Velkommen i dagplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i dagplejen"

Transkript

1 Velkommen i dagplejen

2 Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra kl. Fredag fra kl. til kl. til kl. til kl. til kl. til kl. Opstartsmøde: kl. Din dagplejer hører til distriktet. I området.

3 Den pædagogiske dagplejekonsulent Til hvert område er tilknyttet en pæd. dagplejekonsulent, som besøger dagplejehjemmet og deltager i legestuen med jævne mellemrum. Pædagogisk dagplejekonsulent: Tlf.(arbejde): Den pæd. dagplejekonsulents arbejde Det er den pæd. dagplejekonsulents opgave at sikre, at dagplejerne udfører et kvalificeret pædagogisk arbejde i forhold til børn og forældre i overensstemmelse med dagplejens målsætning og læreplan. Den pæd. dagplejekonsulent samarbejder med: dagplejere, giver støtte/vejledning i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, forældresamarbejde og kollegasamarbejde. forældre, giver støtte/vejledning i pædagogiske spørgsmål i samarbejde med dagplejeren, medvirker ved/ansvarlig for løsning af problemer. eksterne samarbejdsparter, efter behov. Samarbejde med dagplejerne Den pæd. dagplejekonsulent skal sikre, at dagplejerne arbejder i overensstemmelse med retningslinierne i dagplejens læreplan og HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE. Samarbejde med forældrene Den pæd. dagplejekonsulent medvirker til, at forældre og dagplejer etablerer et godt samarbejde omkring barnets dagligdag. Vejledning af forældre efter behov i samarbejde med dagplejeren. Ansvarlig for løsning af problemer i tilknytning til dagplejeforløbet. Samarbejde i forbindelse med forældremøder, forældrebestyrelser med mere. Samarbejde med institutioner/skoler i lokalområdet.

4 Arbejdsopgaver i området Tilsynsbesøg i dagplejehjem, uanmeldte og aftalte besøg. Opmærksomhed på det enkelte barns udvikling og trivsel, vejledning af dagplejeren. Den pæd. dagplejekonsulent deltager i legestuen med mellemrum og er overordnet ansvarlig for det pædagogiske indhold. Samarbejde med eksterne samarbejdsparter Pladsanvisning, sundhedsplejersker, sagsbehandlere mv. efter behov. Børnehaver/skoler mv. i lokalområdet. Al andet samarbejde i forhold til distriktets aktiviteter.

5 Det pædagogiske arbejde i dagplejehjemmet Dagplejens mål Dagplejen er et led i kommunens samlede børnepolitik og har det overordnede formål at være med til at sikre børnene en tryg opvækst. Vi ønsker at skabe et trygt og udviklende miljø, hvor der lægges vægt på omsorg for det enkelte barn og barnets behov tilgodeses med udgangspunkt i den faste tilknytning til den samme person og det nære miljø. Desuden er målet at udvikle børnenes selvstændighed og grundlaget for deres personlighed, deres sociale færdigheder, sprog og motorik på de forskellige alderstrin. Arbejdet sker med udgangspunkt i dagplejens pædagogiske læreplan. Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde, der sikrer, at forældre og dagplejer samarbejder om de forhold, der har betydning for barnets trivsel i hverdagen. Dagligdagen i dagplejehjemmet Dagplejeren planlægger dagen, under hensynstagen til børnegruppen, så der er varierede tilbud og udfordringer. Vi vil give god plads til spontan og organiseret leg, hvor voksne og børn er aktive sammen, både inde og ude og gensidig inspirerer hinanden. Vi prioriterer udeleg højt, bl.a. med ture i lokalmiljøet og det at lade børnene gå på opdagelse i naturen. Der skal være åbne og frie rammer, der giver børnene mulighed for at være selvhjulpne, undersøgende og nysgerrige. I vores legestuer oplever børnene socialt samvær med en større gruppe. Langsomt udbygges kontakten til flere børn og voksne. Dette har bl.a. betydning, når barnet skal i gæstepleje. De pædagogiske principper, der er nævnt her, er alle væsentlige retningslinier for dagplejerens hverdag. Dagplejerne er ikke ens, så

6 det vil derfor være forskelligt, hvad der vægtes mest hos den enkelte dagplejer. Samarbejde i hverdagen Når du afleverer dit barn, vil dagplejeren gerne vide, om der er noget, der skal tages hensyn til, f.eks. hvordan har barnet sovet o.lign. Det er vigtigt, at dagplejeren får besked om barnets mødeog hentetider af hensyn til dagens planlægning. Er barnet ikke mødt inden kl. 9 og andet ikke er aftalt, har dagplejeren ikke pligt til at blive hjemme. Børnene må som hovedregel ikke overlades til andre. Ved dagplejerens kortere fravær, f.eks. lægebesøg, kan børnene passes i hjemmet af en anden, men kun efter aftale med forældre og kontoret. Forældrene medbringer barnevogn, dyne, evt. pude, linned og godkendt sele. Tøj og skiftetøj Børn skal have lov til at røre sig, lad dem derfor få tøj på, som kan tåle at blive snavset. Barnet skal have en taske med skiftetøj, der er tilpasset årstid og alder: Hagesmæk Undertøj Strømper Bluse/trøje Hue/vanter Overtrækstøj/regntøj Fodtøj til ude og inde Bleer m.m.

7 Barnets start i dagplejen Opstartsmøde Ved opstartsmødet i dagplejehjemmet deltager den pæd. dagplejekonsulent. Du fortæller om dit barns vaner og reaktioner og hvad der er vigtigt for at lære barnet at kende. Dagplejeren fortæller om sin hverdag med børnene og den pæd. dagplejekonsulent sikrer, at du bliver bekendt med kvaliteten i dagplejens tilbud. Du har mulighed for at ringe og aftale et forbesøg inden opstartsmødet. Barnets første dag Det letter overgangen til de nye omgivelser og skaber tryghed for barnet, hvis det starter med at være i dagpleje få timer de første dage.

8 Sygdom/ferie/fridage/kursus og gæstedagpleje Barnets sygdom Syge børn må ikke komme i dagpleje. Børn betragtes som syge, hvis deres almentilstand er påvirket, og de ikke kan deltage i en normal dag i dagplejen. Se i øvrigt folderen For syg - til dagpleje og børnehave?, som er udarbejdet af sundhedsplejen og kommunelægen. Hvis dit barn bliver sygt, skal du give besked om det til dagplejeren. Du opfordres ligeledes til at give besked, når barnet er raskt. Hvis barnet bliver sygt i løbet af dagen, kontakter dagplejeren forældrene og aftaler, om det er forsvarligt, at barnet bliver i dagplejehjemmet til normal hentetid eller om det er nødvendigt at hente barnet. Medicin gives ikke i dagplejen, dog kan dagplejeren give barnet medicin, hvis der er tale om en kronisk lidelse og medicinen er lægeordineret til barnet. Dagplejerens sygdom Hvis dagplejeren bliver syg, vil du blive kontaktet af dagplejekontoret mhp. at aftale gæstedagpleje. Dit barn bliver hos gæstedagplejeren, indtil dagplejeren er rask, eller du får anden besked. Du må bruge samme åbningstid i gæstedagplejen som hos din egen dagplejer. Dagplejerens ferie/fridage Dagplejerne holder ferie i henhold til gældende ferielov. Endvidere har de ifølge overenskomsten 7 årlige afspadseringsdage. Dagplejerne planlægger ferie/fri/afspadsering i de enkelte grupper. Dit barns ferie og dagplejerens ferie kan med fordel afpasses efter hinanden. Kan dette ikke lade sig gøre, får du tilbudt gæstedagpleje i forhold til barnets pasningsbehov.

9 Sampasningsdage Dagplejen har sampasningsdage de 3 dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, uge 29 og 30 samt perioden til I skal som forældre senest 5 uger før give besked, om I har behov for pasning i ovennævnte perioder. I forbindelse med uge 29 og 30 vil I dog blive spurgt om pasningsbehov og her vil fristen for jeres svar være senest 1. marts. Ingen forældre vil stå uden dagplejer/gæstepleje, men vi kan dog ikke garantere gæstepleje lige i nærheden. Kursus Dagplejerne deltager i kurser af kortere eller længere varighed. Forældrene orienteres så tidligt som muligt og der aftales gæstedagpleje efter behov. Planlægning af gæstedagpleje Det er en stor hjælp i planlægningen, hvis du giver besked til dagplejeren, når barnet holder en fridag eller ferie på et andet tidspunkt end dagplejeren. Når barnet skal i gæstepleje letter det starten, hvis de voksne har mødt hinanden og truffet nødvendige aftaler, inden gæsteplejen starter. Derfor opfordres du til at kontakte gæsteplejeren og aftale et besøg.

10 Praktiske oplysninger Pladsgaranti Haderslev Kommune har pladsgaranti. Pt. har dagplejen ansat dagplejere. Dagplejen modtager børn i alderen 0-3 år. Som hovedregel skal børnene modtage tilbud om børnehaveplads, når det er 2.11 år. Opskrivning kan foretages til både dagpleje og daginstitutioner samtidig. Der er mulighed for at påføre flere ønsker i prioriteret rækkefølge og prioriteringen kan ændres med bibeholdelse af opskrivningsdato. Åbningstid Dagplejeren står til rådighed i 48 timer, som fastlægges inden for dagplejens åbningstid, der er fastsat til kl Deltidspladser/fuldtidspladser Dagplejen har som udgangspunkt fuldtidspladser med en rådighedstid på 48 timer. Byrådet har godkendt, at der kan tilbydes deltidspladser på 32 timer, der fastsættes inden for dagplejerens åbningstid. Ønske om deltidsplads skal fremgå af ansøgningsskemaet, når barnet optages på venteliste, eller kan meddeles til Pladsanvisningen, hvis ønsket opstår efter barnets start i dagplejen. Betaling Betaling sker forud, der udsendes indbetalingskort. Juli er betalingsfri. Der betales for pladsen, selvom barnet holdes hjemme pga. ferie/fridag eller sygdom. Der gives søskenderabat (henvendelse til pladsanvisningen). HH dage Forældre har mulighed for at få tilbagebetalt en procentvis del af forældrebetalingen, såfremt de ikke benytter sig af gæstepleje ved dagplejerens fravær, medmindre barnet er syg, eller på forhånd har meldt ferie/fri. Der gives ikke HH-dage i dagplejernes hovedferie samt Dagplejens sampasningsdage.

11 Adresseændring Ændring af adresse og tlf. nummer, hjemme eller på arbejde, skal meddeles til dagplejekontoret. Udmeldelse Opsigelsesvarslet er 1 måned til d. 1. eller d. 15. i en måned. Hvis barnet skal i børnehave, sker udmeldelse automatisk ved accept af børnehaveplads (dog ikke til privat børnehave/puljeinstitution). Ønskes et skift fra fuldtidsplads til deltidsplads efter, at barnet er startet i dagplejen, gælder samme opsigelsesvarsel. Det er dog muligt at skifte fra deltid til fuldtid med dags varsel. Forsikring Pr er børnene ikke længere omfattet af kommunens kollektive ulykkesforsikring. Vi opfordrer forældrene til selv at tegne en ulykkesforsikring på børnene. Helbredsundersøgelse Børn som optages i kommunal dagpleje bør følge helbredsundersøgelser og vaccineres mod difteri, polio og stivkrampe. Kørselstilladelse Dagplejeren kan undertiden køre med børnene, f.eks. til legestue i yderområderne. Forældrene giver altid skriftlig tilladelse forud for kørslen. Tavshedspligt Dagplejeren og dagplejekontoret har tavshedspligt mht. oplysninger om familiens private forhold. Tavshedspligten gælder inden for legestuegruppen/distriktet. På samme måde bør du udvise hensyn vedrørende oplysninger om dagplejehjemmet/de andre børn/familier. Hensyn til dagplejerens hjem Du opfordres til at udvise hensyn til dagplejerens hjem, eksempelvis stille fodtøj, respektere områder i hjemmet som er private, at dagplejeren har fri, når hendes åbningstid er slut mv. Disse forhold

12 har betydning for et godt samarbejde mellem forældre og dagplejer. Et godt samarbejde er en forudsætning for, at børnene trives. Rygning Der må ikke ryges i dagplejehjemmet i dagplejerens åbningstid. I rum, der primært er indrettet til børnene, skal der være røgfrit hele døgnet. Husdyr Du kan få oplyst, om dagplejeren har husdyr. Dyrene indgår i dagligdagen i dagplejehjemmet under hensyntagen til børnegruppen. Forældrebestyrelse Der er en bestyrelse i hvert distrikt, som hver består af: - 5 forældre - 2 medarbejdere - dagplejelederen. Kostpolitik Formålet med kosttilbudet i dagplejen er: at give børnene en sund og varieret kost, der dækker en stor del af behovet for næringsstoffer at lære børnene glæde ved en hyggelig og rolig spisesituation at lære børnene selvhjulpethed og gode vaner i forbindelse med måltidet at lære børnene gode kostvaner, som er med til at bevare sundheden at lære børnene noget om mad. Dagens måltider. Morgenmad: det er en god ide, at børnene har spist morgenmad hjemme i familien, men hvis forældrene har behov/ønske om det, vil dagplejeren give børnene morgenmad indtil kl Mellemmåltid: brød og frugt eller grøntsag. Vand. I tidsrummet ca Middagsmad: frokost med tilbehør, varieret med varm mad når forholdene tillader det. Mælk. I tidsrummet ca

13 Mellemmåltid: som formiddag. Vand/mælk eller mælkeprodukt. I tidsrummet ca Børnene tilbydes drikke og evt. ekstra mellemmåltider efter behov. Dagplejeren giver barnet kost i det tidsrum, barnet er i dagplejen. Dog skal forældrene medbringe madvarer, som anses for at være specialkost: modermælkserstatning økologiske varer specialkost ved sygdom specielle ønsker til mærker mv. Fødselsdage, der holdes i dagplejen, fejres i henhold til dagplejens kostpolitik. Forhør dig hos din dagplejer og aftal nærmere, hvis du evt. vil medbringe noget til børnene. Samarbejde med dagplejeren om kosten. Forældrene opfordres til at interessere sig for kosten i dagplejehjemmet gennem den daglige snak og f.eks. udveksle gode ideer, læse opslag på opslagstavlen mv. I samarbejde med dagplejeren planlægges barnets start på almindelig fuldkost, ligesom der kan tages hensyn til barnets vaner i rimeligt omfang. Dagplejeren har en uddybet udgave af dagplejens kostpolitik, som beskriver den nærmere. Forældrene kan drøfte indholdet i kostpolitikken med dagplejeren. Dagplejeren vil i de fleste tilfælde kunne vejlede forældrene mht. spørgsmål om kosten. I tvivlstilfælde kan henvendelse rettes til dagplejekontoret.

14 Dagplejekontoret Dagplejen Haderslev er opdelt i tre distrikter. Nord: Leder: Karen G. Bech tlf Sekretær: Laila Lageri-Schmidt tlf Pæd. dagplejekonsulenter: Lis Holst tlf Grethe Festersen tlf Birgitte Steinicke tlf Syd: Leder: Else Marie Kyster Nielsen tlf Sekretær: Laila Lageri-Schmidt tlf Pæd. dagplejekonsulenter: Anette Magaard tlf Lone Larsen tlf I tidsrummet benyttes tlf Vest: Leder: Tove Nielsen tlf Sekretær: Linda Skov Johannsson tlf Pæd. dagplejekonsulenter: Jette Sølbek-Severin tlf Tina Skovgaard tlf Louise Sehested tlf Birgitte Fredslund Midtgaard tlf

15 Dagplejekontor Nord/Syd: Dagplejekontor Vest: Gåskærgade 26-28, bygn. C Rådhuscentret Haderslev 6500 Vojens Dagplejens hjemmeside. Kontorernes åbningstider: Telefontider: Mandag-onsdag: Mandag torsdag: Torsdag: Fredag: Fredag:

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE 1 MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING:

MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: HÅNDBOG DAGPLEJERE MÅL OG VÆRDIER ORGANISATIONSOPBYGNING: VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEV DAGPLEJENS ORGANISATIONSOPBYGNING MÅL OG VÆRDIER I HADERSLEV DAGPLEJE MÅLSÆTNING FOR ARBEJDET MED BØRNENE TAGER

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE

HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE HÅNDBOG FOR DAGPLEJERE Indhold Velkommen i Dagplejen i Haderslev... 6 Dagplejens organisationsopbygning... 7 Organisationsplan for Dagplejen Nord... 8 Organisationsplan for Dagplejen Syd... 9 Organisationsplan

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune

Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Den kommunale dagpleje i Aalborg Kommune Det vil vi Perspektivplan 2014-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. DAGPLEJEN I AALBORG KOMMUNE... 4 2.1. OM DAGPLEJEN... 4 2.2 DAGPLEJEPÆDAGOGERNE... 4

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan

Mosebo børnehave. Mosevej 13, 2680 Solrød Strand. Virksomhedsplan Mosebo børnehave Mosevej 13, 2680 Solrød Strand Virksomhedsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside.. 1 Indholdsfortegnelse.. 2 Forord... 3 Velkommen i Mosebo... 4 Personalet... 5 Målsætning for børnehaven

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder

Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Dagpleje Flerbørnsdagpleje Vuggestue Integreret institution Privat institution Privat dagpleje Privat børnepasning Børnehave Skriv mig op inden jeg bliver 4 måneder Samlet oversigt over Københavns Kommunes

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69

Personalehåndbog. 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Personalehåndbog 2012-05 Personalehåndbog Side 1 af 69 Håndbog for ansatte ved Dagplejen VORDINGBORG KOMMUNE INDLEDNING... 6 SYGEMELDING... 7 RASKMELDING... 7 LEDIGE PLADSER... 7 DAGPLEJEKONTORET... 8

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere