Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02"

Transkript

1 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret Hvor dækker forsikringen Hvilken forsikringsform og sum Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Sygdom Nedslidning og belastning Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m Følger efter læge-, tandlæge- eller anden behandling Psykiske lidelser Forgiftning Tyggeskader Fødsler Dødsfald af naturlig eller ukendt årsag Professionel sport Farlig sport og aktivitet Krig og atomkraft Jordskælv og andre naturkatastrofer Tilvalg Farlig sport og aktivitet Motorcykel, scooter, stor knallert, ATV og luftfartøj I skadetilfælde Anmeldelse af skade Erstatningsopgørelse og udbetaling Dødserstatning Erstatning for varigt mén (invaliditetserstatning) Tillægserstatning (dobbelterstatning) Erstatning vedrørende børn Tandskade Udgifter vedrørende behandling og befordring Vejledning om muligheden for at kræve acontobeløb Rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand Fællesbetingelser Hvilke ændringer skal selskabet have meddelelse om Når forsikrede fylder 70 år Forsikringens varighed og opsigelse Kort opsigelsesfrist Ændring af betingelser og pris Betaling Indeksregulering Uenighed Love og vedtægter Lov om behandling af personoplysninger Fortrydelsesret 6 For forsikringen gælder udover disse betingelser det i policen anførte.

3 1.0 Hvem er forsikret Den eller de personer, der er nævnt i policen. Det er derfor vigtigt, at selskabet underrettes, hvis den forsikrede personkreds ændres. Nyfødte børn er dog fra 24 timer efter fødselstidspunktet automatisk omfattet af forsikringen i det første leveår. 2.0 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Europa og Grønland. I resten af verden dækkes under rejser og midlertidigt ophold i indtil 1 år. 3.0 Hvilken forsikringsform og sum 3.1 Det fremgår af policen, hvilken forsikringsform der er gældende for den enkelte forsikrede. Ved heltidsulykkesforsikring dækker forsikringen i hele døgnet, det vil sige i såvel fritid som arbejdstid. I arbejdstiden er forsikrede dækket under den beskæftigelse, der fremgår af policen. Ved fritidsulykkesforsikring dækker forsikringen kun i fritiden, og det er en forudsætning, at forsikrede er lønmodtager med mindst 20 timers beskæftigelse pr. uge. Forsikringen dækker derfor ikke under: Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende, arbejde for andre, hvorved forstås, at ulykkestilfældet er sket under forhold, som lov om sikring mod arbejdsskade eller anden tilsvarende lov omfatter, militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste samt andre tilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. Hvis forsikrede er uden erhvervsbeskæftigelse, dækkes der i hele døgnet dog i maksimum 12 måneder. Ved børneulykkesforsikring dækker forsikringen i hele døgnet og dækker således også under arbejde. Forsikringen dækker indtil førstkommende hovedforfald efter, at barnet er fyldt 18 år. 3.2 Det fremgår af policen, hvilken forsikringssum der er valgt ved død og varigt mén (invaliditet). Forsikringssummerne nedsættes med 1/10 årligt efter, at forsikrede er fyldt 70 år, dog således at nedsættelsen aldrig kan udgøre mere end 50%. Nedsættelsen medfører ikke præmierabat. For nyfødte, som jf. punkt 1.0 ikke fremgår af policen, dækker forsikringen ved død begravelseshjælp med indtil kr. (indeksreguleres ikke) og ved en méngrad på 100 % med kr. (indeksreguleres ikke) - mindste méngrad er 5%. 4.0 Forsikringen dækker Forsikringen giver ret til erstatning efter ulykkestilfælde, der sker i forsikringstiden (den periode hvor forsikringen er i kraft). Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Som ulykkestilfælde anses endvidere personskade som følge af: Besvimelse eller ildebefindende, som ikke skyldes sygdom. Forfrysning, hedeslag, solstik, drukning eller kulilteforgiftning. Forsikringen dækker endvidere de direkte følger af ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med forsvarlige forsøg på at afværge skader på mennesker og/eller ejendom. Det er en betingelse for ulykkesforsikringens dækning, at der er årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og personskaden. Ved vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på, om hændelsen medicinsk set er egnet til at forårsage personskaden, og om der er en tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og de relevante symptomers indtræden. 5.0 Forsikringen dækker ikke 5.1 Sygdom Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret som følge af ulykkestilfældet. Det gælder også, selvom de latente sygdomsanlæg ikke har været symptomgivende før ulykkestilfældet. Ulykkestilfælde, der indtræder eller forværres som følge af sygdom eller forudbestående varigt mén (invaliditet). Følger af ulykkestilfælde, der skyldes bestående eller tilfældig tilstødende sygdom eller sygdomsanlæg. Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes bestående eller tilfældig tilstødende sygdom eller sygdomsanlæg. Smitte med vira, bakterier, parasitter eller lignende. Følger af åreforkalkning, blodpropper, årebetændelse eller blødning i hjernen. 1

4 5.2 Nedslidning og belastning Skader som følge af nedslidning og belastning over tid. Skader som følge af bevægelser såsom vrid, løft, træk, skub, drejning og bøjning uden relevant belastning samt almindelige dagligdags bevægelser. 5.3 Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m. Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af forsikrede ved: Forsæt herunder selvmord og selvmordsforsøg. Grov uagtsomhed. Selvforskyldt beruselse herunder påvirkning af narkotika, medicin eller andre rusmidler og giftstoffer. Slagsmål eller håndgemæng, medmindre det kan godtgøres, at forsikrede er sagesløs. Deltagelse i strafbare handlinger. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. 5.4 Følger efter læge-, tandlæge- eller anden behandling Følger efter læge-, tandlæge-, fysioterapi- og kiropraktorbehandling eller anden form for behandling herunder medicinbehandling. Dog dækkes følgerne, hvis behandlingen har været nødvendig i forbindelse med et af forsikringen dækningsberettiget ulykkestilfælde. 5.5 Psykiske lidelser Psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for livsfare eller fare for alvorlig personskade. Psykiske lidelser, der opstår på grund af mundtlig eller skriftlig chikane eller mobning eller i forbindelse med arbejde, og de forhold der foregår under, når der ikke er tale om direkte livsfare, alvorlig personskade eller trussel herom. Psykiske lidelser, der opstår i forbindelse med anholdelse eller ophold i detention, fængsel eller andet, der kan sidestilles hermed. Det vil sige, at forsikringen kun dækker psykiske skader, hvis disse er en følge af en egentlig fysisk skade på den forsikredes person. 5.6 Forgiftning Forgiftninger og infektioner, der skyldes indtagelse af mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. 5.7 Tyggeskader Skade på tænder og tandproteser opstået ved tygning eller spisning. 5.8 Fødsler Skader sket på mor og barn i forbindelse med fødsel. 5.9 Dødsfald af naturlig eller ukendt årsag Dødsfald, der har en naturlig årsag, eller hvor årsagen er ukendt Professionel sport Ulykkestilfælde indtruffet under træning, udøvelse af eller deltagelse i professionel sport, hvor løn, vederlag eller anden indkomst overstiger kr. (indeksreguleres ikke) pr. år Farlig sport og aktivitet Ulykkestilfælde, der sker under forsikredes træning i uanset træningens art, udøvelse af eller deltagelse i følgende aktiviteter: Boksning, karate, judo, fægtning og lignende kampsport, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå en modstander eller ting. Bjergbestigning, rapelling eller bjergklatring af enhver art med anvendelse af særligt udstyr. Faldskærmsudspring. Drageflyvning, svæveflyvning, hanggliding, ultra light flyvning, kitesurfing og andre aktiviteter, der kan sidestilles hermed. Dykning. Motorløb af enhver art. Dog dækkes de i Danmark lovligt afholdte orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies, når disse ikke finder sted på bane eller andet afspærret område. En skade vil dog være dækket, såfremt forsikrede deltager i én af de ovennævnte aktiviteter ved en enkeltstående begivenhed i forbindelse med fx: Polterabend Fødselsdag Ferierejse Firmaarrangement Dækningen er betinget af, at aktiviteten foregår under lovlige, autoriserede forhold og under professionel instruktion. Ved død vil der uanset forsikringssummen for død maksimalt blive udbetalt kr. Ved en méngrad på 30% eller derover vil der ikke blive ydet tillægserstatning. Tandskade opstået i forbindelse med boksning, karate, judo eller anden kampsport er ikke dækket Krig og atomkraft Ulykkestilfælde, der skyldes følger af: Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det er en betingelse for dækning, at den forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og at konflikten ikke var opstået, da forsikrede rejste ind i det konfliktramte land. 2

5 Udløsning af atomenergi eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Jordskælv og andre naturkatastrofer Ulykkestilfælde, der skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer i Danmark. 6.0 Tilvalg 6.1 Farlig sport og aktivitet Hvis det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for farlig sport og aktivitet, dækker forsikringen under udøvelse af de i punkt 5.11 anførte sportsgrene og aktiviteter. Ved død vil der uanset forsikringssummen for død maksimalt blive udbetalt kr. Ved en méngrad på 30% eller derover vil der ikke blive ydet tillægserstatning. Tandskade opstået i forbindelse med boksning, karate, judo eller anden kampsport er ikke dækket. 6.2 Motorcykel, scooter, stor knallert, ATV og luftfartøj Hvis det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring, udbetales der fuld erstatning ved ulykkestilfælde, der sker som fører af motorcykel, scooter, stor knallert eller ATV eller som fører af eller besætningsmedlem i luftfartøj. Hvis der ikke er tegnet tillægsforsikring, udbetales der kun halv erstatning af de aftalte forsikringssummer, ligesom der ved en méngrad på 30% eller derover ikke vil blive ydet tillægserstatning. Ved ulykkestilfælde, hvor forsikrede var fører af motorcykel, scooter, stor knallert eller ATV og ikke anvendte fastspændt styrthjelm, dækkes skade i form af hjernerystelse, kranietraume og andre læsioner mod hovedet samt følger heraf ikke. Såfremt det godtgøres, at anvendelsen af styrthjelm var uden betydning for skadens indtræden, ydes der erstatning. 7.0 I skadetilfælde 7.1 Anmeldelse af skade Et ulykkestilfælde skal hurtigst muligt anmeldes til selskabet. Skadeanmeldelsesblanketten kan fås ved henvendelse til selskabet og findes på www. garfors.dk. Har ulykkestilfældet medført døden, skal anmeldelse ske senest 48 timer efter dødsfaldet. Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikrede straks bliver behandlet af læge og i øvrigt er under lægetilsyn, indtil raskmelding foreligger. Selskabet er berettiget til at indhente oplys- ninger hos enhver læge, tandlæge eller anden medicinalperson, der behandler eller har behandlet tilskadekomne og til at lade tilskadekomne undersøge af en af selskabet valgt læge/tandlæge. Ved dødsfald er selskabet berettiget til at kræve obduktion. Selskabet betaler de udgifter til lægeattester, erklæringer og undersøgelser, som selskabet har forlangt. Ved anmeldelse af skade gælder forældelsesloven. 7.2 Erstatningsopgørelse og -udbetaling Erstatning for ulykkestilfælde beregnes efter de på skadedagen gældende forsikringssummer Dødserstatning Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død, og dødsfaldet sker inden 1 år efter ulykkestilfældet, udbetales dødserstatningen. Er der allerede udbetalt erstatning for varigt mén (invaliditetserstatning) som følge af samme ulykkestilfælde, modregnes dette beløb i dødsfaldserstatningen. Erstatning udbetales til nærmeste pårørende, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved nærmeste pårørende forstås ægtefælle, registreret partner eller samlever, som er samboende med afdøde, og som venter, har eller har haft barn sammen med denne, eller har levet sammen med afdøde i et ægteskabslignende forhold i de sidste 2 år før dødsfaldet. Hvis der ikke er ægtefæl-le, registreret partner eller samlever jf. ovenfor, er nærmeste pårørende afdødes livsarvinger (børn og børnebørn). Ellers er afdødes nærmeste pårørende arvinger i henhold til testamente eller efter arveloven. Ved død som følge af farlig sport og aktivitet vil der uanset forsikringssummen for død maksimalt blive udbetalt kr Erstatning for varigt mén (invaliditetserstatning) Såfremt ulykkestilfældet har medført en méngrad, hvis mindste størrelse fremgår af policen, har forsikrede ret til en erstatning for varigt mén (invaliditetserstatning), der fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes dog senest 2 år efter ulykkestilfældets indtræden. Méngraden fastsættes efter den forsikredes medicinske méngrad på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel og uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Det vil sige, at forsikringen ikke dækker erhvervsevnetab. 3

6 Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt ikke overstige 100%. Et før ulykkestilfældet tilstedeværende varigt mén (invaliditet) berettiger ikke til erstatning, ligesom et forudbestående varigt mén (invaliditet) ikke kan bevirke, at erstatningen fastsættes højere, end hvis et sådant varigt mén (invaliditet) ikke havde været til stede. Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel: Tab af: - Begge øjne eller synet på begge øjne % - synet på et øje... 20% - hørelsen på begge ører... 75% - hørelsen på et øre... 10% - tommelfinger højre... 25% - tommelfinger venstre... 20% - tommelfingers yderste led... 12% - pegefinger... 10% - pegefingers to yderste led... 10% - pegefingers yderste led... 5% - langfinger... 10% - langfingers to yderste led... 8% - langfingers yderste led... 5% - ringfinger... 8% - ringfingers to yderste led... 5% - lillefinger... 8% - lillefingers to yderste led... 5% - hele benet... 65% - ben i eller oven for knæet % - underben % - fod % - alle tæer på en fod... 10% - storetå... 5% - hele højre arm... 70% - hele venstre arm... 65% - højre hånd... 60% - venstre hånd... 55% - højre tommelfinger og mellemhåndsben... 30% - venstre tommelfinger og mellemhåndsben... 25% Er forsikrede venstrehåndet, betragtes venstre hånd/arm som højre og omvendt. Erstatningen for varigt mén udgør den til méngraden svarende procent af forsikringssummen Tillægserstatning (dobbelterstatning) Medfører et ulykkestilfælde en méngrad på 30% eller derover, ydes en tillægserstatning, der er lige så stor som erstatningen, således at der ydes dobbelterstatning. Tillægserstatningen nedsættes, når forsikrede er fyldt 60 år med 1/10 årligt og bortfalder helt, når forsikrede er fyldt 70 år. Der ydes ikke tillægserstatning for:. Nyfødte, som er dækket i henhold til punkt 1.0 og punkt 3.2. Farlig sport og aktivitet, uanset der er tegnet tillægsforsikring jf. punkt 6.1. Skade sket ved kørsel på motorcykel, scooter, stor knallert eller ATV eller som fører af eller besætningsmedlem i luftfartøj, medmindre der er tegnet tillægsforsikring jf. punkt Erstatning vedrørende børn Forsikringssummen ved det forsikrede barns død udbetales til forsikringstageren. Erstatning ved det forsikrede barns varige mén udbetales i overensstemmelse med lovgivning om anbringelse af umyndiges midler, såfremt barnet på udbetalingstidspunktet ikke er myndigt. Hvis barnet på udbetalingstidspunktet er myndigt, udbetales erstatningen til det forsikrede barn, medmindre andet er skriftligt aftalt Tandskade Såfremt dækning for varigt mén (invaliditet) er tegnet, dækker forsikringen rimelige udgifter til tandbehandling som følge af ulykkestilfælde, i det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse fra anden side. Ved vurderingen af, hvad der forstås ved rimelige udgifter, tages der udgangspunkt i prisen for, hvad der er nødvendigt for, at der opnås samme tandstatus som før ulykkestilfældet. Det vil sige, hvad det normalt vil koste at få den pågældende behandling. Det betyder, at der ikke nødvendigvis ydes fuld erstatning, hvis den behandlende tandlæges honorarniveau afviger væsentligt fra det normale. Tandproteser, der i ulykkesøjeblikket beskadiges i de naturlige tænders sted, dækkes på tilsvarende måde. Hvis tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet som følge af omfattende fyldninger, rodbehandling, fremskreden paradentose, resorption, fæstetab eller andre sygdomsforhold, vil erstatningen blive nedsat eller helt bortfalde. Erstatningen kan normalt ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand, selv om tandbehandlingen fordyres af, at den beskadigede tand er led i en bro, nabotænderne mangler eller lignende forhold. Forsikringen dækker 1 tandbehandling og ikke en senere opstået udgift til efterbehandling eller vedligeholdelse af en tand, der allerede er ydet erstatning for. Dog dækkes ved et eventuelt nyt ulykkestilfælde. 4

7 For børn dækkes rimelige udgifter til tandbehandling, såfremt behandlingen er tilendebragt inden det fyldte 25. år. Forsikringen dækker ikke tandskader opstået i forbindelse med boksning, karate, judo eller anden kampsport jf. punkt 5.11 og Udgifter vedrørende behandling og befordring Såfremt forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes som følge af ulykkestilfælde: Nødvendige udgifter til befordring fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted. Nødvendige udgifter til lægebehandling, behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. Erstatningen ydes indtil sagens afslutning - dog højst 2 år efter ulykkestilfældet - og kan maksimalt andrage kr. (basisår 2013). Forsikringen dækker ikke udgifter til medicin, forbindinger og lignende. Er der sammenlagt ydet erstatning i 3 år for en bestemt art behandling, ophører retten til erstatning for samme art behandling ved senere ulykkestilfælde. De samlede udgifter er begrænset til 2% af forsikringssummen for invaliditet. 7.3 Vejledning om muligheden for at kræve acontobeløb Senest 3 måneder efter anmeldelsen af en forsikringsbegivenhed har forsikrede krav på vejledning angående muligheden for en acontoerstatning, medmindre kravet inden da fuldt ud er afvist eller imødekommet af Gartnernes Forsikring. 7.4 Rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand Forsikrede kan få dækket rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand i forbindelse med udenretlig fremsættelse og opgørelse af kravet mod selskabet, såfremt det efter en konkret vurdering ud fra kravets omfang og beskaffenhed har været rimeligt og nødvendigt, at forsikrede har søgt advokatbistand. I givet fald erstattes udgifterne til et arbejdsvederlag beregnet ud fra det antal timer, der med rimelighed må antages at have været nødvendigt for gennemførelse og opgørelse af det konkrete krav. 8.0 Fællesbetingelser 8.1 Hvilke ændringer skal selskabet have meddelelse om Prisen for heltidsulykkesforsikringen er beregnet på baggrund af forsikredes beskæftigelse, som fremgår af policen. Sker der ændring i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal selskabet straks underrettes. Prisen for fritidsulykkesforsikringen er beregnet på baggrund af, at forsikringen ikke dækker under erhvervsarbejde. Selskabet skal derfor underrettes: Hvis forsikrede bliver helt eller delvist selvstændig erhvervsdrivende. Hvis forsikredes ugentlige arbejdstid nedsættes til under 20 timer. Undladelse af at give ovennævnte meddelelse(r) vil medføre, at erstatningen nedsættes eller helt bortfalder Hvis forsikrede er fører af motorcykel, scooter, stor knallert eller ATV eller er fører af eller besætningsmedlem i luftfartøj og ønsker fuld erstatning, skal det fremgå af policen, at der er tegnet tillægsforsikring. I modsat fald vil der kun blive ydet halv erstatning jf. punkt Når forsikrede fylder 70 år Når forsikrede fylder 70 år, vil prisen for forsikringen blive forhøjet ved første forfald efter, forsikrede er fyldt 70 år. Forsikringen fortsætter i øvrigt på uændrede betingelser jf. dog forsikringsbetingelsernes punkt 3.2 og Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en periode på 1 år og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 30 dages varsel til hovedforfald. Såvel forsikringstageren som selskabet kan efter en anmeldt skade i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning opsige forsikringen med 14 dages varsel. 8.4 Kort opsigelsesfrist Forsikringstager kan uanset ovennævnte opsigelsesfrist opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned. Hvis forsikringstager benytter denne mulighed for opsigelse, skal der betales et gebyr. Gebyrets størrelse oplyses ved henvendelse til selskabet og findes på Ved opsigelse til hovedforfald eller efter en skade opkræves der ikke gebyr. 8.5 Ændring af betingelser og pris Selskabet kan ændre betingelser, pris eller forsikringssummer ud over indeksregulering med 30 dages varsel til en hovedforfaldsdag. Hvis forsikringstageren ikke ønsker at godkende ændringen, kan forsikringen opsiges til ændringsdatoen. 5

8 8.6 Betaling Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte forfaldsdage. Sammen med betalingen opkræves afgifter til staten samt et ekspeditionsgebyr. Betaling opkræves over giro eller Betalingsservice, og selskabet er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr herved. Sker opkrævning efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. Betales der ikke rettidigt, sender selskabet en rykkerskrivelse, som fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen og indeholder et ekspeditionsgebyr samt oplysning om, at forsikringsaftalen ophører, hvis betaling ikke er sket senest 21 dage efter påmindelsen. 8.7 Indeksregulering Forsikringssummer og andre beløb, der er nævnt i betingelserne, indeksreguleres (basisår 2013) på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for 1. kvartal. Ophører udgivelsen, eller ændres beregningsmetoden for dette indeks, kan selskabet fortsætte reguleringen i henhold til et andet relevant offentliggjort indeks. Forsikringssummer og andre beløb, der er nævnt i betingelserne, ændres pr. 1. januar, og prisen ændres pr. førstkommende hovedforfald i kalenderåret. 8.8 Uenighed Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Gartnernes Forsikring GS. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Arbejdsskadestyrelsen Er forsikrede ikke enig i selskabets afgørelse, kan spørgsmålet om ménfastsættelsen indbringes for Arbejdsskadestyrelsen mod betaling af et gebyr, der reguleres årligt (5.100 kr. i 2013). Ændres afgørelsen til fordel for forsikrede, betaler selskabet de hermed forbundne omkostninger. 9.0 Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er fraveget, samt lov om finansiel virksomhed og selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter ønske Lov om behandling af personoplysninger Denne lov giver dig rettigheder som forbruger. Du kan fravælge at modtage uopfordret information om produkter, som er adresseret direkte til dig. Hvis du ikke ønsker at modtage en sådan information, skal du give os besked. Vi har registreret personlige oplysninger om dig, såsom navn, adresse, CPR-nummer samt eventuelt telefonnummer. Hvis du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret, kan du kontakte os Fortrydelsesret Efter forsikringsaftalelovens 34 har du ret til at fortryde købet af private forsikringer. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og løber fra det seneste af følgende tidspunkter: Det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, eller det tidspunkt, hvor du har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten, eller det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft. Ved udvidelse af eksisterende forsikring skal du være opmærksom på, at det alene er udvidelsen, der kan fortrydes. Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx har fået underretningen mandag den 1., kan du fortryde til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, dagen efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller i en weekend, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden fortrydelsesfristens udløb skal Gartnernes Forsikring underrettes om, at du har fortrudt købet af forsikringen. Beskeden om fortrydelsen skal gives enten pr. brev eller . Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, 6

9 kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare kvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Gartnernes Forsikring GS Struergade Taastrup Hvis du fortryder Hvis du fortryder købet af forsikringen, bliver købet ophævet, og der skal ikke betales noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra, du har købt forsikringen, og til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen. 7

10 ... GARTNERNES FORSIKRING GS CVR-nr HOVEDKONTOR Struergade 24 DK-2630 Taastrup Telefon Telefax Form

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1

Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 ULYKKE 2011 v. 1.1 ULYKKESFORSIKRING Betingelsesnummer: Ulykke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 privat@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 5099. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 5099 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit 3 Klausuler Det fremgår af policen, hvilke

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring

Betingelser. Ulykkesforsikring. Nr. 6002. Ulykkesforsikring Betingelser Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Nr 6002 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforandring 3 14 Ved skade

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 8094 Gælder fra 01.12.2009 TJM 501-4 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser

Ulykke 65. Forsikringsbetingelser Ulykke 65 Forsikringsbetingelser 1 2 POLICEBETINGELSER FOR ULYKKE 65 1 Hvor dækker forsikringen 1.1 Forsikringen dækker - overalt i EU's medlemslande og i Norden, herunder Færøerne og Grønland - under

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere