UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN"

Transkript

1 Referat møde d UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN Mødedato: 6. februar Tidspunkt: Mødenr.: 29 Kl. 18:00 21:00 incl. spisning. Sted: Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg. Deltagere: Ungdomsskolebestyrelsen, Poul A. Larsen, Mia H. Pedersen, John Lademann, Karl Top, Sten Dokkedal, Louise Boutrup Fraværende: Afbud:

2 Punkt 217. Samarbejde med Frivillige Sten Dokkedahl og Louise Boutrup Sundhedssekretariatet ( Se nedenstående bilag frivillighedspolitik) Kommunalbestyrelsen har ønsket, at klubberne bliver bedre til at samarbejde med de frivillige. Ungdomsskolebestyrelsen besluttede på sidste møde at hente yderligere oplysninger til at kvalificere beslutningen. Hvad forstår vi ved samarbejde. Hvilke forhold skal der tages højde for ( ansvars- og forsikringsspørgsmål). Derfor er Sten Dokkedahl fra fagsekretariat Sundhed indbudt til at svare på spørgsmålene: *Tager de frivillige arbejdet fra ungdomsskoleansatte? *Hvilket ansvar har Ungdomsskolen overfor børn og unge, hvis frivillige samarbejdspartnere gør noget uhensigtsmæssigt? *Hvilke forsikringsmæssige forpligtigelser har Ungdomsskolen i dette samarbejde? *Hvordan forstås frivillighedspolitikken? *Hvad er kommunalbestyrelsens holdning? *Hvilke erfaringer har man allerede i FMK? Bestyrelsen tager herefter beslutning om, på hvilket niveau Ungdomsskolen kan samarbejde med frivillige. Beslutning: Bestyrelsen er positiv overfor samarbejdet med frivillige og ønsker MEDudvalget inddraget i processen mht. at finde snitfladerne i samarbejdet. Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding fra MED-udvalget. Punkt 218. Orientering om tanker fra ungdomsskoleledernes årlige visions- og planlægningsmøde 1. Ungdomsskolen som aktør på fritidsområdet ved Poul Indsats i forhold til juniorklubber Finde personalets ressourcer, og lade dem komme flest mulige børn og unge til gode. Satse på konceptet Vilde Vulkaner festival for juniorgruppen samt Lemvig fodboldstævnet. Art of movement projekt i Faaborg årgang. Det skal munde ud i et ungdomsskoleparkourhold. Klubdelen tænkes sammen med almendelen. 2. Ungdomsskolen som undervisningssted ved John Dynamiske timepuljer hos nogle af medarbejderne i dagundervisningen. Skal vi genoverveje latinen med 1 hold om året. 3. Ungdomsskolen i den primære forebyggelse ved Karl Side 2

3 Vi er i den primære forebyggelse (1,2,3 på børnelinjen) Netværksdannelse omkring overbygningsskolerne Samarbejdsfeltet udvides. Fortsat social pejling samt analyse af elevers hash / alkoholforbrug. Arbejde mere IT-baseret. Ind på skoleintra i folkeskolerne. SSP er på Facebook. Arbejde med system, hvor unge kan spores via mobiltelefon, hvis den enkelte unge ønsker det. Juniorklubberne skal nu også tænkes ind i det forebyggende arbejde. Udvidet samarbejde med SSP-samrådet 4. Ungdomsskolen som kulturformidler ved Susanne Samarbejde med de øvrige kulturformidlere Nye måder at kulturformidle på Indsatsområder på Byrumsmusical, børnekulturdage, kunstprojekt, Art of movement Fødekædetænkning gennem andre kulturformidlere, juniorklubber og skolerne. Tanker om lærere som del af netværk, som udøvende kunstnere, coaches, vejledere Bestyrelsens kommentarer ønskes til hver overskrift Godt at se bredt på børne- ungdomskultur Tænk fællesskab Tænk bredde Punkt 219. Ny juniorklubstruktur status ved Poul Poul orienterer bl.a. om status i Broby Pengene er frigivet til indretning af lokaler. Dog er der ikke frigivet penge til Brobyklubben. Materialegården i Broby er droppet. I stedet er der nu et forslag om at lave klub på skolen. Det kan blive godt fordi: Der laves et godt stamlokale Der bliver plads til et motorværksted Vi kan bruge alle skolens gode værksteder Kommentarer Det er en god løsning at samarbejde med skolen i Broby Punkt 220. Innovation på kunstundervisningsområdet ved Susanne Der er ikke mange kunsthold tilbage i ungdomsskoleregi. Hvis vi skal holde liv i kunsten, skal der tænkes nye pædagogiske metoder. Susanne orienterer om ny pædagogisk metode. Kommentarer Udsættes til næste møde. Punkt 221. Høring vedtægt for styrelsen af skolevæsenet ved Karl og John (Se vedhæftede bilag) Side 3

4 Beslutning John og Karl uddelte forslag til høringssvar. Det er indtrykket, at Ungdomsskolens rolle ikke er beskrevet. John tilretter oplægget, som sendes til bestyrelsen til godkendelse inden høringssvaret afsendes. Punkt 222. Orientering ved alle Formanden Tilbage i kommunalbestyrelsen kultur og fritid- og arbejdsmarkedsudvalget. Har alle underskrevet referat fra sidst : Ja Ungdomsskoleinspektøren Fraværsstatistik Ser fint ud Uddannelse Susanne starter på Marster i offentlig ledelse. Souschefen Elevtal pt holdelever, 1745 cpr-elever Opsætning af IT-skærme. Vi er i gang. God kontakt til Morten i ITafdelingen. Lokaler på materialegården i Gislev. Vi regner med at opgive projektet, idet de to brugergrupper ikke matcher hinanden. Forretningsfører Budgetopfølgning 2012 Pr forbrugsprocenten er 8,60. Budgettet er noget mindre i år pga. besparelser og nedlæggelse af 10. klasse i ungdomsskoleregi. Foreløbigt regnskab 2011 Der er sparet op til Juniorklubstrukturen, flytning af heltidscenteret, udbetaling af 6. ferieuge, Byrumsmusical mm. Der regnes ikke med den samme opsparing ved udgangen af Kommunalbestyrelsesrepræsentanterne Der kommer måske andre bud på klubovergangsløsninger på klub og musikskole i Broby. Repræsentanterne for organisationer med interesse for ungdomsarbejdet Intet Medarbejderrepræsentanterne Ole orienterede om udfasningsplan for volontørprojektet, som slutter i september Volontørprojektet overtages måske af Midtfyns Gymnasium. Administrationsarbejdet bliver fremover minimalt, det vil blive lavet i Berlin. Ansøgningen skal laves af det land, der har volontørerne vi bliver ikke involveret i ansøgninger og tilskud. Keld orienterede om personaleteambuildingskursus i Heltidscenteret. Der har været meget spændende. Elevrepræsentanter Cæcilie har undersøgt interessen omkring åbningstider i Ungdomsklubben i Faaborg. Kl er ønsket i forhold til at vente på busser og færge. Poul og Susanne vil arbejde på at finde noget åbningstid om eftermiddagen. Side 4

5 Punkt 223. Evt. ved formanden Kommende møder / punkter Torsdag d. 12. april Regnskab 2011 Orientering om børnekulturdag Ungdomsskolesekretariatets rolle som base ved Mia Mandag d. 4. juni Det kommende års program Kommende mødedatoer Punkt 224. Godkendelse af mødereferat ved Formanden Beslutning: BILAG FRIVILLIGHEDSPOLITIK Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap December 2010 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag Lovmæssigt grundlag Servicelovens Faaborg-Midtfyn Kommunes definition på frivilligt socialt arbejde og socialt udsatte Frivilligt socialt arbejde Frivilligt arbejde Socialt arbejde Socialt Udsatte Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning Særlige fokusområder Faaborg-Midtfyn Kommunes organisering omkring de frivillige sociale initiativer Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Snitflader til andre politikker Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Frivillighedskoordinatoren Drifts og partnerskabsaftaler på det frivillige sociale område side Side 5

6 5.6.1 Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn, Ringe Huset Færgevej 2, 5600 Faaborg, Havnestuen, Havnegade, 5600 Faaborg Frivilligt Socialt Samråd Fordeling af midler efter Servicelovens Hvem kan bevilges tilskud efter Servicelovens Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige Høring Bilag Bilag Bilag Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område 1. Værdigrundlag Frivillighedspolitikken på det sociale område tager udgangspunkt i følgende udsagn: De frivillige: Frivillige skal forblive frivillige uden styring fra den myndighed som giver støtte. De frivillige initiativer fortjener respekt omkring deres indsats. Samarbejdet mellem de frivillige og Faaborg-Midtfyn Kommune er baseret på ligeværdighed. De frivillige skal have en let og enkel indgang til Faaborg- Midtfyn Kommunes administration. Faaborg-Midtfyn Kommune: Faaborg-Midtfyn Kommune har en klar målsætning i forhold til det frivillige sociale arbejde Faaborg-Midtfyn Kommune har en klar holdning til sit samarbejde med frivillige sociale initiativer. Faaborg-Midtfyn Kommunes tildelingskriterier efter Servicelovens 18 er klare og forståelige. Faaborg-Midtfyn Kommune prioriterer samarbejdet med frivillige sociale initiativer højt. Faaborg-Midtfyn Kommune satser på at indgå partnerskaber med frivillige sociale foreninger. Opgaven: Frivillige løser ikke de opgaver som Faaborg-Midtfyn Kommune lovmæssigt er forpligtiget til selv at løse. Side 6

7 Frivilliges sociale indsats er et supplement til den offentlige forvaltnings opgaveløsning. Den frivillige sociale indsats ses i en helhed med øvrige politikker. Ovenstående udsagn er udtryk for de værdier, som kom frem på møde mellem frivillige, politikere og embedsmænd om tilblivelsen af frivillighedspolitikken på det sociale område, den 30. august Lovmæssigt grundlag Politikken tager afsæt i Servicelovens Servicelovens 18 Servicelovens 18 pålægger kommunerne at samarbejde med - og give støtte til - frivillige sociale initiativer frivilligt socialt arbejde. Kommunerne skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Beløbet fastlægges af kommunen. Socialministeriet fastsætter retningslinier for kommunens indsendelse af redegørelser om den lokale udvikling i det frivillige sociale arbejde samt retningslinier for den centrale opfølgning. 3. Faaborg-Midtfyn Kommunes definition på frivilligt socialt arbejde og socialt udsatte. 3.1 Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for frivillig indsats, frivillig organisation og for de aktiviteter, som frivillige organisationer driver inden for det sociale område. 3.2 Frivilligt arbejde At arbejde frivilligt betyder at: Indsatsen udføres uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang. Indsatsen er som udgangspunkt ikke-lønnet. Indsatsen skal være til gavn for andre end én selv og ens familie. Indsatsen er af formel karakter, dvs. at aktiviteten skal foregå inden for rammerne af en organisation, forening, netværksgruppe eller anden form for organisering, projekt, enkeltpersoner mv. 3.3 Socialt arbejde Aktiviteter, der retter sig mod de socialt udsatte. 3.4 Socialt Udsatte Mennesker, der har behov for hjælp og støtte, Side 7

8 fordi de befinder sig i en svær livssituation, der griber ind i eller truer deres sociale funktion/liv/netværk, og som ikke selv har de fornødne ressourcer til at ændre/håndtere dette 4. Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske målsætning Gennem en styrket frivillig indsats overfor socialt vanskeligt stillede, skal borgernes trivsel forbedres. Den sociale ulighed i livsstilsbetingede sygdomme skal minimeres ved at integrere en frivillighedspolitik på det sociale område med en aktiv sundhedspolitik. En frivillighedspolitik der har det mål at skabe trivsel og herved sundere rammer for socialt udsatte grupper. Faaborg-Midtfyn Kommune vil med udgangspunkt i en frivillighedspolitik på det sociale område have forventninger til de frivillige sociale initiativer, når der gives støtte til disse efter Servicelovens Særlige fokusområder Fokus på inddragelse af unge i frivilligt socialt arbejde. Fokus på udsatte og sårbare unge. 5. Faaborg-Midtfyn Kommunes organisering omkring de frivillige sociale initiativer Faaborg-Midtfyn Kommune tilstræber en smidig og effektiv organisering som kan tilgodese behovet fra det frivillige sociale område. 5.1 Faaborg-Midtfyn Kommunes politiske organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Formulering og udvikling af frivillighedspolitikken på det sociale område med prioritering af indsatsområder og målgrupper hører under Sundhedsudvalgets ansvarsområde og således også administration af støtten til frivillige sociale initiativer. Prioritering af indsatsområder og målgrupper sker med inddragelse af de øvrige fagområder: Børne- og Unge Rådgivningen Social og Arbejdsmarked Plan og Kultur Pleje og Omsorg Hvert fagområde har en udpeget nøgleperson der samarbejde med frivillighedskoordinatoren. Frivillighedspolitikken på det sociale område godkendes endeligt i Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommunalbestyrelse og tages op 1 gang årligt med henblik på revidering af indsatsområder den samlede politik revideres hvert 4. år. Side 8

9 5.2 Snitflader til andre politikker Frivillighedspolitikken på det sociale område indgår i et samspil med sundhedspolitikken i et forsøg på at minimere den sociale ulighed i forhold til sundhed og trivsel. Frivillighedspolitikken på det sociale område indgår ligeledes i et samspil med fritidspolitikken på Folkeoplysningsområdet, hvor reglerne om tilskud til det almindelige foreningsliv reguleres (tilskud til haller etc.). Der er endvidere samspil mellem frivillighedspolitikken på det sociale område og ældrepolitikken, hvor samarbejdet med frivillige indgår som en del af den primære forebyggelse. Der er også samspil til handicappolitikken hvor samarbejdet med frivillige indgår som fokusområde. 5.3 Faaborg-Midtfyn Kommunes administrative organisering i forhold til de frivillige sociale initiativer Ansvaret for udmøntning af frivillighedspolitikken på det sociale område i den daglige drift ligger i Det Mobile Sundhedscenter under sekretariatet for Sundhed og Handicap. Det Mobile Sundhedscenter har således ansvaret for tildeling af midler efter Servicelovens 18 og vedligeholdelse og udvikling af samarbejdet med frivillige sociale initiativer (og ikke Folkeoplysningsområdet). 5.4 Frivillighedskoordinatoren Til at støtte frivillige på det sociale område og samtidig fremme samarbejdet med frivillige sociale initiativer, har Faaborg-Midtfyn Kommune i Det Mobile Sundhedscenter ansat en frivillighedskoordinator. Frivillighedskoordinatoren skal samarbejde med frivillige sociale initiativer og ældreklubber/foreninger, lette deres indgang til Faaborg-Midtfyn Kommune og støtte frivillige sociale initiativer og ældreklubber/foreninger med konkrete problemstillinger (udarbejdelse af vedtægter, ansøgninger etc.). Ved bevilling af midler efter Servicelovens 18 tilbydes ansøgeren samtidig støtte fra frivillighedskoordinatoren. Frivillighedskoordinatoren vil rådgive de enkelte foreninger i forhold til kendte problemstillinger eksempelvis om der vil være behov for indhentning af straffeattester, samtykkeerklæringer og tavshedserklæringer hos dem, der arbejder som frivillige. Frivillighedskoordinatoren indgår i et koordinerende samarbejde med fritidskonsulenten, SSP og konsulenten for sundhedsfremme, ligesom frivillighedskoordinatoren indgår som konsulent for det frivillige sociale arbejde i Det Mobile Sundhedscenter. Information om frivillighedsområdet kan hentes på kommunens hjemmeside eller Side 9

10 Skriftlige henvendelser kan ske på mailadressen 5.6 Drifts- og partnerskabsaftaler på det frivillige sociale område. Faaborg Midtfyn Kommune har indgået drifts/partnerskabsaftaler med nedenstående huse med drift: Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn i Ringe og Møde/værestedet Huset i Faaborg Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyn, Ringe Frivilligcenteret har en overordnet paraplyfunktion i forhold til at understøtte, udvikle og synliggøre den frivillige sociale indsats i Faaborg Midtfyn Kommune. Desuden indgår Frivilligcenteret i landsdækkende initiativer, der har relevans for den brede frivillige indsats i kommunen. De foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde tilbydes derfor: registrering i foreningsvejviser, opslag af frivilligjob i frivilligjobbørsen lokalt og nationalt, kursustilbud, rådgivning/konsulenthjælp, netværksdannelser på tværs, hjælp til opstart af nye projekter, lån af lokaler, og videns deling indenfor det frivillige sociale felt. Frivilligcenteret har herudover et borger rettet tilbud til mennesker, der befinder sig i svære livssituationer. Tilbuddet dækker borgere i kommunen og omfatter: anonym rådgivning, selvhjælpsgruppeforløb, angst, stress og depressionskurser Huset Færgevej 2, 5600 Faaborg, Huset er et møde/værested med bl.a.: Samvær i Go' Morgen Faaborg Aktivitetsgrupper Selvhjælpsgrupper Frivillighedsformidling Debataftener Fællesarrangementer Åben rådgivning (gratis og anonym) Havnestuen, Havnegade, 5600 Faaborg Havnestuen er et spise- og værested med mulighed for socialt samvær. 5.7 Frivilligt Socialt Samråd Frivilligt Socialt Samråd er et råd bestående af frivillige, valgt blandt de foreninger som arbejder for socialt udsatte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Rådets formål er at samle og repræsentere de foreninger der udfører frivilligt socialt arbejde, så de i fællesskab kan indgå i et ligeværdigt samarbejde med kommunen. Frivilligt Socialt Samråd er således talerør for de frivillige sociale foreninger i Faaborg-Midtfyn kommune i et samtidigt forsøg på at præge og udvikle frivillighedspolitikken på det sociale område i dialog Side 10

11 med Faaborg-Midtfyn Kommune. Frivilligt Socialt Samråd er høringsberettiget på det frivillige sociale område i Faaborg-Midtfyn Kommune. 6. Tildeling af midler efter Servicelovens 18 Faaborg-Midtfyn Kommune har nedsat en administrativ bevillingsgruppe bestående af: 1 repræsentant fra sekretariatet for Sundhed og Handicap 1 repræsentant fra sekretariatet for Pleje- og Omsorg 1 repræsentant fra sekretariatet for Børne- og Ungerådgivningen 1 repræsentant fra sekretariatet for Dagtilbud 1 repræsentant fra sekretariatet for Skole- og Undervisning 1 repræsentant fra Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesområdet Leder af Det Mobile Sundhedscenter formand for gruppen Den administrative bevillingsgruppe tiltrædes af repræsentant fra frivillighedsområdet udpeget af Frivilligt Socialt Samråd. Denne repræsentant har taleret men kan ikke afgøre ansøgninger. Formanden for bevillingsgruppen og har den endelige kompetence til at afgøre ansøgninger om midler efter Servicelovens 18. Frivillighedskoordinatoren er konsulent for bevillingsgruppen og deltager som vidensperson under behandling af ansøgningerne. Bevillingsgruppen træder sammen i marts og september til behandling af ansøgninger. Midler efter denne politik kan søges til sociale initiativer af såvel foreninger, organisationer og netværksgrupper som af enkelt personer. Afgørelser på ansøgning om midler meddeles altid skriftligt med begrundelse. Ansøgningsskema med vejledning er tilgængelig på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside og kan ligeledes rekvireres gennem Sekretariat for Sundhed og Handicap. De kan også findes på Frivilligcenter & Selvhjælp Midtfyns hjemmeside. Ansøgningsskema og vejledning vedhæftes politikken som bilag 1 og Fordeling af midler efter Servicelovens 18 De budgetlagte midler til støtte til den frivillige sociale indsats fordeles som udgangspunkt efter følgende fordelingsnøgle: 48 % til frivillighedshusene Side 11

12 16 % til ældreområdet 16 % til børn - og ungeområdet 16 % til voksenområdet 4 % til forsikring af frivillige og årligt arrangement for frivillige. Hvis der på enkelte områder ikke indgår ansøgninger svarende til de midler der er afsat til området fordeles midlerne til de øvrige områder, hvis der er ansøgninger på disse andre områder, der opfylder kriterierne for tildeling. Der er primær ansøgningsrunde i marts måned, hvor midlerne til husene samt 3/4 af de øvrige midler efter Serviceloven 18 bevilges. De resterende 1/4 af de øvrige midler fordeles i september subsidiært i et mindre omfang i perioden mellem marts og september (hasteprojekter). Tildelingslisten vil blive offentliggjort i forbindelse med godkendelsen i Sundhedsudvalget Hvem kan bevilges tilskud efter Servicelovens 18. Der kan bevilges midler til enkelt personers, netværksgruppers eller foreningers forsøg på at gøre en indsats for socialt udsatte borgere. Foreninger kan både være foreninger hvis hovedsigte er frivilligt socialt arbejde men også foreninger, som har et mere alment frivilligt sigte men ud over dette vil gøre en ekstra indsats overfor socialt udsatte indenfor deres målgruppe. Ansøgningerne vil blive prioriteret såvel i forhold til ovennævnte fordelingsnøgle men også i forhold til indsatsområder og målgrupper som Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget jf. denne politik. 7. Samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige Et godt samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige er af yderst vigtighed. Der laves klare samarbejdsaftaler med hver enkelt frivillig forening efter behov og med en klar rollefordeling og mål for samarbejdet. Samarbejdet kan have en løs struktur, men kan også være deciderede partnerskaber ud fra konkrete projekter. Faaborg-Midtfyn Kommune afholder én gang årligt i januar måned et seminar for frivillige sociale initiativer (frivillighedsaften) med det formål at drøfte og udvikle Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område og samarbejde med frivillige sociale initiativer og foreninger og klubber på ældreområdet. Foreninger og enkelt personer som har fået bevilget midler året før inviteres specielt denne aften og indbydes til at fortælle om effekten af deres arbejde på området. Samtidig inviteres borgere bredt som også har en interesse i det frivillige sociale arbejde. Side 12

13 Frivillighedsaftenen arrangeres i samarbejde med Frivilligt Socialt Samråd. Samarbejdet mellem de frivillige og Faaborg-Midtfyn Kommune vedligeholdes i øvrigt året igennem via frivillighedskoordinatoren. 8. Forsikring Faaborg-Midtfyn Kommune har hos KommuneForsikring tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for frivillige hjælpere tilknyttet offentlige institutioner, endvidere er frivillige hjælpere omfattet af Arbejdsskadesikringslovens regler (bilag 3). 9. Udviklingsmål Fra 2011 uddeles en frivillighedspris på det sociale område. Implementering af politikken for frivilligt socialt arbejde 10. Høring Planer om væsentlige ændringer i frivillighedspolitikken på det sociale område herunder de budgetmæssige forudsætninger sendes med samtidig inddragelse af de berørte udvalgsområder til høring i: Frivilligt Socialt Samråd Ældrerådet Handicaprådet Frivillighedshusene Frivillighedscenter. Endvidere er Frivilligt socialt samråd høringsberettiget ved den årlige politiske revision af indsatsområder og fokus områder. Side 13

14 Bilag 1 Faaborg-Midtfyn Kommune, Fagsekretariat for Sundhed og Handicap, Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge. Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens 18. (Ansøgningsfrist den 15. marts og 15.9.) Ansøger Forening/klub Enkeltperson Kontaktperson Forening Bank reg. nr. og konto Beløb der søges om i kroner ( 18 støtte): Til hvilket formål søges der midler? ( 18 støtte): Personkreds som skal nyde gavn af den frivillige sociale indsats ( 18 støtte): Hvad vil du/i opnå med aktiviteten ( 18 støtte)?: Hvad skal tilskuddet bruges konkret til? Budget ( 18 støtte): Periode for den påtænkte indsats efter 18: Fra den: Til den: Ansøgers underskrift: Antal bilag: Bevilling: Dato: Navn: Adresse: Telefonnummer: Afslået Bevilget beløb: Side 14

15 Behandlet i sekretariatet: Dato: Underskrift: Bilag 2 Vejledning til ansøgning om tilskud efter Servicelovens 18 Vejledning og ansøgningsskema kan løbende hentes på Faaborg- Midtfyn Kommunes hjemmeside. Hvem kan ansøge? Man kan både som enkelt person og forening søge om midler efter Servicelovens 18 Hvad kan der ansøges til? Der kan søges til aktiviteter som har et uegennyttigt socialt sigte i forhold til socialt udsatte. Hvad kan midlerne bruges til? Midlerne skal anvendes til det i ansøgningen præciserede formål som kan være administrationsomkostninger, kørselsomkostninger, lokaleleje, lønomkostninger etc. Hvornår kan der ansøges? Der kan ansøges hele året, men ansøgningerne vil som hovedregel blive behandlet i marts og september. Hvor skal ansøgningen sendes til? Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Sundhed og Handicap, Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Att.: Conny Elnegaard telefon I hvilken form skal ansøgningen udarbejdes? Der er ikke nogen formkrav til ansøgninger ud over at de skal være skriftlige. Vi ser dog gerne, at de udfærdiges på det udarbejdede ansøgningsskema gerne sendt elektronisk. Krav til regnskab? Faaborg-Midtfyn Kommune stiller krav om, at ansøgeren efterfølgende dokumenterer hvad midlerne er brugt til i form af indsendte bilag og en kort beskrivelse af, hvad midlerne er brugt til gerne med ønsket effekt. Side 15

16 Har indsatsen så gavnet? Faaborg-Midtfyn Kommune inviterer årligt de ansøgere som har fået tilskud ind til en frivilligaften for at drøfte virkningen af indsatser og drøfte udviklingsmuligheder. Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap Bilag 3 Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige hjælpere Faaborg Midtfyn Kommune sikrer de frivillige hjælpere, idet kommunen har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for frivillige hjælpere, som er registreret og hjælper med opgaver, som er aftalt med lederen af det sted, hvor de yder hjælp. Forsikringen er tegnet i KommuneForsikring. Ulykkesforsikringen er tegnet for at dække de situationer der ikke er omfattet af Arbejdsskadesikringsloven, da man som hovedregel ikke er i arbejde i arbejdsskadelovens forstand, når man optræder som frivillig hjælper. Dermed er man ikke omfattet af Arbejdsskadesikringsloven. Skader som kan anerkendes efter Arbejdskadesikringsloven, vil blive dækket af Faaborg-Midtfyn Kommune, efter Arbejdsskadesikringslovens regler. Hvornår er man omfattet af forsikringen? Man er omfattet af forsikringen når man er i arbejde som frivillig hjælper og kommer ud for et ulykkestilfælde. Hvad er et ulykkestilfælde? Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig ydre hændelse, hvorved den forsikrede pådrager sig en påviselig legemlig skade, ufrivilligt eller i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anes for forsvarlig. Side 16

17 Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Med hvilke summer dækker forsikringen? Død: kr. Varigt mén: kr. Tandskader: kr. Behandlingsudgifter: kr. Hvad kan jeg få dækket af forsikringen? Ved død kr. Ved 100% varigt mén udbetales kr. Hvis det varige mén er mindre, udbetales en forholdsmæssig del af summen. Der skal mindst være tale om 5% varigt mén for at få ret til méngodtgørelse. Tandskader Udgifter til tandbehandling som følge af ulykkestilfældet for så vidt tandbehandlingsforslag er godkendt af KommuneForsikring, og for så vidt tandbehandlingen er udført og regning er fremsendt til KommuneForsikring senest 5 år fra skadetidspunktet. Tandskadeerstatning og méngodtgørelse kan sammenlagt ikke overstige forsikringssummen for mén på kr. Dækningen for tandskade ydes kun i det omfang, udgifterne ikke kan afholdes efter lov om offentlig sygesikring eller som led i behandling på offentligt sygehus, eller hvor skadelidte ikke kan opnå erstatning fra anden forsikring eller fra anden side. Behandlingsudgifter Behandlingsudgifter, hvorved forstås dokumenterede udgifter til lægebehandling og sygehusophold på betingelse af, at udgifterne er lægeordineret. Dækning ydes kun i det omfang, udgifterne ikke kan afholdes efter lov om offentlig sygesikring eller som led i behandlingen på offentligt sygehus, eller hvor skadelidte ikke kan opnå erstatning fra anden forsikring eller fra anden side. Forsikringssum for behandlingsudgifter: kr. Baggrunden for, at det er en ulykkesforsikring og ikke en arbejdsskadeforsikring der er tegnet er, at man som hovedregel ikke er i Side 17

18 arbejde i arbejdsskadelovens forstand, når man optræder som frivillig hjælper. Dermed er man ikke omfattet af Arbejdsskadeloven. Hvad skal jeg gøre hvis der sker en skade? Ret henvendelse til Faaborg Midtfyn Kommune, Forsikringskontoret, Ulla Witt tlf Lennart Jørgensen tlf der så anmelder skaden til KommuneForsikring. Side 18

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap 25.6.2008 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr.

Notat. Evaluering af Handicappolitik. Daniella Andersen Wellejus 16.00.00-P22-9-07. Udarbejdet af: Dato: 19-04-2015. Sagsnummer.: Version nr. Notat Evaluering af Handicappolitik Udarbejdet af: Sagsnummer.: Daniella Andersen Wellejus Dato: 19-04-2015 Version nr.: 1 16.00.00-P22-9-07 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere