I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:"

Transkript

1 Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr ). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen, Lise Høgh og Jan Uffe Rasmussen) Ved skrivelse af 5. oktober 2006 har advokat A på vegne af K klaget over Finanstilsynets skrivelse af 21. september 2006, hvorved Finanstilsynet tilkendegav, at B [forsikringsselskab] ved ikke at efterleve en afgørelse fra Ankestyrelsen, når den var indbragt for domstolene, efter tilsynets opfattelse ikke overtræder 43 i lov om finansiel virksomhed om redelig forretningsskik og god praksis indenfor virksomhedsområdet. Sagens omstændigheder: I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Advokat C sendte som advokat for K den 16. august 2006 en klage til Finanstilsynet over B A/S for overtrædelse af reglerne om god skik for finansielle virksomheder, idet selskabet havde undladt at opfylde en endelig afgørelse fra Ankestyrelsen. Det fremgik af brevet, at Ankestyrelsen den 3. juni 2004 havde stadfæstet en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen, hvorefter K var berettiget til at få udbetalt en erstatning for tab af erhvervsevne fra B A/S. B A/S havde efterfølgende anlagt sag mod Ankestyrelsen med påstand om, at styrelsen skulle anerkende, at der ikke var tale om en dækningsberettiget arbejdsskade. B A/S havde samtidig afvist at udbetale erstatning til K, før der er afsagt endelig dom i sagen. Finanstilsynet svarede ved brev af 24. august 2006, at Finanstilsynet havde kontaktet Arbejdsskadestyrelsen og herfra fået oplyst, at B ikke var forpligtet til at følge Ankestyrelsens afgørelse, før domstolene havde truffet endelig afgørelse i sagen. På den baggrund vurderede tilsynet, at der ikke forelå en overtrædelse af reglerne om god skik. Den 18. september sendte advokat C et brev til Finanstilsynet, hvori han oplyste, at der ikke i arbejdsskadesikringsloven er fastsat regler om opsættende virkning i forbindelse med indbringelse af en afgørelse fra Ankestyrelsen for domstolene. Han anmodede derfor Finanstilsynet om at genoverveje sagen. Finanstilsynet svarede ved brev af 21. september 2006 bl.a. følgende: "Finanstilsynet har efterfølgende fra Arbejdsskadestyrelsen fået oplyst, at dette ikke er korrekt. Der findes ikke specifikke regler om domstolsprøvelse af Ankestyrelsens afgørelser, herunder ej heller om opsættende virkning, men styrelsens afgørelser kan indbringes for domstolene som led i den almindelige adgang til at få prøvet forvaltningsretlige afgørelser. Finanstilsynet beklager denne misforståelse, og at tilsynet har truffet afgørelse på et fejlagtigt grundlag. Tilsynet har herefter foretaget en fornyet vurdering af sagen. Reglerne om god skik i 43 i lov om finansiel virksomhed fastslår, at finansielle virksomheder skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis indenfor deres virksomhedsområde. Bestemmelsen har til formål at sikre kundernes tillid til markedet og de finansielle virksomheder og dermed bidrage til et velfungerende finansielt marked. Bestemmelsens anvendelsesområde er således fokuseret på forholdet mellem den finansielle virksomhed og dens kunder. Finanstilsynet er af den opfattelse, at bestemmelsen om redelig forretningsskik og god praksis ikke kan udstrækkes til at pålægge en finansiel virksomhed en særlig offentligretlig og i yderste konsekvens strafsanktioneret forpligtelse til at opfylde en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed, når afgørelsen er indbragt for domstolene. Finansielle

2 virksomheder må i så henseende behandles efter samme regler og med samme sanktionsmuligheder som andre virksomheder og borgere i landet. Hertil kommer, at en person, som har et økonomisk krav, der udspringer af en forvaltningsafgørelse, sædvanligvis må søge dette krav tvangsfuldbyrdet via domstolene, såfremt forvaltningsafgørelsen ikke bliver efterlevet og kravet opfyldt. Finanstilsynet finder, at det ud fra et generelt retsplejehensyn ville være betænkeligt, såfremt Finanstilsynet i medfør af reglerne om god skik skulle kunne påbyde en finansiel virksomhed at efterleve forvaltningsafgørelse, og som konsekvens heraf i realiteten påbyde virksomheden at opfylde et økonomisk krav, der udspringer af afgørelsen, herunder et erstatningskrav fra en erstatningssøgende. Det fremgår således af bemærkningerne til 43 i lov om finansiel virksomhed, at når Finanstilsynet træffer afgørelse om, at en finansiel virksomhed har overtrådt reglerne om god skik på virksomhedsområdet, vil Finanstilsynet pålægge virksomheden at berigtige forholdet. Det indebærer, at virksomheden tilkendegiver over for Finanstilsynet snarest muligt at ændre den kritisable handlemåde, og at virksomheden indretter fremtidig praksis i overensstemmelse med Finanstilsynets afgørelse. Finanstilsynet finder på baggrund af ovenstående ikke, at B A/S afvisning af at opfylde Ankestyrelsens afgørelse, når sagen er indbragt for domstolene, udgør en overtrædelse af 43 om redelig forretningsskik og god praksis i lov om finansiel virksomhed." Da der var tale om en afgørelse baseret på en generel fortolkning af anvendelsesområdet for 43 i lov om finansiel virksomhed, fandt Finanstilsynet ikke anledning til at bede B A/S om en udtalelse om den konkrete sag, men orienterede alene selskabet om afgørelsen. I klageskrivelsen af 5. oktober 2006 har advokat A anført: Afgørelsen,, indeholder ingen nærmere klagevejledning, men jeg tillader mig at gå ud fra, at afgørelsen kan påklages til Erhvervsankenævnet. Det er min opfattelse, at Finanstilsynets afgørelse lider af en række væsentlige mangler af såvel indholdsmæssigt som sagsbehandlingsmæssig karakter. Således er det tilsyneladende baggrunden for Finanstilsynets afgørelse, at man ikke finder, at der kan pålægges finansielle virksomheder en anden pligt til at efterkomme forvaltningsretlige afgørelser end andre virksomheder og borgere i landet. Det bemærkes hertil, at det ikke bestrides, at indklagede er berettiget til at anfægte forvaltningsretlige afgørelser ved domstolene og i den forbindelse søge at opnå opsættende virkning. I nærværende sag er forholdet imidlertid det, at indklagede end ikke har nedlagt en påstand om opsættende virkning og således har taget sig selv til rette i relation til den opsættende virkning ved egenhændigt at undlade at efterkomme Ankestyrelsens afgørelse. Det gøres gældende, at en sådan tagen sig selv til rette er i strid med redelig forretningsskik og god praksis. F.s.v. angår de sagsbehandlingsmæssige spørgsmål gøres det gældende, at Finanstilsynets sagsoplysning har været utilstrækkelig, idet Finanstilsynet end ikke har søgt at opnå nærmere oplysninger om sagens forløb og årsagen til indklagedes vægring ved at efterkomme Ankestyrelsens afgørelse.

3 Således har man end ikke søgt at indhente nærmere oplysninger fra indklagede. Videre bemærkes afslutningsvis, at afgørelsen ikke var ledsaget af en klagevejledning. Ved skrivelse af 7. november 2006 har advokat D på vegne af B A/S anført: Jeg er bekendt med, at B A/S ikke er part i sagen, og derfor principielt heller ikke har partsbeføjelse til at udtale sig vedrørende sagen. Ikke desto mindre ønsker jeg alligevel, at fremkomme med nedenstående generelle bemærkninger om min klients behandling af sagen forud for nærværende klage. Det er korrekt, at advokat Cs klient, idet følgende kaldet skadelidte, var udsat for en arbejdsskade den 16. marts Det er ligeledes korrekt, at skadelidte på skadestidspunktet var beskæftiget i en virksomhed, der havde tegnet arbejdsskadeforsikring hos B A/S. Som anført i klagebrevet verserede sagen i arbejdsskadesystemet i adskillige år før Ankestyrelsen den 3. juni 2004 traf afgørelse om, at skadelidte var berettiget til erhvervsevnetabserstatning fastsat til 35% i henhold til arbejdsskadesikringsloven. Efter min klients modtagelse af Ankestyrelsens afgørelse af den 3. juni 2004, rettede jeg den 8. juli 2004 henvendelse til Ankestyrelsen på vegne af min klient og gjorde indsigelser mod den trufne afgørelse. I min henvendelse gjorde jeg gældende, at Ankestyrelsens afgørelse efter min opfattelse hvilede på et urigtigt grundlag og var forkert, idet der ikke forelå den fornødne årsagssammenhæng mellem ulykken og de efterfølgende helbredsmæssige gener, hvorfor jeg anmodede Ankestyrelsen om at revurdere sagen. Min anmodning om en revurdering af sagen var yderligere baseret på, at jeg den 7. juli 2004 var kommet i besiddelse af afgørende nye oplysninger, som dokumenterede at hændelsen antagelig ikke burde have været anerkendt som arbejdsskade i første omgang. Ankestyrelsen tilkendegav herefter i begyndelsen af 2005 over for min klient, at man ikke havde til sinds at genåbne sagen. Som følge heraf anmodede jeg på ny Ankestyrelsen om at revurdere sin stillingtagen til sagen, hvilket skete i mine breve af henholdsvis den 4. februar 2005 og den 19. juli Ankestyrelsen meddelte herefter ved brev af den 15. september 2005, at man fastholdt sin afgørelse af den 3. juni 2004 og ikke fandt grundlag for at revurdere sagen. Som følge heraf udtog jeg stævning mod Ankestyrelsen den 1. marts Denne sag verserer pt. ved Østre Landsret. Arbejdsskadestyrelsen er tillige blevet medinddraget i den verserende sag. Den 8. juni 2006 rettede advokat C henvendelse til mig på vegne af skadelidte og anmodede om at der blev foretaget udbetaling i overensstemmelse med Ankestyrelsens afgørelse af den 3. juni Advokat C baserede sin udbetalingsanmodning på grundlovens 63. Den 3. juli 2006 tilskrev jeg advokat C og meddelte ham, at princippet i grundlovens 63 efter min opfattelse ikke kan udstrækkes til at have virkning mellem to private parter, hvorfor min klient ikke var retsligt forpligtet til at følge Ankestyrelsens afgørelse. Jeg redegjorde yderligere for, at sagerne mod Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen var anlagt, dels fordi spørgsmålet om rette årsagssammenhæng ikke var tilstrækkeligt belyst i Ankestyrelsens afgørelse, og dels fordi der berettiget var tvivl om, hvorvidt hændelsen overhovedet burde have været anerkendt som arbejdsskade. I relation til spørgsmålet om rette årsagssammenhæng følger det af retspraksis, jf. UfR Ø, at

4 personskadesager alene kan forelægges for Retslægerådet, såfremt skadelidte har en retslig interesse i sagens udfald. Det er min opfattelse, at en udbetaling af erstatningsbeløbet til skadelidte ville medføre en betydelig risiko for, at skadelidte derved ikke længere ville have retslig interesse i sagen, hvorved sagen ikke længere ville kunne indbringes for Retslægerådet. En udbetaling af erstatningsbeløbet ville med andre ord medføre, at spørgsmålet om rette årsagssammenhæng ikke længere ville kunne blive udredt med Retslægerådets hjælp. Af denne grund har min klient indtil videre undladt at udbetale erstatningsbeløbet. Det bemærkes i øvrigt, at det fremgår af teorien omkring grundlovens 63, at anlæggelse af sager ved domstolene, hvori forvaltningsretlige afgørelser anfægtes altid kan tillægges opsættende virkning ex officio af retten. I denne sag må det i særdeleshed forventes, at opsættende virkning kan tillægges, da min klient i modsat fald vil lide uoprettelig skade. Afskæres min klient fra at forelægge sagen for Retslægerådet, har det uoprettelige følger for min klient. Grundet disse konkrete omstændigheder i sagen tilbød min klient imidlertid den 3. juli 2006 skadelidte at deponere erstatningsbeløbet til frigivelse, når og hvis en gunstig afgørelse for skadelidte forelå. Dette afviste advokat C. Det er således ikke korrekt som anført i klagebrevet, at min klient ikke vil foretage udbetaling, idet en deponering i denne sag må sidestilles hermed. På ovenstående baggrund er det min opfattelse, at Codans handlemåde i denne sag er i overensstemmelse med god forsikringsskik. Der er ikke grundlag for at påtale Codans handlemåde efter bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed 43. Codans handlemåde har alene været betinget af de begrænsninger som følger af retspraksis. Bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed 43 kan således ikke udtrækkes så langt, at den de facto afskærer forsikringsselskaberne fra at få belyst personskadesager i tilstrækkeligt omfang, og dermed foretage udbetalinger på fuldt oplyste grundlag. Det bemærkes, at advokat C den 28. juli 2006 på vegne af K udtog stævning mod B A/S. Sagen mellem B A/S og K er nu berammet til den 13. december I denne sag skal Østre Landsret tage stilling til, hvorvidt Ankestyrelsens afgørelse skal tillægges eksigibilitet eller om det verserende søgsmål mod Ankestyrelsen skal have opsættende virkning, således at sagen mod K udsættes på en afgørelse i sagen mod Ankestyrelsen. I skrivelse af 8. november 2006 har advokat A hertil bemærket: Sagsfremstillingen i [Ds skrivelse af 7. november 2006] efterlader det indtryk, at det først var efter Ankestyrelsens afgørelse af 3. juni 2004, at B A/S havde anledning til at reagere i sagen. Dette bestrides. I den af B A/S anlagte sag mod Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen bestrides såvel den fastlagte erhvervsevnetabsprocent som arbejdsskadens anerkendelse. Det bemærkes herved, at arbejdsskaden blev anerkendt allerede den 1. september 2000 af Arbejdsskadestyrelsen uden at B A/S anfægtede denne afgørelse. B A/S har endvidere efterlevet Ankestyrelsens afgørelse af 13. marts 2002, hvorved min klient blev tilkendt godtgørelse for mén. F.s.v. angår bemærkningerne om grundlovens 63 vedrører denne efter sin ordlyd alle forvaltningsretlige afgørelser. Den af B A/S anførte sondring i forhold til forvaltningsretlige afgørelser, der vedrører to private parter, ses således ikke at have grundlag i bestemmelsen. Jeg skal endvidere bestride, at domstolene ex officio kan tillægges søgsmål opsættende virkning.

5 Det bestrides ikke, at domstolene i særlige tilfælde har adgang til at tillægge søgsmål opsættende virkning, men dette sker i overensstemmelse med domstolenes øvrige ageren alene efter påstand, jfr. f.eks. U H. Mig bekendt har B A/S endnu ikke under den verserende retssag nedlagt påstand om opsættende virkning. F.s.v. angår det anførte om deponering kan det tiltrædes, at B A/S tilbød deponering. Der er imidlertid ubestridt ikke tale om, at deponeringslovens regler er opfyldt, hvorfor deponering efter almindelige formueretlige regler ikke kan sidestilles med betaling med frigørende virkning. Der er ikke i nærværende sag forhold, som medfører at dette almindelige obligationsretlige udgangspunkt skulle kunne fraviges. Det centrale i deponering er, at skyldner viser betalingsevne. I nærværende sag bestrides B A/S betalingsevne imidlertid ikke, og det centrale for min klient er, at han nu mere end 6 år efter arbejdsskaden fortsat ikke har rådighed over sit erstatningsbeløb grundet B A/S vægring ved at udbetale beløbet. F.s.v. angår B A/S bemærkninger om sagens belysning bemærkes det, at arbejdsskadesager omfattet af arbejdsskadesikringsloven belyses efter det for forvaltningsmyndighederne almindeligt gældende official princip, hvorefter det er forvaltningsmyndigheden der varetager sagsoplysningen. I nærværende sag er forholdende behandlet i to forvaltningsretlige instanser med overholdelse af forvaltningsrettens almindelige regler om kontradiktion og ret til at afgive udtalelser undervejs. B A/S har derfor haft rig lejlighed til under sagen at søge denne yderligere belyst i det omfang, man ikke har fundet, at myndighederne har levet op til deres almindelige official princip. Det bestrides således, at en pligt for B A/S til i medfør af god forsikringsskik at efterleve forvaltningsretlige afgørelser skulle hindre en fuld belysning af sagerne. Ved ovennævnte udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet yderligere udtalt: 1. Formalitetsspørgsmålet Erhvervsankenævnet har anmodet Finanstilsynet forholde sig til, hvorvidt tilsynet med skrivelsen af 21. september 2006 har truffet en afgørelse i forhold til K. Finanstilsynet påser overholdelsen af lov om finansiel virksomhed, jf. 344 i lov om finansiel virksomhed, herunder at finansielle virksomheder handler redeligt og i overensstemmelse med god praksis, jf. 43 i lov om finansiel virksomhed. Det fremgår af bemærkningerne til 43, at der er tale om en offentligretlig bestemmelse, og at sager, hvori privatpersoner ønsker, at der træffes afgørelse af en konkret formueretlig tvist skal behandles af de private finansielle ankenævn eller domstolene som hidtil. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at Finanstilsynet ikke er forpligtet til at behandle alle klager, som tilsynet får forelagt. Når Finanstilsynet tager en sag op i medfør af 43, vil sagsbehandlingen være rettet mod den finansielle virksomhed, som sagen vedrører. Det samme gælder den afgørelse, som tilsynet træffer i sagen. Når det drejer sig om sager om overholdelse af 43, er det således kun den finansielle virksomhed, som sagen vedrører, der er part i sagen, jf. 355 i lov om finansiel virksomhed, mens dette ikke er tilfældet for en person, som

6 måtte have rejst sagen over for Finanstilsynet. Dette er også i overensstemmelse med det generelle forvaltningsretlige partsbegreb, som forudsætter en direkte, væsentlig og individuel retlig interesse i sagen. Tilsynet har dog, jf. 355, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed mulighed for under særlige omstændigheder at give kunder m.fl. en eller flere partsbeføjelser i sager vedrørende 43, herunder at give mulighed for partshøring eller at orientere dem om en afgørelse. Bestemmelsen indebærer dog ikke, at klageren tillægges en klageadgang i forhold til den afgørelse, som tilsynet måtte træffe i forhold til en finansiel virksomhed. Det følger således af 372 i lov om finansiel virksomhed, at en afgørelse truffet af Finanstilsynet i henhold til loven, kun kan indbringe for Erhvervsankenævnet af den, som afgørelsen retter sig mod. Der er da heller ikke givet klagevejledning i Finanstilsynets brev af 21. september 2006 til advokat C. 2. Konklusion Finanstilsynet finder ikke, at tilsynet har truffet en afgørelse i forhold til K i tilsynets brev af 21. september 2006, ligesom K efter tilsynets opfattelse ikke er klageberettiget i forhold til den afgørelse om anvendelsesområdet for 43, som fremgår af brevet af 21. september Advokat A har ved skrivelse af 29. november 2006 yderligere bemærket:, at Finanstilsynet selv ved sin skrivelse af 21. september 2006,, har betegnet sin afgørelse af 24. august 2006 som en afgørelse. Det fremgår videre af skrivelse af 21. september 2006, at skrivelsen indebærer en fornyet vurdering af sagen, hvorfor også skrivelsen af 21. september 2006 må anses som en afgørelse. Det fremgår videre af begge afgørelser, at disse er rettet til min klient, og der er på intet tidspunkt rejst spørgsmålstegn ved, om min klient kunne anses som part i sagen. Jeg må derfor fastholde, at min klient har partsstatus, jfr. lov om finansiel virksomhed 372, hvoraf det fremgår, at afgørelser kan påklages af den, som afgørelsen retter sig til. Det fremgår endvidere af afgørelserne, at disse tager materiel stilling til det forhold, der klages over. En sådan materiel stillingtagen må naturligvis forudsætte, at der foreligger en klageberettigelse og dermed en partsstatus. Som anført har Finanstilsynet på intet tidligere tidspunkt bestridt min klients partsstatus i relation til klagen. Det gøres i den forbindelse gældende, at spørgsmålet om partsstatus i henhold til lov om finansiel virksomhed 355, stk. 4 alene er aktuelt, når Tilsynet har besluttet at tage en sag op, men at partsstatus ikke reguleres af bestemmelsen i relation til selve beslutningen om at tage sagen op. Subsidiært gøres det gældende, at Finanstilsynet i hvert fald må have været pligtig til at tage begrundet stillingtagen til, om min klient skulle tillægges partsstatus efter bestemmelsen. En sådan stillingtagen foreligger som bekendt ikke.

7 Ankenævnet udtaler: Efter 1, stk. 1, i lov om Erhvervsankenævnet er ankenævnet klageinstans for administrative afgørelser i det omfang, dette er fastsat i lov eller i henhold til lov. Ankenævnet har således ikke det almindelige tilsyn med de myndigheder, hvis afgørelser kan påklages til ankenævnet. Det fremgår af 355 i lov om finansiel virksomhed, at som part i forhold til Finanstilsynet anses den finansielle virksomhed, som Finanstilsynets afgørelse retter sig mod, dog kan kunder, der klager over, at en finansiel virksomhed ikke overholder god skik eller reglerne om videregivelse, blive part i denne del af sagen, jf. stk. 4 Af forarbejderne til 355 i lov om finansiel virksomhed (L 176 af 12. marts 2003, 354) fremgår blandt andet: Bestemmelsen er i hovedsagen en videreførelse af en tilsvarende bestemmelse i den gældende tilsynslovgivning Stk. 1 medfører, at det som udgangspunkt alene er den finansielle virksomhed eller den finansielle holdingvirksomhed, der er part i forhold til Finanstilsynet. Det særlige partsbegreb er nødvendigt for at undgå en udhuling af Finanstilsynets tavshedspligt, da parters adgang til aktindsigt efter forvaltningsloven ikke tilsidesættes af tavshedspligtsreglerne. Bestemmelsen medfører, at kunder i finansielle virksomheder ikke er parter i forhold til Finanstilsynet. Dette gælder, uanset hvilken interesse de måtte have i en given sag, f.eks. fordi tilsynet kræver ekstraordinære hensættelser på deres lån. Dog kan kunder, der klager over, at en finansiel virksomhed ikke overholder god skik eller reglerne om videregivelse, blive part i den del af sagen, jf. bemærkningerne til stk. 4. Ligeledes vil aktionærer i en finansiel virksomhed heller ikke være parter i tilsynets sag om den pågældende virksomhed. Partsstatus indebærer bl.a. adgang til efter forvaltningslovens regler at få fortrolige oplysninger i den del af en sag, som vedrører den pågældende, samt mulighed for at indbringe Finanstilsynets afgørelse herom for Erhvervsankenævnet. Forvaltningslovens regler om partsbeføjelser finder dog kun anvendelse i sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens 2, stk. 1. Stk. 4 åbner mulighed for, at Finanstilsynet under særlige omstændigheder tillige kan give kunder m.fl. en eller flere partsbeføjelser. Der vil være tale om, at det efter omstændighederne vurderes, at kunden skal partshøres, eller der kan gives aktindsigt i de forhold, der vedrører kunden. Bestemmelsen forudsætter, at der er tale om en sag vedrørende redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, jf. 43, god værdipapirhandlerskik, jf. 3 i lov om værdipapirhandel, eller videregivelse af fortrolige oplysninger, jf. kapitel 9. Der kan kun tillægges partsbeføjelser i sager, som har en direkte og væsentlig betydning for den pågældende. Partsbeføjelser efter denne bestemmelse kan ikke tilkendes juridiske og fysiske personer, der har partsbeføjelser i medfør af stk. 2 og 3. Finanstilsynet kan tage sager op på basis af en klage, af egen drift eller efter anmodning herom, jf. også bemærkningerne til forslagets 342. Finanstilsynet vil normalt kun skride ind over for en generel eller principiel adfærd i strid med god praksis eller god værdipapirhandlerskik inden for virksomhedsområdet, hvis der er tale om en praksis fra den finansielle virksomheds side. Tilsvarende gør sig gældende i relation til videregivelsesreglerne. Enkeltstående tilfælde er således som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt til, at Finanstilsynet skrider til handling. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor det påklagede forhold kan tages op af tilsynet på baggrund af et enkeltstående tilfælde, forudsat at tilfældet er udtryk for en generel adfærd i strid med redelig forretningsskik, god praksis, god værdipapirhandlerskik inden for virksomhedsområdet eller reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger. Hidtil har bestemmelsen ikke omhandlet videregivelsesreglerne, men da disse sager også kan vedrøre forhold, som har en direkte og væsentlig betydning for en kunde, foreslås bestemmelsen udvidet til også at omfattet denne type sager. Når Finanstilsynet har taget en sag op vedrørende redelig forretningsskik, god praksis eller god værdipapirhandlerskik inden for virksomhedsområdet, har det tidligere alene været den berørte finansielle virksomhed, som blev inddraget som part i sagen. Da det imidlertid ikke kan afvises, at der i konkrete sager af den her omhandlede beskaffenhed kan være forhold, som har direkte og væsentlig betydning for en kunde m.fl., blev der med denne bestemmelse tillagt tilsynet adgang til - gennem et konkret skøn inden for rammerne af bestemmelsen - at tillægge kunden m.fl. visse partsbeføjelser.

8 Det forhold, at sagen skal have væsentlig betydning for kunden m.fl., er udtryk for, at der skal indlægges et væsentlighedskriterium i Finanstilsynets skøn. Ved vurdering af, om partsbeføjelser skal gives, skal Finanstilsynet foretage en afvejning af kundens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter og hensynet til beskyttelsen af fortrolige oplysninger om de virksomheder, der er under tilsyn. Endelig skal Finanstilsynet foretage en afgrænsning af, hvilken del af sagen, der vedrører den pågældende. Finanstilsynet er ikke klageinstans for kunders klager over finansielle virksomheder. Privatkunder kan få deres klager over finansielle virksomheder behandlet i et af de finansielle ankenævn, f.eks. Pengeinstitutankenævnet. Andre, herunder erhvervskunder, skal gå til domstolene. Langt de fleste kundeklager henhører under ankenævnene eller domstolene, allerede fordi klagen vedrører forhold uden for Finanstilsynets kompetence, f.eks. formueretlige tvister. Tildeling af partsbeføjelser efter stk. 4 forudsætter, at sagen kan afgrænses. Kompetencen til at træffe afgørelse om en eller flere partsbeføjelser ligger hos Finanstilsynet, da Finanstilsynet selv er nærmest til at foretage en afvejning af de berørte interesser. I tilfælde, hvor Finanstilsynet har taget en sag op vedrørende en finansiel virksomheds eller en finansiel holdingvirksomheds overholdelse af redelig forretningsskik, god praksis, god værdipapirhandlerskik inden for virksomhedsområdet eller videregivelsesreglerne, og hvor klageren ikke tillægges en eller flere partsbeføjelser, vil Finanstilsynet holde klageren underrettet om sagens eventuelle videre forløb i det omfang, Finanstilsynets tavshedspligt giver mulighed herfor. Finanstilsynet har ved skrivelsen af 21. september 2006 overfor K tilkendegivet tilsynets retsopfattelse af, hvorvidt B A/S ved ikke at efterleve Ankestyrelsens afgørelse, når sagen er indbragt for domstolene, har overtrådt redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, jf. 43 i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet har ikke herved truffet en afgørelse i forhold til K. K findes efter ankenævnets opfattelse i øvrigt ikke at have en sådan direkte og væsentlig interesse i sagen, at han i medfør af 355, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed burde tillægges partsbeføjelser i sagen. Ankenævnet afviser derfor klagen.

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2007 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2007. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2008 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2008. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2012 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2012. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere