Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transkript

1 Nyhedsbrev Nr Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen i øjeblikket. Vi var Ca. 50 mand samlet over de to dage, og tilbagemeldingerne har været meget positive. Et resume af møderne er vedhæftet til sidst i dette nyhedsbrev. Organisering. Vi har i klubben siden vi startede op været enige om at alle skulle have tid til at finde ud af hvad der var op og ned i hele problematikken omkring fagligt ståsted. Dette har betydet at vi ikke har skelnet til folks faglige ståsted når de henvendte sig, og når vi sendte materialer ud. Vi kan og vil dog ikke længere forsvare overfor vores medlemmer at vi bruger tid og penge på sager for kollegaer som ikke er organiseret hos os, og vi har derfor i bestyrelsen besluttet at vi fremover kun sender fagblad, spørgeskemaer Osv. Til vores medlemmer. Kollegaer der er organiseret andre steder må så søge information og indflydelse der. Det skal understreges at vores døre og telefoner selvfølgelig altid er åbne for alle vores kollegaer uanset fagligt ståsted, hvis det gælder en kop kaffe eller en hyggesludder. Pension. Klubben har fået en henvendelse fra 738 Per Lindhart, som gerne vil påtage sig hvervet som KbaK s pensionsmand. Planen er nu at vi får klædt Per på, og så bliver han vores repræsentant i alt omkring pension. I næste nummer af vores fagblad vil emnet pension også blive berørt, og det er et område der fylder meget i Teknik og service sektoren op til OK 11.

2 OK 11. De indledende møder vedrørende OK 11 har været afholdt, og vi er i fuld gang med at klæde os på til bistå Foa i kampen for et OK resultat der gerne skulle afspejle sig i vores hverdag. Det er ikke nogen hemmelighed at vi har følt os overset de sidste par gange, og vi vil kæmpe hårdt for at det bliver Brand og ambulancefolk der bliver et af hovedtemaerne denne gang. Vi arbejder på et OK 11 skema som vil blive sendt ud til alle Foa medlemmer. Her vil man kunne komme med de ønsker og forslag man eventuelt måtte have til de kommende overenskomstforhandlinger. Alle klubbens tillidsfolk er inviteret til to seminarer der omhandler OK 11, så der skulle være mulighed for at vi bliver klædt godt på. Fagblad. Næste nummer af vores nye fagblad er lige på trapperne, og i har noget at glæde jer til. Takket være et kæmpe arbejde fra 502 Andreas som er redaktør på bladet, er det nye blad virkeligt et der hæver standarden til et hidtil uset niveau. Giv meget gerne feedback på bladet ris/ros, og husk at det er jeres blad. Har du en god ide til en artikel, så skriv den eller giv klubben besked, så laver vi den sammen. Ambulancetjenesten. Klubben har udarbejdet et spørgeskema omhandlende ambulanceturnus samt trivslen i ambulancetjenesten generelt. Vi forventer at sende skemaet hjem til jer sammen med det nye nummer af fagbladet. Skemaet skal returneres til klubben i den vedlagte svarkuvert, eller med intern post. Nordisk samarbejde. Klubben deltog i dagene marts i en KNS konference på Bymosehegn. KNS er en styregruppe der varetager kommunalt nordisk samarbejde. Denne konference var for og om kommunale brandfolk, og det var meget lærerigt at høre hvilke problemer de andre Nordiske brandfolk slås med. Der er vedhæftet et kort referat fra konferencen sidst i dette nyhedsbrev, referatet er skrevet af Asger Poulsen fra Foa i Roskilde.

3 Samarbejde landet. Vi har fået et godt samarbejde op og køre med en stor del af landets øvrige kommunale brandvæsener, og vi har fået æren af at være værter for årets landsbrandmandsmøde i september måned. Landsbrandmandsmødet kører over to dage, og vi forventer op mod 50 gæster fra de forskellige brandvæsener i landet. Det er en stor fordel at vi mødes i de officielle samarbejdsforms, da vi her har mulighed for at holde hinanden orienteret om hvad der rør sig på vores arbejdspladser. Supvagter. Som tidligere nævnt har ledelsen besluttet at udrykningskontoret selv sætter den ene af vores Supvagter ud i år. Grundet stort arbejdspres på udrykningskontoret, har man ikke kunne nå at udsætte folk til deres supvagt endnu, men udrykningskontoret forventer at starte op på det inden for den næste uge. Vi har gjort brandvæsenet opmærksomme på at vi fremafrettet forventer at blive taget med på råd hvis der ændres i måden man afvikler og planlægger Supvagter på. Dette har de taget til efterretning. Vagtcentralen. Man har på vagtcentralen oplevet en stigning i tilfælde af vogne der ved vagtens start af - prøver deres alarmknap, og det må siges at være en positiv tendens. Fra vores kollegaer på vagtcentralen lyder en opfordring til at endnu flere vænner sig til at afprøve deres alarmknap ved vagtens begyndelse. Endvidere gør de fra vagtcentralen opmærksom på at i endeligt må ringe ind hvis i står i marken og har brug for hjælp af den ene eller den karakter. Husk de er også vores sikkerhed i en ellers usikker verden. Du kan tilmelde dig dette nyhedsbrev ved at sende en mail til P.K.V. Peter Ørnbo Formand

4 Resumé fra dialogmøderne den 29 og 31/3 P.g.a. den voksende uro og utilfredshed i ambulancegruppen, valgte klubben at holde to stormøder for alle ambulancefolk, og i den forbindelse samtidig invitere Evan og Jan Kirk, så de kunne prøve at belyse nogle af de problemstillinger, som vi står overfor. Evan lagde kort ud med at fortælle at de i udrykningsafdelingen er villige til at ryste posen og se nyt på sammensætningen i udrykningstyrken. Han gjorde også opmærksom på, at uanset hvilken model vi ville ønske har det nogle konsekvenser, for hvordan vores væsen og vores hverdag vil komme til at se ud. Han gjorde også opmærksom på at det ikke længere for ham er hjerteblod at lade ildløs og ambulance være en samlet tjeneste. Det vil komme meget an på de valg vi træffer i fremtiden. Han lagde også vægt på at de værdier som fremover skal definere brandvæsenet er solidaritet og fællesskab. For tænker vi kun på os selv, vil det blive meget svært fremover, at får løst alle de opgaver vi står overfor nu og dem vi kommer til at stå overfor i fremtiden. Jan Kirk Iversen havde medbragt et slideshow hvor han skitserede de ting der er sket fra 1/9 og frem til nu, og hvilke konsekvenser det har haft for mandskabsstyringen og dermed også for mandskabet. Her lagde han specielt vægt på turnusplanerne og de omlagte vagter. Som vi alle ved ændrede ambulance tjenesten sig radikalt 1/9 og den har løbende ændret sig indtil 1/3. 1/9-09 gik vi ned kun og havde 4 beredskaber, hvilket gjorde at vi skulle have en fast gruppe til at dække de 4 biler samt en gruppe der kunne erstatte ved frafald. Dette blev dækket med de overskydende folk som vi havde for meget på døgn. På daværende tidspunkt var vi alt for mange folk i styrken, og det gjorde at mange oplevede at få fri på deres døgnvagter eller blot fik en 12 timers vagt og så derefter have fri. Disse timer blev godt skrevet indtil vi kom til 1/2-10. Den næste ændring kom allerede den 10/9-09 hvor regionen efterspurgte et beredskab. Brandvæsenet havde håbet at få et 8-20 beredskab, men regionen ville have det til at køre fra Dette medførte en ændring i erstatnings turnus igen. 1/2-10 skete der to store ændringer. Den gamle kontrakt i stt. stoppede og den nye trådte i kraft. Lige inden den nye kontrakt trådte i kraft lykkedes det brandvæsenet at få forhandlet mødetiderne om, så man først skulle møde kl i stedet for Dette gjorde også at der kom en ændring i sidste øjeblik i STT turnussen. Samtidig vidste man godt at der ville blive et problem med pauser i STT som ville være langt større end på akutambulancerne. Det tog bare noget længere tid at løse end først antaget da regionen var svær at få i tale.

5 Processen var allerede startet op i december, men der kom desværre først en løsning på det i løbet af februar så en frokost aftale kunne træde i kraft 1/3. Denne frokost aftale gjorde, at der kom en endnu en ændring i turnussen, og her føltes det som om at man fik alt for mange timer proppet ind i sin vagtplan, og det skabte stor uro i styrken. Den store ændring i timerne i turnussen, skyldtes at der før frokostaftalen var alt for lidt timer i den vagtplan der var lagt. Det var fordi brandvæsenet vidste at der på et tidspunkt ville komme en ambulance der skulle afløse til frokost. Var den ikke kommet ville dem i erstatningsturnussen komme til at skylde rigtig mange timer. Aftalen der kom i hus skulle sikre alle en pause på deres vagter uanset om det var dagvagt, aftenvagt eller weekend vagt. Lige pt. er brandvæsenet i dialog med regionen om at få aftalen til at køre som aftalt, så vi alle sammen kan være sikre på at få vores frokost. Det er brandvæsenet meget mangt påliggende at vi får vores pauser. Samtidig med at turnussen for erstatningsfolkene hele tiden blev lavet om, oplevede folk på døgn at de fik omlagt deres vagt til ambulancen, og at de nu skyldte timer for de manglede timer. Da der sidste år var planlagt restferie for februar, marts og april vidste man at, der i disse måneder, ville være en meget skæv fordeling i styrken, som ville gøre at der på nogle dage ville mangle mange og at der andre dage ville mangle få mand på ambulancerne. Samtidig ville der de forskellige dage og på de forskellige roder være en skæv fordeling til at dække de her huller. Dette medførte at mange på døgn blev omlagt til ambulance tjeneste og dermed kom til at skylde timer. Skulle dette have været minimeret skulle man have annulleret alt ferie og lavet det om, og det var der ingen der ønskede. Det blev gjort klart at fra 1/5-10 og dermed går ind i et nyt ferie år, så skulle antallet af omlagte vagter falde radikalt, og man regner ikke med at det vil blive et større problem fremover. Et stort spørgsmål var "hvorfor skal jeg skylde timer når det er brandvæsenet der ikke kan planlægge ordentligt" Der er flere grunde til dette. Den primære grund er at der ikke længere er økonomi til at "forære" folk timer når de bliver omlagt. Da vi skulle ud og fyre ambulancefolk, valgte man at fyre så få som muligt for at bevare så mange i arbejde som muligt. Dette gjorde at vi nu ligger lige præcis på det normtal der er for styrken. Det vil sige at vi er det antal vi på papiret skal være, og derfor bruger vi nu alle lønkroner på løn Før lå vi et stykke under normtallet hvilket gjorde mandskabsstyringen meget mere fleksibel, samt at der var en del lønkroner i overskud som bla. Kunne bruges på at købe folk ind på overarbejde. Lige pt. er der ingen ekstra midler til overarbejde.

6 En ikke ubetydelig konsekvens, ved at holde ildløs og ambulance tjenesterne sammen, er at der skal bruges flere mand til at besætte hver enkelt plads, hvilket gør denne ordning meget dyr, i forhold til hvis man skilte tjenesterne helt ad. Det har man dog valgt ikke at gøre, fordi det skaber en mere fleksibel styrke, samtidig med at det er det man regner med at mandskabet ønsker. Samtidig er det også dyrt, at have en ambulancemand siddende på et ildløs køretøj til en løn, der ligger over den løn en ren brandmand skulle have. Samtidig har man også valgt at man i øjeblikket besætter stt. med ambulancefolk, som også får en højere løn end en stt. assistent skulle have. Det har man valgt at gøre udelukkende for at bevare folk i arbejde. Det nemmeste og billigste ville være at ansætte brandmænd/stt. assistenter til sygetransporten og fjerne alle ambulancefolk fra stt. Et ønske fra de fleste men konsekvensen ville være at man skulle ud og fyre et tilsvarende antal ambulancefolk. Her gjorde Evan opmærksom på at det ikke længere var ham magtpåliggende at tjenesterne skulle forblive samlet. Så vi skulle gøre op med os selv hvad vi vil, for en af konsekvenserne ved at holde tjenesterne samlet, vil bla. være omlagte vagter som de dog lover, bliver minimeret kraftigt efter 1/5-10 Et andet meget vigtigt spørgsmål var om folk så kom til at arbejde for meget. Jan Kirk kunne oplyse, at der for alle medarbejdere der forretter tjeneste mere end et sted, får lavet en individuel arbejdstidsberegning et ferie år frem af gangen. Dette system der skal udregne dette er lige på trapperne, og man regner med at det er færdigt i løbet af april Så vil alle få en oversigt over deres timer et år frem, og det vil fremgå om man kommer til at arbejde for meget eller for lidt. Viser det sig at man har for mange timer vil man blive kompenseret så det ender med at alle arbejder det de skal og når arbejdstidsnormen på 1647 timer. Der blev garanteret fra ledelsens side, at der ikke er nogle der kommer til at arbejde for meget eller for lidt. Der var en del utilfredshed med den erstatningsturnus der køres i øjeblikket. Her blev man gjort opmærksom på at intet bliver ændret før efter sommerferie perioden, da det ville have alt for store konsekvenser, men at man ville kigge på det over sommeren så der kan komme et godt alternativ der evt. kan implementeres efter sommerferie perioden. Klubben er i øjeblikket i gang med at se på alternativer til den nuværende turnus Det blev oplyst at Kbak i løbet af forår/ sommer ville udsende et spørgeskema til alle ambulancefolk i Foa, hvori man kan svare på spørgsmål om bla. En fremtidig turnus. Der blev spurgt om grunden til at man ikke kunne få fri i stt. Hertil blev det gjort klart at for at minimere antallet der skal i stt hver måned, så vil man ikke kunne lægge sin sommerferie i stt og man vil heller ikke kunne få fri på aftenvagter dernede. Skal man have en udvidet mulighed for fri så kræver det flere mand i ordningen og dermed også flere måneder til den enkelte. Der er dog åbnet op for at man kan få fri et det omfang det kan lade sig gøre på dagvagterne.

7 Samtidig blev der gjort opmærksom på, at der vil komme en mulighed igennem kbinfo. at bytte sommer ferie som vi kender det med vagtbytte ordningen. Samtidig regner man med at man på sin individuelle kbinfo. konto kan komme til at se sit timeregnskab, så man selv kan se om skylder timer eller har timer til gode. Der blev også oplyst at man regner med at starte efteruddannelse for ambulancefolk op igen ude på dæmningen til efteråret. De sidste ting skal dog lige falde på plads, men som det ser ud nu bliver det i samarbejde med Frederiksberg og Roskilde brandvæsen. Jan Kirk kunne også oplyse at man har sat sig på 2 pladser på et Niv 3 kursus i Ålborg til efteråret, og at man påtænker at slå disse to stillinger op internt i løbet af sommeren. Alt i alt synes vi fra klubben side at det var to rigtig gode møder, hvor der blev belyst en masse problemstillinger, som gjorde os alle samme meget klogere på hvorfor nogle ting ser ud som de gør. Vi har også aftalt med brandvæsenet, at vi fremover vil holde et højt informationsniveau. P.K.V Thomas Brücker Næstformand

8 Resume af Konference om nordisk samarbejde blandt brandfolk. I dagene den marts 2010 var der nordisk konference i gruppen af KNSsamarbejdet for brandpersonale. Det er 4 år siden, at sidste konference blev afholdt, også på Bymose Hegn, og der var derfor en stor gensynsglæde blandt de mange faglige organisationer, der var repræsenteret. KNS præsenterede et program for de 2½ dages konference. Konferencen blev åbnet af forbundsformand Dennis Kristensen, der samtidig er ordførende for KNS. Dennis Kristensen brugte sin tid på at orientere om de overenskomster, der er ved at blive forhandlet på plads på det private område i Danmark, en orientering om, hvordan finanskrisen har påvirket vores overenskomstområder, og hvordan det vil tegne sig i forhold til den overenskomstforhandling, der skal være i efteråret 2010 og foråret 2011 på brand- og ambulanceområdet. Endvidere kom Dennis Kristensen ind på samspillet eller forholdet i forhold til det offentlige og det private og den markedsgørelse, som regeringen ønsker der skal være. Og endelige ønskede Dennis Kristensen at spørge fagene, hvad fagforbundene vil gøre for, at man kan styrke det nordiske samarbejde på længere sigt? De 4 fagforbund, der var repræsenteret ved konferencen, havde hver især udarbejdet en rapport med efterfølgende diskussion. Rapporten indeholder et generelt overblik over, hvordan de enkelte landes brandvæsener er sammensat og hvilke problemstillinger og udfordringer de enkelte fagforbund står med lige i øjeblikket. Et af de punkter, der skulle bruges tid på til diskussion, var det øgede trusselsbillede, der er mod brandpersonale ved indsats. Fra Københavns Brandvæsen gav Mads Gravesen et oplæg til efterfølgende diskussion i gruppearbejdet. Grupperne var sammensat på tværs af lande, så der blev givet forskellige input til det trusselsbillede, der er for de enkelte brandvæsener. Det er helt tydeligt, at trusler mod brand- og ambulancepersonale er størst i Danmark og Sverige. I Norge forefindes problemet absolut ikke, hvorimod i Finland kan der være problemer i forhold til ambulancepersonalet, især når der er en hel del alkohol involveret i det for den tilskadekomnes side. Om onsdagen indledtes konferencen med et emne om, hvordan man rekrutterer kvinder og personale af anden etnisk baggrund samt hvordan vi kan beholde de ældre brandfolk i tjenesten. Oplægget om kvinder i brandvæsenet var udarbejdet af 3 svenske brandpiger, der har fungeret i brandtjenesten i over 10 år. I Sverige er der i brandtjenesten 100 fastansatte kvinder. De udgør ca. 1,8 % af den samlede styrke. Et af de store spørgsmål, som det at have kvinder i brandvæsenet automatisk vil udløse er, hvad sker der på det tidspunkt kvinden bliver gravid og hvilke funktioner må hun udføre i tjenesten? I Sverige er det besluttet, gennem en lovbefaling, at kvinder ikke må foretage udrykningskørsel eller deltage i aktiv indsats fra det tidspunkt, hvor de konstateres gravide de skal med andre ord overflyttes til anden tjeneste i beredskabet. Når de ikke længere kan opretholde den tjeneste, bliver de sendt hjem på

9 sygeorlov. Det har en økonomisk konsekvens for den enkelte brandpige ved at deres løn reduceres med 20 % - de går altså ned på sygedagpengesatsen. Det er der naturligvis stor utilfredshed med blandt kvinderne, da man ikke betragter det som værende en sygdom at være gravid. Hele spørgsmålet om kvinder i udrykningstjenesten lagde beslag på hele formiddagens diskussion, da det var tydeligt, at Sverige er det land, der har den største erfaring med kvinder i udrykningstjenesten. Efterfølgende er det Danmark, der har størst erfaring, men det er primært inden for ambulancetjenesten. Onsdag eftermiddag var Preben Bonén fra Bonén og Partners inviteret til at fortælle om samfundsberedskabets sammensætning og de opgaver, der ligger inden for samfundsberedskabets varetagelse. Oplægget fra Preben Bonén skulle bruges til efterfølgende gruppearbejde, hvor deltagerne igen skulle diskutere nogle forskellige emner. Emnerne var: - Hvad kræves af redningstjenesten for at møde de nye udfordringer? - Hvad betyder de nye udfordringer for uddannelsen? - Hvad kræver udfordringer af samarbejdet med andre hvem og hvordan? - Hvilke arbejdsopgaver kommer redningstjenesten til at få i fremtiden? Gruppearbejdet blev præsenteret torsdag morgen, hvor det var helt tydeligt, at uddannelsesniveauerne er væsentligt forskellige de enkelte lande imellem. I Sverige kan man bruge 2 år på uddannelsen uden at have en ansættelse i et beredskab. Man kan endvidere uddanne sig til leder, også uden at have en uddannelse. Det vil sige, at man kan stå med en fuldt uddannet leder, der aldrig har set en ildebrand eller udført ledelse af et fuldtids professionelt brandvæsen. Finland har et lignende uddannelseskrav, hvorimod Danmark og Norge har et uddannelseskrav, der er langt mindre end de øvrige nordiske lande. Noget af det der også fyldte på konferencen, var spørgsmålet om den fysiske træning, der skal være for at kunne være i brandtjenesten. Her blev der blandt andet set på forskellen på, de forskellige fysiske krav der stilles til mænd og kvinder. Det var helt klart kvindernes opfattelse, at der ikke skulle være nogen forskel på de fysiske krav, der skal stilles til en brandmand eller brandkvinde. De krav der stilles i Sverige er væsentligt forskellige fra de krav, der stilles i blandt andet Finland. De finske krav er meget skrappe og kræver en fantastisk god fysik og kondi for at kunne gennemføre dem. Den opfordring som forbundsformand Dennis Kristensen gav i sin indledende tale blev på konferencens sidste dag diskuteret og man er enig om, at konferencer med 4 års mellemrum er for lang tid og man har derfor et ønske om, at konferencerne lægges med 2 års mellemrum. Form og indhold må de faglige organisationer drøfte, men det er vigtigt, at der er et højt fagligt niveau. Samtidig blev der fra samtlige delegationer udtrykt et ønske om, at fagligheden også blev suppleret med virksomhedsbesøg eller besøg på de lokale brandstationer. Man er samtidig også interesseret i, at konferencen går på skift landene imellem eller at der sættes fokus på et område, hvis der har været en katastrofe, som man kan søge noget faglig indsigt i, hvordan den er blevet løst på området.

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget torsdag den 9. oktober 2014 Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 16:45 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Beredskab...2 Lejre Kommune 09-10-2014

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat

Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat Referat af bestyrelsesmøde d. 17/8 2011. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmødet 10/5 TR-møde 17/5 /B 2) Godkendelse af forretningsorden for FKF s bestyrelse. (Bilag)

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever

Referat Raceledelsen for Flatcoated Retriever LEDELSESMØDE Face to Face Dato: 29. oktober 2013 Kl.: 17.00-22.00 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Ejby Til stede: Christian Brix Søndergaard, Kresten Henriksen, Susanne Tillge, Dot Preil, Afbud: Referat Bjarke

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Fællesklubben i KHC & INC

Fællesklubben i KHC & INC Københavns Postcenter fredag den 6. marts 2015. Beretning til det ordinære bestyrelsesmøde i Fællesklubben i KHC & INC Torsdag den 12. marts 2015. Nr. 2 2015 Ny lokal lokalaftale om Personalereduktioner

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt i Upsalagade 20 B, 2100 København Ø

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 27. september 2012 Referat torsdag den 27. september 2012 Kl. 8:30 i Mødelokale 2, Allerslev Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. 2 q 2012... 2 3. Anskaffelse af to nye vandtankvogne

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe Fælles beredskab REFERAT Kommunaldirektør Forum: Politisk forberedelsesgruppe Dato: 9. marts 2015 Tid: 08.00-09.00 Sted: Glostrup Rådhus, Møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet

Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Undersøgelse af plejefamiliers rammer og vilkår Servicestyrelsens konference om plejefamilieområdet Den 22. november 2010 Indhold Formål med analysen Grundlaget for analysen Hvordan bruges plejefamilier?

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Selvevaluering på Staby Efterskole

Selvevaluering på Staby Efterskole Selvevaluering på Staby Efterskole Evalueringen foregik på et pædagogisk møde over 2 timer. Med følgende struktur. 5 min information - vores forventninger PT/AM o I får 12 min til at diskutere hvert emne

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere