PwC s opdatering efteråret 2016 Energi og forsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PwC s opdatering efteråret 2016 Energi og forsyning"

Transkript

1 PwC s opdatering efteråret 2016 Energi og forsyning Revision. Skat. Rådgivning.

2 Per Timmermann Velkommen til PwC s nye opdatering inden for forsyningsområdet Kære læser Som ekstra service til vores vigtigste kunder inden for forsyningsområdet modtager du her vores nye kvartalsopdatering, som omhandler de vigtigste nyheder om regnskab, regulering, skat, afgifter moms, it og andre relevante områder. God læselyst I denne udgave kan du blandt andet læse om: 1. Regeringens forsyningsstrategi 2. Ny økonomisk regulering for elnetvirksomheder 3. Nyt om vand og spildevand 4. Nyt om fjernvarme 5. Webinar om årsregnskabsloven 6. Nyt om skat, afgifter og moms 7. Ny bekendtgørelse om it-beredskab for forsyningsselskaber ved kritisk infrastruktur 8. Persondataforordning for forsyningsselskaber 2

3 Regeringens forsyningsstrategi 1 3

4 Per Timmermann PwC s opdatering efteråret 2016 Regeringens forsyningsstrategi Principper Forsyningsstrategien indeholder fem overordnede principper: 1. Opgaver, som ikke er naturlige monopoler, konkurrenceudsættes så vidt muligt, og der skal sikres vandtætte skotter mellem monopol og konkurrenceudsatte områder det skal skabe mest mulig konkurrence til gavn for borgere og virksomheder. 3. God selskabsledelse det skal tilskynde til effektiv og transparent ledelse i forsyningsselskaberne. 4. Robust forsyningssikkerhed det skal sikre robust regulering og håndhævelse af vigtige hensyn som forsyningssikkerhed, miljø og sundhed. 2. Naturlige monopoler underlægges ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering det skal skabe de bedst mulige regulatoriske rammer for mere effektive forsyningsselskaber og lave priser. 5. Et effektivt og transparent tilsyn det skal sikre udvikling af reguleringen, effektiv administration af regulering og styrket monitorering af effekterne af reguleringen. 4

5 PwC s opdatering efteråret 2016 Regeringens forsyningsstrategi Vand og spildevand Fortsat økonomiske rammer med totex-benchmarking. Fortsat stor fokus på fusioner for at sikre effektiviseringer. Ejerskabsstruktur er under forandring der åbnes (måske) for kommercielt ejerskab samt professionelle bestyrelser. Fjernvarme Indførsel af omkostningsrammer med totex-benchmarking. Fortsat meget stor fokus på fusioner for at sikre effektiviseringer. Ejerskabsstruktur er under ændring der åbnes (måske) for kommercielt ejerskab samt professionelle bestyrelser. Eldistribution Indførsel af indtægtsrammer med WACC-forrentning af nye investeringer og totexbenchmarking Afskaffelse af forrentningsloft. Mere professionelle bestyrelser med adskillelse mellem politik og virksomhed. 5

6 PwC s opdatering efteråret 2016 Regeringens forsyningsstrategi Gasdistribution Konsolidering af selskaber. Ny regulering lignende den for eldistribution Affaldshåndtering Konkurrenceudsættes til private aktører. Mindre statslig kontrol. Ingen modregning i bloktilskud ved salg af affaldsanlæg. Tiltag på tværs af forsyningssektoren Ensretning af økonomisk regulering. Indtægtsrammer med totexbenchmarking. WACC-forrentning og udbetaling af overskud til ejere. Mere professionel bestyrelse med adskillelse mellem politik og virksomhed. Konkurrenceudsættelse af ikkemonopolaktiviteter. For mere information om regeringens forsyningsstrategi se PwC s nyhedsbrev om forsyningsstrategien her. 6

7 Ny økonomisk regulering for elnetvirksomheder 2 7

8 Merete Pilegaard Melin PwC s opdatering efteråret 2016 Ny økonomisk regulering af elnetvirksomhederne Politisk aftale om ny regulering af elnetvirksomhederne er indgået den 4.. Rammerne for, hvordan effektiviseringsmålet på op til 600 mio. kr.* i 2020 indhentes, er dermed fastsat. Følgende elementer indgår i den politiske aftale: 1. Indtægtsrammen skal bestå af en omkostningsramme og en forrentningsramme. Netvirksomheder kan få dækket omkostninger til en effektiv drift og til nødvendige investeringer. 2. Omkostningsrammen fastsættes på grundlag af de reelle udgifter, som netvirksomheden har haft i den forudgående reguleringsperiode. 3. Flerårig reguleringsperiode hvor der kun foretages mindre justeringer. Efter hver reguleringsperiode justeres indtægtsrammen i forhold til de reelle udgifter i løbet af den seneste reguleringsperiode. 4. Markedsbaseret afkast fastsat som en WACC. 5. Ved utilstrækkelig kvalitet i levering af el vil den økonomiske sanktion stige, hvis det konstateres gentagne gange. 6. Benchmarking ved en ny benchmarkingmodel som fastsætter de individuelle effektiviseringskrav. Hertil pålægges alle netvirksomheder også et generelt effektiviseringskrav. 7. Større incitament til at investere i effektiv ny teknologi, uden unødige risici for netvirksomhederne og forbrugerne. * Effektiviseringsmål på op til 600 mio. kr. målt i forhold til

9 Nyt om vand og spildevand 3 9

10 Michael Kruse Bak PwC s opdatering efteråret 2016 Ny ændring til bekendtgørelse om økonomiske rammer for vand- og spildevandsselskaber Den 12. oktober 2016 trådte en række ændringer til bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber i kraft. Ændringerne omfatter bl.a. følgende: Tilbagebetaling af vejbidrag ( 11, stk. 9). Ændringen sikrer, at den økonomiske ramme kan øges med et tillæg til vandselskabets tilbagebetaling af vejbidrag i perioden inklusive renteomkostninger. Planlagte anlægsarbejder ( 16, stk. 5-7). Denne ændring sikrer, at den økonomiske ramme kan øges med et tillæg til anlægsarbejder, der er planlagt eller igangsat inden den 1. marts 2016, såfremt disse er afsluttet og ibrugtaget senest den 31. december Bemærk, at anvendelse af denne mulighed bl.a. kræver indberetning til Forsyningssekretariatet senest den 15. december Genanbringelse ved salg af fast ejendom og større aktiver ( 23, stk. 3). Ændringen giver vandselskaberne mulighed for at genanbringe indtægter fra salg af fast ejendom og større aktiver i tilsvarende aktiver. Tillæg ved vandindvindingstilladelse før 1. marts 2016 ( 27, stk. 8). Ændringen giver mulighed for, at den økonomiske ramme kan øges med et tillæg til vandselskabers nødvendige udgifter til kildepladser, boringer, råvandsledninger og vandværker som følge af vandindvindinger. Det er en betingelse, at der skal være ansøgt om vandindvindingstilladelse inden den 1. marts Hjælp til konkurstruede vandselskaber ( 28). Ændringen gør det muligt for vandselskaber at få en skønsmæssig forhøjelse af den økonomiske ramme i et eller to år inden for en 4-årig periode for at dække driftsunderskud. Forhøjelsen skal tilbagebetales inden for den 4-årige periode. 10

11 Nyt om fjernvarme 4 11

12 Merete Pilegaard Melin PwC s opdatering efteråret 2016 Regulering af fjernvarmesektoren Aftale om regulering af fjernvarmesektoren: Parterne er enige om, at formålet med en mere moderne incitamentbaseret regulering af fjernvarmesektoren er at skabe tilskyndelse til at gennemføre effektiviseringer i fjernvarmesektoren på 0,5 mia. kr. i Den nye regulering hviler dermed på en vision om at opnå en effektiv, grøn fjernvarmesektor med en høj forsyningssikkerhed. Centrale principper Omkostningsrammer Benchmarking Standardiserede omkostninger Forrentning & konsolidering Grøn omstilling, forsyningssikkerhed og teknologiudvikling 12

13 PwC s opdatering efteråret 2016 Omkostningsrammer Økonomisk ramme, som selskabets årlige totale omkostninger skal afholdes inden for. Rammen korrigeres årligt for effektiviseringskrav, markedsændringer og prisudvikling. Omkostningsrammen fastsættes for hvert selskab for at understøtte en effektivisering på 0,5 mia. kr. i I princippet fastfryses omkostningerne inden for rammerne med korrektioner for effektiviseringskrav, markedsændringer og prisudvikling. Det må nok forventes, at rammerne vil blive lavere år for år. Omkostningsrammen fastsættes som et gennemsnit af de historiske totalomkostninger i Det kan give flere udfordringer at fastsætte omkostningsrammen for 2019 korrekt, da et selskabs totale omkostninger kan have ændret sig væsentligt i opadgående eller nedadgående retning i den periode. Vær opmærksom på, om der er sket ændringer, som har haft betydning for totalomkostningerne siden Gør i så fald opmærksom på ændringerne i totalomkostningerne til Energitilsynet. Kontrol for overholdelse af omkostningsrammen foretages af Energitilsynet hvert år. Hvis omkostningsrammen ikke overholdes et år, vil den efterfølgende omkostningsramme blive reduceret tilsvarende. Undtagelser Bagatelgrænse på 50 TJ leveret fjernvarme. Selskaber under 50 TJ er ikke omfattet reguleringen. For selskaber, som hovedsageligt eller kun ejer distributionsnet, kan der fastsættes en højere bagatelgrænse, hvis de administrative byrder overstiger det samlede effektiviseringspotentiale. Industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme til fjernvarme, er ikke omfattet. Selskaber, der leverer biogas eller andre brændbare gasarter til fjernvarme eller individuel opvarmning af bygninger, er ikke omfattet af aftalen. 13

14 PwC s opdatering efteråret 2016 Benchmarking Sammenligning af selskabernes økonomiske performance. Beregning af individuelle effektiviseringspotentialer og krav til de mindst effektive selskaber. Generelle effektiviseringskrav til alle selskaber. Energitilsynet udvikler en benchmarkingmodel, som kan sammenligne selskabernes årlige økonomiske performance. Benchmarking af totalomkostninger medfører, at selskaberne både kan/skal effektivisere på driftsomkostninger og anlægsomkostninger. Undtagelser Produktionsenheder på centrale kraftværkspladser modtager kun et generelt effektiviseringskrav på i alt 115 mio. kr. i Selskaber, der ejer centrale værker, fordeler i samarbejde med Dansk Energi selv effektiviseringskravet på de enkelte centrale værker. Det er muligt alene at effektivisere på en omkostningsbase ekskl. brændsler, hvis det ikke er for at omgå effektiviseringskrav. Transmissions- og distributionsselskaber over den fastsatte bagatelgrænse på 50 TJ kan efter en konkret vurdering pålægges generelle effektiviseringskrav i stedet for individuelle effektiviseringskrav. 14

15 PwC s opdatering efteråret 2016 Standardiserede omkostninger Standardisering af omkostninger, afskrivninger, forrentning, omkostningsfordeling og regnskabsår. Data skal opgøres ens på tværs af forskellige selskaber og varmeproduktionsenheder Krav om standardisering af omkostninger, afskrivninger, forrentning, omkostningsfordeling og regnskabsår. Standardisering skal sikre, at det bliver muligt at fastsætte omkostningsrammer og estimere en benchmarkingmodel, som er troværdig. Standardisering af omkostninger mv. er en central og vigtig del af implementeringen af reguleringen. Det er vigtigt, at alle selskaber er enige om definitionerne ved standardisering af omkostninger, afskrivninger, forrentning, omkostningsfordeling og regnskabsår. Hvis der er tvivl, om definitionerne, kan det medføre manglende tillid til sammenligning af omkostningsrammer og benchmarking i reguleringen. Standardisering er vigtig for kvaliteten af benchmarkingen. Hvis selskaber opgør data på to forskellige måder, medfører det en forringelse af benchmarkingen, og enkelte selskaber kan risikere at få fastsat for høje effektiviseringskrav. 15

16 PwC s opdatering efteråret 2016 Forrentning & konsolidering Forrentningregler justeres, så selskaberne har klare rammer for nye investeringsbeslutninger, der skaber incitament til at investere og effektivisere inden for omkostningsrammerne. Introduktion af supplerende incitamenter til at konsolidere. De gældende regler fastlægger, at der kun må indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital. Det har betydet, at Energitilsynet har været nødsaget til at foretage et stort skøn for hvert enkelt selskab i forhold til, hvad en rimelig forrentning er. De nye regler for forrentning skal derfor definere klare og entydige rammer for, hvordan forrentning af indskudskapital forrentes. Fjernvarmesektoren består af mange små decentrale fjernevarmeselskaber, som forsyner mindre områder. I forbindelse med reguleringen ønskes mere fokus på mulige fusioner og samarbejder, som kan medføre lavere omkostninger for forbrugerne. Selskaber, som indleder forundersøgelser om fusioner og samarbejder, vil få indregnet omkostningerne hertil i omkostningsrammen 1:1. Det betyder, at disse omkostninger er undtaget effektiviseringskrav. I vandsektoren er der gode erfaringer med fusioner og samarbejder mellem selskaber, hvilket har skabt store synergier og besparelser. 16

17 PwC s opdatering efteråret 2016 Grøn omstilling, forsyningssikkerhed og teknologiudvikling Reguleringen udformes under hensyntagen til den grønne omstilling og forsyningssikkerheden. Reguleringen skal understøtte en innovativ og intelligent efterspørgsel efter nye og bedre fjernvarmeteknologier. Ifølge aftalen om regulering af fjernvarmesektoren skal der fortsat være stor fokus på grøn omstilling, forsyningssikkerhed og teknologiudvikling i fjernvarmesektoren. Det skal dog fremadrette ske ved at balancere økonomisk effektivitet med omkostningsrammer og benchmarking i forhold til grøn omstilling. Fjernvarmesektoren i Danmark er allerede langt fremme i forhold til grøn omstilling, forsyningssikkerhed og teknologiudvikling. Hvis det kan fremvises, at sektoren er økonomisk effektiv, udgør danske fjernvarmeteknologier derfor et stort eksportpotentiale for danske virksomheder. Der ønskes derfor større fokus på denne del. 17

18 Webinar om årsregnskabsloven 5 18

19 Michael Kruse Bak PwC s opdatering efteråret 2016 Gratis webinar om årsregnskabsloven Bliv opdateret om ændringerne til årsregnskabsloven på PwC s 1½-times webinar På webinaret bliver du opdateret om, hvad ændringerne kan betyde for din fremtidige regnskabsaflæggelse, og dermed virksomhedens kommunikation med interessenterne, fx aktionærkredsen, pengeinstitutter, kunder og leverandører. Du vil bl.a. høre om ændring af størrelsesgrænser, immaterielle og materielle anlægsaktiver, investeringsvirksomheder, nye og ophævede noteoplysninger samt lempeligere overgangsregler præsenteret ud fra praktiske erfaringer. Webinaret afholdes onsdag den 30. kl. 09:00-10:30 med Kim Tang Lassen og Sahra Albrecht som faglige eksperter. Læs mere om webinaret og tilmeld dig på: 19

20 Nyt om skat, afgifter og moms 6 20

21 Tobias Steinø PwC s opdatering efteråret 2016 Skat: Nye regler om bevarelse af skattefrihed ved mindre elproduktion En lovændring vedtaget i juni 2016 medfører, at skattefrie gas-, vandog fjernvarmeværker m.fl. kan opsætte mindre elproducerende anlæg, fx solceller, uden at de skattefritagne indtægter bliver skattepligtige. Er du omfattet af de nye regler? Reglerne gælder for foreninger, havne, gas- og fjernvarmeværker samt vandforsyningsselskaber mv., der driver elproducerende anlæg med en samlet kapacitet på 25 kw eller derunder. For vandforsyningsselskaber gælder der dog ingen kapacitetsgrænse. Det har ingen betydning, om energianlægget anvender vedvarende energi (solcelle- og vindmølleanlæg) eller fx fossile brændstoffer. Samtidig er det fastslået, at man ikke er skattepligtig af elproduktion, som man selv forbruger. Indtægter ved salg af elektricitet til elnettet vil i lighed med gældende regler fortsat være skattepligtige. Hvornår gælder de nye regler? De nye regler er trådt i kraft pr. 1. juli 2016 og har virkning fra 1. januar Selskaber og foreninger kan dog vælge at anvende reglerne allerede for indkomståret Reglerne tager dermed ikke højde for foreninger, selskaber mv., som er omfattet af problemstillingen i indkomstårene 2013, 2014 og Reglerne medfører tillige, at der ikke sker ophørsbeskatning af de aktiver og passiver, der overgår til skattefrihed. 21

22 PwC s opdatering efteråret 2016 Skat: Godt nyt for fjernvarmeværker med proceskunder og indkøb af varme En ny skatterådsafgørelse fra 25. oktober 2016 lemper praksis for distribution af fjernvarme til procesformål. Samtidig fastslår afgørelsen, at det under visse betingelser er muligt at være omfattet af skattefritagelsen for fjernvarmeværker, selvom man altovervejende distribuerer indkøbt varme i stedet for at producere varme på eget anlæg. PwC førte sagen. Rækkevidden af fjernvarmeværkers skattefritagelse ved distribution af indkøbt varme Skatterådet afgjorde i 2009, at det er en betingelse for at opnå skattefrihed som fjernvarmeværk, at man selv producerer varme og ikke blot distribuerer varme, som man indkøber fra andre producenter. Det har siden været uklart, om der er en nedre grænse for, hvor stor en andel af varmen man skal producere selv for at blive omfattet af skattefritagelsen. Skatterådet har nu tilladt skattefritagelse for et fjernvarmeværk, der producerede under 2 % af den varme, der blev distribueret, og altså indkøbte over 98 % af varmen. Værket rådede over et betydeligt produktionsapparat, hvor halvdelen af effekten var til stede, men anlægget var kun sjældent i brug og fungerede alene som spids- og reservelastkapacitet. Afgørelsen viser, at såfremt man har et reelt spids- og reservelastsystem med en vis kapacitet, er den nedre grænse for den faktisk egenproducerede varme meget lav. Lempelse af praksis for levering af varme til proceskunder Ved en afgørelse offentliggjort i januar 2015 statuerede Skatterådet, at levering af varme til procesformål medfører bortfald af skattefritagelsen. Det har potentielt udgjort et stort problem for fjernvarmeværker, idet formentlig næsten alle fjernvarmeværker har kunder, der bruger varmen til procesformål. Samtidig er det ofte ikke muligt for værket at vide, hvad kunderne bruger varmen til. Den nye afgørelse lemper denne praksis, så skattefritagelsen opretholdes også ved fjernvarmeforsyning til procesformål, blot denne forsyning sker inden for rammerne af hvile-i-sig-selv-princippet. Adgangen til at levere procesvarme inden for prisreguleringen er lempet i juni Efter lempelsen må op til halvdelen af fjernvarmen gå til procesformål, uden at skattefritagelsen fortabes. 22

23 Michael Troelsgaard PwC s opdatering efteråret 2016 Afgifter: Udnyttelse af industriel overskudsvarme i fjernvarmenettet PwC har netop fået medhold i en principiel sag ved Skatterådet, som (næsten) helt fjerner én af barriererne for udnyttelse af industriel overskudsvarme i varmepumper. SKAT har de senere år været af den fejlagtige opfattelse, at der skulle betales overskudsvarmeafgift af alle investeringer, som varmeværket foretog. Det vil sige investeringer, som varmeværket foretager i transmissionsledninger og varmepumper mv. for at kunne sende varmen på det kollektive net. SKAT mente, at overskudsvarmeafgiften skulle betales af investeringerne, hvis virksomheden ikke ville have betaling for overskudsvarmen. Skatterådet har nu i en principiel sag afgjort, at der ikke skal betales afgift af værkets investeringer. Investeringerne i sagen anses ikke for et afgiftspligtigt anlæg til varmegenvinding. Afgørelsen er som nævnt principiel og kan have betydning for flere andre projekter, hvor man ønsker at udnytte industriel overskudsvarme. 23

24 PwC s opdatering efteråret 2016 Afgifter: Ændring af kraftvarmefordel, E- eller V-formel PwC har netop fået medhold i en principiel sag ved Landsskatteretten. Afgørelsen kan have betydning for flere kraftvarmeværkers beregning og godtgørelse af afgifter på brændsler, der er medgået til elproduktion. Kraftvarmeværker kan fordele brændslet mellem el- og varmeproduktionen efter to metoder, enten efter den såkaldte E-formel eller efter V-formel. Den optimale formel er afhængig af den faktiske fordeling og virkningsgrad mellem el- og varmeproduktionen. SKAT har gennem mange år haft fast praksis og opfattelse af, at valget mellem den ene eller anden formel skal foretages for ét år af gangen, og forud for det år, hvor formlen ønskes anvendt. SKAT begrunder det blandt andet med følgende formulering i loven: "Den metode, som virksomheden vælger, skal benyttes i hele kalenderåret". SKAT har ind til nu ikke tilladt, at der efterfølgende ved årets udgang kunne foretages omvalg og en ny beregning. Selvom om den faktiske el- og varmeproduktion viste, at den anden beregningsmetode ville være mere optimal. SKAT har tolket ovenstående formulering for restriktivt. Landsskatterettens afgørelse viser, at kraftvarmeværker har mulighed for efterfølgende at foretage en ny beregning og regulering af afgifterne, når de faktiske produktionsforhold for året kendes. Afgørelsen er som nævnt principiel og kan have betydning for kraftvarmeværkers eventuelle omvalg mellem E- formlen og V-formlen. 24

25 Ny bekendtgørelse om it-beredskab for forsyningsselskaber ved kritisk infrastruktur 7 25

26 Ulrik Jacobsen PwC s opdatering efteråret 2016 Krav om implementering af it-beredskab for forsyningskritiske it-systemer Bekendtgørelsen fastsætter regler for sikring af itsystemer, der er kritiske for produktion eller forsyning af elektricitet eller naturgas. Disse forsyningskritiske itsystemer skal sikres eller dubleres, således at forsyningen kan opretholdes og videreføres under ekstraordinære situationer, hvor itsystemernes drift trues. Er du omfattet af de nye regler? Reglerne gælder for bevillingspligtige virksomheder jf. elforsyningslovens 10 og 19 samt for bevillingspligtige virksomheder jf. lov om naturgasforsyning 10. Energinet.dk og deres helejet datterselskaber er ligeledes omfattet af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gælder derfor for virksomheder, der grundet kommercielle kontrakter har kontrol med fysisk infrastruktur, der forsyner, lagrer eller producerer el eller naturgas. Omfattede virksomheder skal foretage de fornødne foranstaltninger for at sikre videreførelsen af el- og naturgasforsyningen i tilfælde af beredskabshændelser forårsaget af nedbrud eller angreb på forsyningskritiske it-systemer. Alle virksomheder er ansvarlige for egen it-sikkerhed, og skal tilsikre, at virksomheden kan omsætte informationer om it-sikkerhedstrusler og konkrete it-varsler til at iværksætte de nødvendige tiltag i egen organisation. Hvornår gælder de nye regler? Virksomheder skal udarbejde en vurdering af relevante risici og sårbarheder, der kan påvirke virksomhedens forsyningskritiske it-systemer inden 1. maj

27 PwC s opdatering efteråret 2016 It-beredskabsplanlægning skal opfylde en række klare krav It-beredskabsplaner skal angive, hvordan virksomheden planlægger at håndtere en itberedskabssituation. Formålet hermed er at sikre, at situationen normaliseres hurtigst muligt, og herved reducere konsekvenserne af hændelsen. It-beredskabsplanerne skal som minimum indeholde: 1. En identificering af forsyningskritiske it-systemer og afhængighed af andre systemer. 2. Forebyggende foranstaltninger til at imødegå utilsigtet it-hændelse, herunder muligheder for segmentering af it-infrastruktur og alternative driftsformer. Hvis virksomheden anvender fjernadgang. 3. Intern ansvars- og rollefordeling under krisestyring. 4. Intern ansvarsplacering af systemansvar for forsyningskritiske it-systemer. 5. Beskrivelse af kommunikation med Energinet.dk/Energistyrelsen samt tilknyttede CSIRT. 6. Beskrivelse af procedure for etablering af alternativ drift ved nedbrud på forsyningskritiske it-systemer. 7. Plan for genoprettelse af forsyningskritiske it-systemer. 8. Plan for dokumentation og opfølgning på hændelser. 27

28 PwC s opdatering efteråret 2016 It-beredskabet skal testes gennem regelmæssige øvelser Virksomheden skal sikre, at de medarbejdere, der indgår i håndteringen af itberedskabet, løbende modtager den fornødne instruktion, uddannelse og træning i håndtering af it-sikkerhed. Virksomheden skal sikre, at de medarbejdere, der indgår i håndteringen af it-beredskabet, løbende modtager den fornødne instruktion, uddannelse og træning i håndtering af it-sikkerhed. Virksomheden skal afholde it-sikkerhedsøvelser i anvendelse af egne it-beredskabsplaner. Virksomheder i kategori 1, skal som minimum afholde én årlig it-beredskabsøvelse. Virksomheder i kategori 2 og 3, skal tilsikre, at it-beredskab trænes i forbindelse med det almene beredskabsarbejde i relevant omfang. Virksomhedskategorier Kategori 1: Virksomheder, der producerer eller forsyner energimængder af en størrelse, som anses for at være af væsentlig betydning for at opretholde el- eller naturgasforsyningen for de sammenhængende forsyningssystemer eller væsentlige dele af disse på nationalt niveau. Kategori 2: Virksomheder, der producerer eller forsyner energimængder af en størrelse, som anses for at være af væsentlig betydning for at opretholde el- eller naturgasforsyningen eller væsentlige dele af disse på regionalt niveau. (typisk mellem og aftagere eller energimængder svarende mellem 100 og 600 MW/h elektricitet eller mellem og Nm3/time gas) Kategori 3: Øvrige virksomheder 28

29 Persondataforordning for forsyningsselskaber 8 29

30 Ulrik Jacobsen PwC s opdatering efteråret 2016 EU-persondataforordning - de nye regler gælder også for forsyningsvirksomheder EU-persondataforordningen erstatter den nuværende persondatalov i Danmark samt sætter fælles regler i EU for persondatabeskyttelse. Nye sanktioner Forhøjede bødekrav på op til 4 % af virksomheders globale koncernomsætning eller op til 20 mio. EUR for øvrige organisationer. Formål At have fælles regler i EU - Alle virksomheder, der behandler persondata uanset om de er dataansvarlige eller alene behandler data på vegne af andre (databehandlere) er omfattet af forordningen. - Persondata vedrører alle forhold, som kan identificere fysiske personer, fx restancer, forbrug af el, vand mv. At kunne beskytte EU borgere - Virksomheder uden for EU vil også være omfattet, hvis de tilbyder tjenester i EU og dermed behandler persondata om EU-borgere. At modernisere tilgangen til persondatabeskyttelse, så krav til beskyttelse bliver mere tidssvarende i forhold til øget itunderstøttelse og teknisk muligheder. EU-forordningen Er godkendt i maj 2016 og har virkning fra maj Det kan lyde som lang tid, men der er en række skærpede krav, som skal implementeres, fx: Risiko- og konsekvensvurdering af virksomhedens brug af persondata Retten til at blive glemt kunden/borgere kan kræve oplysninger slettet Sikkerhed skal være en integreret del af udviklingslivscyklussen Skærpede sanktioner og underretningspligt. Det betyder, at de nye krav vil påvirke, hvordan din organisation skal organisere informationssikkerhedsarbejdet, og der indføres mere egenkontrol som en løbende proces gennem hele livscyklussen. Det særlige ved forsyningsvirksomheder er, at de typisk har mange oplysninger om deres kunder, fx navn, adresse, forbrug, betalingshistorik, restancer mv. Det kan have værdi for konkurrenter og it-kriminelle, der sælger oplysninger videre. 30

31 PwC s opdatering efteråret 2016 EU-persondataforordningen - hvad skal vi være opmærksomme på? Den kommende forordning sætter den registreredes (kundens) rettigheder i højsædet, hvilket medfører større krav til virksomhedens håndtering af persondata. De nye krav om beskyttelse af persondata vil udfordre den måde, som forsyningsvirksomheder indsamler, behandler, opbevarer, udstiller og sletter persondata på. Herunder: Skærpet underretningspligt Myndighederne (Datatilsynet) og den registrerede skal med det samme underrettes i tilfælde af brud på persondatasikkerheden. Risiko- og konsekvensvurdering af virksomhedens brug af persondata PIA er et redskab, der kan hjælpe virksomheden med at identificere databeskyttelsesforpligtelser på en effektiv måde. PIA bidrager til, på et tidligt tidpunkt, at reducere de omkostninger der kan være forbundet med de skader, der er ved overtrædelse af privacy. Retten til at blive glemt Det betyder, at den registrerede kan kræve at få en liste over de oplysninger, som virksomheden har om den registrerede og dernæst kræve dem slettet, hvis der ikke er en legitim grund til, at personoplysningerne opbevares (under hensyntagen til øvrig lovgivning). Sikkerhed skal være en integreret del af udviklingslivscyklussen Persondatasikkerheden skal tænkes ind i de tekniske løsninger, der anvendes til at behandle personlige oplysninger igennem hele livscyklussen fra udvikling til udfasning. Disse nye regler er fundamentet for at skabe en bedre sikkerhed og samtidig have overblik over de oplysninger som allerede er registeret. Det gælder i forhold til eksisterende systemer i fx bogholderiet, CRM og informationer, der bliver gjort tilgængelige på internettet og andre sociale medier. For forsyningsvirksomheden stilles der fremadrettet også stigende krav til beskyttelse mod cybertrusler. Der vil være et væsentligt overlap i de mekanismer (såvel tekniske som organisatoriske), der anvendes til beskyttelse af den kritiske infrastruktur og persondata. 31

32 PwC s opdatering efteråret 2016 Databeskyttelsesansvarlig/Data Protection Officer (DPO) Det skal sikres, at forordningen bliver efterlevet i virksomheden. Virksomheden skal sikre en større kontrol med virksomheds behandling og beskyttelse af persondata, således at gældende krav opholdes. Her er nogle af de typiske arbejdsopgaver, der skal varetages, fx: Udvikle og udarbejde databeskyttelsesprogrammet, politikker og retningslinjer Træne interne medarbejdere og sikre et samlet uddannelsesprogram Forestå regelmæssig evaluering og igangsætte relevante ændringer, som sikrer efterlevelse af gældende love Besvare spørgsmål samt forestå rapportering til såvel ledelsen som til myndighed Identificere mulige forbedringer og igangsætte aktiviteter (medarbejdere, processer og teknologi) inden for informationssikkerhed. bør organisationerne gøre nu? 1. Kortlæg omfanget af persondata i organisationen i dag 2. Vurdér compliance i forhold til de forventede skærpede krav i forordningen 3. Udarbejd en plan for efterlevelse af persondataforordningen og igangsæt implementering. PwC kan hjælpe med implementering af forordningens krav, lige fra organisering og governance til udarbejdelse af processer og politikker og integration til eksisterende processer. Vi tilbyder desuden kurser, hvor din virksomhed kan blive klædt på til rollen som DPO og få hjælp og inspiration til, hvad dette kræver. 32

33 PwC s kvartalsopdatering Kontaktpersoner energi og forsyning Per Timmermann Merete Pilegaard Melin Michael Kruse Bak Lasse Trøjborg Krogh Bjarke Elling Jørgensen Ulrik Jacobsen Partner Director Director Senior Consultant Senior Consultant Director Område: Område: Område: Område: Område: Område: Strategi og udvikling El og varme Vand og affald Vand, el og varme El, gas og varme It-beredskab og EU-persondataforordning Tobias Steinø Michael Troelsgaard Director Director Område: Område: Skat Afgifter Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået) hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og, i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling?

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Temadag om varmepumper, 29. september 2016 v/ Marie Hindhede, kontorchef, Energistyrelsen Energistyrelsen 30. september 2016 Side

Læs mere

Reformopfølgning Regulering af fjernvarmesektoren

Reformopfølgning Regulering af fjernvarmesektoren Bilag 3 D. 07. april 2016 Reformopfølgning Regulering af fjernvarmesektoren Stemmeaftale mellem Regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 TEMADAG OM NY LOVGIVNING ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 12. januar 2017 ENERGIPOLITISKE HASTESAGER 2016-17 Lovgivning om regulering af fjernvarmesektoren

Læs mere

Regeringens forsyningsstrategi et overblik

Regeringens forsyningsstrategi et overblik Regeringens forsyningsstrategi et overblik Strategien indeholder en række initiativer, der samlet vil understøtte effektiviseringer på 5,9 mia. kr. årligt i 2025 Forsyning for fremtiden (September 2016)

Læs mere

NY REGUELRING AF FJERNVARMESEKTOREN

NY REGUELRING AF FJERNVARMESEKTOREN NY REGUELRING AF FJERNVARMESEKTOREN RÅDGIVNINGSGRUPPEØDE, 31. MAJ RUNE MOESGAARD, AFDELINGSCHEF POLITISK ØKONOMISK SEKRETARIAT DANSK FJERNVARME ORGANISATION 2016 Medlemmer Generalforsamling Bestyrelse

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

PwC s nyhedsbrev og julehilsen til forsyningsvirksomheder

PwC s nyhedsbrev og julehilsen til forsyningsvirksomheder www.pwc.dk PwC s nyhedsbrev og julehilsen til forsyningsvirksomheder Energi og forsyning Revision. Skat. Rådgivning. Per Timmermann Glædelig jul Kære læser 2017 har været et spændende år for energi- og

Læs mere

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013

Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster 28. oktober 2013 www.pwc.dk Workshop i Vandhuset Reguleringsmodel for lufthavnstakster Revision. Skat. Rådgivning. Parter Statens Luftfartsvæsen (regulerende myndighed) CPH Lufthavnsselskaber Forhandlinger om takster Princip:

Læs mere

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017 Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 18. maj 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2030 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 13.

ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 13. ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 13. juni 2017 ENERGIKOMMISSIONEN Har perspektiv for perioden 2020-2030

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Alander Lindfors

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Alander Lindfors Nyt fra Energistyrelsen Tina Alander Lindfors Side 1 Indhold Varmeforsyningsloven kommuners hjemmel Ny projektbekendtgørelse Store varmepumper Energistyrelsens rejsehold Moderniseret regulering i fjernvarmesektoren

Læs mere

PwC s opdatering sommer 2017 Energi og forsyning

PwC s opdatering sommer 2017 Energi og forsyning www.pwc.dk PwC s opdatering sommer 2017 Energi og forsyning Revision. Skat. Rådgivning. Per Timmermann Velkommen til PwC s opdatering inden for energi- og forsyningsområdet Kære læser Som en ekstra service

Læs mere

12. januar Fjernvarmesektoren Skattefritagelse ny afgørelse

12. januar Fjernvarmesektoren Skattefritagelse ny afgørelse Skattefritagelse ny afgørelse 1 Rækkevidden af skattefritagelsen for fjernvarmeværker Selskabsskattelovens 3, stk. 1 nr. 4 Fjernvarmeværker er skattefritaget ved lov. Afgørelser fra Skatterådet og Landsskatteretten

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN GÅ HJEM MØDER NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum, faglig chef Dansk Fjernvarme abi@danskfjernvarme.dk GÅ HJEM MØDER KOLDING, AALBORG OG RINGSTED Dagsorden Gennemgang af embedsværkets anbefaling:

Læs mere

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning.

CSR & Tax Transparency Revisordøgnet Ann-Charlotte Beierholm, PwC Erhvervs Ph.d.-studerende. Revision. Skat. Rådgivning. Revisordøgnet 2012 Ann-Charlotte Beierholm, Erhvervs Ph.d.-studerende Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er det relevant at tale om Tax Transparency? Nuværende og kommende krav til skatterapportering

Læs mere

ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN

ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN ERFA MØDE BORNHOLM NYT FRA FJERNVARMEN BREAKING NEWS Afgiftsanalysen fremlægges i dag 10-05-2016 Skatteministeren og energi-, forsynings- og klimaministeren vil tirsdag fremlægge den længe ventede tilskuds-

Læs mere

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME

AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME ERFA-TRÆF FOR ADMINISTRATION OG REGNSKAB AKTUELT NYT FRA DANSK FJERNVARME Birgitte Faaborg, konstitueret chef for faglig afdeling Dansk Fjernvarme GARANTIPROVISION 1. Statsstøttereglerne Kommissionens

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN TEKNISK GENNEMGANG FOR FOLKETINGETS EFK-UDVALG DEN 2. MARTS 2017

FORSYNING FOR FREMTIDEN TEKNISK GENNEMGANG FOR FOLKETINGETS EFK-UDVALG DEN 2. MARTS 2017 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 158 Offentligt FORSYNING FOR FREMTIDEN TEKNISK GENNEMGANG FOR FOLKETINGETS EFK-UDVALG DEN 2. MARTS 2017 Side 1 Side 2 Dagsorden 1. Baggrunden

Læs mere

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016

Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 www.pwc.dk Persondataforordningen Erklæringer - omfang og værdi August 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Persondataforordningen 2 Agenda Erklæringsforholdet og erklæringsbehovet Erklæringens indhold Et

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger

www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger www.pwc.dk Sikker implementering af nye fælles it-løsninger Udfordringer i monopolarbejdet i kommunerne Hvad er koblingen til andre systemer og UDK? Ansvarsfordeling mellem kommune og KOMBIT? Hvad kommer

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FEM PRINCIPPER Princip 1 - Konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver Princip 2 - Incitamentsbaseret

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme

NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE John Tang, Dansk Fjernvarme ANALYSER - FÆRDIGE 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 3. Omfanget af ikke-regulerede

Læs mere

Nyt om regnskabsaflæggelse

Nyt om regnskabsaflæggelse www.pwc.dk Nyt om regnskabsaflæggelse Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Ny årsregnskabslov en del ændringer for erhvervsdrivende fondes årsrapporter 2 3 4 Fokuspunkter fra Fondsmyndigheden

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen. v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Bestyrelsesarbejde i Danmark 2018 og aktuelt på bestyrelsesagendaen v. Kim Füchsel, Managing Partner og direktør, PwC Aktuelt på bestyrelsesagendaen 1 Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse 2 Aktionærrettighedsdirektivet

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN. Astrid Birnbaum Faglig chef

STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN. Astrid Birnbaum Faglig chef STATUS FOR EFFEKTIVISERING AF FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum Faglig chef EFFEKTIVISERING I FJERNVARMESEKTOREN Maj 2015 kom regeringen (den forrige) med Vækstinitiativ 2015 Forsyningssektor skal effektivisere

Læs mere

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf. 21 45 22 48 bfb@danskfjernvarme.dk PERSONDATALOVEN OG PERSONDATAFORORDNINGEN Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger,

Læs mere

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015

Medlemsmøde Danske Vandværker FVD. Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Medlemsmøde Danske Vandværker FVD Regnskabsmæssige udfordringer efter forliget 29. april 2015 Indholdet i det politiske forlig af 29. april 2015 1,3 mia. kr i effektivisering fra 2014-2020 Spildevand 0,9

Læs mere

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat

TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat TEMADAG: MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING HVILKEN RAMME FOR DEN ØKONOMISKE REGULERING SER VI IND I? Rune Moesgaard, Politisk økonomisk sekretariat INDLEDNING Vi står over for en fundamental anderledes økonomisk

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme

MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE. Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme MENS VI VENTER PÅ NY REGULERING KONSOLIDERING OG SAMARBEJDE Birgitte Faaborg, økonomisk konsulent Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk KONSOLIDERING I FJERNVARMESEKTOREN Den politiske aftale om regulering

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN

FORSYNING FOR FREMTIDEN FORSYNING FOR FREMTIDEN ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT DEN 5. OKTOBER 2016 #forsyningforfremtiden Side 1 Samling af forsyningsområdet i Energi, Forsynings- og Klimaministeriet Miljøministeriet: Affald-, vand-,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren

Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren Louise Brix, Energistyrelsen Energistyrelsen 2. Februar 2017 Agenda Baggrund Forsyningsstrategi Udspil om Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrænding

Læs mere

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Dato 28. september 2016 Baggrundsnotat Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Notatet er en opfølgning på det første møde i Energikommissionen den 9. maj

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 REGIONALMØDERNE 2017 ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 Kim Mortensen Direktør Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 28. februar til 21. marts 2017 DEN ENERGIPOLITISKE DAGSORDEN Rammevilkår for fjernvarmesektoren

Læs mere

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren

Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren www.pwc.com/insurance Næsten i mål. Den aktuelle agenda i forsikringssektoren Anne-Sophie Andersen 16. November 2015 Agendaen i liv- & skadesforsikring 2015 Aktuelle emner i sektoren Resultaterne fra Insurance

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler

Skattepligt for varmesektoren. Dansk Fjernvarme, 18. september Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Skattepligt for varmesektoren Dansk Fjernvarme, 18. september 2017 - Temadag om økonomisk regulering og politiske aftaler Præsentation Kim Kirk Kaiser Executive Director +45 25 29 45 87 kim.k.kaiser@dk.ey.com

Læs mere

DANVA Regionalmøder september 2016

DANVA Regionalmøder september 2016 Regionalmøder september 2016 Implementering af den reviderede vandsektorlov Status for implementering af den reviderede vandsektorlov Implementering af vandsektorloven Marts 2016 Sept. 2016 Bek. Bek ændring

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016

ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016 ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT ENERGIDAGSORDEN EFTERÅR 2016 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk Oktober 2016 REGERINGENS LOVPROGRAM 2016-17 Tekniske lovændringer og to vigtige

Læs mere

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling

Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling www.pwc.dk Benchmarkundersøgelse - Danske bankers lønsomhedsmåling Januar 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold 1 Undersøgelsens baggrund, formål og proces 3 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen 4

Læs mere

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov

Nyt fra Energitilsynet. Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Nyt fra Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 11. og 12. oktober 2017 Cathrine Mehlskov Emner Nyt fra Energitilsynet ENAO Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem Ny regulering Nye forrentningsregler

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Økonomiske rammer for vandselskaber

Økonomiske rammer for vandselskaber Økonomiske rammer for vandselskaber Side 1 Økonomiske rammer for vandselskaber - Djævlen ligger i detaljen Side 2 1 Hovedtræk i den økonomiske regulering Gældende regulering Ny regulering Alle lovomfattede

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Hvidvaskningens natur Anbringe Sløre Reintegration Indsamling af beskidte penge Pengene integreres i banken Pengene adskilles fra dets

Læs mere

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt

Læs mere

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne

Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne www.pwc.dk Finanskonferencen 2016: Disruption Grib mulighederne 11. oktober 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Markante v. Vagn Holm megatrends Klaus Regionsdirektør, Berentsen, partner Nykredit og Head

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. v/thomas Bjerring Qvist

Nyt fra Energistyrelsen. v/thomas Bjerring Qvist Nyt fra Energistyrelsen v/thomas Bjerring Qvist Side 1 Dagsorden Kort om Energi- Forsynings- og Klimaministeriet Ny kompetencefordeling mellem ministeriets departement og Energistyrelsen Politiske initiativer:

Læs mere

TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV. Astrid Birnbaum Faglig chef

TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV. Astrid Birnbaum Faglig chef TEMADAG OM NYESTE LOVGIVNING ENERGIPOLITISK STATUS MV Astrid Birnbaum Faglig chef SENESTE NYT OM FORHANDLING AF ENERGISPAREAFTALE NUVÆRENDE ENERGISPAREAFTALE 2020 Energispareindsatsen løber til og med

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt

Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Deals Syddjurs Kommune Økonomisk vurdering af rådhusprojekt Privat og fortroligt Agenda 1. Formål med den økonomiske vurdering af rådhusprojektet 2. Beskrivelse af de forskellige samarbejdsmodeller 3.

Læs mere

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering

Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Netvirksomhedernes mulige fremtidige regulering Anders Stouge, vicedirektør Net-temadag, den 3. december 2014 3 formål 3 indsatsområder 16 hovedanbefalinger 97 konkrete vurderinger og anbefalinger 5 hensyn

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

DANVA Regionalmøder september 2016

DANVA Regionalmøder september 2016 Regionalmøder september 2016 Regeringens forventede forsyningsstrategi Regeringens forventede forsyningsstrategi Disposition: McKinsey-rapporten Et stærkere Danmark vækst 2016 Finanslovsforslag 2017 Regeringens

Læs mere

Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne

Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne BEK nr 515 af 23/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr 2015-6306

Læs mere

EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data

EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data Her er de væsentligste hovedpunkter i aftalen Den 15. december blev EU s lovgivende institutioner enige om udformningen af EU Persondataforordningen.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier

SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier SURVEY KONKLUSIONER Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier

RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier RESULTATER AF SURVEY Medarbejdernes brug af sociale medier Hovedkonklusioner De sociale medier er en god forretning Hele 78 % af de adspurgte HR-chefer svarer, at de anvender de sociale medier i forretningsøjemed.

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016

PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold December 2016 www.pwc.dk PwC's benchmarkanalyse og øvrige aktuelle forhold Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Benchmarkanalyse Regnskabsmæssige forhold Skattemæssige forhold 2 Benchmarkanalyse Resultat for 2015 og 2014

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Odder Vandværk a.m.b.a. Vandsektorlovens regulering af vandværkernes økonomi Ordinær generalforsamling den 27. marts 2014 Præsentation Kompetencecenter Energi & Forsyning Peter Søndergaard økonomikonsulent

Læs mere

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen www.pwc.dk Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen Juni 2017 Indhold Indledning 03 Overblik over regulering 04 Justitsministeriets betænkning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi Tjekliste til arbejde med persondata Branchefælleskab for Intelligent Energi Dataanvendelse i energisektoren Smart Grid, Smart Energi, Smart City og Smart Home er bare nogle af de begreber, som relaterer

Læs mere

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017

IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. april 2017 IDA GRØN FREMTID MED FJERNVARME OG FJERNKØLING Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 6. april 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2025 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere