Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor"

Transkript

1 Referat fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: Side 419

2 Indholdsfortegnelse: Meddelelser Meddelelser den 23. november Åbne beslutningssager Forslag til mødekalender for Vesterhavsvej 35, Børnehaven Havbo/Agger Beboerhus - evt. fjernvarmetilslutning Børnehaven Kathøj - Tillægsbevilling - arkæologi Placering af ny børnehave i Vestervig Ansøgning om tillægsbevilling fra Vuggestuen Lejerbo (selvejende) Lovliggørelse af adgangsforhold og indretning af klublokaler i Borgercentret Anlægstilskud til faciliteter til Thisted Brewers Anlægsbudget 2011på børne- og familieudvalgets område Forslag til ferieplan 2011/ Eventuelt Bilagsliste...1 Side 420

3 193. Meddelelser den 23. november 2010 MEDDELELSER J.nr.: P35 SagsID: Sagsbeh.: ANNN Åben sag REDEGØRELSE Meddelelser fra: Udvalgsformanden Forvaltningen Øvrige udvalgsmedlemmer Beslutning fra møde i den : Intet Side 421

4 194. Forslag til mødekalender for 2011 ÅBNE BESLUTNINGSSAGER J.nr.: P35 SagsID: Sagsbeh.: MKP Åben sag REDEGØRELSE Drøftelse af forslag til mødedatoer for børne- og familieudvalget og afdelingschefgruppen. Beslutning fra møde i AFDELINGSCHEFGRUPPEN BØRNE- OG FAMILIEFOR- VALTNINGEN den : Afbud: Erik Odgaard, Palle Holm Opdateres med økonomiudvalgs møderne, byrådets temadage og øvrige udvalgsmøder. Sagen behandles på børne- og familieudvalgets møde den 8. november 2010 Forvaltningen indstiller, at forslag til mødeplan godkendes Bilag: Mødekalender 2011 vedr. BFU-møde ( ) Beslutning fra møde i den : Udsat til næste møde. Beslutning fra møde i den : Godkendt med den bemærkning, at der for 2012 ikke planlægges samme dage som byrådsmøder. Side 422

5 195. Vesterhavsvej 35, Børnehaven Havbo/Agger Beboerhus - evt. fjernvarmetilslutning. J.nr.: P20 SagsID: Sagsbeh.: FC Åben sag HISTORIK En arbejdsgruppe i Krik og Agger har i samarbejde med VESTERVIG FJERNVARME A.M.B.A. i et års tid arbejdet på en fjernvarmeforsyning til Krik-Agger området. Arbejdet er nu så langt, at Thisted Kommune har modtaget tilbud på tilslutning af ejendommen Vesterhavsvej 35, som rummer Børnehaven Havbo og Agger Beboerhus. REDEGØRELSE Ejendommen opvarmes i dag med oliefyr og en konvertering til fjernvarme vil medføre reducerede varmeudgifter ved uændret brug, samtidig vil der være en ikke uvæsentlig miljøgevinst i form af mindre CO²-udledning. Teknisk forvaltning har derfor den holdning, at ejendommen bør tilsluttes. Der er dog flere elementer, som har betydning for rentabiliteten af en sådan investering. Byrådet har truffet beslutning om, at der skal opføres en ny børnehave i Vestervig. Hvilken funktion skal der fremtidig være i børnehaven Havbos nuværende lokaler? De bygninger som rummer Agger Beboerhus er i en meget dårlig tilstand, ikke mindst det gamle forhus. Her ville den bedste løsning være at fjerne bygningen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En konvertering til fjernvarme vil beløbe sig til et beløb på ca. kr og medføre en årlig besparelse på ca. kr ved uændret brug. Dette svarer til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 11 år. ANDRE KONSEKVENSER Konvertering til fjernvarme vil medføre en årlig reduktion af CO²-udledning på ca kg. INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at der foretages tilslutning til fjernvarme finansieret dels af energioptimeringspulje dels af bygningsvedligeholdelsesmidlerne, at sagen sendes til høring i Børne- og familieudvalget forinden accept. På varmeregnskabet og rentabiliteten i en konvertering, er det nødvendigt, at det fremtidige brug af ejendommen kendes. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Afbud: Viggo Iversen Sagen sendes i høring hos Børne- og Familieudvalget inden endelig stillingtagen. INDSTILLING Side 423

6 Børne- og familieforvaltningen indstiller, at der ikke tilsluttes fjernvarme, idet forvaltningen ikke p.t. kan pege på anvendelse af Havbo s lokaler Beslutning fra møde i den : Udvalget kan pt. ikke pege på anvendelse af Havbo, hvorfor der ikke anbefales at der tilsluttes fjernevarme. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den : Afbud: Peter Sørensen Udvalget er positivt stemt for tilslutning men ønsker at afvente endelig stillingtagen, til der er truffet beslutning om den fremtidige anvendelse af ejendommen. Sagen genoptages på børne- og familieudvalgets møde den 23. november Thisted kommune har fået nye beregninger tilsendt fra Vestervig Fjernvarme A.M.B.A., jvf vedhæftede bilag. Bilag: Nyt tilbud fra Vestervig Fjernvarme A.M.B.A. ( ) Beslutning fra møde i den : Teknisk udvalgs indstilling følges. Side 424

7 196. Børnehaven Kathøj - Tillægsbevilling - arkæologi J.nr.: S05 SagsID: Sagsbeh.: esh Åben sag HISTORIK Byrådet godkendte på sit møde den 14. september 2010 licitationsresultatet og budgettet for opførelse af den nye integrerede daginstitution ved Tilsted skole. REDEGØRELSE I forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen har Thisted museum været på pladsen og har i byggeudgravningen gjort fund af arkæologisk interesse. (dok. nr.: ) Byggeriet blev derfor stoppet den 6. oktober Efterfølgende har museet udført en arkæologisk forundersøgelse. På baggrund af denne og de interessante fund der er gjort, har Kulturarvsstyrelsen godkendt, at museet udfører egentlige arkæologiske udgravninger af mindst 3 middelalderhuse. (dok. nr.: ) Arkæologerne er i denne uge, uge 46, startet med de egentlige udgravninger. Museet vil forsøge at udføre udgravningerne over vinteren eventuelt i telt for at afleveringen af byggeriet ikke bliver forsinket mere end højst nødvendigt. Museet forventer at skulle bruge 7 arbejdsuger på udgravningerne hertil skal der lægges juleferie og vejrlig det vil således ikke være urealistisk at forvente, at byggeriet tidligst kommer i gang den 1. marts. For den samlede tidsplan betyder det at afleveringstidspunktet rykkes til tidligst 1. november ØKONOMISKE KONSEKVENSER Af hensyn til arbejdets fremme har Thisted Byråd på temadagen den 9. november 2010 anerkendt at der skal findes midler til udgravningerne og at der skal søges en tillægsbevilling på førstkommende byrådsmøde, den 14. december Tillægsbevillingen er dels til at dække omkostninger ved de arkæologiske udgravninger men også til at dække eventuelle ekstraomkostninger til entreprenørerne ved en udskudt byggestart, vores rådgiver har haft en dialog med de fleste entreprenører et realistisk skøn er ekstraomkostninger i størrelsesordenen kr. jvf. dok. nr De samlede méromkostninger ser således ud: Arkæologiske forundersøgelser ,00 Arkæologiske udgravninger maximumsbeløb ,50 Følgeomkostninger til håndværkere og rådgivere ved udskudt byggestart ,00 Øvrige følge omkostninger i forbindelse med arkæologiske udgravninger ~ 2% ,50 I alt eksklusiv moms ,00 I anlægsbevillingen den er der afsat kr til ændring af tilkørselsforholdene til institutionen og til etablering af p-pladser. Side 425

8 Det skal understreges, at det er tale om et afsat beløb. Der er endnu ikke udført et projekt, der viser de reelle omkostning. Det må derfor påregnes, at der bliver behov for et større beløb for, at kunne løse de samlede adgangsforhold til skolen og daginstitutionen. Af byggetilladelsen fremgår det, at projektet kun kan opnå ibrugtagningstilladelse, såfremt de trafikale og parkeringsmæssige forhold bringes i orden. ANDRE KONSEKVENSER Vi må forvente at forsinkelsen af byggeriet betyder at indskrivningen af nye børn i den nye og større institution bliver rykket tilsvarende som byggeriet og at en 8 til 10 børn forbliver i dagplejen og udløser ekstra tillæg som 5. børn INDSTILLING Børne- og familieforvaltningen indstiller, at der meddeles tillægsbevilling kr.: finansieret af kassen Bilag: Museet - Rapport 2 ( ) arkæologisk udgravning, Museet beder om møde ( ) Merpriser på grund af udskudt tidsplan,- ca. opstart ultimo februar/primo marts. ( ) Beslutning fra møde i den : Indstilles godkendt. Side 426

9 197. Placering af ny børnehave i Vestervig J.nr.: P27 SagsID: Sagsbeh.: lasl Åben sag HISTORIK I forbindelse med budgetlægningen for 2010 og 2011 er det besluttet at afsætte kr. 8 mio. til etablering af en ny børnehave i Vestervig. Der er nedsat et byggeudvalg efter gældende regler. Udvalget har afholdt deres første møde, hvor selve placeringen af børnehaven har skabt stor uenighed. REDEGØRELSE Børne- og familieudvalget har ved flere møder haft generelle drøftelser omkring placeringer af både den nye børnehave i Vestervig og den nye børnehave i Hanstholm. Ved disse drøftelser har den overvejende holdning været, at placere dem så tæt på skolen som muligt af hensyn til samarbejdet skole og børnehave imellem. Det er derfor også forvaltningens holdning, at begge børnehaver placeres så tæt på skolen som muligt, idet det forventes at der bliver et meget tæt samarbejde mellem de to institutioner, som evt. på sigt kan samles under samme ledelse. I Vestervig har der været flere placeringer i tale, men primært er der to muligheder for placering. Den ene placering er øst for Vestervig-Agger aktivitetscenter og skolen. Det foreslåede areal er pt. ikke kommunalt ejet, og er ej heller lokalplanlagt til formålet. Det vil derfor kunne forudses, at tidsplanen for etablering af børnehaven vil kunne skride med 6-12 måneder, idet der udover udarbejdelse af lokalplan formentlig skal eksproprieres. Den anden placering er mod syd og på skolens areal. Her er der evt. mulighed for at inddrage det tidligere autoværksted til parkeringspladser hvilket dog kræver at dette specifikke areal erhverves. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at Skolebestyrelsen, Bestyrelsen for Vestervig- Agger Børnehave, Bestyrelsen for Vestervig-Agger Aktivitetscenter og Vestervig Håndværker og Borgerforening alle peger på placeringen øst for skolen og hallen. Forvaltningen er af den opfattelse, at placeringen syd for skolen vil være det mest ideelle af hensyn til sammenhæng mellem skole og daginstitution. RETSGRUNDLAG Udvalget har kompetencen til at afgøre placeringen, så længe plangrundlaget overholdes. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Den samlede ramme for investeringen er kr. 8 mio. Såfremt der skal erhverves areal til etableringen, vil der således blive færre penge til byggeri og inventar. Såfremt placeringen mod øst foretrækkes, vil det forlænge byggeperiode med op til et halvt år, hvilket vil udskyde de driftsmæssige besparelser der er ved sammenlægningen af Agger og Vestervig Børnehaver. I forbindelse med budget 2010 og budget 2011 har Thisted Kommune modtaget et særligt anlægstilskud, som skal anvendes inden for det borgernære område, herunder dag- Side 427

10 pasning. Såfremt kommunen ikke anvender det fulde beløb, skal pengene deponeres. Der vil med en udsættelse af projektet være overvejende sandsynlighed for, at der skal ske deponering. HØRING OG KOMMUNIKATION Ingen INDSTILLING Forinden udvalget træffer afgørelse, er der aftalt besigtigelse af stedet. Dette foregår tirsdag den 23. november kl , hvor skoleleder Jens Arentgot, børnehaveleder Inger Marie Pedersen og Børge Nygaard fra byggeudvalget vil deltage. Forvaltningen indstiller i øvrigt, at placeringen bliver syd for skolen, evt. med inddragelse af autoværkstedet, idet byggeudvalget afklarer dette. Det forudsættes i øvrigt at der etableres en anden boldbane ved skolen. Bilag: Kort over placering ( ) Beslutning fra møde i den : Udvalget besluttede, at placeringen sker umiddelbart øst for Vestervig-Agger Aktivitetscenter. Situationen forventes afklaret snarest. Side 428

11 198. Ansøgning om tillægsbevilling fra Vuggestuen Lejerbo (selvejende) J.nr.: SagsID: Sagsbeh.: MLU Åben sag HISTORIK Den 11. november 2010 modtager Børne- og Familieforvaltningen en ansøgning om tillægsbevilling fra Vuggestuen Lejerbo. REDEGØRELSE Vuggestuen Lejerbo har tidligere på året købt 4 køleskabe og 5 barnevogne til en samlet pris på kr ,- inkl. moms. Forvaltningen har ikke tidligere været involveret og/eller givet en forhåndsgodkendelse af beløbet, hvorfor det må antages, at Vuggestuen Lejerbo har indkøbt ovennævnte ud fra en vurdering af, at institutionen selv har haft pengene til de pågældende indkøb. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Vuggestuen Lejerbo ansøger om tillægsbevilling på kr ,- til allerede indkøbte køleskabe og barnevogne. Indkøbene er foretaget i perioden januar-august 2010, hvorfor forvaltningen vurderer, at institutionen må have budgetteret med udgiften. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at Vuggestuen Lejerbo selv afholder udgiften på kr ,- til dækning af indkøbte køleskabe og barnevogne. Bilag: Bilag til sagsfremstilling dok.nr pdf ( ) Beslutning fra møde i den : Der bevilges kr , idet det indskærpes at der fremover skal ansøges først. Side 429

12 199. Lovliggørelse af adgangsforhold og indretning af klublokaler i Borgercentret. J.nr.: G07 SagsID: Sagsbeh.: NJ Åben sag HISTORIK Byrådet besluttede på mødet den 29. juni 2010 at anvise gymnastiksalen og klublokaler i Borgercentret til Thisted Atlet Club. REDEGØRELSE Lovliggørelsen af lokalerne kræver at der etableres flugtvej direkte fra gymnastiksalen ligesom der skal monteres et vindue fra klublokalerne til gymnastiksalen. (Bokseklubben medbringer selv vinduespartiet). Lokaleforholdene gør, at der ud over bokseklubben med fordel kan indrettes klublokaler evt. til andre kampsportsklubber ligesom en mindre sal på 1. salen er anvendelig til idrætsformål. Et af rummene er tidligere anvendt til køkken og kan genetableres til dette formål. RETSGRUNDLAG Ud over kravene til flugtvejen er der ingen særlige bestemmelser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fritidsområdet har en rest på anlægsbudget 2010 på kr. som kan finansiere udgifterne. Forvaltningen skal i øvrigt henlede opmærksomheden på, at bade- og omklædningsfaciliteterne i Borgercentret er meget nedslidte. ANDRE KONSEKVENSER Den daglige drift af lokalerne skal afklares med Arbejdsmarkeds- og kulturforvaltningen. HØRING OG KOMMUNIKATION Relevante klubber indkaldes til drøftelse af den fremtidige anvendelse af lokalerne. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at der afsættes kr. til formålet, finansieret af anlægsbudget 2010 på fritidsområdet. Beslutning fra møde i den : Brev fra Thisted Selvforsvarsklub uddelt. I brevet anmodes om at selvforsvarsklubben ligeledes kan anvende lokalerne. Indstilles godkendt. Side 430

13 200. Anlægstilskud til faciliteter til Thisted Brewers J.nr.: Ø02 SagsID: Sagsbeh.: NJ Åben sag HISTORIK Thisted Brewers har søgt om finansiering af udgifterne til opstilling af pavillon, inkl. diverse stikledninger, målstolper og lysanlæg ved baneanlægget ved Østre Skole: Klublokale(evt. pavillon) ca kr. hvortil skal lægges udgifter til stikledninger mv. vedrørende el, vand og kloak, ca kr. Målstolper ca kr. Lysanlæg ca kr. I alt kr. Folkeoplysningsudvalget har behandlet sagen den og indstillet, at pavillon og nødvendige tilslutninger finansieres i anlægsbudget 2010, men Børne- og familieudvalget besluttede den at udsætte ansøgningen til anlægsbudget Folkeoplysningsudvalget har genbehandlet sagen og med henvisning til restbeløbet på anlægsbudgettet for 2010 på kr. anmodet Børne- og familieudvalget om at genvurdere beslutningen. Sagen er senest den behandlet i Børne- og familieudvalget med en indstilling om at der anvendes kr. til mål og lysanlæg, men blev trukket fra Økonomiudvalgets møde den til nærmere belysning. REDEGØRELSE I forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2011 er der afsat kr. til klublokaler og kr. til lysanlæg ved Østre skole. Restbeløbet kan finansieres af resterende del af anlægsbudgettet på fritidsområdet. RETSGRUNDLAG Ingen særlige regler. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges i 2011 om dækning af driftsudgifter til rengøring, lys og varme efter aftale med Østre Skole. Forvaltningen skal henlede opmærksomheden på, at der må påregnes et beløb i størrelsesordenen kr. til indretning af faciliteter for flere klubber i Borgercentret. Sag herom fremsendes særskilt. ANDRE KONSEKVENSER Ingen HØRING OG KOMMUNIKATION Ikke nødvendig Side 431

14 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at de afsatte beløb i anlægsbudgettet for 2011, i alt kr., frigives til formålet Beslutning fra møde i den : Heinz Hvid blev erklæret inhabil. Indstilles godkendt. Side 432

15 201. Anlægsbudget 2011på børne- og familieudvalgets område J.nr.: Ø00 SagsID: Sagsbeh.: MKP Åben sag Med henblik på at få reduceret Thisted kommunes samlede anlægsramme 2011 fremsendes den samlede investeringsoversigt for 2010 og 2011til udvalgets indledende drøftelser. Forvaltningen indstiller, at anlægsrammen for 2011 drøftes Bilag: Anlæg BF 2010 og pdf ( ) Beslutning fra møde i den : Behandles på ny når rammen for reduktioner er udmeldt. Side 433

16 202. Forslag til ferieplan 2011/2012 J.nr.: G01 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Forslaget har været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne. De blev gjort opmærksom på, at hvis forvaltningen ikke havde modtaget bemærkninger inden den 7. oktober 2010 kl. 12 forventede vi, at skolebestyrelsen ikke ønskede nogen ændringer. Forvaltningen har modtaget 8 besvarelser fra skolerne. Der var ingen bemærkninger. REDEGØRELSE Forvaltningen har udarbejdet et forslag til skoleelevernes ferieplan for skoleåret 2011/2012: Sommerferie: Lørdag d. 25. juni søndag d. 7. august Efterårsferie: Lørdag d. 15. oktober søndag d. 23 oktober Juleferie: Torsdag d. 22. december tirsdag d. 3. januar Vinterferie: Lørdag d. 11. februar søndag d. 19. februar Påskeferie: Lørdag d. 31. marts mandag d. 9. april St. Bededag: Fredag d. 4. maj søndag d. 6. maj Kr. Himmelfart: Torsdag d. 17. maj søndag d. 20. maj Pinseferie: Lørdag d. 26. maj mandag d. 28. maj Grundlovsdag: Tirsdag d. 5. juni Sommerferie: Lørdag d. 23. juni De nævnte dage er indeholdt i ferien. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at forslag til ferieplan 2011/12 godkendes. Beslutning fra møde i den : Godkendt. SAGEN GENOPTAGES Forvaltningen er blevet opmærksom på, at elevernes ferieplan for skoleåret 2011/12 ikke opfylder lovens bestemmelser for begyndelsestidspunktet for elevernes sommerferie. Sommerferien 2012 skal i stedet begynde lørdag d. 30 juni, og ikke som tidligere vedtaget, lørdag d. 23. juni. For at bevare et skoleår på 200 skoledage, begynder sommerferien i 2011 lørdag d. 25. juni og slutter søndag d. 14 august. Forslag til ferieplanen er herefter: Side 434

17 Sommerferie: Lørdag d. 25. juni søndag d. 14. august Efterårsferie: Lørdag d. 15. oktober søndag d. 23 oktober Juleferie: Torsdag d. 22. december tirsdag d. 3. januar Vinterferie: Lørdag d. 11. februar søndag d. 19. februar Påskeferie: Lørdag d. 31. marts mandag d. 9. april St. Bededag: Fredag d. 4. maj søndag d. 6. maj Kr. Himmelfart: Torsdag d. 17. maj søndag d. 20. maj Pinseferie: Lørdag d. 26. maj mandag d. 28. maj Grundlovsdag: Tirsdag d. 5. juni Sommerferie: Lørdag d. 30. juni De nævnte dage er indeholdt i ferien. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. INDSTILLING Forvaltningen indstiller at ovennævnte forslag godkendes. Beslutning fra møde i den : Ny plan godkendt. Side 435

18 203. Eventuelt J.nr.: P35 SagsID: Sagsbeh.: ANNN Åben sag REDEGØRELSE Gennemgang af seneste forbrugsrapport. Materialet blev udleveret på sidste møde. Beslutning fra møde i den : Drøftet. Side 436

19 Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen Heinz Hvid Mogens Kruse Per Skovmose Poul Hvass Hansen Underskrift Side 437

20 BILAGSLISTE 194. Forslag til mødekalender for Mødekalender 2011 vedr. BFU-møde 195. Vesterhavsvej 35, Børnehaven Havbo/Agger Beboerhus - evt. fjernvarmetilslutning. 1. Nyt tilbud fra Vestervig Fjernvarme A.M.B.A Børnehaven Kathøj - Tillægsbevilling - arkæologi 1. Museet - Rapport 2 2. arkæologisk udgravning, Museet beder om møde 3. Merpriser på grund af udskudt tidsplan,- ca. opstart ultimo februar/primo marts Placering af ny børnehave i Vestervig 1. Kort over placering 198. Ansøgning om tillægsbevilling fra Vuggestuen Lejerbo (selvejende) 1. Bilag til sagsfremstilling dok.nr pdf 201. Anlægsbudget 2011på børne- og familieudvalgets område 1. Anlæg BF 2010 og pdf Side 1

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Mødet

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Skole-, social- og sundhedsudvalget

Skole-, social- og sundhedsudvalget Dagsorden Side 1 af 5 Referat Skole-, social- og sundhedsudvalget Møde nr.: Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: 5 Torsdag den 08-06-2006 08:00 Pav. Mødel. 3 Medlemmer: Niels Jørgen Pedersen, Jens Brogaard Jensen,

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 23. februar 2005 17:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Johan Berg Jensen Indholdsfortegnelse 1. Skolerenovering 2005 Åben

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den 07-10-2010 kl. 16.00 i Kl. 16.00 Frøstrup Rideklub. Kl. 17.00 Nordthy Rideklub.

Tillægsreferat. fra mødet den 07-10-2010 kl. 16.00 i Kl. 16.00 Frøstrup Rideklub. Kl. 17.00 Nordthy Rideklub. Tillægsreferat fra mødet den kl. 16.00 i Kl. 16.00 Frøstrup Rideklub. Kl. 17.00 Nordthy Rideklub. Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.: 16.55 Side 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning 2014

Velkommen i skole Indskrivning 2014 Velkommen i skole Indskrivning 2014 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Sidste frist for at indskrive Den 20. januar 2014 Velkommen i skole! Dit barn har nu nået en alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse.

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Kultur og Fritidsudvalgets ekstraordinære møde den 11. december 2007, Kl. 15.00, Ny Kaffestue, Rådhuset, Hvidovrevej 278 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser...

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Referat. fra mødet den 08-06-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den 08-06-2010 kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Afbud: Mødet hævet kl.: 15.25 Side 256 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted.

HANDICAPRÅDET. Referat. fra mødet den kl i byrådssalen på rådhuset i Thisted. HANDICAPRÅDET Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Thisted. Medlemmer: Arnold Larsen, Bente Mathiasen, Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 13,00 på Tåbel Renseanlæg, Aggervej 15B, 7770 Vestervig Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen, Ulla Vestergaard,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 33. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 33 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde på rådhuset torsdag den 6. november 2008. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.10. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Referat. Elisabeth Pedersen, Poul Hvass Hansen. Mødet hævet kl.: 18.30. Side 104 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 24-09-2009

Referat. Elisabeth Pedersen, Poul Hvass Hansen. Mødet hævet kl.: 18.30. Side 104 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 24-09-2009 Referat fra mødet den kl. 16.00. Mødet starter med besøg hos Hanstholm Idrætsforening, fodboldafdelingen, derefter holdes mødet i den gamle Byrådssal i hallen. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

11. Orientering og efterretning a.. Blade og tidsskrifter.

11. Orientering og efterretning a.. Blade og tidsskrifter. DAGSORDEN til Borger og Virksomhedsudvalgsmøde tirsdag den, efter byggeudvalgsmødet i Thomas Kingo. Fraværende: 11. Orientering og efterretning a.. Blade og tidsskrifter. b. Love, bekendtgørelser og orienterende

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2

Egebjerg Kommune. Børne- og Kulturudvalg. Referat. Mødedato: Tirsdag den 24-05-2005. Mødetidspunkt: 16:00-19:00. Mødested: Mødelokale 2 Børne- og Kulturudvalg Mødedato: Mødetidspunkt: 16:00-19:00 Mødested: Mødelokale 2 Indkaldelsesdato: Fredag den 27-05-2005 Deltagere: Steen Gundertofte, Hanne Staff, Orla Hansen, Vibeke Rindom Bemærkninger:

Læs mere

Referat Tillægsdagsorden

Referat Tillægsdagsorden Referat Tillægsdagsorden fra mødet den kl. 13.00 i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Afbud: Mødet hævet kl.: 18.00 Side 437 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Mødelokale H. Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard

Referat. fra mødet den kl i Mødelokale H. Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Referat fra mødet den kl. 15.00 i Mødelokale H Medlemmer: Bjarne Holm, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Preben Dahlgaard Afbud: Mødet hævet kl.: 17.15 Side 700 Indholdsfortegnelse: Åbne

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2004.04.20.htm Page 1 of 5 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato tirsdag den 20. april 2004 Tidspunkter 17:30-18.15 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Hans Krarup Olesen med afbud

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Hans Rømer Skolens skolebestyrelse afholder møde Tirsdag 3-3-2015 kl. 16.45 19.45 på afd. Aaker Dagsorden Beslutningsprotokol Deltagere: Navn Repræsentant for: Afbud/ Fraværende René Læssøe Andersen %

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan

NOTAT. Allerød Kommune. Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opsamling af høringssvar på forslag til ferieplan Skolerne høringssvar er

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Skolebestyrelsen Ølsted Skole Dagsorden og referat til møde den 18. september 2007 kl. 19.00-21.00 i mødelokalet 1/11 Medlemmer: Klaus Jakobsen, formand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tolstrup Nielsen

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet 26. juni Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: P Sagen afgøres i: Byrådet 134 Placering(er) af kunstgræsbane Sagsnr: 04.00.00-P20-2-13 Sagen afgøres i: Sagsresume Søren Søe har på vegne af Oplandslisten anmodet om at pkt 84 på KFU's dagsorden, "Placeringer af kunstgræsbaner",

Læs mere

fra mødet den kl ithy Motorcartings lokaler

fra mødet den kl ithy Motorcartings lokaler fra mødet den kl. 14.30 ithy Motorcartings lokaler Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Side 378 Meddelelser...380 174. Meddelelser den 12. oktober 2010...380 Efterretningssager...381

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

August 2007. VEDBÆK HALLEN Aktiviteter i hallen, som ikke er vist på ugeplanen Klublokale. Dato Ugedag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag.

August 2007. VEDBÆK HALLEN Aktiviteter i hallen, som ikke er vist på ugeplanen Klublokale. Dato Ugedag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag. OPDATERET 07-02- 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 5 6 August 2007 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 Sommerferie 12 13 Mandag Bordtennis begynder 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18

Læs mere

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C.

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 16.00 i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bach, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen,

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning

Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr Licitationsresultat og bevillingsansøgning Pkt.nr. 8 Etablering af daginstitution i Avedøre. Projekt nr. 5336. Licitationsresultat og bevillingsansøgning. 358614 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget og Teknisk

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere