Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland"

Transkript

1 Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr Fundet det meget beklageligt, at arbejdsdirektoratets behandling af en ansøgning om modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge til et andet EF-land tog så lang tid, som det var tilfældet. Ansøgeren var vendt tilbage til Danmark, før direktoratets afgørelse forelå. Af egen drift overfor arbejdsdirektoratet og arbejdsministeriet rejst spørgsmål om praktiseringen af ordningen, herunder den tidsmæssige behandling i arbejdsdirektoratet af ansøgninger. (J. nr ). A klagede i skrivelse af 23. august 1984 over den tid, der indtil da var medgået til arbejdsdirektoratets behandling af en sag, hvorefter hans datter B skulle have udbetalt dagpenge for perioden fra den 4. oktober til den 8. december 1982 i Frankrig, hvor hun i overensstemmelse med EF-reglerne herom og med arbejdsdirektoratets godkendelse søgte arbejde. Dagpengene skulle udbetales af de franske myndigheder, men B havde på det tidspunkt, da A rettede henvendelse til mig, endnu ikke modtaget dagpengene. Det fremgik af de foreliggende oplysninger, at B, der på det tidspunkt var arbejdsløs, ved skrivelse af 18. august 1982 fra Erhvervssproglig arbejdsløshedskasse ansøgte arbejdsdirektoratet om at bevare dagpengeretten under jobsøgning i et andet EF-land (Frankrig). Om sagens forelæggelse for arbejdsdirektoratet og om ekspeditionerne i den anledning fremgik følgende af de foreliggende oplysninger: 1982: 18. august: Arbejdsløshedskassen ansøgte for B om, at hun måtte bevare dagpengeretten under jobsøgning i Frankrig. Kassen oplyste, at B havde været ledig i 4 uger, og at dokumentation herfor ville blive fremsendt af B til direktoratet. Af det medfølgende skema (»Formular E 303«) fremgik det, at B ville rejse til Frankrig den 4. oktober august:

2 Arbejdsdirektoratet indhentede telefonisk oplysninger fra arbejdsløshedskassen om, at B var opsagt fra sin sidste stilling den 9. juli 1982, og at hun havde holdt ferie fra den 12. til den 30. juli september: Arbejdsløshedskassen sendte en erklæring fra arbejdsformidlingen i Århus om B's ledighedsperiode. 24. september: Arbejdsdirektoratet anmodede arbejdsformidlingskontoret i Århus om at oplyse, i hvilken periode B havde været tilmeldt kontoret som ledig og arbejdssøgende. Samme dato: Erhvervssproglig arbejdsløshedskasse oplyste arbejdsdirektoratet om B's dagpengesats pr. 1. oktober september: Arbejdsløshedskassen erindrede med henvisning til B's afrejsedato den 4. oktober 1982 arbejdsdirektoratet om ansøgningen af 18. august Samme dato: Arbejdsformidlingskontoret i Århus oplyste over for arbejdsdirektoratet, at B havde været tilmeldt kontoret som ledig arbejdssøgende fra den 2. august Kontoret oplyste videre, at B ikke inden for de seneste måneder havde undladt at overtage anvist arbejde eller uden fyldestgørende grund havde afbrudt noget arbejdsforhold. Kontoret var ikke på det tidspunkt i stand til at anvise B arbejde inden for det relevante faglige område. 13. oktober: Arbejdsløshedskassen oplyste arbejdsdirektoratet om B's adresse i Frankrig. 10. november: Arbejdsløshedskassen oplyste arbejdsdirektoratet om, at B var flyttet til en anden adresse i Paris. 11. november: Arbejdsløshedskassen erindrede med henvisning til skrivelserne af 18. august og 30. september 1982 arbejdsdirektoratet om sagen. 22. november: Arbejdsløshedskassen oplyste i en telefonsamtale med arbejdsdirektoratet, at kassen ikke havde»ledighedserklæring på arbejde i perioden 23. marts 1982 til 14. maj 1982«for B. 29. november: 2/9

3 I en telefonsamtale med arbejdsdirektoratet oplyste arbejdsformidlingskontoret i Århus, at B var afrejst den 4. oktober december: Arbejdsdirektoratet sendte attest E 303 (EØF-forordning nr. 1408/71, art. 69) til de franske myndigheder og en kopi heraf til B. 22. december: Erhvervssproglig arbejdsløshedskasse oplyste til arbejdsdirektoratet, at B den 8. december 1982 var vendt tilbage til Danmark og opgav samtidig hendes adresse her i landet. 1983: 17. marts: Arbejdsløshedskassen orienterede arbejdsdirektoratet om, at B havde meddelt kassen, at hun havde undersøgt, om attest E 303 var modtaget i Frankrig. Det var den ikke, og den måtte derfor formodes at være gået tabt under forsendelsen. Endvidere oplyste kassen, at B havde fået arbejde i Paris ved udgangen af februar 1983, og hendes nye adresse. 29. marts: Arbejdsdirektoratet udstedte ny atttest E 303 til B. 8. april: Arbejdsdirektoratet rettede henvendelse til GARP (Groupement Régional des ASSEDIC de la Région Parisienne) i sagen og forespurgte, hvorfor B ikke havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge, og anmodede samtidig om, at pengene måtte blive sendt til hende her i landet. Endvidere anmodede direktoratet om, at attest E 303/2 og 4 måtte blive returneret til direktoratet. 14. maj: Arbejdsløshedskassen meddelte telefonisk arbejdsdirektoratet, at B nu var flyttet til: XX, Pantin, Paris. 18. maj: GARP sendte formular E 301 til arbejdsdirektoratet og anmodede om, at direktoratet ville sende den udfyldte formular direkte til det lokale ASSEDICkontor. 17. juli: Arbejdsløshedskassen oplyste igen telefonisk arbejdsdirektoratet om B's adresse og anmodede direktoratet om at oplyse B og det franske arbejdsfor- 3/9

4 midlingskontor om hendes bank i Paris, således at pengene kunne indsættes der. 18. juli: Arbejdsdirektoratet anmodede - efter anmodning fra de franske myndigheder - arbejdsløshedskassen og arbejdsformidlingskontoret i Århus om oplysninger vedrørende B's arbejds- og ledighedsperioder. 25. juli: Arbejdsløshedskassen sendte de udbedte oplysninger til arbejdsdirektoratet. 27. juli: Arbejdsdirektoratet rettede på ny henvendelse til GARP med anmodning om, at pengene blev udbetalt til B i overensstemmelse med formular E 303. Såfremt dette ikke lod sig gøre, bad direktoratet GARP om at oplyse hvorfor. Samtidig underrettede direktoratet GARP om B's nye adresse og om hendes bankforbindelse i Frankrig. Direktoratet underrettede samtidig den franske arbejdsformidling (ANPE) herom. 5. august: Arbejdsformidlingskontoret i Århus sendte de oplysninger til arbejdsdirektoratet, som direktoratet havde udbedt sig i skrivelsen af 18. juli oktober: Arbejdsdirektoratet sendte den udfyldte formular E 301 til GARP. Samme dato: Arbejdsløshedskassen anmodede på ny arbejdsdirektoratet om at rykke de relevante franske myndigheder for udbetalingen af dagpengene. 21. oktober: ASSEDIC de Paris sendte formular E 303/2 til arbejdsdirektoratet og meddelte, at man ville tage sig af sagen. 10. november: ASSEDIC de Paris sendte arbejdsdirektoratet en kopi af sin skrivelse af 21. oktober 1983 til B, hvoraf det fremgik, at B's tilgodehavende ydelser ville blive tilsendt hende i den nærmeste fremtid, forudsat at man fra hendes arbejdsformidlingskontor modtog dokumentation for, at hun havde gået til kontrol. Anvisning om udbetalingen ville blive sendt til B på hendes bopæl. 1984: 14. januar: 4/9

5 A klagede til arbejdsdirektoratet over, at B endnu ikke havde modtaget sine dagpenge i Frankrig. 23. januar: A rykkede telefonisk arbejdsdirektoratet for en afgørelse i sagen og fik oplyst, at B måtte opsøge de franske myndigheder for at få det skyldige beløb udbetalt i Frankrig. 19. marts: Arbejdsløshedskassen forhørte sig telefonisk i arbejdsdirektoratet til sagen. Direktoratet bad kassen om at oplyse B om, at hun skulle rette henvendelse til ASSEDIC om anvisningen af dagpengene. 25. marts: A klagede til arbejdsministeren over, at B endnu ikke havde modtaget pengene og bad ministeren sørge for, at det skete. 2. april: Arbejdsministeriet anmodede arbejdsdirektoratet om en udtalelse i anledning af A's henvendelse til ministeren. Samtidig orienterede ministeriet A herom. 9. april: Erhvervssproglig arbejdsløshedskasse oplyste telefonisk over for arbejdsdirektoratet, at kassen havde skrevet til B med oplysning om, at hun personligt skulle henvende sig til ANPE og ASSEDIC vedrørende udbetaling af hendes tilgodehavende. Kassen oplyste videre, at en del af de breve, der var sendt til B, var kommet retur. Dette var oplyst til A, der over for arbejdsløshedskassen havde meddelt, at B stadig boede på den adresse, som kassen havde oplyst over for arbejdsdirektoratet i telefonsamtalen den 14. maj Det blev endvidere oplyst, at arbejdsløshedskassen telefonisk havde oplyst B om, at hun skulle henvende sig til ANPE og ASSEDIC om pengene, hvortil B havde svaret, at hun ikke havde tid til»at sidde i kø og vente ved disse institutioner«. 11. april: Arbejdsdirektoratet afgav en udtalelse til arbejdsministeriet og oplyste, at sagen stadig var under behandling, og at direktoratet samme dag på ny havde anmodet de franske myndigheder om at udbetale dagpengene til B. 27. april: 5/9

6 Arbejdsdirektoratet anmodede ASSEDIC de Paris om at anvise pengene til B og oplyste på ny hendes adresse i Paris. Samtidig anmodede direktoratet om at få tilbagesendt attest E 303/4 i udfyldt stand. 7. maj: Arbejdsministeren svarede på A's skrivelse af 25. marts En kopi af svaret blev sendt til arbejdsdirektoratet. 23. august: A klagede til mig over, at B endnu ikke havde modtaget sine dagpenge. 31. august: Jeg anmodede arbejdsdirektoratet om en udtalelse i anledning af A's klage til mig, herunder om oplysning om, i hvilket omfang A eller B havde modtaget orientering i overensstemmelse med statsministeriets cirkulærskrivelse nr. 221 af 11. september 1978 om orientering af ansøgere og klagere, når sagsbehandlingen trækker ud. 18. september: Arbejdsdirektoratet afgav en udtalelse til mig og medsendte en datoliste over ekspeditionerne i sagen samt sagens akter. I sin udtalelse oplyste arbejdsdirektoratet, at direktoratet løbende havde været i telefonisk kontakt med Erhvervssproglig arbejdsløshedskasse, som på B's vegne havde rejst sagen, samt med A. Jeg udtalte følgende i en skrivelse til A:»1. For at ordningen med bevarelse af dagpengeret under jobsøgning i en periode på 3 måneder i et andet EF-land skal virke efter hensigten, er det naturligvis nødvendigt, at arbejdsdirektoratets stillingtagen til en anmodning om godkendelse foreligger forud for den pågældende jobsøgendes afrejse til det andet EF-land. Dette er vel ikke muligt i alle tilfælde, f.eks. ikke i de tilfælde, hvor ansøgningen indgives ganske kort tid før afrejsetidspunktet. I disse tilfælde bør sagen behandles med særlig hurtighed, således at den jobsøgende så tidligt som muligt under opholdet i udlandet får mulighed for at opfylde formkravene. Jeg bemærker herved, at en ekspeditionstid, der fører til, at tilladelsen først fremkommer efter udløbet af den 3 måneders periode, reelt indebærer, at ordningen ikke kommer til at fungere. (B's) jobsøgning i Frankrig fandt sted i tiden fra den 4. oktober til den 8. december Arbejdsdirektoratet var ved skrivelsen af 18. august 1982 fra Erhvervssproglig arbejdsløshedskasse blevet gjort bekendt 6/9

7 med, at (B) ønskede at påbegynde jobsøgningen i Frankrig den 4. oktober Arbejdsdirektoratets godkendelse forelå først ved tilsendelsen af attest E 303 den 16. december 1982 til de franske myndigheder og til (B), dvs. næsten 4 måneder efter ansøgningens indgivelse og næsten 2½ måned efter (B's) afrejse, og i øvrgt efter at (B) var rejst hjem til Danmark. Som det fremgår af oversigten ovenfor om ekspeditionerne i sagen i tiden fra den 20. august 1982 (da arbejdsdirektoratet modtog arbejdsløshedskassens skrivelse af 18. august 1982) og indtil den 16. december 1982, har sagen i denne tid i hovedsagen beroet på arbejdsdirektoratet. Jeg har samtidig hermed meddelt arbejdsdirektoratet, at jeg finder det meget beklageligt, at behandlingen af anmodningen om godkendelse tog så lang tid, som det var tilfældet. Jeg henviser i øvrigt til det, jeg har anført nedenfor under pkt Arbejdsdirektoratet blev ved skrivelse af 17. marts 1983 fra arbejdsløshedskassen orienteret om, at arbejdsdirektoratets fremsendelse af attest E 303 til de franske myndigheder ikke havde ført til udbetaling af dagpenge til (B). De følgende ekspeditioner i sagen vedrører bestræbelser på at få udbetalt dagpenge til (B). Disse ekspeditioner er karakteriseret ved, At arbejdsdirektoratet gentagne gange har anmodet de franske myndigheder om at udbetale dagpenge til (B) (den 29. marts, 8. april og 27. juli 1983 og den 11. april (?) og 27. april 1984), At de franske myndigheder anmodede arbejdsdirektoratet om dokumentation for forskellige forhold - anmodninger som arbejdsdirektoratet efterkom, og At arbejdsdirektoratet ønskede (B's) medvirken til at få dagpengene udbetalt - en medvirken, som (B) efter det oplyste ikke ønskede at yde. Arbejdsdirektoratet har oplyst over for mig, at det endnu ikke er lykkedes at formå de franske myndigheder til at udbetale dagpengene til (B). Arbejdsdirektoratet fortsætter bestræbelserne på at formå de franske myndigheder til at udbetale beløbet. Det er naturligvis overordentlig uheldigt, at (B) nu mere end 2 år efter, at dagpengene efter det oplyste burde have været udbetalt, endnu ikke har modtaget disse. Jeg finder imidlertid ikke, at jeg har grundlag for at kritisere arbejdsdirektoratet for direktoratets behandling af sagen efter den 16. december Jeg har meddelt arbejdsdirektoratet, at det efter min opfattelse bør overvejes, om der er mulighed for - hvis henvendelserne til de franske myndigheder fortsat ikke fører til et resultat - at direktoratet udbetaler dagpengene direkte til (B) - såfremt betingelserne herfor i øvrigt findes at være opfyldt. For at en sådan udbetaling sker fra arbejdsdirektoratet taler efter min opfattelse også, at det forhold, at (B) ikke havde godkendelse 7/9

8 fra direktoratet under arbejdssøgningen i Frankrig kan have været en medvirkende årsag til de problemer, der er opstået med udbetalingen af dagpenge. Jeg har endvidere meddelt arbejdsdirektoratet, at der under alle omstændigheder er behov for, at arbejdsdirektoratet på et tidspunkt træffer sin endelige afgørelse i sagen, således at (B) får mulighed for at klage over afgørelsen efter de herom gældende regler i arbejdsløshedsforsikringsloven. Jeg har bedt arbejdsdirektoratet om at underrette mig om, hvad der videre sker i sagen Jeg kan oplyse, at jeg på baggrund af denne sag (og andre sager om dagpenge under jobsøgning i et andet EF-land) har besluttet af egen drift efter ombudsmandslovens 6, stk. 5, over for arbejdsministeriet at rejse nogle spørgsmål om administrationen af ordningen. Jeg har i en samtidig skrivelse til arbejdsdirektoratet bedt direktoratet om over for arbejdsministeriet at redegøre for dels den tidsmæssige behandling i direktoratet af ansøgninger om tilladelse til at modtage dagpenge under jobsøgning i et andet EF-land, dels om direktoratets erfaringer med hensyn til praktiseringen af ordningen under den jobsøgendes ophold i udlandet. Baggrunden for det sidste spørgsmål er udover den foreliggende sag (og andre sager) en telefonisk drøftelse med arbejdsdirektoratet, hvorunder det blev oplyst, at det er direktoratets indtryk, at der er visse problemer med hensyn til udbetalingen af dagpenge fra lokale arbejdsformidlingskontorer i Italien og Frankrig.«På tidspunktet for beretningsårets udløb forelå der oplysning fra de franske myndigheder om, at B havde fået udbetalt arbejdsløshedsdagpenge i tiden fra den 1. november 1982 til den 4. december 1982, og at direktoratet for arbejdsløshedsforsikring i Frankrig søgte oplysning om, hvornår udbetalingen af dagpenge var sket. I en udtalelse til arbejdsministeriet redegjorde direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen for de generelle problemer, som direktoratet havde i sin EFafdeling med sagsbehandlingstiderne på grund af en stigende tilgang af sager. På grund af den pressede normeringsmæssige situation i direktoratet som helhed havde det ikke været muligt at overføre personale til EFafdelingen. En vis styrkelse ville imidlertid nu ske. Den normale behandlingstid for de omtalte sager var 3-4 måneder. Med den personalemæssige styrkelse kunne der opnås en vis reduktion af behandlingstiden. Direktoratet redegjorde for, i hvilket omfang der havde været problemer med udbetalingen af dagpenge i de andre EF-lande, og oplyste, at der tidligere navnlig havde været visse problemer i Frankrig og Italien. Det var direktoratets opfattelse, at der ikke (længere) generelt var problemer med udbetalingen under jobsøgning i andre EF-lande. Dog havde direktoratet i nogle tilfælde vanskeligheder med at modtage svar i sager fra italienske og franske myndigheder. 8/9

9 Arbejdsministeriet meddelte mig, at ministeriet over for direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen havde præciseret nødvendigheden af, at den påtænkte styrkelse af sagsbehandlingskapaciteten blev fulgt op snarest muligt, og ministeriet anmodede direktoratet om senest den 15. august 1985 at blive orienteret om sagen og om, hvorvidt de nævnte foranstaltninger havde fundet sted. Ministeriet ville i øvrigt følge området nøje. Jeg meddelte arbejdsministeriet, at jeg havde taget det oplyste til efterretning, og jeg bad om at modtage oplysning om, hvad der videre skete i sagen, når ministeriet omkring midten af august 1985 havde modtaget den omtalte redegørelse fra direktoratet. 9/9

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde

Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Berettiget vægring ved at påtage sig anvist arbejde Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage behandlingen af en sag om et medlems ret til arbejdsløshedsdagpenge. Ankenævnet

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion

Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Genoptagelse af samkvemsretssag på grund af manglende kontradiktion Et statsamt havde afslået en ansøgning fra en fader om samkvemsret med sit barn. Efter klage fra faderen traf justitsministeriet afgørelse

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen

Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen Arbejdsløshedsdagpenge - fejl hos arbejdsformidlingen Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at genoptage sin behandling af en sag om supplerende arbejdsløshedsdagpenge, da der med en

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Henstillet til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen at tage en afgørelse om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge op til fornyet overvejelse, idet jeg

Læs mere

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion

Læs mere

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn

Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens kompetence som tilsynsmyndighed i sager om efterløn Overfor direktoratet for arbejdsløshedsforsikringen, ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen og arbejdsministeriet

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom

Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Rådighedsvurdering efter arbejdsløshedsforsikringsloven i forbindelse med sygdom Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der meldte sig ledig efter ca. 2 års sygdom, fandtes af myndighederne først berettiget

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år.

Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Bortfald af ret til udbetaling af pension, der ikke er hævet inden for 1 år. Henstillet til amtsankenævnet for Københavns amt at genoptage behandlingen af en sag om udbetaling af folkepension for en periode,

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd

Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Urigtige oplysninger ved udfyldelse af dagpengekort - svig eller uagtsom adfærd Udtalt over for Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen, at jeg måtte anse det for meget tvivlsomt, om et arbejdsløshedskassemedlems

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

januar 2012

januar 2012 2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet. 31. januar 2012

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse

Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Deponering af kontingent til arbejdsløshedskasse Et medlem af en arbejdsløshedskasse deponerede sit kontingent, indtil arbejdsdirektoratet havde truffet afgørelse i hans sag om arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne

I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne 2017-32 Behandlingen af sager om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret I forlængelse af to forudgående undersøgelser af behandlingen af og sagsbehandlingstiderne i sager om bevis for og bevarelse

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Kritiseret, at undervisningsministeriet ikke besvarede en skriftlig anmodning om en nærmere forklaring på en ordning vedrørende livsforsikringer, tegnet

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi

Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Tilbagebetaling efter bistandsloven på grund af uforsvarlig økonomi Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om tilbagebetaling af bistandshjælp under henvisning til,

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse

Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Ankemyndigheds hjemvisning af sag ved konstateret retsvildfarelse Udtalt, at det ikke kan opstilles som en egentlig tildelingsbetingelse for ydelse afhjælp efter bistandslovens 46, stk. 1, til sygebehandling

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge.

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Erstatning for skade på tv-apparat under transport

Erstatning for skade på tv-apparat under transport Erstatning for skade på tv-apparat under transport Direktoratet for Kriminalforsorgen havde afslået at imødekomme en indsats anmodning om erstatning for et tv-apparat, ødelagt under transport med DSB mellem

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0033117) Afgift som følge

Læs mere

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet

i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet ENDELIG REDEGØRELSE Endelig redegørelse i sagen om sagsbehandlingstiden i Skov- og Naturstyrelsen og Miljøklagenævnet Det er min endelige opfattelse at sagsbehandlingstiden i både Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere