Privattegnet ulykkesforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privattegnet ulykkesforsikring"

Transkript

1 Privattegnet ulykkesforsikring

2 2

3 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart Hvor dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringens personlig karakter Anmeldelse og forældelse Oplysningspligt Lægebehandling Hvordan og hvornår opkræves forsikringspræmien? Indeksregulering Varighed og opsigelsesregler Hvilke lovregler gælder for forsikringen? Hvordan løses tvister? Ikrafttræden... 6 Dækninger Heltidsdækning... 7 Fritidsdækning... 7 Farlig sport... 7 Mén... 7 Tandskade... 7 Død... 8 Børnedækning

4 ULY-UDLØB 85-2 Privattegnet ulykkesforsikring SIKREDE PERSONER Forsikringen dækker den eller de personer, som står på policen. DÆKNINGSART Forsikringen dækker skade som følge af ulykke af den art, som står på policen. 3. Ovennævnte skadeårsager under krig, borgerkrig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder uden for Danmark, når skaden opstår senest 1 måned efter konfliktens udbrud, og forsikrede ikke rejser til et land, hvor konflikten er udbrudt, og forsikrede ikke selv deltager aktivt i handlingerne. Dækningsberettiget skade kan være tegnet som: Heltidsdækning ved mén Fritidsdækning ved mén Heltidsdækning ved død Fritidsdækning ved død Fritidsdækning ved farlig sport Tandskade Børnedækning 1 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland under rejser og midlertidigt ophold i den øvrige del af verden i indtil 1 år. Tager forsikrede ophold uden for EU's medlemslande eller Norden, herunder Grønland og Færøerne, ophører dækningen efter 1 år. PenSam Forsikring skal have besked, så snart forsikrede ved, at opholdet varer længere end 1 år. 2 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker skade, som er en direkte følge af en pludselig hændelse (ulykke). Forsikringen dækker derudover skade, som er en direkte følge af 1. Forfrysninger, hedeslag eller solstik. 2. Lægelig behandling, der er nødvendiggjort af en skade, som i øvrigt er dækket af forsikringen. 3 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? Forsikringen dækker ikke skade eller skadeforværring, som skyldes: 1. Smitte med sygdomme, vira bakterier, andre mikroorganismer og lignende. 2. Bestående eller tilfældigt tilstødende sygdom samt udløsning af skjulte sygdomsanlæg. 3. Forværring som følge af bestående sygdom og sygdomsanlæg. 4. Bestående mén. 5. Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af en skade, der er dækket af forsikringen. 6. Forsikredes forsæt eller grove uagtsomhed. 7. Deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger. 8. Selvforskyldt beruselse, herunder påvirkning af narkotika eller andre lignende stoffer. 9. Deltagelse og træning i a) professionel eller halvprofessionel sport, b) cykel- eller hesteløb på bane, c) boksning, karate og anden lignende kampsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, bungy-jump (elastikspring), drageflyvning eller lignende, samt dykning med anvendelse af særligt dykkerudstyr, d) motorløb af enhver art. Orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt rallies er dog dækket, hvis de lovligt bliver afholdt i Danmark uden for bane eller andet til formålet afspærret område. 10. Flyvning, medmindre man er betalende passager. 4

5 PRIVATTEGNET ULYKKESFORSIKRING 11. Ekspeditioner og opdagelsesrejser. 12. Krig, borgerkrig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder i Danmark. 13. Jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark (herunder Færøerne eller Grønland). 14. Udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling. 15. Skader på mor eller barn i tilknytning til fødsel. 16. Psykiske mén, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for personskade. 17. Mén og behandlingsudgifter af andre legemsdele end de, som er beskadigede ved ulykken, uanset om ulykken var årsag til overbelastning af disse andre legemsdele. Hvis der svigagtigt gives eller forties en omstændighed, der er af betydning for bedømmelsen af selskabets ansvar, kan retten til erstatning bortfalde helt eller delvist. Hvis der er givet urigtig oplysning om beskæftigelse, eller hvis der ikke gives oplysning om ændret beskæftigelse, som har betydning for den fareklasse, forsikringen er tegnet i, nedsættes dækning forholdsmæssigt i forhold til den præmie, der rettelig burde være betalt. 5 ANMELDELSE OG FORÆLDELSE Skader skal anmeldes skriftligt til PenSam Forsikring. PenSam Forsikring sender anmeldelsesblanket efter anmodning. Krav om dækning forældes efter dansk rets regler om forældelse. 6 OPLYSNINGSPLIGT Forsikrede og øvrige, der er berettiget til ydelser fra PenSam Forsikring, er forpligtet til at afgive alle oplysninger, erklæringer, attester m.v., som af PenSam Forsikring skønnes at være af betydning. 7 LÆGEBEHANDLING Forsikrede skal være under nødvendig lægebehandling. 8 HVORDAN OG HVORNÅR OPKRÆVES FORSIKRINGSPRÆMIEN? Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. 4 FORSIKRINGENS PERSONLIGE KARAKTER Rettigheder i henhold til forsikringen, herunder retten til udbetalinger fra PenSam Forsikring, er for såvel forsikrede som øvrige berettigede strengt personlige. Over rettigheder, som forsikrede eller øvrige berettigede måtte have i selskabet, kan der ikke rådes ved overdragelse, pantsætning eller på anden måde. Disse rettigheder kan heller ikke gøres til genstand for nogen art af retsforfølgning fra kreditorernes side. Betales præmier ikke efter påkrav, fremsender selskabet en rykkerskrivelse. Denne rykkerskrivelse indeholder oplysning om selskabets ret til at opsige forsikringen. For hver rykkerskrivelse, der må udsendes, opkræves gebyr. Gebyret indeksreguleres. Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven. Selskabet er tilsluttet BS, hvorigennem betaling af præmie m.v. kan foretages. Skadesforsikringsafgift betales af forsikringstageren efter lovgivningens regler herom. 5

6 PRIVATTEGNET ULYKKESFORSIKRING 9 INDEKSREGULERING En eventuel erstatning beregnes ud fra den indeksregulerede forsikringssum, der var gældende på det tidspunkt, hvor den begivenhed, som medførte skaden, indtrådte. Præmie og forsikringssum reguleres én gang om året på første hovedforfald i kalenderåret. Første hovedforfald fremgår af policen. Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i det lønindeks for den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. Hvis udgivelsen af dette lønindeks ophører, kan selskabet fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 10 VARIGHED OG OPSIGELSESREGLER Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag, dog tidligst et år efter forsikringens ikrafttræden. Mod betaling af gebyr kan forsikringen opsiges med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Efter enhver anmeldt skade for hvilken der er tegnet forsikring er såvel forsikringstager som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. Forsikringen ophører senest ved forsikredes fyldte 85 år. 11 HVILKE LOVREGLER GÆLDER FOR FORSIKRINGEN? For forsikringen gælder i øvrigt dansk ret, herunder Lov om forsikringsaftaler. 12 HVORDAN LØSES TVISTER? Er der opstået uoverensstemmelse med selskabet om forsikringen, skal forsikrede og andre berettigede altid først klage til PenSam Forsikring. Både forsikrede og andre berettigede samt PenSam Forsikring kan kræve, at sagen bliver forelagt for bestyrelsen. PenSam Forsikring er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som kan behandle klager over forsikringen. Klageskemaet kan hentes på Ankenævnets hjemmeside eller fås ved at kontakte PenSam Forsikring. Forsikrede og andre berettigede kan også søge en uoverensstemmelse løst ved domstolene efter dansk ret. Find hjælp til at klage i PenSam's klagevejledning på hjemmesiden eller kontakt PenSam Forsikring. 13 IKRAFTTRÆDEN Disse betingelser træder i kraft ved førstkommende hovedforfald fra Hvis selskabet ønsker at foretage ændringer i forsikringsvilkår, præmier og forsikringssummer ud over de ændringer, der følger af disse forsikringsbetingelser, kan dette kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode med respekt af de her nævnte opsigelsesvarsler. 6

7 Dækninger Forsikringen kan omfatte disse dækninger. Det står på din police, hvilke dækninger du har tegnet. HELTIDSDÆKNING Forsikringen dækker hele døgnet og også under arbejde. Højeste méngrad for en skade er 100 %. Den samlede méngrad for flere skader kan heller ikke sammenlagt overstige 100 %. FRITIDSDÆKNING Forsikringen dækker i fritiden. Forsikringen dækker ikke skader, som a) er omfattet af den til enhver tid gældende Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, eller b) opstår under arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, eller c) opstår under militær-, hjemmeværns- og redningsberedskabstjeneste, eller i øvrigt er omfattet af den militære erstatningslov. FARLIG SPORT Deltagelse i sport i fritiden, hvor forsikrede overholder de for sporten gældende sikkerhedsregler og ikke deltager som instruktør eller mod vederlag, og hvor forsikrede påføres skade, som er en direkte følge af en ulykke i forsikringstiden. MÉN Forsikringen dækker varigt mén som følge af ulykke, der fastsættes til 5 % eller derover, dog undtaget skade på tænder. Méngrad-erstatning udgør samme % af forsikringssummen, som méngraden fastsættes til i %. Når méngraden fastsættes til 30 %, og derover fordobles méngrad-erstatningen, og udgør i så fald den dobbelte % af forsikringssummen, som méngraden fastsættes til i %. Fra forsikredes fyldte 75. år nedsættes forsikringssummen med 10 % for hvert fyldt år indtil forsikredes fyldte 79. år, hvorefter forsikringssummen udgør 50 %, indtil forsikringen ophører senest ved forsikredes fyldte 85. år. Erstatning udbetales til forsikrede. Hvis forsikrede dør, inden erstatningen er udbetalt, kan erstatningen udbetales til boet efter forsikrede under forudsætning af, at der er tilstrækkelig dokumentation til fastsættelse af méngraden. Forsikrede skal efter anmodning lade sig undersøge af en læge, som PenSam Forsikring udpeger. PenSam Forsikring betaler udgifterne til undersøgelse, samt dertil knyttede transportudgifter, som er rimelige og nødvendige. Méngraden fastsættes af selskabet med udgangspunkt i de procentsatser, der er fastsat i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, således som denne er beskrevet på det tidspunkt, hvor méngraden fastsættes. Procentsatserne i méntabellen beror på en lægelig bedømmelse af skadens art og omfang og er uafhængig ad skadens individuelle, erhvervsmæssige følger for forsikrede. Kræver skaden lægeordineret behandling, fx hos fysioterapeut eller kiropraktor, dækkes udgifter hertil, i det omfang udgifterne ikke bliver betalt fra anden side, fx fra sygesikringen eller fra en anden ulykkes- eller sygeforsikring. Udgifterne dækkes med maksimalt kr., og uanset om forsikredes méngrad endeligt fastsættes til mindre end 5 %. Beløbet indeksreguleres ikke. Ved fastsættelse af méngraden foretages der fradrag for eventuelt forudbestående mén. TANDSKADE Forsikringen dækker beskadigelse af tænder, som ikke skyldes tygning. 7

8 DÆKNINGER Forsikringen dækker endvidere beskadigelse af tandproteser, som indtræder, mens protesen sidder i forsikredes mund og som ikke skyldes tygning. Der ydes erstatning for afholdte rimelige og nødvendige udgifter til behandling af skade, dog kun i det omfang udgifterne ikke bliver betalt fra anden side fx fra sygesikringen eller fra en anden ulykkes- eller sygeforsikring. Medmindre det er uopsætteligt nødvendigt straks at få udført tandbehandling, skal den forventede udgift forinden være skriftligt godkendt af selskabet. Erstatningen kan nedsættes eller eventuelt helt bortfalde, hvis forudbestående rodbehandling, genopbygning, slitage, fæstetab, paradentose eller andre tilsvarende forhold har bevirket eller medvirket til skadens opståen og/eller har forøget skadens omfang. DØD Ved skade forstås forsikringstagers dødsfald som direkte følge af ulykke i forsikringstiden. Nærmeste pårørende er: a) Ægtefælle eller registreret partner, eller hvis en sådan ikke efterlades b) Samlever, som ved dødsfaldet har fælles bopæl med forsikrede, og som enten har, venter eller har haft barn med forsikrede eller har levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet, eller hvis en sådan ikke efterlades c) Livsarvinger, dvs. børn, børnebørn osv., eller hvis sådanne ikke efterlades d) Arvinger ifølge testamente, eller hvis sådanne ikke efterlades e) Arvinger efter loven, dvs. 1. forældre eller disses livsarvinger (søskende og søskendebørn) 2. bedsteforældre eller disses børn (farbrødre, fastre, morbrødre og mostre, men ikke fætre og kusiner). Er ingen nærmeste pårørende i live ved forsikredes død, sker der ingen udbetaling. Erstatning til umyndige bliver udbetalt efter reglerne om umyndiges midler. Skade erstattes med forsikringssummen. Hvis den begivenhed, som medførte skaden, tidligere har udløst udbetaling fra forsikringen, nedsættes erstatningen dog med et hertil svarende beløb. Erstatning udbetales til forsikredes nærmeste pårørende, med mindre andet er skriftligt aftalt med PenSam Forsikring. BØRNEDÆKNING Som tillæg til ménforsikring af barn tegnes børne-dækning. Foruden den ménerstatning, som udbetales til barnet efter reglerne om umyndiges midler, udbetales en særskilt erstatning til forsikringstagers rådighed, hvis den fastsatte méngrad er 20 % eller derover. Af nedenstående skema fremgår det, hvor mange procent af forsikringssummen den fastsatte méngrad udløser i erstatning til forsikringstager. Erstatningen kan dog ikke overstige kr. uanset størrelsen af méngrad og forsikringssum. Dette maksimumbeløb indeksreguleres ikke. 8

9 DÆKNINGER Méngrad Erstatning i kr. pr kr. i forsikringssum 20 % 40 kr. 25 % 63 kr. 30 % 90 kr. 35 % 123 kr. 40 % 160 kr. 45 % 203 kr % 250 kr. Udregning af erstatning ved fx 30 % mén: 90 x forsikringssum = erstatning 1000 Hvis forsikrede dør som direkte følge af ulykke, og den begivenhed, som medførte skaden, ikke tidligere har udløst ménerstatning fra forsikringen, udbetales til forsikringstager et fast engangsbeløb på kr., som ikke indeksreguleres. Forsikringen dækker de børn, hvis navn(e) er anført på policen. Forsikringen ophører i alle tilfælde ved første hovedforfald efter barnets fyldte 18. år. Hvis forsikringstageren får flere børn, herunder adoptivbørn, men ikke stedbørn, er det eller disse børn dækket uden ekstra præmiebetaling indtil deres fyldte 2. år med samme forsikringssum som det barn, hvis navn er anført på policen. Hvis en forsikringstager, som ikke har barn, får barn, herunder adoptivbørn, men ikke stedbørn, mens forsikrede selv er omfattet af fritids- eller heltidsdækning ved mén, omfattes det eller disse børn af børnedækning med samme forsikringssum som forsikringstager uden præmiebetaling indtil barnets fyldte 2. år. 9

10

11

12 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej Farum Telefon CVR-nr Hejmsted Furesø, Danmark

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere