Fra sekretariatet: Mette Lolk Hanak, Kirstine Krogholm, Peter Aagaard, Siff Malue Nielsen og Eva Baadsgaard (referent).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra sekretariatet: Mette Lolk Hanak, Kirstine Krogholm, Peter Aagaard, Siff Malue Nielsen og Eva Baadsgaard (referent)."

Transkript

1 SIDE 1 AF 6 Til stede: Morten Grønbæk (formand og mødeleder), Bente Klarlund Pedersen (næstformand), Christian Mølgaard, Ewa Roos, Jette Jul Bruun, Kristian Overgaard, Merete Nordentoft, Pernille Due, Peter Lange og Philippe Grandjean. Fra sekretariatet: Mette Lolk Hanak, Kirstine Krogholm, Peter Aagaard, Siff Malue Nielsen og Eva Baadsgaard (referent). Afbud: Annelli Sandbæk, Finn Diderichsen, Karina Marietta Nielsen, Kim Overvad, Kjeld Hermansen og Mogens Lytken Larsen. 1. Velkomst og status Formanden bød velkommen til Jette Juul Bruun fra Sundhedsstyrelsen, og rådet præsenterede sig. Dagsorden blev gennemgået, og formanden orienterede om nyt siden sidst: Karina Marietta Nielsen udtræder af rådet, da hun har fået job i England, formandskabet vil udpege et nyt medlem blandt de tidligere indstillede kandidater. Formanden har holdt oplæg på en forebyggelseskonference 1. november arrangeret af Dansk Folkeparti. Der er blevet publiceret en statusartikel om kaffe i Ugeskrift for Læger, og endnu en om stillesiddende adfærd ligger til godkendelse. Der er løbende god presseomtale af Vidensrådets rapporter i både fagblade og nyhedsmedier. Vidensrådet kommer på Facebook inden jul. 2. Siden sidst Konferencen Sundhed og Adfærd Formanden orienterede om rådets afholdte konference om sundhed og adfærd, hvor både sundhedsmyndigheder, det regionale og kommunale sundhedsvæsen, forskningsverdenen og politikere deltog. Og videoreportagen fra hjemmesiden blev vist for rådet. Der har været god feedback på konferencen, og det er planen at lave endnu en konference om sundhed og adfærd med et mere politisk fokus. Rapporten Seksualitet og sundhed Bente Klarlund Pedersen orienterede om offentliggørelsen af rapporten Seksualitet og sundhed. Der blev afholdt et temamøde i Lægeforeningen i forbindelse med offentliggørelsen, og der havde været meget stort interesse for mødet. Rapporten har fået god pressedækning i både de trykte og elektroniske medier. Stillesiddende adfærd på ICPAP i Sydney Peter Aagaard fortalte om hans deltagelse i konferencen Be Active International Congress on Physical Activity and Public Health i Sydney, hvor han havde præsenteret resultaterne fra rapporten om stillesiddende adfærd. Peter viste en film fra konferencen og opholdet i Sydney. Rådet havde en drøftelse af stillesiddende arbejde i forhold til fagbevægelsen, den enkeltes ansvar vs. levevilkår/omstændigheder, fysisk efteruddannelse (så man ikke bliver syg af at gå på arbejde), det frie valg og det strukturelle - også i forhold til børn. Sundhedsanprisninger Det blev foreslået, at rådet skulle reagere på den nye EU-forordning vedr. sundhedsanprisning af fødevarer. Det var der

2 SIDE 2 AF 6 opbakning til i rådet, og det blev aftalt, at sekretariatet i samarbejde med formandskabet kommer med et udspil til fx et debatindlæg. Det blev desuden foreslået, at der fremover skal være et fast punkt på rådsmøderne vedr. aktuelle emner, som kræver rådets bevågenhed. Rådets medlemmer blev også opfordret til at kontakte formandskabet og sekretariatet, hvis der dukker emner op, som rådet eventuelt skal reagere på. 3. Arbejdsgrupper Forebyggelse af muskel-skeletsygdomme. Ewa Roos orienterede om, at rapportens disposition ligger klar, og at skrivearbejdet er i gang. Der er aftalt møde medio december med Sabine Kirchmeier-Andersen fra Dansk Sprognævn vedr. sproglige begreber. Mental sundhed hos unge. Pernille Due oplyste, at der har været et første møde i arbejdsgruppen, og man har besluttet sig for at se på aldersgruppen år. Rapporten kommer til at bestå af to dele: Den første vedrører prævalensen af depression, angst, selvmord og ADHD over tid / de seneste 20 år. Den anden del omhandler determinanter for mental sundhed. Arbejdsgruppen er blevet suppleret med Charlotte Meilstrup fra SIF og muligvis også Carsten Obel fra Århus Universitet. Næste møde er i januar. Psykisk sygdom og ændringer i livsstil. Merete Nordentoft orienterede om, at rapporten er færdig, og man er i gang med at planlægge lanceringen. Selvom den viden, der er om psykisk syges livsstil, har været meget spredt, kan det konkluderes, bl.a. med tal fra Sundhedsprofilen 2010, at psykisk syge har en dobbelt så ringe livsstil som baggrundsbefolkningen, men at de har et ønske om leve sundere, hvilket kræver en ekstra indsats fra netværket omkring dem. Der er en vis modstand mod livsstilsindsatser at spore blandt brugerorganisationerne, der mener fokus bør være på medicinen. Farmakoterapi indgår som tidligere nævnt kun i forhold til rygning. Rådet havde nogle opklarende spørgsmål, bl.a. vedrørende prævalens i forhold til socialgrupper, og hvor meget der kan henføres til medicin. Formanden opfordrede rådet til i det hele taget ikke at være bange for at forholde sig kritisk og diskutere rapporternes konklusioner. Han oplyste desuden, at Lægeforeningens formand var meget interesseret i rapporten om psykisk syge og livsstil. Overvægt og vægttab. Bente Klarlund Pedersen fremlagde arbejdsgruppens foreløbige konklusioner på afbud fra arbejdsgruppeformand Kim Overvad. Sekretariatet havde forberedt en proces til at afdække eventuelle spørgsmål fra rådets medlemmer. Rådet blev delt op i grupper og blev bedt om at diskutere konklusionerne og stille kritiske spørgsmål ud fra tre forskellige perspektiver: den overvægtige, den praktiserende læge og den kritiske journalist. Disse kommentarer og spørgsmål, der er ment som inspiration til en opstramning af den endelige rapport, samt til forberedelse af mødet med offentligheden, er samlet i særskilt bilag til referatet.

3 SIDE 3 AF 6 4. Andre aktiviteter Evidensrangering. Peter Aagaard orienterede om status på arbejdet med at udarbejde guidelines til arbejdsgrupperne vedr. litteraturudvælgelse, evidensrangering og skabelon til metodekapitel. Det er planen at sende det færdige udkast til gennemsyn hos udvalgte rådsmedlemmer, der har vist interesse for området. Sund formidling. Siff Malue Nielsen gennemgik håndbogens indholdsfortegnelse. Det er planen, at den vil være færdig i starten af det nye år - både i trykte eksemplarer og som pdf på hjemmesiden. Det blev foreslået at tilføje et kapitel vedr. beslutningsprocesserne, Fra forskning til forebyggelse. 5. Arbejdsplan 2013 Rådet blev bedt om at komme med forslag til mulige arbejdsgruppemedlemmer og vinkler på de nye temaer på arbejdsplanen. Søvn Arbejdsgruppemedlemmer (forslag): Pernille Due, Kjeld Hermansen, Poul Jennum / Glostrup Hospital, SIF (børns søvn). Tilgange: Natarbejde, power nap, determinanter for god søvn, mental sundhed, overvægt, vækkeur. Ekstrem træning/øvre grænse for fysisk aktivitet/ U-formet kurve Arbejdsgruppemedlemmer (forslag): Kristian Overgaard, idrætskardiolog, Morten Grønbæk Tilgange: skader, arterieflimmer, akut hjertedød, screening, infektioner. Tatoveringer Arbejdsgruppemedlemmer (forslag): overlæge Jørgen Serup / Bispebjerg Tilgange: Konference, kadmium, gravide. Luftforurening Arbejdsgruppemedlemmer (forslag): Steffen Loft (formand), Philippe Grandjean, en børnelæge Tilgange: Trafik Konference om sundhed og adfærd 2.0 Ingen forslag 6. Eventuelt Ingen bemærkninger. Formanden takkede rådet for et rigtig godt møde og ønskede god jul og godt nytår og på gensyn 14. marts 2013.

4 SIDE 4 AF 6 BILAG / GRUPPEPROCES VEDR. OVERVÆGT OG VÆGTTAB Metodekritik > Hvor mange forskellige observerende studier er der tale om? > Findes der ikke mere forskning ift. livskvalitet? > Der er rigtig mange undersøgelser af samme forfatter. Williamson et al. Er det samme kohorte, der måles på? > Skyldes sammenhængen ml. dødelighed og vægttab hos raske overvægtige ikke blot metodemæssige svagheder (frem for reelle biologiske sammenhænge)? Måden, de er spurgt på i undersøgelserne, er et stort problem og dækker over andet end vægttab (yoyo). Der er jo ingen followup, som fortæller om vægttabet blev bevaret! Vigtig at vide, om dem, der har tabt sig, har taget på igen. > Er der tale om OR eller RR (sammenhængen ml. vægttab og dødelighed)? Det er ikke ligegyldigt. Præciser den præcise risiko (RR eller OR). Definitioner og specificering > Når vi skriver sygdom, er det vigtigt, at det specificeres, hvilke sygdomme der er tale om. > Overvægt skal defineres præcist. Er det de gældende BMI-grænser? Er vores definition af overvægt ikke forkert? > Er man virkelig overvægtig ved en BMI på 26-27? Definere det nye optimale BMI kan vi det? > Hvor meget øges risikoen, hvis du er så og så overvægtig? Eller hvis du taber dig så og så mange procent/kilo/bmi-enheder? > Hvad menes med slutvægt? > Definer, hvad I forstår ved et vægttab og en vægtstigning? Hvor meget er en reel vægtstigning, og hvor meget er et reelt vægttab ikke blot mindre normale vægtudsving. > Der skal være en præcis definition af hhv. tilsigtet og utilsigtet hvad menes der, og hvad kan ligge bag? Rådgivning af den overvægtige > Skal overvægtige betragte et vægttab som en risikofaktor? Skal jeg være bekymret, hvis jeg har tabt mig? > Det er vigtigt at fremhæve, i hvilke situationer der er god grund til at tabe sig (fx artrose). > I et forebyggelsesmæssigt perspektiv bør vi sætte ind med rådgivning i de sårbare situationer, fx ved graviditet, ved psykisk sygdom, rygestop etc. > Hvis den overvægtige er syg, skal man så fraråde et vægttab baseret på kostregulering? > Er diæten ligegyldig, når man rådgiver en overvægtig? > Det afhænger af, hvor på BMI ift. dødelighedskurven man befinder sig, om et vægttab er forbundet med øget dødelighed? > Hvilken betydning har tidspunktet for, hvornår i livet (alder), under hvilke omstændigheder (graviditet, fyring, sygdom) og hvor hurtigt overvægten er opstået? > Op til hvilken alder er vægttab anbefalelsesværdigt? > Skal lægen rådgive den tilfredse raske overvægtige til at bevare vægten? > Skal lægen rådgive den utilfredse raske overvægtige til at øge sin motion?

5 SIDE 5 AF 6 Målgruppen > Gælder konklusionerne alle aldersgrupper? Vigtig at definere, hvem disse konklusioner vedrører. Er det primært de årige? Hvilken betydning har alderen på den overvægtige ift. den vejledning, der skal gives? > Afhænger vægttabsanbefalinger af, hvordan og hvor længe personen har været overvægtig? Om vægtstigningen har været langsom og lineær over fx 30 år, om den skyldes en graviditet (hurtige vægtstigninger), eller om overvægten har været stabil siden barndommen? > Hvad med overvægt pga. psykisk sygdom? Hvis en voksen person pga. en periode med depression tager 15 kg på i vægt, bør denne person så ikke tilstræbe at tabe denne vægt igen, eller skal personen blot undgå at tage yderligere på i vægt? Personen har været normalvægtig ind til depressionen indtraf i en alder af 42 år. Kommentarer til konklusionen Forslag til rapportens hovedbudskab: Forebyg yderligere vægtstigning, Fedme er ikke bare fedme, Overvægtige har ikke altid gavn af at tabe sig. > Det er kunstigt at skelne mellem rask og syg i undersøgelserne. > Skal det med sygdom tages ud fra konklusionerne? > En konklusion kan være, at det er vigtigt at holde sin vægt, hvis man har været overvægtig og tabt sig (undgå yoyo-vægt og at tage på igen). > Er tilsigtet vægttab farligt, fordi de har taget på igen? > Hvad med risikoen for at udvikle type-2 diabetes, selvom det ikke boner ud på dødelighed. > Vi skal give vores tvivl til kende. Det handler om at forebygge yderligere vægtstigning. > Væsentligt, at BMI blandt ældre bør være lidt højere. > Vigtigt at holde vægten ved vægttab. Den kritiske journalist Den kritiske journalist vil måske forsøge at finde modkilder/opponenter, der er uenige i konklusionerne og skrive historien med en konfliktvinkel. Uanset hvor mange metodiske forbehold vi tager, vil den kritiske journalist næppe lægge megen vægt på disse, men vil trække historien skarpt op - fx som en positiv nyhed: "Vær fed og glad", (vægttab er alligevel skidt) eller den mere pessimistiske: "Er du blevet fed, er det allerede for sent (for det nytter ikke at tabe sig)" eller måske skrækversionen: "Slankekuren slår dig ihjel"... Derefter talte vi om, hvilke spørgsmål arbejdsgruppen kunne forvente fra journalister og kom frem til følgende: > Skal vi nu holde op med at bekymre os om fedmeepidemien? > Hvad er hovedbudskabet i rapporten? eller Hvad viser rapporten egentlig? > Hvad er det nye i rapporten? (svar på to sætninger) > Er det en dårlig idé at tabe sig, hvis man er overvægtig? Og gælder det i så fald også for overvægtige børn? > Hvad betyder jeres konklusioner for de mange overvægtige - hvad vil I råde dem til? > Hvor sikre er I på rapportens resultater? > Hvad er problemet? > Hvorfor er det budskab vigtigt at få ud?

6 SIDE 6 AF 6 > Hvad skal der gøres, og hvem skal foretage sig noget? Gode råd? Underbyg med tal og konkrete eksempler. Hvad er formålet med lancering af rapporten: Ønsker I at skyde slankekure ned? Ønsker I at understrege, at forskningen rent faktisk viser, at vægttab øger dødeligheden? At der ikke er evidens for at vægttab gavner, når man først er overvægtigt og vel at mærke rask. (Er du rask og tyk, så hold vægten!) Og hvorfor er det vigtigt at fortælle? Hvor overbevisende er forskningen? Når I refererer til dødelig, hvad betyder det så? Hvad er årsagen? Dør man af specifikke sygdomme, eller falder man bare om? Og konkretiser meget gerne med tal. Altså risikoen for at dø, når man foretager et tilsigtet vægttab er xx % Jeres hovedkonklusion er, at det ikke nødvendigvis er godt at tabe sig. Hvorfor har vi så altid hørt det modsatte? Og hvorfor er det vigtigt for jer at komme med modsatte budskab, medfører det ikke bare fedmeepidemi og misforståelser?

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013

EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2013 VIDENSRÅDET FOR FOREBYGGELSE EVALUERING AF VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 2011-2013 INDHOLD

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010

LANDSMØDE 2010. Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 LANDSMØDE 2010 Hotel Nyborg Strand, 23. og 24. september 2010 INDHOLD Velkomst og orientering om nævnets arbejde 3 Spørgsmål 6 Dødelighed og dennes betydning for vurderingen af adoptionsansøgeres helbred,

Læs mere

Adipositas foreningen

Adipositas foreningen Adipositas foreningen landsforeningen for overvægtige TEMA OVERVÆGT OG MEDICIN - KIRURGI - PSYKE TEMABLAD Efterår 2010 Overvægtspolitik I Bariatri hvad er det? I Psykologisk behandling er nødvendig for

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark.

En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark. En knap så fed løsning en researchtung produktion om fedmeoperationer i Danmark. Pernille Tranberg Moe 05. november 2010 Enkeltfagsspeciale i journalistik Vejleder: Leif Becker Jensen Antallet af offentligt

Læs mere

Fedme som Samfundsproblem

Fedme som Samfundsproblem Fedme som Samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. oktober 2009 Høring om Fedme som samfundsproblem Resumé og skriftlige kilder fra høring for Folketingets

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. Februar 2013. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 PsykiatriNyt Indhold Leder Visioner og det virkelige liv...side 2 Forskning i Region Hovedstadens Psykiatri Kortere levetid blandt mennesker med psykisk sygdom...side 3 Forskning i forebyggelse Fokus på

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme

Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Etik i forebyggelse og sundhedsfremme 2009 Etik i forebyggelse og sundhedsfremme Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Nils Holtug, centerchef, lektor, ph.d., Nana Kongsholm, studerende, Sune Lægaard, adjunkt,

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere