Cyklists dødsfald ikke undtaget fra dækning under ulykkesforsikring på grund af egen skyld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cyklists dødsfald ikke undtaget fra dækning under ulykkesforsikring på grund af egen skyld."

Transkript

1 Cyklists dødsfald ikke undtaget fra dækning under ulykkesforsikring på grund af egen skyld. Forsikring 1, 3.2 og 7.8. C havde hos forsikringsselskabet F tegnet en ulykkesforsikring, der undtog skade fremkaldt ved forsæt eller grov uagtsomhed for dækning. I marts 1996 cyklede han ind i et vejkryds uden være opmærksom på, der var rødt lys i hans færdselsretning. Ude i krydset søgte han undgå faren ved vende og køre tilbage, men blev påkørt af en bil. Tre dage senere afgik han ved døden. F afslog dækning under henvisning til, ulykken var forårsaget ved C's egen grove uagtsomhed. I modsætning til landsretten fandt Højesteret, der ikke forelå en sådan grov uagtsomhed, ulykken var undtaget fra dækning under forsikringen, jf. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. F blev derfor pålagt udbetale forsikringssummen på ca kr. til C's enke.[1] H.D. 7. februar 2000 i sag II 267/1999 Kirsten Ellen Folke (adv. Bent Nielsen, Kbh.) mod Zürich Forsikring (adv. Mogens Bach, Kbh.) Østre Landsrets dom 20. april 1999 (5. afd.) (Blinkenberg, Waage, Lotte Tvilling Pedersen (kst.)). Den 15. marts 1996 afgik sagsøger, Kirsten Ellen Folkes ægtefælle, Morten Folke, ved døden som følge af kvæstelser, han havde pådraget sig ved en trafikulykke den 12. marts Denne sag, der er anlagt den 6. september 1997, drejer sig om, hvorvidt dødsfaldet er en skade, der dækkes af den af afdøde hos sagsøgte, Zürich Forsikring, tegnede ulykkesforsikring, som sagsøger var medforsikret under. Påstande: Sagsøger har nedlagt endelig påstand om, sagsøgte tilpligtes betale kr. med procesrente fra 10. april 1996, til betaling sker, subsidiært med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker. Sagsøgte har påstået frifindelse. Sagens omstændigheder: Med ikrafttræden den 1. oktober 1995 tegnede læge Morten Folke, der var født i 1936, en heltidsulykkesforsikring hos sagsøgte. Af forsikringspolicen fremgår bl.a.:» Ulykkestilfælde forårsaget af pludselig opstået sygdom Som en udvidelse af de almindelige forsikringsbetingelser er ulykkestilfælde, forårsaget af sygdomstilstande (f.eks. slagtilfælde og krampeanfald, sindsforvirring og bevidsthedsforstyrrelser), medforsikrede indenfor de for de øvrige ulykkestilfælde gældende bestemmelser. «Af de for forsikringsaftalen gældende»almindelige forsikringsbetingelser«fremgår:» Skader, som ikke ersttes Undtaget fra ulykkesdækningen er: Ulykkestilfælde der skyldes: F. Skade opstået under indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre stoffer samt skadetilfælde fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller grov uagtsomhed, herunder selvmord eller forsøg herpå. «Da Morten Folke den 12. marts 1996 kl. ca på cykel var på vej til sit hjem i Værløse, blev han i et vejkryds i Herlev påkørt af en personbil. Det fremgår af politirapporten, der blev optaget i forbindelse med ulykken, det var mørkt, vejbelysningen var tændt, der ingen nedbør var, og det var sigtbart, samt føret var gl. Hastighedsbegrænsningen på stedet var 80 km/t. En blodprøve viste, Morten Folke på ulykkestidspunktet havde en promille på 0,0. Af politirapporten fremgår endvidere følgende, idet Morten Folke omtales som part 1 og føreren af personbilen, Anette Heidelin, som part 2:» I fodgængerfeltet, der går over Herlev Hovedgade, ved udmundingen af Virkeholm, stod part 2's bil midt i fodgængerfeltet med fronten mod øst. Part 1's cykel lå umiddelbart til venstre for bilen med fronten mod vest. Part 1's cykel var påmonteret tændt for- og baglygte. Baghjulet var lettere skævt. Ellers ingen skader. Ved cyklens sadel lå part 1's briller. Part 1 var iført mørkt tøj. Der sås følgende skader på part 2's bil: - venstre sidespejl var revet af. - forruden var knust og der sås et tydeligt mærke i øverste venstre halvdel. - på bilens venstre forskærm og fordør sås tydelige ridser. Uheldsstedet er krydset Herlev Hovedgade - Virkeholm - Borgerdiget. På begge sider af Herlev Hovedgade er der 2 vognbaner adskilt af en midterrab. På Herlev Hovedgade mod øst er der en venstresving bane mod Borgerdiget. Ligeledes er der på Herlev Hovedgade mod øst, i den sydøstlige side af krydset, en buslomme. På Virkeholm er der 1 vognbane i hver retning. Der er fodgængerfelt i alle krydsets 4 sider. Der er cykelsti på begge sider af Herlev Hovedgade. Der er gode oversigtsforhold på stedet. Uheldsstedsundersøgelsen viste, part 2 havde påkørt part 1 i krydsets sydøstlige hjørne. Vejbelægningen var jævn. Vejafmærkningen var hel og tydelig. Der var ringe færdsel på undersøgelsestidspunktet og oversigtsforholdene var gode. Vejen var våd, men virkede ikke gl. Der fandtes ingen blokade eller skridspor i krydset. Lysreguleringssignalerne i krydset fungerede korrekt. «Den 26. marts 1996 indsendte sagsøger en skadeanmeldelse til sagsøgte, der ved skrivelse af 17. juli 1996 afviste udbetale dødsfaldserstning, under henvisning til»der er tale om en skade forårsaget af grov uagtsomhed«. Sagsøger indbragte sagen for Ankenævnet for Forsikring, der i kendelse af 5. maj 1997 udtalte følgende:» Nævnet har gennemgået sagen, og nævnets flertal 1095 finder efter oplysningerne om de omstændigheder, hvorunder ulykken er sket, ikke grundlag for kritisere, selskabet med henvisning til Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 1

2 de gældende forsikringsbetingelser har afvist yde forsikringsdækning som sket. Derfor bestemmes: Klagen kan ikke tages til følge.«herefter anlagdes denne sag. Der er under sagen fremlagt følgende skrivelse udfærdiget af sagsøger den 2. marts 1998:»Beskrivelse af Morten Folkes svimmelhedsanfald. Siden 1986 havde Morten flere meget udtalte svimmelhedsanfald. Det første (12/1 86) indtraf sent om aftenen Morten blev pludselig dårlig, gråbleg, forkvalmet og let svedende og måtte lægge sig ned. Efter ca. 1/2 time gik anfaldet over, men vi var meget forskrækkede, og jeg overvejede, om det kunne være et hjerteanfald. Der var imidlertid normal puls og ingen smerter, så det afviste vi. Det næste anfald (6/10 86) har jeg ikke set, men Morten har beskrevet det som»dumping«, idet det mest generende ved svimmelheden var forkvalmethed og behov for omgående komme ned ligge og helst falde i søvn. Han har således måttet lægge sig på gulvet på sit kontor, selvom han følte det pinligt, Han har også på en rejse - alene - måttet lægge sig på en bænk på torvet i Uppsala. Anfaldene kom uden forudgående symptomer, så han kunne ikke undgå disse situioner. Alle anfald er registreret i Mortens lommekalendere, der er ført med små dagbogsnoter, og som jeg er i besiddelse af fra 1971 til han døde. Der har i alt været 19 anfald siden 1986 og ingen senere end Doerne er: /1, 6/ ingen /12, 22/ /3, 24/3, 5/7, 26/ /2, 30/5, 18/6, 18/8, 8/ /5, 22/5, 28/ /7, 30/7 (2 gange) og følgende år ingen anfald. De sidste anfald i 1992 var efter et fald med cyklen, hvor han slog hovedet. I december 1994 blev Morten meget syg efter et tægebid og indlagt på neurologisk afdeling i Gentofte med lammelser i ansigts-, skulderog mavemuskler. I den forbindelse blev der foretaget en MR-skanning og her tilfældigt fundet en svulst på hørenerven Der var aftalt kontrol af dette fund ved lejlighed, men på grund af den lille svulst og den 10 år lange periode med svimmelhedsanfald hastede det ikke. Morten gik endnu, da han døde, til kontrol af selvoptræning i fysioterapien på Gentofte og havde stadig spor af lammelser i skuldermusklerne på begge sider.«den 5. marts 1998 afgav overlæge, dr.med. Jens Thomsen, Københavns Amtssygehus i Gentofte, følgende erklæring:»vedr. Morten Folke, Ovennævnte, nu afdøde pient havde 3 veldefinerede sygdomme releret til øre-næse- og halsfaget. 1) Neuroborrheliose, opstået i slutningen af november 1994 og som nødvendiggjorde indlæggelse på neuromedicinsk afdeling, KAS Gentofte Sygdommen er verificeret med diverse lammelser, herunder ansigtslammelse, samt ved undersøgelse af hjernevæsken. Forløbet var relivt langvarigt og pienten blev afsluttet fra neuromedicinsk afdeling i juni ) I forbindelse med MR-skanning af hjerne i relion til den ovenstående sygdom, konsteredes et ca. 1 cm. stort acusticus neurinom på højre side. Denne svulst på høre-ligevægtsnerven har formentlig været asymptomisk, idet pienten ikke har haft nogen hørenedsættelse, men det er kendt, en pient med acusticus neurinom som udgår fra ligevægtsnerven, selv ved beskeden vækstøgning af tumor kan have uprovokerede svimmelhedsanfald. 3) Pienten har siden 1986 og indtil udgangen af juli 1992 haft ialt 19 verificerede uprovokerede svimmelhedsanfald. Disse anfald er registreret i dagbogsform i pientens kalender og bestod i svimmelhed, ledsaget af kraftig kvalme og ildebefindende. Anfaldet nødvendiggjorde pienten måtte lægge sig, med efterfølgende søvntrang. Anfaldene er registreret med lange mellemrum, men ophørte spontant medio Der var på det tidspunkt truffet aftale om, pienten skulle undersøges nærmere på øre-næse-halsafdelingen, men dette blev aldrig effektueret da anfaldene tilsyneladende gik i ro. Den diagnose som kan hæftes på pientens svimmelhedsanfald er Vestibular Ménière's disease without deafness. Det karakteristiske ved denne anfaldsvise svimmelhed er den optræder uprovokeret, uforudsigeligt og med såvel korte som meget lange intervaller. Konklusion: Man kan ikke udelukke 2 af de ovennævnte sygdomsenheder kan have været medvirkende til pientens fale uheld: 1) Tilstedeværelsen af et acusticus neurinom kan være årsag til uprovokeret svimmelhedsanfald. Det er ikke en hyppig præsentionsform, men forekommer i store merialer. 2) Det er ikke usandsynligt pientens vestibulære Ménières sygdom trods den lange anfaldsfri periode kan have resulteret i et akut, uprovokeret anfald som kunne have medvirket til ulykkestilfældet.«1096 Forklaringer: Ifølge politirapporten vedrørende færdselsuheldet har Anette Heidelin, Gunnar Hvid Rasmussen, Henrik Andreasen, Allan Herman Brainin og sagsøger afgivet følgende forklaringer til politiet: Anette Heidelin forklarede blandt andet ved afhøringer den 12. og 13. marts 1996, hun den 12. marts 1996 ca. kl kom kørende ad Herlev Hovedgade mod øst i 1. vognbane. Hun kørte med en hastighed af ca. 70 km./t. Idet hun nærmede sig krydset: Herlev Hovedgade - Virkeholm - Borgerdiget, fortste hun med uændret hastighed, idet der var grønt i hendes kørselsretning. Pludselig var part 1 i hendes synsfelt. Det virkede som om part 1 kom fra Virkeholm og cyklede mod nord, men hun var ikke sikker. Hun kunne ikke oplyse, hvor langt hun var fra part l, da hun så ham l. gang. Hun kan ligeledes ikke oplyse, hvor hurtigt part 1 kørte. Herefter tænkte hun»brems«, hvorefter hun bremsede alt, hvad hun kunne. Samtidig prøvede hun undvige højre om part 1. Hun mener ikke, bremserne blokerede ved opbremsningen, men hun er ikke sikker. Idet hun forsøgte undvige til højre, bemærkede hun, det var som om part 1 fortrød, hvorfor han bremsede op, og det var hendes opftelse, part 1 forsøgte vende om. Hun ramte part 1 ca. i samme bane som buskørebanen og ud for cykelstiens start i det sydøstlige hjørne af krydset. Ved første afhøring kunne hun ikke huske, hun havde kørt i 2. vognbane umiddelbart før uheldet. Efter- Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 2

3 følgende kunne hun godt huske, hun havde passeret bussen, der kørte i 1. vognbane. Gunnar Hvid Rasmussen forklarede blandt andet, han som fører af HT-bus HE 91372, der ikke var i rute, kørte ad Herlev Hovedgade i østlig retning. Han kørte i 1. vognbane med hastighed på ca. 70 km/t. Han bemærkede, part 2 kørte i 2. vognbane lidt længere fremme end afhørte. Afhørte skønnede part 2's hastighed til være ca. 70 km/t. Lyssignalet viste grønt i afhørtes færdselsretning. Da afhørte var meter fra stoplinien, bemærkede han part 1 i krydset. Part 1 kom cyklende fra højre, ud for Virkeholms udmunding i Herlev Hovedgade. Part 1 kørte i nordlig retning. Da afhørte bemærkede part 1, bremsede han lidt, da han ikke var klar over, om part 1 ville krydse Herlev Hovedgade. Afhørte så ikke, om part 2 bremsede, men afhørte havde en fornemmelse af, part 2 ste hastigheden ned samtidig med afhørte. Da part 1 befandt sig mellem 1. og 2. vognbane på Herlev Hovedgade, dyttede afhørte med bussens horn og hørte, part 2 ligeledes dyttede. Da part 2 og afhørte havde dyttet af part 1, kiggede part 1 hen mod afhørte og part 2. Afhørte kunne ikke oplyse, hvor langt fra krydset han var, da han dyttede. Da part 2 var ca. 5 meter fra stoplinien, foretog part 2 en undvigemanøvre ind i 1. vognbane. Afhørte mente, part 2 var ca. 50 meter foran afhørte, da part 2 foretog undvigemanøvren. Idet part 2 var kommet ind i 1. vognbane, drejede part 1 rundt og begyndte cykle tilbage til stedet, hvor afhørte så part 1 første gang. Da part 1 havde drejet rundt og cyklede tilbage, bremsede part 2, idet afhørte kunne se, bremselygterne på part 2's køretøj blev aktiveret. Afhørte bemærkede ikke, om part 2 lavede en blokadebremsning. Afhørte bremsede ligeledes. Da hele episoden foregik så stærkt, bemærkede afhørte ikke selve påkørslen, men han hørte et brag. Afhørte kunne ikke bedømme part 2's hastighed i uheldsøjeblikket. Henrik Andreasen forklarede blandt andet, han som fodgænger stod på det vestlige fortov på Borgerdiget, ca. 15 meter fra krydset Herlev Hovedgade - Borgerdiget - Virkeholm. Han stod og kiggede ad Borgerdiget i nordlig retning. Pludselig hørte han en bremselyd, hvorved han drejede hovedet og kiggede ned mod omhandlede kryds. Han bemærkede part 2, der kørte ad Herlev Hovedgade mod øst. Da afhørte bemærkede part 2, bemærkede han ligeledes, lyssignalet viste rødt for færdslen ad Borgerdiget mod syd. Afhørte mente, part 2 havde været et par meter fra stoplinien, da part 2 begyndte bremse. Medens afhørte fulgte part 2's køretøj, hørte han pludselig et brag, da part 2 var ca. ud for den nordgående vognbane fra Virkeholms udmunding i Herlev Hovedgade. Da afhørte kiggede nærmere, så han, der lå en person ved siden af part 2's bil. Afhørte havde ikke set part l, før denne lå på jorden. Allan Herman Brainin forklarede blandt andet, han som fører af en personbil kørte ad Herlev Hovedgade mod øst i 2. vognbane. Han skønnede sin hastighed til km/t. Afhørte bemærkede part 2, der kørte længere fremme i 2. vognbane. Der var meget god afstand mellem hans og part 2's køretøj. På et tidspunkt bemærkede afhørte part 1, der kom kørende fra højre side af krydset. Afhørte var ikke klar over, hvor part 1 helt præcist kom fra, men part 1 cyklede på tværs af Herlev Hovedgade. Da part 1 var kommet ud mellem 1. og 2. vognbane på Herlev Hovedgade, foretog part 2 en undvigemanøvre til højre ind i 1. vognbane. Idet part 2 foretog undvigemanøvren, drejede part 1 rundt og begyndte cykle tilbage til sit udgangspunkt. Part 2 var et par meter fra stoplinien, da part 2 foretog undvigemanøvren. Sagsøger Kirsten Ellen Folke forklarede blandt andet, hendes mand havde været på arbejde siden tidlig morgen, og dagen var blevet afsluttet med et stort møde med efterfølgende middag, idet de på arbejdet netop havde afsluttet et større projekt. Det var muligt, hendes mand havde drukket 1 og højst 2 glas vin. Hendes mand er læge på Glostrup Hospital. Hendes mand cykler meget, idet han bruger cyklingen som 1097 motion, ligesom han har mulighed for tænke tingene igennem under kørslen til og fra arbejde. Han har cyklet til og fra arbejde de sidste 10 år. Hun oplyste, hendes mand til tider kunne være temmelig distræt. Hun kunne forestille sig, han havde overset det røde lys, fordi han formentlig havde tænkt meget over sit arbejde. Idet han var blevet opmærksom på, han kørte over for rødt, havde han formentlig som en nurlig reaktion vendt cyklen for køre tilbage. Hendes mand har altid været meget opmærksom på overholde færdselsloven, og hun kunne ikke forestille sig, han kørte over for rødt med vilje. Hendes mand var formentlig kommet cyklende fra Virkeholm, med henblik på passere Herlev Hovedgade og fortsætte ad Borgerdiget. Under domsforhandlingen er der afgivet forklaring af sagsøger og af vidnerne Leif Sestoft og Harriet Dige Petersen. Sagsøger har vedstået sin forklaring til politiet samt erklæringen af 2. marts 1998 og har supplerende forklaret blandt andet, hun blev gift med Morten Folke i Han var et ærligt, klogt, meget grundigt og loyalt menneske. Fysisk var han»spejderfrisk«. Han var igennem 23 år ans som læge på Panuminstituttet. Ved sin død arbejdede han på Glostrup Amtssygehus. I weekenden den marts 1996 var hendes mand forkølet og sov til middag. Mandag den 11. marts var han stadig forkølet og blev hjemme fra arbejde, mest af hensyn til ikke smitte andre. Han var ikke sengeliggende, men arbejdede med en ansøgning. Tirsdag den 12. marts var han stadig forkølet, og hun tilbød køre ham på arbejde, hvilket han afslog. Han cyklede hjemmefra kl Det var smådårligt vejr med sne i luften. Om aftenen ventede hun på ham. Hun havde sagt, han kunne ringe, hvis han ville hentes. Det småsneede hele aftenen. Han var godt kendt med krydset, hvor ulykken skete, da de har boet i Herlev i 23 år. Han cyklede på arbejde igennem 30 år. Når han cyklede, var han altid iført nogle stropper med kraftige reflekser som cykelklemmer. Han havde ikke tidligere haft svimmelhedsanfald på vej til og fra arbejde. Hun har fra bilistens ansvarsforsikringsselskab fået udbetalt en erstning for ulykken. Erstningen blev neds med ⅓ som følge af egen skyld. Leif Sestoft har forklaret blandt andet, han er læge og har kendt Morten Folke siden De var gode kollegaer og venner. De arbejdede videnskabeligt sammen på Panuminstituttet fra 1974, og til Morten Folke ophørte sin ansættelse der. Siden så de hinanden ca. hvert halve år. Morten var præget af stor motivion og retssindighed. Han var ingen gambler. Han planlagde alt og fulgte sine planer nøje. Vidnet har aldrig oplevet svimmelhedsanfald hos Morten Folke. Harriet Dige Petersen har forklaret blandt andet, hun er ans som administrerende overlæge på afdelingen for klinisk fysiurgi og nuklearmedicin på Glostrup Amtssygehus, hvor Morten Folke var ans som 1. reservelæge de sidste 5-6 måneder af sit liv. Hun havde et særdeles godt fagligt og personligt indtryk af Morten Folke, som var meget vidende, omhyggelig og dygtig. Den 12. marts 1996 afholdtes en temadag om strukturændringer på hospitalsafdelingen. Morten Folkes rolle var være talerør for gruppen af yngre læger, og han gjorde en god figur. Hun tror, han var glad for dagen. Man sluttede af med en middag med ét glas vin og skiltes ved syv/otte-tiden om aftenen. Det var snevejr, mørkt og usigtbart. Hun tilbød køre Morten Folke hjem, hvilket han afslog. Det var ikke uforsvarligt cykle. Anbringender: Til støtte for den nedlagte påstand har sagsøgeren i et påstandsdokument gjort følgende gældende: sagsøger - som sikrede under ulykkesforsikringspolicen tegnet hos sagsøgte, og med Morten Folke (skadelidte) som forsikringstager - er berettiget til udbetaling af forsikringssum ved død svarende til det påstævnte beløb, Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 3

4 sagsøger ikke er berettiget til afvise dækning i medfør forsikringspolicens almindelige forsikringsbetingelser pkt. F, jf. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, idet sagsøgte ikke har ført bevis for, skadelidte har forvoldt forsikringsbegivenheden ved grov uagtsomhed i disse bestemmelsers forstand, der skal»mere til«for stuere grov uagtsomhed i forsikringsretlig forstand end i erstningsretlig forstand, blandt andet som følge af det etablerede kontraktforhold, hvor forsikringstager har betalt for forsikringsdækningen, der for så vidt angår ulykkesforsikring (personskade) efter praksis kræves en højere grad af uagtsomhed for stuere grov uagtsomhed end ellers, det er en betingelse for stuere grov uagtsomhed efter forsikringsbetingelserne og forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, der foreligger bevidst grov uagtsomhed, eller skadelidte faktisk har indset forsikringsbegivenhedens indtræden som en mulig følge af sin handlemåde, subsidiært der i vurderingen kan og bør lægges betydelig vægt på subjektive forhold, herunder om skadelidte må antages have handlet bevidst eller ubevidst, der ikke kan stueres grov uagtsomhed efter forsikringsbetingelserne og forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, hvis den pågældende adfærd ikke efter erstningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1, kan anses som grov uagtsomhed, og der efter 1098 erstningsansvarslovens 19, stk. 2, nr. 1, skal foretages en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, hvor det er en betingelse for, grov uagtsomhed kan stueres, skadevolders adfærd har indebåret en kvalificeret indlysende fare for den indtrådte skade, og der heri indgår en vurdering af, om skadevolders subjektive adfærd er dadelværdig i et betydeligt omfang, det må antages, skadelidte ikke har været bevidst om den foreliggende situion, hvilket bestyrkes af, han efter være blevet opmærksom på det af Anette Heidelin førte motorkøretøj forsøgte vende om, det må lægges til grund, sigtbarheden i det pågældende område på ulykkestidspunktet var neds, idet der var snebyger, orienteringen for en person med briller var betydeligt neds, vejbanen var våd, skadelidtes alkoholpromille på ulykkestidspunktet var 0,00, skadelidte benyttede tændte for- og baglygter på sin cykel på ulykkestidspunktet, den af skadelidte udviste uagtsomhed først og fremmest har uds skadelidte selv for risiko og i mindre grad har uds andres værdier for risiko, og det må antages, skadelidte på grund af træthed og sygdom i kroppen samt efter en meget lang arbejdsdag har befundet sig i halvsovende/ubevidst tilstand og derved har overset det røde lys, hvilket bestyrkes af skadelidtes reaktion midt i krydset, da der dyttes af skadelidte, og denne indser, hvor han befinder sig, det ikke kan betegnes som groft uagtsomt, skadelidte vælger køre på cykel hjem, uanset han havde sygdom i kroppen og havde haft en meget lang arbejdsdag, det ikke kan udelukkes, forsikringsbegivenheden er fremkaldt af en pludselig opstået sygdom/svimmelhedsanfald hos skadelidte, samt sagsøgte har bevisbyrden for, forsikringsbegivenheden er fremkaldt af sagsøgte ved grov uagtsomhed, subsidiært muligheden for, forsikringsbegivenheden er forårsaget af pludselig opstået sygdom/svimmelhedsanfald hos sagsøgte, bør indgå i rettens vurdering af, om der forelå grov uagtsomhed. Til støtte for den nedlagte rentepåstand har sagsøgeren gjort gældende, sagsøgte i medfør af forsikringsaftalelovens 24 har pligt til forrente sagsøgers krav fra 14 dage efter sagsøgers skadeanmeldelse af 26. marts Til støtte for den nedlagte påstand har sagsøgte i et påstandsdokument gjort gældende: Morten Folkes handlinger umiddelbart før påkørslen indebar en så indlysende fare for den indtrådte skade, skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed, skaden således er forvoldt ved Morten Folkes grove uagtsomhed, hvorfor sagsøgte i henhold til forsikringsbetingelserne, jf. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, ikke er forpligtet til udrede erstning i anledning af skaden, der ikke findes forhold på skadestedet, der kan legitimere eller forklare, hvorfor Morten Folke kørte ind i et befærdet lysreguleret vejkryds for rødt lys, Morten Folke ved vende om midt i krydset forøgede den i forvejen risikofyldte situionsfarlighed, således han ved sin handling realiserede muligheden for skadens indtræden, der ikke kræves bevidst grov uagtsomhed fra Morten Folkes side for fritage sagsøgte for pligt til udbetaling af forsikringssummen, men Morten Folke var bevidst om den foreliggende situion, hvilket bestyrkes af, han, efter være blevet opmærksom på det af Anette Heidelin førte motorkøretøj, forsøgte vende om, og det således må lægges til grund, Morten Folke handlede bevidst groft uagtsomt ved køre ud i et vejkryds for rødt lys og derefter vende om, og det ikke er godtgjort af sagsøger, ulykkestilfældet er forårsaget af en pludselig opstået sygdom. Parterne har under proceduren nærmere uddybet deres anbringender. Landsrettens bemærkninger: Det lægges til grund som ubestridt, afdøde Morten Folke kørte ind i vejkrydset for rødt lys, og dette, efter det om afdøde oplyste, ikke skete som en bevidst handling fra hans side. Det må videre lægges til grund, afdøde, da han ude i vejkrydset blev opmærksom på den farlige situion, han befandt sig i, reagerede i panik ved vende cyklen og køre tilbage. Denne adfærd fra afdødes side findes have indebåret en så indlysende fare for den indtrådte skade, afdøde må anses have forvoldt denne ved grov uagtsomhed i den forstand, dette begreb er anvendt i forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Herefter, og da det ikke findes godtgjort, årsagen til afdødes handlemåde var en pludselig opstået sygdom, findes sagsøgte have været berettiget til afvise dækning i medfør af forsikringspolicens almindelige bestemmelser punkt F. Sagsøgte vil derfor være af frifinde. Hver part betaler egne omkostninger. Højesterets dom. I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 20. april I pådømmelsen har deltaget fem dommere:kardel, Hornslet, Melchior, Asbjørn Jensen ogpoul Søgaard. Appellanten, Kirsten Ellen Folke, har gentaget sin påstand, dog således beløbet skal forrentes fra 1. maj Indstævnte, Zürich Forsikring, har påstået stadfæstelse. Der er til brug for Højesteret tilvejebragt yderligere oplysninger. Højesterets bemærkninger: Det må lægges til grund, Morten Folke, da han cyklede ind i krydset, ikke var opmærksom på, der var rødt lys i hans færdselsretning, og han ude i krydset søgte undgå faren ved vende og køre tilbage. Uanset overtrædelsen af færdselsloven finder Højesteret, der ikke Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 4

5 er tale om en så dadelværdig adfærd, der foreligger grov uagtsomhed med den virkning, ulykken er undtaget fra dækning under ulykkesforsikringen, jf. forsikringsaftalelovens 18, stk. 2. Højesteret tager derfor Kirsten Ellen Folkes påstand til følge. Thi kendes for ret: Indstævnte, Zürich Forsikring, skal betale kr. med procesrente fra den l. maj 1996 til appellanten, Kirsten Ellen Folke. I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Zürich Forsikring betale kr. til Kirsten Ellen Folke. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. 1. U H med komm. af Jørgen Nørgaard i U 1996 B.191, U H, U H, U H, U H, H, Bo von Eyben: Begrebet grov uagtsomhed på forskellige retsområder, Foredrag ved det 33. Nordiske Juristmøde, 1993, Michael Wiisbye i U 1993 B. 83 ff, Lyngsø: Færdselsansvar, 3. udg. ved Hans Henrik Vagner, s. 90 f, Ivan Sørensen: Forsikringsret (1997), s , samme i U 1998 B.357 ff, og Lisbeth Kjærgaard: Priv ansvarsforsikring i et erstningsretligt perspektiv (1999), s Copyright 2010 Thomson Reuters Professional A/S side 5

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101

NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 18. OKTOBER 2011 NY DOM OM BERUSET PASSAGER - GROV UAGTSOMHED IHT. SÅVEL FAL 18 SOM FÆL 101 En beruset passager, der kørte i bil med en beruset chauffør, som forulykkede, hvorved passageren kom meget alvorligt

Læs mere

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.

D O M. afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst. D O M afsagt den 6. februar 2015 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Hanne Aagaard, Lars E. Andersen og Kirsten Schmidt (kst.)) i ankesag V.L. B 2344 13 Forsikringsselskabet Vejle Brand af 1841 g/s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. juni 2010 Sag 413/2007 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Jytte Smidstrup, beskikket) og Sag 415/2007 A (advokat Jytte Smidstrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. september 2017 Sag 285/2016 (2. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen, beskikket) mod Codan Forsikring A/S og Privatsikring A/S (advokat Michael S. Wiisbye for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. december 2012 Sag 92/2011 (1. afdeling) A, B og C (advokat Birgitte Pedersen, beskikket for alle) mod F A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er

Læs mere

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED 1. SEPTEMBER 2011 PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED En ny dom fastslår, at en person, der som passager kørte med i en bil, hvis chauffør havde en alkoholpromille på 2,16, havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. februar 2012 Sag 39/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013).

D O M. Retten i Holstebro har den 19. december 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS 3-643/2013). D O M afsagt den 31. oktober 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Helle Korsgaard Lund-Andersen) i ankesag V.L. B 0090 15 (advokat Brian Werner Lassen,

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

overtrædelse af straffelovens 241 ved i forbindelse med det i forhold 1 passerede at have forvoldt B's død, idet B var passager på bagsædet

overtrædelse af straffelovens 241 ved i forbindelse med det i forhold 1 passerede at have forvoldt B's død, idet B var passager på bagsædet Bilist, der under promillekørsel påkørte en anden bil med dødsfald under brand til følge, pålagt at betale godtgørelse i medfør af erstatningsansvarsloven til efterladte, der overværede dødsfaldet. Erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 192/2014 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) Biintervenient til støtte

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.

D O M. afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst. D O M afsagt den 7. juli 2017 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Karen Foldager, Michael Ellehauge og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i ankesag V.L. B 1688 16 Vejdirektoratet (advokat Louise Solvang

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV

Den 1. juni 2016 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod. GF-Forsikring A/S Jernbanevej Odense NV Den 1. juni 2016 blev i sag nr. 88651: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod GF-Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har ulykkesforsikring

Læs mere

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København)

D O M. Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup, Hillerød) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokaterne Steffen Sværke og Clara Trolle, København) D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Nikolaj Aarø-Hansen og Tine Børsen Smedegaard (kst.)) i ankesag V.L. B 3101 13 Viggo Larsen (advokat Poul Bostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014

1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 o 1 K S S f 2 3 fl 6 FEB.2014 J. nr. 750222-A Z- 0 ^ UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET OS-02-2014- KFM 1 VJ23 : i>es S- 1 - ZO-^^O DOM afsagt den 5. februar 2014 af Vestre Landsrets 4. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0386005 - KLA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 25. januar 2016 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, Lene Jensen og Morten Christensen). 22. afd. nr. B-386-15:

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS.

Sagen vedrører erstatningsansvar i anledning af en skade, som ifølge sagsøgeren er påført TDC A/S' fordelerskab af Naturbyg dk ApS. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 25. april 2017 i sag nr. BS 150-606/2016: TDC A/S Teglholmsgade 1 2450 København SV mod Naturbyg dk ApS Sillebjergvej 4 8740 Brædstrup Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. januar 2011 Sag 526/2007 (1. afdeling) Skandia Link Livsforsikring A/S (advokat Michael Grønbech) mod A (advokat Birgitte Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet.

Sagen drejer sig om berettigelsen af en kendelse fra Advokatnævnet. RETTEN I AALBORG Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 28. oktober 2014 i sag nr. BS 11-637/2014: Advok Mogens Olesen Gabels Torv 5 9000 Aalborg mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 Sag 145/2016 (2. afdeling) A (advokat Bo Hansen, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) I tidligere instanser

Læs mere

H har subsidiært påstået, at GF Forsikring A/S skal betale ,93 kr., og mere subsidiært ,44 kr. med nærmere angivne procesrenter.

H har subsidiært påstået, at GF Forsikring A/S skal betale ,93 kr., og mere subsidiært ,44 kr. med nærmere angivne procesrenter. D O M afsagt den 9. august 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Rikke Foersom og Tonni L. Ochwat (kst.)) i ankesag V.L. B 16 H (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod GF Forsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B405700C KWI/LCH/HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 11. februar 2016 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Karen Hald). 5. afd. nr. B-4057-13:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

afsagt den 29. marts 2017

afsagt den 29. marts 2017 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 29. marts 2017 Sag BS-176/2016-VLR (3. afdeling) Peder Michael Bæk (advokat Trine Høgedal) mod Skive Kommune (advokat Jørgen Vinding) Retten i Viborg har den 10. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR

PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR 7. DECEMBER 2010 PRINCIPIEL HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSANSVAR Højesteret har i en ny dom endeligt afgjort et spørgsmål, der har været omtvistet i en årrække: Er det et "færdselsuheld", når en passager i

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere