ÅRSBERETNING Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

2 Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering URL: Emneord: Årsberetning, CEMTV, medicinsk teknologivurdering, MTV Sprog: Dansk Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: juni 2006 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, 2006 Design: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Layout: P. J. Schmidt Grafisk Elektronisk ISBN: For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Center for Evaluering og MTV Islands Brygge København S Tlf cemtv/sst.dk jemmeside: Rapporten kan downloades fra eller fra under publikationer

3 Forord Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV) ser tilbage på et år 2005, hvor målene for året er blevet opfyldt, og centret har bidraget aktivt til mulighederne for at træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af evidensbaserede beslutningsgrundlag. Centret har i år 2005 udgivet 13 MTV-rapporter, herunder to vurderinger af kræftlægemidler. Centret arbejder som bekendt også med andre typer udgivelser end MTV er. I 2005 blev der således udgivet tre varsler og to Kommenterede Udenlandske MTV er (KUMTV er), en kortlægning af forebyggende sundhedsordninger blandt børn og unge, samt et referenceprogram for epilepsi. Alle disse udgivelser er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: og direkte på MTV er blevet et redskab for et bredt udsnit af sundhedsprofessionelle, administrationer og beslutningstagere. Året igennem har centret modtaget tilbagemeldinger og ført dialoger, der har illustreret hvor anvendelig og nyttig MTV-metoden er i praksis. Med udgivelsen af mini-mtv i september, introduceredes desuden et dynamisk og fleksibelt værktøj, der kan tilpasses lokale forhold og beslutningstagernes behov. Det er glædeligt, at MTV er blevet en integreret bestanddel af grundlaget for at tage beslutninger og lave planlægning, men det stiller også krav. Krav om forsat udvikling af MTV, samt krav til produktudvikling, metode og kvalitetssikring. CEMTV deltager aktivt i metodeudvikling og kvalitetssikring gennem samarbejde med de to lokale MTV-enheder CAST ved Syddansk Universitet, Odense og MTV-enheden i Århus ved Århus Universitetshospital. CEMTV deltager også i tæt internationalt samarbejde, og stod i spidsen for etableringen af det europæiske netværk for MTV, EUnetTA, der støttes af Den europæiske Kommission. Netværket arbejder sammen i 8 arbejdsgrupper, og arbejdet koordineres af CEMTV. Andet internationalt samarbejde, er det nordiske samarbejde om MTV, samt det internationale samarbejde i International Network of Agencies for ealth Technology Assessment (INATA) og ealth Technology Assessment International (TAi). CEMTV ser frem til at arbejde videre med udviklingen af metoder til at skabe evidensbaserede beslutningsgrundlag for sundhedsvæsnet i Finn Børlum Kristensen Centerchef August 2006 Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 3

4

5 Indhold 1 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Årsberetningens formål 7 2 Særlige aktiviteter i CEMTV EUnetTA Europæisk netværk for MTV MTV af kræftlægemidler Introduktion til mini-mtv 10 3 CEMTVs interne projekter i KUMTV en dansk vinkel på udenlandske resultater Kommenteret udenlandsk MTV Depression Paradentose MTV screening for livmoderhalskræft MTV af kejsersnit på moders ønske Varsler i Ozon til behandling af caries Kommenteret varsel om hurtige tests til påvisning af Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) Igangværende projekter MTV af behandling af alkoholafhængighed MTV af røntgenundersøgelse af lænderyggen hos årige henvist fra primærsektoren MTV af rutinemæssig røntgen af thorax på intern medicinske afdelinger i Danmark MTV af dialyse ved kronisk nyresvigt 14 4 MTV-puljen og publicerede puljeprojekter MTV-Pulje Publicerede MTV Puljeprojekter jemmetræning af patienter med apopleksi Urinvejsgener hos mænd LUTS projekt Tyktarmsundersøgelse med CT kolografi Medicinske patienters ernæringspleje ospice uden mure Medicinsk vs. kirurgisk 1. trimester abort Det accelererede kolonkirurgiske patientforløb 17 5 Viden- og dokumentationsenheden Forebyggelsesdokumentation Rapporter fra Viden- og dokumentationsenheden Telefonrådgivning Egenomsorg Livsstilssamtalen jemmet som arena for forebyggelse Patientskoler Begrebsafklaring hvad er risikokommunikation Symposium om risikokommunikation Igangværende projekter i Viden- og dokumentationsenheden Biblioteket Netværk for systematiske litteraturoversigter Database over Sundhedsstyrelsens faglige udmeldinger 21 6 Formidling i CEMTV Nyhedsmail jemmeside MTV-Nyt 22 7 Nationalt og internationalt netværkssamarbejde Lokale MTV-enheder International Network of Agencies for ealth Technology Assesment (INATA) ealth Technology Assessment International (TAi) Nordisk MTV-netværk EUnetTA The European Information Network on New and Changing ealth Technologies (EuroScan) 25 8 CEMTVs råd 26 Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 5

6 9 Bilag 27 Bilag 1 Publikationer fra CEMTV i Bilag 2 Puljeprojekter støttet af CEMTV 30 Bilag 3 CEMTV s repræsentation i eksterne udvalg og deltagelse i tværgående aktiviteter i Sundhedsstyrelsen 34 Bilag 4 Udenlandske besøgende i centret i Bilag 5 Medarbejdere i CEMTV pr. 1. januar Bilag 6 Det Videnskabelige Råds arbejde i Bilag 7 Foredrag, undervisning, eksterne møder og konferencer 38 Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 6

7 1 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV) er en del af Sundhedsstyrelsen. Centrets primære opgave er at bidrage til kvalitetsudvikling og effektiv ressourceudnyttelse i det danske sundhedsvæsen. Det sker gennem styrkelse og udbredelse af medicinsk teknologivurdering (MTV), og gennem oplysning, rådgivning og uddannelse. Vigtige målgrupper for centrets arbejde, er de sundhedsfaglige miljøer, beslutningstagere på alle niveauer og forskningsmiljøerne. CEMTV vælger sine opgaver, aktiviteter og metoder, således at indsatsen bidrager til udvikling og styrkelse af kvalitet, effektivitet og service i det danske sundhedsvæsen. Baggrunden for centrets virke, lovgrundlag og arbejdsform er nærmere beskrevet på hjemmesiden Årsberetningens formål Formålet med denne årsberetning er at præsentere CEMTV s væsentligste aktiviteter og resultater opnået i Beretningen indeholder oplysninger om både igangværende og afsluttede aktiviteter, der er gennemført af eller med støtte fra CEMTV. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 7

8 2 Særlige aktiviteter i CEMTV 2005 er i kapitel 2 beskrives de særlige aktiviteter, som CEMTV har arbejdet særligt med i det forløbne år. Der har været tale om tre projekter. Første projekt gælder etableringen af det europæiske MTV-netværk EUnetTA, der består af otte arbejdsgrupper som koordineres af CEMTV. Det andet projekt omhandler kræftlægemidler. Projektet mundede ud i rapporter om kræftlægemidlerne Avastin og Tarceva på baggrund af et ønske fra Kræftstyregruppen. Det tredje projekt, der skal nævnes, handler om mini-mtv, der er et fleksibelt værktøj, der kan tilpasses lokale forhold, og give et godt grundlag for at træffe kvalificerede beslutninger. 2.1 EUnetTA Europæisk netværk for MTV I 2005 tog CEMTV initiativ til og stod i spidsen for en fælleseuropæisk ansøgning til EU-kommissionen, om støtte til etablering af et effektivt og bæredygtigt europæisk netværk for MTV. Projektet baserer sig ikke kun på et ønske blandt de europæiske MTV-institutioner om at styrke koordinering og samarbejde på tværs af grænser. Initiativet var et svar på et ønske fra både EU-medlemslandene og EU-Kommissionen om, at der skulle etableres et bæredygtigt netværk for medicinsk teknologivurdering. Det resulterede i etableringen af EUnetTA. De strategiske mål for netværket er at skabe forbindelse mellem medlemslandenes nationale MTV-organisationer, forskningsinstitutioner og sundhedsministerier. Netværket skal sikre, at nye behandlingsmetoder og teknologier bliver vurderet på samme grundlag, og at der kan ske en effektiv erfaringsudveksling medlemslandene imellem. EUnetTA projektet står på skuldrene af 3 EU-støttede fælleseuropæiske projekter om koordinering af MTV. Det adskiller sig dog ved, at det i mindre grad retter sig mod metodeudvikling og i højere grad at være praktisk orienteret, for at tilvejebringe konkrete værktøjer og MTV-resultater som input til beslutningstagning. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 8

9 Faktaboks EUnetTA s 8 arbejdsgrupper: 1. Koordination: Organisationsstruktur, afrapportering og afholdelse af konference i Kommunikation: Strategi, informationsplatform, clearing house, konference Evaluering: Intern og ekstern evaluering 4. Udvikling af kerneinformation i MTV, som kan anvendes på tværs af grænser: Strukturer, piloteksempler, udarbejdelse af håndbog 5. Nyttiggørelse af eksisterende MTV-resultater på tværs af grænser 6. Links mellem MTV og sundhedsplanlægning, etablering af et interessentforum 7. Monitorering af nye teknologier: Udvikle værktøjer til at monitorere nye teknologier, struktureret information om nye, kostbare teknologier herunder identifikation og prioritering af teknologier til MTV 8. Supportsystem for medlemslande med begrænset institutionalisering af MTV: Udvikling af håndbog om kapacitetsopbygning og institutionalisering EUnetTA har 60 partnere: 35 interne og 25 eksterne samarbejdspartnere, herunder WO, OECD og Europarådet Projektet repræsenterer EU-landene, undtagen Slovakiet Øvrige deltagere kommer fra Schweiz, Norge, Island, samt Israel, Australien, Canada og USA 2.2 MTV af kræftlægemidler Kræftstyregruppen ønskede at få et redskab, der kunne forbedre grundlaget for at prioritere hvilke lægemidler, der skal anbefales til standardbehandlingen af kræft. I forbindelse med Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af Kræftplan II (2005), udarbejdede CEMTV et forslag til hurtig vurdering af kræftlægemidler. Efter Kræftplan II s fremlæggelse, blev der mellem regeringen og Dansk Folkeparti indgået aftale om forbedring af behandlingen af kræft, hvori det bl.a. fremgår, at Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Lægemiddelstyrelsen står for udarbejdelsen af vurderinger af nye kræftlægemidler ud fra et MTV-perspektiv. Et pilotprogram for vurdering af kræftlægemidler blev igangsat i efteråret Der blev nedsat en styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen bestod foruden CEMTVs centerchef og to medarbejdere, af repræsentanter fra Lægemiddelstyrelsen, sundhedsøkonomer fra hhv. DSI og CAST og en medarbejder fra Kræftstyregruppens sekretariat i Sundhedsstyrelsen. Styregruppen diskuterede metoder og hvilke lægemidler, der var aktuelle for vurdering. Til projektgruppen blev udvalgt en repræsentant fra Lægemiddelstyrelsen, en sundhedsøkonom fra hhv. DSI og CAST samt en medarbejder fra CEMTV. Centerchefen deltog i både styregruppe- og projektgruppemøderne. Pilotprojektet vurderede Avastin til metastaserende tarmkræft, Tarceva til ikke-småcellet lungekræft og erceptin til kvinder med ER2-positiv tidlig brystkræft. For hvert af de tre lægemidler, blev der udarbejdet en MTV og et samfundsøkonomisk bilag på baggrund af data indhentet i samarbejde med klinikere. Processen tog mindre end tre måneder og MTV-rapportene blev efterfølgende behandlet på Kræftstyregruppens møde i december Projektet er siden blevet afrapporteret og omtales på hjemmesiden Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 9

10 2.3 Introduktion til mini-mtv I 2005 blev pjecen»introduktion til mini-mtv et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsnet«udgivet. Pjecen var det endelige resultat af et projekt om Beslutningsstøtte, der var blevet sat i gang i Mini-MTV er et fleksibelt redskab, der selvsagt er mindre omfangsrigt end en egentlig MTV. Fordelen er, at den kan tilpasses lokale omstændigheder og en hurtigere afklaring. Udover en introduktion til MTV-metoden, indeholder pjecen et skema med 26 MTV-spørgsmål, der ledsages af en vejledning om udfyldelse af skemaet. ele materialet kan hentes her. Som baggrundsmateriale for projektet blev der udarbejdet flere notater: Udviklingen af mini-mtv Notat om udarbejdelse af CEMTVs mini-mtv Anvendelser af og erfaringer med mini- og hurtig MTV som beslutningsgrundlag i udenlandske sygehusvæsner Business casen som beslutningsstøtte: Erfaringer fra erhvervslivet Anvendelse af analyser i beslutningsprocesser Notat om det beslutningsteoretiske grundlag for mini-mtv Kortlægning af sygehusvæsnets erfaringer med beslutningsstøtteredskaber (spørgeskemaundersøgelse 2004/2005) er under udarbejdelse. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem repræsentanter fra MTV-enhederne på Århus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, :S Bispebjerg ospital og CEMTV. Projektet blev præsenteret på TAi s konference i Rom, og der har været betydelig international interesse. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 10

11 3 CEMTVs interne projekter i 2005 I kapitel 3 skitseres de projekter, CEMTV har taget initiativ til, og som er gennemført i vort regi i løbet af Først præsenteres serien af Kommenterede Udenlandske MTV er (KUMTV), der omhandler henholdsvis depression og paradentose. erefter omtales to regelrette MTV er, som er gennemført i regi af CEMTV. Den første vurderer metoder til screening for livmoderhalskræft og den anden kejsersnit på moders ønske. Dernæst følger tre varsler, og kapitlet afsluttes med en oversigt over fire igangværende projekter. 3.1 KUMTV en dansk vinkel på udenlandske resultater Kommenterede Udenlandske MTV er er del af en ny serie fra CEMTV, hvor udenlandske rapporter kommenteres ud fra en dansk kontekst Kommenteret udenlandsk MTV Den internationale produktion af MTV-rapporter og anden evidensbaseret litteratur er betydelig og hastigt stigende. Eksempelvis rummer den internationale MTV-database ca MTV-rapporter. Det er dog kun de færreste af disse evidensbaserede resultater, der formidles i disse rapporter som kommer danske beslutningstagere for øren. I CEMTVs nye serie, KUMTV (Kommenterede Udenlandske MTV er), kommenteres udenlandske MTV-rapporter, systematiske litteraturgennemgange og sundhedsøkonomiske evalueringer. Formålet med serien er at nyttiggøre udenlandsk evidensbaseret information om medicinske teknologier i en dansk kontekst. De to første KUMTV er blev offentliggjort i Begge var baseret på MTV-rapporter fra CEMTVs svenske søster-organisation, SBU, og omhandlede henholdsvis behandling af depressionssygdomme og forebyggelse, diagnostik og behandling af paradentose Depression Denne KUMTV konkluderer, at det store flertal af patienter med depression med den rigtige behandling kan opnå fuldstændig helbredelse og genvinde arbejdsevne og social funktion. Det vurderes imidlertid også, at der på flere centrale behandlingsområder savnes belæg for valg af specifik behandling dette gør sig særlig gældende for behandling af børn og gamle. I 2003 var knap danskere i behandling med antidepressive lægemidler, og det vurderes, at ca. 90% af al diagnostik og behandling af patienter med depression foregår i almen praksis. En særlig central konklusion i denne sammenhæng er, at der er god dokumentation for bedre behandlingsresultat, når behandling i dette regi suppleres med patientundervisning, telefonstøtte til patienter, elektroniske påmindelser om behandlingsprincipper samt let adgang til psykiater/psykolog med ekspertise i (kognitiv) korttidspsykoterapi Paradentose Det konkluderes i denne KUMTV, at MTV-rapporten fra det svenske SBU, efterlader»... indtrykket af et temmelig begrænset videnskabeligt grundlag for næsten alle de forebyggende, diagnostiske og behandlingsmæssige tiltag, som anvendes i almindelig tandlægepraksis i forbindelse med gingivitis og kronisk parodontitis«. I Danmark udføres mange af disse behandlinger under den offentlige sygesikring, og det er derfor tankevækkende, hvor lille en del af denne aktivitet, der reelt er veldokumenteret. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 11

12 Årsagen til den manglende dokumentation er først og fremmest lav kvalitet af den gennemførte forskning på området. Antallet af videnskabelige publikationer er som sådan højt, men kvaliteten af studierne kan ikke følge med, og det har konsekvenser for de konklusioner, eller mangel på samme, som kan drages efterfølgende. Det er derfor en overordnet anbefaling i såvel KUMTV som originalrapport, at fremtidig forskning bør være på internationalt niveau for klinisk forskning. 3.2 MTV screening for livmoderhalskræft Det seneste tiår er der blevet etableret systematisk screening for livmoderhalskræft i alle amter. Samtidig er der sket en udvikling af de teknikker, som patologiafdelingerne anvender i præparation af celleprøver fra livmoderhalsen. Ved siden af den velkendte udstrygningsteknik (UST) har der igennem de senere år været en ny væskebaseret teknik (VBT) på vej. Den nye tekniks fortrin har dog været omdiskuteret både i Danmark og i udlandet. Nogle amter havde taget den nye teknologi til sig, mens de fleste andre forholdt sig afventende. Dette var anledning til, at CEMTV ultimo 2004 igangsatte en MTV, der skulle sammenligne de to teknikker på et evidensbaseret grundlag og i en dansk kontekst. Samtidig var der behov for at gøre status over amternes organisering af screeningen. Projektet blev gennemført i nært samarbejde med MTV-enheden ved Århus Universitetshospital. Der blev ikke fundet videnskabelig dokumentation for, at der er forskel på den kliniske eller sundhedsøkonomiske effektivitet, når man sammenligner VBT og UST. Det betyder, at de to teknikker fremstår som lige gode. Derimod blev der påpeget en række alternative initiativområder, hvor ændringer virkningsfuldt vil kunne bidrage til en optimering af screeningsprogrammerne. Den samlede vurdering viste, at fokus bør rettes mod faktorer som øgning af dækningsgraden, udvidelse af aldersintervallet og national ensartethed ved håndtering af screeningsaktiviteterne. Som del af lanceringen af rapporten blev der 1. marts 2006 afholdt en konference i samarbejde med patologerne (DSPAC), gynækologerne (DSOG), de praktiserende læger (DSAM) og MTVenheden ved Århus Universitetshospital. Læs mere om konferencen og MTV-rapporten, oplæg mv. her. 3.3 MTV af kejsersnit på moders ønske Formålet med projektet var at belyse problemkomplekset omkring kejsersnit»på moders ønske«, det vil sige uden medicinsk indikation, når der tages hensyn til moder, barn, sundhedsrisici, etiske, økonomiske og organisatoriske forhold. Samtidig ønskede man et overblik over fænomenets omfang og økonomiske betydning. Som ramme for projektet udførtes en etisk analyse af problematikken. Der blev gennemført litteraturstudie på risici for såvel moder som barn ved henholdsvis vaginal fødsel og kejsersnit, når man sammenlignede lavrisiko-graviditeter. erudover blev der hentet tal fra Landspatientregisteret til at belyse frekvensen af kejsersnit og af selekterede risikofaktorer. Endelig blev der foretaget økonomiske og organisatoriske analyser. I 2003 udgjorde kejsersnit 19,5% af alle fødsler, hvor af mindre end 2% er registeret som værende på moders ønske. Omkostningerne for et planlagt kejsersnit er stort set de samme som ved en vaginal fødsel for den førstegangsfødende, mens det er ca kr. dyrere for en flergangsfødende. 80% af de kvinder, som efterspørger kejsersnit, har tidligere fået et eller flere børn, og 93% af disse refererer til en tidligere negativ fødselsoplevelse, som årsag til ønsket. På denne baggrund konkluderer rapporten blandt andet, at der bør lægges større vægt på at give kvinden en god fødselsoplevelse Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 12

13 første gang. Dette kan blandt andet afstedkommes ved at følge Sundhedsstyrelsens retningslinier for Svangreomsorg fra I forbindelse med lanceringen af rapporten, blev der afholdt en velbesøgt minikonference den 4. april. Rapporten og oplæg fra konferencen kan hentes her. 3.4 Varsler i 2005 Der er to målsætninger for udgivelser af Tidlig varsling. For det første at fremme at beslutningstagere og planlæggere orienteres om nye teknologier, inden de bliver taget i rutineanvendelse i det danske sundhedsvæsen. For det andet at præsentere et bredt beslutningsgrundlag, baseret på den bedst mulige evidens, på dette for teknologien tidlige stadie. CEMTV deltager i et internationalt netværkssamarbejde, The European Information Network on New and Changing ealth Technologies (EuroScan), som der kan læses mere om i afsnit 7.9. Organisatoriske ændringer, flytning og ændring i personaleforhold betød, at der i 2005 kun blev publiceret ét varsel udarbejdet i dansk regi samt ét kommenteret udenlandsk varsel. Kommenterede udenlandske varsler består af en dansk præsentation af et udenlandsk teknologivarsel, hvor der tages højde for særlige danske forhold. Det gælder for eksempel patientantal og den nuværende behandling på området. Derudover behandles perspektiverne for den nye teknologi, som efterfølges af et udenlandsk teknologivarsel om den pågældende teknologi Ozon til behandling af caries Dette varsel omhandler muligheden for at anvende ozon til behandling af caries. Der er behov for dokumentation for metodens anvendelse og effekt, før det kan vurderes, om ozon kan indgå som et tilbud i cariesbehandlingen Kommenteret varsel om hurtige tests til påvisning af Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) I varslet beskrives tre hurtige tests til påvisning af methicillin-resistente stafylokokker (MRSA). Alle tre tests kan præsentere et testresultat inden for få timer. Indføring og brug af disse tests i Danmark vil dog være afhængig af en validering her i landet. 3.5 Igangværende projekter 2006 vil byde på udgivelse af MTV-rapporter omkring følgende emner: Behandling af alkoholafhængighed Rutinemæssig røntgen af thorax på medicinske afdelinger. Røntgenundersøgelse af lænderyggen hos årige henvist fra primærsektoren Dialyse ved kronisk nyresvigt Projekterne omtales nedenfor. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 13

14 3.5.1 MTV af behandling af alkoholafhængighed Formået med denne MTV er, at beskrive effekten af farmakologiske og psykosociale behandlingsindsatser til personer med alkoholafhængighed. Rapporten baseres på en systematisk litteraturgennemgang. Målgruppen for rapporten er beslutningstagere i amter og kommuner samt behandlere på offentlige og private behandlingsinstitutioner, der tilbyder behandling for alkoholafhængighed MTV af røntgenundersøgelse af lænderyggen hos årige henvist fra primærsektoren MTV en tager afsæt i en antagelse om, at røntgenforbruget kan mindskes, når læger og kiropaktorer diagnosticerer årsagen til besvær i længeryggen. Formålet er således at identificere hvilke indikationer, der er for at anvende røntgenundersøgelse af lænderyggen til diagnostik af patienter i aldersgruppen år med uspecifikt lænderygbesvær. Det aktuelle forbrug af røntgendiagnostik af lænderyggen vil blive opgjort, og det optimale forbrug identificeret. Fokus retter sig mod patienter henvist fra praktiserende læge eller speciallæge, kiropraktorer samt andre behandlere i primærsektoren MTV af rutinemæssig røntgen af thorax på intern medicinske afdelinger i Danmark Der bliver udført ca thorax-røntgen-undersøgelser om året i Danmark. Der har tidligere været praksis for at alle patienter på de interne medicinske afdelinger blev røntgenundersøgt. Den praksis kan dog kun anses for velbegrundet, for specifikke medicinske specialer, som hjerte- eller lungemedicin. Litteraturstudier synes ikke at kunne understøtte brugen af rent rutinemæssig røntgen af thorax uden klinisk indikation. Økonomiske beregninger anslår, at merprisen for hvert ekstra fund ved rutinemæssig thoraxrøntgen på alle nyindlagte patienter vil være over kr. Foreløbige resultater af undersøgelserne blev præsenteret på den årlige konference i det internationale videnskabelige selskab TAi (ealth Technology Assessment International) i Rom 2005, og de endelige resultater vil blive publiceret i MTV af dialyse ved kronisk nyresvigt Denne MTV sætter fokus på, om flere patienter med kronisk nyresvigt kan overgå til hjemmedialyse (D) og peritonealdialyse (PD). Mindre end en tredjedel af dialysepatienterne er i dag i hjemmedialyse, og rapporten undersøger om, og i så fald hvordan, dette kan ændres. Problemstillingen er relevant, da antallet af nyrepatienter stiger, og dermed belastningen på dialysecentrene. Klinikere fra forskellige dialysecentre deltager i projektet. Der er indgået aftale med Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST), om udarbejdelsen af afsnittene om patientforhold, organisation og økonomi. Arbejdet med rapporten understøttes af en referencegruppe med repræsentanter fra Nyreforeningen, Dansk Nefrologisk Selskab, Amtsrådsforeningen, :S, Kommunernes Landsforening samt Fagligt Selskab for Nefrologiske Sygeplejersker. MTV en forventes færdig i efteråret Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 14

15 4 MTV-puljen og publicerede puljeprojekter CEMTV støtter hvert år eksterne MTV-projekter gennem MTV-puljen. Via puljen ønsker CEMTV at udbrede kendskabet til og bidrage til implementeringen af MTV på decentralt og lokalt niveau. 4.1 MTV-Puljen 2005 I marts 2005 udmeldte CEMTV for ottende gang en pulje til projekter. CEMTV opfordrede især til ansøgninger inden for følgende temaer: MTV af EPJ (Elektroniske patient journaler) med henblik på bidrag til effektivitet og kvalitet i behandlingen af udvalgte patientgrupper MTV og evaluering af intensiv terapi En belysning i MTV-perspektiv af mulige opgaver for sundhedscentre MTV og evaluering af (nye) operationsteknologier og procedurer MTV af (nye) teknologier i plejen MTV og evaluering af konsultation via elektroniske medier Anvendelse af MTV-tilgang i klinisk ledelse Ved ansøgningsfristen den 17. juni 2005 havde centeret modtaget 42 ansøgninger, og der blev ansøgt for godt 40 mio. kr. Puljen var i 2005 på 6 mio. kr., hvorfor en prioritering var nødvendig. Ansøgningerne gennemgik en systematisk vurdering og blev vurderet af minimum to sagsbehandlere fra CEMTV og to eksterne faglige eksperter fra Det Videnskabelige Råd. På baggrund af centrets vurdering og vurderingen fra Det Videnskabelige Råd blev der medio september 2005 foretaget en endelig udvælgelse af projekter til støtte. Af de 42 ansøgninger blev der givet endeligt tilsagn til 9 projekter. Læs mere herom i bilag Publicerede MTV-puljeprojekter bød på udgivelse af i alt syv puljeprojekter, som beskrives i de følgende afsnit jemmetræning af patienter med apopleksi jemmetræning har i en årrække været udforsket som et billigt alternativ til konventionel rehabilitering af apopleksiramte i sygehusregi, fordi det betyder en hurtigere udskrivning af patienterne. Rapporten har fokus på hjemmetræning af patienter med apopleksi og belyser væsentlige problemstillinger vedrørende planlægning, finansiering og monitorering af denne indsats samt relevante forhold vedr. organisatoriske og økonomiske grænseflader mellem primær og sekundær sektor. Rapporten udspringer af Fyns Amts»Patientforløbsprogram for rehabilitering af patienter med følger efter apopleksi«. er ønskede man at afklare mulighederne i hjemmetræning nærmere, og om genoptræningen bedst pågår i kommunalt eller amtskommunalt regi. På det grundlag igangsatte Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) ved Syddansk Universitet i Odense projektet i samarbejde med Fyns Amt. Det konkluderes i MTV-rapporten, at omkring 5000 apopleksipatienter årligt ville kunne have så meget gavn af hjemmetræning, at det ville kunne forebygge 500 tilfælde af død eller institutionalisering. Sundhedsøkonomisk beregnes besparelse til at være op mod kr. pr. patient, når alle forhold tages i betragtning. Nettobesparelsen fra det reducerede plejebehov tilfalder kommunen, mens det er det amtslige sygehusvæsen, som skal tilbyde hjemmetræning. Målet med rapportens Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 15

16 foreslåede finansieringsmodel er derfor at give kommunerne incitament til en indsats inden for genoptræning, og øge interessen for indsatser på området Urinvejsgener hos mænd LUTS projekt»lower Urinary Tract Symptoms«eller blot LUTS er et paraplybegreb for en lang række urinvejsgener. Denne rapport fokuserer på LUTS hos mænd, og her er den altovervejende årsag til disse gener prostatasygdomme. En central del af rapporten rummer en evaluering af implementeringen af kliniske retningslinier for diagnostik og behandling af LUTS i almen praksis. Projektet dokumenterer, at det i dette tilfælde, trods en ihærdig indsats, har været vanskeligt at overføre viden fra forskning til klinisk praksis, og at det tager tid. Rapporten konkluderer på den baggrund, at det er vigtigt, at man overvejer, hvorvidt de ressourcemæssige omkostninger til udvikling og implementering af kliniske retningslinier til almen praksis kan modsvares af en forbedret og mere hensigtsmæssig klinisk praksis. Samlet set skitserer rapporten et behov for mere viden om og forskning i effektiv implementering af kliniske retningslinier i almen praksis. Dette er et behov som yderligere aktualiseres af, at forventningerne til de praktiserende læger i form af veldokumenteret klinisk praksis bliver stadig større Tyktarmsundersøgelse med CT kolografi CT-kolografi (computertomografisk kolografi) er en ny metode til undersøgelse for polypper og tarmkræft. Der blev igangsat en MTV med det formål, at sammenligne CT-kolografi med den konventionelle kikkertundersøgelse. Projektet var primært baseret på data indsamlet i perioden januar 1999-maj Resultaterne blev perspektiveret i forhold til den internationale litteratur og har fokus på danske forhold, herunder erfaringer fra Århus Amtssygehus og illerød Sygehus. I MTV-rapporten konkluderes det, at CT-kolografi har en plads i det danske sundhedsvæsen. CTkolografi bør ikke erstatte kikkertundersøgelse som primær udredningsmetode for alle patienter under mistanke for tyktarmskræft eller forstadier hertil. Den nye metode kan med fordel anvendes overfor udvalgte patientgrupper, hvor en række særlige forhold gør sig gældende. CT-kolografi er ikke dyrere end kikkertundersøgelsen og udføres ved hjælp af udstyr, som i forvejen er tilgængeligt på danske sygehuse Medicinske patienters ernæringspleje Mellem 20% og 50% af de medicinske patienter er underernærede, når de bliver indlagt på en medicinsk afdeling. Specielt de ældre patienter er i stor risiko for at blive yderligere underernærede under indlæggelsen. Problemstillingerne i ernæringsplejen for medicinske patienter blev synliggjort og analyseret i et projekt med en bred MTV-tilgang med udgangspunkt i tre typer sygehuse. MTV-rapporten konkluderer, at ernæringsplejen af medicinske patienter i dag fremstår som en underordnet del af plejen og behandlingen, hvor de officielle anbefalinger om kost til syge ikke efterleves til fulde. En optimering af ernæringsplejen vurderes at medføre et fald i den gennemsnitlige indlæggelsestid og udgøre et ikke ubetydeligt besparelsespotentiale for de medicinske sengeafdelinger. Den vil herudover betyde, at patienterne vil opleve en forbedret kvalitet under indlæggelsen og vil ligeledes være til gavn for driften af de medicinske afdelinger ospice uden mure Den palliative omsorg og pleje har de seneste år været genstand for stigende opmærksomhed. Ikke mindst behovet om udvidelse af antallet af hospicepladser har været genstand for såvel politisk som faglig debat. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 16

17 Fra og med 2004 er der afsat midler på Finansloven til udbygning af hospicekapaciteten. Midlerne skal blandt andet være med til at styrke udgående hospiceteams og øget sammenhæng mellem hjemmepleje og sygehus. En belysning af en udgående og teambaseret hospicefunktion, som et supplement til en udvidelse i antallet af de egentlige hospicepladser, er derfor både aktuel og relevant. CEMTVs rapport er en systematisk MTV-inspireret evaluering af den palliative indsats i en udgående teamfunktion, et palliativt netværk i rapporten kaldt ospice uden mure. ospice uden mure er ikke et alternativ til et egentligt hospice. Det palliative netværk henvender sig til den langt større gruppe af terminale patienter, som foretrækker at dø i eget hjem, men som kræver stor palliativ omsorg og pleje. En del af disse patienter vil ikke blive anset som relevante for hospice. Rapporten konkluderer, at et palliativt netværk som ospice uden mure har flere åbenlyse fordele for både patient, pårørende og personale men konkluderer også, at det byder på organisatoriske udfordringer. Det har desuden ikke været muligt at dokumentere de forventede besparelser som følge af færre og kortere indlæggelser. Som beslutningsgrundlag peger rapporten ikke entydigt i en bestemt retning. CEMTV finder dog, at rapporten er et nyttigt inspirationsmateriale for amter og de kommende regioner i forbindelse med planlægningen af den palliative indsats Medicinsk vs. kirurgisk 1. trimester abort En opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af medicinske aborter de senere år er steget markant fra at udgøre eneste abortmetode ved 2,2% af alle aborter i 1998 til at udgøre 29,4% i Samlet set blev der i 2004 udført provokerede aborter i Danmark. eraf blev gennemført som kirurgiske aborter og som medicinske aborter og i alt 598 aborter, hvor begge metoder blev anvendt. Rapporten sammenligner med en MTV-tilgang den kirurgiske abort med den medicinske. Det vil sige, at rapporten ud over at sammenligne metodernes evne til sikkert og med så få bivirkninger som muligt at fjerne den uønskede graviditet, også analyserer patienternes holdninger til og erfaringer med de to metoder. Endelig indeholder rapporten analyser af de organisatoriske og økonomiske konsekvenser ved henholdsvis kirurgisk og medicinsk abort. Rapporten konkluderer, at medicinsk abort, ud fra en klinisk effektivitetsbetragtning og ud fra et sundhedsøkonomisk synspunkt, fremstår svagt bedre end kirurgisk abort. Analysen af patienternes holdninger og erfaringer tegner et lidt mere komplekst billede. Tilfredsheden er lavere efter medicinsk end efter kirurgisk abort, men tilfredsheden er højere, hvis kvinden selv kan vælge metode, end hvis hun ikke får valgmulighed mellem de to behandlingsmetoder. Rapporten vil, om end den ikke giver et entydigt beslutningsgrundlag, være et nyttigt inspirationsmateriale for landets gynækologisk/obstetriske afdelinger, når de skal tilrettelægge tilbud om provokeret abort. Rapporten synliggør desuden evidensgrundlaget for forskellige procedurer i forbindelse med kirurgisk og medicinsk abort Det accelererede kolonkirurgiske patientforløb Rapporten baserer sig på et pionerarbejde med udgangspunkt i kirurgisk gastroenterologisk afdeling ved :S vidovre ospital og erfaringer fra KAS Gentofte. er har man gennem nytænkning og forskning søgt at optimere behandlingen for denne patientgruppe, så den tilstræber at give bedre resultater for patienterne og på samme tid en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det er undersøgt hvilke forudsætninger og konsekvenser, der er for at indføre accelereret kirurgi på en dansk tarmkirurgisk afdeling, og hvad det mest optimale organisatoriske scenarie er med de erfaringer, der er indhøstet. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 17

18 Der er holdepunkter for, at det accelererede patientforløb vil kunne give bedre resultater og en bedre ressourceudnyttelse. Cost-effectiveness analysen konkluderer, at det accelererede patientforløb tenderer at være både billigere og have bedre sundhedsmæssig effekt i form af reduceret postoperativ morbiditet. Samlet set betyder dette, at der er mulighed for en samfundsøkonomisk gevinst, samtidig med at patientbehandlingen forbedres. Rapporten angiver, at de forskellige elementer af patientforløbet og den viden man til enhver tid har om den mest effektive håndtering af de pågældende elementer hele tiden skifter, og at konklusionerne derfor også vil nuanceres med ny viden. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 18

19 5 Viden- og dokumentationsenheden Kapitel fem indeholder en introduktion til Forebyggelsesdokumentationen og en oversigt over de rapporter, der er blevet udgivet i 2005 samt over de projekter, der er sat i gang for Forebyggelsesdokumentation Forebyggelsesdokumentationen indsamler og systematiserer dokumentation om effekten af forebyggelsesmetoder og formidler denne viden til praktikere og planlæggere. Målet er at fremme anvendelsen af evidensbaserede indsatser i det praktiske forebyggelsesarbejde. vert år iværksættes en række evidensoversigter om metoder til forebyggelse og sundhedsfremme. Disse oversigter udarbejdes i samarbejde med forskningsinstitutioner og inspireres af metoden til medicinsk teknologivurdering. Arbejdet i forebyggelsesdokumentationen foregår i tæt samspil med CEMTV og Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse. Evidensoversigterne publiceres løbende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside i Metodekataloget, ligesom resultaterne af dem formidles på symposier. 5.2 Rapporter fra Viden- og dokumentationsenheden I 2005 udgav Viden- og dokumentationsenheden seks rapporter inden for emnerne telefonrådgivning, egenomsorg, livsstilssamtaler, hjemmet som arena for forebyggelse, patientskoler og begrebsafklaring af hvad risikokommunikation er. De seks rapporter præsenteres i det følgende Telefonrådgivning Telefonrådgivning er blevet et redskab for de, der vil have hjælp til at lægge cigaretterne på hylden, eller stille spørgsmål om sikker sex. Rådgivningerne bliver brugt af et stort antal danskere hvert år. På sundhedsområdet anvendes telefonrådgivning både til oplysning og rådgivning om livsstil og i relation til sygdomme som fx kræft, psykiske lidelser og selvmord. Rapporten om telefonrådgivning i forebyggelsesarbejdet viser, at telefonrådgivning kan være et udmærket supplement til andet rådgivnings- og oplysningsarbejde. Det skyldes, at der er tale om en lettilgængelig og relativ billig hjælpemulighed, og at formen sikrer personlig kontakt samtidig med, at brugeren kan forblive anonym. De evalueringer af telefonrådgivninger, der er gennemført, viser, at brugerne ofte er godt tilfredse med den rådgivning, de har fået. Det er dog usikkert, om telefonrådgivningen har effekt, hvilket viser, at der er behov for mere forskning på området Egenomsorg Egenomsorg er et vigtigt element i forebyggelse af kroniske sygdomme. Derfor arbejder mange patientskoler og rehabiliteringsindsatser med at øge patienternes egenomsorg. Rapporten sætter fokus på egenomsorg for at bidrage til diskussionen om patientens egen rolle i forhold til sin sygdom. Rapporten viser, at egenomsorg er et begreb, der hverken har en entydig eller konsistent definition. Denne uklarhed kan give sundhedssektoren problemer, når den skal forholde sig til og anvende egenomsorg. Rapporten konkluderer, at samspillet mellem de sundhedsprofessionelle og borgerne/patienterne er centralt. Den enkelte patient eller borger kan gennem involvering og medbestemmelse sikres mulighed for at udvikle sin egenomsorgskapacitet. vis befolkningens egenomsorg skal styrkes, må sundhedssystemet være gearet til at inddrage patienterne/borgerne og give dem medbestemmelse og ansvar i forhold til den behandling, de får. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 19

20 5.2.3 Livsstilssamtalen Kan en samtale med lægen motivere folk til at leve sundere? Og hvordan kan den praktiserende læge gribe rådgivning om kost, motion, tobak og alkohol an? Det er nogle af de spørgsmål rapporten»rådgivning i almen praksis om alkohol, kost, motion, rygning«søger svar på. Formålet med rapporten er at give overblik over den aktuelle forskningsbaserede viden om livsstilsrådgivning i almen praksis og bidrage til overvejelser om, hvilken rolle almen praksis fremover kan spille i forebyggelsen af de kroniske sygdomme. ovedkonklusionen er, at livsstilsrådgivning i almen praksis kan påvirke patienternes livsstil, og der er en tendens til, at jo længere og mere intensiv rådgivningen er, og jo flere elementer som fx skriftligt materiale eller opfølgende konsultationer den indeholder, jo større er sandsynligheden for en positiv effekt jemmet som arena for forebyggelse Inden for de senere år har også andre faggrupper end sundhedsplejerskerne fået øjnene op for at lave forebyggelse og sundhedsfremme hjemme hos borgerne. Rapporten om hjemmet som arena for forebyggelse gennemgår den foreliggende dokumentation for effekten af at bruge hjemmet som arena i forhold til primær forebyggelse. Forfatterne sætter fokus på to konkrete forebyggelsesindsatser som foregår i hjemmet: Sundhedsplejerskeordningen og de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg til ældre. Rapporten viser, at sundhedsplejerskebesøg i småbørnsfamilier kan forbedre forældreevnen og reducere frekvensen af uheld og ulykker i hjemmet. Besøgene kan også forbedre fx sovemønster og intellektuel udvikling hos børnene, og det gælder især hos børn i risikogrupper. De forebyggende hjemmebesøg til ældre kan i nogle tilfælde reducere funktionsevnetab, indflytninger på plejehjem og dødelighed. Der opnås de største effekter, hvis indsatsen er baseret på en flerstrenget geriatrisk indsats med opfølgende besøg Patientskoler I de senere år er der kommet fokus på patientens egen rolle i sygdomsbehandlingen, betydningen af egenomsorg i behandlingen og i forebyggelsen af yderligere udvikling af sygdommen. I rapporten om patientskoler og gruppebaseret patientundervisning gennemgås den forskningsbaserede viden om organisering og effekter af patientundervisning og -skoler. Selv om der tales og skrives meget om patientskoler er den forskningsbaserede viden om metoder og effekt af patientskoler og patientundervisning mangelfuld. Den viden, der er, peger dog på positive effekter af undervisningen for flere sygdomsområder. Der er generelt enighed om, at patientundervisning i en eller anden form er en naturlig del af tilbuddet til patienter med kronisk sygdom. Udviklingen i Danmark med en kraftig stigning i antallet af personer med kronisk sygdom taler af ressourcemæssige hensyn for gruppebaserede interventioner frem for systematiske individuelle tilbud Begrebsafklaring hvad er risikokommunikation De seneste år har der været øget fokus på, hvordan sundhedsvæsnet kommunikerer om risici til patienter og borgere på sundhedsområdet. vis kommunikationen bliver mere effektiv, vil man kunne påvirke flere til at leve sundt og sikkert. Derfor er der brug for viden om, hvordan folk forstår og håndterer sundhedsrisici. I rapporten»risikokommunikation i relation til forebyggelse og sundhedsfremme«beskriver og diskuterer forfatterne med udgangspunkt i medicinsk, sociologisk og antropologisk litteratur, hvad der er på spil, når myndigheder og sundhedspersonale kommunikerer om de risici, der kan true vores helbred. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 20

21 Symposium om risikokommunikation Viden- og dokumentationsenheden afholdt i november 2005 et symposium om risikokommunikation, hvor resultaterne af litteraturgennemgangene blev formidlet til planlæggere, praktikere og forskere. Titlen på symposiet var»sundhed og risikokommunikation«og 170 deltog. 5.3 Igangværende projekter i Viden- og dokumentationsenheden Følgende projekter blev igangsat i 2005 i samarbejde med forskningsmiljøer til publicering i 2006: Risikokommunikation til unge mænd Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici Forebyggelse af overvægt med skolen som arena Familiebehandling ved alkoholmisbrug 5.4 Biblioteket Sundhedsstyrelsens bibliotek er del af Viden- og dokumentationsenheden. Biblioteket har oplevet en stigende efterspørgsel efter information og værktøjer, og som en del af den udvikling gennemførte biblioteket to projekter om hhv. netværk for systematiske litteraturoversigter og en database over Sundhedsstyrelsens faglige udmeldinger Netværk for systematiske litteraturoversigter I 2004 tog biblioteket initiativ til oprettelse af et nationalt netværk vedrørende udarbejdelse af systematiske litteraturoversiger. Netværket drøfter og udvikler metoder til brug ved planlægning og gennemførelse af systematisk litteratursøgning og vurdering, f.eks. anvendelse af søgeprotokoller, tjeklister ved kritisk litteraturlæsning, anvendelse af evidensniveauer, mv. I 2005 blev der afholdt to møder, hos hhv. Sundhedsvidenskabeligt Bibliotek i Århus, samt hos Nordic Campbell Center i København. Netværket har igangsat et studie vedrørende afdækning og anvendte begreber indenfor litteratursøgning og vurdering. Resultatet tænkes publiceret i et dansk tidsskrift i løbet af 2007 med henblik på diskussion i relevante sundhedsvidenskabelige miljøer. Læs mere om netværket her Database over Sundhedsstyrelsens faglige udmeldinger Med henblik på optimering af formidling af information til sundhedsprofessionelle, myndigheder og borgere har Sundhedsstyrelsen behov for et mere præcist og systematisk overblik over sine faglige udmeldinger. I 2005 blev der udarbejdet en model (taxonomi) med 7 kategorier for de faglige udmeldinger. Taxonomien danner grundlag for nærværende klassificering og registrering af gældende udmeldinger. I forbindelse med implementering af taksonomien blev den praktiske del overdraget til Biblioteket. Samtlige enheder har klassificeret deres udmeldinger fra 1970 og frem efter den vedtagne taksonomi. Biblioteket har i samarbejde med Det Administrative Bibliotek registreret disse i databasen. Projektet afsluttes medio 2006 og skal derefter overgå til drift. Databasen kan findes her. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 21

22 6 Formidling i CEMTV Formidlingsarbejdet i CEMTV omfatter udbredelse af viden og resultater til sundhedsprofessionelle og andre faglige interessenter, beslutningstagere og den brede offentlighed. Kanalerne for formidlingen er vores hjemmeside, nyhedsmails, nyhedsbrevet MTVnyt og Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev SundNyt. Desuden vurderer centret ved færdiggørelsen af rapporter, om de skal lanceres via en konference, og/eller om der skal tages kontakt til dagblade og tidsskrifter. I 2005 sendte CEMTV i gennemsnit en nyhed ud hver anden uge, og ofte førte det til omtale i de landsdækkende medier. 6.1 Nyhedsmail Ved årsskiftet 2004/2005 abonnerede 2100 modtagere på nyhedsmail fra CEMTV. Antallet af abonnenter er fortsat voksende, og indikerer at nyhedsmailen er et centralt redskab i formidlingen af rapporter, projekter, resultater og aktiviteter i CEMTV. Det er gratis at abonnere på nyhedsmailen, og man tilmelder sig via CEMTV s hjemmeside. Tilmeldelse til nyhedsmailen kan også ske her. 6.2 jemmeside Sundhedsstyrelsens hjemmeside dækker MTV på en underside under»planlægning«. Denne del af hjemmesiden finder man direkte på På hjemmesiden finder man de seneste nyheder om MTV. I projektdatabasen finder man oplysninger om danske MTV-projekter på nationalt, regionalt og lokalt niveau. CEMTV omtaler og viderebringer også information om projekter, som centret ikke er del af. Færdige projekter bliver lagt i CEMTV s publikationsdatabase, og kan dermed lokaliseres via hjemmesiden. Den engelsksprogede version af CEMTV s hjemmeside findes på MTV-nyt MTV-nyt er et elektronisk nyhedsbrev, der fungerer interaktivt. Læseren kan enten læse det på skærmen, printe det i sin helhed eller udvælge enkelte artikler. MTV-nyt formidler primært informationer om centrets aktiviteter, men også om medicinsk teknologivurdering i almindelighed. erudover søger MTV-Nyt at forene mere generelle og overordnede artikler om MTV med specifikke kommenterede gennemgange af aktuelle danske og internationale MTV-rapporter. MTV-nyt havde i juniudgaven litteratursøgning som tema, for at viderebringe inspiration til og viden om, hvorfor en systematisk litteratursøgning er et nødvendigt og nyttigt redskab. Temaet i decemberudgaven var MTV og viden om effektiv forebyggelse, og satte fokus på forebyggelse i de nye regioner fra 1. januar Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 22

23 Nyhedsbrevet er skrevet i et alment og letforståeligt sprog, og har både specialister og generalister som målgruppe. Centret anser nyhedsbrevet som en generel informationskilde for alle med interesse for medicinsk teknologivurdering og som et værdifuldt supplement til hjemmeside og nyhedsmail. Man kan modtage MTV-Nyt ved at tilmelde sig CEMTV s nyhedsmail. Tilmeldelse kan ske her. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 23

24 7 Nationalt og internationalt netværkssamarbejde En essentiel del af CEMTVs arbejde, er at deltage i udbredelsen af og udviklingen af MTV. Det sker i et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale partnere. 7.4 Lokale MTV-enheder Bestræbelserne på at udbrede MTV til alle beslutningsniveauer i sundhedsvæsnet, førte i perioden til etablering af lokale MTV-enheder, der i koordinering med CEMTV varetager regionale MTV-opgaver. MTV-enheden ved Århus Universitetshospital dækker den vestdanske region. Enheden har en tæt organisatorisk tilknytning til Århus Amt. Den syddanske region dækkes af Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning om Teknologivurdering (CAST), som er en del af Syddansk Universitet, Odense. Indtil udgangen af 2004 har der endvidere eksisteret en MTV-enhed ved vidovre ospital, som varetog den lokale MTV-funktion i den østdanske region. Forskelle i MTV-enhedernes organisatoriske tilhørsforhold og i personalesammensætning giver forskellige forudsætninger og muligheder for enhedernes virke. Dette afspejler sig bl.a. i enhedernes aktivitets- og produktionsprofiler, som spænder fra løsningen af lokale, driftsrelaterede opgaver til mere overordnede udviklingsaktiviteter og deltagelse i nationalt MTV-arbejde. Eksempler på sidstnævnte er CEMTVs samarbejde med Århus-enheden vedrørende Mini-MTV-konceptet og rapporten om livmolderhalskræft-screening. Fælles for enhederne er, at de spiller en central rolle i forbindelse med rådgivning og vejledning af ansøgere til CEMTVs årlige MTV-pulje. Enhederne er ligeledes involveret i opfølgning og formidling af disse puljeprojekter, men iværksætter/deltager også på egen hånd i lokale og regionale projekter. erudover er undervisningsaktiviteter en vigtig del af enhedernes opgavefelt. 7.5 International Network of Agencies for ealth Technology Assesment (INATA) INATA blev grundlagt i 1993 og omfattede i 2005 i alt 43 offentlige MTV-institutioner fra 21 lande. INATAs overordnede formål er at skabe et forum for informationsudveksling og at styrke samarbejdet mellem MTV-institutionerne. Sammen med NS Centre for Reviews and Dissemination er INATA vært for en omfattende, international MTV-database, der ligger i York, England. Databasen indeholder oplysninger om afsluttede og igangværende MTV-projekter og MTV-publikationer samt artikler om MTV. Mere information om INATA og databasen kan læses på CEMTV deltager løbende i INATAs arbejde. Dette sker ved bidrag til INATAs publikationsvirksomhed, dvs. nyhedsbreve, projektinformation og databasen, og aktiviteter i form af deltagelse i INATA s arbejdsgrupper, fælles projekter samt løbende videns- og erfaringsudveksling. INATAs årlige møde blev i 2005 afholdt i Rom, Italien. CEMTVs chef Finn Børlum Kristensen har siden juni 2003 varetaget hvervet som formand for INATAs bestyrelse. Årsberetning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 24

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning

FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning FOREBYGGENDE HELBREDSUNDERSØGELSER OG HELBREDSSAMTALER I ALMEN PRAKSIS - en analyse af patientperspektivet Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (7) Center for Evaluering

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning MEDICINSK VERSUS KIRURGISK 1. TRIMESTER ABORT En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (6) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 9.2 A Medicinsk behandling, herunder indførelse af nye lægemidler Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Vurderinger af lægemidler i Kræftstyregruppen

Læs mere

National Strategi for MTV

National Strategi for MTV National Strategi for MTV Finn Børlum Kristensen Chef for Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen National Strategi for MTV Hvorfor en national strategi? Strukturreformen Nye udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning

SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning SMERTESKOLE - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SMERTESKOLE - EN MEDICINSK

Læs mere

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ

DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF OBSTRUKTIV SØVNAPNØ En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (5) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering

Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering Elektronisk patientjournal til osteoporose-ambulatorium - en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2008; 8(1). Medicinsk Teknologivurdering Elektronisk patientjournal

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Sundhedsøkonomisk analyse af diagnostiske Strategier ved symptomer på ende- og tyktarmskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(1) Sundhedsøkonomisk

Læs mere

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN

Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne BIRGITTE BONNEVIE MTV I SUNDHEDSSTYRELSEN Hvorfor Medicinsk Teknologivurdering (MTV) på sundhedsområdet? Bedre og bredere

Læs mere

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN

AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN AMBULANT OPERATION FOR NEDSYNKNING I SKEDEN En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (8) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering

HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering HJERTEREHABILITERING en medicinsk teknologivurdering Evidens fra litteraturen og DANREHAB-forsøget - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2006; 6(10) Center for Evaluering og

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning TYKTARMSUNDERSØGELSE MED CT-KOLOGRAFI En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

National strategi for medicinsk teknologivurdering Bedre grundlag for planlægning og prioritering på sundhedsområdet

National strategi for medicinsk teknologivurdering Bedre grundlag for planlægning og prioritering på sundhedsområdet MTV Planlægning Prioritering Sundhed National strategi for medicinsk teknologivurdering Bedre grundlag for planlægning og prioritering på sundhedsområdet 2008 National strategi for medicinsk teknologivurdering.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

Nogle projektaktiviteter rækker ind i 2013 af hensyn til færdiggørelsen af den afsluttende rapportering fra puljeprojekterne kv kv.

Nogle projektaktiviteter rækker ind i 2013 af hensyn til færdiggørelsen af den afsluttende rapportering fra puljeprojekterne kv kv. N O T A T STATUS PR. 31. DECEMBER 2011 SUNDHEDSSTYRELSENS PROJEKT SOM LED I FORSTÆRKET INDSATS FOR PATIENTER MED KRONISK SYGDOM Introduktion I dette notat redegøres for status på s projekt som led i forstærket

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere

HOSPICE UDEN MURE. - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning

HOSPICE UDEN MURE. - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning HOSPICE UDEN MURE - medicinsk teknologivurdering af et palliativt netværk i samspil mellem sektorer. Sammenfatning 2005 Medicinsk teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5(5) Center for Evaluering og

Læs mere

Systematisk hjerterehabilitering

Systematisk hjerterehabilitering PROJEKTBESKRIVELSE Skrevet af: Svend Juul Jørgensen, Ulla Axelsen og Michael Daugbjerg Systematisk hjerterehabilitering Baggrund... 2 Formål... 3 Projektmål... 3 Succeskriterier... 3 Strategiske overvejelser...

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK I TYNDTARMEN en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(1) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering KAPSELENDOSKOPI VED DIAGNOSTIK

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

Kronisk sygdom og patientuddannelse

Kronisk sygdom og patientuddannelse Kronisk sygdom og patientuddannelse Temamøde om patientuddannelse Region Syddanmark 9. september 2010 Jette Blands læge, MPH Team for kronisk sygdom Center for Forebyggelse Disposition Kronisk sygdom projektet

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(3) Screening af gravide indvandrere for hæmoglobinopati

Læs mere

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer

Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Bilag 27 Beslutningsgrundlag: Klinisk farmaci forbedring af medicinsikkerhed på tværs af sektorer Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Policyspørgsmål: Hvilke teknologier er effektive i forhold til at forbedre

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2- diabetes Baggrund og formål I Danmark udgør type 2-diabetes 80-85 % af de

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Rehabilitering efter brystkræft, tyk- og endetarmskræft og prostatakræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(3) Rehabilitering efter

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015

Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015 Regeringen 22. april 2015 Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Aftale om puljen til den borgerrettede forebyggelse på FL 2015 I aftalen for finansloven 2015 blev regeringen, SF og EL enige om at prioritere

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Den første kræftplan hvad er læren heraf? Cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Dansk kræftbehandling helt i front har kræftplanerne løftet behandlingen i Danmark? www.regionmidtjylland.dk Baggrund

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem?

Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Det palliative landkort i Danmark - palliativ indsats i eget hjem? Strategisk forsknings- og udviklingsinitiativ TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse 27. april 2011 Helle Timm Centerchef Palliativt Videncenter

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver.

Betydning af Kræftplan III for Region Syddanmark kommende regionale opgaver. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 07/783 Dato: 4. januar 2011 Udarbejdet af: Sanne Jeppesen E mail: Sanne.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631252 Notat Betydning

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVUR- DERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION Sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere