Indhold F R EMSKRIVNI NG AF PSO- U DGIFTE R TI L EL ME D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold F R EMSKRIVNI NG AF PSO- U DGIFTE R TI L EL ME D"

Transkript

1 F R EMSKRIVNI NG AF PSO- U DGIFTE R TI L EL ME D F O RUDS ÆTNI NGER SOM I B AS I SFREMSKRIVNI NG november 2014 Ref. SLP Forsyning j.nr. 5004/ Indhold 1. Indledning Havvind Landvind Biomasse Biogas Solceller Decentral kraftvarme Vandkraft Øvrig PSO Elprisudviklingen Samlet PSO-fremskrivning Afvigelser fra PSO-fremskrivningen fra foråret Indledning. Papiret indeholder en opdateret fremskrivning af PSO-omkostningerne, der opkræves over elprisen til VE-støtte m.m. Fremskrivningen indeholder en række betydelige usikkerheder. Herunder er den vigtigste niveauet for den fremtidige elpris og vindmølleudbygningen. PSO-fremskrivningen er baseret på forudsætningerne i den basisfremskrivning, som Energistyrelsen publicerede 27. oktober 2014 (BF2014). Der blev 19. maj 2014 udarbejdet en PSOfremskrivning baseret på forudsætninger, som er anderledes på en række punkter. Forskellen forklares sidst i notatet. PSO er den betaling, der opkræves via elprisen til forskellige former for støtte til vedvarende energi, kraftvarme m.m. Støtten opkræves via elprisen som et beløb pr. kwh (PSO-tariffen), der fastsættes af Energinet.dk og betales af alle elforbrugere, idet der dog kun betales PSO af et elforbrug op til 100 GWh pr. år og ikke af egenproduktion. Der er i sommeren 2014 vedtaget en erhvervsrettet lempelse af PSO. PSO-fremskrivningen er udarbejdet på en Excel-model udviklet i Energistyrelsen i efteråret 2013 i samarbejde med Energinet.dk. Modellen er videreudviklet i 2014, hvor der blandt andet er tilføjet bedre muligheder for gradvis indfasning og udfasning af anlæg. Side 1

2 Den generelle hjemmel til at opkræve PSO fremgår af elforsyningslovens (EFL) 8. Der opereres med følgende hovedposter i PSO-fremskrivningen: o Havvind o Landvind o Biomasse o Biogas o Solceller o Decentral kraftvarme o Vandkraft o Øvrig PSO Der er stor usikkerhed på PSO-fremskrivningen, især på grund af to forhold: Mange PSO-bidrag fastsættes i forhold til markedsprisen for el. Hvis elprisen stiger, betales mindre i PSO og omvendt. Det valgte elprisforløb har derfor stor betydning for PSOfremskrivningen. Udviklingen i PSO afhænger af hvor mange støtteberettigede anlæg, der er i drift. Udviklingen i landmøllekapaciteten, kraftværkernes biomasseudbygninger, biogasanlæg og en række andre forudsætninger om udbygning med vedvarende energi er forbundet med usikkerhed. Dermed bliver også PSO-fremskrivningen usikker. For at håndtere usikkerheden opereres med forskellige elprisforløb og udbygningstakter. Desuden skal omtales følgende forhold: En række pristillæg for forskellige anlæg beregnes ud fra forskellen mellem en maxpris og elspotprisen i det relevante prisområde. Dvs.: Pristillæg(t) = Anlægsproduktion (t)*max(0;maxpris Spotpris(t)) Denne beregning foretages af Energinet.dk time for time, hvorefter timebidragene afregnes for en periode. Loftet over støtten til landvind skal efter reglerne beregnesi forhold til et månedsvægtet gennemsnit af markedsværdien af den samlede elproduktion fra vindmøller i det pågældende prisområde. Dvs. en vind-vægtet elpris. I Energistyrelsens PSO-model antages, at den vind-vægtede elpris er 10 % lavere end det aritmetiske gennemsnit af spotprisen 1. En anden forenkling er, at der benyttes årsgennemsnitspriser af spotprisen for de to prisområder under ét. Ud fra en sammenligning af faktisk PSO i 2013 og modelberegnet PSO ser det imidlertid ud til, at forenklingerne har begrænset betydning. I det følgende gennemgås de enkelte poster hver for sig. Herunder gennemgås også den relevante lovhjemmel i hovedtræk. Energinet.dk s PSO-beregning for 2014 og 2015 er anvendt direkte. Når Energinet.dk fastsætter en PSO-tarif på baggrund af en kortsigtet prognose for PSO-omkostningerne, inkluderes såkaldt over-/underdækning. Denne medregnes ikke i PSO-fremskrivningen her. Afsnit 11 beskriver forskellige elprisudviklinger, og afsnit 12 giver den samlede PSOfremskrivning. Afsnit 13 beskriver forskellen mellem den gamle og den nye PSO-beregning. 1 De seneste 10 år har den vindvægtede elpris ligget 9,1 % lavere end spotprisen i Vestdanmark og 6,4 % lavere i Østdanmark. Tendensen er stigende. Side 2

3 2. Havvind. Havmølleparker etableres typisk efter udbud (VE-lovens kapitel 3), hvorved en elpris fastlægges, som havmølleparken modtager i en vis periode eller i et vist antal driftstimer. Men havmøller kan også etableres efter åben dør proceduren, hvor de opnår de generelle tilskud nævnt i VE-lovens 35a 2. Havmølleparkerne er i PSO-modellen modelleret individuelt. Tabel 1 nedenfor viser de enkelte parker frem til 2020 samt den støtte, der gives eller antages givet til parkerne. Park Startår MW Elpris Tillæg Periode (øre/kwh) (øre/kwh) Middelgrunden t.o.m Horns Rev I , t Rønland ,2 10 t.o.m Nysted ,6 45, t Samsø t.o.m Frederikshavn ,6 10 t.o.m Horns Rev II ,3 51, t Avedøre Holme (fase 1) ,2 25+B/B t.o.m Avedøre Holme (fase 2) ,6 25+B/B t.o.m Sprogø B/B t.o.m Rødsand II , t Anholt 2013/ , t Horns Rev (*) t (*) Kriegers Flak (*) t (*) Kystnære (*) t (*) Åben dør havmøller B/B Tabel 1. Havmølleparker med etableringsår og tilskudstyper. (*) Afregningsprisen til ikke igangsatte havmølleprojekter (Horns Rev 3 og Kriegers Flak) og kystnære møller er ikke kendt, da udbud ikke er gennemført. Tallene er derfor rent beregningsmæssige antagelser. B = balanceringsstøtte på 2,3 øre/kwh (ikke tidsbegrænset). For eksisterende havmølleparker er den konstaterede indfasning over året benyttet. For Horns Rev 3 er antaget en indfasning som i tabel 1A, Kriegers Flak i tabel 1B og de kystnære i tabel 1C. I tabel 1.D vises den antagne indfasningsprofil for åben dør havmøller. I forhold til PSO-fremskrivningen fra maj 2014 er der foretaget to ændringer som konsekvens af Aftale om tilbagerulning af FSA m.v. og lempelser af PSO fra 14. juli 2014: 1. Kriegers Flak havmøllepark er udskudt. Hvor den oprindeligt var forudsat fuldt i drift i 2020, er den nu antaget bygget med 200 MW i hvert af årene 2019, 2020 og Dette betyder, at parken først er fuldt i drift 2022, og at kun 300 MW er til rådighed i gennemsnit i 2020 mod oprindeligt 600 MW. 2. Omfanget af udbygningen med kystnære møller er reduceret fra 500 til 400 MW. 2 Støtte på 25 øre/kwh i 6600 fuldlasttimer + 5,6 MWh/m2 rotorareal, dog således at sum af markedspris og støtte højst må være 58 øre/kwh. Oven i dette et balanceringstilskud på 2,3 øre/kwh (tidsubegrænset). Side 3

4 Møllerne er beregningsmæssigt antaget installeret medio året eller jævnt fordelt over året. Dermed bliver kun halvdelen af den kapacitet, der installeres i et givet år, til rådighed i året i gennemsnit. Hele kapaciteten er først til rådighed næste år MW der installeres MW til rådighed i gennemsnit Tabel 1A. Antaget indfasningsprofil for Horns Rev 3 havmøllepark i PSO-fremskrivningen MW der installeres MW til rådighed i gennemsnit Tabel 1B. Antaget indfasningsprofil for Kriegers Flak havmøllepark i PSO-fremskrivningen MW der installeres MW til rådighed i gennemsnit ,5 287,5 400 Tabel 1C. Antaget indfasningsprofil for kystnære havmøller i PSO-fremskrivningen. Forsøgsmøllerne er placeret primo Der er en række potentielle havmølleprojekter efter åben dør princippet (dvs. med standardtilskud på 25 øre/kwh og balanceringstilskud på 2,3 øre/kwh) med en samlet kapacitet på 854 MW. En række projekter ser ud til at være så fremskredne, at det vurderes sandsynligt, at der vil komme en vis kapacitet. Der er konkret antaget en kapacitet på 50 MW i 2018, 2019 og 2020, se tabel 1D. Produktionen i 2020 bliver 0,5 TWh, hvilket øger vindandelen med 1,4 %- points MW der installeres MW til rådighed i gennemsnit Tabel 1D. Antaget indfasningsprofil for åben dør havmøller i PSO-fremskrivningen. Side 4

5 3. Landvind. Der er en række forskellige støtteordninger til landvindmøller opført på forskellige tidspunkter. Disse kan lidt forenklet forklares således: Møller etableret i perioden før 1. januar 2005 får et pristillæg på 10 øre/kwh i 20 år, dog således at sum af pristillæg og spotpris ikke overstiger 36 øre/kwh. Oven i det får møllerne et tillæg på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger. VE-lovens 38, stk Møller nettilsluttet 1. januar 2005 til 20. februar 2008 modtager et pristillæg på 10 øre/kwh i 20 år. Oven i det får møllerne et tillæg på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger. VE-lovens 38, stk. 1, 2 og 4. Møller nettilsluttet 21. februar 2008 til 31. december 2013 får et pristillæg på 25 øre/kwh i fuldlasttimer. Oven i det får møllerne et tillæg på 2,3 øre/kwh for balanceringsomkostninger. VE-lovens 36. Der er særlige støtteregler for såkaldte elværksfinansierede landmøller nettilsluttet fra 1. januar Der ydes pristillæg i 10 år, så summen af markedspris og tillæg maksimalt udgør 33 øre/kwh. Oven i dette ydes et pristillæg på 10 øre/kwh. VE-lovens 40. Møller med skrotningsbevis tilsluttet 21. februar 2008 eller senere får et tillæg på 8 øre/kwh i fuldlasttimer for det dobbelte af den nedtagne vindmølleeffekt (dette er en meget forenklet forklaring af reglerne i VE-lovens 42). Til møller op til 25 kw ydes pristillæg, således at sum af markedspris og tillæg maksimalt udgør 60 øre/kwh (tidsubegrænset). VE-lovens 41. For møller tilsluttet 1. januar 2014 eller senere ydes et tillæg på 25 øre/kwh, dog således at markedspris og tillæg ikke overstiger 58 øre/kwh tilsammen. Tilskuddet ydes til 6600 fuldlasttimer plus 5,6 MWh pr. m 2 rotorareal. Desuden gives 2,3 øre/kwh i balanceringsomkostninger (tidsubegrænset). VE-lovens 35a. Den fremtidige landmølleudbygning er forbundet med betydelig usikkerhed, idet den er afhængig af et stort antal individuelle aktører samt kommunal planlægning og godkendelse af projekter. Hertil kommer usikkerhed om konsekvenser for udbygningen af de igangværende undersøgelser af vindmøllernes helbredsmæssige konsekvenser, som har fået visse kommuner til at sætte vindmølleprojekter i bero. Antagelserne om udbygning med landvindmøller i baseres på følgende antagelser: Lokalplangodkendte vindmølleprojekter gennemføres i Halvdelen af kendte men ikke-lokalplangodkendte projekter gennemføres i Eksisterende og nye landmøller lever i 22 år, forstået på den måde at halvdelen er i drift det første år, og møllerne skrottes medio året efter 23 år. Halvdelen af de landmøller, der skrottes, erstattes af nye med højere benyttelsestid (3000 timer). Der udbygges med 50 MW/år i nye landmøller, som ikke er direkte relateret til skrottede møller. Udbygningen medfører sammen med havmølleudbygningen en samlet vindproduktion på 19,12 TWh i I Basisfremskrivning 2014 er der en vindproduktion på 19,05 TWh. Når det ikke er helt det samme, skyldes det at PSO-modellen kan regne med brøkdele af år, hvilket RAMSES p.t. ikke kan. Side 5

6 4. Biomasse. Elproduktion på biomasse modtager som hovedregel en støtte på 15 øre/kwh oven i markedsprisen. Det fremgår af VE-lovens 45. Der er dog en række biomassefyrede anlæg, der modtager støtte efter andre regler, jf. VElovens 46. Der er tale om såkaldte elværksfinansierede anlæg. Tillægget består af tre dele: 1. Et pristillæg, således at summen af spotpris og tillæg andrager 30 øre/kwh. 2. Et pristillæg oven i på 10 øre/kwh. 3. Et tons-tillæg på op til 100 kr./ton biomasse inden for en samlet beløbsramme på 45 mio. kr. Tillægget gælder i 10 år fra etablering og anvendes p.t. over for Amagerværkets blok 1, Fynsværkets blok 8 og Studstrupværkets blok 3. Efter udløbet af denne periode gælder det generelle tilskud på 15 øre/kwh. Beregningsteknisk er alle biomasseanlæg beregnet som om de får 15 øre/kwh, idet dette vurderes at være en rimelig tilnærmelse til dem, der får garanteret pris på 30 øre/kwh + 10 øre/kwh + tonstillæg. I BF2014 (der ligger til grund for den nye PSO-fremskrivning) opereres med større samlet biomasseudbygning i 2020 end i BF2012 (der lå til grund for PSO-fremskrivningen fra maj 2014). Til gengæld kommer biomasseudbygningen langsommere i gang i BF2014 end i BF2012. Ombygningerne til biomasse er beskrevet i tabel 2 nedenfor. Det bemærkes, at Randersværket og Østkraft også indgår under PSO-beregningen for Decentral Kraftvarme, men kun for så vidt angår den såkaldte kraftvarmegaranti. Side 6

7 Anlæg Biomassestartår Biomassestartår BF2012 Bemærkning Amagerværket, blok Amagerværket, blok Nyt biomasseanlæg antaget Avedøreværket, blok Godkendt af Energistyrelsen. Avedøreværket, blok Masnedøværket Slagelse Kraftvarmeværk Rønneværket (Østkraft) Maribo-Saxkøbing Kraftvarmeværk Haslev Kraftvarmeværk Esbjergværket Ingen konkrete overvejelser om biomasse Grenå Kraftvarmeværk Herningværket Fynsværket, blok 7 Lukker i 2026 BF2014 Fynsværket. blok Randersværket Måbjergværket Skærbækværket Godkendt af Energistyrelsen. Nordjyllandsværket Godkendt af Energistyrelsen. Studstrupværket, blok Godkendt af Energistyrelsen. Tabel 2. Antagelser om biomassefyrede værker i basisfremskrivning Side 7

8 5. Biogas. Der ydes støtte til el produceret ved biogas efter 43a og 43e i VE-loven. For anlæg, der udelukkende anvender biogas, ydes et tilskud, der sikrer en samlet afregningspris på 79,3 øre/kwh i Fra og med 2013 reguleres satsen årligt med 60 % af stigningen i nettoprisindekset. For anlæg, der anvender biogas i kombination med andre brændsler, ydes et tilskud på 43,1 øre/kwh i Fra og med 2013 reguleres satsen årligt med 60 % af stigningen i nettoprisindekset. Herudover ydes for alle anlæg et pristillæg på 10 øre/kwh for årene Fra og med 2016 aftrappes tilskuddet med 2 øre/kwh årligt, således at tilskuddet bortfalder helt fra og med Endelig ydes for alle anlæg et pristillæg på 26 øre/kwh i Dette pristillæg aftrappes med stigningen i naturgasprisen, således at tilskuddet fra og med 2013 nedsættes med 1 øre/kwh for hver kr./gj naturgasprisen 3 i det foregående år overstiger 53,2 kr./gj. Gasprisen for perioden 2015 og frem tages fra basisfremskrivningen. For 2014 benyttes Energinet.dk s gaspris. Der er en stigning fra 2014 til 2015 på 45 % i naturgasprisen. Denne stigning medfører, at den såkaldte ekstrastøtte1 til biogas falder fra 31 til 10 øre /kwh. Fremskrivningen af elproduktionen på biogas tager udgangspunkt i en faktisk elproduktion på biogas på 0,443 TWh i 2013 (den produktion, Energinet.dk har afregnet) og en faktisk produktion på 0,350 TWh i januar til september 2014, der omregnes til 0,466 TWh på helårsbasis. For årene 2015 og frem benyttes Energistyrelsens basisfremskrivning for så vidt angår elproduktion på biogas, idet der dog for alle årene multipliceres med 1,2 for at tage højde for, at BF2014 ligger under den produktion, Energinet.dk faktisk har afregnet i 2013 og Frem til 2020 forudsættes den samlede elproduktion på biogas at være nogenlunde uændret. Stigningen i biogasproduktionen antages at blive opgraderet til naturgasnettet, som vurderes at være selskabsøkonomisk mere rentabelt end kraftvarmeproduktion. Denne vurdering stammer fra Basisfremskrivning Energinet.dk har oplyst, at ca. 88 % af elproduktionen baseret på biogas i dag afregnes til den sats på 79,3 øre/kwh, der gives til anlæg, der udelukkende anvender biogas. Det antages også fremadrettet at gælde, at 88 % af elproduktionen baseret på biogas kommer fra anlæg, der udelukkende anvender biogas. PSO til biogas ligger noget højere i 2014 og 2015 (Energinet.dk s korttidsprognose) end i Energistyrelsens fremskrivning fra Forklaringen er, at Energinet.dk regner med en lavere gaspris, hvilket har virkning på en del af biogasstøtten, jf. ovenfor. Desuden aftrappes en del af biogastilskuddet automatisk over tid. Endvidere reduceres en del af biogasstøtten over tid, når elprisen stiger. 3 Ved naturgas-prisen forstås den daglige day-ahead slutpris i kroner pr. kubikmeter på den danske gasbørs, Nordpool Gas, omregnet til kroner pr. GJ med gassens nedre brændværdi, jf. VE-lovens 43e. Side 8

9 6. Solceller. Der ydes støtte til el produceret på solcelleanlæg efter 47 i VE-loven og efter 4 i lov nr. 900 af 04/07/2013 (Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi). De solcelleanlæg, der kan opnå støtte via PSO, falder i følgende 3 kategorier: 1. Solcelleanlæg med forhøjet støtte og på overgangsordninger 2. Solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt 3. Solcelleanlæg, der får en fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, og herefter 40 øre/kwh i 10 år. Ud over disse 3 grupper er der et stort antal eksisterende husstands-solcelleanlæg, der opererer under den årsbaserede nettomålerordning. Disse anlæg får i princippet også 60/40- afregning for eventuelt overskydende produktion, men da de kan nettoafregne på årsbasis vil den eventuelle overskydende produktion være meget begrænset. Støtte til disse anlæg indgår derfor ikke i PSO-fremskrivningen. Endelig kan der være anlæg, der ikke leverer el til nettet men udelukkende producerer til eget forbrug. Disse anlæg modtager heller ikke støtte via PSO. Som udgangspunkt får solcelleanlæg en fast afregningspris på 60 øre/kwh i de første 10 år efter nettilslutning, og herefter 40 øre/kwh i 10 år. Anlæg med forhøjet støtte Anlæg, der er nettilsluttet i perioden 20. november 2012 til 10. juni kan dog opnå en forhøjet støtte i form af en fast afregningspris på enten 90 øre/kwh, 130 øre/kwh eller 145 øre/kwh i 10 år. Satsen afhænger af anlægstype og tidspunkt for nettilslutning. Anlæg på overgangsordninger Anlæg, der nettilsluttes senere end d. 10. juni kan også opnå en forhøjet støtte, såfremt anlægsejeren kan dokumentere, at der er indgået bindende aftale om køb af anlæg med mere indenfor visse frister. Anlæg, der nettilsluttes i 2013 kan opnå faste afregningspriser på henholdsvis 90, 130 og 145 øre/kwh i en 10-årig periode fra nettilslutningsdatoen. For anlæg, der nettilsluttes i perioden reduceres afregningsprisen lineært, således at afregningspriserne er henholdsvis 66, 74 og 77 øre/kwh i 10 år for anlæg, der nettilsluttes i Puljer For perioden kan anlæg inden for en pulje på 20 MW/år søge om forhøjet støtte, forudsat de opfylder nærmere angivne krav til anlægstype m.m. Puljen for 2013 og 2014 udmøntes først i 2015 til satserne for Anlæg, der får tilsagn fra Energinet.dk indenfor 2015-puljen kan opnå faste afregningspriser på henholdsvis 78, 102 og 111 øre/kwh i en 10- årig periode fra nettilslutningsdatoen. For anlæg, der får tilsagn indenfor puljerne, reduceres afregningsprisen lineært, således at afregningspriserne er henholdsvis 66, 74 og 77 øre/kwh i 10 år for anlæg, omfattet af 2017-puljen. 4 Skæringsdatoen er dog d. 19. marts for jordbaserede anlæg, der ikke er fællesanlæg marts for jordbaserede anlæg, der ikke er fællesanlæg. Side 9

10 I PSO-fremskrivningen fra maj 2014 var der regnet med, at anlæg under puljeordningen blev opført i perioden I den nye fremskrivning er opførelsestidspunktet rykket til , idet det forventes, at anlægsejerne får tilsagn om tilskud i , men at selve opførelsestidspunktet for anlæggene ligger et stykke tid efter, at der er givet tilsagn. Afregningspriser anvendt i PSO-fremskrivningen Bortset fra husstandsanlæg med årsbaseret nettomålerafregning kendes fordelingen på anlægstyper for allerede opførte og allerede godkendte anlæg p.t. ikke, og derfor er der for alle de anlæg, der indgår i PSO-fremskrivningen som gennemsnit regnet med en afregningspris på 130 øre/kwh for anlæg opført/godkendt i 2013, faldende til 74 øre/kwh for anlæg, der opføres i For anlæg, der opføres i 2018 eller senere regnes der med en fast afregningspris på 60 øre/kwh i 10 år, og herefter 40 øre/kwh i 10 år. Som følge af, at og 2014-puljerne for puljeanlæg først udmøntes i 2015 til satserne for 2015, regnes der med 102 øre/kwh (2015-sats) for anlæg, der opføres under puljeordningen i Effektudbygning Tabel 3 viser den forudsatte effektudbygning frem til Ud over anlæg under den årsbaserede nettomålerordning, anlæg på overgangsordninger samt anlæg på puljeordningen er der for perioden 2014 til 2017 regnet med en beskeden årlig udbygning med anlæg, der afregnes efter 60/40-satsen. Det antages, at disse anlæg har en stor andel af egetforbrug (70 %), idet der kræves en høj andel af egetforbrug for at opnå en god forbrugerøkonomi i disse anlæg. Årlig udbygning i MW Bestand pr. 31/ Gl. nettomålerordning 490 Forhøjet støtte og overgangsordninger Puljer /40, ekstra udbygning *) **) 40 **) 60 **) 60 **) 60 Sum for året Akkumuleret *) Inklusiv ca. 30 MW pr. år fra og med 2016 som følge af skærpede krav til nybyggeri og inklusiv 20 MW pr. år for , som var indeholdt i politisk aftale af 13. juni **) 30 MW mere end i PSO-fremskrivningen fra foråret Tabel 3 Effektudbygning forudsat i PSO-fremskrivning. Udbygningen som følge af energikrav til nybyggeriet er et skøn udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut 6. Andele af elproduktion, der afsættes til nettet Tabel 4 viser, hvor store andele af elproduktionen fra solcellerne, der i PSO-fremskrivningen er forudsat solgt til elnettet. De 83 % for puljeanlæggene er beregnet som et gennemsnit for flere forskellige anlægskategorier med forskellige andele af el, der sælges til net. For hus- 6 En rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut angiver et skøn for udbygning med solceller i nybyggeriet på 33 MW pr. år fra og med Rapporten angiver dog, at udbygningen kan ligge i intervallet MW pr. år.. Side 10

11 standsanlæg på årsnettomålerordningen forudsættes det, at hele produktionen går til egetforbrug, og dermed er der ingen PSO-udgifter forbundet med denne kategori af solcelleanlæg. Gl. nettomålerordning 0 % Forhøjet støtte og overgangsordninger 90 % Puljer 83 % 60/40, alle anlægstyper 30 % Tabel 4 Andele af elproduktion, der forudsættes solgt til net i PSO-fremskrivning. Fuldlasttimetal For alle de anlæg, der indgår i PSO-fremskrivningen, er der regnet med et fuldlasttimetal (benyttelsestid) på 1000 timer pr. år. Denne værdi er behæftet med en del usikkerhed. Energinet.dk har igangsat et måleprojekt med henblik på at få fastlagt mere præcise værdier for fuldlasttimetal, men resultaterne heraf foreligger endnu ikke. Afslutningsvist bemærkes, at der i Basisfremskrivning 2014 er en solcelleproduktion på 1,02 TWh i I PSO-modellen er den kun 0,99 TWh. Forskellen skyldes som for vindkraften at der i PSO-modellen regnes med gradvis indfasning af anlæg, mens der i RAMSES-modellen regnes med hele driftsår. Side 11

12 7. Decentral kraftvarme. Støtten til decentral kraftvarme består af tre forskellige bidrag. Der er p.t. nogen usikkerhed om hvor længe de nuværende støtteordninger kan fortsætte i forhold til EU s statsstøtteregler, og der foregår drøftelse af, hvad der evt. skal ske som opfølgning herpå. Nedenstående antagelser kan blive påvirket heraf. Grundbeløb 1. Tidligere modtog decentrale kraftvarmeværker over 5 MW indirekte støtte i form af en treledstarif (se beskrivelsen nedenfor). For anlæg over 10 MW blev dette i 2005 ændret til et produktionsuafhængigt grundbeløb, og for anlæg mellem 5 og 10 MW blev treledstariffen erstattet af grundbeløb i Grundbeløbet er individuelt og afspejler, hvad det enkelte anlæg modtog i en historisk periode. Grundbeløbet er dog afhængigt af spotmarkedsprisen for el, således at det er maksimalt, når elprisen er under 11 øre/kwh og bortfalder, når elprisen er over 34 øre/kwh. Disse to elpriser blev indekseret frem til 2009 og herefter fastfrosset på 13,453 hhv. 41,582 øre/kwh. Også anlæg under 5 MW kan vælge at modtage grundbeløb, hvilket omkring 70 % af anlæggene har gjort. Grundbeløb 1 betales i 20 år fra nettilslutning, dog mindst til udgangen af Da de fleste decentrale anlæg er etableret før 1999, bortfalder langt størsteparten af Grundbeløb 1 med udgangen af Grundbeløb 2. Tidligere modtog en række decentrale kraftvarmeanlæg elproduktionstilskud (direkte statstilskud til elproduktionen). Dette blev i 2013 ændret til et produktionsuafhængigt tilskud, jf. elforsyningslovens 58, stk. 8). Grundbeløb 2 vurderes at kunne opretholdes frem til udgangen af Kraftvarmegarantien. Denne stammer fra en tidligere version af EFL, der muliggjorde støtte til dækning af kraftvarmeværkers nødvendige omkostninger ved lave elpriser. Kraftvarmegarantien er ændret til et pristillæg (der afhænger af elprisen) og et tilskud på 1 øre/kwh til balanceringsomkostninger (EFL 58 b). To anlæg modtager støtte via kraftvarmegarantien: Randers Kraftvarmeværk og Østkraft 7. Treledstarif. Decentrale kraftvarmeværker under 5 MW afregner til treledstarif. Der er tale om en konstrueret elpris, der svarer til langtidsmarginalomkostningerne på et kulfyret kraftværk. Elprisen varierer over tid, således at man får en spidslasttarif (p.t øre/kwh afhængigt af spændingsniveau) hverdage midt på dagen og om eftermiddagen, højlasttarif (p.t øre/kwh) i øvrig dagtid og lavlasttarif nat og weekend (p.t. omkring 20 øre/kwh). Anlæg under 5 MW på grundbeløb 1 kan vælge at gå tilbage på treledstarif og må forventes at gøre dette inden grundbeløbet 1 bortfalder. Dette er indregnet i PSO-fremskrivningen (men antagelsen er forbundet med usikkerhed i forhold til statsstøtteregler m.m.). 7 Disse to anlæg er ikke decentrale værker men håndteres beregningsmæssigt under decentral kraftvarme. Side 12

13 8. Vandkraft. Vandkraftanlæg modtager et tilskud i 20 år, således at tilskud og spotpris tilsammen udgør 60 øre/kwh (VE-lovens 47). Den samlede vandkraftproduktion i Danmark er meget begrænset: ca. 20 GWh, og PSO-betalingen derfor beskeden: knap 4 mio. kr. årligt. Vandkraft er omfattet af et støtteloft på 1,5 mio. kr. pr. anlæg (bekendtgørelse 1445 af 13/ ). 9. Øvrig PSO. PSO-betalingen omfatter en række mindre poster til forskellige formål. Disse gennemgås nedenfor. o Miljøundersøgelser for havvindmølleparker (VE-lovens 22-24). o Nettilslutning af vindmøller (VE-lovens 30). o Udglatning og balancering vind og øvrig VE (VE-lovens 52). o Grøn ordning for vind (VE-lovens 18-19). o Nettilslutning af decentral kraftvarme (EFL 67). o Udglatning og balancering af produktion fra decentral kraftvarme (EFL 59 a) o Betaling til Sikkerhedsstyrelsen (Stærkstrømslovens 25). o Meromkostninger i forbindelse med el til forbrugere tilsluttet et isoleret kollektivt elforsyningsnet (EFL 28a). Der er tale om Anholt og et par andre øer. o Betaling for kraftværkspakke (EFL 27a, stk. 1 nr. 2). Ved gennemførelsen af Elreformen i 1999 vedtog Folketinget en kraftværkspakke med støtte til kraftværkerne over 4 år. Denne blev finansieret af elforbrugerne over 10 år via PSO. Betalingen bortfaldt i løbet af o Kompensation for CO 2 afgift for elproducenter, der ikke er omfattet af CO 2 -kvoter (EFL 9b). Denne antages at bortfalde fra 1. januar 2015, jf. vækstaftalen. Det betyder en reduktion i PSO på 150 mio. kr. årligt i forhold til PSO-fremskrivningen fra maj o Forskning & Udvikling (EFL 28, stk. 2 nr. 1 samt 29). o Tab på debitorer (EFL 71). o Brændselsberedskabslagre (EFL 30). De to største bidrag er nettilslutning og forskning. Nettilslutning falder lidt frem mod Det gælder også forskning, idet FORSK-VE ordningen antages at udløbe i Størrelsen af de forskellige PSO-beløb er estimeret af Energinet.dk. Side 13

14 10. Elprisudviklingen. Den fremtidige elpris har som nævnt stor betydning for PSO-fremskrivningen. I BF2014 indgår en elprisprognose i tre varianter. Ud over disse tre prisvarianter er anvendt en med konstant elpris på 2013-niveau for at kunne sammenligne med PSO-fremskrivningen fra maj Denne tager udgangspunkt i den konstaterede elpris for 2013, som i aritmetisk gennemsnit var 29,3 øre/kwh (vægtet dansk områdepris 8 ). Herudover regnes på Energinet.dk s elprisfremskrivning, der fra ligger højere end Energistyrelsens. De 5 elprisforløb: 1. Beregnet elpris med høj CO 2 -kvotepris (kvotepris som i World Energy Outlook). 2. Beregnet elpris lav CO 2 -kvotepris (kvotepris som i dag). 3. Beregnet elpris med CO 2 -kvotepris som antaget af Europa-Kommissionen. 4. Elprisen antages fremover at vokse med inflationen fra 2013-niveau. 5. Energinet.dk s elprisprognose fra september De 5 elprisforløb vises i figur 1 nedenfor. Figur 1. De 5 elprisforløb, der regnes på i PSO-fremskrivningen. 8 Priser for DK-Øst og DK-Vest vægtes med hhv. 40 % og 60 % ved beregning af en pris for hele Danmark. Side 14

15 11. Samlet PSO-fremskrivning. I figur 2-6 samt tabel 5-9 vises samlet PSO-udgift i faste 2014-kr. i perioden med de 5 elprisforløb omtalt i forrige afsnit. Figur 2. PSO-udgifter i faste 2014-priser med elpris svarende til høj CO 2 -kvotepris. PSO i 2014-priser Havvind Landvind Vind MiljøvenligEl ØvrigVE DKV Biomasse Biogas Solceller AndenVE ØvrigPSO Aftale_ Total Tabel 5. PSO-udgifter i faste 2014-priser med elpris svarende til høj CO 2 -kvotepris. Side 15

16 Figur 3. PSO-udgifter i faste 2014-priser med elpris svarende til EU s CO 2 -kvotepris. PSO i 2014-priser Havvind Landvind Vind MiljøvenligEl ØvrigVE DKV Biomasse Biogas Solceller AndenVE ØvrigPSO Aftale_ Total Tabel 3. PSO-udgifter i faste 2014-priser med elpris svarende til EU s CO 2 -kvotepris. Side 16

17 Figur 4. PSO-udgifter i faste 2014-priser med elpris svarende til lav CO 2 -kvotepris. PSO i 2014-priser Havvind Landvind Vind MiljøvenligEl ØvrigVE DKV Biomasse Biogas Solceller AndenVE ØvrigPSO Aftale_ Total Tabel 7. PSO-udgifter i faste 2014-priser med elpris svarende til lav CO 2 -kvotepris. Side 17

18 Figur 5. PSO-udgifter i faste 2014-priser med 2013-elpris. PSO i 2014-priser Havvind Landvind Vind MiljøvenligEl ØvrigVE DKV Biomasse Biogas Solceller AndenVE ØvrigPSO Aftale_ Total Tabel 8. PSO-udgifter i faste 2014-priser med 2013-elpris. Side 18

19 Figur 6. PSO-udgifter i faste 2014-priser med Energinet.dk s elprisprognose. PSO i 2014-priser Havvind Landvind Vind MiljøvenligEl ØvrigVE DKV Biomasse Biogas Solceller AndenVE ØvrigPSO Aftale_ Total Tabel 9. PSO-udgifter i faste 2014-priser med Energinet.dk s elprisprognose. Side 19

20 I tabel 10 nedenfor vises PSO-udgiften i 2020 ved de 5 forskellige elpriser. PSO 2020 Elpris med høj kvotepris Elpris med EU kvotepris Elpris med lav kvotepris 2013-elpris ENDK-elpris Havvind Landvind Vind MiljøvenligEl ØvrigVE DKV Biomasse Biogas Solceller AndenVE ØvrigPSO Aftale_ Total Tabel 10. PSO i 2020 (faste 2014-priser) ved forskellige elpriser. Side 20

21 12. Afvigelser fra PSO-fremskrivningen fra foråret I forhold til PSO-fremskrivningen fra 19. maj 2014 er der sket en række ændringer. Disse illustreres i tabel 11 for Den samlede reduktion af PSO bliver på knap 2,8 mia. kr. i 2020 i forhold til fremskrivningen fra maj (mio kr.) 19. maj 2014 Nu Difference Havmøller Landmøller Decentral kraftvarme Biomasse Biogas Solceller Øvrig VE Øvrig PSO Lempelser Samlet PSO Tabel 11. Samlet PSO-udgift 2020 i faste priser for gammel og ny PSO-fremskrivning. Gammel fremskrivning er beregnet ved fast 2013-elpris. Ny fremskrivning er beregnet med elpris ved EU-kvotepris. Forskellene mellem den gamle og den nye PSO-fremskrivning beskrives nedenfor: Havmøller: Tilbagerulningsaftalen (Aftale af om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO) udskyder idriftsættelsen af Kriegers Flak havmøllepark med 2 år. Hertil kommer reduktion af kapaciteten i kystnære møller fra 500 til 400 MW. Landmøller: Omkostningerne til landmøller er 191 mio. kr. lavere end i den gamle PSO-fremskrivning. Der er en række forskellige forklaringer: Den gamle PSO-model ikke kunne regne på gradvis indfasning af møller og heller ikke på tilskud der blev opbrugt midt i et år, mens den nye kan. Der var desuden en mindre fejl i den gamle fremskrivning, der medførte, at visse gamle møller beregningsmæssigt fik tilskud lidt for længe 9. Der er desuden i den nye fremskrivning 20 mio. kr. mindre til nettilslutning og balancering. I forskellen på 191 mio. kr. er ikke indregnet de 30 mio. kr. besparelse på landmølle-pso i 2020, som er forudsat i Tilbagerulningsaftalen, da disse ikke er konkretiseret 10. PSO til decentral kraftvarme er reduceret i forhold til den gamle PSO-fremskrivning, idet det nu er forudsat, at grundbeløb 2 bortfalder ved udgangen af Biomasse: Mængden af biomasse til el i basisfremskrivningen fra oktober 2014 er højere i 2020 end i basisfremskrivningen fra Derfor er PSO også højere. Biogas: Der er en lille stigning på grund af lavere naturgaspris i basisfremskrivning 2014 end i PSO-fremskrivningen fra maj Solceller: Stort set uændret. Den lidt lavere PSO skyldes, at solcellerne nu indfases gradvist over året, mens de i den gamle fremskrivning blev indfaset primo året. Desuden blev der i den gamle PSO-fremskrivning regnet med, at solcelle-el kun havde en værdi på 90 % af markedsprisen. Nu regnes med 100 %. 9 Tilskuddet skulle være udløbet efter 20 år men blev fejlagtigt beregnet i 22 år. 10 Besparelsen er på 100 mio. kr. over perioden frem til Side 21

22 Øvrig VE: Stort set uændret. Øvrig PSO: Den væsentligste forskel ligger i, at den PSO-finansierede tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion bortfalder som følge af Tilbagerulningsaftalen. Dette giver i den nye PSO-fremskrivning en besparelse på 150 mio. kr. fra og med Lempelser: I Tilbagerulningsaftalen blev aftalt erhvervsrettede lempelser af PSO samt lempelser målrettet elintensive og energiintensive virksomheder. Aftalen blev indgået efter udarbejdelse af den gamle PSO-fremskrivning. For vindmøller, biogas og solceller er der desuden en effekt af, at den elpris, der ligger i basisfremskrivningen med EU-kvotepris, er en anelse lavere end 2013-elprisen, som blev anvendt i maj Side 22

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014

Indhold. FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 FREMSKRIVNING AF PSO-UDGIFTER 19. maj 2014 j.nr. 5004/5012-0001 Indhold 1. Resumé.... 1 2. Indledning.... 2 3. Havvind.... 4 4. Landvind.... 6 5. Biomasse.... 8 6. Biogas.... 10 7. Solceller.... 11 8.

Læs mere

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014

- O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 F REMSKR IVNI N G AF PSO -OMKOSTNI N GER - O P D A T E RING A F F REMSK R IVNI N G F R A N OVEMBER 2 014 17. marts 2015 Ref. IMR Center for Klima og Energiøkonomi Opdateret fremskrivning af PSO-omkostninger

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato 17. marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017

Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Notat om PSO-fremskrivning ifm. Basisfremskrivning 2017 Kontor/afdeling Systemanalyse Dato -22. juni 2017 J nr. 2017-2206 Indhold Introduktion... 2 PSO-fremskrivningens metode... 2 Usikkerhed i elprisen

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark

Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark Til Energinet.dk Markedets aktører Fremtidig vindkapacitet på land for Vest- og Østdanmark 1. Indledning Dette notat beskriver kort den forventede udvikling i vindkapaciteten på land i Danmark samt de

Læs mere

Omkostninger ved VE-støtte

Omkostninger ved VE-støtte Omkostninger ved VE-støtte Baseret på Miljø og Økonomi, 2014 (den miljøøkonomiske vismandsrapport) John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat 29. August 2014 Energipolitiske rammer EU har mål og virkemidler

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Marts 2015 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2014 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2014 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2014 - Antal

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat Februar 2016 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978-2015 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav, 1991-2015 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004-2015 -

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10

Elpris... 6. Tilskud til vedvarende energi og decentral kraftvarme... 8. Samlede PSO-udgifter... 9. Tilskud til havvind... 10 Notat om opdateret PSO-fremskrivning til brug for udgiftsskøn ifm. sagen om overflyttelse af PSO til finansloven Kontor/afdeling Center for klima og energiøkonomi Dato 29. april 2016 J nr. 2016-1792 /IMR

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Solcellestatistik oktober 2016 1. Introduktion og opsummering af udviklingen siden sidste månedsstatistik Månedsstatistikken

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

Decentrale kraftvarmeanlæg

Decentrale kraftvarmeanlæg Energiforsyningsområdet 2. udkast 11. maj 2004 J.nr.: Ref.: hla Beregning af ny støtte til decentrale kraftvarmeanlæg mv. I det foreliggende udkast til lovforslag fremgår den fremtidige støtte til decentrale

Læs mere

Status for vindkraftudbygningen i Danmark

Status for vindkraftudbygningen i Danmark Statusnotat februar 2012 Status for vindkraftudbygningen i Danmark 1. Antal nye vindmøller, 1978 2011 2. Nettotilgang MW, fordelt på land og hav 1991 2011 3. Til - og afgang af vindmøller, 2004 2011 -

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 20. januar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: Carsten Christensen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Indledning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: ILA Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-18.0 06-11-2013 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Indledning Folketinget har den 28.6.2013 vedtaget to lovforslag omhandlende

Læs mere

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«.

Forslag. til. 3. I 29, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter»energi-, forsynings- og klimaministeren«:», jf. dog stk. 4«. Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Frister for opnåelse af tilsagn om og ansøgning om udbetaling af støtte efter den grønne ordning og ordningen for elektricitet fra små

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016

Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 2016 Støtte til biogas høj eller lav? Copenhagen Economics Temadag i Brancheforeningen for Biogas, 7. marts 216 Sammenligning af rammevilkår til biogas og havvind Danmark er i gang med en omstilling af energisystemet,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning

Notat. Tolkning af nye regler for solcelleanlæg. Relevant lovgivning Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: EDR Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-8340-22.0 27-02-2015 Tolkning af nye regler for solcelleanlæg Relevant lovgivning Nye regler for solcelleanlæg trådte i kraft den

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017

LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 LOV nr 744 af 01/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-, og Bygningsmin., Energistyrelsen, sagsnr. 2014-2976

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til rapporten National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, juni 2010.

1 Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til rapporten National Handlingsplan for Vedvarende Energi i Danmark, juni 2010. NOT AT Natio na l Handlingsp la n fo r Vedvarend e E n ergi fr em t i l 2020 22.juni 2010 J.nr. 2104/1164-0004 Ref. BJK/Projektgruppen VE- U DBYGNI NGEN I B AS I SF RE MSKRIVNI NG 2010 (B F 2010) 1 Indledning

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd

Retningslinjer for dansk landvind. Notat fra Det Økologiske Råd Retningslinjer for dansk landvind Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Der er behov for en akut overgangsordning med regler for dansk landvind, hvis ikke den danske udbygning med landvind skal gå helt i

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 19 Offentligt Solcellestatistik juli 2016 Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 5.oktober 2016 J nr. 2014-1453 TKB/LSR 1. Introduktion

Læs mere

Kun boliger vil få støtte til solceller

Kun boliger vil få støtte til solceller Kun boliger vil få støtte til solceller Partierne bag energiforliget sætter nu et loft på 20 MW solceller om året, der kan opnå den forhøjede støtte. Det skal sikre en jævn og økonomisk ansvarlig udbygning

Læs mere

Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg

Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 2014 var et møgår for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeanlæg. Nye tal viser at fuldlasttimerne endnu engang er faldet på de naturgasfyrede decentrale

Læs mere

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser

1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag. 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser John Tang ANALYSER 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 6. Fremtidigt tilskud til landvind 1. UDVIKLING I AFGIFTS- OG TILSKUDSGRUNDLAG Optimalt beskatningssystem

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 316 Offentligt Til høringsparterne Kontor/afdeling Center for Energiressourcer Dato 30. juni 2017 Høring over lovforslag om ændring af lov

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk

Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Workshop og temadag om solceller Teknologisk Institut d. 24. november 2014 Flemming V. Kristensen fvk@energimidt.dk Dagsorden Orientering om solcellelovgivningen Et bud på indhold og tidsplan Perspektiverne

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Reduceret støtte til husstandsvindmøller

Reduceret støtte til husstandsvindmøller - 1 Reduceret støtte til husstandsvindmøller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Kort før jul vedtog Folketinget nye regler om støtte til husstandsvindmøller. Med lovændringen indføres en aftrapningsordning,

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Analyseforudsætninger 2016

Analyseforudsætninger 2016 Analyseforudsætninger 2016 Workshop d. 1. april 2016 Kasper Nyborg, Systemanalyse 1 Velkommen Årlig workshop To hovedpointer på dagsorden 1) Analyseforudsætninger 2016 2) Temaemne: Scenarier Proces ændringer

Læs mere

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk

Støtte til solceller og husstandsmøller. Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Støtte til solceller og husstandsmøller Kristian Havskov Sørensen khs@ens.dk Disposition Introduktion Status EU statsstøtte Overgangsordninger 20 MW puljen Tilpasninger til EU s nye statsstøtteregler Husstandsmøller

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009

Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 Forskrift E: Miljøvenlig elproduktion og anden udligning 2009 Juli 2009 Rev. 1 n. 2007 n. 2007 Feb. 2007 Feb. 2007 DATE MBN-MRP HEP HEP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 255855-06

Læs mere

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering Orientering om status på HOFOR's havvindmøllestrategi

Læs mere

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger

Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Eksempler på brug af beregningsværktøj: Samfundsøkonomi ved forskellige energiløsninger Som et element i værktøjet til bæredygtig byudvikling, der kan ses i sin helhed på www.realdaniaby.dk/værktøj til

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15. Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) til Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Diskussionsoplæg om VE-støtte. 1. Indhold. 2. Hovedkonklusioner. ENK/4/5.b. 1. Indhold Hovedkonklusioner... 1

Diskussionsoplæg om VE-støtte. 1. Indhold. 2. Hovedkonklusioner. ENK/4/5.b. 1. Indhold Hovedkonklusioner... 1 ENK/4/5.b 6. oktober 16 Diskussionsoplæg om VE-støtte 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Hovedkonklusioner... 1 3. Ramme fra Energikommissionens kommissorium... 2 4. Situationen i dag... 2 5. Præmisser for

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 80 Offentligt Notat Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene?

Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Hvordan får Danmark mest vind og sol for pengene? Dato: 14-8-217 vil gerne rose regeringen for at have afsat 1,3 mia. kr. til udbygning med vind og sol i de kommende år. De penge kan der blive god brug

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere