Banenorm BN Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: hmbm Godkendt Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

2 BN Udgivet Side 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. IKRAFTTRÆDEN 5 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 5 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 8 6. DESKRIPTORER ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATION HISTORIK BN1 SIKKERHEDSMÆSSIGE KRAV Opgravningsfri ledningsetablering Kabelpløjning Nedgravning af langsgående interne ledninger på dæmninger Forudsætninger ved beregning Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af plast Ledningsanlæg af beton Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af stål Supplerende krav til ledninger med indvendigt overtryk og beskyttelsesrør Krav til gas- og olieledninger 16

3 BN Udgivet Side BN2 FÆLLES KRAV Forundersøgelse Tracé og placering Tværgående (krydsende) ledninger Langsgående ledninger Udførelse Dokumentation og afmærkning BN2 SUPPLERENDE KRAV TIL LEDNINGSTYPER OG UDFØRELSESMETODER Opgravningsfri ledningsetablering Lægningsdybde Udførelse Ledningsanlæg i åben grav Korrosionsbeskyttelse af stålrør Supplerende krav til beskyttelsesrør Ledningsanlæg ved elektrificerede jernbanestrækninger Gennemløb Elkabler Banedanmarks egne ledninger Tracé og placering Udførelse 32

4 BN Udgivet Side Nedpløjning af kabler Ledninger på terræn Supplerende krav til ledninger med indvendigt overtryk BN2 SUPPLERENDE KRAV TIL BESKYTTELSESRØR Beskyttelsesrør for gas- og olieledninger Konstruktive forhold for anvendelse af beskyttelsesrør til olie- og gasledninger Konstruktive forhold vedrørende ventilation af beskyttelsesrør til olie- og gasledninger Beskyttelsesrør for øvrige ledninger med indre overtryk 36 BILAGSOVERSIGT 38

5 BN Udgivet Side 5 1. INDLEDNING Det er formålet med banenormen at have et samlet regelsæt om ledningsanlæg på Banedanmarks arealer og under Banedanmarks spor, så behandlingen af sager med ledningsanlæg bliver udført effektivt og ensartet. Banenormen er udarbejdet i henhold til Banenorm BN2-1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark, hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banenormen er tilgængelig på Amerika Plads 15 Banedanmarks hjemmeside 2100 København Ø / Erhverv / Tekniske normer og regler 2. IKRAFTTRÆDEN Denne banenorm træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver nedennævnte normer: Banenorm BN Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser i denne banenorm.

6 BN Udgivet Side 6 4. REFERENCER Nogle steder henviser banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder, at referencerne er normative på BN1- eller BN2- niveau afhængig af situationen de optræder i. [1] Banenorm BN1-6 Tværprofiler for ballasteret spor, Banedanmark. [2] Banenorm BN1-11 Afvanding af sporarealer, Banedanmark. [3] DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton mv i jord, Dansk Standard [4] Banenorm BN1-159 Katodisk beskyttelse af naturgasledninger i nærheden af spor, Banedanmark. [5] Håndbog om nærføring, Nærføringudvalget. [6] DS 462 Norm for registrering af ledninger, Dansk Standard. [7] Tegning EN R nr. 4827, Kabelskilte, DSB. [8] Stærkstrømsbekendtgørelsen, Sikkerhedsstyrelsen (tidligere Elektricitetsrådet). [9] GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping Systems , American Gas Association, med tillæg At-vejledning F.0.1, Juli 2001, Naturgasanlæg, Arbejdstilsynet. [10] DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord inkl. tillæg, Dansk Standard. [11] Banenorm BN1-59 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner, Banedanmark. [12] Kabellægning med Kabelplov, Banestyrelsen. [13] Vejregler Udbuds- og anlægsforskrifter, Etablering af ledningsanlæg i jord. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet. [14] Banenorm BN1-105 Fjernbanens kørestrømsinstruks (FKI), Banedanmark. [15] DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord, Dansk Standard. [16] DS 415 Norm for fundering, Dansk Standard. [17] Banenorm BN1-106 S-banens kørestrømsinstruks (SKI), Banedanmark. [18] Samarbejdet mellem banetjenesten og elektrotjenesten, Maskinelt sporarbejde, DSB (nu Banedanmark), kun forhold vedrørende ledningsanlæg. [19] DS/EN 1610 Lægning og prøvning af rør til afløbssystemer, Dansk Standard. [20] Sikkerhedsreglementet, SR, Banedanmark. [21] DS 442 Norm for almene vandforsyningsanlæg, Dansk Standard.

7 BN Udgivet Side 7 [22] DS 448 Norm for lægning af fjernvarmeledninger, Dansk Standard. [23] DS/EN Opgravningsfri lægning og prøvning af afløbsledninger, Dansk Standard. [24] DS/EN ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav, Dansk Standard. [25] Tekniske bestemmelser og Metodebeskrivelse, Kontrolordning for styret boring og gennempresning. [26] Vejregler Udbuds- og anlægsforskrifter. Stabilt grus. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet. [27] DS :1982 PEM og PEH ledninger. Rør, formstykker og samlinger af polyethylen type PEM og PEH til gasledninger i jord. [28] Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø, Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 med senere ændringer. [29] DS 443:1985 Dansk Ingeniørforenings norm for gasledninger af PEH og PEM i jord. [30] DS/EN 1594, Gasforsyningssystemer. Rørledninger til tryk over 16 bar. Funktionskrav, Marts [31] ISO 13623:2000 Petroleum and natural gas industries Pipeline transportation systems. [32] DS/EN :2003 Protection of metallic materials against corrosion Corrosion likelihood in soil Part 1: General [33] DS/EN :2003 Protection of metallic materials against corrosion Corrosion likelihood in soil Part 2: Low alloyed and non-alloyed ferrous materials

8 BN Udgivet Side 8 5. DEFINITIONER Nr. Begreb Definition 5.01 Beregningstryk Det indre tryk som en given ledning skal beregnes for ved en given temperatur. Beregningstrykket er mindst lig med det maksimale drifttryk, som kan opstå overhovedet Beskyttelsesrør 5.03 Borefront 5.04 Boremudder 5.05 BS Class location 5.07 Design faktor 5.08 Distributionsledning 5.09 Effektiv godstykkelse 5.10 Fordelingsledning 5.11 Føringsrør 5.12 Gennempresning 5.13 Gennemløb 5.14 Gravefront Rør, som sikrer banen i tilfælde af brud på ledningen. Ved elkabler er beskyttelsesrøret dog et rør, som sikrer elkablet mod skader fra sten/skærver i den omgivende jord. Jordflade, som er åben i fronten af en ledning, som føres under banen ved ubemandede styrbare metoder eller ved snegleboring i rør. Vand tilsat additiv, f.eks. bentonit. Belastningstog. Der henvises til [11]. Klassifikation af et geografisk område ud fra et kriterium bestående af et områdes befolkningstæthed og anvendelse. Faktor F, som multipliceres på SMYS for stålrør til fastlæggelse af den tilladelige spænding, F SMYS. En rørledning med et driftstryk, der ikke overstiger 4 bar. Godstykkelsen af røret (kun den bærende del fx stål) når der regnes med fradrag fra korrosion. Der henvises til At-vejledning F.0.1 i [9]. En rørledning med et driftstryk større end 4 bar, hvor driftstrykket medfører en ringspænding, der for stålledninger er mindre end 20 pct. af SMYS. Rør, som sikrer passage gennem jorden til en ledning. Arbejdsmetode, hvor et rør trykkes gennem jorden under banen, eventuelt suppleret med gravning eller underboring. Ubemandede styrbare metoder er mikrotunnellering og pilotrørsmetoden. Bemandet metode er rørgennempresning. Et ledningsanlæg, som fører grøfte- eller drænvand på tværs under sporene. Jordflade, som er åben i fronten af en ledning, som føres under banen ved rørgennempresning.

9 BN Udgivet Side 9 Nr. Begreb Definition 5.15 Jordfortrængning 5.16 Jorddækning Etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at der skabes plads til ledningen, uden at den tilsvarende jord fjernes. Den korteste afstand mellem terræn (overside af skærver) og ydersiden af en ledning (evt. føringsrør eller beskyttelsesrør) Ledning eller sammenhørende ledninger, evt. med beskyttelseskonstruktion Kabler 5.18 Kabelrende 5.19 Ledning 5.20 Ledningsanlæg 5.21 Ledningsanlæg med indre overtryk 5.22 Medierør 5.23 Nedpløjning 5.24 Opgravningsfri ledningsetablering 5.25 Reamer Ledninger til transport af elektricitet eller lys. En kasse med låg, der benyttes til føringsvej for kabelanlæg. Kabel eller rørledning. Ledningsanlæg, der har et overtryk større end 1 bar. Det egentlige rør, som skal lægges for at føre et medie (vand, el, gas osv.) Etablering af ledning i jord med en ledningsplov, hvis skær ved passage gennem jorden efterlader en eller flere ledninger og evt. advarselsbånd eller afdækning. Omfatter alle metoder til etablering af en ledning uden ledningsgrav. En udvider, der anvendes ved styret boring til at udvide borehullet med Råjords-planum 5.27 SO 5.28 SMYS 5.29 Sporsagkyndig person (eftersyn) 5.30 Styret boring 5.31 Transmissionsledning Grænsen mellem underballast og den underliggende råjord. Skinneoverkant Specified Minimum Yield Strength: Specificeret minimums flydespænding, se [9]. Person der er uddannet i og godkendt til at gennemføre sporteknisk tilstandsvurdering og sætte i drift efter sporarbejde Etablering af en ledning uden ledningsgrav, hvor ledningens placering styres fra terrænet over ledningen. Ved styret boring fortrænges noget af jorden, og noget af jorden ledes væk ved hjælp af vand tilsat additiv, f.eks. bentonit. Rørledning (i stål), hvor der anvendes et driftstryk, som medfører en ringspænding på 20 pct. af SMYS eller mere.

10 BN Udgivet Side 10 Nr. Begreb Definition 5.32 Underballast Betegnelse for den del af et tværprofil, som ligger umiddelbart under ballastlaget og over råjordsplanum. Underballasten består typisk af grus Underboring Etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at jorden fjernes i det volumen, som udfyldes af ledningen eller af et føringsrør. 6. DESKRIPTORER Advarselsmarkering Beskyttelsesrør Damp Drift Dræn Fjernvarme Fornyelse Fortrængning Gas Gennemløb Gennempresning Indvendigt overtryk Kabelpløjning Kabelmærkning Kabelrender Kabler Korrosionsbeskyttelse Krydsende ledning Ledning Ledningsanlæg Lægningsdybde Mikrotunnelering Naturgas Nedgravningsdybde Nyanlæg Olie Opgravningsfri ledningsetablering Råolie Sprængning Spuling Styret boring Tværgående ledning Underboring Varmt vand Vedligeholdelse

11 BN Udgivet Side ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder for: Alle nye ledningsanlæg samt ændringer, fornyelse og fjernelse af eksisterende ledningsanlæg på Banedanmarks areal og ved i drift værende spor/arealer under Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter. Ledningsanlæg med indvendig diameter mindre end 2 m. Note 7-1 Underføringer (herunder ledninger) med spændvidde eller indvendig diameter større end eller lig med 2 m betragtes af Banedanmark som broer/tunneler. Ledningsanlæg inkl. føringskanaler (rør og kabelrender), som er lagt i jorden eller oven på jorden. Ledninger, som fører gas hen til et sporskifte. De dele af et kørestrømsanlæg, som kan sammenlignes med ledningsanlæg. Banenormen gælder ikke for: Ledningsanlæg i huse og hytter eller fritliggende kabler, som forbindes til sporet. De af Banedanmarks ledningsanlæg, som lokalt ved sporskifter fører gas til sporskiftevarme.

12 BN Udgivet Side DISPENSATION Dispensationer fra gældende BN1-krav i henhold til afsnit 10, kan kun gives af Trafikstyrelsen efter indstilling af den normansvarlige sektionschef i Banedanmark. Dispensationer fra gældende BN2-krav i henhold til afsnit 11, 12 og 13, kan kun udstedes af den normansvarlige sektionschef i Banedanmark, og kun såfremt BN1-kravene i henhold til afsnit 10 er overholdt. 9. HISTORIK Der er foretaget følgende meningsmæssige ændringer i forhold til Banenorm BN1-13-1: afsnit 1: Formulering er ændret, da de eksisterende regler er nu BN afsnit 4: Reference [1] i BN om BN2-1 er slettet. De nye referencer [14], [17] og [20] er ændret til titler på nye udgaver af referencerne. afsnit 7: Formuleringen i første dot er ændret for at præcisere, at anvendelsesområdet er de spor, som Banedanmark er infrastrukturforvalter for. afsnit 10.1: Stillingsbetegnelserne er ændret, således at en person med sporteknisk uddannelse mindst svarende til sporarbejder erfaren person er ændret til en sporsagkyndig person (eftersyn), og teknisk driftsansvarlig for spor er ændret til geografisk fagansvarlig for spor. Note med henvisning til uddannelsen af en sporteknisk oplært person er slettet, og i stedet er definitionen for sporsagkyndig person (eftersyn) sat ind i definition afsnit : Ordet beskyttelsesrør er ændret til ledninger, beskyttelsesrør og føringsrør i undtagelsen for dimensionering af beskyttelsesrør for ydre belastning. afsnit 10.5: Krav til ledningers og beskyttelsesrørs afstand fra foden af banedæmningen, afstand fra skel, afstand fra spormidte og afstand fra bygværker er ændret, således at de ikke gælder for gas- og olieledninger, der fører hen til anlæg, som ifølge deres funktion er nødt til at være ved spor eller på perroner. afsnit 12.7: Stillingsbetegnelserne er ændret, således at driftsansvarlig broingeniør er ændret til geografisk fagansvarlig for broer.

13 BN Udgivet Side BN1 SIKKERHEDSMÆSSIGE KRAV Nedenstående BN1-krav er minimumskrav. Der er fastsat skærpede BN2-krav i henhold til afsnit 11, 12 og 13, som også skal overholdes Opgravningsfri ledningsetablering Der skal altid være en sporsagkyndig person (eftersyn) til stede under hele udførelsen af ledningsetableringen. Denne person skal i tilfælde af uregelmæssigheder i sporarealet som følge af pressearbejdet (f.eks. sænkninger/hævninger i spor eller ballastlaget, revner i banketter og skred i dæmningsskråninger) straks standse arbejdet og underrette den geografisk fagansvarlige for spor i Banedanmark. Personen skal også vurdere, om toggangen skal stoppes, eller om hastigheden skal sættes ned Kabelpløjning Ved kabelpløjning må der ikke nedpløjes kabler, hvor der på dæmninger er stabilt grus som underballast. Kabelpløjning på dæmninger med stabilt grus som underballast tillades dog, hvis begge nedenstående krav er opfyldt: Oversiden af underballasten komprimeres, så overfladen er helt jævn med hældning 40 mod dæmningssiden. Hvis det er nødvendigt at supplere med underballast for at opfylde kravet, skal der suppleres med stabilt grus. Komprimeringen af stabilt grus skal opfylde kravene i [26]. Kablet placeres så langt uden for ballastprofilet, at ovenstående komprimering kan udføres uden at beskadige ballastprofilet Nedgravning af langsgående interne ledninger på dæmninger På dæmninger, hvor SO er mere end 2,0 m over terræn gælder: Ved nedgravning af langsgående ledninger, tillades den opgravede råjord indbygget under råjordsplanum, hvis alle nedenstående krav er opfyldt: Råjorden adskilles ved opgravningen fra ballast og underballast. Råjorden er ikke opblødt.

14 BN Udgivet Side 14 Råjorden tilbagefyldes på samme sted, som den er gravet op. Hvis ikke alle ovenstående krav kan opfyldes, skal der i stedet tilfyldes med stabilt grus. Råjordsplanum skal komprimeres ved at køre 4 gange over med en pladevibrator. Da stabilt grus indeholder sten og derfor kan give skader på nogle ledningsmaterialer, skal det vurderes, om der skal udføres en beskyttelse af ledningerne Forudsætninger ved beregning Krav til beregning af ledningsanlæg og beskyttelsesrør er angivet i afsnit Hvis der anvendes beskyttelsesrør tillades det at se bort fra den ydre belastning ved beregning af ledningen i beskyttelsesrøret. For ledninger under spor skal anvendes høj sikkerhedsklasse. Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør skal beregnes for de sætninger, som kan forventes. For jordens stivhed (konsolideringsmodul) skal anvendes partialkoefficienten 2. Note Der er angivet vejledende værdier for konsolideringsmoduler for fyld i Bilag 2. På sporarealer skal midlertidig afstivning af udgravninger beregnes efter [16] for en togbelastning, som angivet i [11] Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af plast Ledningsanlæg, herunder rør, formstykker og eventuelle beskyttelsesrør udført i plast af PEtyperne PEM eller PEH, skal beregnes iht. [15] og skal opfylde kravene i [9], [27] og [29]. Beregning af belastningen fra toglast skal ske på basis af formeludtrykkene i [3]. Trafiklasten skal dog forøges til BS 2000 ved at forøge akseltrykket til 540 kn og linjelasten (metervægten) til 110 kn/m.

15 BN Udgivet Side 15 For ledninger, beskyttelsesrør og føringsrør af plast tillades kravet om, at disse skal dimensioneres for den ydre belastning fra jord og trafik, frafaldet i tilfælde, hvor kravene anført i begge nedenstående punkter alle er opfyldt: Beskyttelsesrøret kan modstå et indre overtryk på 10 bar (TN10 rør), idet ringspændingen ikke må overskride en maksimal regningsmæssig trækspænding på σ s = 5MPa for både PE80 og for PE100. Note Ovenstående krav svarer til at S = ½ (d e /e 1) 5, hvor betegnelserne S, d e og e fremgår af [15]. Anvendelse af samme spændingskrav på 5 MPa for PE100 er begrundet i ønsket om at sikre en tilstrækkelig stivhed. Beskyttelsesrøret opfylder følgende øvrige krav: o Jorddækning ved toglast: Maksimalt 6,0 m o Rørdiameter: Maksimalt 1100 mm o Jorddækning/rørdiameter: >2, Ledningsanlæg af beton Ledningsanlæg af beton skal beregnes efter [3]. Trafiklasten skal dog forøges til BS 2000 ved at forøge akseltrykket til 540 kn og linjelasten (metervægten) til 110 kn/m. Betonrør, som udføres ved opgravningsfri ledningsetablering, skal behandles som stive rør. Det tillades at undlade at behandle betonelementrør som stive rør, hvis udførelsen sikrer en særlig god kontakt til det omgivende intakte jordlag. Note Der er angivet vejledende beregningsmetode til beregning af betonelementrør i bilag Bilag Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af stål Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af stål skal beregnes efter principperne i [15]. Beregning af belastningen fra toglast skal ske på basis af formeludtrykkene i [3]. Trafiklasten skal dog forøges til BS 2000 ved at forøge akseltrykket til 540 kn og linjelasten (metervægten) til 110 kn/m. Ved dimensionering af vægtykkelsen af et stålrør skal der tages højde for den forventede korrosion af røret, som kan opstå i rørets levetid.

16 BN Udgivet Side 16 Note I Bilag 4 er angivet Spanglers formel i henhold til [9] tilpasset Banenormen Supplerende krav til ledninger med indvendigt overtryk og beskyttelsesrør Krav i dette afsnit til ledningers og beskyttelsesrørs afstand fra foden af banedæmningen, afstand fra baneskel, afstand fra spormidte og afstand fra bygværker gælder ikke for gasog olieledninger, der fører hen til anlæg, som ifølge deres funktion er nødt til at være ved spor eller på perroner. For disse tilfælde skal der gennemføres en risikoscreening, der godtgør, at risikoen er minimeret i praktisk muligt omfang. Ledningsanlæg med et indre overtryk (f.eks. gas-, olie-, trykvand-, trykkloak-, og fjernvarmeledninger) skal anbringes i beskyttelsesrør. Beskyttelsesrør skal udover den ydre belastning af jord og trafik beregnes for det indre tryk, som kan opstå i forbindelse med brud på ledningen i beskyttelsesrøret. Sidstnævnte lasttilfælde kan betragtes som et ulykkeslasttilfælde. Ved eftervisning af beskyttelsesrørets bæreevne ved rørsprængning af ledninger for fjernvarme, damp og varmt vand skal derudover forudsættes en maksimal varmepåvirkning fra rørsprængningen, idet varmetransport/-afgivelse til omgivelserne ikke må indregnes. Beskyttelsesrør af metal må ikke anvendes på banestrækninger elektrificeret med jævnstrøm. Beskyttelsesrør skal afsluttes mindst 3 m fra foden af banedæmningen, og mindst 1 m uden for baneskel Krav til gas- og olieledninger Gasledninger skal overholde kravene i [9]. Olieledninger skal overholde kravene i [31]. I forbindelse med designkrav for gas- og olieledninger skal class location fastlægges i henhold til [9] for gasledninger og i henhold til [31] for olieledninger. Alle gas- og

17 BN Udgivet Side 17 olieledninger på Banedanmarks arealer eller uden for Banedanmarks arealer indenfor de i figur anførte minimumsafstande skal henføres til Class location 4 (CL4), svarende til en design faktor på 0,40. I forbindelse med beregning, projektering, udførelse samt drift af naturgasanlæg skal Arbejdsministeriets bekendtgørelse jf. [28] overholdes. Transmissions-, fordelings- og distributionsledning til olie og gas tillades ikke udført i plast med mindre krav i [9], [27] og [29] kan eftervises opfyldt. Inden for en afstand af 15 m fra nærmeste spormidte skal jorddækningen være mindst 1,5 m. Inden for en afstand af m fra nærmeste spormidte skal jorddækningen være mindst 1 m. Der er angivet supplerende krav til lægningsdybde i afsnit Krav til gas- og olieledningers afstand fra spormidte Ud over det generelle krav som er angivet i afsnit 10.5s indledende afsnit, skal den mindste vandrette afstand fra spormidte til afslutning af beskyttelsesrør for gas- og olieledning overholde kravene i fig bar Ledningstryk 4 bar Ledningstryk > 4 bar Mindste afstand fra nærmeste spormidte 8 m 15 m Figur Mindste vandrette afstand fra spormidte til afslutning af beskyttelsesrør for gas- og olieledning. Langsgående gas- og olieledninger uden for baneskel skal overholde de samme afstandskrav som afslutningen af et beskyttelsesrør. Afhængig af trykket i ledningen skal der være et område, jfr. figur fra nærmeste spormidte, hvor der ikke må anbringes ventiler, måler- og regulatorstationer eller andre overjordiske dele af ledningsanlægget.

18 BN Udgivet Side 18 1 bar Ledningstryk 4 bar Ledningstryk > 4 bar Mindste afstand fra nærmeste spormidte 15 m 25 m Figur Mindste afstand fra spormidte til overjordiske dele af ledningsanlæg Krav til gas- og olieledningers afstand fra bygværker Afstanden fra ledningen til bygværker, overkørsler m.v. skal altid være størst mulig. Minimumsafstanden bestemmes som den største værdi af: afstand i figur ,75 D P hvor D = udvendig rørdiameter (meter) P = ledningens beregningstryk (bar) I figur er vist det ene krav til mindste afstande fra bygværker. Kravene til afstande fra bygværker skal dog også overholde kravene i afsnit 11.2 og Bygværk m.v. 1 bar Ledningstryk 4 bar Ledningstryk > 4 bar Fundamenter, master, sporstoppere m.v. Broer, bygninger, overkørsler, overgange og ender af perroner 2 m 10 m 2 m 20 m Relæhuse 10 m 10 m Relæskabe 5 m 5 m Figur Det ene krav til mindste afstande fra ledninger til bygværker m.v.

19 BN Udgivet Side 19 Hvis de krævede afstande til bygværker ikke kan opfyldes, eller hvis der ikke er mulighed for afledning fra beskyttelsesrørets ender, skal beskyttelsesrøret beregnes for det samme indvendige tryk som ledningen. Ledninger må ikke krydse centrale stationsområder, f.eks. perronanlæg. Ledninger, som krydser stationsområder, skal overholde ovennævnte krav til afstande fra overgange og fra ender af perroner. Note Med hensyn til gasselskabernes specifikke krav henvises til det aktuelle gasselskab. 11. BN2 FÆLLES KRAV Nogle af denne Banenorms krav kan være en skærpelse af andre regler angivet i referencelisten. I så fald er reglerne i referencelisten ikke gældende med hensyn til netop disse krav. Ud over fælles krav i afsnit 11, er der i afsnit 12, og 13 angivet supplerende krav til specielle ledningstyper og udførelsesmetoder. Hvor der i afsnit 12, og 13 er skærpede krav i forhold til de fælles krav i afsnit 11, er det de skærpede krav, som er gældende. Der skal ansøges om etablering af eksterne ledningsanlæg hos Banedanmarks areal- og ejendomsforvalter Forundersøgelse Inden et nyt ledningsanlæg påbegyndes, skal det undersøges, om der på arbejdsområdet findes andre ledningsanlæg. Der skal udføres tilstrækkelige forundersøgelser til, at det kan dokumenteres, at der ikke sker skade på banens anlæg under arbejdets udførelse. For ledninger med en indvendig diameter d 0,5 m skal der udføres en geoteknisk undersøgelse til vurdering af jordbunds- og grundvandsforholdene, herunder om primære eller sekundære vandspejl vil medføre en risiko for banens stabilitet under arbejdets udførelse,

20 BN Udgivet Side 20 og hvad man i givet fald kan gøre for at undgå denne risiko. Kopi af geotekniske rapporter for undersøgelser skal sendes til Banedanmarks geotekniske arkiv. Note En geoteknisk undersøgelse skal normalt indeholde en boring på hver side af banen og et tværprofil af sporarealet, hvorpå boringerne og ledningen er indtegnet. Ved brede sporarealer bør der udføres flere boringer, så der højst er 25 m mellem boringerne. Bemærk, at der i afsnit 12.1 er specielle krav til både grundvand og stabilitet, når ledningen etableres ved opgravningsfri ledningsetablering. På stationsarealer skal der indhentes oplysninger fra Banedanmarks forureningsdatabase, om der er forurening på stedet. Note Tracé og placering Bemærk, at der skal indhentes tilladelse til bortskaffelse eller deponering af forurenet jord hos miljømyndighederne. Eksterne (fremmede) ledninger må ikke anbringes permanent ophængt på broer. Væskebærende ledninger tillades ikke fremført i eventuelle indstøbte foringsrør i Banedanmarks broer og tunneler. Ledninger skal lægges, så der er tilstrækkelig sikkerhed mod brud og deformation af nærliggende eksisterende eller projekterede konstruktioner (broer, bygninger, dæmninger, relæhuse, master, sporstoppere mv.). Sikkerheden skal vurderes som angivet i [16] Tværgående (krydsende) ledninger Kravene i dette afsnit gælder ikke for tværgående ledninger, som kun placeres i perroner. Tværgående ledninger skal lægges vinkelret på sporet med en afvigelse på højst 15º. Tværgående eksterne ledninger skal lægges under kabler og ledninger, der går langs sporet. Afstanden fra en krydsende ledning til et kabel / ledningsanlæg, som går langs sporet, skal overholde afstandene i den vejledende tekst/tabel i [10]. Afstanden skal dog mindst være 0,40 m målt lodret.

21 BN Udgivet Side 21 Tværgående ledningsanlæg må ikke gå under sporskifter og sporskæringer. Afstanden fra laveste skinneoverkant (SO) og til øverste overflade på tværgående ledningsanlæg (evt. føringsrør eller beskyttelsesrør) skal mindst være 1,6 m målt lodret. For olie- og gasledninger skal denne afstand dog være større, se figur Der er angivet skærpede krav for opgravningsfri ledningsetablering i afsnit Fra bund af en banegrøft, der opfylder kravet til tværprofil angivet for større ombygning i [2], skal der, målt lodret, mindst være 0,50 m ned til øverste overflade på ledningsanlægget. Note Den faktiske banegrøft ligger ofte højere end angivet på tværprofilet i [2]. Rør, som lægges under eksisterende hovedspor på fri bane og gennemgående spor på stationer, skal udføres ved opgravningsfri ledningsetablering Langsgående ledninger Eksterne ledninger må ikke føres langs med sporet på Banedanmarks areal. Undtaget herfor er dog ledninger i perroner. Afstanden mellem parallelførte ledninger skal overholde afstandene i de vejledende tekster/tabeller i [10] Udførelse Ledninger skal udføres efter [3], [10], [15], [19], [21] og [22]. Gas- og olieledninger skal udføres efter [9], olieledninger skal tillige udføres efter [31]. Intet arbejde med eksterne ledninger må påbegyndes inden for Banedanmarks areal, før der er givet skriftlig tilladelse dertil, se afsnit 11 s indledende afsnit. Ledningsanlæg på eller uden for Banedanmarks areal skal udføres uden at bringe sikkerheden af Banedanmarks anlæg i fare.

22 BN Udgivet Side 22 Note For krav vedrørende arbejde i spor henvises til [20]. For krav vedrørende midlertidige udgravninger henvises til [1], [14] og [17]. Hvis der i forbindelse med udgravningen stødes på ukendt forurening, skal miljømyndighederne og Banedanmarks forureningsdatabase underrettes. Både bortskaffelse og deponering af jord kræver miljømyndighedernes tilladelse Dokumentation og afmærkning Registrering af eksterne ledningsanlæg skal ske i henhold til [6]. Ledninger og tilhørende komponenter skal være afmærket i henhold til gældende standard for ledningsanlægget. Hvor ledningen krydser spor, skal afmærkningen vise ejerskabet til ledningen. For ledningsanlæg, der fører gas, vand, fjernvarme, kloak mv., skal der i skellet opsættes pæle over ledningen med identifikation. På brede sporarealer kan der stilles krav om supplerende pæle nær spor. Ved gasledninger skal afmærkningspælene være forsynet med navn og telefonnummer på ledningsejerens fejlretningstjeneste. Hvor der etableres højspændingskabler, skal der skiltes som anført i [7]. Ved eksterne ledningsetableringer under spor med rørdiameter større end 200 mm skal det dokumenteres, at spor ikke har fået sætninger som følge af arbejdet med ledningen. Der skal derfor udføres nivellement af alle skinners overside i en strækningslængde og med målepunktafstande som angivet i fig Midten af strækningslængden skal placeres over ledningen. Nivellementet skal udføres med 1 mm nøjagtighed før og 1 år efter arbejdets udførelse. Afhængigt af ledningsdiameter og jordbundsforhold kan der kræves flere nivellementer.

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter:

Orientering. En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: Sidst opdateret den 1. juli 2011 Orientering En tilladelse til at krydse Banedanmarks areal vil i hovedtræk indeholde følgende punkter: (1) Såvel etablering som den fremtidige vedligeholdelse og senere

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03.

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03. Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN Dato Underskrift Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich Indhold 24.03.2003 Berit Carlson Samlet 24.03.2003 Johan

Læs mere

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Underbygning: Jordarter BN1-8-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 21.06.2005 Jesper Sejerø Hansen Indhold 16.06.2005 Berit Carlson Fremstilling 16.06.2005 Lene Tursø-Finnich BN1

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning

Dansk Gas Forening ERFA Konference Gasledninger 1-2. november 2007 John Thorn 1. Gasledning John Thorn 1 Gasledning John Thorn Ansat i HNG Funktionsleder kontrakter og økonomi Medlem af arbejdsudvalget for FLIS Medlem af brugergruppen for LER Formand for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til

Læs mere

INDBYRDES FORHOLD MELLEM LEDNINGER. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

INDBYRDES FORHOLD MELLEM LEDNINGER. DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord INDBYRDES FORHOLD MELLEM LEDNINGER DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 4.6 Indbyrdes forhold mellem ledninger 4.6.1 Generelt Ledninger placeres således, at: unødigt pladsspild undgås, dvs.

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10.

Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen 01.10. Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 Banenorm Overordnet ansvar: Marianne Lanzky Otto Ansvar for indhold: J Bille Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

Banenorm BN Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger Udgivet Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Godkendt Ansvar for indhold: Martin Hyldtoft-Sørensen Jnr.: 15-01847 Ansvar for fremstilling: Mantreh Nilufar Heydari Antal sider i alt: 15 Vejledning til

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr.

Banenorm BN3-191-1. Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: CARA Ansvar for fremstilling: NFN Banenorm BN3-191-1 Vejledning om svejsning i koldt vejr. Udgivet 05/12/2011 Side 2 af 11 1. INDLEDNING Gældende

Læs mere

VVM anmeldelse. Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm. Projekt nr. 851.

VVM anmeldelse. Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm. Projekt nr. 851. VVM anmeldelse Nature Energy Vaarst A/S Bionaturgasledning, Torderupvej 23, Gistrup til M/R-station 8503 Gudumholm Projekt nr. 851.8190 December 2014 VVM anmeldelse 1. Projektansvarlig HMN Naturgas I/S

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje

Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje Hvidovre Kommune Betingelser for opgravning i kommunens veje 1. Indledning Ifølge lovbekendtgørelse nr. 671 Lov om offentlige vej er Hvidovre Kommune vejbestyrelse for de offentlige veje, pladser og stier.

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9

Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Retningslinier for udførelse af faskiner i Esbjerg Kommune Bilag 9 Side 1 af 11 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold.

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

Struer, Remisevej, fjernvarmeledning - foreløbig systemdefinition

Struer, Remisevej, fjernvarmeledning - foreløbig systemdefinition Struer, Remisevej, fjernvarmeledning - foreløbig systemdefinition ATM 624 Journalnummer 13-01078 Version Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ændring 1 02-06-2013 GUNI ECS CRPN/ANGF Første udgave

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave GRAVEARBEJDE Henvisning til relevant lovgivning, branchevejledninger mv.: Bekendtgørelse

Læs mere

Pas på gasledningerne!

Pas på gasledningerne! Pas på gasledningerne Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger Udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi 6. udgave, 2007 2 Pas på

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner

Banenorm BN1-9-2. Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 Udgivet: 01.06.2012 Overordnet ansvar: spk Godkendt: 30.03.2012 Ansvar for indhold: jha 01.01.01 Journal.nr.: 10-06335 Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt 20 Sikkerheds- og opholdszoner

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad

Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad Sikkerhed under Metroens højbane i Ørestad Bestemmelser og begrænsninger for arbejde på jernbanearealer, hvor Københavns Kommune udfører anlægsopgaver samt drift og vedligehold Islands Brygge Portal Rampe

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: BNIE Journal.nr.: 12-01754 Ansvar for fremstilling: NFN Ballast og underballast. Materialekrav Banenorm BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014

Læs mere

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED [ESDH-dok.nummer] [Initialer] [Dato] [Initialer] [Dato] [ANL-xxx] GYLDIGHEDSOMRÅDE [Hvor gælder dokumentet] MÅLGRUPPE [For hvem gælder dokumentet] INSTRUKTION: ANVENDELSE

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: Dokument: DSF DS 475,

Skabelon for kommentarer til Dansk Standard Forslag (DSF) Dato: Dokument: DSF DS 475, c) 1.2 Side 11 ed Definition af Indvendig foring Det er angivet at der er tale om Etablering af en ny ledning inden i en eksisterende. Det kan være foring med lange sammensvejste rør, stram foring eller

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007 Kontrolordningen for styret boring og gennempresning ERFA Konference i Middelfart november 2007 Formålet med Kontrolordningen Sikre bedst mulig kvalitet i forbindelse med ledningens etablering. Sikre veldokumenteret

Læs mere

Anvisning for Perstrup Greenline-tank

Anvisning for Perstrup Greenline-tank Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Greenline-tank Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer

Læs mere

VVM anmeldelse. Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium. Projekt nr

VVM anmeldelse. Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium. Projekt nr VVM anmeldelse Biogasledning, Sdr. Vium Bioenergi Øster Vejrupvej 15, Sdr. Vium Projekt nr. 760.8240 Maj 2016 VVM anmeldelse 1. Projektansvarlig HMN Gasnet P/S Vognmagervej 14 8800 Viborg forestår anlæg

Læs mere

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Dansk standard DS 475 2. udgave 2012-11-19 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Code of Practice for trenching for underground pipes and cables DS 475 København DS projekt: M264782 ICS: 93.020 Første

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Udgivet af de danske naturgasselskaber 5. udgave, 2002 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Der er 4 forskellige

Læs mere

Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Vejledning til ansøgningsskema Indledning Ansøgningsskemaet er en selvtjekkende formular. Det fungerer på den måde, at du udfylder skemaet, klikker på knappen Tjek

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Forud for installation - tilladelse til nedsivning Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning skal gives af kommunen. I forbindelse med etablering af faskinen er der en række

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

"Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket.

Ved underboring af V rammes gasledningen med utæthed til følge. Politiet afspærrer hovedvejen, indtil ventil 79154 og 79153 er lukket. Retten i Nibe Udskrift af dombogen Den 23. august 2002 blev i sag nr. BS 1-551/2000: Nurgas Midt/Nord I/S mod N afsagt DOM I forbindelse med en kloakentreprise, som sagsøgte, N, havde for Viborg Kommune,

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Det er gravalvorligt

Det er gravalvorligt Det er gravalvorligt Vejledning til gravearbejde i nærheden af forsyningsledninger Anvisning for arbejder i nærheden af Vestforsynings ledninger Inden du skal i gang med at grave har du pligt til, at indhente

Læs mere

Vejledning i hvordan du laver en faskine

Vejledning i hvordan du laver en faskine Vejledning i hvordan du laver en faskine LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune

VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER. på offentlige og private fælleveje. Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune VEJLEDNING FOR TRÆPLANTNINGER på offentlige og private fælleveje Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Vejledning for træplantninger i Århus Kommune Vejledning for forhold vedrørende fremtidige

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse

Vertigo i Tivoli. Lindita Kellezi. 3D Finit Element Modellering af Fundament. Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Vertigo i Tivoli 3D Finit Element Modellering af Fundament Nordeuropas vildeste og hurtigste interaktive forlystelse Lindita Kellezi Vertigo - svimmelhed Dynamisk højde 40 m Max hastighed 100 km/t Platform

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume NOTAT Projekt Aarhus Letbane, Standsningssted ved Thorsager Kunde Aarhus Letbane Notat nr. 1 Dato 2015-11-19 Til Fra Henrik Scharling Bernberg Stine Baldus Gæmelke Anlægsbeskrivelse Dette notat giver en

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark

Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Jording og potentialudligning herunder etablering af BPU område for Banedanmark Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl, Direktør og partner Spangenberg og Madsen Grundlagt

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Pas på gasledningerne!

Pas på gasledningerne! Pas på gasledningerne Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger 1 Udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi 7. udgave, 2012 2 Pas

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger V ø l u n d v a r m e p u m p e r Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund anlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Beregning af koter, fald, anlæg og rumfang Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol

Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol Ledningsprotokol_tekniske_krav.xlsx Side 1 af 3 Krav til placering af ledninger i vejarealer i forbindelse med udarbejdelse af ledningsprotokol I det vedhæftede skema er anført en række specifikke krav

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej

Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Nyborg, Sænkning af Storebæltsvej Tekst Bygherre: DSB SALG Vejmyndighed: Nyborg Kommune Entreprenør: Per Aarsleff A/S Rådgiver: Carl Bro as Miljø: DGE Anlægsperiode: Juli 2004- juli 2005 Oversigtsbillede

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord

Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Dansk standard DS 475 2. udgave 2012-11-19 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Code of Practice for trenching for underground pipes and cables DS 475 København DS projekt: M264782 ICS: 93.020 Første

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund

Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Kabelprojekt Bilstrup-Idomlund 17. juni 2016 MSL/MSL Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3, museumslovens 29 a samt ansøgning om krydsningstilladelse

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Varde Kommune Eller på mail til: teknikogmiljo@varde.dk 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede

Læs mere

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker.

Leca faskiner er fuldstændig sikre over for rotter, mus og andre skadedyr. Dyrene kan hverken leve eller lave gange i løse Leca letklinker. 15/12/2017 FASKINER Håndtering af regnvand er en stigende udfordring i Danmark, hvor store mængder af nedbør har overbelastet kloaksystemerne de seneste par år. En faskine baseret på Leca letklinker, kan

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere