Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole"

Transkript

1 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn og adresse på rederen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne: Konst. rektor Per Præstholm, Sorø Akademis Skole, Akademigrunden 8, 4180 Sorø 2. Sejladsaktiviteter Beskriv sejladsaktiviteterne, herunder hvilke aktiviteter der er tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. Sæt rammer og begrænsninger for sejladsen, f.eks. luft- og vandtemperatur, vind, bølger og sigtbarhed: Sejlads på Sorø Akademis Skole kan foregå under følgende aktiviteter: 1. Kano- kajak eller robådssejlads i forbindelse med undervisning 2. Kano- kajak eller robådssejlads i forbindelse med talentplejeaktivitet 3. Klasser på kanoture ved Munkedamshuset (endags) 4. Kano- kajak eller robådssejlads ved udlån til enkelte elever Sejlads foregår primært på Sorø Sø, Susåen og Tystrup-Bavelse søkomplekset. Ved andre farvande skal søges særskilt tilladelse hos skolens ledelse. Al sejlads må kun ske i perioden 1. maj til 30. september og vandtemperaturen skal i den pågældende periode være over 12 grader. Der skal endvidere altid tages hensyn til vind og vejrforhold inden udsejling tillades. For sejlads på Susåen, hvor der er tæt til bred og med lav vanddybde, kan sejlads i undervisningsmæssig sammenhæng finde sted fra 15. april og ved lavere vandtemperatur end 12 grader. 3. Identifikation af risici Beskriv de sikkerhedsmæssige risici, der kan være ved de i punkt 2 (Sejladsaktiviteter) beskrevne sejladsaktiviteter: Fartøjet kan kæntre eller en elev kan falde over bord. Fartøjet kan drive væk fra land, herunder også, hvis man mister sine årer/pagaj. Eleverne kan blive afkølede under sejlads enten i luft eller i vand. Hurtigt vejrskifte med tåge, stærk vind og sø.

2 4. Tiltag til at imødegå risici Beskriv, hvad der skal gøres for at imødegå hver af de identificerede risici under punkt 3 (Identifikation af risici): Underviseren/kostlæreren skal forud for enhver form for sejlads sikre at: fartøjet er i funktionsdygtig stand fartøjet er forsynet med en let tilgængelig øse fastgjort til fartøjet i en snor fartøjet er forsynet med et træktov (ca. 5 m.) alle deltagere kan svømme alle deltagere har korrekt monteret svømmevest eller redningsvest på alle deltagere har tegnet en ulykkesforsikring alle deltagere skal være udstyret med den rette påklædning, som passer til vejrforholdene alle modtager en forsvarlig instruks omkring sikkerhed ved sejlads kanoer og kajakker må ikke sejle alene, men skal være i følgeskab med minimum et andet fartøj. Afstanden mellem fartøjerne må under sejladsen på intet tidspunkt være mere end ca. 50 meter. I undervisningsmæssig sammenhæng kan der fraviges fra denne afstand. For elever gælder at de skal have skrevet under på (under 18 år ved forældre/værge), at de må sejle, at de kan svømme, at de har en ulykkesforsikring og at de er bekendt med forhold omkring brug af fartøjet. Disse erklæringer skal gemmes i en særlig mappe. Sejlads skal altid være frivillig. Til elever der ikke ønsker at deltage i sejlads med mindre fartøjer skal der altid tilbydes et alternativ til aktiviteten. Elever der får lov til at sejle på egen hånd skal være uddannet i selvredning ved kæntring, hvad enten det er i undervisningsmæssig sammenhæng eller i fritiden. Ingen elever må dog sejle helt alene, idet der altid skal være flere elever i en kano eller robåd. Hvis det er sejlads i kano eller kajak skal der som minimum være 2 fartøjer der følges ad. Det oplyses til underviser, kostlærer eller skolen inden afgang, hvem der sejler, hvor der sejles hen samt forventet hjemkomsttidspunkt. Dette gælder dog ikke for sejlads på Sorø sø i undervisningsmæssig sammenhæng. På klasseture ved Munkedamshuset deltager altid en underviser pr. klasse, dog minimum 2 lærere, hvis turen indebærer sejlads på Tystrup-Bavelse søerne, den ene lærer sejler forrest, den anden bagest. Ved længere kanoture skal medbringes en mobiltelefon, som er opbevaret i en vandtæt beholder. Alle elever skal være synlige for underviseren hele tiden. Ved roning på Suså eller under særlige trygge omgivelser kan der dog undtagelsesvis ses bort herfra. Før sejlads aftales der med underviseren diverse kaldesignaler (fløjte, pagaj eller arme). Disse signaler anvendes ved kommunikation, hvis afstanden mellem fartøjerne utilsigtet er blevet for store. Færdsel på Tystrup-Bavelse søkomplekset må kun ske ved sejlads tæt på bredden. Hvis vejrforholdene under en sejlads ændrer sig hurtigt til stærk vind, høj sø eller tåge skal der straks søges land eller andre passende foranstaltninger skal foretages efter underviserens skøn (f.eks. at følge bredden med pålandsvind).

3 5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning Beskriv fartøjet, herunder den anvendelse det ifølge byggestandard/producentens anvisninger er beregnet til: skolen er indehaver af 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde. Der er svømmeveste til alle fartøjerne er beregnet til sejlads på sø og å under normale, rolige vejrforhold brugere af kanoer, kajakker og robåde skal instrueres i, at udstyret skal behandles med varsomhed Beskriv det udstyr, der skal være om bord i forbindelse med sejladsaktiviteterne, og hvordan det vedligeholdes: det skal sikres forud for enhver sejlads, at fartøjerne er i funktionsdygtig stand det skal sikres forud for enhver sejlads, at fartøjerne er udstyret så alle sejlende har en åre eller en pagaj og at fartøjet har en tilgængelig, fastgjort øse og et fastgjort slæbetov Beskriv krav til passagerer/elever, f.eks. opførsel, pligter og kompetencer: alle deltagere kan svømme alle deltagere har korrekt monteret svømmevest eller redningsvest på alle deltagere har tegnet en ulykkesforsikring alle deltagere udviser godt sømandskab alle skal være udstyret med den rette påklædning, som passer til vejrforholdene. det oplyses inden afgang, hvem der sejler, hvor der sejles samt forventet hjemkomsttidspunkt. Dette gælder dog ikke for sejlads på Sorø sø i undervisningsmæssig sammenhæng. elever der får lov til at sejle på egen hånd skal være uddannet i selvredning ved kæntring, hvad enten det er i idrætsundervisningen eller i fritiden 6. Besætningen og dens kompetencer Beskriv krav til besætningens størrelse og kompetencer. Besætningen er de personer, der skal passe på passagerer/elever. Det kan f.eks. være krav til kurser og praktisk erfaring: Undervisere skal være rutineret i kano og kajak sejlads og skal som minimum en gang hvert andet år deltage i et kursus i entring af såvel kajak som kano Underviserne skal kunne svømme 600 meter, være i stand til at bjærge en bevidstløs person 25 meter og til at kunne yde førstehjælp

4 7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer Beskriv operative begrænsninger, f.eks. geografiske begrænsninger, tidspunkter på døgnet/året samt maksimalt antal personer om bord: Der må maksimalt befinde sig 3 personer i en kano eller i en robåd. Kajakker må maksimalt betjenes af én roer Korrekt monteret svømmevest eller redningsvest skal bæres af alle ved enhver form for sejlads Sejlads foregår primært på Sorø Sø, Susåen og Tystrup-Bavelse søkomplekset. Ved andre farvande skal søges særskilt tilladelse hos skolens ledelse. Al sejlads må kun ske i perioden 1. maj til 30. september og vandtemperaturen skal i den pågældende periode være over 10 grader. For sejlads på Susåen, hvor der er tæt til bred og med lav vanddybde, kan sejlads i undervisningsmæssig sammenhæng finde sted fra 15. april og ved lavere vandtemperatur end 12 grader. Der skal endvidere altid tages hensyn til vind og vejrforhold inden udsejling tillades. 8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke Beskriv, hvordan alle kan reddes i den værst tænkelige situation, f.eks. ved forlis, kæntring og brand: Ved kæntring og hvis det ikke er muligt entre fartøjet igen, skal de udøvende søge land. De evt. medfølgende fartøjer skal stoppe op og hjælpe de nødstedte. Den ansvarlige underviser kontaktes. 9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker Beskriv, hvordan der kan tilkaldes hjælp: Hjælp tilkaldes ved anvendelse af en mobiltelefon, som er opbevaret i en vandtæt beholder. Samsejlads med kort afstand mellem fartøjerne er vigtig på Tystrup-Bavelse søkomplekset så hjælp fra andre fartøjer kan tilkaldes. Forhåndsorientering om tilgængelig hjælp i området er endvidere nyttigt.

5 10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion Skriv, hvordan oplysninger om antallet af personer, varighed af sejladsen og den planlagte rute registreres og opbevares i land: Det oplyses til underviser, kostlærer eller skolen inden afgang, hvor der sejles hen (planlagt rute) samt forventet hjemkomsttidspunkt. Endvidere oplyses antal og navne på deltagerne. Der skal på forhånd være aftalt kontakttidspunkter og alarmering såfremt personer i land konstaterer, at sejladsen afviger fra det aftalte uden at der er givet meddelelse om ændringer. Dette gælder dog ikke for sejlads på Sorø sø i undervisningsmæssig sammenhæng. 11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start Beskriv, hvem der skal lave sikkerhedsinstruktionen, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Al instruktion omkring sikkerhed ved sejlads foregår inden udsejling og efter de beskrevne retningslinier. Ved sejlads i undervisnings- eller talentplejemæssig sammenhæng er det læreren/underviseren, der giver instrukser om sejladsen og om godt sømandskab, sejladsens forventede forløb, brug af redningsmidler og hvad man foretager sig i en nødsituation. Ved sejlads i fritiden er det kostlæreren der instruerer. 12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker Beskriv, hvem der skal følge op på utilsigtede hændelser, samt hvornår og hvordan det skal foregå: Ved utilsigtede hændelser eller ulykker informeres underviseren/kostlæreren, rektor og forældre i nævnte rækkefølge. Ved nærved hændelser skal man drage lære af erfaringerne og om nødvendigt tilpasse sikkerhedsinstrukser i forhold til dette, så fremtidige hændelser minimeres og håndteres korrekt.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Færdighedsniveauer i Havkajak

Færdighedsniveauer i Havkajak Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010. Læseren refereres

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Regelkursus 2009-2012

Regelkursus 2009-2012 Regelkursus 2009-2012 Marts 2009 FORORD DS' regelkursus er en gennemgang af de kapsejladsregler, som har størst betydning for deltagere og officials i en kapsejlads. Denne udgave er revideret i henhold

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om mobiltelefoni til søs. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om mobiltelefoni til søs Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Formål Formålet med denne brochure er at beskrive mobiltelefonens muligheder og begrænsninger ved anvendelse

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden v. Silistria, Ørneredevej 19, 8270 Højbjerg Standeren symboliserer klubben ved

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Arbejde i master og møller. At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejde i master og møller. At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Arbejde i master og møller L04.01.01-01 Redaktør Dato: 04-05-2009 Udgiver Peter Hauge Madsen, Afdelingschef VEA Formål At sikre at arbejde i og omkring møller, master samt stilladser foregår sikkerhedsmæssigt

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere