på, at antallet i har været maksimalt og minimalt om året, og at de maksimalt udregnede værdier har mest sandsynlighed for sig. En anden skønsmæssig beregning anslår det årlige antal til Overlæge, dr.med. Vagn Sele og kontorchef Magna Nørgaard, mødrehjælpen i København, skønnede i en artikel i Ugeskrift for Læger 1972 s o4 om den illegale aborthyppighed før og efter 197o-loven, at antallet af illegale aborter i 1960/61 udgjorde ca (maksimum ca , minimum ca. 4.2oo), medens det i 1971/72 skønnedes at udgøre ca. 2.3oo (maksimum 4.2oo, minimum 3oo). Under udarbejdelsen af forslaget til 1973-loven udtalte ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse under henvisning til Sele og Nørgaards undersøgelse, at der i perioden 196o-72 var sket en stadig nedgang i antallet af illegale aborter. Ankenævnet finder udviklingen med hensyn til de illegale aborter særdeles tilfredsstillende, også efter gennemførelse af 197o-loven. Nævnet anfører endvidere, at der, selv med fri abort, stadig vil være et antal illegale aborter. Ankenævnets udtalelse er gengivet i Folketingstidende , tillæg B, sp ff.

10 - lo - Til brug for folketingets behandling af lovforslaget oplyste "Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi", at det efter en gennemførelse af fri abort som foreslået, ville være mest sandsynligt at forvente en stigning i abortantallet på op imod loo%. Under lovforslagets behandling i folketinget drøftede retsudvalget muligheden for at gennemføre en ordning om tilskud til antikonceptionelle midler, evt. således at midlerne kom ind under refusionsordningen som led i den almindelige sygesikring. Udvalget tillagde det betydning, at der blev skabt mulighed for gratis adgang til lægekonsultation i forbindelse med rådgivning om brug af antikonceptionelle midler. Indenrigsministeren oplyste over for retsudvalget, at et skøn over de forventede udgifter ved at gøre svangerskabsforebyggende midler gratis var behæftet med så stor usikkerhed, at virkningen på det fremtidige forbrug ikke kunne bedømmes med sikkerhed. Man antog dog, at de aktuelle årlige udgifter alene til præventive midler ifølge de foreliggende oplysninger måtte anslås til ca mill.kr. Hertil kommer, at brugen af p-piller og spiral kræver forudgående lægevejledning, lægeordination og fornøden kontrol under brug (Folketingstidende , tillæg B, sp. 1722). Det fremsatte forslag til lov om svangerskabsafbrydelse blev vedtaget i folketinget i det væsentlige i uændret skikkelse. 2. I det følgende redegøres kort for de enkelte bestemmelser om svangerskabsafbrydelse, hjælpeforanstaltninger m.v. a. Efter 1 har en kvinde, der har bopæl her i landet, ret til uden særlig tilladelse at få sit svangerskab afbrudt, hvis indgrebet kan foretages inden udløbet af 12. svangerskabsuge, og kvinden fastholder sit ønske, efter at hun af en læge har modtaget vejledning om indgrebets beskaffenhed og direkte følger samt om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet. 12-ugers fristen beregnes i almindelighed fra sidste menstruations første dag, hvilket vil sige, at 12-ugers fristen normalt overskrides ca. lo uger efter den faktiske konception. Det er sygehusets overlæge, der afgør, om fristen er udløbet. Efter udløbet af 12. svangerskabsuge kræver svangerskabsafbrydelse tilladelse fra et af de samråd, der er oprettet ved de amtskommunale socialcentre (i København magistraten og på Frede-

11 riksberg det sociale udvalg). Et samråds afgørelse kan som under loven af 197o indbringes for et af justitsministeriet oprettet ankenævn. Tilladelsen til svangerskabsafbrydelse efter udløbet af 12. svangerskabsuge kan kun gives, hvis betingelserne i 3 er opfyldt. Betingelserne er de samme, som fandtes i loven af 197o. Anmodningen om svangerskabsafbrydelse fremsættes ifølge lovens 8, stk. 1, over for en læge eller et amtskommunalt socialcenter (magistraten eller det sociale udvalg). Der findes trykte blanketter til brug for anmodningen, der skal underskrives af kvinden. b. Inden indgrebet foretages, skal kvinden altid vejledes om indgrebets beskaffenhed og direkte følger, samt om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet, jfr. 8, stk. 3. Ifølge justitsministeriets bekendtgørelse nr. 95 af lo. marts om svangerskabsafbrydelse skal den læge, der foretager vejledningen, og kvinden ved deres underskrift bekræfte, at vejledning har fundet sted. c. Der findes i loven af 1973 ingen regler om, at kvinden skal vejledes om samfundets hjælpeforanstaltninger i forbindelse med svangerskab og fødsel. Men efter 8, stk. 2, skal kvinden gøres opmærksom på adgangen til at få vejledning om de foreliggende muligheder for støtte til gennemførelse af svangerskabet og for støtte efter barnets fødsel. Det er således frivilligt, om hun vil modtage tilbudet om vejledning. I bemærkningerne til det lovforslag, der blev vedtaget i 1973, anføres følgende: "Man har derimod ikke ment at burde foreskrive vejledning om samfundets hjælpemuligheder som betingelse for, at hun kan opnå svangerskabsafbrydelse. En sådan regel fandtes i svangerskabsloven af 1937 for tilfælde, hvor der søgtes svangerskabsafbrydelse på medicinsk-social indikation... Efter mødrehjælpens erfaringer er en tvungen vejledning af ringe praktisk værdi. Den kvinde, der har besluttet sig for svangerskabsafbrydelse, og som efter loven har ret dertil, vil let føle en tvungen vejledning som en pression og en forsinkende formalitet, der skal overstås, inden indgrebet kan foretages, men som er uden interesse for hende. Det vil i så fald medføre et spild af kvalificeret arbejdskraft, der er hårdt brug for i mødrehjælpens almindelige hjælpearbejde. Det

12 foreslås derfor i 8, stk. 2, at kvinden, inden indgrebet foretages, skal gøres opmærksom på, at hun i mødrehjælpen kan få vejledning om samfundets støtteforanstaltninger, således at det bliver en frivillig sag, om hun vil modtage tilbudet om vejledning." (Folketingstidende , tillæg A, sp. 2395). Under lovforslagets behandling i folketinget blev der stillet et ændringsforslag, hvorefter vejledningen skulle være obligatorisk. Som begrundelse anførtes: "Mindretallet ønsker at skabe sikkerhed for, at den abortsøgende i rimelig tid forud for indgrebet får fuld orientering om de foreliggende muligheder for støtte til gennemførelse af svangerskabet og for støttemulighederne efter barnets fødsel for at give den abortsøgende større valgfrihed." (Folketingstidende , tillæg B, sp. 1726). Folketingets retsudvalg spurgte justitsministeren, om der findes "muligheder for, at en kvinde kan sikres mod pression fra forældre og andre for at få foretaget abort, når tvungen vejledning i mødrehjælpen opgives". Til brug for besvarelsen oplyste mødrehjælpen i København bl.a., at det ved indførelse af fri abort ikke vil være muligt at sikre en kvinde mod pression., Selv om man indfører tvungen rådgivning i mødrehjælpen, vil man ikke have nogen garanti for, at kvinden ikke får svangerskabet afbrudt på grund af pression. Justitsministeriet tiltrådte mødrehjælpens udtalelse og fremhævede, at en tvungen rådgivning næppe ville være af større betydning til sikring mod pression. Ændringsforslaget om obligatorisk vejledning blev forkastet. Ifølge en artikel af overlæge, dr.med. Vagn Sele: "Vejledning før abortindgreb", Ugeskrift for Læger 1976 s. 379, medbringer 25-3o% af de kvinder, der er henvist til hospital til abortindgreb, ikke underskrevet formular fra den henvisende læge om, at kvinden er vejledet om indgrebets beskaffenhed og direkte følger, samt om den risiko, der må antages at være forbundet med indgrebet. Sele anfører, at dette ikke betyder, at kvinden ikke er vejledt. På den anden side mener han ikke, at alle kvinder er tilstrækkeligt vejledt, selv om en underskrevet formular foreligger«, Sele finder ikke, at man skal indføre tvungen vejledning om samfundets hjælpeforanstaltninger, men understreger, at den praktiserende læge har en central position i denne forbindelse. Under folketingsbehandlingen af et forslag, som blev fremsat af Kristeligt Folkeparti i februar 1976 om, at vejledning af kvinden om samfundets hjælpeforanstaltninger skulle være obliga-

13 torisk, ønskede folketingets retsudvalg at få belyst, i hvor mange tilfælde der er foretaget abort, uden at de pågældende kvinder har underskrevet erklæring om, at de er blevet vejledt. Til brug for besvarelsen indhentede justitsministeriet en udtalelse fra sundhedsstyrelsen, der bl.a. udtalte: "Sundhedsstyrelsen har gennem amtsrådene og Københavns magistrat rettet forespørgsel til 9 af landets større sygehuse. Man vedlægger de modtagne udtalelser. Det fremgår af disse, at der forekommer tilfælde, hvor kvinden møder på sygehuset uden den foreskrevne erklæring om at være blevet vejledt i henhold til svangerskabsloven, men at man sørger for, at sådan erklæring så vidt muligt bliver afgivet, og at sygehusene i alle tilfælde sikrer sig, at kvinden er underrettet såvel om risiko ved indgrebet som om muligheden for assistance..." d. De hjælpeforanstaltninger, der kan ydes kvinder til gennemførelse af svangerskabet og til støtte efter barnets fødsel, fremgår af lov nr. 333 af 19. juni 1974 om social bistand. Efter lol kan amtsrådet drive hjem for gravide kvinder og mødre med små børn eller indgå overenskomst med en selvejende institution om ret til at råde over pladser på denne. På hjemmene skal kunne optages kvinder, hvis forhold i tiden omkring en fødsel er særligt vanskelige. Der kan endvidere efter 51 ydes midlertidig hjemmehjælp til varetagelse af normale huslige arbejdsopgaver i hjemmet, når der er behov for det på grund af fødsel. Når der er ydet hjemmehjælp i 3 uger, skal det sociale udvalg afgøre, om der fortsat er behov for det, og om der er brug for andre hjælpeforanstaltninger. Hjemmehjælp ydes gratis til personer med indtægter, der ikke overstiger folkepensionens grundbeløb med visse tillæg. I øvrigt opkræves en betaling, der er afpasset efter modtagerens økonomiske forhold. Forbigående kontanthjælp kan efter 37 ydes, når en person på grund af svangerskab og fødsel i en begrænset tid er afskåret fra at skaffe det fornødne til sit eget og familiens underhold. Der tages ved ydelsen af hjælpen hensyn til den pågældendes faste udgifter. Hjælpen kan i almindelighed højest udbetales med et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb med visse tillæg. Efter 4o kan der i disse situationer også ydes hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, f.eks. indskud i lejlighed,

14 såfremt egen afholdelse af disse udgifter i afgørende grad ville vanskeliggøre kvindens eller familiens økonomiske muligheder for senere at klare sig selv. I det omfang, der ikke kan ydes hjælp dertil af Statens Uddannelsesstøtte eller efter andre regler, kan der efter 42 ydes hjælp til uddannelse, erhvervsmæssig optræning og omskoling, når det er påkrævet af hensyn til en persons mulighed for fremtidigt at kunne klare sig selv og sin familie. Kommunen er forpligtet til at stille dagplejeinstitutionsplads til rådighed. I det omfang kommunen ikke er i stand til det, kan der efter udløbet af almindelig barselsorlov ydes underholdshjælp efter 37. Det sociale udvalg er efter 28 forpligtet til at yde enhver person vederlagsfri løbende vejledning og rådgivning. Også lovgivningen om børnetilskud, boligsikring og om børns retsstilling indeholder mulighed for økonomisk hjælp til kvinden. e. Efter at kvinden, hvis hun har ønsket det, er blevet vejledt om samfundets hjælpeforanstaltninger, henviser lægen eller det amtskommunale socialcenter (magistraten/det sociale udvalg) hende til et sygehus, hvis betingelserne for svangerskabsafbrydelse skønnes opfyldt. Efter svangerskabslovens lo må svangerskabsafbrydelse kun foretages af en læge på et statsligt eller kommunalt sygehus eller et dertil knyttet ambulatorium. Udgifterne i anledning af svangerskabsafbrydelse afholdes efter lovens 11 efter de gasldende regler for almindelig sygehusbehandling. f. Loven om svangerskabsafbrydelse indeholder ingen regler om betaling for svangerskabsforebyggende midler eller metoder. Betænkningen om adgang til svangerskabsafbrydelse (nr. 522/ 1969) omtaler spørgsmålet s Udvalget anså det imidlertid ikke for sin opgave at fremkomme med konkrete forslag med hensyn til det offentliges indsats for at fremme anvendelsen af antikonception. Udvalget mente dog, at der i en diskussion om den fremtidige lovgivning om adgangen til svangerskabsafbrydelse nødvendigvis måtte indgå overvejelser om befolkningens adgang til og anvendelse af antikonceptionelle midler. Blandt de opgaver, der i denne forbindelse syntes mest pres-

15 serende, fremhævede udvalget (s. 72) behovet for en videnskabelig forskning både med henblik på fremskaffelsen af bedst mulige antikonceptionelle midler og med henblik på belysning af og behandling af seksuologiske problemer i videre forstand. Udvalget understregede endvidere, at befolkningens interesse for svangerskabsforebyggelse ved propaganda- og oplysningsvirksomhed bør stimuleres, og at det må undersøges, om vejledning i svangerskabsforebyggelse og de svangerskabsforebyggende midler kan stilles gratis til rådighed. Ifølge 2 i lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp (lovbekendtgørelse nr. 431 af 3. september 1975) skal lægen ved den første undersøgelse efter svangerskabets afslutning tilbyde vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder. Hvis lægen ikke selv ønsker at give vejledningen, skal han henvise kvinden til en anden lægelig vejledning. Vejledningen er i disse tilfælde gratis. Vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder kan endvidere efter 3 tilbydes personer, der er under 18 år, uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Efter 11 påhviler det amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg kommuner at tilvejebringe adgang til vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder. De nævnte kommuner kan indgå aftale med en privat institution eller forening om drift af seksualvejledningsklinikker. Efter stk. 4 sørger indenrigsministeriet for, at befolkningen får oplysning om svangerskabsforebyggende metoder. Ved indenrigsministeriets cirkulære nr. 46 af lo. marts 1976 er der i overensstemmelse hermed udstedt foreløbige, vejledende retningslinier for oplysningsvirksomhed om svangerskabsforebyggende metoder. Vejledning kan ske enten på særlige vejledningsklinikker eller hos den praktiserende læge. Vejledningen består i en orientering om de eksisterende metoder, deres fordele og ulemper, anvendelsesmetode og pris. Lægen kan supplere vejledningen ved at udlevere Komiteen for Sundhedsoplysnings pjece "Undgå uønsket svangerskab". Der gives herefter en vejledning i anvendelsen af det middel, som klient og læge skønner er bedst egnet. Vejledning på klinik er gratis. Vejledning hos den praktiserende læge er ligeledes gratis for sygesikringsgruppe 1. Spørgsmålet om at gøre alle antikonceptionelle midler eller en del af dem gratis blev som nævnt under pkt. 1, s. lo drøftet

16 under behandlingen i folketinget af det lovforslag om svangerskabsafbrydelse, der blev vedtaget i Til brug for folketingets behandling af forslaget til ændring af lov om svangerskabshygiejne afgav socialudvalget betænkning i april 1975 (Folketingstidende , tillæg B, sp. 251 ff). Det nævnes heri, at udvalget har beskæftiget sig med spørgsmålet om at gøre præventionsmidler gratis eller billigere. I forbindelse hermed har man bemærket, at den ændring, der er foretaget i lov om lægemidler, hvorefter svangerskabsforebyggende midler i medfør af lovens 1, stk. 2, er omfattet af lægemiddellovens regler om lægemidler, har tilvejebragt en af forudsætningerne for, at nogle af de præventive midler kan gøres billigere ved en refusionsordning. Et flertal i udvalget henstillede, at der blev arbejdet videre med spørgsmålet. Indenrigsministeriet har herefter ved skrivelse af 3o. december 1975 henstillet til socialministeriets overvejelse at gøre svangerskabsforebyggende midler tilskudsberettigede, jfr. sygesikringslovens 7, stk. 3. Spørgsmålet beror på principielle overvejelser i socialministeriet. I visse amtskommuner er der i- midlertid på forsøgsbasis indført gratis ordninger. 3. Efter vedtagelsen af loven af 1973 om svangerskabsafbrydelse har Kristeligt Folkeparti 4 gange fremsat forslag om, at vejledning af kvinden om samfundets hjælpeforanstaltninger skal være obligatorisk. De tre første forslag bortfaldt enten på grund af folketingsårets udløb eller på grund af nyvalg. Det fjerde forslag blev fremsat i folketinget i februar 1976, men blev forkastet ved 3. behandling. Endelig har Kristeligt Folkeparti i december 1976 fremsat forslag om, at et svangerskab kun skal kunne afbrydes, hvis svangerskabet eller fødslen medfører fare for kvindens liv eller for alvorlig forringelse af hendes helbred, eller hvis graviditeten skyldes de forhold, der er angivet i straffelovens 21o eller Lovforslaget bortfaldt ved udskrivelse af folketingsvalget i februar 1977.

17 KAPITEL III TIDLIGERE UNDERSØGELSER A. Danmark. 1. Der har ikke tidligere her i landet efter gennemførelsen af den fri abort i 1973 været foretaget landsdækkende undersøgelser, der kan belyse en kvindes motiver til en abort samt den frie a- borts virkninger i forhold til kvinden og hendes familie. I det følgende redegøres for nogle tidligere danske og udenlandske undersøgelser. Redegørelsen er ikke udtømmende. 2. På foranledning af seksualoplysningsudvalget foretog læge Lise Freund i perioden fra april 1963 til april 1964 en undersøgelse af 3o4 kvinder, der var indlagt med legal, illegal eller spontan abort på 3 københavnske hospitaler (Københavns amtssygehus i Gentofte, Københavns amtssygehus i Glostrup samt Bispebjerg hospital). Undersøgelsens resultater er gengivet i betænkning nr. 532 af 1969 fra seksualoplysningsudvalget. Knap 3o% af aborterne rubriceredes som spontane eller formentlig spontane (s. 159). Udvælgelsen af kvinderne på det enkelte hospital er foretaget på den måde, at man den pågældende dag har undersøgt alle de abortpatienter, der var oppegående. Undersøgelsen var baseret på et interview, foretaget personligt af læge Lise Freund, under brug af spørgeskema, som dog kun blev anvendt, når hun skønnede, at det ikke forstyrrede kontakten. Interviewet, der strakte sig over flere timer, blev foretaget under indlæggelsen. Det var i så godt som alle tilfælde let at etablere en helt tilfredsstillende kontakt med patienterne. Undersøgelsens formål var at belyse en lang række forhold omkring kvinder, der havde fået foretaget abort (først og fremmest kvinder, der havde fået foretaget en illegal abort), f.eks. de pågældende kvinders alder, civilstand, skolegang, uddannelse og erhverv, opvækstforhold, ægteskabelige og seksuelle forhold, antikonception, abortmotiver, kvindernes legemlige og psykiske tilstand før og efter aborten, samt relationen mellem legale og illegale aborter. Flertallet af kvinderne (52%) var mellem 2o og 3o år gamle.

18 Også de ganske unge (15-19 år) udgør en ret stor del (14%) (s. 161). Civilstandsfordelingen af de kvinder, der deltog i undersøgelsen var således: 29% var ugifte, 59% gift, medens 12% tidligere havde været gift (s. 164). Alle de deltagende kvinder, såvel ude- som hjemmearbejdende, blev spurgt, om de havde vanskelighed ved at klare deres arbejde. f af de kvinder, der havde fået foretaget legal abort, og mindre end i af de kvinder, der havde fået foretaget illegal abort, besvarede spørgsmålet bekræftende. Undersøgelsens resultat vedrørende kvindernes skole- og erhvervsuddannelse er gengivet s Det kan kort nævnes, at 191 af kvinderne alene have folkeskoleuddannelse. 183 havde (eller var i gang med) en faglig uddannelse. Det indtryk, undersøgelsen gav af barnefaderens holdning til graviditeten og aborten var, at flertallet af mændene var helt indifferente i deres holdning. Dette gjaldt både for gifte og enlige. 7% af kvinderne, der havde fået foretaget legal abort oplyste, at de - direkte eller indirekte - var blevet tvunget til aborten - medens det drejede sig om 14% af kvinderne, der havde fået aborten foretaget illegalt. Barnefaderens holdning til graviditet og abort er gengivet s o4 af de deltagende kvinder, herunder 55% af kvinder, der havde haft legal abort, oplyste, at de ikke havde anvendt forebyggende midler på konceptionstidspunktet for den aktuelle graviditet. Ca. halvdelen kunne ikke angive nogen konkret årsag hertil, bortset fra glemsomhed, sjuskeri, tankeløshed og lignende. 7o af kvinderne oplyste, at årsagen var, at partneren var uinteresseret i at anvende antikonception. Kun 2 kvinder angav dårlig økonomi som årsag til manglende brug af antikonception (s. 193). Kvindernes abortmotiver er nærmere beskrevet s. 2o8-21o. I- alt 78 angav som en hovedårsag til aborten, at der af forskellige årsager ikke var mulighed for at indgå ægteskab med barnefaderen. Ca. i begrundede deres abortønske med dårlig økonomi, dårlige boligforhold og lignende. For stor arbejdsbyrde anføres som årsag af 48 kvinder. Sygdom, træthed og manglende kræfter angives som væsentlig årsag af ialt 37 kvinder (heraf 31 med legal abort). Udsat for pres fra omgivelserne anføres som årsag af ialt 23 af de 3o4 deltagende kvinder.

19 Som led i socialforskningsinstituttets fertilitetsundersøgelse, der skal belyse, hvordan forskellige økonomiske, sociale og psykologiske forhold indvirker på familiens livsforhold, har forskningsassistent Jytte Ussing og stud.polit. Henning Bruun-Schmidt i 197o bl.a. undersøgt, i hvilket omfang befolkningen kender og anvender forskellige præventionsmidler, jfr. socialforskningsinstituttets Studie 22 (1972) s Materialet, der ligger til grund for undersøgelsen er indsamlet i hele landet bortset fra København, Gentofte og Frederiksberg kommune. Undersøgelsen viser, at kendskabet hertil er meget udbredt, og at de fleste kvinder har kendskab til eksistensen af flere effektive midler og metoder. Det bedst kendte svangerskabsforebyggende middel er p- pillen. Således kender 97% af de årige gifte kvinder p-pillen. 96% af de gifte 2o-24 årige, ca. 9o% af de årige og 96% af de ugifte kvinder i alderen kender dette middel. Kendskabet til svangerskabsforebyggende midler er i øvrigt meget udbredt i alle aldersklasser, men dog størst blandt de 2o-24 årige gifte kvinder o Blandt de årige, der har brugt prævention, har mellem 51% og 62% anvendt svangerskabsforebyggende midler ved hvert samleje i de seneste 2 måneder før interviewet. 4. I socialforskningsinstituttets landsdækkende undersøgelse af familiedannelse og kvinders erhvervsdeltagelse er der nogle få spørgsmål om benyttelsen af 1973-loven om svangerskabsafbrydelse. Blandt de 524o kvinder, der er blevet interviewet i april 1975 > er der 133, der opgiver, at de har fået foretaget en provokeret abort i perioden fra 1. oktober 1973 til april I materialet kan det ikke påvises, at kvindernes skoleuddannelse og erhvervsuddannelse har nogen sammenhæng med deres brug af adgangen til fri abort før udløbet af 12. svangerskabsuge. Blandt de årsager, kvinderne opgiver som deres egen begrundelse for, at de har fået foretaget en svangerskabsafbrydelse, er der et stort antal, som vedrører hensynet til kvindens eget helbred og frygt for, at barnet ikke bliver normalt. At kvinden ikke ønsker flere børn opgives også relativt hyppigt som begrundelse for svangerskabsafbrydelsen. En hel del af de øvrige begrundelser viser nær sammenhæng med kvindens egen alder og civilstand. F.eks. har unge, ugifte kvinder ment, at de var for unge til at have et barn. Resultaterne af bearbejdelsen af materialet om abort i Undersøgelsen af familiedan-

20 - 2o - neise og kvinders erhvervsdeltagelse offentliggøres om kort tid i en publikation fra socialforskningsinstituttet. Publikationens foreløbige titel er "Provokeret abort". 5. I Ugeskrift for Læger 1976 s redegøres for resultaterne af en beregning foretaget på grundlag af medicinalstatistiske oplysninger vedrørende salget af p-piller og spiraler i perioden efter 1973-lovens ikrafttræden. Beregningerne synes at vise, at samtidig med, at antallet af legale aborter steg signifikant efter lovens ikrafttræden, faldt forbruget af p-piller betydeligt, medens salget af spiraler steg. Resultaterne af de medicinalstatistiske beregninger tyder ifølge artiklen på, at den lettere adgang til abort har medført en mindre effektiv antikonception. 6. På Århus kommunehospital er der foretaget en prospektiv undersøgelse af ca. 6oo kvinder, der i 1974 blev henvist til provokeret abort på hospitalet. 56% af patienterne var 25 år eller derunder. En uge efter indgrebet spurgte man 537 kvinder, der mødte til efterkontrol, hvilke subjektive gener der havde været i forbindelse med indgrebet, der var udført ambulant. 63% fandt indgrebet uden væsentlige gener, 32% fandt indgrebet ubehageligt, men kun 5% fandt det meget ubehageligt. Undersøgelsens resultat er gengivet i Ugeskrift for Læger 1976 s og s Undersøgelsen synes i øvrigt at vise, at den stigning, der er sket i antallet af legale aborter efter 1973-loven ikke med sikkerhed kan forklares ved, at kvinderne anvender abort som antikonception. 7. Den risiko, der må antages at være for akutte komplikationer ved forskellige abortmetoder, er belyst i en artikel af Erik Obel i Ugeskrift for Læger 1976 s Risikoen for sene følger af svangerskabsafbrydelse i form af f.eks. blødningsuregelmæssigheder, kronisk underlivsbetændelse eller sterilitet, er ikke belyst i danske undersøgelser. Erik Obel har i en artikel i Ugeskrift for Læger 1976 s , givet en oversigt over den nuværende viden om senfølger efter en svangerskabsafbrydelse. 8. I perioden 1. december juni 1976 har reservelægerne Mogens Wohlert og Flemming Møller Larsen ved Århus amtssygehus

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug

Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp, hvis man har været udsat for seksuelt misbrug Pdf-fil til underskriftindsamling Garanti for hjælp til ofre for seksuelt misbrug fra hjemmesiden www.barndombyttes.dk Uddybning af problemfelter i forhold til at få tildelt psykolog/ psykoterapeuthjælp,

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Justitsministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats

FAUST. Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats FAUST Forebyggelse Af Udstødning af personer med bevægeapparats-symptomer ved hjælp af Tidlig indsats - et interventionsprojekt i Ringkøbing Amt. Sammenfatning af resultater Til sikkerhedsorganisation

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt:

I en over sagen indhentet udtalelse har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder den 8. august 2007 udtalt: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013416). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a og 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler

Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Manglende tilbud om vederlagsfri afhjælpning af mangler Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af en computer, fordi den erhvervsdrivende ikke havde tilbudt vederlagsfri afhjælpning af mangler

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet

Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik. Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Engangshjælp efter 25 a i lov om aktiv socialpolitik Praksisundersøgelse 2008 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Sammenfatning og anbefalinger... 4 3. Retsgrundlaget... 6 3.1.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Årsberetning 2009. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation

Årsberetning 2009. - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, sterilisation Årsberetning 2009 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsberetning 2009 - for Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget

Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn. Bemærkninger til beslutningsforslaget ENTEN Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået barn ved kunstig

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere