KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 85 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Ragnagade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv Delvist ophæver, se 85- August 99, Juni 003

2 Københavns Kommune Planorientering Lokalplan nr. 85 med tillæg nr RØNNEGADE HARALDSGADE 4594 TEGLVÆRKSGADE 8 44 BRYGGERGADE Tillæg nr RAGNAGADE OLIEMØLLEGADE LYNGBYVEJ 3C 3B 3A Lokalplan nr B 8A E 4 D HAMMERSHUSGADE H F G K 383 ALDERSROGADE C B A VIBENSHUS RUNDDEL

3 Københavns Kommune Lokalplan nr. 85 Lokalplan for området begrænset af Lyngbyvej, Hammershusgade, det sydlige skel af ejendommene matr.nr.ne 3849 og 3890 Udenbys Klædebo Kvarter, København, Teglværksgade og Ragnagade. I henhold til lov om kommuneplanlægning (lovbekendtgørelse nr. 98 af. december 989) fastsættes herved følgende bestemmelser for området.. Formål Formålet med lokalplanen er: at fastlægge området til boligformål og serviceerhverv, at muliggøre indretning af hotel ved om- og tilbygning på matr.nr. 405 Udenbys Klædebo Kvarter, København, at fastlægge bebyggelse og anvendelse således, at trafikstøjgener fra Lyngbyvej så vidt muligt undgås, at fastholde det eksisterende butikscenter som lokalt indkøbscenter, at fastlægge ny bebyggelses udformning og placering mod Teglværksgade og Ragnagade, herunder muliggøre en torvedannelse mod Ragnagade, således at karreen afrundes på en arkitektonisk forsvarlig måde.. Område Stk..Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr..7 og omfatter ejendommene matr.nr.ne 54, 55, 5, 3849, 3890, 403, 403, 405 og 4994 Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den. marts 990 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk..Lokalplanområdet opdeles i områderne I og II som vist på tegning nr Anvendelse Stk.. For område I gælder: a) Området fastlægges til boligformål, idet der dog langs Lyngbyvej kun må opføres bebyggelse til forretninger, kontorer og lignende. b) Inden for lokalplanområdet kan der desuden efter Magistratens nærmere godkendelse opføres eller indrettes bebyggelse til kollektive anlæg og institutioner - herunder vuggestuer og børnehaver - samt andre sociale eller kulturelle institutioner, der naturligt finder plads i et boligområde. c) Nyt lejlighedsbyggeri skal overvejende indrettes med familieboliger. d) Indenfor det på tegning nr..8 viste byggefelt A skal der indrettes kontorer samt publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter og lignende i overensstemmelse med det på tegning nr..7 viste principsnit. Det samlede etageareal til butiksanvendelse må ikke overstige m (excl. overdækkede torve og gangarealer). Ingen forretningsenhed må overstige 00 m etageareal, dog må der indrettes én enhed på indtil 700 m etageareal og én enhed på indtil.00 m etageareal. Stk.. For område II gælder: a) Området fastlægges til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, hotel, undervisning, håndværk, samt andre virksomheder, der efter Magistratens skøn naturligt kan indpasses i området, og som højst medfører ubetydelig forurening. b) Magistraten kan tillade, at der opføres eller indrettes bebyggelse til offentlige formål, der af Magistraten anses for forenelige med beliggenheden i heromhandlede erhvervsområder. c) Uanset pkt. a) kan Magistraten tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes enkelte boliger for indehaver, bestyrer, portner eller andre personer med lignende tilknytning til virksomheden. 4. Vejforhold Stk.. De eksisterende vejlinier mod Teglværksgade, Ragnagade, Lyngbyvej og Hammershusgade opretholdes. På ejendommen matr.nr. 5 Udenbys Klædebo Kvarter, København, opretholdes den på tegning nr..7 med punkteret linie viste vejudvidelseslinie. Stk..De på planen med priksignatur angivne arealer vil kunne nedlægges som vej (Bryggergade og Oliemøllegade). Stk. 3.For Teglværksgade fastlægges - ud for Bryggergade og Oliemøllegade - supplerende vejlinier som angivet på planen. 3

4 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk.. For område I gælder: a) Bebyggelsesprocenten ikke må overstige 30. b) Der kan efter Magistratens nærmere godkendelse opføres enkelte udhuse og lignende i én etage uden for de på tegning nr..8 viste byggefelter. c) Boligbebyggelse skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner. Stk.. For område II gælder: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Under forudsætning af bevaring af den overvejende del af den eksisterende bebyggelse, kan bebyggelsesprocenten på ejendommen matr.nr. 405 Udenbys Klædebo Kvarter, København, med henblik på opførelse og indretning af bebyggelse til hotel efter Magistratens særlige godkendelse andrage indtil 85. Stk. 3. For område I og II gælder: Bebyggelse skal opføres i de på tegning nr..8 angivne byggefelter. a) I byggefelt A skal bebyggelse opføres som sluttet bebyggelse. Bebyggelse mod Lyngbyvej skal opføres i vejlinien. Bebyggelse skal opføres efter retningslinierne vist på principsnittet på tegning nr..7. b) I byggefelt B skal bebyggelse opføres i 4 etager med udnyttet tagetage. Husdybden må ikke overstige 5 m, og bebyggelse langs Teglværksgade skal opføres i vejlinien. c) I byggefelt C kan bebyggelse opføres i højst 4 etager med udnyttet tagetage. Bebyggelse skal opføres i princippet i hele byggefeltets grænse mod nord og vest i mindst 3 etager. d) I byggefelt D kan bebyggelse opføres i højst 4 etager med udnyttet tagetage. Bebyggelse skal opføres i princippet i hele byggefeltets afgrænsning mod øst, nord og vest i mindst 3 etager. e) Bestemmelserne i stk. 3 a-d) tilsidesætter bygningslovgivningens bestemmelser om højde og afstand til naboskel. Stk..Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted uden Magistratens godkendelse. Stk. 3. Ibrugtagen af ny bebyggelse kan efter Magistratens nærmere bestemmelse betinges af etablering af eller tilslutning til et fællesantenneanlæg. Antenneanlæggets placering og udformning skal godkendes af Magistraten. 7. Foranstaltninger mod forureningsgener * ) Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter Magistratens nærmere godkendelse i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav, placeres, jfr. dog 5, stk. 3, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv og lignende må ikke overstige 35 db(a). ** ) 8. Kollektiv varmeforsyning Bebyggelse må ikke uden Magistratens tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Magistratens anvisning. 9. Ubebyggede arealer Stk.. For område I gælder: Friarealer (excl. parkerings- og tilkørselsarealer) skal være af størrelsesordenen 50 pct. af boligetagearealet og 0 pct. af erhvervsetagearealet. Opholds- og legearealer skal anlægges efter Magistratens nærmere godkendelse. Opholdsarealer kan i et vist omfang indrettes i. sals plan. Ubebyggede arealer - herunder parkeringsan-. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk.. Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal efter Magistratens skøn være samstemmende med omgivelserne og områdets karakter. Alle frie sider på bygninger skal behandles som facade og forsynes med vinduer uanset afstand til naboskel. Tage på bebyggelse med mere end etage skal udformes som sadeltage. * ) Opmærksomheden skal henledes på, at lokalplanområdet er tidligere erhvervsgrunde, hvor man har erfaring for, at forurening af undergrunden kan have fundet sted. I henhold til 9 i lov nr. 40 af 3. juni 990 om affaldsdepoter skal enhver ejer eller bruger af en ejendom, der på denne opdager et affaldsdepot eller en forurening af jorden, underrette kommunalbestyrelsen (Miljøkontrollen) herom. I henhold til samme lovs 0 skal arbejdet standses, såfremt der under et bygge- eller jordarbejde konstateres et affaldsdepot eller en forurening af jorden, og arbejdet kan først genoptages, når området frigives af Miljøministeren. Forpligtelsen til at standse et bygge- eller jordarbejde påhviler ejeren af den pågældende ejendom og den, som er ansvarlig for det pågældende arbejde. ** ) Jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/984 Trafikstøj i boligområder. 4

5 læg - skal indgå i fælles anlæg efter Magistratens bestemmelse. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen en parkeringsplads pr. 00 m etageareal. Parkeringsarealer på terræn skal ved beplantning gives en passende afskærmning mod de tilstødende opholdsarealer. Stk.. For område II gælder: a) Friarealet (excl. parkerings- og tilkørselsarealer) skal være af størrelsesordenen 0 pct. af erhvervsetagearealet. Friarealet skal anlægges efter Magistratens nærmere godkendelse, og der skal efter Magistratens nærmere bestemmelse indrettes opholdsarealer for de beskæftigede, eventuelt som tagterrasser eller lignende. b) Det på tegning nr..8 med priksignatur indrammede område skal være offentligt tilgængeligt og skal efter Magistratens nærmere godkendelse anlægges som opholdsareal. c) Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen en parkeringsplads pr. 00 m etageareal. Parkeringen kan indrettes på terræn eller i underjordiske anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Magistratens nærmere bestemmelse. d) Ubebyggede arealer - herunder parkeringsanlæg - skal indgå i fællesanlæg efter Magistratens bestemmelse. Stk. 3.Træer skal bevares i videst muligt omfang. 0. Tilladelse fra andre myndigheder Uanset foranstående må der ikke opføres bebyggelse på eller foretages ændringer i anvendelsen af ejendommen matr.nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, der er registreret som affaldsdepot, med mindre depotet frigives af Miljøministeren eller udgår af registeret over affaldsdepoter, jfr. 7 og 8 i lov nr. 40 af 3. juni 990 om affaldsdepoter.. Matrikulære forhold Efterhånden som forholdene gør det påkrævet, må der i overensstemmelse med lovgivningens regler, foretages sådanne omlægninger af ejendomsgrænser og andre foranstaltninger, som efter Magistratens skøn anses for nødvendige til gennemførelse af den fastlagte bebyggelse og en hensigtsmæssig ordning af bebyggelsesforholdene.. Eksisterende forhold Lokalplanens bestemmelser skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende bebyggelse og dennes udnyttelse, forudsat at såvel denne bebyggelse som udnyttelsen ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 3. Påtaleret Københavns Magistrat har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 4. Dispensationer Den samlede Magistrat kan indrømme sådanne dispensationer fra lokalplanens bestemmelser, som ikke vil være i strid med principperne i planen. 5. Servitutbortfald Lokalplan nr. 3, tinglyst den. september 980, ophæves. Nærværende lokalplan med indhæftede planer nr.ne.7,.8 og.7 er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den 3. januar 99 og endeligt bekendtgjort den 3. april 99. Københavns Magistrat, Overborgmesterens Afdeling, den 3. august 99. p.o.v. Per Krogh KØBENHAVNS BYRET Indført den 5/8-99 Lyst under nr. 593 H. Hvilsom /Annette Hansen Fuldmægtig 5

6

7 7

8 8

9 Københavns Kommune Tillæg nr. til lokalplan nr. 85 Lokalplantillæg for området begrænset af Ragnagade, den vestlige facade af den eksisterende bebyggelse på ejendommen matr.nr. 405 Udenbys Klædebo Kvarter, København, skel mod matr.nr ibid., og Teglværksgade. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 73 af. september 00) fastsættes følgende bestemmelser for området.. Formål Formålet med lokalplantillægget er, at ændre anvendelsen af området fra serviceerhverv til boliger og serviceerhverv, at fastlægge bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering således, at nybyggeri i området indgår på en byarkitektonisk god måde i sammenhæng med den omgivende bebyggelse, herunder at der skabes en god rumlig afgrænsning mod Ragnagade, at tilstræbe en arkitektonisk helhed i relation til områdets øvrige bebyggelse, herunder den eksisterende bygning på nabogrunden matr.nr. 405 Udenbys Klædebo Kvarter, København, der i Bydelsatlas Østerbro er vurderet med høj bevaringsværdi, at sikre de ubebyggede arealer overvejende indrettet med opholdsarealer og udformet med beplantninger, møblering m.v., herunder at arealet mod Ragnagade indgår som et overvejende offentligt tilgængeligt byrum, der bidrager til en højnelse af Ragnagade, samt at tilstræbe området opbygget efter miljørigtige principper, hvor der lægges vægt på en bymæssig tæthed med bæredygtige løsninger og et byøkologisk perspektiv, og hvor økologiske tiltag fremstår i en integreret arkitektonisk sammenhæng, som peger mod en bæredygtig by, bl.a. ved krav til friarealer, ved krav om kollektiv varmeforsyning samt muligheden for etablering af miljømæssige servicefunktioner, *). Område Lokalplantillægsområdet afgrænses som vist på vedlagte tegning nr og omfatter ejendommen matr. nr Udenbys Klædebo Kvarter, København, samt den del af ejendommen matr. nr. 405 ibid., der ligger vest for den eksisterende bebyggelse på denne ejendom, samt alle parceller, der efter den. marts 00 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 3. Anvendelse Stk.. Området fastlægges til boligformål og serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Der kan med Bygge- og Teknikudvalget tilladelse opføres og indrettes institutioner af offentlig almen karakter samt andre sociale, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger og serviceerhverv. Stk.. Mindst 40 procent og højst 75 procent af etagearealet skal anvendes til boliger. Stk. 3. Boliger skal anvendes som helårsboliger. Nyt lejlighedsbyggeri skal overvejende være familieegnede boliger med en gennemsnitlig størrelse på mindst 00 m², og ingen selvstændig bolig må være mindre end 85 m². Herudover kan indrettes plejehjemslignende ældreboliger, bofælleskaber for særligt udsatte grupper og lignende opført efter gældende lovgivning. Stk. 4. Serviceerhverv skal placeres langs Ragnagade og eventuelt i den nederste etage i den øvrige bebyggelse. *) Borgerrepræsentationen har i mødet den. marts 00 tiltrådt forslaget til Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri med de deri indeholdte minimumskrav, anbefalinger og visioner. 9

10 0 Stk. 5. Der må ikke indrettes erhverv eller institution over etager med boliger. Stk.. Der må ikke uden Miljøkontrollens godkendelse udøves virksomhed udover forureningsklasse (ubetydelig forurening med vejledende afstandskrav på 0 m til boliger og lignende). 4. Bebyggelsens omfang og placering Stk.. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50. Stk.. Bebyggelse skal opføres inden for det på tegningen med fuldt optrukket linie viste byggefelt som overvejende sluttet bebyggelse, idet der mod øst kan etableres en større åbning. Bebyggelsen skal placeres i byggefeltets ydre afgrænsning. Byggefeltet kan i begrænset omfang overskrides for så vidt angår udkragede altaner, karnapper og lignende. Bebyggelse mod Ragnagade skal opføres i mindst 4 etager og højst 5 etager inklusive tagetage. Mod byggefeltets øvrige grænser skal bebyggelsen opføres i mindst 3 etager og højst 5 etager inkl. tagetage. For bebyggelsen mod Ragnagade er den maksimale bygningshøjde 0 m, og den maksimale gesimshøjde langs byggefeltets ydre grænse er m. For den øvrige bebyggelse er den maksimale bygningshøjde 8 m, og den maksimale gesimshøjde langs byggefeltets ydre grænse er 5 m. Stk. 3. Mellem det i stk. nævnte byggefelt og den eksisterende nabobygning på ejendommen matr.nr. 405 Udenbys Klædebo Kvarter, København, kan der inden for det på lokalplantegningen med tæt skravering viste byggefelt opføres en forbindelsesbygning i højst 3 etager. Forbindelsesbygningen skal med hensyn til størrelse og udformning udføres med særlig hensyntagen til facaden på ovennævnte nabobygning, herunder skal bygningshøjden på forbindelsesbygningen være lavere end gesimshøjden på nabobygningen. Stk. 4. Bestemmelserne i stk. og 3 tilsidesætter byggelovgivningens bestemmelser om højde og afstand til skel samt til anden bebyggelse. 5. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk.. Bebyggelsen i det på tegningen med fuldt optrukket linie viste byggefelt skal fremstå med et arkitektonisk helhedspræg i en nutidig udformning. Mod Ragnagade skal facaden udformes med særlig hensyntagen til facaderne på nabobygningen på matr.nr. 405 Udenbys Klædebo Kvarter, København, herunder med hensyn til facadekomposition, proportionering m.v. Bebyggelsen skal fremstå overvejende med facader i mur (blank teglmur, puds eller lignende) i mørke farvetoner, idet facaden mod Ragnagade må fremtræde med større vertikale glaspartier, som relaterer sig til facadeskemaet på nabobygningen, matr.nr. 405 Udenbys Klædebo Kvarter, København. Den øverste etage kan udføres som en tilbagerykket etage langs byggefeltets ydre grænse eller som et penthouse, der skal placeres tilbagetrukket med mindst m fra samtlige facader. Tage kan udføres som flade tage eller med lav tagopbygning, og facader skal fremtræde som en let konstruktion, præget af større glaspartier. Den øverste etage kan tillige udføres som en sadeltagskonstruktion, der med hensyn til hældning, tagbeklædning, isætning af kviste m.v. skal harmonere med de omgivende bebyggelser. Stk.. Bebyggelsen i det på tegningen med punkteret linie viste byggefelt skal fremstå som en let, transparent bygning med glasfacader og med fladt tag. Stk. 3. Tekniske anlæg og installationer skal etableres inden for bygningsvolumenet og må ikke fremtræde som selvstændige bygningsdele. Stk. 4. Permanent fritstående gavle skal behandles som facader, der kan forlanges forsynet med vinduer og eventuelt altaner. Stk. 5. Boliger skal i videst muligt omfang forsynes med opholdsaltaner. Stk.. a) Skiltning, reklamering, opsætning af facadebelysning, markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr må ikke ske uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse og skal udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den samlede bebyggelses arkitektoniske karakter.

11 b) Facadebelysning, reklameskilte og lignende må ikke ved blænding og reflekser være til ulempe for omgivelserne. c) Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. Stk. 7. I vinduer må kun anvendes planglas. I boligbebyggelse må vinduer kun fremtræde med klart glas. I erhvervsbebyggelse kan der herudover anvendes let tonet eller svagt coated vinduesglas uden spejlende virkning. Stk. 8. Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg hvis placering og udformning skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen eller tilslutning til et godkendt fællesantenneanlæg. Stk. 9. Udvendige antenner må ikke etableres på bygninger eller i området i øvrigt. Paraboler skal i videst muligt omfang indgå i fællesanlæg og skal placeres diskret inde på tagflader med lav hældning, ved skift i bygningshøjder og lignende.. Kollektiv varmeforsyning Bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen efter Bygge- og Teknikforvaltningens anvisning er tilsluttet Københavns Energis fjernvarmeforsyning. Alternativ varmeforsyning forudsætter dispensation i henhold til varmeforsyningsloven. 7. Ledningsforhold m.v. Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring m.v. af ledninger. 8. Ubebyggede arealer Stk.. Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer) - inklusive arealer på hævet dæk over eventuelt parkeringsanlæg, jf. stk. - skal være af størrelsesordenen 0 pct. af erhvervsetagearealet plus 40 pct. af boligetagearealet og skal anlægges med opholdsarealer for beboere og brugere efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse. Stk.. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen plads pr. 00 m² etageareal. Parkeringen skal overvejende indrettes i underjordisk anlæg eller eventuelt andetsteds i kvarteret efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse. Ved parkeringskælder inden for det i 5, stk., nævnte byggefelt og under gårdarealet bag byggefeltet må overkant af kælderdæk ligge indtil, m over det omliggende terræn. Parkeringskælder i den øvrige del af området skal ligge helt under terræn. Stk. 3. a) Det på tegningen med priksignatur viste område skal anlægges som offentligt tilgængeligt opholdsareal, bortset fra eventuelt anlæg af enkelte korttidspladser samt handicapparkeringspladser på områdets østligste del. Arealet skal anlægges med en bymæssig karakter overvejende med befæstede arealer. Arealet skal med hensynet til belægninger, belysning, beplantning og møblering m.v. danne en god sammenhæng med de tilstødende gadearealer. b) Gårdarealet bag det i 5, stk., nævnte byggefelt skal indrettes som opholdsareal og må ikke indrettes med parkerings eller tilkørselsarealer. c) Øvrige ubebyggede arealer indrettes i sammenhæng med tilstødende gade- og gårdarealer, og der kan placeres enkelte korttids- og handicapparkeringspladser. d) Uanset punkt c kan der i den nedlagte del af Bryggergade indrettes op til 8 parkeringspladser uden forbehold for korttids- og handicapparkering. Stk. 4. Indretningen og udformningen af de ubebyggede arealer og parkeringsanlæg skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen og kan forlanges at skulle indgå i fællesanlæg for flere ejendomme. Stk. 5. Adgangs- og opholdsarealer skal udformes således, at de tilgodeser bevægelseshæmmedes færdsel på arealerne.

12 9. Tilladelse i henhold til anden lovgivning Stk.. Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser, hvorfor der hos Miljøkontrollen skal søges om tilladelse til at påbegynde bygge- eller anlægsarbejder på kortlagte arealer, jf. lov om forurenet jord. Stk.. Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumslovens 7 (arkæologisk kulturarv). **) 0. Delvis ophævelse af lokalplan nr. 85 Lokalplantillægget ophæver for så vidt angår de af lokalplantillægget omfattede arealer følgende bestemmelser i lokalplan nr. 85, bekendtgjort den 3. april 99:, vedrørende formål, 3, stk., vedrørende anvendelse, 5, stk. og 3, vedrørende bebyggelsens omfang og placering,, vedrørende bebyggelsens ydre fremtræden, 8, vedrørende kollektiv varmeforsyning og 9, stk., vedrørende ubebyggede arealer. Nærværende tillæg til lokalplan med indhæftede tegning nr er vedtaget af Borgerrepræsentationen i mødet den. maj 003 og endeligt bekendtgjort den 5. juni 003. Bygge- og Teknikforvaltningen, den 5. juni 003. Søren Stenz kontorchef /Finn Larsen eksp. sekr. KØBENHAVNS BYRET Indført den Lyst under 488 Hans Hvilsom **) Opmærksomheden skal henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for rigsantikvaren bør kontaktes i god tid forinden et jordarbejde påbegyndes, således at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet.

13 HARALDSGADE RAGNAGADE LYNGBYVEJ 3C 3B 3A RØNNEGADE TEGLVÆRKSGADE BRYGGERGADE OLIEMØLLEGADE 8 8K 8H 8I 8G 8F 8D L 8M B 8A 8N E 4 D 5 HAMMERSHUSGADE H F G K ALDERSROGADE TEGLVÆRKSGADE C B 459 A 4 3 3A VIBENSHUS RUNDDEL Område for lokalplan nr. 85 Område for tillæg nr. til lokalplan nr. 85 Byggefelt Byggefelt for forbindelsesbygning Offentligt tilgængeligt opholdsareal :000 Emne Tillæg nr. til lokalplan nr. 85 "Ragnagade" Ejerlav Udenbys Klædebo Kvarter, København m Mål Jour.nr. :.000 3/ Tegn.dato Tegn.nr. Februar Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V 3

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lille Rådmand. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 97 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lille Rådmand Ydre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK November

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 39 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur General Motors Ydre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 100 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kingosgade Vesterbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 178 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hamlets Gård. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 190 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hamlets Gård Ydre Nørrebro Nybyggeri m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juli 1991 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 366 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Svanevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger Maj 2003 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Rymarksvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 14 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Rymarksvej Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK December 1980 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Ehlersvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 1 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Ehlersvej Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Januar 1979

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 204 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nerikegade Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSAK NFORMATK Januar 1993 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vestvolden. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Brønshøj-Husum KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 96 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vestvolden Brønshøj-Husum Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK August 1986

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lillegade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Byfornyelse, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 112 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Lillegade Valby Byfornyelse, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 179 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. In-Wear. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. In-Wear. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 89 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet n-wear Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Juni 1986 mm mmm mm mm mm

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Pommernsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Byfornyelse. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 260 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Pommernsgade Sundbyøster Byfornyelse Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Karbenhavns Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996

KØBENHAVNS KØBENHA VNS OMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Lokalplan nr 241 Bygge- og Teknik forvaltningen Plan r & Arkitektur Jorisvej Juli 1996 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 241 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & r Arkitektur Jorisvej Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Serviceerhverv m.v. Delvist ophævet, se nr. 360 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kornblomstvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kornblomstvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyvester KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 4 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Kornblomstvej Sundbyvester Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 156 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vibevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vibevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 146 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Vibevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Marts 1990 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hovedbanegården. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hovedbanegården. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 94 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hovedbanegården Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige formål m.v. KONGSBAK NFORMATK Juli 1986

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Valby Langgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Strøggadelokalplan KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 179 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Valby Langgade Valby Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr. 218

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 109 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Forlandet Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige tekniske anlæg KONGSBAK NFORMATK Juli 1987

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Norgesminde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Norgesminde. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 52 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Norgesminde Ydre Østerbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boliger, plejehjem o.l. KONGSBAK NFORMATK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Blushøjvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Blushøjvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 131 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Blushøjvej Valby Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK September 1989 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Konfektionsbyen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Konfektionsbyen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 195 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Konfektionsbyen Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK August 1992

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 338 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Musikhuset Utterslev Mose Bispebjerg Genopførelse af Østre Kapel m.v. Offentlige formål Maj 2001 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det blå og Det gule Pakhus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 110 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Det blå og Det gule Pakhus ndre By Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1987

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hans Just. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hans Just. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 90 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Hans Just ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Marts 1986 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Thorvald Borgs Gade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vestamager

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Thorvald Borgs Gade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vestamager KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 172 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Thorvald Borgs Gade Vestamager Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1990

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Heibergs Have. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Heibergs Have. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 296 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Heibergs Have Indre Østerbro Nybyggeri m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Maj 1998 Ubenhavns Kommunes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det Kongelige Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre By.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Det Kongelige Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Indre By. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 48 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Det Kongelige Teater Indre By Ombygning Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Februar 1983 Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Damhusåen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Udbygning af renseanlæg m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Damhusåen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Valby. Udbygning af renseanlæg m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 199 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Damhusåen Valby Udbygning af renseanlæg m.v. Offentlige tekniske anlæg m.v. KONGSBAK NFORMATK August 1992

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 177 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur Københavns Havn Fastlægger anvendelsen m.v. Havneformål Delvist ophævet, se 244, 326 og 347 KONGSBAK

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Panuminstituttet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Panuminstituttet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 10 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Panuminstituttet Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum)

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) Lokalplan nr. 93 for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) September 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Olufsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 104 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Olufsvej ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK April 1987 LOKALPLAN

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Forlandet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Sundbyøster. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 109 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Forlandet Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Offentlige tekniske anlæg KONGSBAK NFORMATK Juli 1987

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

BYPLAN. Nr. 47. For området Nørre Voldgade, Fiolstræde, Krystalgade og Nørregade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 47. For området Nørre Voldgade, Fiolstræde, Krystalgade og Nørregade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 47 For området Nørre Voldgade, Fiolstræde, Krystalgade og Nørregade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 m byplaner, jfr. lovbektendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE

LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE LOKALPLAN NR. 260 med tillæg 1 POMMERNSGADE Borgerrepræsentationen har den 27. maj 2004 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 260 Pommernsgade. Lokalplantillægget er bekendtgjort den 6. juli 2004. Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Islands Brygge Station. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Islands Brygge Station. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 279 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Islands Brygge Station Vestamager Udbygning af Ørestaden Offentlige formål m.v. Delvist ophævet - Se

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR OMRÅDET: CLAUS BERGS GADE, SKULKENBORG, THOMAS B. THRIGES GADE, HANS MULES GADE, SORTEBRØDRE TORV

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR OMRÅDET: CLAUS BERGS GADE, SKULKENBORG, THOMAS B. THRIGES GADE, HANS MULES GADE, SORTEBRØDRE TORV ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR.19-201 FOR OMRÅDET: CLAUS BERGS GADE, SKULKENBORG, THOMAS B. THRIGES GADE, HANS MULES GADE, SORTEBRØDRE TORV I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E Afsnit 1 Lokalplanens formål............

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. Med tillæg 76 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Titangade Ydre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boliger, erhverv m.v. Nr. 76 delvist

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Strædet. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 226 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Strædet ndre By Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK Juni 1994 LOKALPLAN

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300

Partiel Byplan 3. For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: PB0300 Partiel Byplan 3 For dele af Havnsø og Egemarke Hovedgård Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.06.1975 3011502PB0300 BJERGSTED KOMMUNE Partiel Byplanvedtægt nr. 3, for dele af Havnsø og Egemarke

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I 121 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Bella Center Vestamager Udvidelse Erhvervsområde Delvist ophævet - Se nr. 278 KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT G TILLÆG NR, GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT G 13 TILLÆG NR, 4 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE MELLEM HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ, LOKALPLAN GL 13.4 - TILLÆG NR. HOVEDVEJEN OG DALVANGSVEJ. 4 TIL BYPLANVEDTÆGT G 13 - FOR ET OMRÅDE MELLEM INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Bilag 3. Amager Bio. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Bilag 3. Amager Bio. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 140 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Amager Bio Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v. Delvist ophævet - Se

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kløverparken. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kløverparken. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyøster KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 136 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kløverparken Sundbyøster Fastlægger anvendelsen m.v. Erhvervsområde KONGSBAK NFORMATK April 1990 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg I KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. Med tillæg 45 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Frederik V s Gade ndre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Offentlige formål og boliger

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Westend. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Westend. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 72 ygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Westend Vesterbro ebyggelsesregulerende bestemmelser oliger m.v. Delvist ophævet - Se nr. 178 og 254 KONGSAK

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Sverrigsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Sverrigsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 135 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Sverrigsgade Sundbyvester Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Januar 1990 D D D

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977

BYPLANVEDTÆGT NR. 23. Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 BYPLANVEDTÆGT NR. 23 Åkarrèen KØGE KOMMUNE 1977 KØGE KOMMUNE, PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 23. BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE MELLEM VESTERGADE, TORVET, BROGADE Og KØGE Å ( ÅKARREEN ) I medfør af byplanloven

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere