side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:00 Byrådssalen Tilgår pressen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:00 Byrådssalen Tilgår pressen"

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:00 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Karl Krapalis og Jan Johansen deltog ikke i behandlingen af sag 305, 306 og 307. Michael Gammelgaard i stedet deltog Solgerd Ejdesgaard Jensen Jesper Schmidt-Nielsen i stedet deltog Tina Hansen Tonny Jack Nielsen i stedet deltog Ole Christensen Indholdsfortegnelse: 284. Spørgetid Godkendelse af projektforslag efter varmeforsyningsloven om udlægning af forsyningsområde på Hans Schacksvej til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme Ny station i Langeskov Udfasning af kviksølvlamper på gadelys Etablering af beplantningsbælte langs Håndværkervej i Langeskov Tårup Strandpark Etape 2 - Fastsættelse af m2-pris for byggegrunde Færdiggørelse af erhvervsområde Langeskov Syd Frigivelse af rådighedsbeløb - færdiggørelse af Ladbyskibsprojektet Fremtidens Børnehjem Kommunalbestyrelsen plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19 stk Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Kontrakt Entreprenøraftalernes fremtid Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Resultatrevision Udskiftning i Handicaprådet Alkohol og misbrugspolitik i Kerteminde Kommune Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn Forslag til politisk mødekalender Henvendelse om sejlsportsstævne Den Europæiske Globaliseringsfond Sager og skrivelser til orientering Punkter på lukket møde: 305. Drøftelse af Odense Lufthavn 306. Salg/anvendelse af Frydenlund, Langeskov 307. Stillingtagen til ejendomssalg

3 side Spørgetid P24 sagsnr Byrådets møde punkt 284: Der forelå skriftligt spørgsmål vedr. forskønnelse af rundkørsler fra Carsten Møller Godkendelse af projektforslag efter varmeforsyningsloven om udlægning af forsyningsområde på Hans Schacksvej til kollektiv varmeforsyning med fjernvarme P21 sagsnr Kerteminde Forsyning Varme A/S har ved revideret projektforslag af februar 2011 ansøgt om kommunens godkendelse af projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning (nr. 347 af 17. maj 2005 og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning (nr af 13. december 2005). Projektforslaget vedrører varmeforsyning af boligerne Hans Schacksvej (ved Snekkeled) med overskudsvarme fra Vattenfall A/S, Fynsværket. Miljø- og Kulturforvaltningen har behandlet projektforslaget i henhold til bestemmelserne i loven og bekendtgørelsen og indstiller at projektforslaget godkendes på de vilkår, der fremgår af vedhæftede afgørelse. Jævnfør delegeringsplan for Miljø- og teknikudvalget skal afgørelse iht. Varmeforsyningsloven træffes af Byrådet. Høring: Projektforslaget har ikke været i høring, idet projektet ikke påfører nogle af sagens parter en ulempe. Økonomi: Ingen direkte konsekvenser for Kerteminde Kommune, men for det kommunalt ejede selskab Kerteminde Forsyning Varme A/S idet godkendelse af projektet medfører en positiv likviditetsvirkning for Kerteminde Forsyning Varme A/S.

4 side 4 Forvaltningen indstiller at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at projektforslaget godkendes jævnfør vedhæftede afgørelse. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 327: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets møde punkt 397: Anbefales. Bilag: UDKAST til afgørelse om udlægning af boligområde på Hans Schacksvej til fjernvarmeforsyning Byrådets møde punkt 285: Godkendt Ny station i Langeskov sagsnr Miljø- og Kulturforvaltningen orienterer om projektets tidsplan, herunder afholdelse af borgermøder og inddragelse af andre interessenter. Udkast til samarbejdsaftale mellem Banedanmark og Kerteminde Kommune er udarbejdet. Samarbejdsaftalen er godkendt i projektgruppen med undtagelse af uoverensstemmelse mht. udgifter til ekspropriationer. Dette ventes afklaret i forbindelse med de detaljerede økonomiske vurderinger af anlægsarbejdet..

5 side 5 Der analyseres forskellige alternative placeringer, dels ud fra en rent teknisk vinkel, dels ud fra en anlægsøkonomisk betragtning. Resultatet af VVM er desuden afgørende for den endelige beslutning om placering af stationsanlægget. Som det fremgår af forslag til tidsplan, som vil blive fremlagt på mødet, vil helhedsplanen for Langeskov derfor først kunne færdiggøres i Indtil da arbejder Forvaltningen med tilvejebringelse af beslutningsgrundlag i form af datagrundlag for en eventuel VVM (vurdering af virkning for miljøet), trafiktællinger som skal danne grundlag for trafiksimuleringer og udarbejdelse af køreplaner for busser (i samarbejde med FynBus). Økonomi: Der er afsat korrigeret budget på kr. til gennemførelse af nødvendige forundersøgelser med hensyn til trafikforhold samt gennemførelse af VVM-undersøgelser. Anlæg sted nr. Konto: Beløb: Etablering af parkeringspladser i forbindelse med togstop i Langeskov Udgifter kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget godkender forslag til tidsplan. at Byrådet anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til gennemførelse af undersøgelser af trafikforhold og VVM-undersøgelser. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 331: Indstillingen anbefales. Forslag om borgermøde den 21/ Økonomiudvalgets møde punkt 398: Anbefales, idet der udarbejdes forslag på minimum henholdsvis en østlig og vestlig placering af togstop. Hans Luunbjerg (V) Byrådets møde punkt 286:

6 side 6 Frigivelse af rådighedsbeløb på kr. blev godkendt. Samtidig godkendt at der afholdes borgermøde den hvor forslag på minimum en østlig og en vestlig placering fremlægges til drøftelse Udfasning af kviksølvlamper på gadelys G01 sagsnr Miljø- og kulturforvaltningen har ved grundig gennemgang af datagrundlag, som ligger til grund for den af COWI udarbejde rapport af Udfasning af kviksølvlamper i Kerteminde Kommune, konstateret fejl ved optælling og gruppering af armaturtyper. Opgørelsen i rapporten har fejlplaceret 960 stk. lysstofarmaturer som trænger til udskiftning. Udskiftningen medfører en forøget anlægsudgift på ca. 4,8 mio. kr. Driftsbesparelsen på det reducerede el-forbrug er imidlertid indregnet i rapporten. Forudsætningerne for byrådets beslutning af , pkt. 253 har således ændret sig, idet der var forudsat et samlet investeringsbehov på 11,4 mio. kroner (2011: 5,4 mio. og 2012: 6 mio.). Det samlede investeringsbehov er 16,2 mio. kroner for at opnå den forventede årlige besparelse på 1,5 mio. kroner. Der var oprindeligt vist regneeksempel som godtgjorde, at investeringen kunne afskrives inden for en 10-årig periode med en lånerente på 4%. Det forøgede investeringsbehov vil betyde, at afskrivningsperioden forlænges med ca. 3 år Økonomi: Anlæg sted nr. Konto: Afsat Anlægsbevilling / rådighedsbeløb Udfasning af kviksølvlamper på gadelys Udgifter 2011 Udgifter 2012 Udgifter kr kr. 0 kr. Behov for anlægsbevilling/ Rådighedsbeløb 0 kr. 0 kr kr. Tillægsbevilling til anlægsbevilling / rådighedsbeløb 0 kr. 0 kr kr. I alt behov Tillægsbevilling år kr kr kr. Afledt drift Konto: Indberettet årlig besparelse fra 2013 Besparelse i 2013 Korrektion af indberettet besparelse i 2013 Drift Vejbelysning Udgifter kr kr kr.

7 side 7 I alt behov korrektion afledt drift år kr. Bevilling afsættes i 2013, da forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at udføre yderligere arbejder i 2011 og Ved at afsætte beløbet i 2013 bliver det også muligt at følge og gøre brug af den seneste udviklede teknologi. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet Anmodes om tillægsbevilling til anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. beløbet afsættes i 2013 Anmodes om korrektion af indberettet besparelse afledt drift på kr. i 2013, da den fulde besparelse først kan indfries fra 2014 og årene frem. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 332: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets møde punkt 399: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Byrådets møde punkt 287: Godkendt.

8 side Etablering af beplantningsbælte langs Håndværkervej i Langeskov G01 sagsnr Lokalplan nr. 4 fra den tidligere Langeskov Kommune, der primært omfatter erhvervsområdet langs Håndværkervej indeholder en bestemmelse om et plantebælte langs Omfartsvejen til afskærmning af området. Plantebæltet har en bredde på 10 m, og omfatter primært byggeliniearealet langs den tidligere amtsvej. Desuden er der i bæltet diverse forsyningsledninger, der umuliggør byggeri. I forbindelse med grundsalg afhændes de 10 m nærmest Omfartsvejen derfor ikke, men forbliver kommunalt, og henligger som afskærmende plantebælte i henhold til lokalplanen. Bæltet er i tidens løb blevet etableret i takt med grundsalg. Der mangler på nuværende tidspunkt, at forlænge bæltet med ca. 80 m svarende til den sidst solgte grund, og en mellemliggende grund. Begrundelsen for at etablere beplantningen nu, er dels at afskærme erhvervsområdet og skabe et ensartet udseende mod Omfartsvejen, dels også at lukke en uhensigtsmæssig overkørselsmulighed fra erhvervsområdet til Omfartsvejen fra den ikke solgte grund. Økonomi: Udgifterne hertil anslås til kr. inkl. plantning og pasning i etableringsfasen. På anlægsbudgettet for 2011 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. Anlæg sted nr. Konto: Beløb: Håndværkergrunde ved Håndværkervej Udgifter kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb kr kr. til etablering af beplantningen, herunder også vedligeholdelsen af denne i en 3-årig etableringsperiode. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 335: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets møde punkt 400: Anbefales.

9 side 9 Hans Luunbjerg (V) Byrådets møde punkt 288: Godkendt Tårup Strandpark Etape 2 - Fastsættelse af m2- pris for byggegrunde P20 sagsnr Byggemodning af Tårup Strandpark Etape 2 forventes påbegyndt efter sommerferien og afsluttet ved udgangen af Udstykningen omfatter 14 parcelhusgrunde med et samlet areal på m2. Hertil kommer yderligere 1 stk. privatejet byggegrund og 1 stk. privatejet stormatrikel. Samlet areal for Etape 2 er ca m2 (incl. veje, stier og fællesarealer, men excl. de to privatejede arealer). Grundene i Etape 1 er annonceret til salg til en pris på 725 kr/m2. Det vurderes at grundene i Etape 2 bør koste mindst det samme pga. bedre og mere ugeneret placering i terrænet. Økonomi: Kommunens samlede udgifter til byggemodningen af etape 2 udgør overslagsmæssigt 10. mio. kr. Forvaltningens beregning af mindstepris pr. m2 udgør 765 kr. og fremgår af bilag. (10 mio. kr. / m2) I prisen er indregnet tilslutningsbidrag for fjernvarme jf. tidligere byrådsbeslutning. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender en mindstepris på 765 kr. pr m2 inkl. moms for byggegrunde i Tårup Strandpark Etape 2. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 334: Indstillingen anbefales.

10 side 10 Økonomiudvalgets møde punkt 401: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Beregning af Grundpriser Tårup Strandpark Etape 2 Byrådets møde punkt 289: Godkendt Færdiggørelse af erhvervsområde Langeskov Syd sagsnr Erhvervsområde Langeskov Syd blev påbegyndt i 2003 og er siden blevet udbygget løbende. Området nord for stamvejen (Mariesmindevej) er færdigudstykket, mens der kun er solgt enkelte grunde syd for stamvejen. Vænger anlægges efterhånden som der bliver behov for dem. Slidlag på stamvej og de nordlige vænger mangler stadig. Det vurderes at slidlaget bør udlægges snarest muligt, da asfaltbærelaget er stærkt nedslidt og viser tegn på begyndende nedbrydning. Desuden mangler en del jordarbejder i forbindelse med færdiggørelsen af Bjergtoften, samt anlæggelse af en erstatningshabitat vest for Bjergtoften. Disse arbejder er endnu ikke detailplanlagt, da de afhænger af hvornår de solgte, men endnu ikke bebyggede grunde i området bebygges. Økonomi: Det korrigerede budget til færdiggørelse af erhvervsområde Langeskov Syd udgør i kr.

11 side 11 Udgift til udlægning af slidlag på Mariesmindevej incl. sideveje anslås til ca. 1,4 mio kr. hertil skal tillægges udgifter til jordarbejder, anlæggelse af erstatningshabitat m.v. Anlæg sted nr. Konto nr. Beløb: Erhvervsområdet Langeskov Syd Udgifter kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til færdiggørelse af erhvervsområde Langeskov Syd, som anført under økonomi. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 336: Indstillingen anbefales. Økonomiudvalgets møde punkt 402: Anbefales dog således at anlæggelse af erstatningshabitat udgår på nuværende tidspunkt. Hans Luunbjerg (V) Byrådets møde punkt 290: Godkendt at der frigives kr., idet beløb på kr. vedr. erstatningshabitat udgår Frigivelse af rådighedsbeløb - færdiggørelse af Ladbyskibsprojektet G01 sagsnr

12 side 12 Til færdiggørelse af Ladbyskibsprojektet ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på kr. således, at der kan ske udbetaling af tilskud til Østfyns Museer. Økonomi: Der er i anlægsbudgettet afsat kr. til Ladbyskibsprojektet. Anlæg sted nr.. Konto: Beløb: Færdiggørelse af Ladbyskibsprojektet kr. Miljø- og Kulturforvaltningen indstiller, at Byrådet anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb som anført under økonomi til udbetaling af tilskud til Ladbyskibsprojektet. Kultur- og fritidsudvalgs møde punkt 153: Oversendes med anbefaling. Økonomiudvalgets møde punkt 403: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Byrådets møde punkt 291: Godkendt.

13 side Fremtidens Børnehjem P20 sagsnr Kerteminde Kommune har opnået tilsagn fra Den A. P. Møllerske Støttefond til støtte til etablering af Byrådets vision om Fremtidens børnehjem. I alt er modtaget en donation på 25. mio. kr. Hertil kommer, at Kerteminde Kommune har fået bevilling fra Egmontfonden på 1,9 mio. kr. til brugerinddragelse i forbindelse med projektet. Desuden er opnået tilsagn om støtte fra en anden fond, hvis navn endnu ikke kan offentliggøres. Den fysiske placering af Fremtidens Børnehjem vil være i den kommende udstykning på Strandgårds allé, jf. det forslag til lokalplan, der nu er i høring. Den indledende del af projektet med brugerinddragelse er beskrevet i vedhæftede bilag: Anbragte børn og unge skaber deres eget børnehjem i samarbejde med forældre og personale, som danner grundlag for bevillingen fra Egmontfonden. Der skal nedsættes en styregruppe, der får følgende primære opgaver: Fastlæggelse af tids- og procesplan for projektet Den overordnede processtyring Den overordnede økonomistyring Udpegning af rådgivere Nedsættelse af arbejdsgrupper mv. Udarbejdelse af indstillinger til fagudvalg og Byråd vedr. valg af arkitekt, udbudsform mv. Styregruppen bør have tillagt kompetence til at træffe daglige driftsmæssige beslutninger i forhold til projektet. Det forventes, at ibrugtagning af Fremtidens Børnehjem vil være forår / sommer 2013 Økonomi: Byrådet godkendte på sit møde d at ville medfinansiere anlægsudgifterne med et beløb svarende til den kapitaliserede ejendomsværdi vedr. Dyrehaven på i alt 5,4 mio. kr. opgjort på basis af ejendomsværdien pr samt værdien af en grund, der jf. tidligere byrådsbeslutning er stillet til rådighed for projektet. De foreløbige økonomiske rammer fremgår af budgetoverslag udarbejdet i forbindelse med projektansøgninger. Endeligt anlægsbudget afventer konkret projektering mv. Det indstilles, at der nedsættes en styregruppe, der fra kommunens side består af Borgmester Sonja Rasmussen, Børn- og skoleudvalgsformand Solveig Gaarsmand, en repræsentant for liste A eller F, Direktør Sisi Eibye, Familiechef Chr. Reventlow og Forstander Birgit Hjelme. Repræsentanter fra Økonomisk forvaltning og Miljø og Kulturforvaltningen indgår adhoc. Hertil kommer repræsentant fra Den A. P. Møllerske Støttefond samt en ekstern rådgiver, der forventes tilknyttet projektet som tovholder. Det indstilles samtidig, at styregruppen tillægges kompetence til at træffe daglige, driftsmæssige beslutninger i forhold til projektets gennemførelse. Det indstilles endeligt, at der kan arbejdes videre med brugerinddragelse på baggrund af bevillingen fra Egmontfonden, idet der er behov for, at planlægningen af dette kan iværksættes inden sommerferien før styregruppen forventes at kunne samles.

14 side 14 Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 307: Oversendes med anbefaling. Udvalget indstiller at Britt Pedersen fra liste A indgår i styregruppen Økonomiudvalgets møde punkt 404: Forslag om forskningstilknytning, ændret organisering og kommunal medfinansiering på op til 1 mio.kr. vedr. haveanlæg udarbejdes til byrådet. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Ansøgning - Egmont Budget - Nyt Børnehjem Byrådets møde punkt 292: Taget til efterretning. Forslag til organisering og økonomi forelægges i august Kommunalbestyrelsen plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19 stk P15 sagsnr I medfør af servicelovens 19 stk 3 skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet.

15 side 15 Det har fra Børn og Ungeforvaltningens side været prioriteret, at udarbejdelsen af denne plan skete sideløbende med arbejdet med at revidere kommunens Børne- og ungepolitik, jf. servicelovens 19 stk 2. Da dette imidlertid er udskudt til efteråret, er der fra Børn og Ungeforvaltningen udarbejdet vedhæftede forslag til plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet. Bemærkninger: Ankestyrelsen har anmodet om at få fremsendt Kommunalbestyrelsens plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet senest d 24. juni 2011 Det indstilles, at den udarbejdede plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminaliteten godkendes politisk og indgår som en selvstændig del af Kerteminde kommunes børne- og ungepolitik. Det indstilles samtidig, at planen kan fremsendes til Ankestyrelsen, uanset at planen først efterfølgende godkendes i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 303: Oversendes med anbefaling. Økonomiudvalgets møde punkt 405: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Kerteminde Kommunes plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Byrådets møde punkt 293: Godkendt med redaktionelle ændringer.

16 side Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Kontrakt P27 sagsnr Kontrakten mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning er en del at Rammeaftalen på det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark. Der foreligger nu kontraktudkast for 2012, som har været drøftet de fynske kommuner i mellem for at sikre så gunstige kontrakter som muligt, såvel på det faglige som på det økonomiske område. Kontraktudkastet tilbyder de fynske kommuner en sammenlagt besparelse på 12 % set i forhold til kontrakt 2010 (de to procent er givet i 2011). Besparelsen er muliggjort ved effektiviseringer i driften og sammenflytning til én matrikel i stedet for to matrikler. Ligeledes er igangsat en benchmarkingundersøgelse mellem de 4 kommunikations- og hjælpemiddelcentre i Region Syddanmark, som vil danne baggrund for fremtidig pris- og serviceniveau på CRS ydelser. Ydelserne i 2012 er opdelt i et basisabonnement og et tilkøb af ydelser udenfor basisabonnementet. Ydelser indenfor basisabonnementet: Basisabonnementet omfatter de ydelser, der primært gives med udgangspunkt i Lov om Specialundervisning for voksne, herunder den tilknyttede specialundervisning samt rådgivning og vejledning i forhold til de hjælpemidler, der gives i henhold til Serviceloven. Det vil sige tale-, høre- og synsområdet for voksne. Ydelser udenfor basisabonnementet: Foruden ovennævnte ydelser indenfor basisabonnementet tilbyder CRS fra 2012 også en lang række ydelser udenfor basisabonnementet, der gives i henhold til Folkeskoleloven, Serviceloven samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats: Mobilitetsområdet, herunder Datateket og Legeteket IT/ Kommunikationsområdet (mobilitetsafdelingen) Specialkonsulenterne/psykolog Førskolebørn med specifikke sprogvanskeligheder (mangelfuld sprogtilegnelse) Børn med stammen og løbsk tale (stammen, børn) Børn med alvorlige varige synsnedsættelser (konsulentfunktion for småbørn og skolebørn). Fælles for ydelserne udenfor basisabonnementet er, at kommunerne kan fravælge de pågældende ydelser uden at miste loyalitetsrabatten på de 10 %. Dog skal forsyningssikkerheden tages med i betragtning ved fravalg af ydelser på abonnement. Dels fordi ydelserne ved fravalg hos en eller flere kommuner muligvis ikke længere vil være fagligt og økonomisk bæredygtige for CRS at udbyde og dels fordi regionen ikke har nogen forsyningsforpligtigelse i forhold til ydelserne udenfor basisabonnementet. Sundhed og forebyggelse: Samarbejdet med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning sikrer, at borgere med komplekse handicaps bosiddende i Kerteminde Kommune får vejledning med afsæt i de nyeste evidensbaserede undersøgelser. Rettidig og relevant vejledning har positiv indflydelse såvel på borgerens livskvalitet som kommunens økonomi.

17 side 17 Kontrakt 2012 mellem Kerteminde Kommune og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning forelægges ligeledes Ældre- og Handicapudvalget. Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at Børn- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet at indgå kontrakt med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning på de i kontraktudkastet nævnte vilkår såvel for basisydelser som ydelser udenfor basisabonnementet (et totalabonnement) Myndighedsafdelingen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at indgå kontrakt med Center for Rehabilitering og Specialrådgivning på de i kontraktudkastet nævnte vilkår såvel for basisydelser som ydelser udenfor basisabonnementet (et totalabonnement) Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 305: Oversendes med anbefaling Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 519: Ældre- og Handicapudvalget oversender indstillingen med anbefaling. Økonomiudvalgets møde punkt 406: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Beslutningsgrundlag for aftale 2012 Bilag 1 - betalingsoversigt 2011 Bilag 2 afkrydsningsskema kontrakt 2012 Bilag 3 afkrydsningsskema til kontrakt 2012 småhjælpemidler Bilag 4 Projektbeskrivelse vedr småhjælpemidler Bilag 5 - Besparelse 2012

18 side 18 Byrådets møde punkt 294: Godkendt Entreprenøraftalernes fremtid P27 sagsnr De fynske kommuner besluttede i 2006 at etablere entreprenøraftaler på det specialiserede socialområde. Aftalerne indeholder driftsopgaver, der blev overdraget fra Fyns Amt i Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn igangsatte ultimo 2010 et arbejde med at udarbejde rammer for entreprenøraftaler efter Det skete med baggrund i en fælles erkendelse af, at entreprenøraftalerne har udgjort en god ramme for et fynsk samarbejde, hvor kommunerne på den side har sikret faglighed og samtidig haft gennemsigtige principper for økonomien. Samtidig er der en fælles erkendelse af, at aftalerne nu har overstået overgangsfasen for det specialiserede socialområde og der stilles nye krav til såvel entreprenører som købere af ydelser på området. Samtidig har den nationale økonomiske situation givet nye og mere tunge udfordringer for den kommunale økonomistyring. Arbejdsgruppen har med baggrund heri udarbejdet et principdokument, der angiver de overordnede principper for entreprenøraftalernes fremtid. Dokumentets overordnede princip er, at ingen borgere eller kommune må komme i klemme ved overgangen til nye aftaler. Udover dette princip er de kommende aftaler som udgangspunkt til forhandling mellem de enkelte aftaleparter inden for den relevante lovgivnings rammer. Arbejdsgruppen har ligeledes udarbejdet en fælleskommunal oversigt over udbydere fra 1/ på, hvad der i dag er, entreprenøraftalernes områder. Oversigten, der opdateres løbende, viser, at der er tale om marginale forskydninger ift. den nuværende situation. Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund, at kommunerne i fællesskab ophæver de nuværende aftaler med virkning fra 31/ og opfordrer samtidig til rettidig dialog mellem de kommende aftaleparter. Den politiske eller administrative godkendelse af aftaler pr. 1/ hviler på en konkret bilateral forhandling, hvorfor kommunerne selv udarbejder materiale til evt. godkendelse. Anbefalingen er godkendt i Kommunaldirektørforum Fyn og Borgmesterforum Fyn. Entreprenøraftaler og entreprenørkommuner er følgende: Specialtandplejen (Odense)

19 side 19 Stofmisbrug (Odense og Svendborg) Behandling for alkoholmisbrug (Odense og Svendborg) Specialundervisning for voksne (Odense og Svendborg) Specialrådgivning for småbørn (Odense) Hjerneskaderådgivningen (Odense) Godkendelse af private opholdssteder (Faaborg-Midtfyn) Sygehusundervisning for indlagte børn på OUH (Odense) Udredning og specialundervisning af børn med erhvervet hjerneskade (Odense) Arbejdsmarkedsudvalget: Økonomi: Forvaltningen er i gang med at indgå aftale vedr. misbrugsområdet. Aftalen indgås inden for den nuværende økonomiske ramme. - at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at a. Kommunens indgåede entreprenøraftaler ophæves med virkning fra 31/ b. Der forhandles med de relevante kommuner med henblik på indgåelse af nye bilaterale aftaler. Bilag: Principdokument entreprenøraftalerne fra 2012 Skema tilkendegivelse udbydere 2012.doc Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 371: Arbejdsmarkedsudvalget oversender indstillingen med anbefaling. udvalget tager forbehold for principdokumentet, som der indgives bemærkninger om senest 20. juni Børn og Skoleudvalget: Økonomi: Voksenforvaltningen er i gang med at indgå aftale vedr. misbrugsområdet. Aftalen indgås inden for den nuværende økonomiske ramme. Børn og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at - Kommunens indgåede entreprenøraftaler ophæves med virkning fra 31/ Der forhandles med de relevante kommuner med henblik på indgåelse af nye bilaterale aftaler. Ældre- og Handicapudvalget: Økonomi Sagens økonomiske konsekvenser kan først endelig opgøres, når der er indgået nye aftaler med virkning fra På de områder, hvor Kerteminde Kommune for nuværende indgår forhandlinger om nye aftaler er prisniveau uforandret i forhold til Det drejer sig om områderne hjerneskaderådgivning og godkendelse/tilsyn med private opholdssteder.

20 side 20 - at Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet, at a. Kommunens indgåede entreprenøraftaler ophæves med virkning fra 31/ b. Der forhandles med de relevante kommuner med henblik på indgåelse af nyebilaterale aftaler Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 306: Oversendes med anbefaling Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 522: Ældre- og Handicapudvalget oversender, at entreprenøraftalerne ophæves med virkning fra 31/ samt at der forhandles med de relevante kommuner med henblik på indgåelse af nye bilaterale aftaler med anbefaling. Økonomiudvalgets møde punkt 407: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Principdokument entreprenøraftalerne fra 2012 Skema tilkendegivelse udbydere 2012.doc Byrådets møde punkt 295: Godkendt.

21 side Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne P23 sagsnr Ifølge Socialministeriets Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde eller revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kommunal genoptræning efter Servicelovens 83 og 86. Kerteminde Kommune har valgt at udarbejde kvalitetsstandarder på områder ud over de lovbundne områder herunder også områder indenfor det specialiserede socialområde. Udarbejdelse af kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde er en del af indikatorerne for projekt-succes i forhold til kritisk bevillingspraksis og reduktion i enhedspriser på 104 og 108 (spareblok 2011 samt overslagsårene Sagsid: ) Kvalitetsstandarderne skal indeholde en præcis beskrivelse af det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen ønsker, skal danne baggrund for ressourcetildeling, afgørelser og levering af hjælp til ældre og handicappede for det kommende år. Det er et ønske fra politikere, Ældreråd og Handicapråd, at kvalitetsstandarderne har et brugervenligt format, som kan udleveres til de borgere, som modtager de pågældende ydelser. Kvalitetsstandarderne er bilag til de mere overordnede Serviceinformationer, som indeholder de generelle oplysninger og serviceinformationer for de enkelte ydelser på ældreområdet (blå folder) og på handicapområdet (grøn folder) Følgende nye standarder fremlægges for 1. gang på det specialiserede socialområde voksen til Udvalgets drøftelse og godkendelse: Serviceinformation, service til handicappede voksne borgere Borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 standard med tilhørende håndbog Ledsageordning 97 Støtte- og kontaktperson 99 Høring: Såfremt Ældre- og Handicapudvalget godkender de fremlagte kvalitetsstandarder skal standarderne efterfølgende til høring i Handicaprådet og sagen skal genoptages i Ældre- og Handicapudvalgets planlagte møde den 6. juni 2011 inden forelæggelse for Byrådet. Sundhed/forebyggelse: Fremgår af den enkelte kvalitetsstandard. Voksenforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at udvalget drøfter det serviceniveau, som udtrykkes ved vedlagte kvalitetsstandarder og beslutter om dette niveau skal være gældende i Kerteminde Kommune i 2011 / 2012.

22 side 22 Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 510: Et flertal i udvalget godkendte kvalitetsstandarder samt håndbogen. Jan Johansen ønskede ikke at stemme for håndbogen, idet aflønningen ikke er i harmoni med personlig hjælper ordningen på børn- og ungeområdet. Sagen genoptages. Følgende nye standarder fremlægges på det specialiserede socialområde voksen til Udvalgets godkendelse efter høring i Handicaprådet: Serviceinformation, service til handicappede voksne borgere Borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 standard med tilhørende håndbog Ledsageordning 97 Støtte- og kontaktperson 99 Handicaprådet kunne med enkelte bemærkninger tilslutte sig det udarbejdede materiale. Handicaprådet ønskede dog at tilføje, at man fandt, at administrationen af BPA- ordningen på enkelte punkter (ferieafholdelse) nok ikke var i overensstemmelse med regelsættet og lønoverenskomster på området. Desuden blev drøftet lønindplacering af hjælpere, der i denne håndbog indplaceres på løntrin 11, hvorimod en tilsvarende gruppe hjælpere i forhold til børn og unge indplaceres anderledes. Voksenforvaltningen har vurderet de områder, som Handicaprådet spørger ind til og kan oplyse følgende: Kerteminde Kommune er ikke bundet af faglige overenskomster på området, men overholder de bekendtgørelser og vejledninger som foreligger på området. Det kan oplyses i forhold til lønniveau, at på børneområdet anvendes overenskomsten for ufaglært personale svarende til pædagogmedhjælpere, der starter på grundløn 13. På ældreog handicapområdet er anvendt overenskomsten for uuddannet SOSU-personale, der starter på grundløn 11. I forhold til ferie afholdelse i udlandet er tilføjet: Efter Udlandsbekendtgørelsens 4 kan der ved kortvarige ferieophold i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret individuel vurdering, ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Sundhed/forebyggelse: Fremgår af den enkelte kvalitetsstandard At Ældre- og Handicapudvalget godkender de fremlagte kvalitetsstandarder med de justeringer, som er foretaget på BPA-ordningen og videresender til Byrådets endelige godkendelse.

23 side 23 Ældre- og Handicapudvalgets møde punkt 521: Ældre- og Handicapudvalget oversender kvalitetsstandarder samt håndbog med anbefaling. Økonomiudvalgets møde punkt 408: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Borgerstyret personlig assistance (BPA) 96- standard med tilhørende håndbog Ledsageordning 97 Revideret BPA-håndbog Serviceinformation til handicappede voksne borgere Støtte- og kontaktperson 99 Byrådets møde punkt 296: Godkendt Resultatrevision P15 sagsnr Forvaltningen har udarbejdet resultatrevisionen for beskæftigelsesplan Se vedlagte notat.

24 side 24 Det indstilles til Arbejdsmarkedsudvalget at resultatrevisionen 2010 godkendes og oversendes til det Lokale Beskæftigelsesråd til høring. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 349: Resultatrevisionen godkendes og oversendes til LBR. Axel Beck (O) Sagen genoptages. Resultatrevisionen har efterfølgende været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, der tog den til efterretning, samt til høring i Beskæftigelsesregionen, der har afgivet vedhæftede svar. Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget oversender Resultatrevision 2010 med anbefaling til Byrådet. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 364: Arbejdsmarkedsudvalget oversender resultatrevisionen med anbefaling. Bilag: Beskæftigelsesregionens kommentarer til resultatrevision 2010 Byrådets møde punkt 297: Godkendt.

25 side Udskiftning i Handicaprådet A00 sagsnr Den socialdemokratiske gruppe i Kerteminde Byråd har meddelt, at den ønsker at Jan Johansen udtræder af Handicaprådet. I stedet indtræder hans tidligere suppleant John Eriksen som medlem. Marianne Høj bliver John Eriksens suppleant. Til Byrådets godkendelse. Byrådets møde punkt 298: Godkendt Alkohol og misbrugspolitik i Kerteminde Kommune P22 sagsnr Alkohol og misbrugspolitikken skal tage afsæt i et fornyet fokus på forebyggelse, behandling og indsatser for borgere med misbrug i Kerteminde Kommune. Indsatsen er spredt over flere forskellige forvaltningsområder, og det er derfor vigtigt, at udarbejde en fælles politik. Formålet med alkohol og misbrugspolitikken er, at den skal være gældende for hele Kerteminde Kommune, og indeholde de overordnede visioner og værdier for alkohol og misbrugsområdet i kommunen, herunder visioner og overordnede mål for de enkelte indsatsområder og for udvalgte temaer. Der er nu udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse af en alkohol og misbrugspolitik for Kerteminde Kommune. I kommissoriet er angivet, at Arbejdsmarkedsudvalget er opført som politisk styregruppe, samt at det foreslås, at formanden for arbejdsmarkedsudvalget udpeges til den administrativ styregruppe. Kommissoriet er tilknyttet som bilag til punktet. Arbejdsprocessen og tidslinien udleveres på mødet.

26 side 26 Det indstilles, at Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og godkender kommissoriet, samt udpeger en repræsentant til den administrative styregruppe. Arbejdsmarkedsudvalgets møde punkt 361: Tids- og procesplan blev udleveret. Arbejdsmarkedsudvalget godkender som indstillet. Annette Vilhelmsen er repræsentant i den administrative styregruppe. Bilag: Kommssorium for udarbejdelse af en alkohol og misbrugspolitik for Kerteminde Kommune Byrådets møde punkt 299: Godkendt Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn P00 sagsnr Byrådet besluttede den 25. november 2010, at Kerteminde Kommune tiltræder den selvejende institution Business Fyn med henblik på at deltage i analyse og organisatorisk udformning. Efter tidsplanen skulle udarbejdes grundlag for beslutning om endelig tilslutning til den fælles fynske organisation, som de fynske kommuner kunne forholde sig til inden den 1. juli Sammen med 5 andre fynske kommuner har repræsentanter for Kerteminde Kommune deltaget i udarbejdelsen af et arbejdsgrundlag for en fælles organisation til styrkelse af den fynske erhvervs- og turismeindsats, som har fået navnet Udvikling Fyn. De fynske kommuner anmodes inden den 1. juli at tilkendegive, om man ønsker at tilslutte sig Udvikling Fyn på det fremsendte grundlag. Bemærkninger: Arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn beskriver baggrund, indsatsområder, organisation og økonomi. I bilag i sagen er endvidere beskrevet vedtægter, høringssvar samt diverse analyser af den fynske erhvervs- og turismeindsats.

27 side 27 Udvikling Fyns bestyrelse har udpeget følgende væksttemaerne på baggrund af dialog med repræsentanter fra erhvervslivet, turistområdet og kommunerne: 1. Vækst i nye og mindre virksomheder 2. Oplevelsesøkonomi 3. Viden & Kompetencer 4. Forpligtende erhvervssamarbejder 5. Fyns Omdømme De fem satsningsområder vil være definerende for udarbejdelsen af strategi og handleplaner. Organisation: Udvikling Fyn hviler på to ressourcemæssige hovedprincipper: De deltagende kommuner overdrager medarbejdere og aktiviteter til den fælles organisation, og det kommunale bidrag holdes inden for den ramme, der anvendes i dag. Organisationen etableres som en enhedsorganisation med to strategiske enheder (Virksomhedskontakten og VisitFyn) og to stabe (projektenheden og organisationsudvikling). Der vil være lokale indgange i alle deltagende kommuner. Det lokale niveau Den lokale tilstedeværelse fastholdes i alle de deltagende kommuner og lokale behov matches gennem lokale handlingsplaner og budgetter. Kompetencerne i de lokale bureauer fastholdes i Udvikling Fyn ved at sikre, at medarbejdere overdrages via virksomhedsoverdragelsesloven. De lokale enheder sikrer bedst mulig servicering af turister og virksomheder lokalt, og vil med styrkede kompetencer og øget volumen samlet set skabe større værdi på lokalt niveau. De lokale erhvervsserviceenheder kan tilbyde en udbygget palet af erhvervsservice. Den lokale synlighed bevares og virksomhederne får adgang til en betydelig større portefølje af ydelser og kompetencer. De lokale enheder indrettes med andre ord, så de bedst muligt understøtter kundernes behov lokalt. De lokale enheder kan opretholde egenindtjening inden for den aftalte handlingsplan og Udvikling Fyns strategi. Yderligere kan de lokale enheder betjene lokale foreninger, erhvervsråd, og vil ved behov referere videre til de strategiske enheder. Hovedaktiviteter i implementeringen af Udvikling Fyn i efteråret 2011: Når kommunalbestyrelserne har truffet beslutning om at tiltræde arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn, igangsættes en implementeringsproces, der omfatter følgende hovedaktiviteter: Revidering af vedtægter og bestyrelsessammensætning. Fysisk placering af strategiske enheder og stabe. Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere og proces for bemanding/teambuilding af alle organisatoriske enheder. Udarbejdelse af en fælles 4-årig strategi, delstrategier for væksttemaerne samt centrale og lokale handlingsplaner for 2012, herunder også aftaler med associerede partnere. Etablering af samarbejdsaftaler med eksterne partnere, herunder Væksthus Syddanmark, Syddansk Turisme, udenforstående kommuner og erhvervsorganisationer, herunder Centrovice. Sidstnævnte med henblik på at indtænke landbruget og de fynske grønne erhverv i de fælles fynske strategier og handleplaner. Præcisering af budgetramme, håndtering af budgetproces og økonomistyring. Nedsættelse af advisory boards m.v. Økonomi:

28 side 28 Da Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense og Svendborg kommuner i december 2010 tiltrådte processen med at udforme arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn, var det under forudsætning af: At etableringen ikke ville medføre yderligere kommunale udgifter til erhvervs- og turismeområdet i forhold til regnskab At der i forbindelse med etableringen kunne realiseres en besparelse på 5 pct. i forhold til kommunernes regnskab 2010 på erhvervs- og turismeområdet. Disse forudsætninger er overholdt i den fremlagte budgetramme, og de har været retningsgivende for finansieringsmodellen. Det samlede økonomiske grundlag for Udvikling Fyns aktiviteter udgør ca. 110 mio. kr. medio 2011, hvoraf det kommunale bidrag samlet set udgør 60 mio. kr. Det økonomiske grundlag baserer sig på tre finansieringskilder: 1. Et kommunalt basistilskud 2. En kommunal tilkøbspulje 3. En pulje bestående af ekstern finansiering og øvrige indtægter For en nærmere beskrivelse af økonomien henvises til arbejdsgrundlaget. Kerteminde Kommunes årlige udgifter beløber sig i henhold til oplægget til ca. 2,9 mio. kr. samt kr. til øremærkede allerede eksisterende, fælleskommunale projekter Bilag: Bilag 1: Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn (vedlagt elektronisk) Bilag 2: Vedtægter for Udvikling Fyn (vedlagt elektronisk) Bilag 3: Arbejdsproces i første halvår 2011 Bilag 4: Høringssvar Bilag 5: Fyns tilstand Bilag 6: Turismen på Fyn Bilag 7: Omdømmeanalyse af Fyn Det indstilles, at der træffes politisk beslutning om Kerteminde Kommunes tilslutning til arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn. Såfremt arbejdsgrundlaget godkendes, indstilles endvidere - at Udvikling Fyns bestyrelse bemyndiges til at igangsætte implementeringen af Udviklingen Fyn fra at der stilles økonomi som beskrevet til rådighed. - at den erhvervsdrivende fond Kerteminde Turistbureau anbefales at medarbejdere virksomhedsoverdrages til Udvikling Fyn. Økonomiudvalgets møde punkt 412: Oversendes til Byrådet. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn Vedtægter for Udvikling Fyn

29 side 29 Byrådets møde punkt 300: Et flertal besluttede at Kerteminde Kommune ikke tilslutter sig Udvikling Fyn. 8 - A og Axel Beck stemte for tilslutning til arbejdsgrundlaget for Udvikling Fyn. Øvrige medlemmer af Byrådet stemte imod Forslag til politisk mødekalender G00 sagsnr I sagen ligger Direktionens forslag af til politisk mødekalender Møderne er foreslået placeret med udgangspunkt i mødernes placering i Byrådsmøderne afholdes som udgangspunkt den 4. torsdag i hver måned. Økonomiudvalgsmøderne og de stående udvalgs møder er foreslået placeret som sket for at der hver måned vil være mulighed for at vurdere økonomien ved udgangen af måneden forinden. Møder i vinterferien og efterårsferien er undgået. Forslaget behandles i 1. omgang i Økonomiudvalget og i Byrådet for så vidt angår deres møder. De stående udvalg kan efterfølgende forholde sig til forslaget om placeringen af deres møder. Til godkendelse i Økonomiudvalget og i Byrådet. Økonomiudvalgets møde punkt 410: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Politisk mødekalender 2012

30 side 30 Byrådets møde punkt 301: Godkendt Henvendelse om sejlsportsstævne Ø40 sagsnr Borgmester har modtaget henvendelse fra Kerteminde Sejlklub, der i samarbejder med Dansk Sejlsport Union og Sport Event Fyn ønsker at ansøge om værtskabet for afholdelse af verdensmesterskab for optimistjoller i Arrangementet forventes at tiltrække mange deltagere og at skabe en stor opmærksomhed. Kerteminde Sejlklub har tidligere vist at kunne gennemføre store stævner, som området har stor glæde af. Den internationale sejlunion beslutter i januar 2012 den endelige placering af værtskabet for mesterskaberne. Bemærkninger: Kerteminde har haft stor succes med at gennemføre internationale sejlsportsarrangementer, som skaber aktivitet og ligger godt i tråd med kommunens indsats for turisme og bosætning. I 2013 kan et arrangement samtidig indtænkes i fejring af Kerteminde 600 års købstadsjubilæum. Økonomi: Der er opstillet et summarisk budget for afviklingen af mesterskaberne, hvor kommunen forventes at bidrage direkte med ca kr. Beløbet skal i givet fald indarbejdes i budget Erfaringsmæssigt vil kommunen ved den slags aktiviteter skulle påregne yderligere omkostninger / opgaver for ca kr. Det indstilles, at der gives tilsagn om at medvirke til ansøgning om værtskabet for verdensmesterskabet for optimistjoller i 2013, og at der afsættes de nævnte midler i budgetoverslag Økonomiudvalgets møde punkt 415: O, C, P, Sonja Rasmussen ønsker at afsætte et beløb til sejlsportsstævne. A og SF er imod. Hans Luunbjerg (V)

31 side 31 Byrådets møde punkt 302: Et flertal bestående af O, C, V, P og Sonja Rasmussen besluttede at afsætte beløb til sejlsportsstævne. A og SF er imod Den Europæiske Globaliseringsfond G01 sagsnr I august 2009 blev det annonceret, at Lindø Værftet skulle lukke, og siden da er medarbejdere blevet afskediget. Indtil afslutningen af nybygningsprogrammet i 2012 forsvinder yderligere ca. 900 arbejdspladser fra Værftet. Dette kalder i sig selv på en ekstraordinær indsats, som samtidig skal ses i lyset af den nuværende konjunktursituation. Region Syddanmark, Kerteminde og Odense kommuner har i samarbejde søgt om støtte fra EU s Globaliseringsfond (EGF) til de afskedigede fra Lindø Værftet. Der er søgt om kr. til omskoling af de afskedigede, så de står bedre rustet til at møde fremtidens arbejdsmarked. Ansøgningen blev sendt i oktober En stor del af de afskedigede har efterhånden været ledige rigtig længe. Den første store afskedigelsesrunde var i april Bevillingen fra EGF er endnu ikke færdigbehandlet. EU Kommissionen har imidlertid overdraget deres indstilling til Europa Parlamentet, som forventes at vedtage indstillingen den 7. juli Herefter afventer en endelige godkendelse af Ministerrådet. Og først herefter udløses midlerne. Økonomiudvalget har tidligere bevilget en ramme til første fase på kr. til at understøtte det indledende opstarts/-afklaringsforløb for borgere i Kerteminde Kommune. Af det beløb skønnes det, at der p.t er bevilget aktiviteter for ca kr. for Kerteminde borgerne. Dertil kommer en gruppe der endnu ikke har været på opstartsforløb, og som samlet set udgør ca personer personer så p.t. ser det ud til at rammen vil blive brugt. For at kunne fortsætte aktiviteterne og den efterfølgende reelle omskoling ( fase 2) skal der anmodes om en ny ramme på til brug for igangsætning af reelle omskolingsaktiviteter for de borgere der har været igennem opstartsforløb. Disse forløb skal kunne iværksættes pr. august 2011, altså inden den endelige godkendelse af bevillingen fra EU foreligger. Erfaringerne fra tidligere behandlingsforløb viser, at Europa-Parlamentet følger Kommissionens indstilling. Det er derfor vurderingen, at Kerteminde Kommune ved et udlæg påtager sig en minimal økonomisk risiko.

32 side 32 Det indstilles, at Byrådet godkender at understøtte de videre omskolingsaktiviteter med en udgiftsbevilling til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige på 4 mill. Kr. Bevillingen finansieres gennem en forventet indtægt på det samme beløb fra EU s Globaliseringsfond. Økonomiudvalgets møde punkt 425: Anbefales. Hans Luunbjerg (V) Byrådets møde punkt 303: Godkendt Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Byrådets møde punkt 304: Intet.

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 21.06.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 : Hans Luunbjerg deltog ikke i punkterne: 398-413, 415, 416, 418, 420, 421, 424 og 425. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.11.2011 kl. 14.15 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 399. Valg af formand og næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 05.12.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 496. Sager og skrivelser til orientering

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beslutningsgrundlag kontrakt 2012 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS)

Beslutningsgrundlag kontrakt 2012 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Region Syddanmark 22. marts 2011 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Beslutningsgrundlag kontrakt 2012 mellem de fynske kommuner og Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) 1. Indledning.

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 11.04.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 438. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 13.08.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 276. Budgetopfølgning 2-2012 - på Kultur- og Fritidsudvalgets område....

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 09.10.2008 kl. 17:30 Byrådsmøde Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 251. Spørgetid... 3 252. 2. behandling af budget 2009-2012... 3 253. Godkendelse af

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 05.11.2012 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 290. Ansøgninger fra Jubilæumskomiteen... 3 291. Oprettelse af den

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, 17, stk. 4-udvalgs møde den kl. 16:00

Arbejdsmarkedsudvalget, 17, stk. 4-udvalgs møde den kl. 16:00 side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalget, 17, stk. 4-udvalgs møde den 11.01.2012 kl. 16:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 413. Valg af formand for Arbejdsudvalget

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen

Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Punkt 6. Vedtagelse af kvalitetsstandarder for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 2009-48299. Høringsgrundlag v/ove G. Jensen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 19.01.2010 kl. 15:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 1. Forretningsorden for Økonomiudvalget 2010-2013... 3 2. Budgetopfølgning

Læs mere

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE.

Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 INDHOLDSFORTEGNELSE - ÅBENT MØDE. Byrådet Dato: 21. december 2004 Blad nr. 406 Byrådet afholder møde: Referat Den 21. december 2004 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Jens Møller. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 på Gedskovvej 66 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 på Gedskovvej 66 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10.11.2010 kl. 16:00 på Gedskovvej 66 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 282. Sager og skrivelser til orientering... 3 283. Drøftelse af

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus

DAGSORDEN. Børn- og Skoleudvalget. Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus DAGSORDEN Børn- og Skoleudvalget Den 9. april 2013 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. Langeskov Rådhus Medlemmer: Solveig Gaarsmand (P) Jesper Schmidt-Nielsen (C) Hans Luunbjerg (V) Janjan Hovgaard (F) Britt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 07.05.2009 kl. 16:00 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Jan Johansen deltog ikke i punkt 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Udkast til kontrakt 2009. Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 8. september 2008 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Udkast til kontrakt 2009 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 16 TORSDAG DEN 24. APRIL 2008, KL. 14.00 Social- og Sundhedsudvalget 24. april 2008 Side: 2 PÅ ØSTRUPLUND, ØSTRUP KLINTEBJERGVEJ 75,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere