2, Mission og vision Mission: Fremme integriteten i idrætten og muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2, Mission og vision Mission: Fremme integriteten i idrætten og muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning."

Transkript

1 Rammeaftale 20. september 2016 Anti Doping Danmark Rammeaftalen mellem Anti Doping Danmark og Kulturministeriet fastlægger mål for Anti Doping Danmark virksomhed i aftaleperioden inden for de givne vilkår. Målene drøftes én gang årligt i forbindelse med resultatopfølgningen. 1. Økonomisk ramme Anti Doping Danmark modtager i henhold til lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar ,06 pct. i 2016 og 2,38 i 2017 og 2,71 i 2018 af Kulturministeriets midler til idrætsformål. Det forventes, at Anti Doping Danmark vil have følgende midler til rådighed i aftaleperioden: Økonomisk ramme Estimat Estimat Mio. kr Udlodningsmidler 18,6 21,3 24,3 Øremærkede tilskud fra Kulturministeriet 2,2 0 0 Øvrige offentlige tilskud 0,6 0,5 0 Øvrige indtægter 3,0 2,2 1,1 Egenkapital ultimo 0,8 1,0 1,0 2. Mission og vision Mission: Fremme integriteten i idrætten og muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning. Vision: Revision af ADD s vision pågår og er afsluttet inden udgangen af Resultatmål Der er aftalt følgende resultatmål for Anti Doping Danmarks kerneopgaver: Kerneopgave Resultatmål 1. Dopingkontrol 1.1. ADD vil gennem et professionelt, effektivt og intelligent dopingkontrolprogram beskytte den rene idrætsudøver og fremme sunde motions- og fitnessmiljøer. 2. Efterforskning og 2.1. ADD vil sikre et analytisk baseret efterretnings- og indbringelse af dopingsager efterforskningsgrundlag mhp. at understøtte, målrette og samt koordinering af indsats gennemføre ADD s antidopingaktiviteter. mod matchfixing 2.2. ADD vil etablere, konsolidere og drive et sekretariat for den nationale platform for matchfixing af høj kvalitet. Dok nr. 15/

2 Side 2 3. Forebyggelse af dopingmisbrug 4. Fremme forskning og udvikling på antidopingområdet 5. Rådgive myndigheder og samarbejde internationalt 3.1. ADD vil med målrettet og kvalificeret forebyggende antidopingarbejde fremme dopingfri idræt samt bidrage til et dopingfrit samfund ADD vil sikre, at det danske antidopingarbejde tager udgangspunkt i den nyeste viden på området ADD vil positionere sig som primær rådgiver inden for ADD s virke, stå til rådighed med professionel rådgivning af og bistand af høj kvalitet og proaktivt yde rådgivning og bistand til strategisk relevante myndigheder 5.2. ADD vil arbejde internationalt for harmonisering og udvikling af antidopingarbejdet 4. Rapportering af resultater Anti Doping Danmark skal sikre åbenhed og gennemsigtighed med hensyn til sine resultater. Anti Doping Danmark skal årligt rapportere om opfyldelse af mål i rammeaftalen som en del af årsrapporten. Rapporteringen drøftes på et årligt virksomhedsmøde med Kulturministeriet og danner grundlag for ministeriets resultatopfølgning. 5. Aftalens status Denne rammeaftale skal ses i sammenhæng med bemærkningerne til lov om fremme af integritet i idrætten, hvor det fremgår, at der indgås aftale mellem Anti Doping Danmark og Kulturministeriet om Anti Doping Danmarks målsætninger. Større ændringer i Anti Doping Danmarks økonomiske rammer i forhold til det forudsatte vil kunne give anledning til ny drøftelse af målene i aftalen. Dato: 28. oktober 2016 Kulturministeriet Dato: Anti Doping Danmark Marie Hansen Departementschef Mette Hartlev Formand Bilag Bilag 1: Anti Doping Danmarks strategi og omverdensanalyse Bilag 2: Operationelle mål.

3 Strategi Anti Doping Danmarks udviklingsaftale med Kulturministeriet for 2015 fastlægger de overordnede rammer for ADD s udarbejdelse af en strategi for ADD skal i 2015 udarbejde en omverdensanalyse og på baggrund af denne omverdensanalyse en strategi for årene , der dækker ADD s kerneopgaver. ADD og Kulturministeriet indgår desuden i sammenhæng hermed Rammeaftale Formålet med strategien er at udstikke den strategiske retning for og prioritering af ADD s arbejde de kommende tre år. ADD s arbejde tager derfor i årene afsæt i denne Strategi ADD har i efteråret 2015 med bred involvering af både bestyrelse, direktion og medarbejdere i en dynamisk proces udarbejdet omverdensanalyse og strategi samt revideret ADD s mission. Strategien er vedtaget i Anti Doping Danmarks bestyrelse den 19. november I det følgende fremgår ADD s strategiske mål for Målene er omsat til overordnede handlinger, som skal sikre, at ADD indfrier målene. De overordnede handlinger vil i forlængelse af vedtagelsen af strategien blive omsat til mere konkrete handlinger med tilhørende målepunkter (Key Performance Indicators). De konkrete handlinger og KPI er vil indgå i årlige handlingsplaner. Handlingsplanerne evalueres årligt med henblik på eventuel tilpasning. Strategien vil også kunne tilpasses såfremt forudsætningerne for indfrielsen af strategien ændres væsentligt. Strategi træder i kraft ved indgangen til 2016 og løber til og med ADD udarbejder forud for indgangen til 2019 og til dels på baggrund af evalueringen af Strategi strategi for de efterfølgende år. ADD s direktør har ansvaret for implementering af Strategi og for at tilpasse organisationen og prioritere og allokere økonomi, så ADD indfrier de opstillede mål. Mission Fremme integriteten i idrætten og muligheden for at dyrke fair konkurrence og ren træning Strategiske mål og handlinger Vi vil gennem et professionelt, effektivt og intelligent dopingkontrolprogram arbejde for at beskytte den rene idrætsudøver samt for at fremme sunde motions- og fitnessmiljøer Vi opnår målet ved at: Udvikle testprogrammet baseret på en analytisk risikovurdering Være på forkant med nye dopingstoffer og -metoder Sikre et veluddannet kontrollant- og konsulentkorps 1

4 Udvise respekt over for og sikre feedback fra udøverne i forbindelse med det samlede kontrolarbejde Vi vil på et analytisk baseret efterretnings- og efterforskningsgrundlag understøtte, målrette og gennemføre ADD s antidoping- og matchfixingaktiviteter Vi opnår målet ved at: Udvikle procedurer og arbejdsmetoder til indsamling og bearbejdning af efterretninger Samarbejde med politi, SKAT, andre myndigheder, idrættens organisationer samt øvrige partnere i ind- og udland gennem, samarbejdsaftaler, fælles møder og løbende dialog Skabe betingelserne for, at ADD kan indsamle så mange relevante informationer og efterretninger som muligt og fremme en kultur, der understøtter personer, der giver relevante oplysninger til ADD Gennemføre effektive undersøgelser og resultathåndtering i doping- og matchfixingsager i overensstemmelse med gældende retsprincipper og -regler. Sikre respekt for udøveres retssikkerhed og grundlæggende rettigheder Sikre adgang til udveksling af relevante data med andre myndigheder og private organisationer inden for den eksisterende lovgivning og arbejde for at skabe klare rammer for informationsudveksling Positionere ADD som ansvarlig for den nationale platform mod matchfixing og etablere samarbejdsaftaler og procedurer med øvrige interessenter Vi vil med forebyggende antidopingarbejde fremme dopingfri idræt samt bidrage til et dopingfrit samfund Vi opnår målet ved at: Kontinuerligt at levere opdaterede informationer om gældende love og regler på relevante platforme Gennem opsøgende arbejde, dialog og møder og i samarbejde med idrættens organisationer at undervise og holdningsbearbejde og modtage feedback fra idrætsudøvere, støttepersonale, ledere m.fl. Arbejde forebyggende gennem dialog, oplysning og undervisning i andre relevante miljøer så som idrættens organisationer, uddannelsesinstitutioner m.v. med særligt fokus på børn og unge Udvikle forebyggelsesmetoder baseret på evidens- og erfaringsbaseret viden så indsatsen modsvarer udviklingen i de respektive felter inden for ADD s virke Proaktivt udvide antallet af motions- og fitnesscentre med samarbejdsaftale Have et veluddannet fitnesskonsulentkorps, som udfører forebyggelsesbesøg (dialog i øjenhøjde) Fjerne de dårlige rollemodeller fra træningsmiljøerne gennem målrettet dopingkontrol Fremhæve gode rollemodeller samt rene resultater og udøvere gennem oplysning, kampagner og lignende Vi vil initiere og støtte forsknings- og udviklingsvirksomhed, så ADD s arbejde udvikles med udgangspunkt i evidens- og erfaringsbaseret viden 2

5 Vi opnår målet ved at: Nedsætte et forskningsudvalg bestående af repræsentanter fra bestyrelsen, sekretariatet og evt. eksterne eksperter Være sparringpartner og leverandør af data og empiri for strategisk udvalgte forskningsprojekter Opsøge og synliggøre sig som sparringspartner i relevante forskningsmiljøer inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab Kontinuerligt at afdække områder, hvor der mangler forskning og viden inden for ADD s virkeområde Holde sig opdateret om relevante udviklinger og tendenser gennem medier og samarbejde med eksterne partnere Løbende udvikle ADD s indsats gennem analyser af tilgængelig viden og data i organisationen Vi vil profilere ADD som den professionelle og troværdige myndighed, der værner om idrættens integritet og sætter dagsordenen nationalt samt præger udviklingen internationalt Vi opnår målet ved at: Drive ADD som en professionel organisation, der lever op til sine målsætninger Sætte dagsordenen proaktivt inden for ADD s virkeområde Synliggøre, at ADD er er en åben organisation og en kompetent samarbejdspartner for idrættens organisationer og andre interessenter Proaktivt at yde professional rådgivning og bistand til myndigheder, idrættens organisationer og andre samarbejdspartnere Arbejde for hensigtsmæssige strukturer i idrætten, der mindsker risikoen for brud på sportens integritet Arbejde internationalt for harmonisering, transparens, good governance, uafhængighed og udvikling af antidopingarbejdet med respekt for udøverne Søge størst mulig indflydelse i relevante komiteer, udvalg, arbejdsgrupper og lignende til fremme af ovenstående Internationalt synliggøre værdien af en samlet indsats mod doping, motionsdoping og matchfixing Søge inspiration og ny viden fra internationale partnere med henblik på at optimere egen indsats på hele ADD s virkeområde 3

6 OMVERDENSANALYSE SEPTEMBER 2015

7 Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 0. Indledning Nærværende omverdensanalyse tager udgangspunkt i Anti Doping Danmarks situation medio Nærværende materiale består af: 1. Kort beskrivelse af ADD s historie, struktur, personer og teknologi (baggrund) s Beskrivelse af ADD s kerneopgaver s Beskrivelse af ADD s interessenter s Beskrivelse af relevante omverdensfaktorer (PESTEL) s Opsamling s. 11 Formålet med omverdensanalysen er: 1. At klarlægge ADD s nuværende situation, vilkår og aktuelle udfordringer i forhold til omverdenen. Omverdensanalysen skal være dækkende for ADD s kerneopgaver jf. udviklingsaftalen mellem Kulturministeriet og Anti Doping Danmark (2015). Omverdensanalysen afleveres til Kulturministeriet jf. Udviklingsaftalen. 2. At danne grundlag for formulering af ADD s strategi , som vil være udgangspunkt for ny rammeaftale mellem ADD og Kulturministeriet. 1. Baggrund Ud over ADD s kerneopgaver og omverden er et kendskab til organisationen og den historie, der er knyttet til antidopingarbejdet i Danmark, en væsentlig del af fundamentet for strategiudviklingen. I nedenstående skitseres ADD s historie, struktur, personer og teknologi der sammen med kerneopgaverne og den øvrige omverdensanalyse udgør grundlaget for at definere ADD s strategi for Historien World Anti-Doping Agency (WADA) blev stiftet i 1999 som reaktion på en række dopingskandaler og en erkendelse af, at doping i idræt blev bekæmpet med meget lidt international koordinering og begrænset effektivitet. Det første WADA Kodeks trådte i kraft i Det betød, at et flertal af sportslige organer Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 1 af 11

8 for første gang nogensinde begyndte at anvende et ensartet og sammenhængende regelsæt i bekæmpelsen af doping. Kodekset er blevet opdateret til implementering i 2009 og igen i 2015 ADD blev oprettet som en offentlig selvejende institution under Kulturministeriet i 2005, efter at have været etableret på forsøgsbasis siden 2000 i samarbejde mellem Kulturministeriet og idrættens hovedorganisationer. Antidopingarbejdet var dog etableret allerede i 1978 af Danmarks Idrætsforbund (DIF), der nedsatte et Antidoping-udvalg, der gennemførte dopingkontrol samt information og forebyggelse i Specialforbundene. I 1988 blev området flyttet til Team Danmark indtil oprettelsen af ADD. Da ADD blev etableret omfattede loven elite- og konkurrenceidrætten. Siden har loven ændret sig i flere omgange. I 2008 blev loven ændret til også at omfatte motionsidrætten med bl.a. indførelse af en mærkningsordning for motions- og fitnesscentre, og i 2013 indføres det elektronisk registre over dopingsanktionerede (dopingregistret.dk). I 2015 blev loven ændret til også at omfatte anmeldelse og indbringelse af dopingsager, og loven skiftede samme år navn fra Lov om fremme af dopingfri idræt til Lov om fremme af idrættens integritet. ADD s struktur Antidoping-området er placeret under Kulturministeriet, hvor ADD fungerer som antidoping-myndighed. Det er Folketinget og WADA, der fastsætter de overordnede regler og retningslinjer for antidopingarbejdet via nationale love og internationale regler fastlagt i WADA kodekset og dens tilhørende standarder. Afgørelser i dopingsager ligger i DIF's dopingnævn. Eventulle appelsager ligger DIF-idrættens Højeste Appelinstans og i internationalt regi i den internationale sportsdomstol, CAS. Motionsdopingnævnet varetager sager inden for bredde- og motionsidrætsidrætten. ADD ledes af en bestyrelse på 6 personer dels udpeget direkte af Kulturministeren og dels udpeget på indstilling fra DIF, DGI, Team Danmark og Firmaidrætten. ADD s midler tildeles direkte fra Kulturministeriet. ADD s personer Personerne i ADD s organisation består pr. august 2015 af 12 fultidsansatte medarbejdere. Herudover er der tilknyttet ca. 40 kontraktansatte fitnesskonsulenter og dopingkontrollanter der varetager dopingkontrol i idrætten, fitnesscentre og foreningsfitnesscentre ADD s teknologi I antidopingarbejdet stilles der meget høje krav til både IT teknologi, herunder datahåndtering, personbeskyttelse og sikkerhed, og der stilles høje krav til sikkerheden i forhold til selve prøvetagningen, laboratoriernes håndtering af prøverne samt de fysiske rammer. Disse krav betyder fx at det kun er særligt godkendte laboratorier der analyserer dopingprøver verden over. Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 2 af 11

9 2. KERNEOPGAVER ADD s kerneopgaver ADD s kerneopgaver er beskrevet ud fra opgaveporteføljen fremstillet i Lov om fremme af integritet i idrætten. Ud over de allerede lovbestemte opgaver er den interne opgave organisation, administration og drift samt den nye mulige opgave Matchfixing (bettingrelateret) blevet tilføjet. Sidstnævnte ud fra lovteksten 10 a, hvorefter Kulturministeren kan fastsætte regler om placeringen af et sekretariat for en platform for koordinering af bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing). I forbindelse med lovforslaget til denne lovændring er det tilkendegivet, at sekretariatet for et koordinerende platform på matchixing området er tænkt at skulle placeres hos ADD. Den samlede beskrivelse dækker ADD s nuværende og forventede fremtidige opgaveportefølje. ADD s medarbejdere på de enkelte kerneområder har skitseret opgaverne. En sammenfattende rubricering af ADD s kerneopgaver og tilhørende kondensering af produkter findes nedenfor. Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 3 af 11

10 Kerneopgave Produkter Dopingkontrol (og analyser) Vidensindsamling og behandling Risikovurdering og strategi Logistik - planlægning og opfølgning Udførsel af kontrol Resultathåndtering Whereabouts og TUE administration Laboratoriesamarbejde Håndtering af kontrollant-/konsulentgruppen Kvalitetssikring Samarbejdsaftaler (eksterne) Rapportering Anmeldelse og indbringelse af dopingsager (efterforskning) Oplysningsvirksomhed (herunder forebyggelsesindsatser). Forsknings- og udviklingsvirksomhed vedrørende bekæmpelse af doping Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping Udredning Efterforskning Håndtering af sagsmateriale Databehandling Udvikling af samarbejder Vidensindsamling og behovsanalyse Strategi og konceptudvikling Materialeudvikling Undervisning og rådgivning Udvikling, drift og vedligehold af diverse platforme Udvikling af samarbejder og netværk Kvalificering af forskningsprojekter Rådgivning/sparring/vejledning/bistand ift. forskellige projekter og institutioner herunder også laboratorier Forskningsseminarer Udvikling af projektoplæg Strategi- og konceptudvikling Metodeudvikling Materialeudvikling Udvikling af samarbejder og netværk Nordisk og internationalt samarbejde: Internationale opgaver - kontrol og sager Internationale opgaver - politik og netværk Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager inden for Anti Doping Danmarks virkeområde Matchfixing (Bettingrelateret) En kerneopgave såfremt et sekretariat for en platform for koordinering af bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer placeres i ADD regi. Organisation Administration/drift Samarbejder og rådgivning offentlige sektorer og myndigheder Samarbejder ministerier og styrelser Informationscenter for organisationer og myndigheder Koordinering og samarbejde Myndighedssamarbejde Efterforskning og efterretningsudveksling i samarbejde med andre myndigheder og DIF Generel administration og økonomi IT, sikkerhed og kvalitet Kommunikation og presse Personale og intern organisation Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 4 af 11

11 3. INTERESSENTER Interessenter - kortlægning og segmentering En omverdensanalyse omfatter blandt andet kortlægning af organisationens væsentligste interessenter. ADD har udarbejdet en interessentliste og segmenteret interessenterne efter deres respektive organisatoriske tilhørsforhold skematiseret nedenfor. ADD s medarbejder har kvalificeret listen løbende. I det interne arbejde har interessentlisten i nogle tilfælde være yderligere specificeret. Fx dækker interessenten specialforbund og klubber flere forskellige prioriterede grupper. Interessentsegmenter Interessenter Nationale idrætsorganisationer Danmarks Idrætsforbund (DIF) Specialforbund og klubber Team Danmark Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) Idrættens nævn/appelinstanser Idrættens faglige organisationer Fitness-organisationer Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) Kommercielle fitnesskæder Foreningsfitness ADD Centre Centre uden aftale med ADD Individuelle kunder/brugere nationale idrætsorganisationer og fitnessorganisationer Idrætsudøvere Støttepersonale Pårørende Fitnessmedlemmer Fitnessinstruktører Samarbejde uden for den organiserede idræt Kommercielle event-arrangører Internationale samarbejder WADA international group for National Anti-Doping Organisations (inado) National Anti-Doping Organisations (NADO'er) Nordic Athlete Passport Management Unit (NAPMU) International federations (IF's) International Olympic Commitee (IOC) International Anti-Doping Agreement (Intergovernmental alliance) - (IADA) Europarådet (fx Advisory Group on Education og Monitoring Group) European Gaming & Betting Association (EGBA ) European Lotteries (EL) European Lotteries Monitoring System (ELMS) Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) European Sport Security Association (ESSA) Court of Arbitration for Sport (CAS) UNESCO Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 5 af 11

12 Interessentsegmenter Interessenter Myndigheder og statslige institutioner Kulturministeriet (KUM) Kulturstyrelsen Danske Spil Idrættens Analyseinstitut (IDAN) Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsstyrelsen Center for Ludomani Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Social-og Indenrigsministeriet Skatteministeriet SKAT Spillemyndigheden Erhvervs- og Vækstministeriet Finanstilsynet Justitsministeriet Datatilsynet Kriminalforsorgen Fængsler og institutioner Politi Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for IT og Læring Forsvarsministeriet Forsvaret Kommuner Prioriterede jf. kommuneprojektet Individuelle kunder/brugere Myndigheder og statslige institutioner Folketingspolitikere Idrætspolitiske ordførere Sundhedspolitiske ordførere Embedsfolk i centraladministrationen Kommunale embedsfolk Sundhedssektor Læger (praktiserende- og speciallæger) Øvrige sundhedspersonale Behandlere/Misbrugscentre Sundhedsfaglige uddannelser og sammenslutninger Leverandører Spilaktører Individuelle kunder/brugere spil Laboratorier kurérvirksomhed IT (Web, Drift, forretningssystemer) Idrættens Hus DIF-økonomi Medieovervågning faciliteter Spiludbydere med licens Danish Online Gambling Association (DOGA) Spiludbydere uden licens Professionelle gamblere "almindelige" gamblere Pårørende Institutioner inden for uddannelse, undervisning og forskning Universiteter ungdomsuddannelser folke- og efterskoleelever Andre (fx Dansk Skoleidræt, DIF aktiv skole) Individuelle kunder/brugere Uddannelse, undervisning og forskning Medier Andre Undervisere forskere studerende/skoleelever Redaktører og journalister (sport, sundhed, nyheder, kriminal) Bloggere (fx Bodybuildingssites, Grupper på sociale medier etc.) Bodybuildermiljø Fonde Ikke-organiserede idrætter og bevægelseskulturer Andre afhængigheds/behandlingsinstitutioner Den brede danske befolkning Interessenter tilhørsforhold ADD håndterer et stort kompleks af opgaver, hvor ikke alle interessenter er relevante for alle opgaver. Derfor har ADD sideløbende med udarbejdelsen af interessentlisten, vurderet de enkelte interessenters relation til ADD i forhold til organisationens kerneopgaver. Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 6 af 11

13 De faglige vurderinger er baseret dels på eksisterende materiale og dels viden lejret i organisationen. De primære medarbejdere på de enkelte kerneområder har vurderet interessenterne ud fra 1) Tilhørsforhold vigtighed: Hvor vigtig er interessenten med hensyn til pågældende opgave. 2) Tilhørsforhold styrke; Hvor stærk er relationen med hensyn til den pågældende opgave og 3) Holdning: I hvilken grad er interessenten positivt eller negativt indstillet ift. organisationen sidstnævnte i det omfang viden har været tilgængelig. Vurderingerne har givet et overblik over ADD s interessentlandskab, relationer og et grundlag for at udarbejde ADD s strategi. Samtidig har det været muligt at afdække, hvor ADD kan have behov for at iværksætte eventuelle yderligere undersøgelser i forhold til forskellige aktører og deres relation til ADD. Dette arbejde vil i givet fald finde sted parallelt med strategiprocessen. Datamaterialet til ovenstående er meget omfattende og vil ikke blive præsenteret i nærværende materiale. Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 7 af 11

14 4. OMVERDENSANALYSE Om omverdensanalyse En analyse af omverdenen er en del af fundamentet for strategiudviklingen. Ingen organisationer eller virksomheder fungerer som et lukket system. Derfor er strategiens væsentligste rolle er at forbinde omgivelserne med ADD s kompetencer og ressourcer. En omverdensanalyse fokuserer på eksterne forhold, som har betydning for ADD men som ikke er direkte påvirkelige. For at skabe overblik over ADD s eksterne omgivelser og disses indflydelse/betydning for ADD, benyttes PESTEL- analysen som rammeværktøj. PESTEL omfatter følgende faktorer: Political-, Economical-, Social/Cultural-, Technological-, Environmental- og Legal Forces eller på dansk; politiske, økonomiske, sociokulturelle, teknologiske, miljømæssige og lovmæssige forhold. Om PESTEL som analyseværktøj PESTEL-analysen kan betragtes som en tjekliste, hvor det er muligt at identificere relevante forhold væsentlige for en organisation. Analysen er til enhver tid afhængig af de input der anvendes og den bearbejdning og vurdering disse udsættes for. Modellen er derfor heller ikke i sig selv et værktøj til at håndtere de identificerede forhold, men den er godt som diskussionsgrundlag for, hvad ADD som organisation bør tage højde for. Omgivelser er omskiftelige, og ADD håndterer mange forskellige komplekse opgaver. Analysen giver derfor kun et øjebliksbillede over udvalgte temaer, og der vil være behov for løbende at revidere indholdet. ADD omverdensanalyse Der findes en uendelig række af faktorer med større eller mindre betydning for ADD. De væsentligste faktorer med betydning for ADD er blevet udvalgt og præsenteres i skemaet nedenfor. ADD s ledelse og styregruppe for strategiprocessen har kvalificeret de enkelte faktorer. Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 8 af 11

15 Tema Betydning for ADD Politiske forhold I forlængelse af Udredningen af idrættens økonomi og struktur (2014) blev der indgået en bred politisk stemmeaftale med betydning for ADD's struktur og finansiering. Øget fokus på idrættens integritet Til trods for et nyt parlamentarisk flertal er de politiske rammer for ADD forventeligt uændrede. ADD bliver fortaler for idrættens integritet og etik Bekæmpelse af matchfixing er et relativt nyt prioriteret indsatsområde i Kulturministeriet - og i lovgivningen. ADD får nye opgaver og prioriteringer Et øget internationalt fokus på udhuling af sportens integritet, som trussel mod det internationale idrætssamfund, stiller større krav til harmonisering af lovgivning og indsatser. Afhængig af omfanget vil et øget fokus og større krav påvirke ADD's ressourcer og prioriteringer Øget fokus på sundhed; forebygge sygdomme og fremme sundhed - fx: Fokus på at misbrug af dopingmidler er et samfundsproblem, som kan have både store sundhedsmæssige og sociale konsekvenser. Erfaringer fra bl.a. kommuneprojektet kan betyde fokus på nye samarbejder og samarbejdsformer Efterspørgsel på misbrugsbehandling og udvidet rådgivning og oplysning Øget fokus på unge og bevægelse (fx erhvervsskolereformen) Nye muligheder/målgrupper for oplysningsvirksomhed og undervisning Economical (økonomiske) forhold Udredning af idrættens struktur og økonomi har betydet nyt finansieringsgrundlag jf. ændring i lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål Generel stigning i velstand kan øge tilgængeligheden til dopingstoffer (fx supermotionister eller ældre) Generel/global stigning i velstand kan øge incitamentet til spil - og matchfixing. I dag kender ingen reelt problemets omfang. Den ændrede lovgivning giver ADD øget finansiering og dermed større budgetter. Dog er ADD afhængig af størrelsen på lottomidlerne, hvilket giver en vis usikkerhed i forbindelse med budgetlægningen. Samtidig får ADD forventeligt en større opgaveportefølje med forventeligt flere udgifter til følge. Potentiel større målgruppe der vil betyde nye indsatsområder fx på forebyggelse, kontrol og analyseområdet. Via platformsforpligtelsen får ADD flere opgaver og potentielt øget ressourcebehov. Sociokulturelle forhold Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 9 af 11

16 En generel tendens er øget individualisering og mere selvovervågning. Det betyder fx: Kropsfiksering og fokus på retten til - og magten over - egen krop. Normen for præstationsfremme flytter sig... ADD s arbejde flytter mere ind i privatsfæren. Arbejdet flytter sig fra organisationerne til andre dele af samfundet, og ADD's samfundsmæssige rolle bliver større Samfundsdiskursen ift. idrættens etik og integritet og de generelle normer og holdninger ændrer sig. ADD skal arbejde med holdningsdannelse og være dagsordensættende Teknologiske forhold Teknologisk udvikling/digitalisering; hurtigere, mindre, billigere og lettere tilgængeligt. Øget selvovervågning. Udvikling i produktion af dopingpræparater og - metoder samt øget tilgængelighed til samme. Strukturerne gør at antidopingarbejdet generelt - og globalt - er bagefter Øget digitalisering har indflydelse på fx arbejdsgange (kontrol, sikkerhed etc.), uddannelsesinitiativer og kommunikationsplatforme (fx sociale medier og undervisning) ADD skal arbejde med kontinuerlig udvikling af nye metoder og forskning. Et arbejde der skal understøtte og understøttes internationalt. Eksplosiv udvikling ift. IT og sikkerhed Øget behov for sikkerhed og uddannelse. Mulighed for effektivisering og innovation. Environmentale (miljø) forhold Klimaforandringer & Miljø: Fokus på at sænke energiforbruget globalt/nationalt ADD skal kontinuerligt stræbe efter bedre udnyttelse af ADD's ressourcer. Fokus ligger primært i forhold til kerneopgaven intern organisation (herunder drift og økonomi), og vedrører håndtering af forbrugsvarer, forsendelser, udvikling af materialer (digitale eller fysiske), energiforbrug (standby funktioner) etc. Lovmæssige forhold Ændring af lov om fremme af dopingfri idræt til: Lov om fremme af integritet i idrætten Den ændrede lovgivning udvider ADD's opgaveportefølje til også at omfatte indbringelse af dopingsager og (bettingrelateret) matchfixing. Nyt WADA Kodeks 2015 Eksisterende lovgivning om databeskyttelse (Nationalt og Internationalt) og fremtidige krav som følge af ny EU-regulering Kodekset opstiller rammerne for antidopingmyndighederne arbejde. Med de nye regler får ADD bedre mulighed for - men også pligt til at efterforske dopingsager på baggrund af efterretninger, hvilket stiller øgede krav til ADD s systemer og kompetencer på dette område. Øgede krav til håndtering og behandling af personfølsomme oplysninger samt udveksling af oplysninger med andre myndigheder. Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 10 af 11

17 Forhøjet strafferamme for grov dopingkriminalitet jvf. Lov om ændring af straffeloven Øget samarbejde med andre myndigheder fx Politi, SKAT mv. ADD's status som offentlig myndighed (offentlighedshedsloven, forvaltningsloven o.lign.) Det stiller høje krav til ADD's profil, myndighedsudøvelse, sagsbehandling sikkerhed og afrapporteringer, interne processer, internkompetenceudvikling etc. 5. Opsamling Som led i strategiprocessen ADD foreligger en beskrivelse af kerneopgaver, interessenter og omverdensfaktorer. Samlet set angiver beskrivelserne en række muligheder og udfordringer som skal adresseres i strategien og en kommende rammeaftale med Kulturministeriet. På baggrund af ovenstående er nøgleordene for det videre arbejde med strategien: Nye målgrupper og flere opgaver stiller øgede krav til kompetencer, ressourcer og prioriteringer. Nye indsatsområder stiller øgede krav til nye samarbejder og samarbejdsformer både nationalt og internationalt. Ændring i rammen for ADD s virke stiller øgede krav til ADD som fortaler og holdningsdanner. Den hastige udvikling på flere områder indenfor ADD s virke stiller øgede krav til forskning og innovation. Den teknologiske udvikling fordrer fortsat stort fokus på digitalisering og sikkerhed Ovenstående faktorer stiller løbende krav til ADD s interne evne til at organisere sig så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt. Omverdensanalyse Anti Doping Danmark 11 af 11

18 Bilag 2 til Rammeaftale for Anti Doping Danmark Kerneopgaver, resultatmål og operationelle mål Kerneopgaver Resultatmål Operationelle mål/nøgletal Måltal og milepæle Dopingkontrol 1.1. ADD vil gennem et professionelt, effektivt og intelligent dopingkontrolprogram beskytte den rene idrætsudøver og fremme sunde motions- og fitnessmiljøer Årlig opdatering af testprogrammet Antal dopingprøver i konkurrenceidrætten i ADD s eget testprogram Antal medlemmer indkaldt til dopingkontrol i motions- og fitnessmiljøet Evaluering, kvalificering og prioritering af samarbejdsrelationer med nationale og internationale idrætsforbund, hvor ADD har udøvere i den prioriterede testgruppe Antal berørte samarbejdsrelationer Udvidelse af samarbejdsaftalen med laboratoriet mhp. mini- * Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal 1

19 Bilag 2 til Rammeaftale for Anti Doping Danmark Efterforskning og indbringelse af dopingsager samt koordinering af indsats mod matchfixing 2.1. ADD vil sikre et analytisk baseret efterretnings- og efterforskningsgrundlag mhp. at understøtte, målrette og gennemføre ADD s antidopingaktiviteter mum kvartalsvis dialog om relevansen og evt. gennemførsel af re-analyse af langtidsopbevarede dopingprøver Sikre et professionelt kontrolarbejde via uddannelse og kompetenceudvikling af kontrollant- og konsulentkorps Andel kontrollanter gennemgået uddannelse og kompetenceudvikling Antal uddannelses- og kompetenceudviklingsinitiativer Udvikle metoder til indsamling og bearbejdning af efterretninger Senest medio 2017 etablere samarbejdsaftaler om bl.a. informationsudveksling med poli % Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal

20 Bilag 2 til Rammeaftale for Anti Doping Danmark ADD vil etablere, konsolidere og drive et sekretariat for den nationale platform for matchfixing af høj kvalitet ti, skat, andre myndigheder, idrættens organisationer samt øvrige partnere Antal samarbejdsaftaler Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal Sikre at det dømmende nævns afgørelser ikke afviger fra de juridiske præmisser, ADD har lagt til grund for sin indstilling i indbringelsen af dopingsagen Evaluere ADD s efterretningsog efterforskningsindsats med udgangspunkt i og Udarbejde kommissorium for platformen til koordinering af indsatsen mod matchfixing til Kulturministeriets godkendelse samt påbegynde drift af sekretariatet for platformen Inden udgangen af 2017 etablere samarbejdsaftaler og procedurer med øvrige interessenter for at sikre optimal koordinering af den danske indsats mod matchfixing Maks. 10 % Maks. 10 % Maks. 10 % Antal samarbejdsaftaler Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal Evaluere arbejdet i den nationale platform for matchfixing og ADD s indsats på matchfi- 3

21 Bilag 2 til Rammeaftale for Anti Doping Danmark xingområdet med udgangspunkt i Forebyggelse af dopingmisbrug 3.1. ADD vil med målrettet og kvalificeret forebyggende antidopingarbejde fremme dopingfri idræt samt bidrage til et dopingfrit samfund Indlede samarbejde med udvalgte specialforbund i idrætten om implementering af antidopingpolitikker og planer Min Udvikle og eksekvere kampagne i hhv. idrætten (inden udgangen af 2017) og motions- og fitnessmiljøet (i 2016) om fremme af ren (dopingfri) idræt og træning Foretage fitnessbesøg i motions- og fitnesscentre, som samarbejder med ADD Min. 600 Min. 600 Min Øge antallet af kommercielle motions- og fitnesscentre der samarbejder med ADD Min. 5 % (322 => 338) Min. 5 % (=> 355) Min. 5 % (=> 373) Afvikle arrangementer på ungdomsuddannelsesinstitutioner, med særligt fokus på erhvervsog produktionsskoler Min Fremme forskning og udvikling på antido- 4

22 Bilag 2 til Rammeaftale for Anti Doping Danmark pingområdet 5. Rådgive myndigheder og samarbejde internationalt 4.1. ADD vil sikre, at det danske antidopingarbejde tager udgangspunkt i den nyeste viden på området 5.1. ADD vil positionere sig som primær rådgiver inden for ADD s virke, stå til rådighed med professionel rådgivning af og bistand af høj kvalitet og Støtte forskningsprojekter, der lever op til ADD s krav til kvalitet og relevans Antal støttede projekter Aktivitetstal Aktivitetstal Aktivitetstal Øge allokeringen af midler til fremme af forskning og udvikling i takt med forventet øget bevilling til ADD i perioden Sikre feedback fra nøgleaktører i motions- og fitnessmiljøet samt i konkurrenceidrætten på det samlede dopingkontrolarbejde mhp. udmøntning af mindst to konkrete udviklingstiltag i rammeaftaleperioden Min. 250 t.kr. (500 t. kr. => 750 t.kr.) Min. 2 udviklingstiltag Min. 250 t.kr. (750 t.kr. => 1 mio.kr.)

23 Bilag 2 til Rammeaftale for Anti Doping Danmark proaktivt yde rådgivning og bistand til strategisk relevante myndigheder 5.2. ADD vil arbejde internationalt for harmonisering og udvikling af antidopingarbejdet Minimum to gange i rammeaftaleperioden gennemføre en undersøgelse blandt ADD s relevante samarbejdspartnere på området om deres tilfredshed med samarbejdet med ADD Minimum to gange i rammeaftaleperioden gennemføre en undersøgelse blandt ADD s relevante internationale samarbejdspartnere på området, som skal afdække, hvilken betydende effekt ADD s internationale arbejde har, samt udviklingen i denne effekt Effekt af ADD s arbejde og udviklingen i denne Indgå udviklingssamarbejde med mindst én antidopingorganisation med mangelfuldt antidopingarbejde evt. i samarbejde med WADA og andre antidopingorganisationer Min. 75 % tilfredshed Aktivitetstal Min. 80 % tilfredshed Aktivitetstal * : Kort tekst i ledelsesberetningen i årsrapporten medmindre andet er anført eller aftalt. 6

24 Bilag 2 til Rammeaftale for Anti Doping Danmark Operationelle mål: Forpligtende måltal. Markeret med fed. Nøgletal: Interne estimater af det forventede aktivitetsniveau. Markeret med kursiv. Aktivitetstal: Gøres op løbende uden forudgående estimat. Markeret med kursiv. 7

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden

Rammeaftale. Januar Lokale & Anlægsfonden Rammeaftale Januar 2015 Lokale & Anlægsfonden 2015-2018 Rammeaftalen mellem Lokale og Anlægsfonden og Kulturministeriet fastlægger mål for Lokale Anlægsfondens virksomhed i aftaleperioden inden for de

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 5/2015

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 5/2015 Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 5/2015 18. august 2015, kl. 15.00-21.00 Mødet blev afviklet hos Anti Doping Danmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Til stede: Mette Hartlev (MH), Poul

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Indhold 1. Indledning... 2

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Indhold 1. Indledning... 2 18. september 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 4 3. Strategiske fokusområder for kommunikation... 5 Ad a) Anerkendelse af antidopingarbejdets vigtighed... 5 Ad

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Dagsorden punkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport samt

Læs mere

Rammeaftale. April 2015 DGI

Rammeaftale. April 2015 DGI Rammeaftale April 2015 DGI 2015-2018 Rammeaftalen mellem DGI og Kulturministeriet fastlægger mål for de indsatsområder, DGI særligt skal varetage i aftaleperioden inden for de givne vilkår. Målene drøftes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 1.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 12. oktober 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Elektronisk register over dopingsanktionerede) 1 I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN

MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMANDEN/ADMINISTRATIONEN ORIENTERING _ Baggrund Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Bestyrelsesrapport

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN WWW.KUM.DK HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi

Læs mere

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri

Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri 25. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring

Læs mere

Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013

Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013 Bilag 2.1.1. Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2013 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

COVERNOTAT ØKONOMI BESLUTNING

COVERNOTAT ØKONOMI BESLUTNING Dagsordenpunkt 2 ØKONOMI Bestyrelsen skal godkende årsrapport og revisionsprotokollat for 2014. Afgående direktør Lone Hansen gennemgår årsrapport for 2014, hhv. årsregnskab og ledelsesberetning ( 2.1)

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium

Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Kommissorium og vedtægter for Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (HFF) Kommissorium Baggrund HFF blev oprindelig oprettet i henhold til lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste-

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011

Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011 Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code 12. februar 2009 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. *****

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Notat Til ministeren 9. december 2014 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer) Kulturministeriet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014

Anti Doping Danmark. Årsrapport 2014 Anti Doping Danmark Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om Anti Doping Danmark 5 Beretning 6

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Sammenfatning Dansk eliteidræt

Sammenfatning Dansk eliteidræt Sammenfatning Dansk eliteidræt Udvikling og fremtidsperspektiver Sammenfatning Rapporten består af en konstaterende og en handlingsrettet del. Kapitlerne 1-9 er således overvejende tilbageskuende, konstaterende

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Vision og Strategi frem mod 2014

Vision og Strategi frem mod 2014 2. juli 2004 Vision og Strategi frem mod 2014 Ved Danmarks Motor Unions klublederseminar med titlen "Vision og Strategi frem mod 2014" - afholdt den 6. marts 2004 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens

Læs mere

INDHOLD FOR IDRÆTTEN OG PASSIONEN SKYDEBANEFORENINGEN DANMARK. Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4. Skydebaneforeningen Danmarks Vision...

INDHOLD FOR IDRÆTTEN OG PASSIONEN SKYDEBANEFORENINGEN DANMARK. Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4. Skydebaneforeningen Danmarks Vision... 1 STRATEGI 2020 INDHOLD Skydebaneforeningen Danmarks Mission...4 Skydebaneforeningen Danmarks Vision...4 Skydebaneforeningen Danmarks værdigrundlag...4 Skydebaneforeningen Danmarks strategiske felter...4

Læs mere

Anti Doping Danmark. Årsberetning

Anti Doping Danmark. Årsberetning Anti Doping Danmark Årsberetning Årsberetning 2014 Anti Doping Danmark Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf.: +45 4326 2550 Fax: +45 4326 2546 E-mail: kontakt@antidoping.dk Hjemmesider www.antidoping.dk

Læs mere

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement Kulturministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens strategi

Sikkerhedsstyrelsens strategi Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020 Fire år, to faser og én klar retning: Vi skal være en moderne serviceorienteret myndighed Danske virksomheder skal have Europas bedste vækstvilkår. Produktiviteten

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015

Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Mundtlig beretning Dagsorden punkt 2, DGI årsmøde 2015 Landsformand Søren Møller Liv i papirtigeren?»idrætsdeltagelsen vil være stigende alligevel«det er foreningsdeltagelsen, som kommer under pres Vil

Læs mere

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor.

Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. RAMMEAFTALE Team Danmark 2013-2016 19. juni 2013 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Team Danmark (TD) fastlægger mål for TD s virksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der gives herfor. Målene drøftes

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017

Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne. 7. marts 2017 Samarbejdsaftale om fælles udbud mellem regionerne 7. marts 2017 1. Navn og organisation 1.1 Regionernes fælles udbud organiseres under navnet Regionernes Fælles Indkøb (RFI) og består af de 5 regioner

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere