Gennem det sidste århundrede er det i stigende grad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gennem det sidste århundrede er det i stigende grad"

Transkript

1 Knogleerstatningsmaterialer hvor langt er vi nået? Simon Storgård Jensen Autolog knogle betragtes fortsat som guldstandarden ved ossøs rekonstruktion. Da anvendelse af autolog knogle imidlertid er behæftet med en række ulemper, er der de seneste år foregået en intens søgen efter det ideelle alternativ. I nærværende oversigt redegøres der kort for hvor vi er nået til i dag, samt hvilke udfordringer vi fortsat står over for både på kort og på længere sigt. Gennem det sidste århundrede er det i stigende grad blevet muligt at rekonstruere tabt knogle når den faciale kontur/kontinuitet skal genoprettes, eller når knoglemængden eller -kvaliteten er for ringe til indsættelse af dentale implantater i korrekt position for den protetiske rehabilitering. Selvom overlevelsen af implantater i genopbygget knogle er sammenlignelig med den for implantater indsat i knogle, hvor ossøs rekonstruktion ikke har været nødvendig (1), er det fortsat en stor faglig udfordring at sikre funktion, æstetik samt stabilitet af de periimplantære væv på langt sigt (2). Autolog knogle guldstandarden i forbindelse med knogleregeneration Autolog knogle fra intra- og ekstraorale donorsteder har i de seneste mange år været betragtet som reference-materialet i forbindelse med rekonstruktion af tabt knogle (3). Transplantation af autolog knogle inkluderer osteogene celler, osteoinduktive molekyler samt et osteokonduktivt stillads, hvorpå den nydannede knogle kan aflejres (4). Dets osteogene potentiale sikrer knogledannelse ved selv betydelige knogledeficit, og det er veldokumenteret i kliniske langtidsundersøgelser at der kan opnås en forudsigelig funktionel stabilitet af dentale implantater indsat i rekonstrueret knogle (1,5). Autolog knogle kan imidlertid udvise en betragtelig resorption på mere end 50% af det oprindeligt opbyggede volumen (3,6), hvilket kan gøre resultatet af selve rekonstruktionen noget uforudsigelig. Derudover nødvendiggør høsten af autolog knogle ofte endnu et kirurgisk felt, hvilket kan medføre betragtelig morbiditet, særlig ved ekstraorale donorregioner. Såfremt transplantatet udtages som en blok, vil revaskulariseringen og det osteokonduktive potentiale kunne øges ved at det partikuleres i en knoglemølle (5,7). Parallelt hermed vil den mekaniske stabilitet imidlertid mindskes, og resorptionstendensen øges (5). Endvidere medfører den mekaniske bearbejdelse af knogletransplantatet i knoglemøllen et fald i antallet af osteogene celler (7). De ønskede karakteristika for knogletransplantatet må således afvejes i den enkelte kliniske situation. Artiklen er baseret på en artikel som tidligere har været publiceret i Forum Implantologicum 2006; 2(2): Det ideelle knogleerstatningsmateriale Når man leder efter det ideelle knogleerstatningsmateriale, er det afgørende at være bevidst om de vidt forskellige indikationer for knogleregeneration. Spektret strækker sig fra defekter med optimalt ossøst helingspotentiale, såsom mindre periimplantære defekter, ekstraktionsalveoler eller cystekaviteter, til situationer hvor større dele af ansigtsskelettet skal genopbygges som følge af alvorlige traumer, 274

2 Klassifikation af knogleerstatningsmaterialer Allogen Xenogen Alloplastisk (samme art) (anden art) (syntetisk) FDBA DFDBA Bovin Alger CaP Polymerer FFB Koraller Bioglas FDBA: frysetørret knogleallograft DFDBA: demineraliseret frysetørret knogleallograft FFB: frisk frosset knogle Fig. 1. Klassifikation af knogleerstatningsmaterialer Fig. 1. Classification of bone substitutes CaP: calciumfosfat tumorbetingede resektioner eller osteoradionekroser situationer hvor kroppens biologiske helingspotentiale bliver udfordret til det yderste. Med dette for øje er det ikke overraskende at der ikke eksisterer ét enkelt ideelt knogleerstatningsmateriale. Selv autolog knogle guldstandarden kan som beskrevet ovenfor ikke betragtes som ideelt pga. morbiditet, resorptionstendens og begrænset tilgængelighed (Fig. 1). Status vedr. knogleerstatningsmaterialer Knogleforskere har de sidste år ledt efter et materiale der kunne reducere eller om muligt helt eliminere ulemperne ved autologe knogletransplantater. Uanset indikationen skal et knogleerstatningsmateriale være sikkert og biokompatibelt således at der absolut ingen risiko er for overførsel af sygdomme eller immunologiske reaktioner. Geometrien af materialet skal være attraktiv for indvækst af blodkar, som er afgørende for den senere knogledannelse. Dette betyder at materialet ikke blot skal være porøst, men også at porerne skal være indbyrdes forbundne. Der har været divergerende opfattelser af den optimale porestørrelse, men der synes i dag at være enighed om at denne ligger et sted imellem 100 og 500 µm (8). Materialets overfladeegenskaber er særdeles vigtige for den initiale adsorption af proteiner og tilhæftningen af osteoblaster/osteoklaster og dermed for den senere direkte apposition af nydannet knogle (osteokonduktion), hvilket også understøttes af de seneste års forskning i optimering af titanimplantatoverflader (9,10). Overfladeegenskaberne bestemmes af materialets kemiske sammensætning, mikroporøsitet, overfladeruhed, krystallinitet, og krystalstørrelse (Fig. 2). Endelig skal materialets håndteringsegenskaber facilitere den kliniske applikation. Yderligere fordelagtige materialekarakteristika afhænger af den kliniske indikation. Hvis der fx bygges op i områder hvor der senere planlægges implantatindsættelse, bør materialet resorberes i takt med indvæksten af nydannet knogle, således at implantatet ved indsættelsen udelukkende er omgivet af vital knogle. I andre situationer kan det være en fordel at materialet udviser langsom eller sågar ingen resorption. Dette er ofte tilfældet i æstetisk krævende områder hvor knogleerstatningsmaterialet anvendes til at reetablere konturen af den faciale processus alveolaris. Ved denne anvendelse fungerer materialet som resorptionsbarriere mhp. at opretholde støtten af blødtvævene for derved at øge stabiliteten af gingivaniveauet på langt sigt (2). Allogene knogleerstatningsmaterialer Allotransplantater er knogle fra et andet individ inden for samme art. De opbevares oftest i knoglebanker og finder anvendelse som frisk frosset knogle (FFB), frysetørret knogleallotransplantat (FDBA) eller demineraliseret frysetørret knogleallotransplantat (DFDBA). FFB benyttes sjæl- Faglige artikler 275

3 Knogleerstatningsmaterialer A C B D dent pga. betydelig risiko for immunologiske reaktioner samt overførsel af smitte, hvorimod anvendelsen af FDBA og DFDBA medfører væsentligt reduceret immunologisk respons og risiko for smitteoverførsel (11). FDBA og DFDBA er biokompatible og indeholder osteoinduktive molekyler som BMP er (12). Histologisk er det dokumenteret at allotransplantater bliver indlejret i knogle, hvilket indikerer osteokonduktive egenskaber. Den kliniske relevans af det osteoinduktive potentiale er imidlertid fortsat tvivlsom (13). Allotransplantater finder udbredt anvendelse i USA, mens lovgivningen i de fleste europæiske lande begrænser muligheden for opsamling og lagring af human knogle og dermed også den kliniske anvendelse. Xenogene knogleerstatningsmaterialer Xenogene knogleerstatningsmaterialer er deriveret fra dyr eller består af knoglelignende mineraler, som typisk er udvundet fra kalcificerende koraller eller alger (14,15). Bovin knogle, hvor alt organisk materiale er ekstraheret (som fx Bio-Oss ), har været særligt intensivt undersøgt i adskillige dyreeksperimentelle og kliniske undersøgelser. Generelt betragtes xenogene knogleerstatningsmaterialer som biokompatible og osteokonduktive, men det er vigtigt at _TB0407_s indd 276 Fig. 2. SEM-billeder af forskellige knogleerstatningsmaterialer. Bemærk de forskellige overfladekarakteristika. A: Allogen knogle, B: Xenogen fra bovin knogle (BioOss ), C: Alloplastisk TCP (Cerasorb ), D: Alloplastisk HA/TCP (Straumann Bone Ceramic ). Fig. 2. SEM pictures of different bone substitutes. Notice the different surface characteristics. A: Allograft, B: Xenogenic bovine derived (Bio-Oss ), C: Alloplastic TCP (Cerasorb ), D: Alloplastic HA/TCP (Straumann Bone Ceramic ). bemærke at fremstillingsmetoden har en væsentlig indflydelse på de biologiske egenskaber. To bovine knogleerstatningsmaterialer, hvor det ene er deproteiniseret ved opvarmning til høje temperaturer og det andet primært ved kemiske ekstraktionsmetoder, udviser særdeles forskellig resorptionstendens og osteokonduktive egenskaber både in vivo og in vitro (14,16). Dette afspejler formodentlig fremstillingsrelaterede forskelle i materialernes overfladekarakteristika. Det diskuteres fortsat hvorvidt xenogene knogleerstatningsmaterialer, og særligt de bovint deriverede, er resorbérbare eller ej (17). Det er vist in vitro at osteo klaster er i stand til at proliferere og danne resorptionslakuner på bovine knogleerstatningsmaterialer. Men sammenlignet med uforarbejdet bovin knogle er osteoklasterne reduceret i antal og størrelse, og resorptionslakunerne er mindre udtalte (16). Humane biopsier 10 år efter sinusløftprocedurer dokumenterer at partikler af bovint knogleerstatningsmateriale fortsat er til stede (17). Knogleerstatningsmaterialer udvundet fra alger synes at resorberes hurtigere end de bovine, men stadig langsommere end autolog knogle (15). Det kan således konkluderes at xenogene knogleerstatningsmaterialer må betragtes som langsomt eller ikke resorbérbare. 06/03/07 13:42:21

4 Alloplastiske knogleerstatningsmaterialer Alloplastiske knogleerstatningsmaterialer fremstilles rent syntetisk. De kan rubriceres i tre kategorier: calciumfosfater (CaP), bioaktive glasser, og polymerer. Af disse har CaP erne, og i særlig grad hydroxylapatit (HA) og tricalciumfosfat (TCP), været grundigt undersøgt pga. deres sammensætning der ligger meget tæt op ad den uorganiske del af knogle (18). En bred vifte af denne type materialer er blevet markedsført, og de fleste er forsvundet hurtigt igen. En øget forståelse for vigtigheden af de forskellige materialekarakteristika, såsom mikroporøsitet, krystallinitet, krystalstørrelse og overfladeruhed har hjulpet os til at forstå hvorfor materialer med identisk kemisk sammensætning og makromorfologi kan opføre sig så biologisk forskelligt in vivo. Generelt betragtet kan HA betragtes som ikke-resorbérbart, mens TCP resorberes relativt hurtigt. En høj resorptionsrate kan være en fordel i defekter med et højt osteogent potentiale som fx intraossøse defekter (18,19). I defekttyper med reduceret knoglehelingspotentiale, som det fx er tilfældet ved laterale og i særlig grad ved vertikale knoglegenopbygninger, kan der med fordel anvendes materialer med en lavere resorptionsrate. Dette vil sikre en længerevarende pladsholdende kapacitet, hvilket kan guide indvæksten af nydannet knogle, som kun kan finde sted fra de oprindelige knoglevægge. Forskellige kombinationer af HA og TCP har også været undersøgt mhp. at tilpasse materialets resorptionsrate og bioaktivitet til den individuelle kliniske indikation (20). Selvom CaP er generelt betragtes som osteokonduktive, er de ideelle overfladekarakteristika endnu ikke identificeret og reproduceret så der kan opnås en osteokonduktivitet på linje med den der ses ved anvendelse af spongiøs autolog knogle (Fig. 3). De udgør imidlertid værdifulde alternativer til klinikere og patienter der er skeptiske over for anvendelsen af materialer af allogen og xenogen oprindelse. Karakteristika for de forskellige typer knogleerstatningsmaterialer og autolog knogle er angivet i Tabel 1. Fig. 3. Histologisk billede af alloplastisk knogleerstatningsmateriale (Straumann Bone Ceramic ) implanteret i en standardiseret knogledefekt i underkæben på en minigris efter en helingsperiode på 24 uger. Der ses dannelse af både woven bone og lamellær knogle direkte på overfladen af knogleerstatningsmaterialet (osteokonduktion). Fig. 3. Histologic picture of an alloplastic bone substitute (Straumann Bone Ceramic ) implanted into a standardized bone defect in the mandible of a minipig after 24 weeks of healing. Formation of woven bone and lamellar bone can be observed directly on the surface of the grafting material (osteoconduction). Konklusion og perspektiver Sammenfattende kan det siges at der i dag findes knogleerstatningsmaterialer som er biokompatible, sikre, med velegnet geometri, gode håndteringsegenskaber og osteokonduktivtet, hvilket gør dem til værdifulde redskaber i mange knogleregenerative procedurer. Da vi imidlertid fortsat ikke har et materiale til rådighed med osteokonduktive og osteoinduktive egenskaber på linje med autolog knogles, må det primære mål med anvendelse af knogleerstatningsmaterialer være at kompensere for autolog knogles begrænsninger (morbiditet, tilgængelighed og resorptionstendens), og således bruges til forøgelse af volumen af transplantatet og fungere som resorptionsbarriere. Opgaven består nu i at videreudvikle de eksisterende knogleerstatningsmaterialer samt frembringe evidensbaserede retningslinjer for deres kliniske anvendelse mhp. at øge forudsigeligheden af den enkelte behandling. På længere sigt vil forskningen i knogleerstatningsmaterialer forhåbentligt bidrage til at øge mulighederne for behandling af tilstande som i dag kun vanskeligt lader sig behandle. Det gælder fx genopbygning af processus alveolaris i den vertikale dimension. Dette skal opnås ved dels at fokusere på yderligere optimering af de alloplastiske knogleerstatningsmaterialers egenskaber, dels at muliggøre anvendelse i kombination med bioaktive molekyler. I dag eksisterer der ikke et knogleerstatningsmateriale der kan sikre en forudsigelig adsorption og frigivelse af bioaktive molekyler i uændret form (21). Der har imidlertid været betragtelig udvikling i polymerteknologien, ved hvilken det kan sikres at det bioaktive molekyle frigives i Faglige artikler 277

5 Knogleerstatningsmaterialer Tabel 1. Egenskaber for de forskellige typer af knogleerstatningsmaterialer og autolog knogle. Egenskab Autolog Allogen Xenogen Alloplastisk Biokompatibel Ja Ja Ja Ja Sikkerhed Ja Ja* Ja* Ja Velegnet geometri Ja Ja Ja Ja Favorable overfladeegenskaber Ja Ja Ja Nej Resorbérbarhed Uforudsigelig Ja Nej** Kan tilpasses Mekanisk stabilitet Som blok Som blok Som blok Som blok Håndtering God God God God Tilgængelighed Begrænset Begrænset*** Ubegrænset Ubegrænset Osteokonduktivitet Ja Ja Nej Nej Osteoinduktivitet Ja Ja/Nej*** * En teoretisk risiko for smitteoverførsel kan ikke udelukkes ** Ikke sikkert afklaret *** I Europa relevante doser på det rigtige tidspunkt (22), men disse bærermaterialer har alle insufficiente mekaniske egenskaber til anvendelse i ossøs rekonstruktion. Løsningen kan være at kombinere et knogleerstatningsmateriale med dette bærermaterialebioaktive molekylekompleks. I erkendelsen af at der næppe eksisterer ét ideelt materiale til knoglegenopbygning, selv ikke autolog knogle, kan fordelen ved at have forskellige muligheder»i værkstøjskassen«være at det derved bliver muligt at tilpasse materialet til den individuelle behandling og ikke omvendt. English summary Bone substitutes how far have we come? For many years, autogenous bone from intra- and extra-oral donor sites has been considered the gold standard in osseous reconstructive surgery. Searching for the ideal bone grafting material, one has to be aware of the variety of indications for bone reconstruction. These range from the augmentation of small peri-implant defects, extraction sockets, or cyst cavities with optimal osseous healing conditions to the situations where a severe trauma or tumour resection requires reconstruction of major parts of the facial skeleton, situations where the biological healing potential is pushed to the outer limit. With this in mind, it is not surprising that the single ideal bone grafting material does not exist. Not even the gold standard autogenous bone can be considered ideal in every situation due to donor site morbidity, risk of resorption and limited available quantities. With the main goal of reducing or even eliminating the shortcomings of autografts, the search for a suitable bone substitute material has been going on for the past years. The present review presents the current status on bone substitutes, and points out the short-term and longterm challenges that we are facing. Litteratur 1. Hämmerle CHF, Jung RE, Feloutzis A. A systematic review of the survival of implants in bone sites augmented with barrier membranes (guided bone regeneration) in partially edentulous patients. J Clin Periodontol 2002; 29 Suppl 3: Buser D, Martin W, Belser UC. Optimizing esthetics for implant restorations in the anterior maxilla: Anatomic and surgical considerations. Int J Oral Maxillofac Implants 2004; 19 Suppl: Hjørting-Hansen E. Bone grafting to the jaws with special reference to reconstructive preprosthetic surgery. A historical review. Mund Kiefer GesichtsChir 2002; 6: Burchardt H. The biology of bone graft repair. Clin Orthop Rel Res 1983; 174: Block MS, Kent JN. Sinus augmentation for dental implants: The use of autogenous bone. J Oral Maxillofac Surg 1997; 55: Johansson B, Grepe A, Wannfors K, Hirsch J-M. A clinical study of changes in the volume of bone grafts in the atrophic maxilla. Dentomaxillofac Radiol 2001; 30: Pallesen L, Schou S, Aaboe M, Hjørting-Hansen E, Nattestad A, Melsen F. Influence of particle size of autogenous bone grafts on the early stages of bone regeneration: A histologic and stereologic study in rabbit calvarium. Int J Oral Maxillofac Implants 2002; 17: Springer ING, Terheyden H, Geiss S, Härle F, Hedderich J, Acil Y. Particulated bone grafts effectiveness of bone cell supply. Clin Oral Implants Res 2004; 15: Eggli PS, Müller W, Schenk RK. Porous hydroxyapatite and tri- 278

6 calcium phosphate cylinders with two different pore size ranges implanted in the cancellous bone of rabbits. A comparative histomorphometric and histologic study of bone ingrowth and implant substitution. Clin Orthop Relat Res 1988; 232: Wennerberg A. Searching for the right surface. Forum Implantologicum 2006; 2: Schenk RK, Hjørting-Hansen E, Buser D. Bone integration of implants. Forum Implantologicum 2006; 2: Reddi AH, Wientroub S, Muthukumaran N. Biologic principles of bone induction. Orthop Clin North Am 1987; 18: Buser D, Hoffmann B, Bernard JP, Lussi A, Mettler D, Schenk RK. Evaluation of filling materials in membrane-protected bone defects. A comparative histomorphometric study in the mandible of miniature pigs. Clin Oral Implants Res 1998; 9: Jensen SS, Aaboe M, Pinholt EM, Hjørting-Hansen E, Melsen F, Ruyter IE. Tissue reaction and material characteristics of four bone substitutes. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11: Ewers R. Maxilla sinus grafting with marine algae derived bone forming material: A clinical report of long-term results. J Oral Maxillofac Surg 2005; 63: Taylor JC, Cuff SE, Leger JPL, Morra A, Anderson GI. In vitro osteoblast resorption of bone substitute biomaterials used for implant site augmentation: A pilot study. Int J Oral Maxillofac Implants 2002; 17: Piattelli M, Favero GA, Scarano A, Orsini G, Piattelli A. Bone 58996_TB0407_s indd reactions to anorganic bovine bone (Bio-Oss) used in sinus augmentation procedures: A histologic long-term report of 20 cases in humans. Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: Bohner M. Calcium orthophosphates in medicine: From ceram ics to calcium phosphate cements. Injury 2000; 31 Suppl 4: Jensen SS, Broggini N, Hjørting-Hansen E, Schenk R, Buser D. Bone healing and graft resorption of autograft, anorganic bovine bone and -tricalcium phosphate. A histologic and histomorphometric study in the mandibles of minipigs. Clin Oral Implants Res 2006; 17: LeGeros RZ, Lin S, Rohanizadeh R, Mijares D, LeGeros JP. Biphasic calcium phosphate bioceramics: Preparation, properties and applications. J Mat Sci Mat Med 2003; 14: Ziegler J, Mayr-Wohlfart U, Kessler S, Breitig D, Gunther KP. Adsorption and release properties of growth factors from biodegradable implants. J Biomed Mater Res 2002; 59: Elbert DL, Pratt AB, Lutolf MP, Halstenberg S, Hubbell JA. Protein delivery from materials formed by self-selective conjugate addition reactions. J Control Release 2001; 76: Forfatter Simon Storgård Jensen, overtandlæge Kæbekirurgisk Afdeling, Glostrup Hospital, samt Department of Oral Surgery and Stomatology, University of Berne, Switzerland Faglige artikler /03/07 13:42:22

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer

Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Det biologiske grundlag for oral implantatologi inkl. biomaterialer Merete Aaboe 26.2.2014 Implantat undervisning Forelæsninger uge 9 Visitation af implantatpatient uge 10 Forelæsninger uge 12 Forelæsning

Læs mere

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen

Registrering, kaffe og morgenmad Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 08.30-09.00 Registrering, kaffe og morgenmad 09.00-09.15 Velkomst Ved Thomas Starch-Jensen 09.15-10.00 Autologt knogletransplantat og knogleerstatningsmaterialer Ved Simon Storgaard Jensen Autolog knogle

Læs mere

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater?

Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? Hvornår er der indikation for immediat indsættelse af implantater? søren schou, malene hallund og erik hjørting-hansen De enestående biologiske egenskaber ved grundstoffet titan blev første gang beskrevet

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse

Dette års symposium slog alle rekorder med deltagelse 1146 SYMPOSIUM 2010 Oral implantologi Anders Nattestad, professor, ph.d. Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Arthur A. Dugoni School of Dentistry, University of the Pacific, San Francisco, USA

Læs mere

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse

Klinik for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation...1 Klinisk undersøgelse...1 Røntgen undersøgelse...2 Behandlingsplanlægning...2 Papilmorfologien...3 Guideskinne...3 Behandlingsplan & Timing...3 Immediat

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter.

Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Undersøgelse og behandlingsplanlægning for implantatpatienter. Indholdsfortegnelse Den indledende konsultation... 2 Klinisk undersøgelse... 2 Røntgen undersøgelse... 3 Behandlingsplanlægning... 3 Papilmorfologien...

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

botiss Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand dental bone & tissue regeneration biomaterials

botiss Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand dental bone & tissue regeneration biomaterials dental bone & tissue regeneration botiss biomaterials Kliniske cases fra danske tandlæger v. Tandlæge Kaspar Hermansen, Morten Hørmand Mikkel Ro Larsen & Michael Kristensen botiss Regeneration System maxresorb

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III

Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Langtidsopfølgning på tympanoplastik type II og III Vejle Sygehus Region Syddanmark Linda Busk Linnebjerg, MD Peter Schousboe, MD, phd. Dansk Otokirurgisk Selskab Årsmøde Hotel Hesselet, 9-10.oktober 2014

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside

Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Dansk standard DS/ISO 5836 1. udgave 2014-10-10 Kirurgiske implantater Knogleplader af metal Huller, der passer til skruer med asymmetrisk gevind og sfærisk underside Implants for surgery Metal bone plates

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Kontrol efter implantatbehandling

Kontrol efter implantatbehandling Kontrol efter implantatbehandling SØREN SCHOU, EVA SIDELMANN KARRING, ANDREAS STAVROPOULOS, FLEMMING ISIDOR OG PALLE HOLMSTRUP Systematisk og løbende kontrol er vigtig for at opnå et tilfredsstillende

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Symposium november 2010 Bella Center

Symposium november 2010 Bella Center Efteruddannelse Symposium 2010 Oral implantologi 5. - 6. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse i samarbejde med Dansk selskab for oral implantologi Platinsponsor: Colgate

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Bariatriske siddestillingsproblematikker

Bariatriske siddestillingsproblematikker Bariatriske siddestillingsproblematikker Aktivitetsaspekter i forhold til siddestilling med fokus på tryksår Trykfordelende materialer Helle Dreier 22.10.2013 Den aktivitetsbaserede siddestillingsanalyse

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Oral Reconstruction Symposium Denmark. 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre

Oral Reconstruction Symposium Denmark. 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre Oral Reconstruction Symposium Denmark 30. juni og 1. juli 2017 på hotel D Angleterre Kære tandlæge/specialtandlæge Det har længe været vores ønske at afholde et symposium med fokus på implantatbehandling

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Homograft incus!? Gældende regler og praksis. Søren Foghsgaard Afd. Læge ØNH Gentofte

Homograft incus!? Gældende regler og praksis. Søren Foghsgaard Afd. Læge ØNH Gentofte Homograft incus!? Gældende regler og praksis Søren Foghsgaard Afd. Læge ØNH Gentofte Oversigt over transplantationer Autolog: fra samme organisme Allogen (Homolog): Overførsel af vævsdele af samme art,

Læs mere

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi

Efteruddannelse. Konference november 2010 Bella Center. Oral implantologi Efteruddannelse Konference 2010 Oral implantologi 5. november 2010 Bella Center Arrangør: tandlægeforeningens Efteruddannelse VELKOMMEN til Tandlægeforeningens KONFERENCE 2010 Oral implantologi Brugen

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI. Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet VEJLEDENDE PENSUMLISTE I KÆBEKIRURGI Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Denne vejledende pensumliste i Kæbekirurgi er godkendt af Odontologisk Studienævn

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Curriculum: Implantologi

Curriculum: Implantologi Curriculum: Implantologi Foredrag og kurser arrangeret i samarbejde med Johann Wolfgang Goethe Universitetet i Frankfurt. Afsluttes med eksamen og opnåelse af diplom. Omfattet af European Credit Transfer

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden

News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen. midtjysk svinerådgivning - vi flytter viden News from the barn. by Nikolaj Stidsen and Michael Frederiksen Disposition The feed intake influence on farrowingrate and littersize Do I use to much sow food Polt feeding compared to age Number of born

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Behandling af en retraktion regio +3.

Behandling af en retraktion regio +3. Artikel af Tandlæge Peter Lindkvist Colosseumklinikken Kongens Nytorv Østergade 1, 11 København K pl@colosseumklinikken.dk www.colosseumklinikken.dk Behandling af en retraktion regio +3. Anvendelse af

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer

Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Søgeprotokol for Nationale Kliniske Retningslinjer Projekttitel/aspekt NKR for brug af antibiotika ved tandlægebehandling søgning på primærlitteratur Fagkonsulent /projektleder Bjarne Klausen / Christina

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital

Bias og confounding. Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Søren Kold, overlæge, ph.d., klinisk lektor Aalborg Universitetshospital Bias og confounding Kritisk litteraturlæsning Introduktion Øvelse Information 5 min. Gruppearbejde 20 min. Diskussion

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

SSOG Scandinavian School of Gemology

SSOG Scandinavian School of Gemology SSOG Scandinavian School of Gemology Lektion 12: Syntetisk smaragd Indledning Det er min forventning, med den viden du allerede har opnået, at du nu kan kigge på dette 20x billede til venstre af en syntetisk

Læs mere

Manuel behandling for patienter med hofteartrose

Manuel behandling for patienter med hofteartrose Manuel behandling for patienter med hofteartrose Muskel- og ledsygdomme er den vigtigste årsag til funktionsbegrænsning i Danmark En dansker mister i gennemsnit 7 år med god livskvalitet pga muskel- og

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Autodesk Simulation. Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S

Autodesk Simulation. Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S Autodesk Simulation Torben Christensen Niels Riis Christensen NTI CADCenter A/S Why Autodesk Simulation? A Comprehensive Portfolio of Solutions Mechanical Computational Fluid Dynamics Structural Plastics

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan

Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Usikkerhed - Laboratoriets krav og klinisk relevan Henrik L. Jørgensen Klinisk Biokemisk Afdeling Bispebjerg Hospital GUM - definitioner Standard uncertainty Uncertainty of the result of a measurement

Læs mere

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Anafylaksi Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d, Speciallæge i anæstesiologi, fagområdespecialist i allergologi DAAC og Klinik

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Analyse af aktiviteter. Uge 8

Analyse af aktiviteter. Uge 8 Analyse af aktiviteter Uge 8 Modeldrevet design Lav en model af problemområdet Definer funktioner på modellen der Fremfinder informationer i modellen Ændrer modellen Sugerør ind i modellen Definer en grænseflade

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere