Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1"

Transkript

1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1

2 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til forsikringsaftalelovens kapitel 1a om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsvilkår: Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34, i. Hvornår kan du fortryde din forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem, om din forsikring træder i kraft med det samme, eller om den først træder i kraft senere. Hvis din forsikring træder i kraft med det samme Hvis du køber en ulykkesforsikring hos OK, som skal træde i kraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter du har modtaget policen. Hvis din forsikring først træder i kraft senere Hvis du køber en ulykkesforsikring hos OK, som eksempelvis først skal træde i kraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage, efter forsikringen er trådt i kraft. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via . Hvis du vælger at give os besked pr. brev og gerne vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende brevet anbefalet og gemme kvitteringen. Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. Generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. Beskeden om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: OK Edvard Thomsens Vej 14 Ørestad City 2300 København S Telefon: Forsikringsvilkår 2

3 Indholdsfortegnelse Information 4 Dækningsoversigt 6 1. FÆLLESBETINGELSER 1.1. Hvem dækker forsikringen? Hvem kan forsikres? Hvor dækker forsikringen? Hvornår dækker forsikringen? Heltidsulykkesforsikring Fritidsulykkesforsikring Børneulykkesforsikring Hvad dækker forsikringen ikke? Hvis der sker ændringer i risikoen Hvornår skal du kontakte Vardia? Ændring, når du fylder 70 år Forsikring i andet selskab Ved skader Betaling for forsikringen Indeksregulering s varighed og opsigelse Ændring af forsikringsvilkår og pris 9 2. UENIGHED OG KLAGE 2.1. Ankenævnet for Forsikring Méngradens størrelse DÆKNINGSSKEMA A. Varigt mén 11 B. Tandskade 12 C. Behandlingsudgifter 13 D. Død 14 Ordliste 15 Forsikringsvilkår 3

4 Information Info om OK OK er et dansk andelsselskab, ejet af cirka kunder og forhandlere. OK samarbejder med Vardia om at tilbyde denne ulykkesforsikring til kunder med et OK Benzinkort. OK er Danmarks mest solgte benzinmærke, og vi ønsker med en konkurrencedygtig ulykkesforsikring, at det skal være endnu mere attraktivt at være kunde hos OK. I OK ønsker vi at gøre det nemt og enkelt at være kunde. Mange betaler i dag for dækninger, der sjældent eller aldrig er brug for. Med en ulykkesforsikring hos OK får du en enkel og overskuelig forsikring med en god dækning, og du betaler kun for den risiko, som du selv udgør. Det gør, at vi har konkurrencedygtige priser uden at gå på kompromis med kvaliteten. Info om Vardia Vardia er en succesrig udfordrer på det skandinaviske forsikringsmarked, som tilbyder forsikringer til privatpersoner. Med 2 afdelinger i Danmark, 6 afdelinger i Norge og 4 afdelinger i Sverige har Vardia i alt ca. 400 medarbejdere. I Sverige blev Vardia under Insurance Awards 2014 kåret til fremtidens arbejdsplads, og i 2012 blev virksomheden kåret som årets skadeforsikringsselskab. Vardia blev etableret i Danmark i Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, org.nr , Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsvilkårene. For forsikringen gælder endvidere lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Hvordan skal du læse vores forsikringsvilkår? Din ulykkesforsikring hjælper dig med mange forskellige skader, men den kan naturligvis ikke hjælpe dig med alle tænkelige skader eller tab. I så fald ville den blive alt for dyr. Det er derfor yderst vigtigt, at du ved, hvilke skader forsikringen dækker, samt hvor, hvornår og hvordan den gælder. Af praktiske grunde har vi samlet alt, hvad din ulykkesforsikring kan omfatte i dette vilkårshæfte. Når du læser vilkårene, er det derfor vigtigt, at du har din forsikringspolice ved hånden, så du samtidig kan se præcis, hvilke dækninger du har købt. Hvis der sker en skade, er det vigtigt at vide Hvem forsikringen gælder for se afsnit 1.1. side 7 Om den type skade, der er sket, er dækket af forsikringen se dækningsoversigten side 6 A. Varigt mén side 11 B. Tandskade side 12 C. Behandlingsudgifter side 13 D. Død side 14 Der findes naturligvis begrænsninger, og derudover er der nogle forholdsregler, som du skal følge for at mindske risikoen for skader. Hvad gør du, hvis skaden sker? Ring til os så hurtigt som muligt, og fortæl, hvad der er sket. Vi har døgnvagt ved akutte skader. Når en skade anmeldes, er det vigtigt, at vi får nøjagtige oplysninger om, hvad der er sket. På den måde kan vi hurtigere og lettere sørge for den rigtige behandling af skaden og finde frem til den rigtige erstatning og/eller behandling. Hvad skal du også anmelde? Vær opmærksom på at anmelde risikoforandringer til os. Anmeldelsen skal ske, inden forandringen sker eksempelvis hvis du skifter arbejde. Forsikringsvilkår 4

5 Ordforklaring I vilkårene vil du støde på ord, der er markeret med fed skrift og stjerne (*). Det betyder, at ordet er nærmere forklaret i ordlisten, som du finder på side 15. Hvis du ikke er tilfreds Ring eller skriv til os, hvis policen ikke stemmer overens med det aftalte, eller hvis du er utilfreds med den måde, vi har gjort en skade op på. Der kan være sket en fejl, eller måske har vi ikke fået oplysninger nok. Se i øvrigt afsnit 2 på side 9 om uenigheder og klager. Forsikringsvilkår 5

6 Dækningsoversigt Du kan i disse forsikringsvilkår finde en nærmere beskrivelse af ulykkesforsikringen. De enkelte dækninger er udspecificeret i dækningsskemaet under punkt A-D nedenfor. Desuden vil det fremgå af din police, hvilke dækninger du har valgt til og fra. Ulykkesforsikring A. Varigt mén, inkl. dobbelterstatning* B. Tandskade C. Behandlingsudgifter Tilvalgsdækning D. Død ( ) ( ) Tilvalgsdækning, som kan tilkøbes. Det vil fremgå af din police, om du har valgt dækningen. Der findes på markedet dækninger, som vi har valgt ikke at tilbyde fx: Amputationsdækning Ekstra erstatning ved øre-/øjenskader Infektionsdækning Sygdomsdækning Dækning ved nedsat erhvervsevne Strakserstatning. Vi tilbyder ikke ovenstående dækninger, da vi ikke ønsker mange fordyrende og komplicerede ekstradækninger. Vi ønsker at lave enkle forsikringer til konkurrencedygtige priser, hvor du som kunde ikke betaler ekstra for andres risiko men udelukkende for den risiko, som du selv udgør. Forsikringsvilkår 6

7 1. Fællesbetingelser 1.1. Hvem dækker forsikringen? dækker den sikrede* person, der er nævnt i policen. For børn under 18 år er forældre/værge indsat som forsikringstager*. Efter det fyldte 18. år overgår sikrede* til selv at være forsikringstager*. Nyfødte børn er gratis dækket, hvis en af forældrene eller andre børn i hustanden har en ulykkesforsikring hos os. Dækningen gælder, indtil barnet fylder 2 år, medmindre barnet allerede er omfattet af en anden ulykkesforsikring. Barnet er dækket ved tandskade, ved varigt mén med en sum på kr. og kr. til begravelseshjælp, hvis barnet dør som følge af et ulykkestilfælde. Beløbene bliver ikke indeksreguleret Hvem kan forsikres? Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. sygesikringsloven i Danmark Hvor dækker forsikringen? dækker inden for Norden uden tidsbegrænsning samt under rejse og ophold i resten af verden i indtil 2 år Hvornår dækker forsikringen? Nedenfor finder du en beskrivelse af, hvornår forsikringen dækker. Det vil fremgå af din police, hvilke(n) af nedenstående ulykkesforsikringer, du har købt Heltidsulykkesforsikring dækker hele døgnet Fritidsulykkesforsikring dækker i fritiden. Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde* sket under arbejde for andre, det vil sige arbejde, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, lov om værnepligtige m.fl. eller anden lov, der kan sidestilles hermed. Dog dækkes ulykkestilfælde* som følge af forsøg på redning af menneskeliv, hvis det sker i arbejdstiden. Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke, hvis du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende, eller hvis du er deltidsansat med under 25 timer om ugen Børneulykkesforsikring dækker hele døgnet, også under erhvervsarbejde. ophører ved første hovedforfald, efter barnet er fyldt 18 år, men den kan også overføres til en heltidsulykkesforsikring, hvis dette ønskes Hvad dækker forsikringen ikke? dækker ikke skade/krav, som er en direkte eller indirekte følge af: Manglende årsagssammenhæng* Forsætlig handling eller grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler Deltagelse i slagsmål eller andre ulovligheder Skader, der skyldes psykiske lidelser, hvor sikrede* ikke selv har været udsat for fare for personskade Forsikringsvilkår 7

8 Skader, der skyldes forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin Skader, der skyldes smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende Svangerskab, abort og fødsel Deltagelse eller træning i professionel sport* Skader, der opstår på ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder. dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når sikrede* opholder sig i et land uden for Danmark under rejse, og skaden sker senest en måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var en realitet ved indrejsen i landet, og at den sikrede* ikke selv deltager i handlingerne dækker ikke ved militære opgaver i FN s eller en anden organisations regi Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Hvis der sker ændringer i risikoen s pris beregnes på baggrund af de oplysninger, der fremgår af policen. Hvis der sker ændringer, så policens oplysninger ikke længere er rigtige, og du ikke giver os besked, kan det medføre, at din ret til erstatning efter en skade bliver nedsat eller helt bortfalder Hvornår skal du kontakte os? Du skal straks give os besked, hvis: du skifter arbejde du bliver selvstændig du går ned i arbejdstid (under 25 timer ugentligt) du bliver arbejdsledig eller går på pension. Vi afgør herefter, om forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked Ændring, når du fylder 70 år fortsætter på uændrede vilkår, efter sikrede* fylder 70 år, men til forhøjet pris. Ændringen af prisen sker ved første hovedforfald, efter sikrede* er fyldt 70 år Forsikring i andet selskab Har du købt en forsikring med samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis en lignende forsikring er købt, gælder samme forbehold din ulykkesforsikring hos OK, sådan at erstatningen betales af selskaberne i fællesskab Ved skader Hvis sikrede* dør, skal vi straks have besked, så vi eventuelt kan forlange obduktion. Hvis vi ikke får besked, kan vi afvise krav om erstatning. Har vi brug for oplysninger fra fx læger eller et andet forsikringsselskab, skal du give os samtykke til at få disse oplysninger. Hvis du ikke ønsker at give os samtykke eller adgang til de nødvendige oplysninger, kan vi afvise at behandle skaden eller vælge at betale erstatning efter et skøn. Det samme gælder, hvis sikrede* ikke ønsker at lade sig undersøge af en læge i Danmark, som vi har godkendt. Udgifter til attester, erklæringer og undersøgelser, som vi finder nødvendige for sagens behandling, dækkes af forsikringen. For dækning af skader gælder de almindelige bestemmelser om forældelse i lov om forsikringsaftaler. Alle skader kan anmeldes til vores skadeafdeling på telefon eller via Forsikringsvilkår 8

9 1.10. Betaling for forsikringen Betalingen opkræves månedligt via dit OK Benzinkort. Sammen med betalingen opkræves skadesforsikringsafgift, bevisafgift, miljøafgift og evt. andre offentligt fastsatte afgifter. Hvis du ikke betaler til tiden, sender vi en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis du ikke betaler senest 21 dage efter, at påmindelsen er modtaget, og om konsekvensen ved for sen eller manglende betaling. Ophører forsikringen som følge af manglende betaling, vil det skyldige beløb blive sendt til retlig inkasso. Sker betalingen efter forsikringens ophør, kan genoptagelse af forsikringen kun ske på skærpede vilkår, uanset hvilket forsikringsselskab der rettes henvendelse til. Det er dog et krav, at det kan dokumenteres, at restancen er betalt Indeksregulering Prisen indeksreguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag, som fremgår af din police. Indeksregulering sker i takt med den årlige udvikling i Lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er vi berettiget til at anvende lignende indeks fra Danmarks Statistik s varighed og opsigelse gælder i ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstager* eller os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald, som fremgår af din police. Mod et gebyr på 64 kr. (2014 indeks) kan forsikringstager* vælge at opsige sin forsikring med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på 250 kr. (2014 indeks). Herudover kan både du og vi opsige forsikringen eller dele af den med 14 dages varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en skade og indtil 14 dage efter skadens afslutning Ændring af forsikringsvilkår og pris Vi kan indtil en måned før hovedforfaldsdato skriftligt via varsle ændringer af forsikringsdækning og/eller pris. fortsætter med den ændrede dækning og/eller pris, når du betaler for en ny forsikringsperiode. Hvis du ikke betaler, ophører forsikringen fra ændringsdatoen. Indeksregulering betragtes ikke som en ændring i forsikringen. 2. Uenighed og klage 2.1. Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uenighed mellem os om forsikringsforholdet, og har en skriftlig henvendelse til os ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Forsikringsvilkår 9

10 Tlf mellem kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få hos os eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr at få afgjort en sag i Ankenævnet. Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting Méngradens størrelse Kan vi ikke blive enige om fastsættelsen af méngradens størrelse, kan begge parter vælge at få forelagt sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Den af parterne, der ønsker sagen forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen, herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. Såfremt den fastsatte méngrad ændres af Arbejdsskadestyrelsen til fordel for dig, betaler vi omkostningerne. Forsikringsvilkår 10

11 A. Varigt mén dækker dækker: Erstatning ved ulykkestilfælde*, som fører til varigt mén. Ved ulykkestilfælde* indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. Ulykkestilfælde*, der opstår pga. ildebefindende eller besvimelse, som ikke er forårsaget af sygdom. dækker ikke Erstatning dækker ikke: Ulykkestilfælde*, der skyldes sygdom. Forværring af et ulykkestilfældes* følger, der skyldes en tilfældig tilstødende sygdom, mens forsikringen har været i kraft hos os. Sygdom opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde* eller følger heraf, mens forsikringen har været i kraft hos os. Forudbestående mén. Fastsættes et mén højere af denne grund, kan det ikke medføre større erstatning, end hvis de forudbestående mén ikke havde været til stede. Har et forsikringsselskab tidligere betalt ménerstatning for en bestemt legemsdel*, fratrækkes den tidligere méngrad i ménfastsættelsen. Overbelastning af andre legemsdele* end dem, der er beskadiget ved ulykken*, og som medfører mén. Skader på kroppen sket som følge af nedslidning eller overbelastning. Følger efter tandlæge-, læge-, og andre behandlinger samt følger efter donation af og modtagelse af blod eller organer. dækker dog, hvis selve behandlingen er nødvendig efter et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Hvis sikrede* bliver varigt invalideret, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til, dog mindst 5%. Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet og udbetales til: den sikrede*, hvis ikke andet er aftalt forsikringstageren* eller ægtefællen, hvis der er tale om en børneulykkesforsikring og andet ikke er aftalt. Er disse døde, anbringes erstatningen efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde* kan sammenlagt ikke overstige 100%. Erstatningsfastsættelsen afgøres altid ud fra den gældende vejledende méntabel fra Arbejdsskadestyrelsen. Er skaden ikke noteret i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang. I begge tilfælde fastsættes méngraden uden hensyn til sikredes* erhverv og sociale situation. Udgifter til nødvendig transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted er dækket. Øvrige transportudgifter dækkes ikke. Medfører skaden en méngrad på 30% eller derover, udbetales der dobbelterstatning*. Forsikringsvilkår 11

12 B. Tandskade dækker dækker: Rimelige udgifter til tandbehandling som følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde*. Skade på tandproteser, mens protesen sidder i munden. dækker ikke dækker ikke: Tandskader opstået pga. sygdom Tandskader opstået ved spisning Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret via forsikringen Tandskader i forbindelse med kampsport og boksning Følgeudgifter efter en skade til fx: Medicin Bandager Bideskinner Tandbøjle Andre hjælpemidler. Erstatning Det er en betingelse for dækning, at sikrede* ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, anden forsikring eller den offentlige børne- og ungdomstandplejeordning. dækker ét behandlingsforløb på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når vi har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som afsluttet, og der betales ikke til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt. Er sikrede* fyldt 18 år på skadetidspunktet, skal behandlingen være afsluttet, når endelige følger kan bestemmes, dog senest 5 år efter ulykkestilfældet*. Er sikrede* under 18 år på skadetidspunktet, skal tandbehandlingen være afsluttet inden det fyldte 25. år. Det forhold, at en tandskade er et led i en bro, er implantatbehandlet, eller at nabotænder mangler som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. Var tændernes tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet*, fx som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder. Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50%. Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, fx tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at genopbygge med brobehandling. Erstatning for tandprotese dækkes kun med beløbet for en tilsvarende protese. Forsikringsvilkår 12

13 C. Behandlingsudgifter dækker dækker: Rimelige og nødvendige udgifter til fysiske behandlinger (kiropraktor, fysioterapeut) som følge af et ulykkestilfælde*, der er omfattet af forsikringen. dækker ikke dækker ikke: Udgifterne, der betales fra anden side, som fx sygesikringen, arbejdsskadeforsikring eller anden syge- og ulykkesforsikring Udgifter til hjælpemidler og medicin Udgifter til behandling af overbelastning af andre legemsdele* end dem, der er beskadiget ved ulykken* Udgifter til behandling på privathospital, hospice eller lignende Yderligere behandlingsudgifter efter skadens afslutning Samme undtagelser, som er nævnt under dækningen for varigt mén under pkt. A. Erstatning Vi erstatter kun behandlinger, når de er aftalt med os og en læge, medmindre behandlingsbehovet ligger i umiddelbar tilknytning til skaden, og godkendelse derfor ikke kan afventes. Det er en forudsætning for erstatning, at behandlingsforløbet skal være sammenhængende og begrænset til det tidspunkt, hvor tilstanden er stabil, dog kan du maks. modtage behandling 12 måneder, efter du er kommet til skade. Forsikringsvilkår 13

14 D. Død dækker dækker: Erstatning i tilfælde af død som følge af et ulykkestilfælde*. dækker ikke dækker ikke: Ulykkestilfælde*, der skyldes sygdom. Erstatning Erstatningen udbetales ved dødsfaldets indtræden. Erstatningen udbetales til sikredes* nærmeste pårørende*, medmindre andet fremgår af policen. Et ulykkestilfælde* giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén. Erstatningen ved død nedsættes med det beløb, der evt. er udbetalt i erstatning for varigt mén, hvis der er tale om samme skade. Særligt for børneulykkesforsikringen: For børn ydes en erstatning på kr. til dækning af begravelsesomkostninger. Beløbet indeksreguleres ikke. Forsikringsvilkår 14

15 Ordliste D Dobbelterstatning Ved dobbelterstatning forstås, at der ved omfattede ulykkesskader udbetales det dobbelte i erstatning ved skader med en méngrad på 30% eller derover. Får du eksempelvis et varigt mén på 40%, og har du en forsikringssum på kr., skal du normalvis have en erstatning på kr., men med dobbelterstatning fordobles denne, og du vil få en erstatning på kr. F Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen om forsikringen med selskabet. L Legemsdele Ved legemsdel forstås fx, at et ben til og med hofteled er én legemsdel, og en arm til og med skulderled er én legemsdel. M Manglende årsagssammenhæng Der skal være sammenhæng mellem ulykkestilfældet* og skaden. Ved vurderingen bliver der bl.a. lagt vægt på, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. Hvis ikke dette er tilfældet, dækker forsikringen ikke. P Professionel sport Ved professionel sport forstås sport, der udøves mod betaling eller sponsorater, der sammenlagt overstiger kr. årligt før skat. S Samlever Man er samlever i juridisk forstand, hvis man: boede sammen med afdøde på tidspunktet for dødsfaldet og venter/har/har haft barn med afdøde boede sammen med afdøde på tidspunktet for dødsfaldet og levede sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold på en fælles bopæl de sidste to år inden dødsfaldet. Sikrede Ved sikrede forstås den person, som er omfattet af forsikringen. U Ulykke/ulykkestilfælde Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. N Nærmeste pårørende I juridisk forstand er dine nærmeste pårørende (prioriteret rækkefølge): Ægtefælle eller registreret partner Samlever* Børn og børnebørn Arvinger ifølge testamente Arvinger ifølge loven: dine forældre, søskende, nevøer og niecer, bedsteforældre samt forældres søskende. Forsikringsvilkår 15

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF)

Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF) Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF) Personforsikringer Vilkår nr. 63-10-FF police nr. 63-1023302 Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere