Europaudvalget 2011 Rådsmøde miljø Bilag 2 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2011 Rådsmøde miljø Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 Rådsmøde miljø Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) 11. juni Klima- Energi- og Bygningsministeriet 25. maj 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret anvendelse og skovbrug (LULUCF), KOM(2012) 93 final - orienterende debat s Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i præsentation af status - (Mulig) Rådskonklusioner s. 12 Side 1

2 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret anvendelse og skovbrug (LULUCF), KOM(2012) 93 final Nyt Notat 1. Resumé Kommissionen fremsatte den 12. marts 2012 nye regnskabsregler og handlingsplaner for opgørelse af optag og udledninger af drivhusgasser fra skove og jorder (LULUCF). Formålet er, at etablere solide og omfattende fælleseuropæiske regnskabsregler for optag og udledninger fra jorde og skove, og at muliggøre fremtidig udvikling af politikker hen imod fuld optagelse af LULUCF i EU's reduktionsforpligtelser. I forhold til klimamålsætningerne i Klimaog Energipakken vil der således ikke ske medregning af LULUCF-aktiviteter. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at man på COP17 i Durban i december 2011 enedes om at revidere Kyoto-protokollens regnskabsregler for LULUCF for en anden forpligtelsesperiode fra Kommissionens forslag til opgørelsesregler lægger sig tæt opad de reviderede regnskabsregler for medregning af drivhusgasoptag og emissioner fra dyrkede arealer, græsningsarealer, skovforvaltning, træprodukter samt vådområder, som blev vedtaget på COP17. De væsentligste forskelle er, at opgørelser af kategorierne forvaltning af dyrkede arealer og forvaltning af græsarealer gøres obligatoriske i EU (og ikke frivillige som besluttet på COP17). Desuden tilføjes en minimumsgrænse på 5 pct. af udledninger i basisåret 1990 for, hvornår medlemslandene kan undlade at medregne udledninger fra naturlige forstyrrelser i regnskabet dvs. ikke-menneskeskabte hændelser f.eks. skovbrande. Kommissionen foreslår desuden, at LULUCF behandles i en separat ramme og ikke inkluderes i beregningerne af Klimaog Energipakkens allerede vedtagne 20 pct. reduktionsmålsætninger. Kommissionen foreslår i stedet, at medlemsstaterne forpligtes til at udarbejde handlingsplaner til at begrænse drivhusgasser fra LULUCF ved starten af en ny forpligtelsesperiode. 2. Baggrund Den 12. marts 2012 sendte Kommissionen et nyt forslag til EU-Parlamentet og Rådet angående nye regnskabsregler og handlingsplaner for opgørelse af optag og udledninger af drivhusgasser fra skove og jorder (på engelsk LULUCF Land Use, Land Use Change and Forestry), KOM(2012)93final. Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF artikel 191, stk. 1 om miljøbeskyttelse, herunder bekæmpelse af klimaændringer. Med afsæt i TEUF artikel 192, stk. 1 skal forslaget behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure i TEUF artikel 294. Rådet træffer på den baggrund afgørelse med kvalificeret flertal. Europa-Parlamentet er medlovgiver og vedtager sin holdning med simpelt flertal. 3. Formål og indhold Formålet med forslaget er at skabe fælleseuropæiske regnskabsregler for medlemslandenes håndtering af opgørelser af optag og udledninger af drivhusgasser fra skove og jorder i relation til EU s klimaindsats. LULUCF-sektoren, herunder skov og landbrug kan medvirke positivt til at nedbringe drivhusgasudledningen, idet planter og jord virker som et kulstoflager. Gennem fotosyntese og vækst optager planter betydelige mængder CO2, som kan oplages i Side 2

3 biomassen i årtier. Omvendt frigives væsentlige mængder drivhusgas i forbindelse med skovfældning og skovomlægning samt igennem anvendelse af arealer til landbrug såvel som ved dræning af vådområder. For eksempel påpeger Kommissionen, at LULUCF-sektoren i 2009 netto optog ca. 9 pct. af EU's samlede drivhusgasemissioner. Fordelen ved at opgøre LULUCF er, at EU får en komplet regnskabsførelse over de menneskeskabte drivhusgasudledninger og optag, og medlemslande får et incitament til at gøre en indsats på området. Desuden er der synergieffekter at hente i forhold til at integrere klimaspørgsmålet i EU's fælles landbrugspolitik, som står over for en revision for perioden Endeligt er det hensigtsmæssige at have fælleseuropæiske spilleregler for alle undersektorerne i LULUCF, herunder for skovbrug, landbrug, og relaterede industrier samt i anvendelsen af biomasse, som CO2 neutral energi ressource for at sikre omkostningseffektivitet. De eksisterende internationale regnskabsregler for LULUCF-sektoren, som gælder for Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode ( ) er en blanding af frivillige og obligatoriske opgørelsesmetoder. Frivilligheden i regnskabsforpligtelsen har betydet stor variation i regnskabsførelsen blandt landene, som har tilsluttet sig Kyoto-protokollen. På COP17 i Durban i december 2011 nåede man frem til en aftale om reviderede regnskabsregler for opgørelse af optag og emissioner fra forvaltningen af dyrkede arealer, græsningsarealer, skov, håndtering af høstede træprodukter samt forvaltningen af vådområder for en anden Kyoto-forpligtelsesperiode fra Det blev blandt andet besluttet, at nye regler for regnskabsføring for forvaltning af skove og høstede træprodukter gøres obligatorisk, og der blev fastsat definitioner af begreberne naturlige forstyrrelser og dræning og genetablering af vådområder. Kommissionens forslag lægger sig tæt opad de opgørelsesregler for udledninger- og optag af drivhusgas fra LULUCF, som blev vedtaget på COP17 i Durban. De væsentligste forskelle er, at opgørelser af kategorierne forvaltning af dyrkede arealer og forvaltning af græsarealer gøres obligatoriske (og ikke frivillige som besluttet på COP17). Desuden tilføjes en minimumsgrænse på 5 pct. af udledninger i basisåret 1990 for, hvornår medlemslandene kan undlade at medregne udledninger fra naturlige forstyrrelser i regnskabet. Naturlige forstyrrelser defineres som omfattende skovbrande, insektangreb, naturkatastrofer o.a. ikkemenneskeskabte begivenheder. Kommissionen foreslår desuden, at LULUCF behandles i en separat ramme og ikke inkluderes i beregningerne af Klima- og Energipakkens allerede vedtagne 20 pct. reduktionsmålsætninger. Begrundelsen herfor er, at LULUCF-sektoren har nogle helt særlige karakteristika. For det første er der tale om langsommelige naturlige processeer, hvor effekten af tiltag ses over en lang tidshorisont. For det andet er der store årlige udsving i emissioner og optag og dermed egner sektoren sig ikke til at der fastsættes årlige målsætninger. Til gengæld lægger Kommissionen op til at medlemsstaterne som noget nyt forpligtes til at udarbejde handlingsplaner ved starten af en ny forpligtelsesperiode, der skal indeholde tiltag til at begrænse drivhusgasser fra LULUCF. Planerne og senere implementeringsrapporter skal evalueres af Kommissionen, og medlemslandene skal tage Kommissionens bemærkninger til efterretning. Side 3

4 I forhold til klimamålsætningerne i Klima- og Energipakken vil der således ikke ske medregning af LULUCF-aktiviteter. Dette adskiller sig fra medregningsreglerne i en kommende anden forpligtigelsesperiode under Kyoto-protokollen, hvor de lande, der indgår i en anden forpligtigelsesperiode (herunder navnlig EU-landene), kan og delvist skal medregne LULUCFaktiviteter. I en anden forpligtigelsesperiode under Kyoto-protokollen vil sinkskreditter, herunder fra skovforvaltning blive beregnet på baggrund af afvigelser fra en forud fastlagt national reference for netto-optaget fra LULUCF-aktiviteter, således blive medregnet ved opgørelsen af landenes målopfyldelse. På den baggrund foreslår Kommissionen en trinvis proces til styrkelse af LULUCF regnskabsføringen, overvågning og indberetning. Det foreliggende forslag fra Kommissionen udgør første trin i denne proces med fokus på regnskabsføring og handlingsplaner. Konkret foreslår Kommissionen nedenstående tilgang: LULUCF-regnskabsføring: Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne forpligtes til at føre regnskaber fra aktiviteter, der vedrører a) nyplanting af skov, b) genplantning af skov, c) skovrydning, d) forvaltning af skov, e) forvaltning af dyrkede arealer og f) forvaltning af græsningsarealer. Der lægges op til valgfrihed vedrørende regnskabsførelse for emissioner og optag stammende fra fornyelse af vegetation, dræning eller genetablering af vådområder. Regnskabsførelsen skal omfatte drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) og lattergas (N2O). Forslaget præciserer herudover en række centrale begrebsdefinitioner og stiller krav om indholdselementerne, gennemsigtigheden og kontrollerbarheden af emissionsdata. F.eks. lægges der op til en præcisering af definitionen af skov, som defineres som et område på mindst 0,5 ha med planter, der kan nå en potentiel højde på mindst fem meter og med en trækronedækning på mindst 10%. Der opstilles ligeledes en tidsramme for regnskabsperioder. Første periode foreslås at strække sig fra 2013 til Herudover fastlægges et referenceår (1990) for hver af de tre aktiviteter - forvaltning af dyrkede arealer, forvaltning af græsarealer og dræning og genetablering af vådområder på basis af, hvilket medlemsstaterne skal beregne ændringer i emissioner/optag for de tre aktiviteter. For skovaktiviteter nyplanting af skov, genplantning af skov og skovrydning gælder, at nyplantet skov er ny skov plantet siden 1. januar 1990, at gentilplantning af skov er skov plantet på arealer uden skovdække 1. januar For alle tre aktiviteter medregnes de udledninger og optag, som finder sted i det enkelte år dvs. det beregnes ikke i forhold til et referenceår. Aktiviteten skovforvaltning forstås som alle arealer, der allerede var bevokset med skov per 1. januar Her foreslår Kommissionen, at medlemslandene i regnskabet skal sammenligne de årlige optag og udledninger med en national reference, som blev fastsat på COP17. Referencen er en basisfremskrivning, som svarer til de forventede gennemsnitlige årlige optag og udledninger hvis man antager, at den nuværende skovdyrkningspraksis ville fortsætte i perioden Såfremt forskellen mellem faktiske optag/udledninger og det forventede viser, at skovene har optaget mere CO2 end forventet, skal landene medregne forskellen op til en grænse fastsat som 3,5 pct. af emissionerne i basisåret fra alle andre sektorer end LULUCF. Såfremt differencen mellem det faktiske og det forventede viser, at skovene har optaget mindre CO2 end Side 4

5 forventet, skal landene medregne hele forskellen. I dette regnskab indgår både det kulstof, der lagres i skoven og det kulstof, der lagres i de høstede træprodukter. Træprodukter opdeles i tre forskellige kategorier med forskellig levetid (papir, træplader og savskåret træ). Landene får således et incitament til at producere træprodukter, der har lang levetid. Træ, der anvendes til energi eller deponeres som affald, medregnes som øjeblikkelig afbrænding (oxidering). Kun træprodukter, der stammer fra landets egne skove kan medtages i opgørelsen. Træprodukter, der eksporteres kan dog inkluderes. Til forskel fra LULUCFreglerne vedtaget på COP17 omfatter Kommissionens forslag også opgørelse af træ, der stammer fra skovrydning. For naturlige forstyrrelser f.eks. skovbrande, insektangreb eller andre naturkatastrofer, levner forslaget mulighed for, at et medlemsland kan undlade at medregne emissioner herfra, som overstiger fem pct. af basisårsemissionerne og under en række betingelser. Denne regel kan anvendes for aktiviteterne, nyplanting af skov, genplantning af skov, forvaltning af skov, forvaltning af dyrkede arealer og forvaltning af græsarealer. Nationale LULUCF-handlingsplaner: Forslaget sigter på, at EU-medlemsstaterne forpligtes til at udarbejde LULUCF-handlingsplaner ved hver regnskabsperiodes begyndelse. Kommissionens foreslår at første regnskabsperiode bliver fra 2013 til Handlingsplanerne skal under hver LULUCF-undersektor omfatte følgende elementer: En status for emissioner og optag. En prognose og analyse for at øge optaget i sektoren. En analyse af mulighederne for at begrænse eller reducere emissioner fra LULUCF. En detaljeret handlingsplan for, hvordan sektorens optag kan styrkes og en tidsplan herfor. Kommissionen skal vurdere handlingsplanerne og give medlemsstaterne anbefalinger til opfølgning. Anbefalingerne skal tages til efterretning og deres gennemførelse evalueres af Kommissionen. Delegerede beføjelser: Forslaget giver Kommissionen adgang til at foretage visse justeringer og ændringer i EU s LULUCF-regnskabsregler via delegerede beføjelser. Ændringerne kan foretages, hvis der ændres i de definitioner, der vedtages under FN s klimakonvention, i lyset af videnskabelig fremskridt og ved opdaterede nationale referenceniveauer. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet er i henhold til TEUF art. 294 medlovgiver. Der foreligger endnu ikke en udtalelse. Det vides ikke på hvilken samling Parlamentet vil behandle sagen. Udvalget for miljø (ENVI) har ansvaret for behandlingen af sagen. Det græske medlem af EU-Parlamentet tilknyttet den socialistiske gruppe, Kriton Arsenis er udpeget som rapporteur. 5. Nærhedsprincippet Kommissionen vurderer, at forslaget overholder nærhedsprincippet. For det første berører forslaget et problem af tværnational karakter. Klimaændringer er grænseoverskridende og nødvendiggør en fælles koordineret indsat i EU og internationalt. Nationale indsatser vil med høj Side 5

6 sandsynlighed ikke kunne levere en ensartet overholdelse af de fælles vedtagne EUmålsætninger for reducering af drivhusgasemissioner. For det andet vil en fælles EU-indsats være mest effektiv. Idet de overordnede klimamålsætninger allerede indgås på EU-plan, er det mest hensigtsmæssigt og effektivt med et fælles ensartet sæt LULUCF-regnskabsregler i EU. Et fælles regelsæt sikrer også den miljømæssige integritet og er økonomisk set mest effektivt. Endeligt overholder Kommissionsforslaget proportionalitetsprincippet. Forslaget er ikke mere vidtrækkende end højst nødvendigt i forhold til at opfylde EU s mål om at være en drivkraft bag styrkelse af kvaliteten i klimaændringsdata og leve op til internationale klimaforpligtelser. Det er regeringens samlede vurdering, at nærhedsprincippet er overholdt af de ovennævnte grunde. 6. Gældende dansk ret Danmark har med Folketingets ratifikation af Kyoto-protokollen i 2002 påtaget sig at føre regnskab med emissioner fra LULUCF-sektoren jf. protokollens artikel 3 stk. 3 og 4. Artikel. 3.3 er relateret til nyplanting, genplantning og fældning af skov og forpligter Danmark til at opgøre emissioner og optag relateret til menneskelig aktivitet siden 1990 og medregne dette i forhold til parternes reduktionsforpligtelser. Artikel 3.4 omhandler regnskabsføring relateret til skovforvaltning, forvaltning af landbrugsarealer med afgrøder, forvaltning af græsningsarealer samt revegetation. Protokollen åbner for at emissioner og optag for disse aktiviteter kan tilvælges. Tilvalg i første periode, betyder at et land også skal tilvælge i efterfølgende Kyoto-protokol-perioder. Danmark har tilvalgt at føre regnskab under artikel 3.4 (undtagen for revegetation), og har derfor bundet sig til også at føre regnskab herfor i en mulig anden forpligtelsesperiode. Målingerne i første periode er blevet udført af Nationalt Center for Miljø og Energi (tidligere DMU) og Skov og Land på grundlag af en bevillingsramme på DKK 72 mio. for Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode Konsekvenser Kommissionens forslag sigter på at gøre den regnskabsmæssige indsats obligatorisk, som Danmark allerede har gennemført for at kunne overholde sine forpligtelser under Kyotoprotokollen. Som nævnt oven for har Danmark udover artikel 3.3-opgørelsen (dvs. for fældning, nyplanting og genplantning af skov siden 1990) tilvalgt også at opgøre artikel aktiviteterne skovforvaltning, forvaltning af landbrugsarealer med afgrøder samt forvaltning af græsningsarealer, hvilket forpligter et land også i mulige fremtidige forpligtelsesperiode under protokollen. På den baggrund skønnes forslaget ikke at have væsentlige statsfinansielle, økonomiske, lovgivningsmæssige eller administrative konsekvenser for Danmark og ej heller væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Danmark har, som nævnt under afsnit seks allerede under Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode tilvalgt at føre emissionsregnskab for forvaltning af skov, dyrkede arealer og græsningsarealer, hvorfor der i forhold til situationen ikke vil være tale om nye forpligtelsesomkostninger forbundet med videreførelse af denne aktivitet såfremt en anden Kyoto-forpligtelsesperiode bliver en realitet. Det nye element vedrørende høstede træprodukter Side 6

7 indgår ifølge Durban aftalen som en del af en anden forpligtelsesperiode under Kyoto protokollen under UNFCCC fra Det skal dog bemærkes, at såfremt Danmark tilvælger regnskabsførelse for vådområder (hvilket er frivilligt), kan der påregnes en ekstraudgift til denne aktivitet. Udgiften for staten til videreførelse af drivhusgasregnskabet angående LULUCF, som har været udført af Nationalt Center for Miljø og Energi og Skov og Landskab i regnskabsperioden forventes foreløbigt at andrage en årlig udgiftsramme på DKK 4-5 mio. Som nævnt oven for udgør denne udgift en omkostning, der allerede ville skulle afholdes i kraft af Danmarks Kyoto-forpligtelse som konsekvens af tilvalget under protokollens artikel 3.4. Det forudsættes således, at der i forlængelse af disse forpligtigelser og beslutninger findes en håndtering af udgiften til videreførelse af drivhusgasregnskabet for LULUCF-sektoren. I forbindelse med udarbejdelse af LULUCF-handlingsplaner i starten af hver periode dvs. primo 2013 og primo 2020 kan der forventes en ekstra administrativ byrde for staten til denne aktivitet fordelt på flere ressortområder, herunder Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og koordineret af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Udgifter til udarbejdelsen af LULUCF-handlingsplaner holdes inden for allerede eksisterende rammer. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke at få væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Dog kan det ikke udelukkes, at sektoren vil blive inddraget under udarbejdelsen af LULUCFhandlingsplaner. Beskyttelsesniveauet Forslaget i sig selv vil ikke have nogen umiddelbar positiv effekt for beskyttelsesniveauet. På sigt skønnes forslaget at have positiv langsigtet virkning for beskyttelsesniveauet i EU og Danmark, idet de styrkede regnskabsregler og handlingsplaner kan bidrage til en styrkelse af indsatsen imod klimaforandringer. 8. Høring Forslaget blev sendt i bred høring den 12. marts 2012 med svarfrist den 9. april. Der indkom fem høringssvar fra Dansk Fjernvarme, Verdens Skove, Skovforeningen, Landbrug og Fødevarer og 3F. Dansk Fjernvarme bakker op om behovet for at få land- og skovbrugssektorens indflydelse på EU's CO2-emissioner indarbejdet. Herfor støtter man standardiserede opgørelsesmetoder i EU som et første skridt. I lyset af det øgede pres på biomasse i Europas energiforsyning anser Dansk Fjernvarme det for vigtigt, at der skabes klarhed over opgørelsesmetoderne og konsekvenserne for CO2-balancen. Dansk Fjernvarme støtter desuden, at der ikke opstilles bindende reduktionsmål for LULUCF-sektoren på grund af sektorens særlige karakteristika, men at der arbejdes hen imod mere fleksible målsætninger, når et fælles regnskabssystem, som tager behørigt hensyn til bæredygtighedsparametre, er etableret. Side 7

8 Verdens Skove mener overordnet, at det er positivt, at EU vil forbedre opgørelsen af udledninger af drivhusgasser fra LULUCF-sektoren. Verdens Skove finder dog, at forslaget bør styrkes på flere punkter, herunder at historiske data for udledningerne fra aktiviteten, skovforvaltning, gøres tilgængelige ud over de foreslåede opgørelser i forhold til referenceniveauer. Det at de fleste EU-landes referenceniveau baseres på fremskrivninger af udledningerne frem for på grundlag af historiske udledningsniveauer indebærer risiko for, at forventelige stigninger i udledningerne ikke vil blive korrekt afspejlet i CO2-regnskabet. Verdens Skove peger ligeledes på et behov for styrkede krav til forbedring af data om LULUCF-sektorens emissioner især angående udledningerne fra jordbund og dødt materiale. Mange EU-lande baserer sig på antagelser om kulstoflagring og optag og mangler konkrete data om LULUCF-sektorens udledninger. Dette gælder især for data for udledninger fra/ophobning af kulstof i dødt organisk materiale i jordbunden. Herudover finder Verdens Skove, at det foreliggende forslag har mangler i forhold til indregning af CO2-udledninger fra brug af biomasse til energiproduktion, idet der ikke synes taget tilstrækkelig højde for de indirekte forskydningseffekter uden for EU's grænser som konsekvens af en øget brug af bioenergi inden for EU. For at undgå fejlagtig tolkning af indvirkningen af EU's klimatiltag bør forskydningseffekterne uden for EU ved øget produktion af biomasse i EU ( indirect land use change, ILUC) dermed også opgøres. I forlængelse heraf anbefaler Verdens Skove, at Danmark arbejder for indførelse af bæredygtighedskriterier for fast biomasse produceret både i og uden for EU. Verdens Skove finder endeligt, at landene i udarbejdelsen af de foreslåede handlingsplaner for, hvordan LULUCFsektoren skal bidrage til at modvirke klimaforandringerne, bør skulle foretage en afvejning af muligheden for at øge lagringen af kulstof i skovene og andre naturområder ved at reducere produktionsintensiteten op imod muligheden for at øge produktionen af biomasse til energi og materialer. Skovforeningen finder det positivt, at forslaget ud over rent dyrkningsmæssige aspekter har øje for, at skovene generelt kan blive mere produktive, og at træ som råstof har et stort CO2 fortrængningspotentiale. Samtidig peger Skovforeningen på nødvendigheden af at sikre afsætningsmulighederne for biomasse til energiproduktion. For at frembringe træ i tømmerkvalitet er det nødvendigt med bevoksninger, der i starten har et højt plantetal, som så løbende skal tyndes gennem bevoksningens levetid. Mange af disse udtyndingstræer kan kun bruges til bioenergi, og hvis ikke der eksisterer afsætningsmuligheder, er udtyndingerne en løbende omkostninger for skovejeren. Man bør således være opmærksom på at undgå konkurrenceforvridning, således at EU-produceret biomasse stilles ringere end biomasse produceret uden for EU. Landbrug og Fødevarer hilser overordnet Kommissionens forslag velkomment. Dog er Landbrug og Fødevarer bekymrede over for, hvorvidt Kommissionens forslag vil være første skridt mod fastsættelsen af egentlige (særskilte) reduktionsmål for landenes emissioner fra LU- LUCF. Det er Landbrug & Fødevarers synspunkt, at det er helt afgørende, at sådanne eventuelle fremtidige mål baseres på dokumenterede og faktiske effekter. Landbrug og Fødevarer er derimod positiv over for, at den foreslåede opgørelse af emissioner og optag fra LULUCF uden fastsatte reduktionsmål kan tjene som en test for, hvorvidt det vil være praktisk muligt at fastsætte egentlige mål for sektoren efter F støtter overordnet Kommissionens forslag og gradvise tilgang til at integrere LULUCF i EU's klimaændringspolitik. Side 8

9 Sagen blev behandlet i Klima,- Energi, og Bygningspolitisk Specialudvalg den 22. maj Følgende bemærkninger blev fremført: Skovforeningen mente at det var vigtigt at der var ens regnskabsregler for både EU og ikke EU-lande. Organisationen for vedvarende energi nævnte at de havde hørt om forsøg på at lande skulle kunne opnå kvoter ved at ikke at fælde skov, de havde overvejet at fælde. Dette kunne Organisationen for vedvarende energi på ingen måde støtte. NOAH nævnte at det var vigtigt at LULUCF regler ikke åbnede for at landene kan medregne skov de ikke fælder i deres reduktionsindsats. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger Forslaget har hidtil været genstand for to substansdrøftelser på embedsmandsniveau ultimo april og primo maj Disse har vist, at et flertal af medlemslande helt overordnet støtter ideen bag Kommissionens forslag, der langt hen ad vejen reflekterer de allerede vedtagne principper for LULUCF-opgørelser i regi af FNs klimakonvention (UNFCCC) og senest i Durban mhp. en mulig anden forpligtelsesperiode. Flere af de store skovlande har dog endnu ikke tilkendegivet deres holdninger. Trods den helt overordnede enighed har flere lande imidlertid udtryk skepsis i forhold flere punkter i forslaget og udtrykt ønske om ændringer af det oprindelige forslag på følgende konkrete punkter: Vedr. den foreslåede tilgang: Langt de fleste lande synes at støtte Kommissionens foreslåede trinvise tilgang med først at vedtage og afprøve de foreslåede LULUCF-opgørelsesregler i form af en separat lovramme, evaluere disse og siden (efter 2020 eller i forbindelse med en forøgelse af EU's 2020-mål) inkludere disse i EU's klimamålsætninger. Dog ønsker en mindre gruppe lande, at LULUCF aktiviteter hurtigst muligt inkluderes i EUs reduktionsmålsætning. Vedr. sammenhængen med klimakonventionen: Det er holdningen blandt de fleste medlemslande, at definitioner og opgørelsesmetoder i Kommissionsforslaget bør være helt i overensstemmelse med de tekster, der er vedtaget i UNFCCC-regi. Især skovdefinitionen er mere restriktiv i Kommissions forslag end UNFCCC-definitionen, og dette har givet anledning til kritik fra mange lande, fordi det kan give dem problemer i forhold til gældende praksis. Generelt bag bekymringerne på dette punkt ligger også, at mange lande frygter opbyggelse af parallelsystemer i EU og FN-regi og deraf følgende dobbelte opgørelseskrav og administrative såvel som økonomiske byrder i den forbindelse. Vedr. obligatorisk opgørelse for dyrkede arealer og græsningsarealer: De fleste lande har stillet sig skeptiske over for Kommissionens forslag om at gøre LULUCF-opgørelser for dyrkede arealer og græsningsarealer obligatoriske, fordi Kommissionens forslag herved går ud over Durban-beslutningen, som fastholder disse aktiviteter som frivillige. Vedr. LULUCF-handlingsplaner: Forslaget om handlingsplaner er blevet mødt med skepsis blandt et flertal af medlemsstater. Kritikken går dels på spørgsmål om merværdien af sådanne planer og dels på at selve kravet om handlingsplaner udgør en for stor indgriben i den nationale kompetence. Endeligt er en række lande kritiske over for Kommissions tiltænkte rolle som evaluator og dommer i forhold til handlingsplanerne såvel som den relativt korte seks- Side 9

10 måneders tidsperiode til udarbejdelse og offentliggørelse efter hver forpligtelsesperiode (dvs. i 2013 og 2020). En lille gruppe lande har udtrykt sig positivt om handlingsplanerne. Vedr. delegerede kompetencer til Kommissionen: Med hensyn til delegeringen af kompetencer til Kommission bl.a. til at justere definitioner og referenceniveauer relateret til opgørelser for skovforvaltning har der vist sig skepsis blandt en række medlemslande, som ønsker en markant indskrænkning eller i visse tilfælde helt fjernelse af delegering i forslaget. Andet: Et sidste punkt, hvor en række lande har vist sig kritiske i forhold til forslaget er artiklen om at indføre en grænse på 3,5 pct. kreditgivning i relation til skovforvaltning. Forslaget giver mulighed for at lande kan opnå kreditter inden for skovforvaltning på op til 3,5 pct. i forhold til en fremskrivning baseret på en business-as-usual fremskrivning. Her ønsker flere lande en højere grænse. Omvendt finder mange lande, at 5 pct.-grænsen i forbindelse med naturlige forstyrrelser for restriktiv. 10. Regeringens foreløbige generelle holdning Det er regeringens foreløbige generelle holdning, at obligatoriske EU-regler med afsæt i UNFCCC s regler for regnskabsførelse inden for LULUCF-sektoren bør hilses velkomne, idet det giver sektoren incitament til at indtænke klimaet. Der er behov for klare og obligatoriske regler på området for at sikre den miljømæssige integritet af EU's klima- og energipolitik. I den forbindelse arbejder regeringen for en tilgang, der principielt kan sikre fuld lighed i sammenligning med reduktionspotentialer uden for LULUCF-sektorerne. Således lægger regeringen vægt på, at der skabes lige og fair konkurrencevilkår, og at alle sektorer skal bidrage til klimaindsatsen. I forlængelse heraf støtter regeringen som en yderligere sikring Kommissionens igangværende arbejde med henblik på hurtigst muligt at stille forslag om håndteringen af utilsigtede forskydningseffekter for arealanvendelse (Indirect Land Use Change ILUC) samt bæredygtighedskriterier for fast biomasse i regi af henholdsvis fødevarekvalitetsdirektivet og VEdirektivet. Regeringen støtter endvidere forslaget om udarbejdelsen af LULUCF-handlingsplaner, men ser gerne, at eventuelle muligheder for praktisk at sammenlægge de forskellige rapporteringskrav afsøges, f.eks. ved eventuel indarbejdelse i lav-kulstof-udviklings-strategier (såkaldte low-carbon development strategies). I forbindelse med LULUCF-opgørelsesregler finder regeringen det endvidere vigtigt, at der sikres overensstemmelse med UNFCCC-regler, således at de samme data afrapporteret til EU også vil opfylde UNFCCC-opgørelsesregler. Regeringen finder det desuden hensigtsmæssigt at støtte Kommissionens oplæg til, at LU- LUCF behandles i en separat ramme, bl.a. fordi effekten af tiltag først ses over en lang tidshorisont, mens store årlige udsving gør sektoren uegnet til årlige målsætninger. Samtidig lægger regeringen vægt på at evt. inklusion af LULUCF i forhold til målsætningerne i klima- og energipakken alene bør ske i forbindelse med en eventuel forøgelse af EU s 20 pct. målsæt- Side 10

11 ningen for CO2-reduktion. Regeringen støtter desuden, at EU's regler justeres i takt med nye FN regler eller ny videnskabelig viden såfremt dette er til gavn for klimaet. 12. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Grund- og nærhedsnotat blev oversendt til Folketingets orientering den 16. april Side 11

12 2. Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i præsentation af status - (Mulig) Rådskonklusioner Nyt notat En medlemsstat har anmodet om at få dette punkt på dagsordenen. Det er fortsat under afklaring, hvad det konkrete indhold af punkt vil være. Side 12

Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Klima- Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 46 Offentligt Samlenotat Klima- Energi- og Bygningsministeriet 2. november 2012 Tidlig Forelæggelse 1. Forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0479 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0479 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0479 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 23. august 2016 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 56 Offentligt Europaudvalget, Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer Den 12.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Baggrundsnotat om status for EU-udmelding om Danmarks klimamål for og nye regler om drivhusgas fra jorde og skove

Baggrundsnotat om status for EU-udmelding om Danmarks klimamål for og nye regler om drivhusgas fra jorde og skove Dato 5. september 2016 Baggrundsnotat om status for EU-udmelding om Danmarks klimamål for 2021-30 og nye regler om drivhusgas fra jorde og skove Det Europæiske Råd vedtog i oktober 2014, at EU s interne

Læs mere

Baggrundsnotat om klima- og energimål

Baggrundsnotat om klima- og energimål 12. april 2016 Baggrundsnotat om klima- og energimål Indledning Der er indgået en række aftaler i såvel FN- som EU-regi om klima- og energimål. Aftalerne har dels karakter af politiske hensigtserklæringer,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 15. juli 2008 Europaudvalget 2008 2883 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 30. juni 2008 FVM 554 SUPPLERENDE

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3139 - miljø Bilag 3 Offentligt S AM L E N OT AT Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rådsmøde (miljø) den 19. december 2011 8. Klimaforandringer: Afrapportering fra COP17

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2012 Rådsmøde miljø Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 Rådsmøde miljø Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3194 - miljø Bilag 1 Offentligt S AM L E N O T AT Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 2. oktober 2012 Rådsmøde (miljø) den 25. oktober 2012 1. Rådskonklusioner: Forberedelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Betydningen af EU's klimamål for dansk landbrug. Klima - Plantekongres 2017

Betydningen af EU's klimamål for dansk landbrug. Klima - Plantekongres 2017 Betydningen af EU's klimamål for dansk landbrug Klima - Plantekongres 2017 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 19. januar 2017 Side 1 Indhold EU s oveordnede klimamål for 2030 Det danske klimamål

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 162 Offentligt Talepapir til klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål Y til Miljø- og Planlægningsudvalget om CO2-udledninger Den 3.

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0547 Bilag 2 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPDPT Koordineret med: Sagsnr.: 1602936 Dok. nr.: 215934 Dato:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

EU s klima- og energipakke

EU s klima- og energipakke EU s klima- og energipakke Hvilke rammebetingelser sætter klima- og energipakken for EU s CO2-reduktioner, herunder i transporten og landbruget? Stig Kjeldsen, EU og International Energipolitik Klima-

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen

Forslaget forventes sat til afstemning ved mødet den marts 2008 i Den Stående Komité for foderstoffer. Med venlig hilsen Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 148 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. marts 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 4 Offentligt KOMITÉNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 18. juni 2015 Europa-Kommissionens forslag af 11. juni 2015 om gennemførelsesretsakt vedrørende

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 276 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 284./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

2) Forbedrede data for især udledningerne fra jordbund og dødt materiale bør sikres.

2) Forbedrede data for især udledningerne fra jordbund og dødt materiale bør sikres. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen Amaliegade 44, 1256 København K ens@ens.dk Attn: Peter Toft pto@ens.dk 9. april 2012 Re: Høringssvar fra Verdens Skove til EU-Kommissionens forslag

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg

Notat. Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt. 1. Resumé. 2. Baggrund. Til Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 100 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg 2. februar 2016 J.nr. 15-2917515 Moms, Afgifter og Told HMH Notat Hermed fremsendes notat vedrørende EU-Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0227 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Sagsnr.: Den 26. juni 2007 TAHR/MIST GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere