LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck"

Transkript

1 LILLE FLÅDE HVAD NU? Af flotilleadmiral (pens.) Niels Chr. Borck Som det vil være medlemmerne af Søe-Lieutenant-Selskabet og læserne i øvrigt af dette tidsskrift bekendt, indsendte flotilleadmiral Niels Chr. Borck til tidsskriftet i foråret 2010 en artikel med titlen Fra transformation til Deformation i anledning af meddelelsen om, at man fra politisk hold agtede at udfase de tilbageblevne Standard-Flex-skibe. Da tidsskriftet ikke kunne nå at publicere artiklen inden en evt. afgørelse var taget vedrørende dette spørgsmål, valgte bestyrelsen for Søe- Lieutenant-Selskabet at fremsende et sammendrag af den pågældende artikel til de politiske partiers forsvarspolitiske ordførere. Dette sammendrag og bestyrelsens følgeskrivelse med yderligere forklaringer var bragt i tidsskriftets nr. 2/2010. Beslutningen om udfasningen er nu taget, og redaktionen har på denne baggrund derfor bedt flotilleadmiral Niels Chr. Borck om at revidere det oprindelige udkast til den ovenfor anførte artikel. Resultatet af denne revidering, med baggrund i den situation, der nu foreligger, bringes nedenstående. Det er redaktionens håb, at artiklen vil skabe debat blandt politikere og søofficerer til gavn for det danske søværn. Først om de gamles lod... ``Det er åbenbart ``de gamles`` lod i dag, at man ikke vil høre på deres professionelle erfaringer og advarsler``. Så kort udtrykker en ældre kollega og medlem af Søe-Lieutenant-Selskabet sig på baggrund af den aktuelle situation, som tegner flådens fremtid, men nok så meget samtidig den proces, som i perioden fra 2000 til 2010 har medført en hidtil uset reduktion af nationens flådepotentiale. Pågældende søofficer har en meget betydelig indsigt og erfaring, og udsagnet tegner i sin beskedne form evnen og viljen til at udnytte og bruge ældre kollegers råd og vejledning. Og råd og vejledning synes der så sandelig nok at være behov for anno Samtidig siges det fra flere sider, at der hersker en voksende forståelse i befolkningen for flådens betydning, og det kan naturligvis være et godt udgangspunkt, når den kommende tilbagetrækning fra Afghanistan bliver gennemført og der måske bliver plads i budgetterne til en retablering af balancen i den danske flåde. Hvad skal vi bruge hæren til, post-afghanistan, spørger mange? Søværnet og flyvevåbnet vil fortsat have talrige opgaver, som giver mening i hverdagen og som har betydning for samfundet. Men hvad med hæren? Uden en ny krig, hvad så? En omfordeling af ressourcerne kunne forekomme at være aktuel, men hvem tager hul på den debat? Og vil politikerne ikke blot konstatere, at da krigen nu er overstået, så kan der skæres yderligere i budgetterne? 1

2 Anders Fogh Rasmussen på andre tanker ``Jeg forstår fuldt ud, hvorfor landene skærer så dybt i forsvarsbudgetterne. Der er finansiel krise, og landene har ikke noget valg. Men nedskæringer kan gå for langt. Vi må undgå at skære så dybt, at vi i fremtiden ikke længere er i stand til at forsvare den sikkerhed, som vores økonomiske fremgang hviler på. Der er et punkt, hvor du ikke længere skærer fedt væk, du skærer ind i musklerne, og derefter i knogler``. 1 I Danmark har forsvarsbudgettet aldrig været større 2 selvom det langt fra lever op til NATO alliancens målsætning om at bruge to procent af brutto nationalproduktet på forsvaret. Men flåden har næppe nogen sinde været mindre, og der er skåret helt ind i benet. Tilsvarende er der skåret i de andre værn. Det er et paradoks, men de selvmodsigende aspekter kan forklares. Det er Anders Fogh s tidligere regering, der har ladet udgifterne til international indsats vokse uden at finansiere dem på anden måde end at skære i kernestrukturer i forsvaret. Blandt andet derfor, er flådens sammenhængskraft omtrent ødelagt og de operative indsatsmuligheder forringet. I en tale til underhuset, 23. april 1936 udtrykte Sir Winston Churchill det således: ``Man får at vide, at man ikke, uden at skade landets økonomiske og sociale liv, kan bruge mere [til forsvaret] under fredsforhold, hvor meget det end tiltrænges``. Better never than late år og en verdenskrig senere, er Danmark krigsførende nation med styrker indsat i Afghanistan. Alligevel kan Churchills observation overføres direkte til aktuelle danske forhold. Historien ses atter at gentage sig, og Churchills ord gælder også i dag. Og det er vel i bund og grund nationens økonomiske og sociale liv, der skal forsvares. Det var et enigt NATO, der omkring år 2000 for alvor satte gang i transformationen af landenes forsvarsstyrker. Desværre var det en udvikling, der løb løbsk og letsindige politiske beslutninger, eksempelvis nedlæggelse af det danske ubådsvåben og den gradvise udfasning af Standard Flex skibene, blev truffet i lyset af transformationens muligheder for at ændre på strukturer og budgetter. Og det er endnu et paradoks, at det er en tidligere dansk regeringschef, der nu fra Generalsekretærens kontor i NATO hovedkvarteret bestyrtet må konstatere, at det ikke er gået som det skulle krise eller ej og at det land han tidligere styrede, er blandt de nationer, der har skåret hjemme for at yde ude og som fortsat ikke opfylder alliancens målsætninger. Det skulle Fogh have gjort noget ved mens han kunne, ligesom han burde have orienteret Søren Gade og sin finansminister om sin så at sige slumrende - bekymring. Formålet med dette indlæg Dette indlæg vil ikke analysere årsagen til, at der er opstået markante underskud i forsvarets økonomi som konsekvens af politisk besluttede og godkendte operationer, som primært belaster 1 Anders Fogh Rasmussen, Berlingske Tidende den 10. oktober ,4% af brutto nationalproduktet. 2

3 hærens budgetter. Det er der, som nævnt før, ingen grund til vi kender svaret. Krigens omkostninger i tab af soldaternes liv og førlighed er også smerteligt kendt. Derimod er det næppe særlig kendt, at nedslidning og regulære tab af materiel og forbrug af ammunition løber op i mange hundrede millioner kroner uden at sådanne omkostninger finansieres fuldt ud, hvad der ellers ville være klædeligt. Men det er heller ikke hensigten at diskutere budgetter og fordelingsnøgler mellem de tre værn. Sådanne emner ville ellers være spændende, men næppe opmuntrende og letforståelig læsning. Derimod vil artiklen beskrive den affarende 3 plads for flåden, der nu stævner ind i de næste 500 års historie. Fra transformation til deformation Det er før sagt, at den nødvendige omstilling af dansk forsvar, for flådens vedkommende i stedet for transformation, er resulteret i skadelig deformation. Årsagen er, efter forfatterens opfattelse, en ukritisk og planløs udfasning af vigtige kapaciteter uden hensyn til faglige analyser og perspektiver og som alene synes styret af kortsigtet kassetænkning. Det forlyder ellers nok, at det ikke har skortet på advarsler fra sømilitær kyndig side, men sådanne argumenter har altså måtte vige for renlivede politiske hensyn. Den aktuelle mangel på en flådeplan anno 2010 er et udtryk for det fordringsløse perspektiv, der råder for flådens fremtid. Et studie i resignationer Når man resignerer, finder man sig i sin skæbne. Det synes at være det lod som de allerfleste i søværnet har valgt, og som personellet dermed deler. Tidligere var det ikke sådan; man vil blandt andet huske viceadmiral Borks kamp for fregatterne. Nogen kunne med rette spørge om søofficererne er blevet frygtsomme? Og er det årsagen til, at man giver afkald på at deltage i den offentlige debat, af frygt for karrieren? Lige glade er de ikke, når man taler med yngre kolleger, men de vil ikke tages til citat. Måske har de sidste 10 års åreladning efterladt selv de unge i en form for koma? Og samtidig er der yngre kolleger, som slet ikke ser et problem i den stedfundne udvikling. Og pressen efterlades som regel i et vakuum eller afviser helt at give plads for en seriøs debat om forsvarets indretning. Ingen vil udtale sig på navn, og så er det svært at rejse en debat. I sandhed gådefuldt. En frygtsom embedsmandskultur Politiseringen i forsvarets øverste ledelse og tidligere forsvarsminister Søren Gades manglende opbakning af sine militære chefer, kan have medført, at officererne har udviklet en frygtsom og i mange henseender misforstået embedsmandskultur, hvor man tilpasser råd og vejledning til det politikerne ``nok`` gerne vil høre. Udfasningen af Standard Flex enhederne kan være udtryk for en sådan bekymrende udvikling. De fleste søofficerer er formentligt enige i, at der i korpset bør findes en så høj grad af integritet, at der er grænse for, hvad man vil være med til. Men hvis ikke de højeste chefer siger fra, så er det ikke troværdigt, når chefer eller andre kolleger længere nede i 3 Affarende plads: Det navigatoriske punkt, hvorfra et skib udgår. 3

4 systemet siger fra. Indimellem opleves det på den måde, at yngre officerer undsiges fra højere sted, eller sågar får mundkurv på og det er ikke godt og befordrende for ytringsfriheden. Den usikre fremtid For 13 år siden tog Forsvarskommissionen (FK1997) i sin glimrende rådgivning højde for en usikker fremtid på følgende måde. FK1997 fastslog, samtidig med omtalen af de strukturelle forskydninger, at dette skulle ske samtidig med, at de nødvendige kapaciteter til brug for løsning af opgaver i nærområdet, og herunder også til opretholdelse af den direkte sikkerhed er til stede eller kan etableres rettidigt. Den sidste bemærkning blev aldrig omsat i konkrete planer og handlinger, og blandt andet derfor har søværnets struktur nu mistet balancen og står ultimo 2010 blottet for kampenheder, der kan deltage i... ``løsning af opgaver i nærområdet, og herunder også til opretholdelse af den direkte sikkerhed``. Samtidig anbefalede kommissionen...``at kapaciteterne er til stede eller kan etableres rettidigt.. Det fremgik endvidere, at strukturen tillige må gøres så robust, at den også vil være egnet ved fremtidige ændringer i det sikkerhedspolitiske miljø. Ingen af disse kloge anvisninger er udmøntet i praksis især for flådens vedkommende tværtimod - og med udfasningen af Standard Flex enhederne uden erstatning er Danmarks betydning som flådenation igen reduceret. Til trods for besindige anvisninger fra de forskellige forsvarskommissioner kan det ultimo 2010 konstateres, at vores flådestruktur (forsvaret generelt) på ingen måde er så robust som kommissionernes ret præcise anvisninger kunne give god grund til. 4

5 Glenten går nordpå i Storebælt for sidste gang, som så ofte før, i snasket vejr. Vibens slæbesonar (finnerne) i agterste containerposition ses i venstre side af fotografiet. Foto: Forfatteren. Exit Standard Flex med flere... ``Den af Forsvarschefen foreslåede udfasning af alle standardflex-fartøjer gennemføres ved udgangen af 2010``. Denne kortfattede tekst er dateret 22. juni 2010 og er et citat fra forsvarsministeriets såkaldte ``Implementeringsnotat``. Søe-Lieutenant-Selskabet rettede i den anledning en sjælden henvendelse til de folkevalgte, ministeren og forsvarschefen, men fik ingen respons eller reaktion på henvendelsen. Implementeringsnotatet beskriver, hvorledes Forsvarsforliget gennemføres i forligsperioden. Læseren kan med rette spørge, om der er et gran af ``vasken hænder``, når politikerne angiveligt og som en undtagelse i notatet fra forsvarsministeriet specifikt anfører hvem, der svinger blodøksen? Og læseren ville sikkert også gerne orienteres om, i hvilket omfang der foreligger analyser, som dækker det samlede spektrum af konsekvenser ved den bemeldte beslutning, foreslået af Forsvarschefen. Den korte version er efter forfatterens opfattelse, at de økonomiske overvejelser taler for, resten taler imod. Om der vaskes hænder på Slotsholmen er op til læseren selv at bedømme. 5

6 En Kafkask oplevelse Den 7. oktober 2010 klokken 1030 strøg alle otte Standard Flex 300 enheder kommando. En af disse, Havkatten,fortsætter dog frem til oktober 2011 som MCM test platform. Det blev markeret ved parader på Flådestationerne i Korsør og Frederikshavn. I Korsør skete det til tonerne fra et veltrimmet og velspillende Tamburkorps, der fremførte trøsterige melodier. Men, oplevelsen af at se besætningerne stryge kommando i fuldt moderne skibe, som vi har brug for, var næsten Kafkask 4 og det kan konstateres, at til trods for gode argumenter og råd fra anden side om at bevare skibene, så blev det som forsvarschefen havde foreslået. Om ikke andet kan man glæde sig over, at ansvaret for denne beslutning i det mindste er klart placeret. Resten er til at græmme sig over. Stemningsbillede fra Viben, klargøring til den sidste sejlads 27. oktober 2010, navigatøren forbereder sig. Bemærk det topmoderne elektroniske udstyr og det tidløse danske maritime design. Foto: Forfatteren. Det er en skandale I Søværnsplan blev det fastslået, at en løsning med en traditionel struktur, af økonomiske årsager ville medføre, at antallet af enheder typevis måtte reduceres. Det fremgik endvidere, at indførelsen af en anden typestruktur, hvor en standardtype på ca. 300 tons kunne fungere fleksibelt i forskellige enhedsroller, var mulig. Den nye struktur ville ikke være tilstrækkelig for opgaveløsningen, men dog muliggøre et større indsatsberedskab end den traditionelle struktur på samme uændrede budget og dermed være et rimeligt godt grundlag for videre udbygning til en effektiv flådestruktur. Den kommende udvikling af flåden blev på denne baggrund anbefalet gennemført ved etablering af en FLEX-struktur omfattende skibe af Flyvefisken-klassen. Ved kommandostrygningen havde P562 kun 16 år i operativ tjeneste bag sig. 4 kafkask, (efter den tjekkiske forfatter Franz Kafka ( )), om en situation, stemning mv. absurd på en skræmmende måde; mareridtsagtig. 6

7 Normal levetiden for orlogsfartøjer ligger anslået på mellem år. Det er efter forfatterens opfattelse en skandale at udfase så nye skibe og en decideret hån mod skatteyderne, der har finansieret skibene. Flåden anno 1988 P551 Hajen under gang, et studie i kampkraft. Foto: Søværnet Omkring afslutningen af den kolde krig bestod Flåden af relativt mange mindre enheder og færre større enheder, der i parentes bemærket i forhold til andre flåders skibe, var meget små. Opbygningen af de 14 5 SF 300 enheder med tilhørende modulsystemer var siden 1982 sat i fuld gang, idet koncepten pegede på muligheden for at erstatte ni bevogtningsfartøjer af Daphne klassen, seks torpedobåde af Søløven-klassen og otte minestrygere af Sund-klassen med en ny, men fleksibelt indrettet skibstype. Evnen til minerydning ville i denne sammenhæng blive moderniseret og generelt blev der ved SF 300 programmet tilført ganske betydelig kampkraft og operativ fleksibilitet, idet projektet blandt andet omfattede moduler til i alt 10 svært bevæbnede SF 300 kampenheder. Man kan i den sammenhæng glæde sig over, at pågældende våbenmoduler nu i et vist omfang genanvendes i støtteskibene og de kommende fregatter. Resultatet af den imponerende og innovative udvikling, som Søværnets Materielkommando sammen med dansk industri stod for, var anskaffelse af i alt 14 enheder til erstatning af de 23 ældre enheder. Koncepten vakte gennem årene berettiget opmærksomhed og blandt andre viste US Navy 5 Fra Søværnet blev der peget på et antal omfattende i alt 16 enheder. 7

8 og Coast Guard, den canadiske flåde samt den japanske flåde, og ikke mindst interessant, også Folkerepublikken Kinas flåde, interesse for programmet. Det er i sandhed enestående. Omkring december 1988 så flåden således ud: Flådens silhuettavle 1988, egentlige krigsskibe. Kilde: Søværnet. Minevåbnet var intakt med fire store minelæggere og to mindre kabelminelæggere, ligesom ubådsvåbnet havde en tilfredsstillende numerisk størrelse. De fire ældre inspektionsskibe af Hvidbjørnen klassen stod for erstatning af fire nye enheder af Triton-klassen. To fregatter af Peter Skram-klassen stod for skud i en politisk orienteret kamp, der ikke just var belastet af faglighed, og der var i 1988 bestemt ingen planer om bygning af nye fregatter. Tre mindre korvetter af Niels Juelklassen skulle dermed løse opgaver, som i realiteten krævede langt større skibe. Men sammen med minelæggerne, de ti Willemoes missilenheder og kampflex erne rådede flåden fremadrettet mod forliget i 2000 over en betydelig kapacitet til kystnære operationer og evnen til varsling var til stede med mulighed for at indsætte skibe og fly i koordinerede, fremskudte operationer, ikke blot i hjemlige farvande, men også i international sammenhæng. Samarbejdet med flyvevåbnet var på det tidspunkt glimrende, og de koordinerede operationer gav optimisme og betød synergi mellem de to værn. Sammenfattende ses det, at flåden kunne løse opgaver i nærområdet (fredstidsopgaver, krisestyringsopgaver og forsvar af nationen i rammen af NATO medlemskabets artikel V opgaver). Og samtidig, med visse begrænsninger, også i international sammenhæng under fjernere himmelstrøg. På den baggrund og ved afslutningen af den kolde krig indledtes transformationen af flåden til de nye globale realiteter. Det er den proces, der i 2010 har fået karakter af en ubetænksom og planløs deformation af en tidligere robust flådestruktur, der nok skulle transformeres, men ikke ødelægges. 8

9 Status 2010 I en artikel i Tidsskriftet 2009 fremgik følgende oversigt, der med en række nøgletal til og med 2009 viser udviklingen. Yderst til højre er tilføjet facit efter den seneste udvikling ultimo Antal egentlige krigsskibe (2) 6 Fredsstyrken inkl. civilt ansatte ca Status så i 2009 ud til at vise en positiv tendens siden 2006 med tilgangen af de to kommandoskibe, Men med den overraskende udfasning af de 3 korvetter 2009 og den seneste beslutning om at udfase samtlige Standard Flex fartøjer, ændredes billedet totalt. Kilde: Forfatteren på baggrund af søværnets silhuettavler samt data fra bemærkninger til diverse finanslove og den seneste udvikling. Status er, at Søværnet gennem de seneste år styrkemæssigt er blevet udhulet i en grad, så et robust nationalt maritimt forsvar ikke længere er til rådighed og derfor stort set er utopi år Især tidligere Forsvarsminister Søren Gade udpeges af mange som den egentlige arkitekt bag denne udvikling, der har deformeret dansk forsvar og specifikt ødelagt søværnets sammenhængskraft. Ministeren nåede, inden han valgte at trække sig tilbage, at indgå hvad han selv sangvinsk betegnede, som det bredeste forlig nogensinde. Desværre er bemeldte forlig samtidig et enestående eksempel på indholdsløs politik der står ganske enkelt ikke noget forpligtende i teksten, bortset fra de afsnit, der omhandler reduktion af styrkemål. Forliget er kort og godt perspektivløst. Nu er der styr på forsvarets økonomi 7. I 2010 hænger forsvarets økonomi i laser, men der er måske nok styr på laserne. Årsagen til den aktuelle situation er, at de folkevalgte ikke vil finansiere deres eget ambitionsniveau og den førte politik. Det har betydet en høj pris, især for søværnet og flyvevåbnet. Men også hærens kampafgørende kapaciteter er eroderet. Dansk forsvar har anno 2010 fået karakter af et mindre ekspeditionskorps med bidrag fra tre værn, men uden nogen egentlig operativ sammenhængskraft, synergi eller egentligt robust forsvarspotentiale. Der kan optimistisk set måske holdes mellem m/k ude i internationale operationer, men det kniber og koster 21 milliarder kroner om året. Siden år 2000 er søværnet reduceret med fem ubåde, seks minelæggere, ti torpedomissilbåde, to tankskibe og en Land Mobil Base med to integrerede mobile Harpoon Missilbatterier. I 6 Om end Absalon-klassen ikke figurerer som egentlige krigsskibe, medtages de på grund af den aktuelle bevæbning. 7 Bent Fabricius, formand for HOD, Danske Officerer nr. 8 oktober

10 Nordatlanten er to Grønlandskuttere udgået. Hertil skal lægges de i 2009 udfasede 8 tre korvetter af Niels Juel-klassen og senest i 2010 er udfasning af alle (otte ud af oprindeligt 14) Standard Flex fartøjer beordret. Samtidig nedlægges statens tre isbrydere og det er uvist hvornår de to store miljøfartøjer erstattes. På plussiden ses to støtteskibe og to inspektionsfartøjer til Nordatlanten samt aktuelt bygning af tre fregatter samt Diana-klassens seks enheder, der afløser de tidligere orlogskuttere. Hertil kommer justering af et antal mindre enheder. Det kan objektivt konstateres, at der de seneste ti år er nedlagt, flyttet og sammenlagt strukturer, udfaset kampfly, luftforsvarsmissiler, ubåde, kampvogne, korvetter, standardflex-fartøjer, isbrydere mv.- især for at finansiere udgifter til krigen i Afghanistan eller andre internationale opgaver. Mange såkaldte rationaliseringer, sammenlægninger, driftseffektiviseringer og andre managementtiltag er samtidig gennemført. Forsvarspolitisk kannibalisme Den aktuelle situation er opstået, uanset at der aldrig før har været så store bevillinger til forsvaret, der alligevel så at sige må spise sig selv op indefra. Det er en uværdig form for forsvarspolitisk kannibalisme. Robert Storm Pedersens satiriske tegning af hunden, der får serveret sin egen hale, springer i hu, og man fristes igen til at spørge: Hvor bliver pengene af? Og man skal bemærke, at hunden altså kun har én hale. Men måske er tegningen, hvor dåren sidder på den gren, han selv er ved at save over, endnu mere rammende. Hvor er effekten af alle sammenlægninger, rationaliseringer, effektiviseringer, værnsfælles optimeringer og omlægninger med videre blevet af? Viben s regnskab Den følgende silhuet-tavle stammer fra P 562 Viben, hvor besætningen har holdt regnskab med flådens deformation. De mange afkrydsninger taler for sig selv og tegner en karikatur af en tidligere vel afbalanceret flådestruktur. Tavlens silhuetter stammer fra 2005, afkrydsningen er afsluttet den 7. oktober P563 Søløven overlever i en ombygget rolle som dykkerskib, men uden operative muligheder i en sømilitær sammenhæng. At Thor Anglia og Thor Futura medtages og anføres på en tavle over flådens skibe kan ikke forklares sagligt de er begge civile skibe indchartret under det såkaldte ARK-projekt og er ikke orlogsskibe. Måske er årsagen, at de fylder godt og løser mange opgaver. ARK-projektet 9 er i øvrigt smart tænkt og tjener formålet. Her følger Viben s tavle. 8 Beslutningen herom var søværnets egen og uforståelig for de fleste i flåden. 9 Et dansk projekt udtænkt af innovative søofficerer. Det sikrer, at NATO råder over ``Heavy Sea- Lift`` kapacitet. Styres fra Søværnets Operative Kommando i Århus. 10

11 Tavlen viser udviklingen fra 2005 til 2010, og siger mere end mange ord. Afkrydsningen er foretaget med fedtstift i tilfældigt valgte farver. Forsvarsaftalen I juni 2009 indgik Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance en politisk aftale om forsvaret. Aftalen benævnes Forsvarsforlig Resultatet for flådens vedkommende fremgår af Viben s tavle for så vidt angår de fastlagte reduktioner. Besætningen har lakonisk fulgt udviklingen og systematisk krydset de skibe af, som politikerne på forsvarschefens anbefaling har besluttet, der ikke længere er brug for. I 500 året for flådens oprindelse kan det konstateres, at der næppe nogen sinde har været færre skibe til rådighed. Det er ikke nødvendigt at dvæle ved den effekt som tavlens fortælling måtte have på personellet ud over at konstatere, at den langt fra kan være opmuntrende og befordrende for fastholdelse og motivering. Forligsfakta På den anden side får forsvaret med Forsvarsforlig en årlig merbevilling på 700 mio. kr., hvoraf 205 mio. kr. er en varig forhøjelse, mens 395 mio. kr. er til engangsudgifter til bl.a. ekstraordinær opfyldning af ammunitionslagre (hæren) mv. De sidste 100 mio. kr. årligt er en 11

12 såkaldt sikkerhedspulje, der er placeret på finanslovens 35. Alligevel ser Forsvarschefen det nødvendigt at anbefale udfasning af de sidste 8 Standard Flex enheder for at opnå en beskeden besparelse på driften. Men der er styr på økonomien! Objektivt indeholder forliget en række nye kapacitetsreduktioner og nedlæggelser, der rammer alle tre værn. Eksempelvis reduceres antal kampfly, kampvogne og ikke mindst udfases otte standardflex-fartøjer. Herudover pålægges forsvaret i forligsperioden en årsværkseffektivisering på ca. 5 %, effektivisering af området øvrig drift på op til 18 % samt en række andre effektiviseringer og rationaliseringer. Dette skal ses på baggrund af Forsvarskommandoens årsprogram 2010, hvoraf det fremgår, at der påregnes anvendt ca. 1,5 mia. kr. i merudgifter til internationale operationer i år. Det budgetterede gennemsnitlige forbrug er i forsvarets forslag opgjort til mio. kr. årligt mod en gennemsnitlig årlig finanslovsbevilling på mio. kr. Men der er styr på økonomien! Forsvarskommissionen af 2008 Den seneste forsvarskommission (FK 2008) konkluderede blandt andet.. at der som følge af styrkelsen af den operative kapacitet, konkret i 2009 vil være sket en fordobling i forsvarets strukturelle evne til gennemførelse af internationale operationer``. Ultimo 2010 og med ovenstående oversigt in mente er dette udsagn mildest talt misvisende for søværnets vedkommende og der er tale om en komplet ændret situation. Om den aktuelle situation skriver FK 2008 endvidere,...`` at Forsvaret, som en konsekvens af det øgede råderum 10 til at føre en aktivistisk udenrigspolitik, gennem de seneste år har gennemgået en forvandling fra et territorialforsvar baseret på mobiliseringsenheder til et moderne forsvar baseret på fleksible, deployerbare kapaciteter, der globalt kan indsættes i operationer i det fulde spektrum af opgaver under stort set alle forhold. Særligt perioden fra 2005 og frem har været kendetegnet ved gennemførelsen af en omfattende omlægning af forsvaret, med opbygning af en helt ny og tidssvarende struktur, hvor der skal være en direkte sammenhæng mellem forsvarets opgaver og de enheder, forsvaret råder over.`` Men er det nu også rigtigt? For søværnet betyder denne omlægning, at der i 2010 og de kommende tre fire år kan deployeres et enkelt skib af Absalon-klassen og måske periodevis én Thetis-klasse, resten er udfaset, og fregatterne er næppe operative før Der findes ingen mindre enheder, der periodevis kan erstatte de store enheder, med mindre man trækker skibe hjem fra de arktiske farvande. Der vil derfor blive drevet rovdrift på de få skibe flåden råder over, besætningerne vil begynde at brokke sig over de mange perioder væk fra hjemlige farvande, og materiellet vil nedslides uforholdsmæssigt hurtigt, mens vigtige kerneopgaver må vige. 10 For flådens vedkommende er råderummet vanskeligt at få øje på. 12

13 Operative opgaver Som følge af udfasningen af de tre korvetter og de sidste otte Standard Flex fartøjer bliver søværnet i nogen grad en "enten eller" kapacitet og ikke det ``både - og forsvar`` som var forudset af FK1998. Forsvarschefen har udtalt, at de internationalt udsendte enheder skal være mentalt (og dermed også reelt) forberedt og trænet til at imødegå en væbnet konflikt eller angreb i operationsområdet. Vi kan fremover blive nødt til at sende fregatter / støtteskibe til operationer, som vi hidtil naturligvis afhængig af opgaven - har kunnet løse langt billigere med Standard Flex enheder. Alternativet er naturligvis, ikke at sende et bidrag, men det er der vist ingen politisk interesse for som landet ligger nu. Det strider ganske enkelt mod alle politiske udsagn om en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Korvetter og Standard Flex kompetencer Korvetter og Standard Flex enhederne har haft en meget bred opgave portefølje omfattende deltagelse i NATO flådeøvelser og internationale opgaver 11, rutinemæssig efterretningsindhentning til støtte for opbygning af normalbilledet i Østersøen, farvandspatruljer, søredning, miljøopgaver, søopmåling, skoleskibsopgaver, maritim tilstedeværelse og suverænitetshævdelse, særlig hjælp til Politiet og SKAT (for eksempel IOC og KLIMA topmøderne) og senest som del af kongedelingen i forbindelse med Kronprinsesse Victorias bryllup i Stockholm. Blot for at nævne de sidste par års mange forskellige opgaver. I fremtiden vil flåden ikke kunne løse sådanne opgaver med samme effektivitet, robusthed og relative beskedne økonomiske konsekvenser. Paradoksalt nok er opgaverne stadig aktuelle og vil være det fremover, men vi har ikke skibene længere til trods for hvad den siddende forsvarsminister skriver i dagspressen. Under overskriften Vi har skibene fortæller forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) medio 2010 på Berlingskes debatside, at en læser ikke behøver at være bekymret over, at 8 Standard Flex fartøjer nedlægges. Vi har nyere skibe den såkaldte Diana-klasse som kan operere herhjemme, fortæller ministeren beroligende, og det lyder som om Diana-klassens seks enheder kan løse de samme opgaver som otte Flex-skibe. Det kan de bare ikke! Et indlæg i samme avis fra forfatteren rettet mod denne udmelding fra ministeren, kom der aldrig svar på. Følgende tabeloversigt viser udviklingen Eskorte i Gibraltarstrædet, patruljer ud for Libanon, i Adriaterhavet, Caribien, deltagelse i krigen mod Irak, piratjagt ved Afrika, minerydning i Østersøen, de danske stræder, langs Norges kyst, i den Engelske Kanal og i Adriaterhavet, 13

14 Flådens sammensætning over perioden 1987 fremskrevet til 2014 Betegnelse 1987 Primo 2009 Ultimo 2010 Fremskrevne kapaciteter 2014 Kampskibselement 2 Peder Skram-kl fregatter 3 korvetter Niels Juel - kl Ingen kapacitet 3 Fregatter 3 Niels Juel-kl korvetter 4 SF 300 i kamprollen 6 Søløven-kl torpedobåde 10 Willemoes-kl torpedomissilbåde Mineskibselement 4 minelæggere af Falster-kl Ingen kapacitet Ingen kapacitet Ingen kapacitet 2 minelæggere af Lindormen-kl Minerydningselement 3 minestrygere af Sund-kl 4 SF 300 i minerydningsrollen med droner Begrænset kapacitet Nyt koncept omfatter organisk MCM kapacitet Undervandsbådselement 5 undervandsbåde Ingen kapacitet Ingen kapacitet Ingen kapacitet Inspektions og overvågningselement 5 inspektionsskibe 8 orlogskuttere 8 bevogtningsfartøjer 3 Grønlandskuttere 4 inspektionsskibe, Thetis-kl 2 inspektionsskibe, Knud-kl 1 Grønlandskutter 4 (6) Diana-kl patruljefartøjer 4 inspektionsskibe, Thetiskl 2 inspektionsskibe, Knud-kl 1 Grønlandskutter 6 Diana-kl patruljefartøjer 4 inspektionsskibe, Thetis-kl 2 inspektionsskibe, Knud-kl 1 Grønlandskutter 6 Diana-kl patruljefartøjer Depotskibe, tankskibe 2 tankskibe Ingen kapacitet Ingen kapacitet Ingen kapacitet Hjælpeskibselement, transportfartøj, isbrydere og miljøfartøjer 1 mindre transport fartøj 4 isbrydere 1 mindre transport fartøj 3 isbrydere 2 mellemstore miljøfartøjer 5 mindre miljøfartøjer 1 mindre transport fartøj 3 Isbrydere udfases 2 mellemstore miljøfartøjer 5 mindre miljøfartøjer 1 mindre transport fartøj 2 mellemstore miljøfartøjer 5 mindre miljøfartøjer 14

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner

Bilag 15. Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 15 Delrapport vedrørende fleksibel anvendelse af majorer og orlogskaptajner Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY

BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY NOTAT BESLUTNINGSPROCESSEN OMKRING EVENTUEL ANSKAFFELSE AF NYE KAMPFLY Indledning De danske F-16 fly planlægges pt. anvendt indtil ca. 2020, hvorefter de knap 40 år gamle fly vil være nedslidte og teknologisk

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO NATO's ønsker til medlemslandenes. men er der reelt styrkemål det modsætningsforhold, og kapaciteter. som spørgsmålet

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Brydningstid: tid med uro og omskiftelser Hvordan placerer vi bedst Danmark i en omskiftelig

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt Beslutningsforslag nr. B 61 Folketinget 2016-17 Fremsat den 1. februar 2017 af Marie Krarup (DF), Søren Espersen (DF) og Martin Henriksen (DF) Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV Af Kontreadmiral Nils Wang Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen Seapower.dk., som Søe-Lieutenant-Selskabet

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014

Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Trusselsvurdering for pirateri og sørøveri ved Afrika inkl. Rødehavet marts 2014 til og med maj 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Med den aftagende nordøstmonsun kan de somaliske pirater

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika februar 2017 Kastellet 30 2100 København Ø Tlf.: 33 32 55 66 FE s definition af pirateri og væbnet røveri til søs fe@fe-mail.dk Visse forbrydelser er i henhold

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande

Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande Søfartsstyrelsen udbyder en undersøgelse af, om der kan foretages landbaseret lodsning i danske farvande med en tilsvarende

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 3. Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 3 Delrapport vedr. hjemmeværnet i slutmålsstrukturen Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrund 2 Totalforsvaret

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet januar 2016 til og med juni 2016 Definition af pirateri og væbnet røveri til søs Visse forbrydelser er i henhold til FN s havretskonvention defineret

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK

Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK i:\marts-2001\venstre-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen Marts 2001 RESUMÈ FUP OG FAKTA OM VENSTRES SKATTEPOLITIK Venstres skattepolitik bygger på et skattestop og nedbringelse af skatterne i takt med, at

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål.

DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne takke for samrådsspørgsmål P, der jo i virkeligheden dækker over en hel række af delspørgsmål. Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 269 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Samråd P i Forsvarsudvalget 23. juni 2016 Emne: Danske styrkers håndtering af fanger under Irak krigen

Læs mere

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema)

Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Orienteringssamtale (inkl. vejledning til ansøgningsskema) Ansøgers fulde navn: Samtale afholdt den / 20 Du har søgt optagelse i (distrikt og underafdeling): Samtalen er gennemført mellem ansøger og ansøgers

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder

Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder Et samarbejde mellem forsvaret og civile virksomheder tilmeld også din virksomhed Hvad er InterForce? InterForce har sigte på at udbrede forståelsen for forsvarets behov for at benytte sig af de mange

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet oktober 2015 til og med december 2015 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold De somaliske pirater er ikke aktive, og det er usandsynligt,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:

Orienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted: HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014

Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Trusselsvurdering for pirateri ved Afrika inkl. Rødehavet juli 2014 til og med september 2014 Afrikas Horn og Rødehavet Generelle forhold Sommermonsunens kraftige vinde gør det næsten umuligt at gennemføre

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere