Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL"

Transkript

1 Overenskomst Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen pr. 1. april 2013

2 Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen Pr. 1. april

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1 - Gyldighedsområde Gyldighedsområde Afgrænsning... 5 Kapitel 2 Løn og pension Løndannelsen Grundløn Procentregulering Personlige tillæg Lønforhandlinger Engangsvederlag Midlertidig funktion i højere stilling Pension Frit valg Kapitel 3 - Øvrige vilkår Kommunomuddannelsen Funktionærvilkår Opsigelse Arbejdstid Ekstra timer Overarbejde Merarbejde Rejsetid og godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser Registrering af tid ved deltagelse i kurser m.v Børns sygdom Ferie Fravær af familiemæssige årsager (Barsel m.v.) Diskretionspligt Vidnepligt ved tjenestemandsforhør Rammeaftale om seniorpolitik Ansættelsesbrev Bruttotræk Kapitel 4 - Elever Personafgrænsning

4 Indholdsfortegnelse 30. Elevtid, skolepenge Løn Overarbejde Øvrige ansættelsesvilkår for elever Kapitel 5 - Unge under 18 år Løn Kapitel 6 Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Valg Løntillæg Ulykkesforsikring Kapitel 7 - Ikrafttræden og opsigelse Opsigelsesbestemmelser Protokollat 1 om tjenestemænd ansat i KL Gyldighedsområde Grundløn Personlige tillæg Lønudbetaling Supplerende pensionsordning Gruppeliv for tjenestemænd og visse andre ansatte Øvrige ansættelsesvilkår for tjenestemænd Opsigelsesbestemmelser Bilag A - Regulativ om supplerende pension for tjenestemandsansatte i KL Protokollat 2 om Hovedaftale mellem KL og PF- Personaleforeningen Bilag 1 - Den gode lokale lønforhandling - Inspiration til processen Bilag 2 Individuel kompetenceudvikling Stikordsregister

5 Forord Forord Ved overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2013 blev der udover generelle lønforhøjelser aftalt følgende ændringer: 1. Med virkning fra 1. januar 2014 hæves grundlønstrin 5 med kr ( niv.). Tilsvarende hæves overenskomsttillægget til tjenestemænd på trin Med virkning fra 1. januar 2014 hæves pensionsbidraget for medarbejdere på grundlønstrin 1, 2, 3 og 4 samt pensionsbidraget af tillæg til tjenestemænd på grundlønstrin 19 og 33 fra 16,06% til 16,37%. Endvidere beregnes for tjenestemænd på grundlønstrin 19 og 33 et pensionsbidrag på 0,32 % af løntrinnet. -4-

6 Kapitel 1 - Gyldighedsområde Kapitel 1 - Gyldighedsområde 1. Gyldighedsområde Overenskomsten omfatter overenskomst- og tjenestemandsansat personale i KL og [O.13]Kommuneforlaget A/S [O.13] inden for PF- Personaleforeningens forhandlingsområde. 2. Afgrænsning Overenskomstansat personale som er fyldt 18 år, jf. 1, er omfattet af reglerne i Kapitel 2 og 3. Tjenestemandsansat personale, jf. 1, er omfattet af protokollat 1. Elever er omfattet af Kapitel 4. Stk. 3 Medarbejdere under 18 år, der ikke er ansat som elever, aflønnes med timeløn, jf. Kapitel

7 Kapitel 2 Løn og pension Kapitel 2 Løn og pension 3. Løndannelsen Løndannelsen består af 3 elementer: [O.13] 1. Grundløn, jf Personlige tillæg jf. 5 og 3. Engangsvederlag jf. 8.[O.13] Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen for fuldtidsbeskæftigede. Stk. 3 Lønnen udbetales månedsvis bagud. 4. Grundløn Grundlønnen dækker de funktioner, man er i stand til at varetage, når man er nyuddannet/evt. nyansat/uerfaren. Indplaceringen på grundlønstrin sker på baggrund af uddannelse og funktioner på følgende måde: Grundlønstrin 1: Administrativt personale, kantinemedhjælpere, ejendomsmedhjælpere m.v. uden lærlinge/elevuddannelse. Grundlønstrin 2: Personale med lærlinge/elevuddannelse. Ved lærlinge/elevuddannelse forstås lærlinge eller efg uddannelse samt elever uddannet i henhold til erhvervsuddannelsesloven. Gruppen omfatter p.t følgende uddannelsesretninger: kontor (assistenter, sekretærer og chefsekretærer), ejendomsfunktionærer, trykkeriassistenter, typoteknikere, -6-

8 Kapitel 2 Løn og pension kokke, kantineassistenter, smørrebrødsjomfruer og ITsupportere. Grafisk uddannede aflønnes efter grundlønstrin 3. [O.13] Grundlønstrin 3: Personale med en grafisk uddannelse.[o.13] Grundlønstrin 4: Administrative sagsbehandlere og mellemledere. Grundlønstrin 5: Vicekontorchefer, chefkonsulenter, forhandlingsledere m.v. Stk. 3 Grundlønningerne udgør følgende: Grundlønstrin Årlig grundløn pr. 1. april 2013 ekskl. pensionsbidrag ( niv.) Årlig grundløn pr. 1. januar 2014 ekskl. pensionsbidrag ( niv.) [O.13] [O.13] [O.13] [O.13] Stk. 4 Til kantinemedhjælpere på grundlønstrin 1 ydes et overenskomstbestemt, pensionsgivende tillæg på kr i årligt grundbeløb ( niv.). Stk. 5 Medarbejdere på grundlønstrin 1, og 2 kan efter aftale mellem kontorchef/centerchef og tillidsrepræsentant oprykkes til et højere grundlønstrin, såfremt de uddannelsesmæssige forudsætninger skønnes at være opfyldt. Indplacering på grundlønstrin 4 forudsætter et kvalificeret jobindhold med sagsbehandling, ledelse på mellemlederniveau eller lignende -7-

9 Kapitel 2 Løn og pension samt relevant uddannelse. Som eksempler på relevante uddannelser kan nævnes Forvaltningshøjskolens afgangseksamen (FA), Forvaltningshøjskolens Diplomstudier (FD) og Handelshøjskolens HD-studie. 5. Procentregulering Lønnen reguleres efter [O.13] Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte. Procentreguleringen udmøntes på følgende tidspunkter: 1. april oktober januar oktober 2014 [O.13] Med hensyn til lønberegning/lønfradrag ved ansættelse/fratræden på brudte datoer henvises til Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. Aftalen er optrykt i KL s Fællesaftale som bilag C. 6. Personlige tillæg. [O.13] Personlige tillæg ydes ud over grundlønnen, og kan ydes som varige eller midlertidige pensionsgivende tillæg. I forbindelse med indførelse af personlige tillæg sammenlægges hidtidige kvalifikations- og funktionstillæg til et varigt personligt tillæg. Er der ydet et midlertidigt tillæg, konverteres dette til et midlertidigt personligt tillæg. -8-

10 Kapitel 2 Løn og pension. Personlige tillæg kan ydes i forbindelse med ansættelsen eller for allerede ansatte ved den årlige lønforhandling. Ved ydelse af personlige tillæg lægges vægt på medarbejderens bidrag til at sikre kvaliteten og effektiviteten i KL s opgaveløsning. Referencerammen for ydelse af personlige tillæg til den enkelte medarbejder er KL s Mission, Vision og Værdier og KL s strategiske mål. Stk. 3. Hvis en medarbejder efter tre års ansættelse i KL på et grundlønstrin ikke er ydet et personligt tillæg, er kontor/centerchefen forpligtet til på foranledning af tillidsrepræsentanten at give medarbejderen en klar melding om, hvilke initiativer der skal iværksættes af lederen og medarbejderen, for at medarbejderen kan opnå et personligt tillæg. I denne forbindelse skal der gives klare begrundelser for, hvorfor medarbejderen ikke har fået et personligt tillæg svarende til det gennemsnitlige lønniveau for medarbejdere på grundlønstrinnet. Ved forhandlingerne kan der også indgås aftale om ydelse af et personligt tillæg, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Stk. 4. Ydelse af varige samt midlertidige tillæg skal begrundes. Ved ydelse af midlertidige tillæg skal det fremgå af begrundelsen, hvorfor tillægget er midlertidigt, og hvornår midlertidigheden ophører. I forbindelse med indførelsen af personlige tillæg, som erstatning for funktions- og kvalifikationstillæg, er det ikke hensigten at udvide den hidtil anvendte praksis for ydelse af midlertidige tillæg. Det forudsættes, at begrundelsen for midlertidigheden er saglig og velafgrænset. Som eksempler herpå kan nævnes projektopgaver, tidsbegrænsede udviklingsopgaver, deltagelse i tidsbegrænsede arbejdsgrupper, tillæg ydet i forbindelse med udstationeringer, tillæg ydet for varetagelse af opgaver, som falder bort. -9-

11 Kapitel 2 Løn og pension Stk. 5. Ved oprykning til et højere grundlønstrin bortfalder som udgangspunkt hidtil ydede tillæg. Stk. 6. Personlige tillæg forhandles i overensstemmelse med 7.[O.13] 7. Lønforhandlinger [O.13] Personlige tillæg aftales mellem tillidsrepræsentanten og den enkelte kontor/centerchef. Forud for forhandlingerne udveksler parterne begrundede indstillinger.. Kan der ikke ved forhandling jf. stk. 1, opnås enighed, videreføres forhandlingerne med deltagelse af Økonomi og Personale. Stk. 3. Forhandling af Personlige tillæg finder sted en gang årligt. Herudover kan såvel ledelsen som tillidsrepræsentanten begære en forhandling om ydelse af personlige tillæg fx i forbindelse med ansættelser. Forhandlingen skal afholdes hurtigst muligt og senest 8 dage efter begæringen, medmindre andet aftales. Stk. 4. Ved forhandlingerne udarbejdes et referat indeholdende begrundelser for de ydede tillæg, som er en forudsætning for udmøntningen, samt størrelsen af tillægget. Referatet underskrives af tillidsrepræsentanten samt kontorchefen. Tillidsrepræsentanten får kopi af alle indgåede aftaler. -10-

12 Kapitel 2 Løn og pension Stk. 5. Ved nyansættelser kontaktes tillidsrepræsentanten snarest muligt med henblik på evt. forhandling af tillæg forud for ansættelsen. Stk. 6. Parterne er enige om en gang årligt, i september måned, at evaluere det foregående års lønudvikling, bl.a. på baggrund af de af KL udarbejdede lønstatistikker fra året før.[o.13] 8. Engangsvederlag [O.13] Der kan ydes engangsvederlag i henhold til Aftale om engangsvederlag for ansatte i KL.[O.13] Aftalen er optrykt som bilag J i KL s Fællesregler. 9. Midlertidig funktion i højere stilling Når en ansat midlertidig fungerer i en vicekontorchef eller kontorchef/centerchefstilling, ydes den ansatte et pensionsgivende midlertidigt personligt tillæg for tjenesten i den højere stilling. Størrelsen af tillægget aftales mellem tillidsrepræsentanten og Økonomi og Personale. 10. Pension For medarbejdere over 21 år etableres en pensionsordning i Sampension med virkning fra den 1. i måneden efter medarbejderen er fyldt 21 år. I pensionsordningen indgår en gruppelivsordning, hvorefter der ydes kr ved kritisk sygdom, kr ved invaliditet og kr ved dødsfald. -11-

13 Kapitel 2 Løn og pension Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for pensionerede tjenestemænd fra staten, amter, regioner, kommuner, KL eller koncessionerede virksomheder og andre, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. [O.13]Ansatte på delpension betragtes ikke som pensionerede og er derfor omfattet af overenskomstens pensionsbestemmelser. Delpension betyder, at en ansat, som aftaler en nedsættelse af arbejdstiden fra et tidspunkt, hvor pensionsordningen vil kunne sættes i kraft, kan få udbetalt en forholdsmæssig del af sin pension. De nærmere regler følger af lovgivning og af aftale mellem overenskomstparterne og pensionsselskabet.[o.13] Stk. 3 For medarbejdere aflønnet på grundlønstrin 1, 2, 3 og 4 udgør det samlede pensionsbidrag 16,05% af grundlønnen, jf. 4 samt af de personlige tillæg jf. 6. [O.13] (Pr. 1. januar ,37 %)[O.13]. Af pensionsbidraget, der indbetales af KL, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Stk. 4 For medarbejdere aflønnet på grundlønstrin 5 udgør det samlede pensionsbidrag 17,8% af grundlønnen, jf. 6 samt af de personlige tillæg, jf. 5. Af pensionsbidraget, der indbetales af KL, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Stk. 5 En medarbejder kan efter reglerne i pensionsregulativet vælge frivilligt at forhøje pensionsindbetalingerne, jf. stk. 3 og 4, mod et tilsvarende træk i lønnen. Stk. 6 Betalte ekstratimer inden for kontorets normale arbejdstid og op til 37 timer pr. uge til deltidsbeskæftigede er pensionsgivende for ansatte, som i øvrigt er berettiget til pension. Timelønnen for sådanne timer beregnes som 1/1924 af årslønnen, jf. 4 og

14 Kapitel 2 Løn og pension Stk. 7 Pensionsbidragene indbetales af KL til Sampension. Pension ydes i henhold til de til enhver tid gældende pensionsregulativer indgået mellem overenskomstens parter. 11 Frit valg Den enkelte ansatte kan vælge, at den del af pensionsprocenten, som overstiger 15,8%, i stedet for indbetaling til pensionsordningen helt eller delvist udbetales som løn. Medarbejdere, der ansættes i KL efter overenskomstens godkendelse, kan med virkning fra ansættelsen vælge løn frem for pension i forbindelse med ansættelsen. Stk. 3 Hvis medarbejderen vælger løn, sker det på følgende vilkår: Ved konvertering af pension til løn, omregnes pensionsbeløbet til 31/ niveau. Der beregnes særlig feriegodtgørelse, jf. 22. Beløbet udbetales månedsvis bagud. Stk. 4 Valg jf. stk. 1, foretages for mindst et år ad gangen. Bortset fra ved nyansættelser sker valget altid med virkning fra 1. januar. Hvis den enkelte medarbejder ønsker omvalg, sker dette på medarbejderens eget initiativ og altid pr. 1. januar. Omberegningen fra pensionsbidrag til tillæg sker udgiftsneutralt. -13-

15 Kapitel 3 Øvrige vilkår Kapitel 3 - Øvrige vilkår 12. Kommunomuddannelsen Nyansatte administrative medarbejdere aflønnet på grundlønstrin 1 og 2 tilbydes Kommunom Fællesdelen senest et år efter ansættelse. 13. Funktionærvilkår Funktionærlovens bestemmelser gælder. 14. Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. I henhold til funktionærlovens 2 er opsigelsesvarslerne fra arbejdsgiver: I prøvetiden 14 dage Efter prøvetidens udløb 1 måned Efter 6 måneders beskæftigelse 3 måneder Efter 3 års beskæftigelse 4 måneder Efter 6 års beskæftigelse 5 måneder Efter 9 års beskæftigelse 6 måneder Fra medarbejderen er opsigelsesvarslet 1 måned, idet der i prøvetiden dog kan opsiges fra dag til dag. Det påhviler KL skriftligt at meddele enhver opsigelse til medarbejderen og PF. Denne meddelelse skal indeholde begrundelse for opsigelsen. -14-

16 Kapitel 3 Øvrige vilkår Stk. 3 Skønner PF, at opsigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den pågældendes eller KL s forhold, kan den inden for en frist af 1 måned efter opsigelsen kræve spørgsmålet forhandlet med KL. Stk. 4 Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan PF inden for en frist af 1 måned efter forhandlingen kræve spørgsmålet gjort til genstand for behandling i et - i denne anledning - nedsat nævn. Nævnet består af 1 repræsentant valgt af hver af parterne samt en opmand, der vælges af nævnets medlemmer. Hvis der ikke kan opnås enighed om valget af opmand, anmodes Arbejdsrettens formand om at udpege denne. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan foretages afhøring af parter og vidner. Stk. 5 Nævnet afsiger en motiveret kendelse. I de tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at den foretagne opsigelse ikke er rimeligt begrundet i den pågældendes eller KL s forhold, kan det pålægges KL at afbøde virkningerne af opsigelsen. Det kan herved pålægges KL, såfremt den pågældende og KL ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, da at betale den pågældende en erstatning. Erstatningens størrelse fastsættes af nævnet og skal være afhængig af sagens omstændigheder og pågældendes anciennitet i KL. Stk. 6 Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. Stk. 7 Bestemmelsen om afskedigelsessagens eventuelle indbringelse for foranstående nævn finder ikke anvendelse ved opsigelse af en ansat, som ikke har været uafbrudt beskæftiget i KL s tjeneste i mindst 8-15-

17 Kapitel 3 Øvrige vilkår måneder før afskedigelsen. 15. Arbejdstid Den normale ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er 37 timer. Under forudsætning af, at den daglige arbejdstid er over 4 timer, inkluderer arbejdstiden ½ times daglig spisepause. Med hensyn til arbejdstidens placering henvises til den til Retningslinjer om flekstid i KL. Retningslinjer om flextid i KL er optrykt i bilag M i KL s Fællesregler. Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er fridage, mens 1. maj er fridag fra kl Stk. 3 Der kan, hvor arbejdet betinger det, indføres arbejde i holddrift eller forskudt tid i henhold til den kommunale Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet med tilhørende Aftale om hviletid og fridøgn. Aftalen findes i KL s overenskomst nr Stk. 4 Den kommunale rammeaftale om deltidsarbejde gælder. Rammeaftalen er optrykt som bilag H i KL s Fællesregler. Stk. 5 Den kommunale rammeaftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden gælder. Rammeaftalen er optrykt som bilag D i KL s Fællesregler. -16-

18 Kapitel 3 Øvrige vilkår Stk. 6 Den kommunale rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse gælder. Rammeaftalen er optrykt som bilag I i KL s Fællesregler. 16. Ekstra timer Beordret arbejde for deltidsbeskæftigede indenfor kontorets normale daglige arbejdstid (ekstra timer) honoreres med timeløn, jf. 10 stk. 6. Timer herudover honoreres jf. 17 stk Overarbejde Ansatte indplaceret på grundlønstrin 1, 2, [O.13] eller 3 [O.13] jf. 4 er omfattet af stk Varsel om overarbejde skal meddeles medarbejderen dagen forud inden arbejdstids ophør. For manglende varsel om overarbejde udover 1 time ydes et tillæg på kr. 26,69 ( niv.) pr. gang. Stk. 3 Hvis arbejdet tillader det, kan der ydes erstatningsfrihed (afspadsering) af samme varighed som det præsterede overarbejde med tillæg af 50%. Stk. 4 Hvis arbejdet ikke tillader afspadsering efter stk. 3, kan overarbejde godtgøres med erstatningsfrihed af samme varighed som det præsterede overarbejde og med udbetaling af tillæg på 50%. Stk. 5 Tidspunktet for afspadsering af overarbejde efter stk. 3 eller stk. 4 skal være fastlagt inden 3 måneder efter udløbet af den måned, hvori overarbejdet er udført. -17-

19 Kapitel 3 Øvrige vilkår Stk. 6 Beordret arbejde for deltidsbeskæftigede ud over den i kontoret normale daglige arbejdstid betragtes som overarbejde og vederlægges efter bestemmelserne i denne paragraf. Stk. 7 Til rejsende medarbejdere ydes der for egentlig overarbejde i kommunerne, det vil sige arbejde før eller efter den normale arbejdstid, overarbejdsbetaling, jf. stk. 10. Stk. 8 Det kan dog efter forhandling mellem kontorchefen og PF besluttes, at der i hvert enkelt tilfælde for overarbejde af samme art som under stk. 7 i stedet for overarbejdsbetaling tildeles medarbejderen et fast årligt tillæg. Stk. 9 Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for at blive afspadseret, når arbejdskraftsituationen i kontoret tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan optages forhandling mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen om behovet for afregning ved betaling. 0 Overarbejde, der er beordret og kontrollabelt og som ikke afspadseres honoreres med timeløn med tillæg af 50%. 1 Den timeløn, der ligger til grund for overarbejdsbetaling, beregnes som 1/1924 af årslønnen, jf. 4 og 6. (ekskl. eget pensionsbidrag). 18. Merarbejde Ansatte aflønnet på grundlønstrin 4 eller 5, jf. 4 er omfattet af stk

20 Kapitel 3 Øvrige vilkår Reglerne i denne paragraf finder ikke anvendelse, hvis medarbejderen efter aftale med kontorledelsen udfører opgaver, som honoreres med engangsvederlag efter 8. Stk. 3 Merarbejde opgøres kvartalsvis for ansatte aflønnet på grundlønstrin 4, jf. 4. For ansatte aflønnet på grundlønstrin 5, jf. 4 opgøres merarbejde en gang årligt. Godtgørelse for merarbejde forudsætter, at kontorchefen forinden merarbejdet iværksættes har givet sin tilslutning til, at der er tale om en nødvendig tidsmæssig overskridelse af større omfang af den normale arbejdsforpligtelse. Godtgørelsen kan derfor kun ydes på grundlag af en vurdering af den totale arbejdspræstation i tidsmæssig henseende i forhold til den totale arbejdsforpligtelse. Der kan således ikke ydes godtgørelse alene på grundlag af en bestemt arbejdsopgaves karakter og indhold. Der kan heller ikke ydes godtgørelse alene med henvisning til, at der er ydet en særlig påskønnelsesværdig indsats. Godtgørelse for merarbejde kan kun ydes for merarbejde, der er af midlertidig karakter, og reglerne forudsætter en individuel bedømmelse i hvert enkelt tilfælde. Aftalen giver ikke hjemmel til regelmæssigt at yde kompensation af ensartet størrelse. Stk. 4 Godtgørelsen kan kun ydes for tjenstligt merarbejde, som er af midlertidig karakter, og som er pålagt medarbejderen efter særlig ordre eller ifølge en godkendt tjenestefordeling eller i øvrigt på forhånd har været godkendt som en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de tjenstlige pligter, der er forbundet med stillingen. Stk. 5 Godtgørelse kan endvidere kun ydes, hvis merarbejdet har været af større omfang og har strakt sig over en periode, der normalt ikke må være mindre end 4 uger. -19-

21 Kapitel 3 Øvrige vilkår Det er en forudsætning for honorering af merarbejde efter denne aftale, at der er tale om forhåndsgodkendt merarbejde af væsentligt omfang og mindst 140 timer årligt. Stk. 6 For at godtgørelse kan ydes, skal medarbejderen til sin chef afgive en indberetning om grundlaget for merarbejdet og dettes omfang. Sådan indberetning afgives ved merarbejdets ophør, eller, hvis merarbejdet strækker sig over længere tid, mindst hvert kvartal, for medarbejdere aflønnet på grundlønstrin 4. Medarbejdere på grundlønstrin 5 opgøres en gang om året. Stk. 7 Det er kontorchefen, som fastsætter, i hvilket omfang der skal ydes godtgørelse for merarbejde til medarbejdere, som opgør merarbejdet kvartalsvis. Fastsættelsen sker på grundlag en opgørelse fra medarbejderen og efter drøftelse med denne. Stk. 8 Det er direktionen som fastsætter, i hvilket omfang der skal ydes godtgørelse for merarbejde til medarbejdere som opgør merarbejdet en gang årligt. Fastsættelsen sker efter drøftelse med medarbejderen. Stk. 9 Godtgørelsen for merarbejde kan ydes i form af tjenestefrihed af samme varighed, som det præsterede merarbejde med tillæg af 50%. 0 Sådan tjenestefrihed bør normalt være tildelt medarbejderen inden udløbet af det kvartal, der ligger umiddelbart efter det tidspunkt, da merarbejdets omfang er opgjort, jf. stk Meddelelse om tjenestefrihed gives medarbejderen med passende varsel, der normalt ikke bør være mindre end 14 dage. 2 Hvis tjenestefrihed ikke kan ydes, godtgøres merarbejdet med en -20-

22 Kapitel 3 Øvrige vilkår timesats, der beregnes som 1/1924 af årslønnen, jf. 4 og 6 ekskl. eget pensionsbidrag med tillæg af 50%. 19. Rejsetid og godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser Rejsetid ved rejser i indlandet i forbindelse med tjeneste udenfor tjenestestedet medregnes fuldt ud i arbejdstiden. Arbejdsfrit ophold uden for KL s normale arbejdstid indgår i rejsetiden, dog højst med 2 timer. Rejsetid opgøres med det normale tjenestested eller et midlertidigt arbejdssted som udgangs- og slutpunkt. Påbegyndes eller afsluttes rejsen uden for tjenestestedet (f.eks. bopæl), kan dog højst den faktisk medgående rejsetid medregnes i rejsetidsopgørelsen. Stk. 3 Rejsetid mellem kl og kl medregnes ikke som rejsetid, hvis der i forbindelse med rejsen stilles soverum til rådighed. Dog medregnes rejsetid som arbejdstid i perioden mellem kl og kl , hvis der i det pågældende tidsrum rent faktisk foretages rejse uden overnatningsmuligheder. Stk. 4 Udgifter ved tjenesterejser, herunder godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel, godtgøres i henhold til de af Ligningsrådet godkendte satser i overensstemmelse med de af KL fastsatte regler. Stk. 5 Udetillæg og afsavnsvederlag, der ydes efter de i KL til enhver tid gældende regler, kan efter lokal aftale i det enkelte kontor og med den enkelte medarbejder konverteres til faste tillæg. -21-

23 Kapitel 3 Øvrige vilkår 20. Registrering af tid ved deltagelse i kurser m.v. Der gives frihed til undervisning på Kommunomuddannelsen, Danmarks Forvaltningshøjskole Handelshøjskolens HD og Akademimerkonomuddannelsen eller anden uddannelse aftalt mellem KL og PF. Der gives frihed på eksamensdage og dagen før eksamen, på de i stk. 1 nævnte uddannelser, hvis disse dage er arbejdsdage. Stk. 3 Ved undervisning på de i stk. 1 nævnte uddannelser sidestilles en undervisningsdag på mindst 6 undervisningstimer med en hel arbejdsdag, og KL s daglige normtid registreres (det vil sige 7 timer og 24 minutter for fuldtidsbeskæftigede). Stk. 4 Kursusudgifter i forbindelse med deltagelse i de bevilgede kurser samt udgifter til billigste transportmiddel fra tjenestested til kursus og retur betales af KL. Stk. 5 Når der bevilges tjenestefrihed med løn til efteruddannelse af anden art end de i stk. 1 nævnte, registreres den medgående tid til kursusdeltagelsen plus rejsetiden, jf. 19. Der kan for den medgående tid til kursusdeltagelsen dog maksimalt registreres den daglige normtid (det vil sige 7 timer og 24 minutter for fuldtidsbeskæftigede) plus rejsetiden. Stk. 6 Ved deltagelse i interne seminarer og lignende i kontorer, afdelinger m.v. registreres den faktisk medgående arbejdstid til de arbejdsbestemte aktiviteter samt rejsetiden. Stk. 6 anvendes også ved deltagelse i KL s introkursus. -22-

24 Kapitel 3 Øvrige vilkår Stk. 7 I ganske særlige tilfælde kan direktionen beslutte, at der ved deltagelse i særlige kurser kan registreres timer udover, hvad der fremgår af stk Børns sygdom Medarbejdere har efter anmodning i det enkelte tilfælde adgang til hel eller delvis tjenestefrihed på et barns første sygedag, når følgende betingelser er opfyldt: 1. Barnet er under 18 år og har ophold hos medarbejderen 2. Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet 3. Tjenestefrihed er forenelig med forholdene på tjenestestedet. I vurderingen af om anmodning om tjenestefrihed imødekommes indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefrihed regnes ikke som sygefravær. Under tjenestefrihed efter stk. 1 har medarbejderen ret til sædvanlig løn. Stk. 3 Hvis medarbejderen misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 22. Ferie Der ydes ferie og feriegodtgørelse i overensstemmelse med "Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. Den særlige feriegodtgørelse udgør 2 %. Aftalen er optrykt som bilag A i KL s Fællesregler. -23-

25 Kapitel 3 Øvrige vilkår 23. Fravær af familiemæssige årsager (Barsel m.v.) Den kommunale aftale om fravær af familiemæssige årsager gælder, idet medarbejderen kan vælge at flytte den del af graviditetsorloven, der ligger fra uge før fødslen til efter fødslen således, at den periode, som medarbejderen har ret til løn under orlov efter fødslen, forlænges tilsvarende. Hvis en medarbejder vælger at flytte en del af graviditetsorloven til efter fødslen medfører det, at den periode, hvor medarbejderen oppebærer løn under orloven efter fødslen, forlænges tilsvarende. Imidlertid betyder det ikke, at den samlede orlov efter fødslen forlænges, idet perioden med ret til orlov uden løn tilsvarende forkortes. Den samlede orlovslængde (orlov før fødsel + orlov efter fødsel) bliver således forkortet med det antal ugers orlov der flyttes. Aftalen er optrykt som bilag B i KL s Fællesregler. 24. Diskretionspligt Medarbejdere har tavshedspligt i forbindelse med ansættelsen. Tavshedspligten ophører ikke ved medarbejderens fratræden. 25. Vidnepligt ved tjenestemandsforhør Medarbejdere har pligt til at afgive forklaring ved et tjenestemandsforhør. Forhørslederen kan forlange udtalelser afgivet på ære og samvittighed. Vidnesbyrd kan dog nægtes, når besvarelsen vil udsætte vidnet selv for tab af borgerlig agtelse eller velfærd. -24-

26 Kapitel 3 Øvrige vilkår 26. Rammeaftale om seniorpolitik Den kommunale rammeaftale om seniorpolitik gælder, dog finder kapitel 5 ikke anvendelse I KL. I stedet følges reglerne i stk Aftalen er optrykt i KL s fællesaftale som bilag E. Der ydes 3 seniordage pr. år fra og med det år medarbejderen fylder 60 år. Seniordage kan afholdes som hele eller halve dage og afvikles inden udløbet af det pågældende kalenderår. Stk. 3 Ikke afholdte seniordage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre de aftales overført til det efterfølgende kalenderår eller KL ikke har kunne imødekomme tidspunktet for seniordagenes afholdelse. Stk. 4. Retten til seniordage i et kalenderår gælder uanset på hvilket tidspunkt af året, den pågældende tiltræder. Der udbetales sædvanlig løn under fraværet. Stk. 5 Ikke afholdte seniordage udbetales ved medarbejderens fratræden efter samme regler som udbetaling af den 6. ferieuge. Aftalen er optrykt i KL s fællesaftale som bilag E. 27. Ansættelsesbrev Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) gælder. Aftalen er optrykt som bilag F i KL s fællesregler. -25-

27 Kapitel 3 Øvrige vilkår 28. Bruttotræk Der kan efter aftale mellem medarbejderen og dennes chef indgås aftale om ydelse af visse personalegoder mod, at værdien heraf trækkes i medarbejderens løn før skat. Aftaler herom kan alene indgås indenfor de rammer, som er godkendt af KL s direktion. -26-

28 Kapitel 4 Elever Kapitel 4 - Elever 29. Personafgrænsning Dette kapitel omfatter elever, der gennemfører uddannelse i henhold bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. Senest bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts Elevtid, skolepenge Uddannelsens varighed fastsættes i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil. KL betaler i elevtiden skolepenge og rekvisitter til elevernes skoleundervisning. Undervisning på handelsskolen/erhvervsskolen på mindst 6 undervisningstimer sidestilles med en hel arbejdsdag på samme måde som reglerne om undervisning på Kommunomuddannelsen, jf. 20, stk Løn Lønnen for kontorelever fastsættes i overensstemmelse med reglerne i 36 i overenskomsten mellem KL og HK/Kommunal (KL s overenskomstnr a). Kontorelever, som ikke er fyldt 25 år, aflønnes således: -27-

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 TJENESTEMANDS- OG OVERENSKOMSTANSAT PERSONALE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 TJENESTEMANDS- OG OVERENSKOMSTANSAT PERSONALE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST TJENESTEMANDS- OG OVERENSKOMSTANSAT PERSONALE I KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 -

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL

Overenskomst. Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Overenskomst Tjenestemands- og overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen pr. 1. april 2011 Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening

92.12 O.11 45/2011 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Kost & Ernæringsforbundet Dansk Tandpleje rforening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Kost & Ernæringsforbundet og Dansk Tandplejerforening KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

Læs mere

Forhandlingskartellets Hovedaftale

Forhandlingskartellets Hovedaftale handlingskartellets Hovedaftale mellem KL og Dansk Musiker bund 92.71 Side 1 Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have-og Parkingeniører Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Frederiksberg Kommunalforening

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer.

AFSKRIFT. H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Funktionærforbund vedrørende ikke-tjenestemandsansatte fotografer. ------------------- Denne hovedaftale er afsluttet mellem Amtsrådsforeningen

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet

94.21 O.11 38/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Side 1 Hovedaftale mellem KL og FMM - Fællesudvalget for musikundervisere inden for musikskoleområdet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

Mellem KL og PF-Personaleforeningen Pr. 1. april Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL

Mellem KL og PF-Personaleforeningen Pr. 1. april Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL Mellem KL og PF-Personaleforeningen Pr. 1. april 2008 Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL Overenskomst for Tjenestemands- & Overenskomstansat personale i KL Mellem KL og

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende

Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende Cirkulære om Hovedaftale mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende 2007 Cirkulære af 17. august 2007 Perst. nr. 070-07 PKAT nr. J.nr. 07-333/74-1

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

H O V E D A F T A L E

H O V E D A F T A L E 1 H O V E D A F T A L E Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2., 1112 København K. (herefter benævnt SPF) ( i det følgende benævnt

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og akademikerorganisationerne vedrørende overenskomstansatte akademikere Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: 1.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening

Overenskomst. mellem. Dansk Flygtningehjælp. Dansk Socialrådgiverforening Overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp Og Dansk Socialrådgiverforening 2014-2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Hvem er omfattet... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kapitel 1 Løn, pension og arbejdstid...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HT.60.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HT og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 1999 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS

Læs mere

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKST- NÆVN AKADEMIKERNES CENTRALOR- GANISATION A F T A L E om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. januar 2014 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet

Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet 05.61 Side 1 Aftale om behandling af retstvister om aftaler indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet KL Forhandlingsfællesskabet Indholdsfortegnelse Side 1. Sagens parter 3 2. Forhandling og mægling

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv

Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv Side 41 Protokollat 3 Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Hvem er omfattet Protokollatet omfatter personer, der

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Ansættelse 1. Som klinisk lektor kan ansættes overlæger, afdelingslæger

Læs mere

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN

HOVEDAFTALE. ok-l l BEM/ERKNINGER: $ 1. SAMARBEJDE OG ORGANISATIONSFRIHED MAS KINMESTRENES FORENING KONSTRUKTØRFORENINGEN 33.18.2 Side REGONERNES LØNNNGS- OG TAKSTNÆVN MAS KNMESTRENES FORENNG KONSTRUKTØRFORENNGEN HOVEDAFTALE mellem Regionernes LØnnings- og Takstnævn og Maskinmestrenes Forening og KonstruktØrforeni n gen.

Læs mere

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte

Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte Side 1 Hovedaftale mellem AC-organisationerne og Amtsrådsforeningen, KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune for overenskomstansatte akademikere Side 2 Indholdsfortegnelse Side Denne hovedaftale

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT

32.40.2 Side 1 AFSKRIFT Side 1 AFSKRIFT H O V E D A F T A L E mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Metalarbejderforbund, bundet for offentligt ansatte, Dansk Kommunal Arbejderforbund, eningen af Arbejdsledere i Danmark og eningen

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere