Bilag. Integrationsplan 2016 samt status på Integrationsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Integrationsplan 2016 samt status på Integrationsplan 2015"

Transkript

1 Bilag Integrationsplan 2016 samt status på Integrationsplan 2015 Bilag til Integrationsplan 2016 inklusive status på Integrationsplan 2015 er et administrativt arbejdsredskab, der skal sikre at medarbejderne ved Skanderborg kommune arbejder målrettet efter visionerne i Skanderborg kommunes Integrationspolitik. Dokumentet er formet som en række logiske modeller bygget op omkring udvalgte fokusområder på Integrationsområdet. De udvalgte 6 fokusområder går igen fra Integrationsplan 2015

2 Indhold Fokusområde 1 Modtagelse af flygtninge... 2 Status på Fokusområde 1: Modtagelse af flygtninge... 4 Fokusområde 2 Boliger til flygtninge... 6 Status på fokusområde 2 Boliger til flygtninge... 8 Status på fokusområde 3 Beskæftigelse Fokusområde 4 Uddannelsesparathed Status på fokusområde 4 Uddannelsesparathed Fokusområde 5 Børn og unges fritidsdeltagelse Status på fokusområde 5 Børn og unges fritidsdeltagelse Fokusområde 6 Sundhed Status på fokusområde 6 Sundhed

3 Fokusområde 1 Modtagelse af flygtninge Projektejer: Beskæftigelse og Sundhed Indsatsdel Ressource Aktivitet Præstation Kortsigtede effekter Mellemlange effekter Langsigtede effekter Internt: Alle medarbejdere i kommunen, der er i berøring med flygtninge i løbet af de første 3 år efter ankomst til kommunen Beskæftigelse og Sundhed Børn og Unge Ældre og Handicap Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Byråds og direktionssekretariatet Teknik og miljø Styregruppe Modtagelse Fortsat fokus på udviklingen af en stærk tværfaglig praksis herunder den fortsatte tætte dialog med civilsamfundet omkring integrationen af borgerne Fortsat udvikling af introduktionsforløbet, kursus, praktik etc. Fortsat fokus på implementeringen af indsatsplanen, den koordinerende handleplan for familiens integration i Skanderborg kommune. (Integrationsplan jf. Integrationslovens 15 a) Fælles tværfaglig opkvalificering/efteruddannelse v. Interview og analyse af modtagelsen At sikre borgeren en koordineret, helhedsorienteret og bredspektret indsats. At sikre borgeren et introduktionsforløb, der bidrager til tryghed, integration og følelsen af indflydelse på eget liv det aktive medborgerskab. At sikre den tværfaglige koordinering og at alle ansatte i det tværfaglige felt støtter op om de andres indsatser mod et fælles mål Måle vores indsats på borgerne identificere udfordringer og justere indsats. Den enkelte borger opnår tryghed. Indikator: Interview og spørgeskemaundersøgelse vil vise, om de nye borgere føler sig trygge. De voksne, den unge og børnene motiveres til at integrere sig. Indikator: Borgerne tager initiativ til at mestre eget liv. Eksempelvis deltagelse i foreningsliv, søger selv bolig, praktik etc. Alle nye flygtninge er trygge. Alle nye flygtninge kan håndtere de integrationsudfordringer som de møder. Målsætningerne på integrationsområdet opfyldes: -Større livskvalitet for den enkelte borger. -Børn, unge og voksne er velintegreret. -Forældrene forstår og evner at bakke deres børn op i deres udvikling og læring. -Opnår adgang til uddannelse. -Bliver selvforsøgende via beskæftigelse. -Forstår, respekterer og oplever et tilhørsforhold til kommunen og lokalområdet. 2

4 Samarbejdspartnere; Integrationsråd Skanderborg Aktive borgere/frivillige på flygtningeområdet Kvartalsvise styregruppemøder Kontinuerlig dygtiggørelse i forhold til modtagelsen af de nye borgere med afsæt i borgerens perspektiv. Koordinere indsatsen -Deltager aktivt i kultur- og fritidslivet. Sprogcenter Midt 3

5 Status på Fokusområde 1: Modtagelse af flygtninge Præstation Kortsigtede effekter Indikatorer Status Grafisk fremstilling At koordinere den tværgående indsats i den treårige integrationsperiode. At sikre den nyankomne flygtning/familie hjælp til praktiske gøremål; oprettelse af NEM konto, skolestart, indkøb etc. Den nyankomne flygtning bliver hurtigst muligt klædt på til at kunne mestre eget liv træffe beslutninger på egne og familiens vegne. Sikre et samarbejde, der danner grundlag for en vellykket integration Den enkelte borger opnår tryghed. De voksne, den unge og børnene motiveres til at integrere sig. Indikator: Interview og spørgeskemaundersøgels e vil vise, om de nye borgere føler sig trygge. Indikator: Borgerne tager initiativ til at mestre eget liv. Eksempelvis deltagelse i foreningsliv, søger selv bolig Interviewundersøgelse: I løbet af år 2015 blev der foretaget 5 interview. Forsøgsvis erstattes stikprøveinterviewene nu med en større interviewundersøgelse i december Her er udvalgt borgere, der enten er nyankomne, eller har været i kommunen i henholdsvis 3,6 og 12 mdr. Undersøgelsen bearbejdes og præsenteres primo De første interview indikerer, at borgerne føler sig trygge i Skanderborg kommune, samt at de har tillid til at kommunen gør sit bedste for at sikre borgerne et godt liv under svære omstændigheder. Styregruppemøder: De kvartalsvise styregruppemøder er gennemført som planlagt. Leder af Ydelseskontoret er blevet inddraget i styregruppen med henblik på yderligere sikring af tværfaglig udvikling og koordinering. At gennemføre en sundhedsfremmend e indsats, der fokuserer på både fysiske og psykiske problemstillinger (herunder PTSD). Mentorordning ved ankomst til kommunen: En evaluering af mentorordningen i 2. kvartal 2015 viste et behov for yderligere koordinering og klare aftaler mellem mentor, Skanderborg kommune samt frivillige. Disse 4

6 Bredt perspektiv og rød tråd på indsatserne for hele familien. Optimering af indsatsen med den første modtagelse. Understøtte det tværfaglige samarbejde og koordinering Måle vores indsats på borgerne identificere udfordringer og justere indsats Koordinere indsatsen Kontinuerlig dygtiggørelse i forhold til modtagelsen af de nye borgere med afsæt i borgerens perspektiv aftaler er efterfølgende indgået og vil løbende blive evalueret. Koordinerende sagsbehandler og implementeringen af familiens handlingsplan: Der er udviklet en første version til en handleplan. Implementeringen påbegyndes ultimo Fortsat udvikling af det tværfaglige samarbejde vedr. koordinering af sager mellem fagsekretariater. Introduktionskurset er ét af de steder, hvor vi måler på borgerne. Det gør vi via spørgeskemaer. Følgende diagram er fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført i september 2015 Diagrammet viser, at de adspurgte kursister føler, at kurset bidrager til at de føler sig mere trygge i det danske samfund. 45 % svarer at kurset bidrager meget og yderligere 34 % svarer at det bidrager en del. Fra introduktionskursus: Giver den viden, du får på kurset, dig en større følelse af tryghed i det danske samfund? 45% 0% 3% 18% 34% Hjælper den information, du får på kurset med til, at du nemmere kan klare dig selv? 0% 3% 1. Meget lidt 2. Lidt 3. Middel 4. En del 5. Meget I det andet diagram kan man se, at 60 % af kursisterne svarer at kurset en del eller meget bidrager til at de nemmere kan klare sig selv. 34% 37% 1. Meget lidt 2. Lidt 3. Middel 4. En del 26% 5. Meget 5

7 Fokusområde 2 Boliger til flygtninge Projektejer: Byråds- og direktionssekretariatet Indsatsdel Ressource Aktivitet Præstation Kortsigtede effekter Mellemlange effekter Langsigtede effekter Byråds- og direktionssekretariatet Øvrige: Boligforeninger Private udlejere Boligstyregruppen Beskæftigelse og Sundhed Børn og Unge Ældre og Handicap Teknik og Miljø Økonomi Indgåelse af aftale med boligforeninger Indgåelse af aftaler med private udlejere Udarbejdelse af strategi for boligplacering af flygtninge. Med de kommende ændringer i lovgivning (herunder planloven). Inddrage borgerne i forhold til at finde egen bolig. Der tilbydes hjælp til at blive skrevet op i boligforeningerne ved ankomst til kommunen Planer om udviklingen af en Åben boligrådgivning på Jobcentret. I kommunikationen med borgeren lægges der vægt på værdien i at finde en bolig, der matcher egne ønsker og behov fremfor at vente på kommunens tilbud. Det styrende kriterium for boligplacering af flygtninge i 2016 vil være, at udgifter til boligen harmonerer med borgerens/ familiens indtægt. Dernæst at der er adgang til offentlig transport. Aktuelt mangel på permanente boliger. Den konkrete strategi er derfor: Enlige: Forbliver midlertidigt boligplaceret på selvstændigt værelse, til der opnås økonomisk råderum til at betale for egen bolig. Uledsagede unge er en særlig målgruppe, og en stigning i antallet af visiterede uledsagede, betyder at der arbejdes på boliger, med pædagogisk støtte i forbindelse med Udgifter til boligen matcher borgerens indtægt Der er adgang til offentlig transport. Ghettodannelse hindres og indsatsen fremmer muligheden for en øget integration af både danskere og borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund i Skanderborg kommunes forskellige boligområder. Nye flygtninge placeres i områder med integrationspotentialer Nye flygtninge placeres i højere grad permanent fra start. Borger får i højere grad indflydelse på eget liv Borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er sikret mulighed for at deltage aktivt på lige fod med andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, religiøse og kulturelle liv. 6

8 På introduktionskursus undervises i opskrivning i boligforeninger og der ydes hjælp hertil. boligplacering. Familier: Familier skal boligplaceres permanent ved ankomst. Vedr. midlertidig indkvartering: Midlertidig indkvartering i kommunalt ejede ejendomme, da de kan indrettes fleksibelt efter behov og evt. også til andre formål end flygtninge. Sekundært privat indkvartering. Som 3. mulighed kan vandrehjem tages i brug. 7

9 Status på fokusområde 2 Boliger til flygtninge Præstation Kortsigtede effekter Indikatorer Status Grafisk fremstilling At skabe fleksibilitet og boligvalgmuligheder At øge udbuddet af boliger til flygtninge. At bidrage til at borgeren selv får en valgmulighed i forhold til bolig Nye flygtninge placeres i områder med integrationspotentialer. Nye flygtninge placeres i højere grad permanent fra start Borgeren får i højere grad mulighed for indflydelse på eget liv Nye flygtninge placeres i områder med integrationspotentialer Nye flygtninge placeres i højere grad permanent fra start. Indikator: Borger bidrager selv til at finde en bolig. Der har siden 2014 været stor mangel på permanente boliger, hvilket i praksis betyder: At det i ikke har været muligt at leve op til den tidligere vedtagne strategi for boligplacering. Eksempelvis er både Stilling, Låsby, Hårby, Hylke og Gl. Rye nu også inddraget. At flygtninge oplever flytninger mellem midlertidige boliger At flygtninge opholder sig længe i en midlertidig bolig At boligerne ikke altid tager hensyn til offentlig transport og skole, mv. Det styrende kriterie har således været, at udgifter til boligen harmonerer 8

10 borgerens/familiens indtægt. I 2015 er der nedsat en boligstyregruppe med det formål at sikre at der fremskaffes det nødvendige antal boliger til flygtninge i Skanderborg. I forhold til permanent boligplacering har kriteriet om at udgiften til boligen matcher borgerens/familiens indtægt, været efterlevet i Dette udfordres vi på fremadrettet, som konsekvens af den nye integrationsydelse. Oversigt over boligplacering i 2015: Midl. Perm. Ingen 1% 27% 72% (Den ene procent udgør en borger, der er placeret på efterskole). Det er i 2015 blevet prioriteret at boligplacere familier med børn permanent ved ankomst til kommunen. Dette er lykkedes i alle tilfælde. I 2015 er det lykkedes at boligplacere permanent ved ankomst i 27 % af modtagelserne. 9

11 Fokusområde 3 Beskæftigelse Projektejer: Beskæftigelse og Sundhed Indsatsdel Ressource Aktivitet Præstation Kortsigtede effekter Mellemlange effekter Langsigtede effekter Beskæftigelse og Sundhed -Kompetencecenter Skanderborg Projekt PIP/AU 1 Projekt dansk+/as Øvrige: Sprogcenter Midt Virksomheder Uddannelsesinstitutioner Erhvervsmentorer Aktiv og fokuseret deltagelse i praktik, på sprogskoler og på introduktionskursus målrettet konkrete jobåbninger via branchepakker Implementering af branchepakkeforløb for de nyankomne Uddannelsesforløb ved ISS og buschaufføruddannelsen målrettet målgruppen Fokus på jobrettet dansk Tæt dialog med lokale virksomheder Etablering af At borgerne indgår i målrettede praktikforløb rettet mod konkrete jobåbninger Flere borgere er selvforsørgende gennem uddannelse eller beskæftigelse Synlige mål og meningsfuld aktivering for borgerne Målrettet opfølgning og synlige mål for borgerne på avenue og værdicentralen Støtte til tilknytningog fastholdelse på arbejdsmarkedet På kort sigt er det vores mål, at alle borgere er aktive i meningsfylde, målrettede aktiviteter i praktik, på sprogskole og på introduktionskursus hurtigst muligt efter ankomst Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse reduceres Unge med flygtningeog indvandrerbaggrund er tilknyttet arbejdsmarkedet på lige fod med kommunens øvrige unge Primært: Alle borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er i uddannelse eller beskæftigelse enten ordinært eller gennem løntilskud, virksomhedspraktik o. lign. Sekundært: At resterhvervsevne udnyttes i fleksjob eller at forsørgelsesevne afklares. Borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund er selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse 1 PIP = Projekt IntegrationsPålæg 10

12 sprogmentor ordning på udvalgte virksomheder til nyankomne flygtninge samt borgere fra Projekt PIP Anvendelse af erhvervsmentorer Udmøntning af målsætning i Beskæftigelsesplan En sammenhængende indsats for borger/familie Borgerne aktiveres i brancher med reelle jobmuligheder på sigt 2 Målsætning Beskæftigelsesplan 2016 Målsætning: at der i december 2016 maksimalt skal være 425 modtagere af kontanthjælp under integrationsprogrammet. 11

13 Status på fokusområde 3 Beskæftigelse Præstation Kortsigtede effekter Indikatorer Status Grafisk fremstilling At fastholde en høj aktiveringsgrad gennem uddannelse eller beskæftigelse Evaluering af Introduktionskursus på Avenue Målrettet og praksisnær danskundervisning Den koordinerende sagsbehandler sikrer sammenhæng og rød tråd i borgerens forløb Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse reduceres Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund er tilknyttet arbejdsmarkedet på lige fod med kommunens øvrige unge. En sammenhængende indsats for borger/familie Gennemsnitlig aktiveringsgrad i 2015 Den gennemsnitlige aktiveringsgrad for 2015 har været på 72 % mod 63 % i Ud af de 72 % er de 13 % virksomhedsrettet og de 87 % procent udgør øvrige aktiviteter. Antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse Når man ser på Skanderborg kommune i sammenligning med klyngen, har vi haft en stigning i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Grafen siger dog ikke noget om, om det er borgere under Integrationsloven eller almene kontanthjælpsmodtagere med flygtninge- eller indvandrerbaggrund under LAB. 75% 70% 65% 60% 55% Jan 2015 Feb Mar 2015 Apr 2015 Skanderborg Maj 2015 Jun 2015 Jul 2015 Klyngen Aug 2015 Sep

14 Index - Januar 2014 = 100 jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 Antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven Figuren viser, at Skanderborg Kommune har haft en væsentligt større stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet end gennemsnittet blandt klyngekommunerne. I august 2015 havde Skanderborg Kommune 252 kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Det kan altså indikere at stigningen i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse sammenlignet med klyngen blandt andet skyldes, at vi har modtaget flere nye flygtninge. Antal kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet i Skanderborg Kommune og sammenlignelige kommuner Klyngekommuner Måned Index Skanderborg At sikre at borgerne kommer på det ordinære arbejdsmarked hurtigst muligt og senest inden 6 uger efter1. samtale Metodeudvikling og Status PIP Ultimo 2015 er i alt 77 borgere aktive i projekt PIP. Der har været fokus på intense samtaleforløb, mentorindsats og sundhedssamtaler. Der er tale om en stærk tværfaglig indsats med inddragelse af eksempelvis virksomhedskonsulenter og praktiserende læger som samarbejdspartnere. Status Dansk+ Screeningsprocessen af

15 afprøvning i samarbejde med kommunerne og sprogcenter omkring os. borgere er i gang, resulterende i 2-4 borgere der henvises til sprogtest. Test og endelig visitation til Dansk+ søges gennemført i december Praktikaftaler, træning af sprogmakkere, igangsætning af Dansk+ forløb for de første borgere i 1. kvartal Resterende borgere udplaceres i løbet af 2. kvartal

16 Fokusområde 4 Uddannelsesparathed Projektejer: Børn og Unge Indsatsdel Ressource Aktivitet Præstation Kortsigtede effekter Mellemlange effekter Langsigtede effekter Projektejer: Fagsekretariatet Børn og Unge. Skanderborg Kommunes Integrationspolitik Alle medarbejder, der arbejder med tosprogede børn og unge Dagtilbud Skoler Fagsekretariatet Børn og Unge. Projekt 3 At lære børn at lære Projekt 4 Synlig Læring Plus Etablerer forældrekurser kvartalsvist. Det forventes at der i 2016 gennemføres Interview, der indikerer hvorvidt forældrene lykkedes med at understøtte børnene. Skoler og dagtilbud videreudvikler kompetencer i forhold til at understøtte børns faglige, personlige og sociale/kulturelle udvikling. At understøtte forældre i at sikre deres børn og unges faglige, personlige og sociale udvikling (i en dansk Det enkelte barn/den enkelte unge udvikler faglige, personlige og sociale/kulturelle kompetencer. Indikator: Børn og unge deltager aktivt i små og store fællesskaber Tosprogede elever opnår samme resultater til folkeskolernes afgangseksamen som de etnisk danske elever. Indikator: Karaktergennemsnittet er stigende år for år. Forældre har en brugbar viden om forældrerollen. Indikator: Forældrene evner at guide og støtte deres børns udvikling i en dansk kontekst Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund, er i samme grad som kommunens øvrige unge kvalificerede til, at påbegynde en ungdomsuddannelse. 95 % af en ungdomsårgang påbegynder en ungdomsuddannelse. 3 At lære børn at lære Ideen med projektet er at omsætte James Nottinghams hovedpointer til praksis i dagtilbuddene: Arbejde med evidens, præstation og fremskridt, synlig læring, udfordring og tankesæt. 4 Synlig læring Plus Skoleudviklingsprojekt der fokuserer på organisationens evne til, at udvikle læringsmiljøer, der gør det muligt for den enkelte elev at blive selvevaluerende. 15

17 kontekst). Projektejer: Ungdommens Uddannelsesvejledning (Beskæftigelse og Sundhed). Indsatsdel Ressource Aktivitet Præstation Kortsigtede effekter Mellemlange effekter Langsigtede effekter UU Uddannelsesvejledning Vejledningsplan for ikke-uddannelsesparate elever Kollektiv vejledning At sikre den tosprogede unge et fundament for at træffe et realistisk og kvalificeret uddannelsesvalg. Opnåelse af de faglige, personlige og sociale forudsætninger til at gennemføre en ungdomsuddannelse Andelen af tosprogede unge i uddannelse følger udviklingen blandt kommunens øvrige unge Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund gennemfører ungdomsog videregående uddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge. Flere tosprogede unge gennemfører en ungdomsuddannelse 25 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 stigende til mindst 30 % i

18 Status på fokusområde 4 Uddannelsesparathed Børn og Unge: Præstation Kortsigtede effekter Indikatorer Status Grafisk fremstilling At kvalificere overgange fra børnehave til skole og SFO De kommunale aktører videreudvikler kompetencer i forhold til såvel faglige, personlig som sociale/kulturelle problemstillinger. Det enkelte barn/den enkelte unge udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer. Tosprogede elever opnår samme resultater til folkeskolens afgangseksamen som de etnisk danske elever. Indikator: Børn og unge deltager aktivt i små og store fællesskaber Indikator: Resultatet er stigende år for år. Alle børn i børnehavealderen er indskrevet og aktive i børnehaven. Med få undtagelser er alle nye flygtninge og indvandrere i SFO alderen indskrevet og aktive. Der er i forbindelse med projekt Spot on tosprogede 5 udviklet en praksis, som har fremmet det enkelte barns muligheder for en succesfuld overgang til skole og SFO. Karaktergennemsnittet for de tosprogede elever har udviklet sig positivt, og har det seneste år fulgt den samme udvikling som for de etsprogede elever. I perioden ligger de tosprogede elever i gennemsnit 1.1 % point under de etnisk danske elevers gennemsnit, når der sammenlignes med elever i Skanderborg kommune. I dansk 1.3 % point, i matematik 1.2 % point og i engelsk 0.8 % point under. Udviklingen i karaktergns. for hhv. dansk, engelsk og matematik Dansk 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Engelsk 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tosprogede Tosprogede Ikketosprogede Ikketosprogede At understøtte forældre i at sikre deres børn og Forældre har en brugbar viden om forældrerollen. Indikator: Forældrene evner at guide og støtte deres børns udvikling. Tidligere spørgeskemaundersøgelser og analyser af interview med nye forældre med flygtningebaggrund viser, at forældrene kort tid efter ankomst til kommunen, i høj grad 5 Spot On - tosprogede Ideen i projektet er at udvikle strategiske mål og konkrete handlinger som medfører, at almenmiljøet er i stand til, at skabe muligheder for det enkelte barn og fællesskabet, på en sådan måde, at det enkelte barn lærer det det kan. Projektets to overordnede temaer er inklusion med fokus på kvalificering af overgange, samt læring med fokus på sprog og faglighed. Projektet afsluttes med udgangen af

19 unges faglige, personlige og sociale udvikling (i en dansk kontekst). har taget ansvar for sig selv og deres familie. På Integrationskurset for nye voksne flygtninge undervises der i hvordan forældrene kan forstå og støtte deres børns udvikling i en dansk kontekst. Der er tale om et begrænset undervisningsforløb. Det er ikke i indeværende år ikke undersøgt hvorvidt forældrene evner at støtte deres børn. Det forventes at der i 2016 gennemføres Interview, der indikerer hvorvidt forældrene lykkedes med at understøtte børnene. I 2016 forventer vi at der etableres 2-3 dages forældrekurser kvartalsvis for nye forældre med flygtningebaggrund Matematik 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Tosprogede Ikketosprogede Ungdommens Uddannelsesvejledning Præstation Kortsigtede effekter Indikatorer Status Grafisk fremstilling At sikre den tosprogede unge et fundament for at træffe et realistisk og kvalificeret uddannelsesvalg. De sent ankomne unge opnår et tilstrækkeligt fagligt, personligt og socialt fundament til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge med dansk som andet sprog påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse i samme omfang som deres jævnaldrende unge. Andelen af tosprogede unge der påbegynder en ungdomsuddannelse Der foreligger endnu ikke tal fra ministeriet på kommuneniveau Andelen i gang med en uddannelse Andel der påbegynder en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. kl Dansk, ensprogede 95 % - Tosprogede 92 % Der foreligger endnu ikke tal på kommuneniveau Andelen af tosprogede unge i uddannelse følger udviklingen blandt kommunens øvrige unge. Andelen af tosprogede unge der gennemfører en ungdomsuddannelse Jf. Undervisningsministeriet foreligger der ikke tal på herkomst iht. 95 % målsætningen. Andelen af tosprogede der er i gang en uddannelse Dansk, ensprogede 91,7 % 92 % Tosprogede 67,3 % 59,3 % 18

20 Fokusområde 5 Børn og unges fritidsdeltagelse Projektejer: Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Indsatsdel Ressource Aktivitet Præstation Kortsigtede effekter Mellemlange effekter Langsigtede effekter Staben for Kultur, Borgere og Planlægning, Børn og Unge, Beskæftigelse og Sundhed Foreninger/aktive medborgere Modtageplanen + Introduktionskursus for nye flygtninge Den kommunale foreningsguide Helhedsorienteret indsats på tværs af faggrupper og interessegrupper Undervisning i fritidslivets betydning for livet i Danmark og kendskab til lokale foreninger på Introduktionskursus for nye flygtninge Fritidspas + andre puljer til økonomisk støtte til fritidslivet. At fastholde og udvikle børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrunds tilknytning til fritidslivet Børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund har kendskab til mulige fritidsaktiviteter Borgere med anden etnisk baggrund har forståelse for det danske samfund Børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund er brugere af fritidstilbud i samme omgang som borgere med dansk baggrund. 19

21 Status på fokusområde 5 Børn og unges fritidsdeltagelse Præstation Kortsigtede effekter Indikatorer Status Grafisk fremstilling At fastholde og udvikle børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrunds tilknytning til fritidslivet Børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund har kendskab til mulige fritidsaktiviteter Formidling af tilbud og muligheder er inddraget som en del af undervisningen på kommunens Introduktionskursus for nye flygtninge og spørgsmål og information om demokrati, foreningsliv og kultur- og fritidsaktiviteter indgår på lige linje med andre relevante forhold af betydning for livet i Danmark. Den kommunale foreningsguide er velfungerende. Dens eksistens og mulighederne herved følges af information i presse og på diverse elektroniske platforme. I 2015 er der bevilget ca. 100 fritidspas heraf ca. halvdelen til børn og unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund. De mest populære aktiviteter er fodbold, håndbold og svømning. 20

22 Fokusområde 6 Sundhed Projektejer: Sundhedsfremme (Beskæftigelse og Sundhed) Indsatsdel Ressource Aktivitet Præstation Kortsigtede effekter Mellemlange effekter Langsigtede effekter Beskæftigelse og Sundhed -Sundhedsfremme -Jobcenter Øvrige: Introduktionskursus for nye flygtninge Sundhedscentret Udvikling af en strategi for, hvordan en sundhedsfremmende indsats kan bidrage til, at borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund kommer i beskæftigelse eller uddannelse Særligt tilbud om rygestop med tolk for målgruppen Tilbud om sundhedssamtaler Undervisning i sygdomsforståelse og det sunde liv på Introduktionskursus for nye flygtninge En sundhedsfremmende indsats, der er målrettet gruppen af borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund Færre borgere med flygtninge- og indvandrebaggrund, der ryger Øge borgerens viden om helbredets og livsstilens betydning i forhold til mestring og trivsel samt opnåelsen af selvforsørgelse At give borgerne mulighed for at træffe sunde valg. Flere borgere med flygtninge- og indvandrebaggrund benytter kommunens sundhedsfremmetilbud At give borgere med flygtninge- og indvandrebaggrund bedre mulighed for at træffe de sunde valg. Forbedret sundhedstilstand for borgere med flygtninge- og indvandrebaggrund Større lighed i sundhed Flere borgere med flygtninge- og indvandrebaggrund kan mestre eget liv Borgere med flygtninge- og indvandrebaggrund er selvforsørgende via beskæftigelse eller uddannelse. Sundhedstjenesten, Børn og Unge Undervisning i sundhedsvæsenet på Introduktionskursus for nye flygtninge At give borgerne mulighed for at forstå det danske sundhedsvæsen og agere i forhold her til. 21

23 Status på fokusområde 6 Sundhed Præstation Kortsigtede effekter Indikatorer Status Grafisk fremstilling Undersøgelse af barrierer baseret på litteraturstudie samt interview med praktikere og ledere i kommunen gennemført i oktober Konklusion: Identificering af barrierer og udvikling af strategi for, hvordan vi tilpasser/udvikler indsatsen. Flere borgere med flygtninge- og indvandrebaggrund benytter kommunens sundhedstilbud Sundhedsproblemer har mange rødder for flygtninge og indvandrere. Somatiske problemer smelter ofte sammen med mentale, økonomiske og sociale problemer og former dermed et komplekst sundhedsbillede. Dette afkræver en differentieret og fleksibel tilrettelæggelse af indsatser såvel sundheds- som beskæftigelsesmæssigt, hvor der (i endnu højere grad) tænkes i sammenhængende forløb på tværs af afdelinger og sektorer. At give borgerne mulighed for at træffe sunde valg At give borgerne mulighed for at forstå det danske sundhedsvæsen og agere her i forhold til. Undervisning på Introduktionskursus for nye flygtninge er gennemført som planlagt i Borgerne giver udtryk for at det er relevante temaer, som er meget praksisnære og derfor tilbyder en viden, der kan omsættes til borgerens praksis. Introduktion til nøglehulsmærket er et eksempel herpå. 22

24 23

Integrationsplan 2016

Integrationsplan 2016 Integrationsplan 2016 Inkl. status på Integrationsplan 2015 Præsentation Integrationsplan 2016 inklusive status på Integrationsplan 2015 er et administrativt arbejdsredskab, der skal sikre at medarbejderne

Læs mere

Integrationsplan 2015

Integrationsplan 2015 Integrationsplan 2015 Inkl. Status på Integrationsplan 2014 Rapporten indeholder et resume af Integrationsplan 2015 samt status på Integrationsplan 2014. Derudover består rapporten af 11 logiske modeller.

Læs mere

Bilag. Integrationsplan 2017 samt status på Integrationsplan 2016

Bilag. Integrationsplan 2017 samt status på Integrationsplan 2016 Endelig udgave. Godkendt på møde i Integrationsstyregruppen d. 22.2.2017 Bilag Integrationsplan 2017 samt status på Integrationsplan 2016 Bilag til Integrationsplan 2017 inklusive status på Integrationsplan

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 01.06.2016. Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

Frederikssund Kommunes integrationsstrategi 08.06.2016. Frederikssund Kommunes integrationsstrategi Forord Siden 2012 har Frederikssund Kommune, i lighed med mange af landets øvrige kommuner, modtaget et stadigt stigende antal flygtninge. At flytte

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016

Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Flygtninge i Helsingør Kommune orientering marts 2016 Helsingør Kommune har fået meddelt en kvote på 172 flygtninge for 2016. Kvoten for 2015 var 134. Det er fortsat et fokusområde at skabe løbende overblik

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner Integrationspolitik 2016 Integrationspolitikken Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune. Vi vil i samarbejde

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Udkast.. Integrationsplan Inklusiv status på Integrationsplan 2013

Udkast.. Integrationsplan Inklusiv status på Integrationsplan 2013 Integrationsplan 2014 Inklusiv status på Integrationsplan 2013 Udkast d. 13. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse Fokusområde 1 Modtagelsen af nye flygtninge side 3 Fokusområde 2 Boliger til nye flygtninge

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen

Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Branchepakker i Silkeborg Kommune - En del af integrationsindsatsen Agenda: 1. Integrationsindsatsen v. Katrine Rud - Branchepakker: Baggrund og målsætninger - Branchepakker: Organisering og resultater

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål

Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål Implementering af beskæftigelsespolitikken samt budgetmål 1. for implementering af beskæftigelsespolitikken 2. Samlet oversigt over mål og nøgletal FLERE I JOB beskæftigelsespolitik Fem centrale politikområder:

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Integrationsplan Inklusiv status på Integrationsplan Godkendt på møde i Integrationsstyregruppen d Sagsnr.

Integrationsplan Inklusiv status på Integrationsplan Godkendt på møde i Integrationsstyregruppen d Sagsnr. Integrationsplan 2014 Inklusiv status på Integrationsplan 2013 Godkendt på møde i Integrationsstyregruppen d. 6.2.2014 Sagsnr.13/59661 1 RESUMÉ RESUMÉ Fokusområde 1 Modtagelse Status 2013 Skanderborg Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr Notat vedr. status på flygtningeområdet pr. 31.5.2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste kommuner. Området

Læs mere

Anbefalinger til integrationsprogrammet

Anbefalinger til integrationsprogrammet Anbefalinger til integrationsprogrammet Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter Tidlig indsats er essentiel og kan ske gennem inddragelse af civilsamfundet Rådet for Etniske Minoriteter og Frivilligrådet

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016

Notat 25. april Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Notat 25. april 2016 Notat vedr. status på flygtningeområdet maj 2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste

Læs mere

Velkommen til session 1 Medborgerskab og inddragelse i modtagelsen af flygtninge i Skanderborg Kommune

Velkommen til session 1 Medborgerskab og inddragelse i modtagelsen af flygtninge i Skanderborg Kommune Velkommen til session 1 Medborgerskab og inddragelse i modtagelsen af flygtninge i Skanderborg Kommune Modtagelse af flygtninge i Skanderborg kommune De nye borgeres oplevelse Skanderborg Kommune Program

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Integrationsplan 2017

Integrationsplan 2017 Integrationsplan 2017 Inkl. status på Integrationsplan 2016 Præsentation Integrationsplan 2017 inklusive status på Integrationsplan 2016 er et administrativt arbejdsredskab, der skal sikre at medarbejderne

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016.

Målemetode Tilgængelige data fra det nationale Integrationsbarometer, seneste opgørelse er november 2016. 17.januar 2017 Job og Integration Roskilde kommunes Integrationspolitik 2015-2018 (vedtaget 19.august 2015) Status januar 2017 Mål nr. 1 Uddannelse At udligne den nuværende karakterforskel mellem tosprogede

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling

Halsnæs Kommunes integrationsstrategi. Oktober Som forelagt til politisk behandling Halsnæs Kommunes integrationsstrategi Oktober 2016 Som forelagt til politisk behandling Indhold Introduktion... 3 Halsnæs Kommunes integrationsstrategi... 3 1 Bolig til den nytilkomne... 4 Overordnede

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst

Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse. Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst Beskæftigelsesindsatsen for unge uden uddannelse Af Marianne Sumborg Arbejdsmarkedsdirektør i AMK Øst 7 ud af 10 unge er på uddannelseshjælp = uden uddannelse Ydelsesmodtagere under 30 år i København A-dagpenge

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

S K AN D E R B O R G K O M M U N E

S K AN D E R B O R G K O M M U N E SKANDERBORG KOMMUNE INTEGRATIONSPOLITIK 1. Baggrund og definitioner... 3 2. Formål med Integrationspolitikken... 4 3. Politiske visioner og udviklingsmål... 4 4. Service- og kvalitetsmål... 5 Modtagelse

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge:

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge: Indholdsfortegnelse Lovgrundlaget... side 3 Rudersdal Kommunes integrationspolitik... side 3 Indsatsområder... side 5 Beskæftigelse... side 5 Borgerservice... side 6 Byplan... side 6 Børn og Unge... side

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling

Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Job- og personprofil for leder af nyoprettet integrationsafdeling Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til nyoprettet integrationsafdeling. Integration af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere