Herudover fungerer en gruppe forskere som reference- og støttepersoner under arbejdet. Internt drejer det sig om disse syv sprogforskere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herudover fungerer en gruppe forskere som reference- og støttepersoner under arbejdet. Internt drejer det sig om disse syv sprogforskere:"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE 1. Titel MEDIESPROGET NU. 2. Organisation Den centrale forskergruppe skal efter planen bestå af tre personer: en projektleder og to ph.d.- stipendiater. Som projektleder og ph.d.-vejleder fungerer professor, dr.phil., ph.d. Peder Skyum-Nielsen. De to stipendiater skal ansættes snarest muligt i 2006 og finansieres på ligelig basis af Mediesekretariatets bevilling og Syddansk Universitet. Herudover fungerer en gruppe forskere som reference- og støttepersoner under arbejdet. Internt drejer det sig om disse syv sprogforskere: Professor, cand.mag. Hans Basbøll, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU Lektor, cand.phil. Jørgen Chr. Bang, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU Lektor, ph.d. Dennis Day, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU Lektor, mag.art. Ebbe Grunwald, Journalistik, SDU Lektor, ph.d. Anna Vibeke Lindø, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU, Lektor, ph.d. Sharon Millar, Institut for Sprog og Kommunikation, SDU, og Ekstern lektor, ph.d. Lone Vind Pedersen, Journalistik, SDU. Internt skal arbejdet desuden koordineres med to samfundsvidenskabelige forskere, nemlig: Professor, ph.d. Erik Albæk, Journalistik og Statskundskab, SDU, og Adjungeret professor, ph.d. Claes de Vreese, Journalistik og Statskundskab, SDU. Eksternt kan der undervejs i projektperioden blive tale om koordineringer og samarbejde med en del kolleger, bl.a. ved Danmarks Journalisthøjskole, ved Roskilde Universitetscenter, ved CBS / Handelshøjskolen i København og ved Københavns Universitet. Herudover agter Peder Skyum-Nielsen, mere praktisk, at benytte en række allerede etablerede kontakter i Danmarks Radio og ved TV 2, ligesom hans kontakter fra det nordiske netværk af sprogkonsulenter ved public service-stationer vil blive benyttet under det planlagte arbejde. Endelig tænkes der undervejs i projektet etableret relevante forskningsmæssige kontakter til miljøer i Nederlandene og i Storbritannien - og til personer og grupper, som i øvrigt kan fremme projektets formål. 3. Formål (1) Projektets formål er - for et udvalgt tidspunkt i at beskrive den aktuelle sprogbrug ved DR TV, ved TV 2 og ved DR Radio. Beskrivelserne skal i princippet komme rundt om den totale sprogbrug. Men vægten tænkes på nuværende tidspunkt lagt særligt på den moderne medieudtale og -syntaks.

2 (2) Formålet er derudover at give et overblik over sprogindsatsen i DR og TV 2 per projektets forventede afslutningstidspunkt, ultimo Dette overblik skal perspektiveres ved redegørelser for de tilsvarende indsatser primært i Norge og Sverige, sekundært i Nederlandene og Storbritannien. 4. Baggrund Projektet har, naturligt nok, sit umiddelbare udspring i den opslåede forskningspulje om public service-medier; der trænges vitterlig til en samlet beskrivelse og analyse af dansk mediesprog netop nu. Det gør der så meget mere, som public service-stationerne formentlig udgør de langt stærkest normdannende instanser for sprogudviklingen i Danmark. Udlændinge bosat her i landet beretter om, hvordan danskerne nu, igen og igen og til manges ulidelighed, siger Hva si r du? eller Hva sa du?. (Dette blev fx kraftigt understreget med Koplevs Krydsfelt den 3. november 2005, hvor lederen af Det Tyske Kulturinstitut i København, Christoph Bartmann, komparativt belyste fænomenerne). Den norsk-amerikanske sprogforsker Einar Haugen afdækkede med sine sammenlignende undersøgelser for godt 40 år siden, hvordan dansk allerede da var næsten umuligt at forstå for svensktalende finner - mens vi danskere forstod svensk-finnerne langt bedre, end vi forstod både nordmænd og (almindelige) svenskere. Når svensk-finner i dag hører en dansker tale i nordisk sammenhæng, lyder lytterreaktionen meget tit English, please! Udtale-utydeligheden giver med andre ord forståelsesproblemer både internt blandt danskerne og eksternt i forhold til folk, som taler andre (nordiske) sprog. Og problemerne forstærkes muligvis meget i disse år, fordi taletempoet - og dermed stavelseskannibalismen - generelt accellererer. Der knytter sig til de her nævnte udtaleproblemer nogle omfattende og måske endda skræmmende perspektiver. Hvis generationerne samt de ny- og urdanske befolkningsgrupper fortsat skal kunne forstå hinanden, kræves det måske, at ikke bare medierne, men også skolen og andre normdannende instanser løfter dansk udtalekvalitet et markant stykke op. Ellers er der måske, meget skærpet sagt, knap nok mening i fortsat at operere med... dansk udtale. Ud over udtalen og taletempoet bør mange andre mediesproglige forhold aflæses aktuelt og analyseres. Ordvalg, forkortelser m.v. er fx hyppigt behandlede emner både i public servicestationernes sprogbreve og modtagerreaktioner. Men syntaksen påkalder sig i særlig grad en opmærksomhed, fordi den side (typisk i manuskriptfasen) afgør, om modtageren overhovedet får en chance for at fatte det, der bliver sagt i radio og på tv. 5. Begrebsmæssig basis Ved analysen af public service-stationernes paraverbale sprogbrug tages der udgangspunkt i det begrebssæt, som navnlig professor Jørgen Fafner har indarbejdet her i landet: Talemomenterne eller de auditive udtrykselementer vil danne grundlaget. I forbindelse hermed bliver artikulation/udtaletydelighed og tempo de to vigtigste

3 enkeltmomenter i den paraverbale del af projektet. Og begge disse momenter skal som led i projektet gøres målbare. Artikulationsniveauet eller distinktheden skal således forbindes med en (endnu ikke udviklet) skala, ligesom omfanget af stavelsesreduktionerne skal måles for en række forskellige sprogbrugere og udsendelsestyper. Heroverfor udgør selve taletempoet metodisk set et meget mindre problem. Det kan forventelig, som det hyppigt sker, gøres simpelt op som antal ord eller stavelser i minuttet. Hvad syntaksen angår, skal der tages afsæt i den analysemetode, som jeg senest har benævnt SR eller Sætningsrøntgen. Metoden hviler på den mere traditionelle analyse med trappediagrammer. Men den er, gennem en række faglige og pædagogiske afprøvninger ved Syddansk Universitet, blevet både udbygget og forenklet særligt med henblik på ætermedierne gennem de seneste syv år. Afprøvninger over for praktikere (ved Politiken, DR Nyheder, TV 2 og DR Fyn) har klart vist, at SR-metoden kan måle syntaktisk kompleksitet på en enkel måde og - måske vigtigst: Sætningsrøntgen kan gøre de svære konstruktioner og monotonierne let genkendelige for public service-stationernes journalister, programværter m.fl. 6. Datamateriale Det ansøgte mediesprogs-projekt skal hvile på et materiale, som både giver tilstrækkelige kvalitative og kvantitative muligheder til at komme rundt om public service-stationernes aktuelle sprogbrug. Derudover må der gerne eksistere en diakronisk mulighed for perspektiverende sammenligninger med tidligere sprogtrin. Materialet tænkes bygget op om et udvalgt antal udsendelser fra to dage i en maksimalt typisk uge. Ved udvælgelsen heraf støtter jeg mig til argumentationen bag professor Anker Brink Lunds Projekt Nyhedsuge - og det indebærer for vores projekts vedkommende en satsning på tirsdag og torsdag i uge 41/2006. (Dvs. den og ). For disse dage agtes optaget samtlige nyhedsudsendelser: på DR TV (DR1 såvel som DR2), på TV 2, og på DR Radio (altså både P1, P2, P3 og P4). Derudover tænkes der optaget, på de samme to dage, yderligere cirka en times andre dansksprogede udsendelser fra hver af de nævnte tre tv-kanaler og fire radiokanaler. Alt i alt kan dette materiale både give meget omfattende kvalitative og statistisk interessante kvantitative muligheder for at belyse Mediesproget nu. Nu versus før kan bl.a. undersøges gennem de datamaterialer, som mine kolleger Erik Albæk og Claes de Vreese påtænker at benytte i deres projekt under den opslåede forskningspulje om public servicemedier. Erik Albæks materialer giver en række muligheder for sammenligninger inden for de seneste 20 års dansksprogede praksis i medierne. Herudover foreligger der naturligvis også muligheder for at sammenligne over tid via både DR s og TV 2's arkiver.

4 Dataene til indsatsdelen af sprogprojektet skal tilvejebringes ved materialeindsamlinger, interviews og samtaler med særligt kyndige personer - dels her i landet, dels i de nævnte andre europæiske lande. 7. Arbejdsplan Den detaljerede arbejdsplan for projektets tre forskere kan i sagens natur først lægges, når de to ph.d.-stipendiater er ansat. Hertil kommer, at min egen hoveddel af projektet vil afhænge af, hvilke konkrete sproglige områder hver enkelt af de to stipendiater bedst kan varetage. Med de forbehold kan planen dog, i meget generelle træk, stilles sådan op nu: Videre udvikling af projektets målemetoder. Mere detaljeret udvælgelse af de udsendelser, som ikke er deciderede nyhedsudsendelser. Afklaringer af, hvem der nærmere varetager hvilke punkter inden for PSN s samlede model til analyse af radio- og tv-sprog. Udarbejdelse af forskningsplaner for de to stipendiater < Indsamling af og ordning af det primære datamateriale. < Bearbejdninger af det primære materiale. Kvalitative og kvantitative studier. Inddragelse af det diakront perspektiverende materiale. Interviews med ressourcepersoner, især vedr. indsatsdelen. [Sommerferie]. < Forskningsrejse til et eller flere andre lande, dels med henblik på indsatsdelen, dels for at udveksle synspunkter og fund med relevante udenlandske kolleger. Rapportog afhandlingsskrivning. Publicering. Eventuelle offentlige opfølgninger. Debat. 8. Perspektiver Det forventes, at projektet kan levere et samlet billede af den verbale og paraverbale praksis i danske public service-medier per oktober Dette billede kan på væsentlig måde supplere, hvad andre projekter under public service-initiativet kommer frem til inden for journalistikog sprogemnet. Herudover forventes, at det leverede overblik over public service-stationernes aktuelle sprogindsats kan kvalificerere debatten - internt i medierne og eksternt i offentligheden - om mediernes videre sprogarbejde, på en afgørende måde. Endvidere kan det teoretiske og metodiske grundlag for den danske mediesprogforskning få et væsentligt løft ved de tre projektdeltageres arbejde, ligesom kontakterne til andre danske og udenlandske forskere på området derigennem kan bygges ud. I mere lokal forstand kan fagmiljøet på Syddansk Universitetet formentlig styrkes anseeligt gennem samspillet og møderne med de allerede nævnte reference- og støttepersoner. Endelig kan de ansøgte forskningsaktiviteter indgå i de kommende års samlede debat om det talte danske sprog og om kvaliteten af public service-radio og -tv her i landet.

5 9. Udvalgte referencer Hansen, Erik og Jørn Lund: Sprogbrevet Kbh., DR, Jacobsen, Henrik Galberg og Peder Skyum-Nielsen: Dansk sprog. Kbh., Schønberg, 2000 og senere. Meisner, Ole: Ordvalget. Kbh. og Odense, DR og Syddansk Universitetsforlag, Meisner, Ole: Haderen. Kbh. og Odense, DR og Syddansk Universitetsforlag, Meisner, Ole: [Sprogbreve fra 2000 til i dag]. Kbh., DR. Riisager, Ole Emil: Sprog og redaktion. [Sprogbreve fra ca til 1999]. Kbh., DR. Skyum-Nielsen, Peder: Sproglig normgivning (Ph.d.-afhandling). Kbh., Danmarks Lærerhøjskole, 1986 [1978]. Skyum-Nielsen, Peder: Fyndord Studier i kortformernes retorik. (Doktordisputats). Kbh., Hans Reitzel, Skyum-Nielsen, Peder: Paroler. Om det gode TVA-sprog. Kbh., DR, Skyum-Nielsen, Peder (red.): Stærkere journalistik. Odense, Syddansk Universitetsforlag, Skyum-Nielsen, Peder: Sætningsrøntgen. Odense, Syddansk Universitet, Skyum-Nielsen, Peder: Vellyden. DR og Syddansk Universitetsforlag, Skyum-Nielsen, Peder: [I alt 25 forskningsbaserede artikler om sproget i Radioavisen og TVavisen, fra 2000 til i dag]. Kbh., DR. Selvstændige publikationer Modalverberne i nudansk (Guldmedaljeafhandling) Om sprogrigtighed Dansklærerforeningens sprogbrugsserie. (Red., med Claus Detlef) Sprogbrugshåndbogen og senere Sproglig normgivning (Ph.d.-afhandling) og 1986 Begrebet officiel norm på sprogligt område Sprognormer i Norden. (Red., med Erik Hansen) Serien Erhvervsdansk. (Red., med Henrik Galberg Jacobsen)

6 Erhvervsdansk grundbog. (Med Henrik Galberg Jacobsen) og senere Højttalerservice. (Med Finn Vestmar og H.-H. Thomsen) Retorisk festskrift. (Red., med Lone Rørbech) Skolestuesamtaler i litteraturen Retorikopgaver og senere Kortformernes hitliste politiske fyndord Når teksten bliver til. (Red.) Lytter og læser Danske gymnasiemottoer m.m Fyndord (Doktordisputats) Akademisk fremstilling og 1995 Rhetoric and Stylistics Today. (Red., med Hartmut Schröder) Tage Kampmann: Skolens symboler. (Red. og projektleder) Translating LSP Texts. (Red., med Arnt Lykke Jakobsen o.a.) Sprogets funktion og æstetik. (Red.) Text and Quality. (Red.) Dansk sprog. (Med Henrik Galberg Jacobsen) og senere Paroler Akademisk skrivning Kundskabens tekster. (Med Egil Børre Johnsen o.a.) og 1998 K.L. Aastrup: Erindringer. (Red., med Thorkild Lyby o.a.) Metrikens termer. (Med Eva Lilja) Stærkere journalistik. (Red.) Serien Mediedansk. (Red.) Musikken i sproget. (Red.) Vellyden Herudover, per november 2005, op imod 140 artikler og bogbidrag om talt dansk sprog, om oplæsning og mundtlig fremførelse, om mediernes sprogbrug samt sprogundervisning i og uden for skolen.

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004

Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar, København den 8. nov. 2004 BØRNS SPROGTILEGNELSE: HVOR SKAL VI VÆRE OM 10 ÅR? - en forskers perspektiv Dorthe Bleses, Center for Sprogtilegnelse, Syddansk Universitet Oplæg til konferencen Børns sprogtilegnelse et fælles ansvar,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub

Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub Effektiv videndeling mellem humanistisk forskning og danske virksomheder - Erfaringer fra Human-Centered Research Hub KOLOFON Redaktion: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Charlotte Gisselmann Jessen,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden

Hvad man ikke ved. Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Hvad man ikke ved Dagsorden for forskning i (dansk) mediehistorie KLAUS BRUHN JENSEN * Tilstrækkelig viden Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet, Njalsgade 80, DK-2300 København

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold

Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi. Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Ulf Hjelmar, Lene Holm Pedersen og Mats Joe Bordacconi Det unødige bureaukrati sammenhængen med motivation, innovation og organisatoriske forhold Publikationen Det unødige bureaukrati sammenhængen med

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere