Budget Dragør Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Dragør Kommune"

Transkript

1 Dragør Kommune

2 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger procedure Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Befolknings- og elevprognose Væksten i serviceudgifter tering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Lån renter og afdrag Overordnede nøgletal Oversigter Resultatoversigt 21 Strukturel balance.22 Tværgående artsoversigt.23 Hovedoversigt 24 Sammendrag af budget.25 Takstoversigt.27 Beskrivelse af sektorer Sektor 1 Renovation Sektor 2 - Teknik og miljø Sektor 3 - Folkeskolen Sektor 4 - Kultur og Fritid Sektor 5 Dagtilbudsområdet Sektor 6 Borger og Social Sektor 7 og 8 - Ældre og handicappede, Sundhed Sektor 9 Forvaltningen Sektor 12 - Anlæg Bevillingsoversigt By, Erhverv og Planudvalget...83 Børne-, Fritids- og Kulturudvalget..88 Social- og Sundhedsudvalget..93 Økonomiudvalget..97 2

3 Generelle bemærkninger 1. procedure proceduren for budgetlægning 2016 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. januar Hovedprincipper Formålet med budgetlægningen for 2016 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover, hvor den årlige likviditet opfylder politiske fastsatte mål. Udgangspunkt for budgetlægningen 2016 samt overslagsårene er det af Økonomiudvalget fastlagte overordnede driftsbudget og dets fordeling som budgetramme for de 4 udvalg. Heri foretages der en række tekniske korrektioner, jf. nedenfor. Tekniske korrektioner defineres som: Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen. Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2015 samt tildelingsmodellerne inden for de pågældende områder. Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2014 samt 1. budgetopfølgning. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl. Det budget for 2016, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det tekniske budget, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer. I budget forudsættes det, at kommunes skatteprocenter er uændret i forhold til Økonomiaftalen mellem regeringen og KL 2016 Regeringen og KL indgik i juli 2015 en aftale om kommunernes økonomi for I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter emneopdelt med en kort beskrivelse af de væsentligste dele af aftalen med betydning for Dragør Kommune. Serviceramme og balancetilskud Følgende gør sig gældende i 2016: Kommunernes serviceramme udgør i ,4 mia. kr. Dette er inklusiv en omlægning af ældremilliarden og reguleringer af DUT m.v. Bloktilskuddet udgør i ,0 mia. kr., heri er der indregnet et ekstraordinært løft på 600 mio. kr. til at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, som følge af folkeskolereformen. 3

4 I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for Nedenfor er de væsentligste punkter i aftalen med kommunal relevans delt op på indsatsområder. Anlægsinvesteringer Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Der er enighed om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed. Tilskuds og lånepuljer Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, heraf 50 mio.kr., jf. den politiske aftale om refusion og udligning. Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) samt til investeringer med et effektiviseringspotentiale. Halvdelen finansieres af staten. Skat Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2016 for kommunerne under ét. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen. Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten. Omprioriteringsbidrag Regeringen vil tage initiativ til at indarbejde et omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovforhandlinger. 4

5 Folkeskole og undervisning Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. kr. i Kvalitetsfonden Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes kommunerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne. Beskæftigelseslovgivning og planloven Regeringen og KL vil i september 2015 drøfte konkrete forslag til markante regelforenklinger mv., der giver kommunerne de fornødne styrings- og prioriteringsmuligheder, herunder bl.a. liberalisering af planloven samt forenkling af beskæftigelseslovgivningen mv. 3. Befolknings- og elevprognose Befolknings- og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på Økonomiudvalgets møde den 19. marts Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal og befolkningssammensætning og danner grundlag for vurderingen af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO og plejehjem. Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til ultimo Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder herunder det kommende byggeri på grunden ved Vierdiget. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse af fremtiden. I en prognose fremskrives kendte folketal ud fra en række forudsætninger og en forventet udvikling. Befolkningen i Dragør Kommune er i løbet af 2014 øget med 52 personer. Den 1. januar 2014 var der indbyggere i Dragør Kommune mod indbyggere den 1. januar Sidste års prognose forventede en stigning i folketallet på 16 personer. Der er således en afvigelse på den faktiske stigning og den forventede stigning på 36 personer. Forklaringen på afvigelsen mellem prognosen fra 2014 og den faktiske udvikling er dels at der igen er sket en lille fortætning og at flyttebalancen er en smule bedre end forventet. 5

6 Tabel 1 viser den forventede befolkningsudvikling frem mod Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling Aldersgruppe år år år år år år år år år år Hovedtotal *Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år Figur 1: Udviklingen i aldersgrupper i periode år 3-5 år 6-16 år år år år år år år 85+ år 6

7 Elevtalsprognose På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem, der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat udenfor kommunen. Efter indføringen af digital indskrivning i efteråret 2014 samt lukning af St. Magleby Skole Vierdigets matrikel pr. 1. august 2015 har Dragør to skoledistrikter med to skoler på tre matrikler. Elever svarende til 10 ekstra klasser flyttes til St. Magleby Skole og de øvrige elever flyttes til Dragør Skole Nord, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. april Udvikling i elevtal Elevtalsprognosen venter et fald i antallet af elever fra elever i skoleåret 2015/16 til elever i skoleåret 2029/30. De kommende fem år ventes udviklingen i elever imidlertid relativt stabil. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur. Figur 2: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2015/ / /16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 7

8 I figuren nedenfor er udviklingen i elevtal vist for Dragør Kommunes folkeskoler. Figur 3: Udvikling i elevtal på Dragørs folkeskoler Dragørskole (Nord/Syd) St. Magleby Skole (Kirkevej) 4. Væksten i serviceudgifter Regeringen har i den økonomiske politik hvert år mål for, hvor meget det offentlige forbrug må stige. Det offentlige forbrug er summen af kommunernes, statens og regionernes forbrug. I økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL samt Regeringen og Danske Regioner indgår det, hvor meget serviceudgifterne er opgjort til, og hvor meget det er forudsat, at de må stige. Udgangspunktet for økonomiaftalen 2016 er budget 2015, således at kommunerne under et kan videreføre det udgiftsniveau, der ligger i indeværende års budget. En andel af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. sanktionen er som udgangspunkt kollektiv i loven giver imidlertid Social- og Indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd. Serviceudgifterne defineres som de samlede nettodriftsudgifter(dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6 fratrukket: Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering Nettodriftsudgifter til ældreboliger Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager Nettodriftsudgifterne til overførsler Nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige Kommunernes serviceramme i 2016 udgør i alt 237,4 mia. kr. 8

9 Dragør Kommunes serviceramme Kommunernes samlede serviceudgiftsramme for 2016 tager udgangspunkt i den aftalte serviceramme for Hertil kommer en række tekniske korrektioner samt korrektioner, som følger af de politiske forhandlinger i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi I tabellen nedenfor opgøres serviceudgifterne for Dragør Kommune efter den metode, KL anbefaler 1 i budgetvejledningen. Derved beregnes det, hvor stor en andel af serviceudgifterne Dragør har i forhold til økonomiaftalens samlede opgørelse på 237,4 mia. kr. Serviceudgifter i DKK Pl-fremskrivning fra 2014 til 2015 priser (2,0 %) Korrektion Udfasning af 60 års reglen -245 Korrektion Styrkelse af det nære sundhedsvæsen 736 Korrektion befordring -210 Korrektion vedr. beredskab -210 Justering af servicerammen for skæv DUT m.v Korrektion af lov og cirkulærprogram 95 Teknisk serviceramme Serviceudgifter B Fra budget 2015 til aftale Serviceudgifter A15 (15pl) Ændret pris- og lønforudsætning i Effektivisering af beredskab -55 Korrigeret udgangspunkt (15pl) PL fra 2015 til 2016 (1,6 pct.) Justering af servicerammen Ældremilliard Digitaliseringsprojekter -20 Regulering vedr. samtaleterapi 24 DUT, skæv profil tidligere aktstykker Kilde KL vejl. G.1.12 af og bilag til denne. 9

10 Serviceudgifter i DKK DUT, aktstykke Serviceudgifter A16 (16pl) Serviceramme Dragør Kommunes servicebudget for 2016 er på 609,4 mio. kr. hvilket er indenfor rammen. 5. tering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I tet for er der budgetteret med følgende ændringer i skatteprocenterne: Grundskyldspromillen er fastsat til 25,02 promille. I budgetforlig for 2015 blev det besluttet at nedsætte dækningsafgift på forretningsejendomme til 9,5 promille i 2016, 9,0 promille i 2017, og herefter med 0,5 promille pr. år. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2016 fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2: Skatteprocenter i Dragør Kommune i Ændring ift Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat 24,8 Uændret Grundskyldspromille 25,02 Uændret Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme 9,5 Nedsat med 0,5 0/00 Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes grundværdi 12,51 Uændret Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75 Uændret Indkomstskat Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Dragør Kommune i 2016 tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for 2013, der herefter er fremskrevet til 2016-niveau med den fastsatte fremskrivningsprocent (garantiprocent) der er fastsat til 10,1%. Der anvendes samme fremskrivningsprocent for alle kommuner. Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen taget stilling til, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgetteret skattegrundlag, tilskud og udligning. Kommunalbestyrelsen har valgt statsgaranti. Tidligere års valg imellem statsgaranti og selvbudgettering. Dragør kommune har i de seneste år skullet vælge imellem statsgaranti og selvbudgettering. Valget for de seneste år har set således ud: 10

11 Tabel 3: Statsgaranti eller selvbudgettering Valg af statsgaranti/selvbudgettering Dragør Statsgaranti x x x x X Selvbudgettering Den faktiske udvikling har vist, at Dragør Kommune i de seneste år har haft en svagere udvikling end den garantiprocent der lå til grund for statsgarantien. Samtidig er kommunen ramt på tilskuds- og udligningssiden af denne udvikling indarbejdede poster vedrørende personskatter, generelle tilskud og udligning. Dragør Kommune er ligesom alle landets kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der særlige udlignings og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat. De indarbejdede beløb fremgår af nedenstående tabel kr. Garanti Garanti Garanti Garanti Indkomstskatteprovenu Efterregulering vedr. tidligere år Tilskud og udligning (ex. særtilskud, komm. udv.bidrag og udlændinge) i alt Heraf: Kommunal udligning Statstilskud Efterregulering Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunal udviklingsbidrag Særtilskud Heraf: Pulje vedr. komm. i hovedstadsområdet med særlige øk. vanskeligheder Bidrag til kommuner med høj andel af sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Det særlige ældretilskud (skøn for puljen vedr. et generelt løft) Det særlige ældretilskud (skøn pulje vedr. styrket kvalitet i ældreplejen) Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet Beskæftigelsestilskud Særlige tilskud I alt Forudsætninger Folketal pr. 1/ Udskrivningsgrundlag i kr Skatteprocent (til ov.udl.) 24,80 24,80 24,80 24,80 Grundværdier i kr Herudover er der en lang række øvrige poster indarbejdet på konto 8, heriblandt overførselsindkomster med 100 % finansiering, kirkeskatteudligning, lånoptagelse samt renter og afdrag på lån mv. 11

12 6. Lån renter og afdrag Langfristet gæld Størrelsen af - og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Det er dog ikke i sig selv et mål at være gældfri. En kommune i udvikling kan have brug for at investere, og det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra en betragtning om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. En stor nettogæld vil imidlertid begrænse kommunens handlefrihed som følge af årlige udgifter til renter og afdrag. Som det fremgår af figuren nedenfor var Dragørs langfristet gæld 199,8 mio. kr., ved udgangen af 2010, mens den ved udgangen af 2015 var 325,7 mio. kr. I årene efter har der været en lille stigning i kommunens langfristede gæld. I 2013 optog Dragør Kommune yderligere lån til ældreboliger. I 2015 er låneoptagelsen flyttet fra, at være i starten af året til primo året efter. Figur 4: Langfristet gæld Dragør Kommunes langfristede gæld Mio. kr Langfristet gæld i alt 199,8 247,6 292,9 345,6 338,1 325,7 Gæld vedr. ældreboliglån 23,6 69,1 89,5 133,5 129,6 127,6 Gæld eksklusiv ældreboliger 176,2 178,5 203,4 212,1 208,5 198,1 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger er inkluderet i opgørelsen over kommunens langfristede gæld ovenfor. Gælden vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen og tilskud fra staten. Denne gæld har dermed ikke samme betydning for kommunens handlefrihed, som de øvrige gældsposter. Den langfristede gæld vedrørende ældreboliger har været svagt faldende fra Som det fremgår af ovenstående figur er gælden således steget fra 23,6 mio. kr. ved udgangen af 2010 til 127,6 mio. kr. ved udgangen af 2015, som er på grund af udvidelsen og moderniseringen af Enggården. Udbygningen og moderniseringen af Enggården er delt i 3 etaper. I første etape opføres 36 plejeboliger. I anden etape moderniseres 32 et-rumsboliger og der nyopføres yderligere 20 12

13 boliger. Anlægsudgifterne i etape 1 er lånoptaget med et lån på 45,5 mio.kr. Der er for etape 2 optaget lån for 20,4 mio.kr. Projektet finansieres ved realkreditlån (91 %), beboerindskud (2 %) og kommunens grundkapital indskud i Landsbyggefonden (7 %). Servicearealerne finansieres delvist via et statstilskud. Byggegrunden skal sælges ind i projektet senest ved afslutningen af byggeriet, hvilket forventer at kunne finansiere de resterende udgifter til servicearealer. Der er i budget 2016 budgetlagt med 15,8 mio. kr. til afdrag på langfristet gæld. Gælden afdrages løbende, nogle lån kvartalvis andre halvårligt. Derudover er der budgetlagt med 3,7 mio. kr. til renteudgifter. I 2016 har Dragør budgetlagt nye lån for 13,6 mio. kr. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. lån til energibesparende investeringer (ESCO). De resterende 12,0 mio. kr. er budgetlagt som lån til indefrosne ejendomsskatter. ESCO-modellen indebærer, at der optages lån til investering i energibesparende foranstaltninger. Lån og renter afdrages således via de energibesparende foranstaltninger. Lån i indefrosne ejendomsskatter Kommunen har mulighed for automatisk låneadgang til finansiering af netto likviditetstabet ved indefrysning af ejendomsskatter. Som det fremgår af nedenstående figur og tabel har Dragør Kommune ultimo ,6 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres ejendomsskatter. Figur 5: Indefrosne ejendomsskatter Mio. kr Indefrossne ejendomsskatter 106,2 120,4 136,5 149,3 157,3 169,3 175,3 Vækst i mio. kr. 16,8 14,2 16,1 12, Stigningen i kommunens udlån til borgere til indefrysning af ejendomsskatter forventes at stige gennemsnitlig 12 mio. kr. årligt de kommende år. 13

14 7. Overordnede nøgletal I det følgende analyseres en række væsentlige nøgletal, dels overordnede nøgletal og dels nøgletal for kommunens enkelte sektorer. Analysen er udarbejdet som en benchmarkanalyse, hvor Dragørs nøgletal sammenlignes med landsgennemsnittet, gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden samt udvalgte kommuner; nabokommunen Tårnby samt kommunerne Allerød og Vallensbæk, der er kommuner med samme rammevilkår som Dragør. Data anvendt til benchmarking er primært hentet fra Danmarks Statistik og Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Sammenligningsgrundlaget er regnskabstal for 2012 til 2014 og budgettal for 2015 med mindre andet er angivet. Analysens generelle konklusioner og tendenser skal læses med forbehold for usikkerhed forbundet med budgettal og generelle forskelle i kommunernes konteringspraksis. Likviditet Over årets 12 måneder må den gennemsnitlige daglige saldo på funktion 9.50 Kassekreditter, ikke overstige den gennemsnitlige daglige saldo på funktionerne Likvide aktiver. Denne regel kaldes kassekreditreglen, jf. Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Nøgletallet er beregnet ved at tage summen af den daglige likviditet divideret med antal dage i året. Herefter er resultatet divideret med antal indbyggere pr. 1. januar i året. Tabel 4: Udviklingen i likviditet efter kassekreditreglen pr. indbygger Kr Allerød Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Dragør Kommune Hele landet Kommuner i Region Hovedstaden Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Det fremgår af ovenstående tabel, at Dragør siden 2013 har haft en likviditet pr. indbygger, der ligger over gennemsnittet for kommunerne på landsplan og i Region Hovedstaden. Dragørs likviditet har været stigende i perioden fra 2012 til Blandt sammenligningskommunerne har Allerød haft den laveste likviditet siden 2013 mens Tårnby har en højere likviditet end Dragør i hele perioden. Langfristet gæld Størrelsen og udviklingen af kommunens langfristede gæld er et væsentligt mål for at sikre en sund kommunal økonomi. Til anvendelse for analysen opgøres kommunernes gæld målt pr. indbygger i tabellen nedenfor. Opgørelsen viser kommunernes gæld til banker, realkreditforeninger, forsikringsselskaber m.v. Nøgletallet omfatter desuden gæld til henholdsvis staten, kommuner og regioner som følge af delingsaftalen i forbindelse med kommunalreformen. 14

15 Tabel 5: Langfristet gæld pr. 1. januar pr. indbygger Kr Allerød Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Dragør Kommune Hele landet Kommuner i Region Hovedstaden Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Det fremgår af opgørelsen, at Dragør Kommune i havde en højere langfristet gæld pr. indbygger end både gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden og landsgennemsnittet. Dette skyldes lån til byggeri af ældreboliger. Blandt sammenligningskommunerne havde Tårnby i perioden 2021 til 2015 en ekstraordinær lav gæld, mens Vallensbæk i samme periode havde en væsentligt højere langfristet gæld end Dragør. I en vurdering af kommunernes langfristede gæld bør udestående vedrørende ældreboliger fremhæves. Da udestående vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen, har denne gæld ikke samme betydning for kommunens handlefrihed som øvrige gældsposter. Ovenstående opgørelse er inkl. langfristet gæld til ældreboliger. Nedenfor opgøres gælden på dette område særskilt samt en opgørelse over langfristet gæld pr. indbygger uden gæld vedr. ældreboliger. Tabel 6: Langfristet gæld vedr. ældreboliger pr. 1. januar pr. indbygger Kr Allerød Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Dragør Kommune Hele landet Kommuner i Region Hovedstaden Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Dragørs udbygning og modernisering af Enggården har medført en markant stigende gæld vedrørende ældreboliger i

16 Skat og serviceniveauet Serviceniveauet angiver forholdet imellem kommunens udgifter pr. indbygger og de udgifter, som kan henføres til udgiftsbehov som følge af den aldersmæssige og sociale sammensætning i kommunen pr. indbygger. Ved denne beregning fås et udtryk for serviceniveauet i kommunen, idet udgifter over 1 udover udgiftsbehov grundet den befolkningsmæssige sammensætning er udtryk for et serviceniveau over landsgennemsnittet. Tabel 7: Udviklingen i serviceniveau, (Gns. = 1,0) Allerød Kommune 1,05 1,03 1,04 1,05 Tårnby Kommune 0,96 0,96 0,95 0,95 Vallensbæk Kommune 0,96 0,98 1,01 0,99 Dragør Kommune 0,99 1,01 1,02 1,04 Hele landet 1,00 1,00 1,00 1,00 Kommuner i Region Hovedstaden 1,01 1,00 1,00 1,00 Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Definition på serviceniveau Serviceniveauet vil for hele landet pr. definition være lig med 1, mens den enkelte kommune kan have et serviceniveau over, under eller lig med 1, afhængigt af om nettodriftsudgifterne overstiger udgiftsbehovene eller omvendt. Et serviceniveau med en værdi større end 1 angiver, at kommunen tilbyder en service, der ligger over det landsgennemsnitlige niveau. Et niveau under 1 indikerer, at kommunen har valgt et serviceniveau lavere end landsgennemsnittet. Fortolkning af data for serviceniveau I fortolkningen af serviceniveauet skal der dog gøres opmærksom på, at høje udgifter i nøgletallet også kan skyldes, at kommunen har en lavere produktivitet end landsgennemsnittet ved frembringelse af kommunale serviceydelser. Dragørs serviceniveau lå i 2012 lidt under det gennemsnitlige niveau på landsplan og for regionen, mens det i ligger lidt over landsgennemsnittet. Gennemsnitligt ligger kommunerne i Region Hovedstaden meget tæt på landsgennemsnittets 1,0 i perioden Blandt sammenligningskommunerne har Allerød budgetteret med og realiseret et højere serviceniveau end Dragør i perioden Tårnby har som eneste kommune i opgørelsen et serviceniveau under 1 i hele sammenligningsperioden. 16

17 Sammenhæng mellem serviceniveau og skat Når der kigges på serviceniveauet er det interessent også at se på forholdet er mellem serviceniveauet og skat. Da dette forhold kan være med til at forklare om et serviceniveau over eller under landgennemsnittet, hænger sammen med et tilsvarende skatteniveau. Tabel 8: Beregnet forhold mellem skat og service, (Gns. = 1,0) Allerød Kommune 0,96 0,93 0,92 0,92 Tårnby Kommune 0,98 0,99 1,00 0,99 Vallensbæk Kommune 1,04 1,02 1,00 1,01 Dragør Kommune 0,98 0,97 0,96 0,95 Hele landet 1,00 1,00 1,00 1,00 Kommuner i Region Hovedstaden 0,98 0,98 0,98 0,98 Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Skat/service-forholdet udtrykker forholdet imellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges set i forhold til den service, som kommunen tilbyder. Tallene fra Social- og Indenrigsministeriets nøgletal er et såkaldt beregnet skat/serviceforhold, og er udelukkende er baseret på driftsudgifter. Det almindelige skat/service-forhold er dermed følsomt overfor udsving i anlægsbudgetterne i det enkelte år. Skat/service-forholdet vil for hele landet pr. definition være lig med 1, mens den enkelte kommune kan have en skat/service-forhold over, under eller lig med 1. Et skat/service-forhold med en værdi mindre end 1 angiver, at kommunen tilbyder en relativ høj service ift. den beskatning, som borgerne oplever, mens et niveau større end 1 betyder, at borgerne i kommunen betaler en relativ høj skat set ift. den service, som kommunen tilbyder. Skat/service-forholdet er et udtryk for kommunernes forskellige økonomiske vilkår. Skat/service-forholdets niveau kan således henføres til to faktorer - kommunens beskatningsgrundlag og/eller kommunens udgiftsbehov. Et lavt beskatningsgrundlag i kommunen vil have tendens til at give et højt beskatningsniveau, som medfører et skat/service-forhold større end 1. Det skyldes, at kommuner med lavt beskatningsgrundlag er nødt til at fastsætte højere skatteprocenter for at opnå det tilstrækkelige provenu. Høje udgiftsbehov vil ligeledes trække i retning af et skat/service-forhold større end 1, eftersom større behov med de samme udgifter vil udtrykke et lavere serviceniveau. Et lavt beskatningsgrundlag og høje udgiftsbehov vil således alt andet lige medføre et højt niveau for skat/service-forholdet. Et lavt niveau for skat/service-forholdet skyldes omvendt et højt beskatningsgrundlag og/eller lave udgiftsbehov. Som det fremgår af tabellen har Dragør et skat/serviceforhold under eller lig landsgennemsnittet i perioden , svarende til forholdet mellem borgernes beskatning, og den service, som kommunen tilbyder. Det betyder at Dragør i årene har haft et relativt højere serviceniveau sammenholdt med kommunens skatteniveau, end landsgennemsnittet. Kommunerne i Region Hovedstaden har i gennemsnit haft relativt højere serviceniveau sammenholdt med kommunernes skatteniveau. Det samme gør sig gældende for Allerød og Tårnby, mens Vallensbæk i perioden har haft et relativt lavere serviceniveau sammenholdt med kommunens skatteniveau. 17

18 Beskatningsgrundlag Som det fremgår af tabellen nedenfor har Dragørs gennemsnitligt beskatningsgrundlag pr. indbygger været stigende i perioden 2012 til Tabel 9: Beskatningsgrundlag pr. indbygger Kr Allerød Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune Dragør Kommune Hele landet Kommuner i Region Hovedstaden Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Dragørs beskatningsgrundlag er således noget højere end såvel gennemsnittet blandt kommunerne på landsplan og gennemsnittet blandt kommunerne i Region Hovedstaden. Blandt kommunerne i sammenligningsgrundlaget er det således kun Allerød, der i perioden 2012 til 2015 har et højere beskatningsgrundlag end Dragør Kommune. Det kan bemærkes at samtidig med at Dragørs beskatningsgrundlag er steget i perioden , er serviceniveauet også steget sammenlignet med landsgennemsnittet. Nedenstående tabel viser, at Dragør i perioden har fastlagt et beskatningsniveau under landsgennemsnittet. I samme periode ligger beskatningsniveauet over det gennemsnitlige beskatningsniveau for kommunerne i Region Hovedstaden. I perioden 2012 til 2015 har Dragør haft et lavere beskatningsniveau end Vallensbæk. Dragørs beskatningsniveau har imidlertid i samme periode ligget over Tårnby Kommunes. Tabel 10: Beskatningsniveau (pct.) Pct Allerød Kommune 25,03 23,99 23,99 24,01 Tårnby Kommune 23,61 23,40 23,41 23,24 Vallensbæk Kommune 25,07 24,87 24,88 24,86 Dragør Kommune 24,90 24,75 24,75 24,6 Hele landet 24,91 24,91 24,90 24,91 Kommuner i Region Hovedstaden 24,58 24,38 24,33 24,33 Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. 18

19 Beskatningsniveauet er en beregnet størrelse for kommunens samlede beskatning af borgerne på baggrund af provenuet fra indkomstskat, grundskyld og ejendomsværdiskat i forhold til kommunens beskatningsgrundlag. Ved udregningen af det gennemsnitlige beskatningsniveau for flere kommuner er den enkelte kommune vægtet i forhold til kommunens andel af beskatningsgrundlaget. Kommunens relative udgiftsbehov Det Socialøkonomiske indeks måler kommunens relative udgiftsbehov i forhold til andre kommuner på basis af en række socioøkonomiske kriterier, der indgår med forskellig vægt i beregningen. Det er kriterier som f.eks. 'Antal årige uden beskæftigelse' og 'Antal psykiatriske patienter'. Den præcise definition på Socialøkonomiske indeks (socioøkonomisk indeks) kan findes i Social- og Indenrigsministeriets publikation 'Kommunal Udligning og Generelle Tilskud 2016'. En værdi over 1 betyder, at kommunen har et større udgiftsbehov relativt til gennemsnittet af kommunerne, imens en værdi lavere end 1 betyder et lavere udgiftsbehov relativt til gennemsnittet. Tabel 11: Socialøkonomisk indeks, (Pct.) Allerød Kommune 0,47 0,52 0,53 0,53 Tårnby Kommune 0,97 1,04 1,02 1,03 Vallensbæk Kommune 0,66 0,71 0,74 0,74 Dragør Kommune 0,57 0,61 0,58 0,58 Hele landet 1,00 1,00 1,00 1,00 Kommuner i Region Hovedstaden 1,09 1,07 1,06 1,05 Kilde: Social- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Som det fremgår af opgørelsen har Dragør i perioden 2012 til 2015 et procenttal under 1 og samtidigt et lavere udgiftsbehov end både Tårnby og Vallensbæk. I hele perioden havde Allerød et lavere udgiftsbehov end Dragør. Dragør havde samtidigt i perioden 2012 til 2015 budgetteret med og realiseret et meget lavere udgiftsbehov end kommunerne på landsplan og i Region Hovedstaden. 19

20 Oversigter 20

21 Resultatoversigt overslagsår overslagsår overslagsår I hele DKK Det skattefinansierede område Indtægter: Skatter Generelle tilskud I alt indtægter: Teknisk Folkeskole Kultur og Fritid Børnepasning Social og Service Sundhed & Ældre Forvaltning Driftsudgifter i alt Driftsudgifter før renter, afdrag, anlæg Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Anlægsudgifter PRIS-/LØN-STIGNINGER Det skattefinansierede område i alt Det brugerfinansierede område 01 Forsyning Det skatte- og brugerfinansierede område i alt Finansiering: Lånoptagelse Finansieringsanvendelse Øvrige forskydninger Ændring i likvide aktiver angiver en udgift, - en indtægt 21

22 Strukturel balance ( i løbende priser) overslagsår overslagsår overslagsår i kr A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud og momsudligning INDTÆGTER I ALT Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Teknik og anlæg sektor Folkeskole sektor Kultur og fritid sektor Børnepasning sektor Social service sektor Ældre, handicappede og sundhed sektor Forvaltning sektor DRIFTSUDGIFTER I ALT RENTER M.V Overskud til anlæg og afdrag på lån Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhede Afdrag på lån Balance* * Balancen angiver + = underskud -= overskud Anmærkning: Positive tal angiver udgift. Negative tal angiver indtægt. 22

23 Tværgående artsoversigt i hele kr Udgift Indtægt Samlet resultat Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidl Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til state Betalinger til kommu Betalinger til regio Øvrige tjenesteydels Tjenestemandspension Overførsler til pers Øvrige tilskud og ov Finansudgifter Egne huslejeindtægte Salg af produkter og Betalinger fra state Betalinger fra kommu Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte varekøb Interne indtægter

24 Hovedoversigt i hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion 01 Forsyning Teknisk anlæg Folkeskole Heraf refusion Kultur og Fritid Børnepasning Social og Service Heraf refusion Sundhed & Ældre Forvaltning Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L F. FINANSIERING overslagsår overslagsår overslagsår Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

25 Sammendrag af budget overslagsår overslagsår overslagsår i hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion

26 i hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6. Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER RENTER ( ) Balanceforskydninger i alt AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) Tilskud, udligning og skatter BALANCE

27 Takstoversigt 2016 Dragør Kommue - Takstblad 2016 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje Vuggestuer Børnehaver SFO Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 480 Frokostordning, vuggestuer 901 Medlemskontingent: Ungdomsklub 0 Søbadeanstalten Voksne, enkelt billet 20 Voksne, sæsonkort 210 Børn, enkelt billet 10 Børn, sæsonkort 80 Renovationsgebyr (årligt): excl. moms Husholdningsaffald Posetømninger Ekstraposer 651 Hjemmekompostering basis (14 dages) Hjemmekompostering ekstra (14 dages + 13 poser) Postetømning haveforeninger Posetømning sommerhuse Container 360 ltr Container 660 ltr Erhvervsaffald Administrationsgebyr pr. enhed 475 Dagrenovation, posetømning, uge 651 Dagrenovation ekstraposer 651 Container 360 ltr Container 660 ltr Genbrugsplads, erhverv Personbil 160 Kassevogn 220 Ladvogn 370 Personbil, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg Kassevogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg Ladvogn, Årsbonnement, ubegrænset antal besøg Farligt affald 0-10 kg 80 Farligt affald kg 170 HAVNEN Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn 145 Fartøjer på m. længde 170 Fartøjer på over 15 m. 305 Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter Afgift ved opkrævning på broer 50 chipkort til strøm og badefaciliteter 50 Landingsafgift af fisk. Af lastens pris 2,85 pct. Løs pladsleje pr. m2 pr. påbegyndt uge 25 Erhvervsfartøjer under 25 m. længde pr. døgn 550 Erhvervsfartøjer over 25 m. længde pr.m2/døgn 4 Erhvervsfartøjer pr. m² båd 150 Lystfartøjer pr. m² plads Takstklasse A 230 Takstklasse B 175 Takstklasse S (Stor) både > 13,5 m l.o.a. 325 Lystfartøjer pr. plads 30

28 Kr. (aktuelle års pl) Dragør Kommue - Takstblad 2016 Takstklasse C Takstklasse D 800 Pramplads, pr. plads 200 Sejljoller på land, pr. plads Vinterliggere, pr. m² båd 160 Areal til fiskeskure og lignende, pr. m² 70 Areal til havebrug, pr. m² 60 Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m² 70 Areal til øvrige erhverv, pr. m² 140 Vinteropbevaring af mast. u/b Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste 315 Årligt ventegebyr 200 Opkrævningsgebyr 255 Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time 450 Indskud takstklasse A Indskud takstklasse B Indskud takstklasse C og D Indskud takstklasse S Brug af slæbested pr. bomåbning 40 Betaling af el købspris + 25 % Salg af diesel Dagspris Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons 140 BIBLIOTEKET Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer: De første 2 uger: Voksne 20 Børn 5 Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse: Voksne 50 Børn 15 Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse: Voksne 75 Børn 20 Når afleveringsdatoen er overskredet med 6 uger, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes. Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser. Regning: Voksne 125 Børn 35 Rykker for regning, voksne 200 Rykker for regning, børn 50 Afhentning 240 Benyttelse af kopimaskine: A4, pr. kopi 2 A4, pr. farvekopi 5 A3, pr. kopi 4 A3, pr. farvekopi 10 Benyttelse af telefax: Pr. ark. incl. moms: 10 Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark 5 Filmklub: 3-7 årige sæson med 6 film årige sæson med 6 film 150 Musik, billede og dramaskole 30

29 Kr. (aktuelle års pl) Dragør Kommue - Takstblad 2016 Musikskole, 2 måneder af 5 gange 403 Billedskole og Dramaskole, 2 måneder af 3 gange. 265 Dragør Lokalarkiv Foredrag, rundvisning pr. time 800 Tillæg for arrangementer lørdag/søndag 50%. 980 Prisen gælder arrangementer, hvortil der ikke er offentlig adgang. Arrangementer for kommunens skoler og institutioner indenfor normal arbejdstid er gratis, hvis de finder sted som led i undervisning o.lign. Rekvirerede ydelser og særlige undersøgelser i arkivets samlinger, pr. time 375 Levering af fotos mm fra arkivets samlinger til kommercielle formål, pr.stk 535 Der henvises til Lokalarkivets hjemmeside mht. øvrige takster og uddybning af takstberegning. Madservice: Morgenmad 29 Hovedret 51 Biret 29 Hovedret og biret 70 Aftensmad 41 Daghjemsophold (pr. dag): Halvdag- plejehjemsbeboere 22 Halvdag-, klienter udefra (ekskl. mad) 34 Heldag 99 Aflastningsophold (incl. linnedservice) 170 Rehabiliteringsophold (indl. Linnedservice) 170 Servicepriser for beboere på Enggården: Døgnkost Servicepakken (døgnkost + nedenstående) Toiletartikler og rengøringsmidler Rengøringsmidler pr. måned 54 Toiletartikler pr. måned 60 Linnedleje/vask pr. måned 573 Vask af personligt tøj pr. måned 274 Diverse gebyrer: Vielser udlændinge 500 Nyt sundhedskort 195 Legitimationskort til unge over 16 år 150 Knallertkørekort 120 Folkeregisterattester og adresseoplysninger 52 Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse 250 Ejendomsoplysningsskema 400 BBR-udskrift 70 Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer: 1/1 dags arrangementer 550 Aftenarrangementer 380 (herudover kan udlejer opkræve betaling for dækning for institutionens ekstraudgifter til medhjælp, rengøring m.v.) Stadeleje på offentligt vej- og parkareal: Fast stadeplads (kr./m2/måned) 276 Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag) 138 Juletræstader (kr./sæson) Byggetilladelse efter fast time pris: 650 Enfamiliehuse Sommerhuse Erhvervs- og etagebyggeri Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Tilbygninger til ovenstående Andre faste konstruktioner Dispensationer ved byggesager der i henhold til BR-10 ikke kræver byggetilladelse eller byggemeddelelse Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr: Carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger mm. uanset størrelse. Tilbygninger til ovenstående 30

Takstoversigt budget

Takstoversigt budget Takstoversigt budget 2013-16 kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 2.985 Vuggestuer 3.030 x Børnehaver 1.636 x Fritidshjem, Hovedgaden 1.389 SFO 1.636

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.529 Vuggestuer* 3.018 Børnehaver* 1.741 SFO* 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder 491 Frokostordning,

Læs mere

Takstoversigt til brug for budget 2018

Takstoversigt til brug for budget 2018 Daginstitutioner Dagpleje 2.480 Vuggestuer 3.027 Børnehaver 1.693 SFO 1.060 Fritidsklub 501 Frokostordning, vuggestuer 988 Medlemskontingent: Ungdomsklub 0 Søbadeanstalten Voksne, enkelt billet 20 Voksne,

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2016 Takstoversigt til brug for budgetlægning Dragør Kommuen - Takstblad 2012 2013 2014 2015 Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.153 3.138 2.997 2.677 2.822 Vuggestuer 2.924

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2014 Bilag 2: 2. behandling af 2014-17. Takstoversigt 1 Takstoversigt til brug for lægning 2014 Dragør Kommuen - Takstblad 2013 2014 Forlig Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje

Læs mere

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125

Medlemskontingent: Ungdomsklub, (over 12 måneder) 125 14. 38 2011 (Kr.) Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje 3.226 Vuggestuer 2.903 Børnehaver 1.635 Fritidshjem 1.307 SFO 1.487 Fritidsklub, pr. måned 436 Madtakst vuggestue

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Kr. (aktuelle års pl) Daginstitutioner Dagpleje* 2.871 2.529 Vuggestuer* 3.299 3.018 Børnehaver* 1.798 1.741 SFO* 1.119 1.044 Fritidsklub, pr. måned i 12 måneder

Læs mere

Kr. (aktuelle års pl)

Kr. (aktuelle års pl) Takstoversigt til brug for budgetlægning 2018 Dragør Kommue - Takstblad 2014 2015 2016 B 2017 BF 2018 Daginstitutioner Dagpleje* ** 2.997 2.677 2.871 2.529 2.580 Vuggestuer* ** 3.151 3.230 3.299 3.018

Læs mere

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017

Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Takstoversigt til brug for budgetlægning 2017 Dragør Kommue - Takstblad 2013 2014 2015 2016 BF 2017 Daginstitutioner (opkrævning over 11 mdr. juli betalingsfri): Dagpleje* 3.138 2.997 2.677 2.871 2.928

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Budget Dragør Kommune

Budget Dragør Kommune Budget 201518 Dragør Kommune 1 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 3 1. Budgetprocedure... 3 2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL... 3 3. Befolknings og elevprognose... 6 4. Væksten i serviceudgifter...

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget Dragør Kommune

Budget Dragør Kommune Budget 2018-21 Dragør Kommune Indholdsfortegnelse Forord fra Borgmesteren 3 Generelle bemærkninger 4 1. Budgetprocedure 4 2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL 5 3. Befolkningsprognose 9 4. Væksten

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budget Dragør Kommune

Budget Dragør Kommune Budget 2017-20 Dragør Kommune Forord Som borgmester glæder det mig meget, at vi har indgået budgetforlig mellem partierne ACOV, hvor vi endnu engang fastholder en robust økonomi, og dermed sikrer plads

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014

Læs mere

Budget Dragør Kommune

Budget Dragør Kommune Dragør Kommune Indhold Del I: Beretning Generelle bemærkninger...3 1. Budgetprocedure...3 2. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL...3 3. Befolknings- og elevprognose...6 4. Væksten i serviceudgifter...9

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

1. Budgetprocedure Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Befolknings- og elevprognose Væksten i serviceudgifter 19

1. Budgetprocedure Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL Befolknings- og elevprognose Væksten i serviceudgifter 19 Indhold 1. Budgetprocedure 1 2. Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 3 3. Befolknings- og elevprognose 6 4. Væksten i serviceudgifter 19 5. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a.,

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere