Banenorm BN Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banenorm BN1-13-2. Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer"

Transkript

1 Udgivet Overordnet ansvar: hmbm Godkendt Ansvar for indhold: xjrf Jnr.: Ansvar for fremstilling: nfn Antal sider i alt: 45 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer Banenorm BN1-13-2

2 BN Udgivet Side 2 INDHOLD 1. INDLEDNING 5 2. IKRAFTTRÆDEN 5 3. OVERGANGSBESTEMMELSER 5 4. REFERENCER 6 5. DEFINITIONER 8 6. DESKRIPTORER ANVENDELSESOMRÅDE DISPENSATION HISTORIK BN1 SIKKERHEDSMÆSSIGE KRAV Opgravningsfri ledningsetablering Kabelpløjning Nedgravning af langsgående interne ledninger på dæmninger Forudsætninger ved beregning Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af plast Ledningsanlæg af beton Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af stål Supplerende krav til ledninger med indvendigt overtryk og beskyttelsesrør Krav til gas- og olieledninger 16

3 BN Udgivet Side BN2 FÆLLES KRAV Forundersøgelse Tracé og placering Tværgående (krydsende) ledninger Langsgående ledninger Udførelse Dokumentation og afmærkning BN2 SUPPLERENDE KRAV TIL LEDNINGSTYPER OG UDFØRELSESMETODER Opgravningsfri ledningsetablering Lægningsdybde Udførelse Ledningsanlæg i åben grav Korrosionsbeskyttelse af stålrør Supplerende krav til beskyttelsesrør Ledningsanlæg ved elektrificerede jernbanestrækninger Gennemløb Elkabler Banedanmarks egne ledninger Tracé og placering Udførelse 32

4 BN Udgivet Side Nedpløjning af kabler Ledninger på terræn Supplerende krav til ledninger med indvendigt overtryk BN2 SUPPLERENDE KRAV TIL BESKYTTELSESRØR Beskyttelsesrør for gas- og olieledninger Konstruktive forhold for anvendelse af beskyttelsesrør til olie- og gasledninger Konstruktive forhold vedrørende ventilation af beskyttelsesrør til olie- og gasledninger Beskyttelsesrør for øvrige ledninger med indre overtryk 36 BILAGSOVERSIGT 38

5 BN Udgivet Side 5 1. INDLEDNING Det er formålet med banenormen at have et samlet regelsæt om ledningsanlæg på Banedanmarks arealer og under Banedanmarks spor, så behandlingen af sager med ledningsanlæg bliver udført effektivt og ensartet. Banenormen er udarbejdet i henhold til Banenorm BN2-1-1 Struktur, udseende og udvikling af Banenormer, Banedanmark, hvor normniveauerne BN1, BN2 og BN3 er defineret. Udgivet af: Fordeling: Banedanmark Banenormen er tilgængelig på Amerika Plads 15 Banedanmarks hjemmeside 2100 København Ø / Erhverv / Tekniske normer og regler 2. IKRAFTTRÆDEN Denne banenorm træder i kraft ved udgivelsen. Banenormen ophæver nedennævnte normer: Banenorm BN Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer. 3. OVERGANGSBESTEMMELSER Der er ingen overgangsbestemmelser i denne banenorm.

6 BN Udgivet Side 6 4. REFERENCER Nogle steder henviser banenormen til andre bestemmelser. Enten skrives [bestemmelsens navn] eller et nummer [nr.]. Betydningen af nummeret kan findes nedenfor. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Hvis der ikke er nævnt andet, gælder, at referencerne er normative på BN1- eller BN2- niveau afhængig af situationen de optræder i. [1] Banenorm BN1-6 Tværprofiler for ballasteret spor, Banedanmark. [2] Banenorm BN1-11 Afvanding af sporarealer, Banedanmark. [3] DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af beton mv i jord, Dansk Standard [4] Banenorm BN1-159 Katodisk beskyttelse af naturgasledninger i nærheden af spor, Banedanmark. [5] Håndbog om nærføring, Nærføringudvalget. [6] DS 462 Norm for registrering af ledninger, Dansk Standard. [7] Tegning EN R nr. 4827, Kabelskilte, DSB. [8] Stærkstrømsbekendtgørelsen, Sikkerhedsstyrelsen (tidligere Elektricitetsrådet). [9] GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping Systems , American Gas Association, med tillæg At-vejledning F.0.1, Juli 2001, Naturgasanlæg, Arbejdstilsynet. [10] DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord inkl. tillæg, Dansk Standard. [11] Banenorm BN1-59 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner, Banedanmark. [12] Kabellægning med Kabelplov, Banestyrelsen. [13] Vejregler Udbuds- og anlægsforskrifter, Etablering af ledningsanlæg i jord. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet. [14] Banenorm BN1-105 Fjernbanens kørestrømsinstruks (FKI), Banedanmark. [15] DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord, Dansk Standard. [16] DS 415 Norm for fundering, Dansk Standard. [17] Banenorm BN1-106 S-banens kørestrømsinstruks (SKI), Banedanmark. [18] Samarbejdet mellem banetjenesten og elektrotjenesten, Maskinelt sporarbejde, DSB (nu Banedanmark), kun forhold vedrørende ledningsanlæg. [19] DS/EN 1610 Lægning og prøvning af rør til afløbssystemer, Dansk Standard. [20] Sikkerhedsreglementet, SR, Banedanmark. [21] DS 442 Norm for almene vandforsyningsanlæg, Dansk Standard.

7 BN Udgivet Side 7 [22] DS 448 Norm for lægning af fjernvarmeledninger, Dansk Standard. [23] DS/EN Opgravningsfri lægning og prøvning af afløbsledninger, Dansk Standard. [24] DS/EN ISO 9001 Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav, Dansk Standard. [25] Tekniske bestemmelser og Metodebeskrivelse, Kontrolordning for styret boring og gennempresning. [26] Vejregler Udbuds- og anlægsforskrifter. Stabilt grus. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Vejdirektoratet. [27] DS :1982 PEM og PEH ledninger. Rør, formstykker og samlinger af polyethylen type PEM og PEH til gasledninger i jord. [28] Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø, Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 med senere ændringer. [29] DS 443:1985 Dansk Ingeniørforenings norm for gasledninger af PEH og PEM i jord. [30] DS/EN 1594, Gasforsyningssystemer. Rørledninger til tryk over 16 bar. Funktionskrav, Marts [31] ISO 13623:2000 Petroleum and natural gas industries Pipeline transportation systems. [32] DS/EN :2003 Protection of metallic materials against corrosion Corrosion likelihood in soil Part 1: General [33] DS/EN :2003 Protection of metallic materials against corrosion Corrosion likelihood in soil Part 2: Low alloyed and non-alloyed ferrous materials

8 BN Udgivet Side 8 5. DEFINITIONER Nr. Begreb Definition 5.01 Beregningstryk Det indre tryk som en given ledning skal beregnes for ved en given temperatur. Beregningstrykket er mindst lig med det maksimale drifttryk, som kan opstå overhovedet Beskyttelsesrør 5.03 Borefront 5.04 Boremudder 5.05 BS Class location 5.07 Design faktor 5.08 Distributionsledning 5.09 Effektiv godstykkelse 5.10 Fordelingsledning 5.11 Føringsrør 5.12 Gennempresning 5.13 Gennemløb 5.14 Gravefront Rør, som sikrer banen i tilfælde af brud på ledningen. Ved elkabler er beskyttelsesrøret dog et rør, som sikrer elkablet mod skader fra sten/skærver i den omgivende jord. Jordflade, som er åben i fronten af en ledning, som føres under banen ved ubemandede styrbare metoder eller ved snegleboring i rør. Vand tilsat additiv, f.eks. bentonit. Belastningstog. Der henvises til [11]. Klassifikation af et geografisk område ud fra et kriterium bestående af et områdes befolkningstæthed og anvendelse. Faktor F, som multipliceres på SMYS for stålrør til fastlæggelse af den tilladelige spænding, F SMYS. En rørledning med et driftstryk, der ikke overstiger 4 bar. Godstykkelsen af røret (kun den bærende del fx stål) når der regnes med fradrag fra korrosion. Der henvises til At-vejledning F.0.1 i [9]. En rørledning med et driftstryk større end 4 bar, hvor driftstrykket medfører en ringspænding, der for stålledninger er mindre end 20 pct. af SMYS. Rør, som sikrer passage gennem jorden til en ledning. Arbejdsmetode, hvor et rør trykkes gennem jorden under banen, eventuelt suppleret med gravning eller underboring. Ubemandede styrbare metoder er mikrotunnellering og pilotrørsmetoden. Bemandet metode er rørgennempresning. Et ledningsanlæg, som fører grøfte- eller drænvand på tværs under sporene. Jordflade, som er åben i fronten af en ledning, som føres under banen ved rørgennempresning.

9 BN Udgivet Side 9 Nr. Begreb Definition 5.15 Jordfortrængning 5.16 Jorddækning Etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at der skabes plads til ledningen, uden at den tilsvarende jord fjernes. Den korteste afstand mellem terræn (overside af skærver) og ydersiden af en ledning (evt. føringsrør eller beskyttelsesrør) Ledning eller sammenhørende ledninger, evt. med beskyttelseskonstruktion Kabler 5.18 Kabelrende 5.19 Ledning 5.20 Ledningsanlæg 5.21 Ledningsanlæg med indre overtryk 5.22 Medierør 5.23 Nedpløjning 5.24 Opgravningsfri ledningsetablering 5.25 Reamer Ledninger til transport af elektricitet eller lys. En kasse med låg, der benyttes til føringsvej for kabelanlæg. Kabel eller rørledning. Ledningsanlæg, der har et overtryk større end 1 bar. Det egentlige rør, som skal lægges for at føre et medie (vand, el, gas osv.) Etablering af ledning i jord med en ledningsplov, hvis skær ved passage gennem jorden efterlader en eller flere ledninger og evt. advarselsbånd eller afdækning. Omfatter alle metoder til etablering af en ledning uden ledningsgrav. En udvider, der anvendes ved styret boring til at udvide borehullet med Råjords-planum 5.27 SO 5.28 SMYS 5.29 Sporsagkyndig person (eftersyn) 5.30 Styret boring 5.31 Transmissionsledning Grænsen mellem underballast og den underliggende råjord. Skinneoverkant Specified Minimum Yield Strength: Specificeret minimums flydespænding, se [9]. Person der er uddannet i og godkendt til at gennemføre sporteknisk tilstandsvurdering og sætte i drift efter sporarbejde Etablering af en ledning uden ledningsgrav, hvor ledningens placering styres fra terrænet over ledningen. Ved styret boring fortrænges noget af jorden, og noget af jorden ledes væk ved hjælp af vand tilsat additiv, f.eks. bentonit. Rørledning (i stål), hvor der anvendes et driftstryk, som medfører en ringspænding på 20 pct. af SMYS eller mere.

10 BN Udgivet Side 10 Nr. Begreb Definition 5.32 Underballast Betegnelse for den del af et tværprofil, som ligger umiddelbart under ballastlaget og over råjordsplanum. Underballasten består typisk af grus Underboring Etablering af en ledning uden ledningsgrav på en sådan måde, at jorden fjernes i det volumen, som udfyldes af ledningen eller af et føringsrør. 6. DESKRIPTORER Advarselsmarkering Beskyttelsesrør Damp Drift Dræn Fjernvarme Fornyelse Fortrængning Gas Gennemløb Gennempresning Indvendigt overtryk Kabelpløjning Kabelmærkning Kabelrender Kabler Korrosionsbeskyttelse Krydsende ledning Ledning Ledningsanlæg Lægningsdybde Mikrotunnelering Naturgas Nedgravningsdybde Nyanlæg Olie Opgravningsfri ledningsetablering Råolie Sprængning Spuling Styret boring Tværgående ledning Underboring Varmt vand Vedligeholdelse

11 BN Udgivet Side ANVENDELSESOMRÅDE Banenormen gælder for: Alle nye ledningsanlæg samt ændringer, fornyelse og fjernelse af eksisterende ledningsanlæg på Banedanmarks areal og ved i drift værende spor/arealer under Banedanmarks ansvar som infrastrukturforvalter. Ledningsanlæg med indvendig diameter mindre end 2 m. Note 7-1 Underføringer (herunder ledninger) med spændvidde eller indvendig diameter større end eller lig med 2 m betragtes af Banedanmark som broer/tunneler. Ledningsanlæg inkl. føringskanaler (rør og kabelrender), som er lagt i jorden eller oven på jorden. Ledninger, som fører gas hen til et sporskifte. De dele af et kørestrømsanlæg, som kan sammenlignes med ledningsanlæg. Banenormen gælder ikke for: Ledningsanlæg i huse og hytter eller fritliggende kabler, som forbindes til sporet. De af Banedanmarks ledningsanlæg, som lokalt ved sporskifter fører gas til sporskiftevarme.

12 BN Udgivet Side DISPENSATION Dispensationer fra gældende BN1-krav i henhold til afsnit 10, kan kun gives af Trafikstyrelsen efter indstilling af den normansvarlige sektionschef i Banedanmark. Dispensationer fra gældende BN2-krav i henhold til afsnit 11, 12 og 13, kan kun udstedes af den normansvarlige sektionschef i Banedanmark, og kun såfremt BN1-kravene i henhold til afsnit 10 er overholdt. 9. HISTORIK Der er foretaget følgende meningsmæssige ændringer i forhold til Banenorm BN1-13-1: afsnit 1: Formulering er ændret, da de eksisterende regler er nu BN afsnit 4: Reference [1] i BN om BN2-1 er slettet. De nye referencer [14], [17] og [20] er ændret til titler på nye udgaver af referencerne. afsnit 7: Formuleringen i første dot er ændret for at præcisere, at anvendelsesområdet er de spor, som Banedanmark er infrastrukturforvalter for. afsnit 10.1: Stillingsbetegnelserne er ændret, således at en person med sporteknisk uddannelse mindst svarende til sporarbejder erfaren person er ændret til en sporsagkyndig person (eftersyn), og teknisk driftsansvarlig for spor er ændret til geografisk fagansvarlig for spor. Note med henvisning til uddannelsen af en sporteknisk oplært person er slettet, og i stedet er definitionen for sporsagkyndig person (eftersyn) sat ind i definition afsnit : Ordet beskyttelsesrør er ændret til ledninger, beskyttelsesrør og føringsrør i undtagelsen for dimensionering af beskyttelsesrør for ydre belastning. afsnit 10.5: Krav til ledningers og beskyttelsesrørs afstand fra foden af banedæmningen, afstand fra skel, afstand fra spormidte og afstand fra bygværker er ændret, således at de ikke gælder for gas- og olieledninger, der fører hen til anlæg, som ifølge deres funktion er nødt til at være ved spor eller på perroner. afsnit 12.7: Stillingsbetegnelserne er ændret, således at driftsansvarlig broingeniør er ændret til geografisk fagansvarlig for broer.

13 BN Udgivet Side BN1 SIKKERHEDSMÆSSIGE KRAV Nedenstående BN1-krav er minimumskrav. Der er fastsat skærpede BN2-krav i henhold til afsnit 11, 12 og 13, som også skal overholdes Opgravningsfri ledningsetablering Der skal altid være en sporsagkyndig person (eftersyn) til stede under hele udførelsen af ledningsetableringen. Denne person skal i tilfælde af uregelmæssigheder i sporarealet som følge af pressearbejdet (f.eks. sænkninger/hævninger i spor eller ballastlaget, revner i banketter og skred i dæmningsskråninger) straks standse arbejdet og underrette den geografisk fagansvarlige for spor i Banedanmark. Personen skal også vurdere, om toggangen skal stoppes, eller om hastigheden skal sættes ned Kabelpløjning Ved kabelpløjning må der ikke nedpløjes kabler, hvor der på dæmninger er stabilt grus som underballast. Kabelpløjning på dæmninger med stabilt grus som underballast tillades dog, hvis begge nedenstående krav er opfyldt: Oversiden af underballasten komprimeres, så overfladen er helt jævn med hældning 40 mod dæmningssiden. Hvis det er nødvendigt at supplere med underballast for at opfylde kravet, skal der suppleres med stabilt grus. Komprimeringen af stabilt grus skal opfylde kravene i [26]. Kablet placeres så langt uden for ballastprofilet, at ovenstående komprimering kan udføres uden at beskadige ballastprofilet Nedgravning af langsgående interne ledninger på dæmninger På dæmninger, hvor SO er mere end 2,0 m over terræn gælder: Ved nedgravning af langsgående ledninger, tillades den opgravede råjord indbygget under råjordsplanum, hvis alle nedenstående krav er opfyldt: Råjorden adskilles ved opgravningen fra ballast og underballast. Råjorden er ikke opblødt.

14 BN Udgivet Side 14 Råjorden tilbagefyldes på samme sted, som den er gravet op. Hvis ikke alle ovenstående krav kan opfyldes, skal der i stedet tilfyldes med stabilt grus. Råjordsplanum skal komprimeres ved at køre 4 gange over med en pladevibrator. Da stabilt grus indeholder sten og derfor kan give skader på nogle ledningsmaterialer, skal det vurderes, om der skal udføres en beskyttelse af ledningerne Forudsætninger ved beregning Krav til beregning af ledningsanlæg og beskyttelsesrør er angivet i afsnit Hvis der anvendes beskyttelsesrør tillades det at se bort fra den ydre belastning ved beregning af ledningen i beskyttelsesrøret. For ledninger under spor skal anvendes høj sikkerhedsklasse. Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør skal beregnes for de sætninger, som kan forventes. For jordens stivhed (konsolideringsmodul) skal anvendes partialkoefficienten 2. Note Der er angivet vejledende værdier for konsolideringsmoduler for fyld i Bilag 2. På sporarealer skal midlertidig afstivning af udgravninger beregnes efter [16] for en togbelastning, som angivet i [11] Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af plast Ledningsanlæg, herunder rør, formstykker og eventuelle beskyttelsesrør udført i plast af PEtyperne PEM eller PEH, skal beregnes iht. [15] og skal opfylde kravene i [9], [27] og [29]. Beregning af belastningen fra toglast skal ske på basis af formeludtrykkene i [3]. Trafiklasten skal dog forøges til BS 2000 ved at forøge akseltrykket til 540 kn og linjelasten (metervægten) til 110 kn/m.

15 BN Udgivet Side 15 For ledninger, beskyttelsesrør og føringsrør af plast tillades kravet om, at disse skal dimensioneres for den ydre belastning fra jord og trafik, frafaldet i tilfælde, hvor kravene anført i begge nedenstående punkter alle er opfyldt: Beskyttelsesrøret kan modstå et indre overtryk på 10 bar (TN10 rør), idet ringspændingen ikke må overskride en maksimal regningsmæssig trækspænding på σ s = 5MPa for både PE80 og for PE100. Note Ovenstående krav svarer til at S = ½ (d e /e 1) 5, hvor betegnelserne S, d e og e fremgår af [15]. Anvendelse af samme spændingskrav på 5 MPa for PE100 er begrundet i ønsket om at sikre en tilstrækkelig stivhed. Beskyttelsesrøret opfylder følgende øvrige krav: o Jorddækning ved toglast: Maksimalt 6,0 m o Rørdiameter: Maksimalt 1100 mm o Jorddækning/rørdiameter: >2, Ledningsanlæg af beton Ledningsanlæg af beton skal beregnes efter [3]. Trafiklasten skal dog forøges til BS 2000 ved at forøge akseltrykket til 540 kn og linjelasten (metervægten) til 110 kn/m. Betonrør, som udføres ved opgravningsfri ledningsetablering, skal behandles som stive rør. Det tillades at undlade at behandle betonelementrør som stive rør, hvis udførelsen sikrer en særlig god kontakt til det omgivende intakte jordlag. Note Der er angivet vejledende beregningsmetode til beregning af betonelementrør i bilag Bilag Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af stål Ledningsanlæg og eventuelle beskyttelsesrør af stål skal beregnes efter principperne i [15]. Beregning af belastningen fra toglast skal ske på basis af formeludtrykkene i [3]. Trafiklasten skal dog forøges til BS 2000 ved at forøge akseltrykket til 540 kn og linjelasten (metervægten) til 110 kn/m. Ved dimensionering af vægtykkelsen af et stålrør skal der tages højde for den forventede korrosion af røret, som kan opstå i rørets levetid.

16 BN Udgivet Side 16 Note I Bilag 4 er angivet Spanglers formel i henhold til [9] tilpasset Banenormen Supplerende krav til ledninger med indvendigt overtryk og beskyttelsesrør Krav i dette afsnit til ledningers og beskyttelsesrørs afstand fra foden af banedæmningen, afstand fra baneskel, afstand fra spormidte og afstand fra bygværker gælder ikke for gasog olieledninger, der fører hen til anlæg, som ifølge deres funktion er nødt til at være ved spor eller på perroner. For disse tilfælde skal der gennemføres en risikoscreening, der godtgør, at risikoen er minimeret i praktisk muligt omfang. Ledningsanlæg med et indre overtryk (f.eks. gas-, olie-, trykvand-, trykkloak-, og fjernvarmeledninger) skal anbringes i beskyttelsesrør. Beskyttelsesrør skal udover den ydre belastning af jord og trafik beregnes for det indre tryk, som kan opstå i forbindelse med brud på ledningen i beskyttelsesrøret. Sidstnævnte lasttilfælde kan betragtes som et ulykkeslasttilfælde. Ved eftervisning af beskyttelsesrørets bæreevne ved rørsprængning af ledninger for fjernvarme, damp og varmt vand skal derudover forudsættes en maksimal varmepåvirkning fra rørsprængningen, idet varmetransport/-afgivelse til omgivelserne ikke må indregnes. Beskyttelsesrør af metal må ikke anvendes på banestrækninger elektrificeret med jævnstrøm. Beskyttelsesrør skal afsluttes mindst 3 m fra foden af banedæmningen, og mindst 1 m uden for baneskel Krav til gas- og olieledninger Gasledninger skal overholde kravene i [9]. Olieledninger skal overholde kravene i [31]. I forbindelse med designkrav for gas- og olieledninger skal class location fastlægges i henhold til [9] for gasledninger og i henhold til [31] for olieledninger. Alle gas- og

17 BN Udgivet Side 17 olieledninger på Banedanmarks arealer eller uden for Banedanmarks arealer indenfor de i figur anførte minimumsafstande skal henføres til Class location 4 (CL4), svarende til en design faktor på 0,40. I forbindelse med beregning, projektering, udførelse samt drift af naturgasanlæg skal Arbejdsministeriets bekendtgørelse jf. [28] overholdes. Transmissions-, fordelings- og distributionsledning til olie og gas tillades ikke udført i plast med mindre krav i [9], [27] og [29] kan eftervises opfyldt. Inden for en afstand af 15 m fra nærmeste spormidte skal jorddækningen være mindst 1,5 m. Inden for en afstand af m fra nærmeste spormidte skal jorddækningen være mindst 1 m. Der er angivet supplerende krav til lægningsdybde i afsnit Krav til gas- og olieledningers afstand fra spormidte Ud over det generelle krav som er angivet i afsnit 10.5s indledende afsnit, skal den mindste vandrette afstand fra spormidte til afslutning af beskyttelsesrør for gas- og olieledning overholde kravene i fig bar Ledningstryk 4 bar Ledningstryk > 4 bar Mindste afstand fra nærmeste spormidte 8 m 15 m Figur Mindste vandrette afstand fra spormidte til afslutning af beskyttelsesrør for gas- og olieledning. Langsgående gas- og olieledninger uden for baneskel skal overholde de samme afstandskrav som afslutningen af et beskyttelsesrør. Afhængig af trykket i ledningen skal der være et område, jfr. figur fra nærmeste spormidte, hvor der ikke må anbringes ventiler, måler- og regulatorstationer eller andre overjordiske dele af ledningsanlægget.

18 BN Udgivet Side 18 1 bar Ledningstryk 4 bar Ledningstryk > 4 bar Mindste afstand fra nærmeste spormidte 15 m 25 m Figur Mindste afstand fra spormidte til overjordiske dele af ledningsanlæg Krav til gas- og olieledningers afstand fra bygværker Afstanden fra ledningen til bygværker, overkørsler m.v. skal altid være størst mulig. Minimumsafstanden bestemmes som den største værdi af: afstand i figur ,75 D P hvor D = udvendig rørdiameter (meter) P = ledningens beregningstryk (bar) I figur er vist det ene krav til mindste afstande fra bygværker. Kravene til afstande fra bygværker skal dog også overholde kravene i afsnit 11.2 og Bygværk m.v. 1 bar Ledningstryk 4 bar Ledningstryk > 4 bar Fundamenter, master, sporstoppere m.v. Broer, bygninger, overkørsler, overgange og ender af perroner 2 m 10 m 2 m 20 m Relæhuse 10 m 10 m Relæskabe 5 m 5 m Figur Det ene krav til mindste afstande fra ledninger til bygværker m.v.

19 BN Udgivet Side 19 Hvis de krævede afstande til bygværker ikke kan opfyldes, eller hvis der ikke er mulighed for afledning fra beskyttelsesrørets ender, skal beskyttelsesrøret beregnes for det samme indvendige tryk som ledningen. Ledninger må ikke krydse centrale stationsområder, f.eks. perronanlæg. Ledninger, som krydser stationsområder, skal overholde ovennævnte krav til afstande fra overgange og fra ender af perroner. Note Med hensyn til gasselskabernes specifikke krav henvises til det aktuelle gasselskab. 11. BN2 FÆLLES KRAV Nogle af denne Banenorms krav kan være en skærpelse af andre regler angivet i referencelisten. I så fald er reglerne i referencelisten ikke gældende med hensyn til netop disse krav. Ud over fælles krav i afsnit 11, er der i afsnit 12, og 13 angivet supplerende krav til specielle ledningstyper og udførelsesmetoder. Hvor der i afsnit 12, og 13 er skærpede krav i forhold til de fælles krav i afsnit 11, er det de skærpede krav, som er gældende. Der skal ansøges om etablering af eksterne ledningsanlæg hos Banedanmarks areal- og ejendomsforvalter Forundersøgelse Inden et nyt ledningsanlæg påbegyndes, skal det undersøges, om der på arbejdsområdet findes andre ledningsanlæg. Der skal udføres tilstrækkelige forundersøgelser til, at det kan dokumenteres, at der ikke sker skade på banens anlæg under arbejdets udførelse. For ledninger med en indvendig diameter d 0,5 m skal der udføres en geoteknisk undersøgelse til vurdering af jordbunds- og grundvandsforholdene, herunder om primære eller sekundære vandspejl vil medføre en risiko for banens stabilitet under arbejdets udførelse,

20 BN Udgivet Side 20 og hvad man i givet fald kan gøre for at undgå denne risiko. Kopi af geotekniske rapporter for undersøgelser skal sendes til Banedanmarks geotekniske arkiv. Note En geoteknisk undersøgelse skal normalt indeholde en boring på hver side af banen og et tværprofil af sporarealet, hvorpå boringerne og ledningen er indtegnet. Ved brede sporarealer bør der udføres flere boringer, så der højst er 25 m mellem boringerne. Bemærk, at der i afsnit 12.1 er specielle krav til både grundvand og stabilitet, når ledningen etableres ved opgravningsfri ledningsetablering. På stationsarealer skal der indhentes oplysninger fra Banedanmarks forureningsdatabase, om der er forurening på stedet. Note Tracé og placering Bemærk, at der skal indhentes tilladelse til bortskaffelse eller deponering af forurenet jord hos miljømyndighederne. Eksterne (fremmede) ledninger må ikke anbringes permanent ophængt på broer. Væskebærende ledninger tillades ikke fremført i eventuelle indstøbte foringsrør i Banedanmarks broer og tunneler. Ledninger skal lægges, så der er tilstrækkelig sikkerhed mod brud og deformation af nærliggende eksisterende eller projekterede konstruktioner (broer, bygninger, dæmninger, relæhuse, master, sporstoppere mv.). Sikkerheden skal vurderes som angivet i [16] Tværgående (krydsende) ledninger Kravene i dette afsnit gælder ikke for tværgående ledninger, som kun placeres i perroner. Tværgående ledninger skal lægges vinkelret på sporet med en afvigelse på højst 15º. Tværgående eksterne ledninger skal lægges under kabler og ledninger, der går langs sporet. Afstanden fra en krydsende ledning til et kabel / ledningsanlæg, som går langs sporet, skal overholde afstandene i den vejledende tekst/tabel i [10]. Afstanden skal dog mindst være 0,40 m målt lodret.

21 BN Udgivet Side 21 Tværgående ledningsanlæg må ikke gå under sporskifter og sporskæringer. Afstanden fra laveste skinneoverkant (SO) og til øverste overflade på tværgående ledningsanlæg (evt. føringsrør eller beskyttelsesrør) skal mindst være 1,6 m målt lodret. For olie- og gasledninger skal denne afstand dog være større, se figur Der er angivet skærpede krav for opgravningsfri ledningsetablering i afsnit Fra bund af en banegrøft, der opfylder kravet til tværprofil angivet for større ombygning i [2], skal der, målt lodret, mindst være 0,50 m ned til øverste overflade på ledningsanlægget. Note Den faktiske banegrøft ligger ofte højere end angivet på tværprofilet i [2]. Rør, som lægges under eksisterende hovedspor på fri bane og gennemgående spor på stationer, skal udføres ved opgravningsfri ledningsetablering Langsgående ledninger Eksterne ledninger må ikke føres langs med sporet på Banedanmarks areal. Undtaget herfor er dog ledninger i perroner. Afstanden mellem parallelførte ledninger skal overholde afstandene i de vejledende tekster/tabeller i [10] Udførelse Ledninger skal udføres efter [3], [10], [15], [19], [21] og [22]. Gas- og olieledninger skal udføres efter [9], olieledninger skal tillige udføres efter [31]. Intet arbejde med eksterne ledninger må påbegyndes inden for Banedanmarks areal, før der er givet skriftlig tilladelse dertil, se afsnit 11 s indledende afsnit. Ledningsanlæg på eller uden for Banedanmarks areal skal udføres uden at bringe sikkerheden af Banedanmarks anlæg i fare.

22 BN Udgivet Side 22 Note For krav vedrørende arbejde i spor henvises til [20]. For krav vedrørende midlertidige udgravninger henvises til [1], [14] og [17]. Hvis der i forbindelse med udgravningen stødes på ukendt forurening, skal miljømyndighederne og Banedanmarks forureningsdatabase underrettes. Både bortskaffelse og deponering af jord kræver miljømyndighedernes tilladelse Dokumentation og afmærkning Registrering af eksterne ledningsanlæg skal ske i henhold til [6]. Ledninger og tilhørende komponenter skal være afmærket i henhold til gældende standard for ledningsanlægget. Hvor ledningen krydser spor, skal afmærkningen vise ejerskabet til ledningen. For ledningsanlæg, der fører gas, vand, fjernvarme, kloak mv., skal der i skellet opsættes pæle over ledningen med identifikation. På brede sporarealer kan der stilles krav om supplerende pæle nær spor. Ved gasledninger skal afmærkningspælene være forsynet med navn og telefonnummer på ledningsejerens fejlretningstjeneste. Hvor der etableres højspændingskabler, skal der skiltes som anført i [7]. Ved eksterne ledningsetableringer under spor med rørdiameter større end 200 mm skal det dokumenteres, at spor ikke har fået sætninger som følge af arbejdet med ledningen. Der skal derfor udføres nivellement af alle skinners overside i en strækningslængde og med målepunktafstande som angivet i fig Midten af strækningslængden skal placeres over ledningen. Nivellementet skal udføres med 1 mm nøjagtighed før og 1 år efter arbejdets udførelse. Afhængigt af ledningsdiameter og jordbundsforhold kan der kræves flere nivellementer.

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger

Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af naturgasledninger Udgivet af de danske naturgasselskaber 5. udgave, 2002 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Der er 4 forskellige

Læs mere

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1

Afvanding af sporarealer Banenorm BN1-11-1 Udgivet 01/10/2006 Overordnet ansvar: Helle Bøhl-Møller Ansvar for indhold: Berit Carlson Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Afvanding af sporarealer Banenorm Udgivet 01/10/2006 Side 1 af 44

Læs mere

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum

FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR. DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon: 72 10 21 60 gravetilsyn@dongenergy.dk www.dongenergy.dk Cvr-nr. 29 91 54 58 FØR DU GRAVER EN VEJLEDNING TIL DIG SOM ENTREPRENØR 09.12.427

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen

Kørestrømsanlæg Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen Udgivet 30.03.2007 Overordnet ansvar: Per Le Fevre Ansvar for indhold: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Erik Skov Kvalitetskontrol Jens Bjørn Nielsen Ansvar for fremstilling: Tom Rasmussen Kørestrømsanlæg

Læs mere

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007

Kontrolordningen for styret boring og gennempresning. ERFA Konference i Middelfart november 2007 Kontrolordningen for styret boring og gennempresning ERFA Konference i Middelfart november 2007 Formålet med Kontrolordningen Sikre bedst mulig kvalitet i forbindelse med ledningens etablering. Sikre veldokumenteret

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Pas på gasledningerne!

Pas på gasledningerne! Pas på gasledningerne Pas på gasledningerne! Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og naturgasledninger 1 Udgivet af de danske naturgasselskaber og Københavns Energi 7. udgave, 2012 2 Pas

Læs mere

Referenceblad for SPT-forsøg

Referenceblad for SPT-forsøg Referenceblad for SPT-forsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité September 1995 1. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af SPT-forsøg eller Standard Penetration Test

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.

4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4. 4. Ledningsdrift 4.1 Drift og vedligeholdelse af afløbssystemer 4.2 Rensning af ledninger 4.3 Driftskontrol 4.4 Arbejder i nærheden af ledninger 4.5 Genanvendelse 97 98 4. Ledningsdrift De foregående kapitler

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger

Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Vejledning Din guide til sikker og nem nedgravning af jordslanger Denne vejledning gør det muligt for alle, der skal etablere jordvarme, selv at nedgrave jordslangerne. Denne vejledning følger dig igennem

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand.

Afledning skal ske til en faskine, hvortil der ikke ledes andre former for spildevand. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Fremtidige retningslinier for etablering af jordvarmeanlæg i boringer i Syddjurs Kommune

Fremtidige retningslinier for etablering af jordvarmeanlæg i boringer i Syddjurs Kommune Fremtidige retningslinier for etablering af jordvarmeanlæg i boringer i Syddjurs Kommune Sagsnr.: 07/11844 Åben sag Sagen afgøres i: Fraværende: Bilag: Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Bent Winkler

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger Vølund varmepumper Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund Varmepumpeanlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2 Afsnit

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns

Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Håndtering af regnvand på egen grund i Nordfyns Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner Udarbejdet direkte fra Teknologisk Instituts Retningslinier for udførelse af faskiner Forsideillustration

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Aarhus H Perronbelysningsprojekt

Aarhus H Perronbelysningsprojekt Aarhus H Perronbelysningsprojekt Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S Pau Ahler Brorsbøl indehaver og direktør Spangenberg & Madsen Grundlagt i 1905 Teknik i 110 år Primært i Danmark og Grønland

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING BRØNDE OG LEDNINGER BILAG 7.7 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Sikring mod oversvømmelse

Sikring mod oversvømmelse Sikring mod oversvømmelse 1 Nye definitioner i DS 432 i afsnit 4.6 Tilbageløbsstop: En anordning, der ved hjælp af en flyder lukker automatisk, således at der ikke kan strømme vand ind i afløbsinstallationen

Læs mere

Kontrolordning. for styret boring og gennempresning

Kontrolordning. for styret boring og gennempresning Kontrolordning for styret boring og gennempresning Tekniske bestemmelser Vedtaget af det udvidede kontroludvalg 7. marts 2014 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt 3 1.1 Formål 3 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom

Indhold. 03 Om BHF Gruppen. 04 BHF Bane. 06 BHF Forsyning. 08 BHF Facility. 10 BHF Telekom Indhold 03 Om BHF Gruppen 04 BHF Bane 06 BHF Forsyning 08 BHF Facility 10 BHF Telekom BHF Gruppen Vejen til gode forbindelser Vælger I et samarbejde med BHF Gruppen, får I kvalitetsløsninger til den aftalte

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere