Kollektiv ulykkesforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollektiv ulykkesforsikring"

Transkript

1 Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Aftalen Lovgivning Dækningsperiode Geografisk område Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Erstatning ved dødsfald Erstatning ved invaliditet (varigt mén) Erstatning af behandlingsudgifter Erstatning ved tandskader Anmeldelse af skade Genoptagelse Uenighed om forsikringsspørgsmål Regulering af forsikringssum Betaling, gebyrer og afgifter Opsigelse, ophør og varsling af ændringer...8

3 1 Aftalen Forsikringsbetingelserne gælder for kollektiv ulykkesforsikring, herefter kaldet forsikringen. Forsikringen er etableret i Forsikrings- Aktieselskabet Alka, herefter kaldet Alka. Forsikringen er oprettet som en kollektiv ulykkesforsikring via en aftale mellem en forening, virksomhed eller lignende, herefter kaldet forsikringstageren og Alka. Forsikringstageren modtager en police, som indeholder overordnede bestemmelser som eksempelvis forsikringssummer og dækningsperiode. Forsikringstageren og Alka kan med fuld gyldighed over for de personer, der optages i forsikringen (kaldet forsikrede), træffe aftale om alle spørgsmål vedrørende forsikringen. 2 Lovgivning 2.1 For forsikringen gælder endvidere dansk lovgivning, hvis den ikke er fraveget i disse forsikringsbetingelser eller i aftalen Ved arbejdsløshed dækker forsikringen hele døgnet, dog med undtagelserne jf. punkterne 3.2.2, og Børneulykkesforsikring Forsikringen dækker de børn, der er nævnt i policen og dækker hele døgnet også under arbejde. Forsikringen dækker indtil policens første hovedforfaldsdag, efter barnet er fyldt 18 år. 4 Geografisk område Forsikringen dækker uden tidsbegrænsning i Norden. I resten af verden dækkes i indtil 2 år Til brug ved vurdering af om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og en eventuel erstatnings størrelse, kan Alka kræve lægeundersøgelse i Danmark hvis den forsikrede er bosiddende i udlandet. Alka betaler for den lægelige undersøgelse, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen. 3 Dækningsperiode Dækningsperioden er aftalt i aftalen. 3.1 Heltidsulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet. 3.2 Fritidsulykkesforsikring Forsikringen dækker i fritiden Fritidsulykkesforsikringen dækker derfor ikke, hvis forsikrede ved skaden er omfattet af Lov om arbejdsskadeforsikring eller anden lov, der sidestilles hermed Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke, hvis forsikrede er selvstændig erhvervsdrivende i momsregistreret virksomhed Fritidsulykkesforsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der sker under militær-, hjemmeværns- eller civilforsvarstjeneste, samt ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. 1

4 5 Forsikringen dækker 6 Forsikringen dækker ikke 5.1 Følger af ulykkestilfælde Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade Ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende. Det vil sige kortvarige bevidsthedstab, hvor hovedårsagen til besvimelsen eller ildebefindendet ikke er sygdom eller sygdomsanlæg Drukning, kulilteforgiftning samt legemsbeskadigelse som følge af insektstik, forfrysning, hedeslag eller solstik. For at opnå dækning i henhold til punkterne 5.1.1, og skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen medicinsk set er egnet til at forårsage personskaden, og om der er tidsmæssig sammenhæng mellem hændelsen og de relevante symptomers indtræden Invaliditet, der skyldes meningitis. Det er en forudsætning, at sygdommen første gang er konstateret i forsikringstiden og tidligst 30 dage efter det tidspunkt, den sygdomsramte blev omfattet af forsikringen. 5.2 Specielt for børneulykkesforsikringen Fuldstændigt tab af syn på det ene eller begge øjne som følge af sygdom Fuldstændigt tab af hørelse på et eller begge ører som følge af sygdom. Det er en forudsætning for erstatning, at barnet har fået konstateret sygdommen efter forsikringen er trådt i kraft og ikke tidligere end 3 måneder efter fødslen. 6.1 Sygdom og forudbestående helbredsgener Sygdom Ulykkestilfælde der skyldes sygdom Enhver udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom udløsningen skyldes et ulykkestilfælde. Dette gælder også, selvom det latente sygdomsanlæg ikke har været symptomgivende før ulykkestilfældet Forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende sygdom eller tilfældigt tilstødende sygdom. Dette gælder også, selvom sygdommen ikke har været symptomgivende før ulykkestilfældet En forudbestående sygdom eller lidelse kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan sygdom eller lidelse ikke havde været til stede Hvis forsikrede har modtaget godtgørelse for gener efter en tidligere ulykke, betales der i forbindelse med et nyt ulykkestilfælde ikke godtgørelse for de samme gener igen, uanset om de tidligere gener ikke længere er til stede. Dette gælder uanset, om erstatningen er udbetalt af Alka eller et andet forsikringsselskab Sygdom, der opstår på grund af smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende. 6.2 Almindelige dagligdagsbevægelser, nedslidning og overbelastning Skader som følge af almindelige dagligdagsbevægelser Skader som følge af nedslidning eller overbelastning Varige mén som følge af nedslidning eller overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykkestilfældet. 6.3 Følger efter læge- og tandlægebehandling eller anden behandling Følger efter læge-, tandlæge-, fysioterapiog kiropraktorbehandling, samt alternativ behandling eller anden form for behandling, herunder medicinbehandling. Dog dækkes følgerne, hvis behandlingen var nødvendig i forbindelse med et dækningsberettiget ulykkestilfælde. 6.4 Forgiftning Forgiftninger som følge af indtagelse af mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. 2

5 6.5 Fødsler Skader sket i forbindelse med fødsel. 6.6 Psykiske lidelser Psykiske lidelser efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for livsfare eller fare for alvorlig personskade Psykiske lidelser, der opstår på grund af mundtlig eller skriftlig chikane eller mobning Psykiske lidelser, der opstår i forbindelse med arbejde og de forhold det foregår under, når der ikke er tale om direkte livsfare, alvorlig personskade eller trussel herom Psykiske lidelser, der opstår i forbindelse med anholdelse eller ophold i detention, fængsel eller andet, der kan sidestilles hermed. 6.7 Grov uagtsomhed, forsæt, alkohol og slagsmål Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af forsikrede ved: Grov uagtsomhed Forsæt (med vilje herunder selvmordsforsøg) Selvforskyldt påvirkning af alkohol, narkotika, medicin eller andre rusmidler og giftstoffer Deltagelse i slagsmål eller håndgemæng Deltagelse i strafbare handlinger Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. Ved dødsfald vil der dog ske udbetaling, hvis forsikrede har været omfattet af forsikringen i mindst et år og der efterlades ægtefælle/registreret partner eller umyndige børn. Kun den ovenfor nævnte personkreds er omfattet af dækningen og udbetaling vil altid kun ske til disse personer, og i den nævnte rækkefølge, uanset forsikredes dispositioner i henhold til testamente eller begunstigelseserklæring. Efterlader forsikrede sig ikke ægtefælle/registreret partner, men både umyndige og myndige børn, vil en erstatningsudbetaling blive delt ligeligt mellem alle de efterladte børn. 6.8 Dødsfald af naturlig eller ukendt årsag Dødsfald, der har en naturlig årsag, eller hvor årsagen er ukendt. 6.9 Professionel sport Ulykkestilfælde, der er sket under træning, udøvelse af eller deltagelse i professionel sport, hvor løn, vederlag, kørselsgodtgørelse eller anden indkomst samlet overstiger kr. årligt Farlig sport Ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med træning uanset træningens art, udøvelse af eller deltagelse i farlig sport Farlig sport omfatter følgende sportsgrene og aktiviteter: Kamp- og selvforsvarsport af enhver art, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå på en modstander eller ting. Bjergbestigning og bjergklatring af enhver art med anvendelse af særligt udstyr. Parkour eller andre aktiviteter, der kan sidestilles hermed. Motorløb, rallies, go-cartløb, motorcrossløb samt racerbådsløb af enhver art, dog dækkes de i Danmark lovligt afholdte orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb. Faldskærmsudspring og BASE jumping af enhver art eller andre aktiviteter, der kan sidestilles hermed. Hanggliding, drageflyvning, svæveflyvning, paragliding og ultra Light flyvning af enhver art, eller andre aktiviteter, der kan sidestilles hermed. Dog vil en eventuel skade være dækket, hvis forsikrede deltager i en af de nævnte sportsgrene eller aktiviteter en enkelt gang i forbindelse med for eksempel: Firmaarrangement Polterabend Fødselsdage Ferierejse Det er en forudsætning, at aktiviteten sker under professionel instruktion og vejledning Atomkraft og krig Ulykkestilfælde der skyldes: Udløsning af atomenergi Kerneeksplosion Radioaktiv stråling Krig Krigslignende tilstande Borgerkrig Forsikringen dækker dog ulykkestilfælde som følge af pludselig opstået krig, krigslignende tilstande eller borgerkrig, i det land, hvor forsikrede opholder sig i indtil 30 dage fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning for dækning, at den forsikrede ikke rejser til et land, der befinder sig i en sådan situation, og ikke selv deltager i handlingerne. 3

6 7 Erstatning ved dødsfald Hvis det i aftalen er bestemt, at forsikringen omfatter en forsikringssum ved dødsfald, gælder følgende. 7.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, når dødsfaldet sker indenfor et år efter ulykkestilfældet 7.2 Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet og udbetalingen sker som et engangsbeløb. 7.3 Udbetaling til nærmeste pårørende Erstatningen betales til forsikredes nærmeste pårørende i henhold til reglerne i Lov om forsikringsaftaler se nedenfor medmindre andet skriftligt er meddelt Alka. Hvis der ikke er truffet anden bestemmelse om begunstigelsen, udbetales dødsfaldssummen til den forsikredes nærmeste pårørende som defineret i Lov om forsikringsaftaler 105 a. Summen udbetales til den/de personer, den forsikrede efterlader, og som er nævnt først ud fra denne rækkefølge: 1. Ægtefælle / registreret partner, hvis der ikke foreligger separation eller skilsmisse på dødsfaldstidspunktet. 2. Samlever, hvor mindst en af følgende betingelser skal være opfyldt: a) at den forsikrede og dennes samlever har registreret fælles bopæl og venter, har eller har haft barn sammen b) at den forsikrede og dennes samlever har levet sammen på en registreret fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet. 3. Livsarvinger, som er forsikredes børn, børnebørn og deres børn. 4. Efter testamente. 5. Efter arveloven, det vil sige forsikredes forældre eller disses efterkommere (søskende og søskendebørn), og derefter bedsteforældre eller disses børn Efterlades hverken arvinger i henhold til ovenstående eller i henhold til særlig begunstigelse, sker ingen udbetaling. 7.4 Modregning af invaliditetserstatning Har forsikrede fået udbetalt erstatning for invaliditet som følge af det ulykkestilfælde, der senere medfører dødsfaldet, fratrækkes beløbet i dødsfaldserstatningen. 7.5 Obduktion Ved dødsfald har Alka ret til at kræve obduktion. 8 Erstatning ved invaliditet (varigt mén). Forsikringssummen er bestemt i aftalen. 8.1 Forsikringen ved invaliditet dækker Forsikringen giver ret til erstatning i tilfælde af varige mén som følge af et ulykkestilfælde Erstatningen beregnes på grundlag af méngraden og udgør den procentdel af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte méngrad Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet og udbetales med et engangsbeløb Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet kan bestemmes. Et varigt mén kan som udgangspunkt først fastsættes, når den helbredsmæssige tilstand er varig. Det betyder, at helbredstilstanden ikke kan forventes bedret, hverken af sig selv eller ved lægebehandling. Forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved méngrader på 5 % og derover. Méngraden kan højst være 100 % For ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30 % eller derover og som rammer personer, der ikke er fyldt 65 år, betales et tillæg til ménerstatningen. Tillægget er af samme størrelse som ménerstatningen, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der gælder på tidspunktet for afgørelsen. Bliver erstatningssagen senere genoptaget, bruger Alka den samme méntabel, som blev brugt ved den første afgørelse Hvis det varige mén ikke er anført i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden af Alka. Fastsættelse af méngraden sker altid på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til forsikredes erhverv, sociale situation, andre individuelle forhold eller en eventuel nedsættelse af evnen til at opretholde den nuværende indtægt. 8.2 Udbetaling af erstatning Erstatning udbetales til den forsikrede Er den forsikrede umyndig på udbetalingstidspunktet, udbetales erstatning i overensstemmelse med reglerne i værgebekendtgørelsen om anbringelse af umyndiges midler. 4

7 9 Erstatning af behandlingsudgifter 9.1 Følgende behandlingsudgifter dækkes Rimelig og nødvendig behandling hos lægeordineret fysioterapeut eller kiropraktor, der har overenskomst med den offentlige sygesikring. Behandlingen skal have dokumenteret helbredende effekt, og udgifter til fysioterapeut eller kiropraktor betales kun, indtil den helbredsmæssige tilstand er varig eller méngraden er fastsat dog maksimalt i 12 måneder fra skadedatoen. Der dækkes med op til 2 % af den invaliditetssum, der var gældende på skadetidspunktet. Udgifterne dækkes dog ikke, hvis disse betales fra anden side for eksempel fra den offentlige sygesikring eller en arbejdsskadeforsikring Nødvendig transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted. 9.2 Følgende udgifter dækkes ikke Alle andre behandlingsudgifter end nævnt i punkt Udgifter til behandling for overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykkestilfældet Transportudgifter i forbindelse med lægebehandlinger eller andre behandlinger Udgifter til hjælpemidler, bandage, forbindinger, medicin eller andre hjælpemidler, der kan sidestilles hermed. 5

8 10 Erstatning ved tandskader 10.1 Følgende tandbehandling dækkes Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling efter ulykkestilfælde. Ved rimelige og nødvendige udgifter forstås udgifter til genopretning af tandsættet til samme status som før skaden Forsikringen dækker i samme omfang skader på proteser, når disse beskadiges i forbindelse med personskade eller ved beskadigelse, mens protesen sidder i munden. For at opnå dækning i punkt og skal behandlingen godkendes af Alka inden den påbegyndes. Akutte nødbehandlinger er dog undtaget Forsikringen dækker én endelig behandling. Det betyder, at der ikke ydes erstatning, hvis behandlingen senere skal genoptages, som følge af slid, aldersbetingede forhold, dårlig holdbarhed af den udførte behandling eller andre forhold, der kan sidestilles hermed Hvor længe dækkes tandbehandling Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet For tandskader på børn gælder dog, at de endelige følger og behandling først kan ske, når barnet er fyldt 18 år. Behandlingen skal være afsluttet, inden barnet fylder 25 år Følgende udgifter dækkes ikke Udgifter, der er dækket fra anden side, herunder den offentlige sygesikring, arbejdsskadeforsikring eller anden instans, der kan sidestilles hermed Tandskade opstået ved tygning eller spisning uanset årsagen til tandskaden Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret via forsikringen Nødvendig tandbehandling som følge af en tilstedeværende sygdom og/eller almindelige aldersforandringer i tænderne samt almindelig vedligeholdelse af tandsættet, selvom behandlingsbehovet muligvis indtræder tidligere på grund af et ulykkestilfælde Følgeudgifter efter et ulykkestilfælde såsom udgifter til medicin, bidskinner, tandbøjler, hjælpemidler, forbindinger, bandager eller andre følgeudgifter, der kan sidestilles hermed Nedsættelse af erstatningen Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens/tændernes og alle former for protesers tilstand var forringet inden ulykkestilfældet, eksempelvis som følge af: Genopbygning Rodbehandling Slid Forsømt tandsæt Dårlig mundhygiejne Carierede tænder Knoglesvind og fæstetab som følge af paradentose Sygdom i tænderne og de omgivende knogler Hvis en beskadiget tand er et led i en bro eller nabotænderne mangler eller er forringede, jævnfør punkt , kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til nødvendig behandling af en sund tand. 6

9 11 Anmeldelse af skade 12 Genoptagelse 11.1 Generelle regler ved anmeldelse af skader Et ulykkestilfælde skal anmeldes skriftligt og hurtigst muligt til Alka. Dette gælder også, selvom skaden umiddelbart efter ulykkestilfældet synes at være af et beskedent omfang Ved anmeldelse af en skade skal den forsikrede kontakte forsikringstageren, som printer en anmeldelse fra og påfører policenummer, stempel og underskrift, som dokumentation for, at forsikrede er omfattet af forsikringen på skadetidspunktet Har et ulykkestilfælde medført dødsfald, skal Alka straks have besked Ved dødsfald har Alka ret til at kræve obduktion. Hvis Alkas ønske om obduktion ikke bliver imødekommet, kan Alka afvise krav om udbetaling af dødsfaldserstatning Erstatningen opgøres, når Alka har fået de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå erstatningens størrelse Når et ulykkestilfælde anmeldes, giver Alka besked om, hvilke oplysninger der er nødvendige til behandling af erstatningssagen. Udgifter til de attester, erklæringer og undersøgelser, som Alka finder nødvendige for sagens behandling, dækkes af forsikringen Hvis forsikrede ikke giver sit samtykke eller adgang til nødvendige oplysninger, kan Alka afvise at behandle skaden eller vælge at afgøre skaden efter skøn Alka kan kræve, at forsikrede er under nødvendig lægebehandling og at den forsikrede følger lægens råd og vejledning Ved anmeldelse af en skade, gælder de almindelige bestemmelser og love om forældelse Når en sag er afsluttet, kan den genoptages på forsikredes anmodning. Dette kræver, at den helbredsmæssige tilstand har ændret sig væsentligt i forhold til de gener, der er blevet lagt til grund ved sagens afslutning, og at forværringen alene skyldes direkte følger af ulykkestilfældet. Til brug for genoptagelsen kræves der lægelig dokumentation. Denne dokumentation kan være fra egen læge, sygehus eller specialister og sendes til Alka, så snart forværringen konstateres. Udgifterne til fremskaffelse af denne lægelige dokumentation betales af forsikrede. Hvis Alka beslutter at genoptage sagen, refunderes udgifterne til den lægelige dokumentation af Alka. 13 Uenighed om forsikringsspørgsmål 13.1 Hvor klages: Hvis der er uenighed med Alka om ulykkesskaden, og en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: 13.2 Fastsættelse af méngrad i Arbejdsskadestyrelsen, Både forsikrede og Alka kan forlange, at Arbejdsskadestyrelsen fastsætter méngraden Den af parterne der ønsker spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler gebyret for forelæggelsen samt eventuelle omkostninger til lægelige udgifter, der er nødvendige for sagens videre behandling. Ændrer Arbejdsskadestyrelsen en af Alka fastsat méngrad til fordel for forsikrede, betaler Alka gebyret for forelæggelsen, samt de eventuelle lægelige udgifter Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet for Forsikring indsendes på et særligt klageskema, der fås hos: Alka Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnets fort Forsikring. Ved klager til Ankenævnet for Forsikring må forsikrede betale et mindre gebyr. Adressen til Ankenævnet for Forsikring er: Anker Heegaards Gade København V Tlf Mellem kl

10 14 Regulering af forsikringssum 14.1 Hvis det i aftalen er bestemt, at forsikringssummer indeksreguleres, sker dette på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks. Hvis det anførte nettoprisindeks bortfalder, fortsætter indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks. Indeksregulering af forsikringssummer sker på forsikringens hovedforfaldsdag. 15 Betaling, gebyrer og afgifter 15.1 Betaling Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden Senere betalinger forfalder på de anførte forfaldsdage Der skal betales inden den frist, der er anført på opkrævningen Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender Alka en rykker. I rykkeren er anført en ny betalingsfrist. Betales der ikke indenfor rykkerens betalingsfrist, ophører forsikringen og dermed forsikringens dækning Gebyrer og afgifter Alka opkræver lovbestemte gebyrer og afgifter Alka kan opkræve gebyr for: udsendelse af opkrævninger de rykkere, som Alka har sendt ved manglende betaling udsendelse af forsikringspolice opsigelse af forsikringen, før forsikringens udløb (forsikringens hovedforfald) at foretage udbetalinger Opkrævninger sendes til den adresse, forsikringstageren har oplyst til Alka. 16 Opsigelse, ophør og varsling af ændringer 16.1 Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter, indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller Alka. Forsikringen kan opsiges til et forsikringsårs udløb (forsikringens hovedforfaldsdag). Opsigelsen skal ske skriftligt og mindst 1 måned før udløbsdatoen Hvis Alka forhøjer prisen udover indeksreguleringen eller forringer betingelserne, skal dette ske med mindst 1 måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdag. I disse tilfælde kan forsikringstageren vælge at lade forsikringen udgå pr. hovedforfaldsdatoen. 8

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser UF - 01 gældende fra december 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring 3F Gruppeulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF)

Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) Fritidsulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. august 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630

Læs mere

HK Gruppeulykkesforsikring inkl. ferierejse- og hjemtransportforsikring

HK Gruppeulykkesforsikring inkl. ferierejse- og hjemtransportforsikring HK Gruppeulykkesforsikring inkl. ferierejse- og hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-8. Gældende fra 1. januar 2008 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-8 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Vilkår for Ulykkesforsikring (standard og udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 5995-1 September 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34

Læs mere

OK Børneulykkesforsikring

OK Børneulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for OK Børneulykkesforsikring Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2. Hvad dækker forsikringen... 2 3. Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4. Hvor og hvornår

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring

3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring Forsikringsdækning 3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring Ved død: Summen ved død som følge af ulykkestilfælde: Summen for efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år, arbejdende medlemmer, som er

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne Dækning fra 5 % eller 8 % mén Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) til voksne 6631-3 Maj 2016 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard)

Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Vilkår for Ulykkesforsikring (standard) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén 6631-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 2 2 Hvad dækker forsikringen... 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke... 2 4 Hvor og Hvornår dækker forsikringen... 3 5 Hvilken

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén DF20103-1 Januar 2008 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-4, nr. 41-6, januar februar 20152014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Forsikringen dækker ikke...4 3 Geografisk

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2018 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere