Fra specialklasse til uddannelse og job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra specialklasse til uddannelse og job"

Transkript

1 Læring i Skolen Fra specialklasse til uddannelse og job En styrket og koordineret indsats i udskolingen med henblik på kvalificering af jobmuligheder og/eller overgang til uddannelse Tofteskovvej Juelsminde T:

2 Baggrund Det aktuelle ønske og behov for at se nærmere på Hedensted Kommunes specialklassetilbud hænger sammen med de ændringer, der er sket på området, siden Byrådet besluttede at iværksætte "Udviklingsplan for specialundervisningsområdet". Der er færre segregerede elever, og det er i højere grad end tidligere børn med adfærdsog/eller opmærksomhedsvanskeligheder. Endvidere viser resultaterne for de segregerede elever, at deres videre færd gennem ungdomsuddannelsessystemet er problematisk. Ud fra en intention om at skabe bedre sammenhæng og overgang til ungdomsuddannelse er der et potentiale for at fremme og koordinere indsatsen for de unge i udskolingen med henblik på kvalificering af jobmuligheder og/eller overgangen til ungdomsuddannelse. Da udvikling på dette felt involverer parter på tværs af hele organisationen har Styregruppen for ungeindsatsen sat sig i spidsen for dette arbejde. Hermed præsenteres en beskrivelse af status, uddannelsesforløb og uddannelsesveje samt tre forslag til fremadrettede tiltag. Status på uddannelsesparathed Når elever starter i overbygningen foreligger der beskrivelser, udredninger og vurderinger af både nyere og ældre dato. Som beskrevet nedenfor er der forskellige aktører involveret, men der er begrænset tværsektoriel koordinering af, hvornår de forskellige beskrivelser udarbejdes. Statusbeskrivelser (Skolen) Gennem elevens skolegang udarbejder lærer/teamet omkring eleven en årlig statusbeskrivelse, der evaluerer og målsætter elevens faglige, sociale og personlige nærmeste udviklingszone. Udredning (BUC) For en del af eleverne elever i specialklasser foreligger der udredninger fra Børnepsykiatrien, der beskriver børnenes specifikke vanskeligheder. For elever med kognitive/generelle indlæringsvanskeligheder er dette afdækket af PPR. Pædagogisk psykologisk vurdering (PPR) Pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV) foreligger for alle elever, der modtager specialundervisning. Disse udarbejdes forud for visitation til specialklasse og har fokus på barnets specialpædagogiske behov. UPV og unge med særlige behov (UU) I 8. klasse skal der for alle elever laves en uddannelsesparathedsvurdering. Hvis en elev tilhører en målgruppe, hvor der umiddelbart skal iværksættes en særlig vejledningsindsats, herunder elever der sandsynligvis er i målgruppen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, kan skoleleder og forældre beslutte, at der ikke foretages UPV. Uanset om der foretages en uddannelsesparathedsvurdering eller ej, vil der for specialklasselever blive iværksat en særlig vejledningsindsats fra UU. 1

3 Udskolingsforløb og uddannelsesveje Udskolingen Sædvanligvis fortsætter specialklasseelever deres skolegang, så de årligt revisiteres til endnu et år i samme specialtilbud Jf. bilag 1. Således fastholdes eleverne generelt i de specialtilbud, de oprindeligt er visiteret til. I udskolingen er der fagligt fokus på at sikre eleverne kompetencer, der kan få dem videre i uddannelsessystemet. Karakterkrav til ungdomsuddannelser stiller krav om at eleverne i udskolingen fokuserer på de boglige krav, der skal honoreres til afgangsprøverne. Undervisningen målrettes i høj grad fagmål og sigtet er at løfte eleverne, så de, om ikke efter 9. skoleår, så efter 10. (eller 11.) skoleår kan afslutte folkeskolen med de nødvendige 2-taller. Uddannelsesveje Efter afsluttet grundskole er der for elever, der ikke er uddannelsesparate til en ordinær ungdomsuddannelse, en række muligheder for udviklende, uddannelsesforberedende og arbejdsmarkedstrænende tilbud jf. bilag 3. Tiltag i udskolingen Tiltag 1: Fokus på forudsætninger for at blive uddannelsesparat Med henblik på at tilvejebringe et aktuelt grundlag for en individuelt målrettet udskoling, besluttes det, at der fremover i 7. klasse skal foretages en grundig beskrivelse og vurdering af den enkelte elev. Tiltag 2: Personlig handle-, vejlednings- og uddannelsesplan Med henblik på at sikre passende udfordringer og optimalt læringsudbytte for hver enkelt elev besluttes det, at der fremover i 7. klasse skal udarbejdes en personlig handle-, vejlednings- og udviklingsplan. Skole, PPR/visitationsudvalg, UU-vejleder samt elev og forældre samarbejder herom. Tiltag 3: Individuelt målrettede udskolingsforløb Inden for de nuværende specialklasserækker er der gode muligheder for individuelle hensyn og forløb. Som yderpunkter kan de målrettede udskolings- og uddannelsesforberedende forløb betragtes som: 1) Erhvervskompetencegivende udviklingstilbud 2) Samværs og selvstændighedsudviklende tilbud Grafisk kan de ovenfor omtalte tiltag illustreres således: 2

4 Bilag 1: Konkretisering af handlinger i udskolingen Tiltag 1: Fokus på forudsætninger for at blive uddannelsesparat Med henblik på at tilvejebringe et aktuelt grundlag for en individuelt målrettet udskoling, besluttes det, at der fremover i 7. klasse skal foretages en grundig beskrivelse og vurdering af den enkelte elev. For elever med indlæringsvanskeligheder indebærer det en psykologfaglig re-testning og for alle elever indebærer det en vurdering af elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. I vurderingen beskrives elevens opnåede faglige niveau i dansk og matematik samt udfordringer med hensyn til koncentrationsevne, arbejdsindsats, støttebehov mv. Eventuelle personlige vanskeligheder beskrives ud fra overblik, evne til nyindlæring, hukommelse, selverkendelse, fritidsinteresser og eventuelle specialpædagogiske behov. Sociale vanskeligheder beskrives ud fra evnen til at indgå i sociale relationer og evnen til samarbejde. Tiltag indebærer: Tværfagligt afdækningsmøde 7. kl. (aug./sept.) med deltagelse af afdelingsleder for specialklasse, klasselærer, psykolog og UU-vejleder. Afdelingsleder er mødeleder. På dette møde gennemgås den viden, der er omkring den enkelte unge. Opgaven på mødet er: o At afgøre, om der for hver individuel elev kan lægges en plan ud fra eksisterende viden, eller om der skal mere viden eller undersøgelse til. For sidstnævnte finder deltagerne sammen vejen til afdækning af den unge og dennes potentiale. Det vurderes for hver enkelt elev hvilken viden, der mangler. o At aftale hvilke fagpersoner, der evt. skal inviteres i næste møde (fx sagsbehandler, Søndergården, familiekonsulent osv). Evt. tværfagligt opsamlingsmøde med deltagelse af afdelingsleder for specialklasse, klasselærer, psykolog, UU-vejleder og andre relevante fagpersoner. På dette møde gennemgås den nye og samlede viden, der er tilvejebragt som aftalt på det tværfaglige afdækningsmøde. Afdækning og udredning skal ses bredt og også med blik for udvikling, progression og potentiale. Udredning kan ske både gennem WISC, andre psykologiske test og gennem observation, beskrivelse af erfaring, tests og bør bl.a. omhandle interesser, barnets historie (Hvor kommer jeg fra, hvad er jeg ved at lære og hvad er næste trin?). Der bør indgå fag-faglige prøveresultater, motorik og praktiske evner, mødestabilitet, KLAR-kompetencer, familiens ressourcer og evt. Skills of life (afdækker personlige, sociale kompetencer, inspiration i ucn). Tiltag 2: Personlig handle-, vejlednings- og uddannelsesplan Med henblik på at sikre passende udfordringer og optimalt læringsudbytte for hver enkelt elev besluttes det, at der fremover i 7. klasse skal udarbejdes en personlig handle-, vejlednings- og udviklingsplan. Skole, PPR/visitationsudvalg, UU-vejleder samt elev og forældre samarbejder herom. De individuelle mål for det fremadrettede arbejde/udvikling skal udarbejdes og beskrives i en udviklingsplan, så det giver realistiske perspektiver for den unge. For nogle elever vil udvikling af kundskaber og færdigheder gradvis give en progression hen imod uddannelsesparathed. For udviklingshæmmede og andre elever med særlige behov vil en ordinær ungdomsuddannelse ikke være realistisk og her skal de individuelle mål og planer i højere grad omhandle den personlige, sociale udvikling, kommunikation, bo-undervisning, selvstændig livsførelse og samværsaktiviteter. 3

5 Tiltag indebærer: Udvidet skolehjemsamtale i 7. kl. (nov./dec.) med deltagelse af elev, forældrene, afdelingsleder for specialklassen, klasselærer/team, UU-vejleder og evt. andre relevante fagpersoner. På dette møde drøftes udskolingsmål og -planer for den enkelte elev. Der fokuseres på: o At drøfte et fremtidsperspektiv (Hvor er eleven om 2 år? om 4 år?) o At sætte mål for udskolingen o At opstille en udviklingsplan med faglige, personlige og sociale mål Differentierede læringsmål italesættes og nuanceres. Fx at kunne tage ansvar for eget liv, egne handlinger og med sigte på kunne få et varigt job uanset hvordan eleven klarer sig ved folkeskolens afgangsprøver. Personlig handle-, vejlednings- og uddannelsesplan. Den anvendte statusbeskrivelse/elevplan på specialklasseområdet, suppleres fra 7. kl. med et bilag i form af en handleplan med faglige, personlige og sociale mål, herunder kompetencer i Klar til Læring og klar til uddannelse og job (uddannelsesplan). Hvis udviklingsplanen skal lykkes, er der brug for en koordineret indsats og den fornødne støtte til eleven og familien. Endvidere indtænkes: o Formidling og kvalificering af udviklingsplan (faglige, personlige og sociale mål)? o Hvad kan understøtte udviklingen i hhv. skoletiden og fritiden? o Hvem gør hvad, konkrete aftaler? o Hvordan og hvornår følges op, hvem og hvordan? Det er vigtigt, at handleplanen er dynamisk og at der opstilles mål, som er enkle, klare og tydelige for eleven. Disse evalueres og revurderes løbende. Tiltag 3: Individuelt målrettede udskolingsforløb Inden for de nuværende specialklasserækker er der gode muligheder for individuelle hensyn og forløb. Som yderpunkter kan de målrettede udskolings- og uddannelsesforberedende forløb betragtes som: 1) Erhvervskompetencegivende udviklingstilbud Erhvervsforberedende tilbud fokuserer på udvikling af elevens personlige, sociale og faglige kompetencer, som giver grundlag for beskæftigelse og som kan give grundlag for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Her er fokus på at sikre, at eleverne er motiverede for at lære og får konkret kendskab til de forskellige erhvervsrettede uddannelsesmuligheder. Eleven løser opgaver stillet inden for forskellige erhvervs- og beskæftigelsesrelaterede områder og undervisningen i en begrænset fagrække kombineres med fakta, begreber, metoder og processer, der er en forudsætning for at udføre arbejdsopgaver. Ud over de nuværende forløb med intro- og brobygningsuger på ungdomsuddannelser lægges vægt på praktikker og UJ-undervisning. 2) Samværs og selvstændighedsudviklende tilbud Samværs og selvstændighedsudviklende tilbud fokuserer på en almendannende del og den unges personlige og sociale udvikling. Kommunikation, selvstændighed, husholdning, anvendelse af hjælpemidler giver grundlag for at arbejde ud fra elevens forudsætninger, modenhed og interesser. Der arbejdes i undervisningen med temaer der handler om, hvad det vil sige at være voksen i det danske samfund; hvilke ting skal man kunne, når man flytter hjemmefra. Der kan her trækkes på erfaringer fra den kombinerede ungdomsuddannelse med et tilpasset MILIFE indhold. Tiltag indebærer: Læringsforløb: Der udpeges lærere fra hver specialafdeling, der kan være opsøgende og samle et fælleskommunalt inspirations- og undervisningsmateriale vedr. livsduelighed og læring gennem praktisk arbejde (fx Leasy, boligen, busplanen). 4

6 Praktikker og samarbejde med erhvervslivet: Praktikker aftales individuelt og om muligt allerede fra 7. klasse, så der er grundligt indledende arbejde med bl.a. mål for praktikken, introduktion og afklaring. Målrettede erhvervspraktiktilbud skal opleves, afprøves og bundfælles for hver enkelt ung. Ungeenheden inddrages. De professionelle aktører skal være ambitiøse på de unges vegne. Samtidig skal undervisningen være så anvendelses- og brugsorienteret som muligt for den unge. Det er også muligt at eleven efter 7. kl. delvis udskrives til praktik i overensstemmelse med elevens individuelle plan. Dermed er det muligt at tilrettelægge elevens læring i relevante fag i henhold til elevens uddannelsesplan, så eleven oplever en høj sammenhæng mellem læring i skolen og på praktikarbejdspladsen. Alle unge fortjener at kunne løfte armene og glæde sig over en sejr! 5

7 Bilag 1: Specialklassetilbud i udskolingen Rask Mølle Specialklasse Løsning Specialklasse Stjernevej Centerklasse Barrit Specialklasse Ungdomsgårdens Heltidsundervisning Skjoldskolens heltidsundervisning Lundagerskolen, Horsens Højvangskolens Centerklasse, Horsens Bakkeskolen, Horsens Skovagerskolen, Vejle Hældagerskolen, Vejle Andre eksterne Efterskoler Også relevant for elever fra specialklasser: 10. klasse ordinær, Tørring og Juelsminde EUD10, Tørring og Juelsminde 6

8 Bilag 3: Udviklende, uddannelsesforberedende og arbejdsmarkedstrænende tilbud efter afsluttet grundskole STU: 9. kl afsluttet - 25 år 3 årigt forløb for de allersvageste. Uddannelseshjælp under uddannelse. De unge får hermed en uddannelse. For mange har det ført til virksomhedsrevalidering eller ressourceforløb og et liv på offentlig forsørgelse. Fordele: De bliver selvhjulpne, begrænser behovet for hjemmevejledere og får mere livskvalitet. Ulemper: Det er meget dyre forløb og udvikler i ringe grad de unge. Det fører sjældent til selvforsørgelse. Kræver indstilling gennem UU vejleder og godkendelse visitationsudvalg https://www.uvm.dk/uddannelser/anden-uddannelse-og-undervisning/ungdomsuddannelse-for-unge-med-saerlige-behov KUU (kombineret ungdomsuddannelse): 9. kl. afsluttet - 25 år Ny og uafprøvet: Undervisning er på meget lavt niveau. En begrænset fagrække. De skal være motiverede til at gå i skole (op til 2 år). Fordele: Der er mange linjer, så de unge kan blive afklaret. De kan springe fra undervejs og starte på erhvervsuddannelse eller EGU. Den unge får SU. Ulemper: Det er et langt forløb at skrive de unge ind i. Gratis for kommunen. Kapacitetsbegrænsning. Kræver indstilling fra UU og https://www.ug.dk/uddannelser/andreungdomsuddannelser EGU (ErhvervsGrundUddannelse): år Forbereder til erhvervsuddannelse 2 år. Fordele: Den er praksis-/erhvervsrettet, mange opnår modenhed, mange går videre i erhvervsuddannelse, undervisning differentieres. Private forløb er billigere end offentlige Ulemper: Der er begrænset antal pladser. Den unge skal have løn. Forsikrede ledige efterfølgende. Kræver indstilling fra UU og godkendelse fra kommunens visitator Produktionsskole: 9.kl afsluttet - 25 år: De skal målgruppevurderes til produktionsskole og kan startet starte/slutte løbende dog højst et år. De får en fornuftig døgnrytme og sund kost. Det fører ofte til at den unge starte på EUD. En 17-årig kan få skoleydelse på pr md. En 18-årig kan få skoleydelse på 3.200/6.000 ude/hjemme. Fordele: Produktionsskolen kan rumme alle. De unge opbygger selvværd og mod på livet. Ulemper: Det er dyrt. Enkelte unge får urealistiske uddannelsesplaner (musik)- og kun får kommer videre i varig selvforsørgelse. Kræver målgruppevurdering af UU Horsens: Vejle: & Ungdomshøjskole: år 0,5 eller 1 årige forløb på små hold på Egå og Ribe for de årige. med forældrebetaling Fordele: Fokuserer på da og mat. til forskel fra efterskoler. De bor der, kommer hjemmefra og væk fra hjem-miljøet. Ulemper: Vi kan visiterer dem til det, og betales for forløbet. Praktik med/uden jobdusør: Udskrevet af 9. eller 10. klasse Efter 10. klasse kan Ungeenhedens virksomhedskonsulent arrangere praktik med jobdusør tidsubegrænset med opfølgning hver 3. måned. Fordele: De unge kommer hjemmefra, får noget af spejle sig i, det øger selvværd. Fører til mesterlære, jobafklaring, EUD eller ordinært arbejde. Ulemper: De unge vil ikke. De unge er for svage til praktik. Der er begrænsede arbejdspladser. De unge gider ikke de opgaver, der er til dem. De unge oplever, at de kan tjene penge - uden at få en uddannelse. Sker i samarbejde med sagsbehandler og UU-vejleder TAMU: Træningsskolernes arbejdsmarkedsuddannelse for årige. Fører ikke til uddannelse men derimod til et arbejde. Fordele: Gratis. Ulemper: Afstanden gør at de er tvunget til kostskole De frie fagskoler Hadsten, Esbjerg, og 3 andre. For årige. Fører ikke til afklaring. Der er kostskole. De unge får skoleløn Fordele: Ulemper: Afstanden gør at de er tvunget til kostskole. Det koster kommunen eller med forældrebetaling. Arbejde: Udskrevet af 9. eller 10. klasse Når den unge er år skal arbejde laves aftale med UU-vejleder. Uddannelsesplan, hvori arbejde er et led i planen. Dermed bliver de unge selvforsørgende og tit bliver de klar til uddannelse. Fordele: Selvværd, fællesskab, samme som praktik. De er selvforsørgende. Ulemper: De finder ud af hvad penge er værd. Bliver afhængig af indtægt. De bliver arbejdsløse igen så snart næste lavkonjunktur indfinder sig. De forbliver på refusionstrappen som dyre i offentlig forsørgelse. 7

9 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Sprogskoler - Sproguddannelse til udlændinge. Udlændinge, der er over 18 år, har opholdstilladelse i Danmark og er tilmeldt Folkeregistret (CPR-nr.), har ret til en danskuddannelse. Retten til uddannelse gælder i op til tre år, efter det tidspunkt, hvor udlændingen første gang kan påbegynde danskuddannelse. Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. De tre danskuddannelser er inddelt i seks moduler og kan afsluttes med en danskprøve. Hvert modul svarer i gennemsnit til 0,2 årsværk. Uddannelserne tilrettelægges, så de kan afsluttes med prøve inden for tre år. Danskuddannelse er gratis for udlændinge, som er omfattet af integrationsloven. VUC Horsens/Vejle: fra 18 år.men med mulighed for optagelse fra ca. 17 år. Fra korte forløb op til 3 år. AVU-Almen Voksen uddannelse: 9. og 10. klasse Det er muligt at tage en hel 9. eller 10. klasse eller enkeltfag. Niveau G,F,E, D FVU-Forberedende voksen Uddannelse: Til unge der vil blive bedre til at læse, stave, skrive og regne. FVU giver ingen adgang til bestemte uddannelser, men det kan give bedre forudsætninger for f.eks. at følge fag på almen voksenuddannelse (AVU). Hf: En hf-eksamen over 2 år eller over 3 år. Man kan også tage enkelte fag og supplere med nye tilvalgsfag eller højniveaufag OBU: OrdBlinde Undervisning. I Horsens tilbydes gratis undervisning til ordblinde voksne. Undervisningen foregår på små hold, de er tilrettelagt til den enkelte kursist, og der er mulighed for at få SVU. Vejle: Horsens: Ungeenheden Udviklingsindsats Der er mulighed for efter LAB 32, 1, 2 og 75 b for unge mellem 15 og 25 år at iværksætte udviklingsforløb, der fx kan indeholde undervisning, mentorstøtte og vejledning. I enkelte tilfælde kan sådanne forløb efter en konkret og individuel vurdering foregå på fx en efterskole eller på HU. Fordele: Det modner, det giver træning i undervisning, og det kan give de nødvendige 2-taller. Ulemper: Forløbene er dyre Kræver godkendelse fra sagsbehandler Ungeenheden - På vej i uddannelse og job Et afklaringsforløb/udviklingsindsatsforløb jf. LAB 32, 1, 2 og 75 b for unge mellem 15 og 25 år. Forløbet har til formål at afklare unge mod uddannelse eller ordinær beskæftigelse. De unge kan bl.a. gennem praksisnære forløb indenfor skov- og naturplejeområdet eller køkken og rengøring blive klogere på deres arbejdspotentiale og komme videre i virksomhedspraktikker for at opnå en brancheafklaring. Forløbet kan skabe en overgang fra folkeskole til uddannelsesparathed. For unge, der er for gode til STU. De unge over 18 år modtager uddannelseshjælp. Fordele: Vi har hånd i hanke med dem, de er tæt på, og det er et individuelt tilrettelagt forløb. De unge kan gennem mentor-/vejlederstøtte opnå den nødvendige støtte til at fastholde eller påbegynde uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Ulemper: De kommer på offentlig forsørgelse. Kræver visitering af sagsbehandler Ungeenheden - U-TURN. Et afklaringsforløb/udviklingsindsatsforløb jf. LAB 32, 1, 2 og 75 b for unge mellem 15 og 25 år. Forløbet har til formål at afklare unge mod uddannelse eller ordinær beskæftigelse, og det er metodisk målrettet unge med forskellige sårbarheder kriminalitet og misbrug, angst og depression samt ADHS, ADD mv. De unge kommer indenfor en kort tidshorisont gennem specifikke aktiviteter og oplever gennem små succeser at komme til at føle sig rustede til at påbegynde uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Fordele: Vi har hånd i hanke med dem, de er tæt på, og det er et individuelt tilrettelagt forløb. De unge kan gennem mentor-/vejlederstøtte opnå den nødvendige støtte til at fastholde eller påbegynde uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Ulemper: De kommer på offentlig forsørgelse. Kræver visitering af sagsbehandler Ungeenheden - En God Start Et afklaringsforløb/udviklingsindsatsforløb jf. LAB 32, 1, 2 og 75 b for unge mellem 15 og 25 år. Forløbet har til formål at afklare unge mod uddannelse eller ordinær beskæftigelse, og det er metodisk målrettet unge med angst og depression. Forløbet indeholder gruppeforløb med en ACT-tilgang og samtaler med psykolog samt eventuel afklaring hos psykiater. De unge kommer sideløbende med gruppeforløbene i virksomhedspraktikker og kommer indenfor en en kort tidshorisont gennem specifikke aktiviteter til at føle sig rustede til at påbegynde uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Fordele: Vi har hånd i hanke med dem, de er tæt på, og det er et individuelt tilrettelagt forløb. De unge kan gennem mentor-/vejlederstøtte opnå den nødvendige støtte til at fastholde eller påbegynde uddannelse eller ordinær beskæftigelse. Ulemper: De kommer på offentlig forsørgelse. Kræver visitering af sagsbehandler 8

10 Bilag 4: Kommissorium Sammenhæng og overgang til ungdomsuddannelse Et kig på de årige, der har gået i specialklasse, viser, at 24 pct. har gennemført en ungdomsuddannelse: Ungdomsuddannelse Antal I gang 112 Ja 78 Nej 135 De unge med gennemført ungdomsuddannelse fordeler sig sådan, at 36 pct. har gennemført en erhvervsuddannelse og 3 pct. har gennemført en gymnasial uddannelse. 61 pct. har gennemført en STU/EGU og dermed opnået forudsætning for at påbegynde en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. De unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, har afsluttet følgende: Ungdomsuddannelse Antal STU 38 EGU 10 Erhvervsudd. 28 Gymnasial 2 De unge med gennemført ungdomsuddannelse fordeler sig sådan, at 43 pct. er i beskæftigelse/selvforsørgende og 4 pct. er på SU. De resterende 53 pct. er på offentlig forsørgelse i form af førtidspension, forrevalidering, uddannelseshjælp, ressourceforløb eller andet. De unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, forsørger sig nu ved: Ungdomsuddannelse Antal Beskæftigelse / selvforsørgende 34 Førtidspension 17 Forrevalidering 10 Uddannelseshjælp, ressourceforløb el. andet 14 SU 3 De unge uden gennemført ungdomsuddannelse har generelt en historik med mange afbrudte ungdomsuddannelser. Unge, der er gået i specialklasse, har dermed vanskeligt ved at påbegynde og blive fastholdt i ungdomsuddannelse. Specialtilbuddenes beskrivelse af arbejdet med at skabe sammenhæng og overgang til ungdomsuddannelse omhandler følgende: Målsætninger At børn og unge, der går i specialklasse, skal i højere grad end hidtil blive klar til en uddannelse eller et arbejde som vil gøre, at de kan klare sig selv økonomisk. At der skal ske en afklaring af roller og ansvar, i forbindelse med at sikre sammenhæng og overgang til uddannelsesaktiviteterne. At valgparathed som tema i undervisningen i Uddannelse og Job opprioriteres, så de unges undgår afbrud og frafald på uddannelse. At personalets viden om og kendskab til ungdomsuddannelsessystemet, forskellige virksomheder, mulige praktiksteder mv. styrkes. 9

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Udvikling af de Fælleskommunale Specialafdelinger i Hedensted Kommune

Udvikling af de Fælleskommunale Specialafdelinger i Hedensted Kommune Læring i skolen Udvikling af de Fælleskommunale Specialafdelinger i Hedensted Kommune Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Baggrund og formål Det aktuelle ønske og behov for at se nærmere på Hedensted

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

Bilag 1 - Notat om hovedelementerne i 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' oktober 2017

Bilag 1 - Notat om hovedelementerne i 'Aftale om bedre veje til uddannelse og job' oktober 2017 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Sagsnr./Dok.nr. 2017-052123 / 2017-052123-13 Læring og pædagogik 09-11-2017 Bilag 1 - Notat om hovedelementerne i 'Aftale om bedre veje til

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT 07-03-2013 Bilag 1 Forslag til ny procedure for målgruppevurdering af elever til uddannelsesforberedende tilbud mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2016 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 55,2 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015

UU - Status og uddannelsesstatistik. December 2015 UU - Status og uddannelsesstatistik December 2015 Resume af statistik 93,9 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 59,3 % blandt de 15-17 årige er

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt

Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Modtageklassen, Nexø Skole, - et metodeprojekt Projektforløb fra 1/8-31/12-2013. Deltagere: Lærerteam Inge-Lise Johnsen, Tine Ali Faraj. Skolevejleder: Christina Pedersen UU-vejleder Christel Eriksen Projektledelse:

Læs mere

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord

UU Odder Skanderborg. Kvartalsrapport. Skanderborg Kommune. Andelen af unge i gang med en uddannelse. Forord Kvartalsrapport UU Odder Skanderborg Skanderborg Kommune Forord Nærværende rapport er tænkt som et redskab til at følge den uddannelsesmæssige udvikling blandt kommunens unge. Rapporten udarbejdes fire

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016

UU - Status og uddannelsesstatistik. Februar 2016 UU - Status og uddannelsesstatistik Februar 2016 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 64,3 % blandt de 15-17 årige er i

Læs mere

Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen

Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen Status og videre perspektiver for arbejdet i ekspertgruppen v / Stefan Hermann, formand for Uddannelsesforbundet Bedre overgange til ungdomsuddannelser Torsdag den 13. oktober 2016, 14.45-15.45, Fællessalen

Læs mere

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager.

Velkommen. Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: Drøfte konkrete sager. Informationsmøde Velkommen Det skal vi i aften Informere om overgangen fra barn til voksen, herunder om: - Processen og hvad I kan forvente jer - Mulighederne inden for de enkelte områder Det skal vi ikke

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

Politisk aftale om Forberedende GrundUddannelse (FGU)

Politisk aftale om Forberedende GrundUddannelse (FGU) Politisk aftale om Forberedende GrundUddannelse (FGU) Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF har d. 13 oktober indgået aftale om en Forberedende GrundUddannelse (FGU). FGU skal

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Hvad skal egu-elever lære, når de går i skole? v./pernille Ulla Knudsen

Hvad skal egu-elever lære, når de går i skole? v./pernille Ulla Knudsen EGU-ÅRSMØDE Hvad skal egu-elever lære, når de går i skole? v./pernille Ulla Knudsen Punkter Det nye regelgrundlag læringsmålene i uddannelsen Kvalifikationsrammen for livslang læring Hvordan anvendes denne

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017

Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Bedre veje til en ungdomsuddannelse - Stefan Hermann ekspertudvalgets konklusioner, februar 2017 Oplæg for Børne- og skoleudvalget den 6. marts 2017 Direktør Per B. Christensen, direktør Næstved Kommune

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Ver. 21.12.2014 Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning 1.-10. klasse

Læs mere

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge

Et uddannelsesforberedende tilbud til unge Et uddannelsesforberedende tilbud til unge 1 Indhold 1. Baggrund 2. Målgruppe 3. Målsætning 4. Forløb og optagelse 5. Indhold 6. Dokumentation for indsatsen 7. Visitation 8. Organisering. Tilbuddet. Samarbejde

Læs mere

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017

UU - Status og uddannelsesstatistik. Maj 2017 UU - Status og uddannelsesstatistik Maj 2017 Resume af statistik 94,2 % af de 15-17 årige er enten i gang med uddannelse eller har gennemført en ungdomsuddannelse. 65 % blandt de 15-17 årige er i gang

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Fremtidens muligheder for unge med handicap. - Gør #fgu en forskel?

Fremtidens muligheder for unge med handicap. - Gør #fgu en forskel? Fremtidens muligheder for unge med handicap - Gør #fgu en forskel? Regeringens reformudspil: Tro på dig selv det gør vi Ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) Målgruppe: alle unge under 25, som ikke er

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelseslederne 21. september på Hindsgavl Ekspertgruppen Marianne Simonsen Noemi Katznelson Stefan Hermann Jesper H. Arkil Else Sommer Gert Møller

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1

Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014. S. 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4. kvartal2014 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed

UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed UU Thy Kvartalsrapport. 4. kvartal 2016: Uddannelsesparathed Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 3. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse

Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kombineret ungdomsuddannelse Vejle, den 4. april 2014 Til Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Produktionsskoleforeningens høringssvar vedr. udkast til forslag

Læs mere

Sagsnr Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren. Dokumentnr.

Sagsnr Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT 16-11-2012 Bilag 3 til rapport til Strukturudvalget - Eksempler på servicerejser for borgeren Dette bilag indeholder en række eksempler

Læs mere

Mål: At den enkelte unge påbegynder ungdomsuddannelse umiddelbart efter afslutning på folkeskolen.

Mål: At den enkelte unge påbegynder ungdomsuddannelse umiddelbart efter afslutning på folkeskolen. Uddannelsesvejledning i folkeskolen Elever i folkeskolens 7. til 10. klasse Ungdommens Uddannelsesvejledning giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse samt i 10. klasse. Der er en tæt

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi?

Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Udsatte Unge Hvem er de og hvad gør vi? Oplæg RAR 15.09.16 Ungeenheden i Jammerbugt Etableret januar 2015 Oprindeligt bestod enheden af rådgivere, UU vejledere, 1 administrativ medarbejder og 1 afdelingsleder

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

Evaluering af STU-Aabenraa. Hvordan går det eleverne efter endt STU?

Evaluering af STU-Aabenraa. Hvordan går det eleverne efter endt STU? Evaluering af STU-Aabenraa Hvordan går det eleverne efter endt STU? August 2017 Indledning Alle evalueringsrapporter ang. STU såvel lokale som landsdækkende må konkludere, at det er meget svært at vurdere

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016

Unge på uddannelseshjælp. Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 Unge på uddannelseshjælp Oplæg Beskæftigelsesudvalgsmøde den 6. september 2016 For mange unge er på uddannelseshjælp Forklaring Data: Juli 2016 Målgruppe: Uddannelseshjælp (alle visitationskategorier)

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs Indholdsfortegnelse STU på Synscenter Refsnæs tilbyder dig side

Læs mere

STU på Synscenter Refsnæs

STU på Synscenter Refsnæs Parat til fremtiden Elever og forældre STU på Synscenter Refsnæs For unge, der er blinde eller svagsynede Derfor! STU på Synscenter Refsnæs På den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) på Synscenter

Læs mere

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse

Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evaluering af 10. klasse efter sammenlægningen af Ungdomsskolen og 10. klasse Evalueringens struktur Evalueringen har fulgt to spor, nemlig 1) selvevaluering i medarbejderteamet og bestyrelsen, samt spørgeskema

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt

Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt STUforeningen cônsentiô Konference Christiansborg den 12.1.2017 STU ens rolle og berettigelse i samfundet Iagttagelser fra en UU centerleder 2004 til 2017 Om UU DANMARK og UUV Køge Bugt Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune

Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Forslag. Visitationsramme og leverandørstrategi for Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I Lejre Kommune Særlig tilrettelagt uddannelse STU. Indhold Indledning Formål Målgruppe Uddannelsens indhold

Læs mere

REFORM AF DE FORBEREDENDE TILBUD

REFORM AF DE FORBEREDENDE TILBUD REFORM AF DE FORBEREDENDE TILBUD Regeringens udspil Tro på dig selv det gør vi. Den 16. maj 2017 Kronologi Aktuelle uddannelsesreformer sætter forberedende tilbud under pres Regeringsgrundlaget Ekspertgruppen

Læs mere

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse)

Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Information til unge og deres forældre om STU (Særlig tilrettelagt uddannelse) Folketinget har pr. 1. juni 2007 vedtaget Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (L564). Loven giver kommunerne

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017

Aftale om bedre veje til uddannelse og job. Politisk aftale oktober 2017 Aftale om bedre veje til uddannelse og job Politisk aftale oktober 2017 Aftalens hovedindhold En ny uddannelsespolitisk målsætning En sammenhængende kommunal ungeindsats En ny Forberedende Grunduddannelse

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Denne kvartalsrapport er

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse

Analyse af fokuselever. En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Analyse af fokuselever En status på projekt Unge godt på vej Fokus på overgang fra skole til ungdomsuddannelse Indhold 1. Baggrund og formål 2. Analysedesign 3. Analyseresultater 4. Baggrundskarakteristika

Læs mere