Medlemmernes FOA rbejde A g O g A F FOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmernes FOA rbejde A g O g A F FOA"

Transkript

1 F O A f a g o g a r b e j d e Medlemmernes FOA

2 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen, Mona Striib Redaktion: 2015-arbejdsgruppen Illustrationer: Jakob Christensen Layout og grafik: Bente Stensen Christensen/Girafisk Design Tryk: FOAs Trykkeri & Pjec1heden, oktober foa Fag og Arbejde

3 Kære medlem af afdelingsbestyrelsen og andre interesserede Denne pjece er til dig og alle dem, der er engageret i FOAs fremtid. Her får du en introduktion til hovedbestyrelsens arbejde med forandringsprojektet 2015 Medlemmernes FOA. Pjecen fortæller om den viden, vi har, og de erfaringer, vi er ved at høste i projektets eksperimenter og forandringsforsøg i afdelingerne. Den beskriver også, hvordan og hvornår du kan tage del i debatten om hovedbestyrelsens arbejde. Den viden, vi har, og de erfaringer, vi får, vil hovedbestyrelsen bruge som afsæt til et oplæg, der vil blive lagt frem på kongressen i efteråret Oplægget vil give et bud på, hvad der skal til, for at FOA fastholder og tiltrækker flere medlemmer. Hovedbestyrelsens oplæg vil præsentere en række konkrete ideer til, hvordan vi øger FOAs handlekraft og styrker vores evne til at skabe endnu mere værdi for medlemmerne. Ideerne vil afspejle, at vi har set de barske realiteter i øjnene: Medlemstallet falder! Men ideerne vil også vise, hvad vi skal gøre for at udnytte vores muligheder for at skabe et endnu bedre FOA for medlemmerne. God debatlyst. Vi ses på vejen mod kongressen! Med venlig hilsen Dennis Kristensen Forbundsformand Mona Striib Næstformand foa Fag og Arbejde 3

4 Komplekse udfordringer Hver dag i 2011 mistede vi, hvad der svarer til 14 fuldt betalende medlemmer. I vinteren faldt medlemstallet yderligere. Vælger vi ikke at gøre noget ved udviklingen i medlemstallet og bevarer vi vores nuværende udgifter, må vi enten sætte kontingentet op eller bruge af FOAs egenkapital. Ingen af de løsninger er langtidsholdbare. Derfor må vi tænke i nye og bedre veje til at fastholde og tiltrække medlemmer og til at få vores omkostninger til fx service og internt demokrati bragt ned. Bag om medlemsfaldet Medlemsfaldet skyldes ikke alene, at mulige medlemmer vælger FOA fra. I disse år nedlægges der FOA-stillinger i stor stil, og mange forlader arbejdsmarkedet på grund af alder. Antallet af mulige medlemmer bliver altså mindre. Medlemsudvikling: 4 foa Fag og Arbejde

5 FOA har forholdsvis stabile organisationsprocenter, men der er stadig mulighed for at få flere med: 23 procent af social- og sundhedspersonalet er endnu ikke organiseret. 47 procent af dem, der er på månedsløn og arbejder som pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter er også mulige medlemmer. Mere tid til medlemmerne Vil vi undgå at forhøje kontingentet eller bruge af egenkapitalen, skal vi blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde medlemmerne. Vi kan også arbejde på at mindske vores udgifter til administration m.m. I samarbejde med hovedbestyrelsen iværksatte Lov- og Perspektivudvalget i 2011 en kortlægning af 29 lokalafdelinger. Den viser, at afdelingerne ønsker at prioritere ressourcerne anderledes. Ambitionen er at bruge næsten dobbelt så meget tid med direkte medlemsarbejde. I øjeblikket går 30 procent af arbejdstiden til direkte medlemsarbejde, 41 procent på administration, 17 procent på det interne demokrati og 12 procent til påvirkning. Kontingentets udvikling, hvis driften skal betales* *Ikke løn- og prisfremskrevet og derfor skal stigningen i kontingentet formentligt være endnu højere end angivet for at klare driften. foa Fag og Arbejde 5

6 Fælles mål for FOA Hovedbestyrelsen har indkredset fire mål for fornyelsen af FOA. Hovedbestyrelsen har også lagt fem udviklingsspor, som kan føre os i retning af målene. Målene og udviklingssporene er resultatet af analysen af de barske realiteter: Medlemstallet er faldende. Men målene er også udtryk for, at hovedbestyrelsen ser muligheder for at skabe en mere positiv udvikling, fx ved at vi prioriterer det direkte medlemsarbejde endnu højere. De fire mål er, at FOA i 2015 skal kunne: n fastholde og tiltrække flere medlemmer n yde en nærværende og kompetent hjælp til medlemmer på arbejdspladsen n kommunikere værdien af fagforeningsmedlemskabet tydeligt n have medlemstilbud, der matcher medlemmernes ønsker og behov. 6 foa Fag og Arbejde

7 De fem udviklingsspor er: PROFIL Medlemmerne skal opleve FOA som et stærkere fællesskab. Hver enkelt kan se sig selv som en del af fællesskabet. PÅVIRKNING Medlemmerne skal opleve et styrket kollektiv, hvor individet har mere indflydelse. FAGLIGE YDELSER Medlemmerne skal opleve: Jeg får nok for mine penge. TILLIDSVALGTE Medlemmerne skal opleve kompetente tillidsvalgte på alle FOA-arbejdspladser. DEMOKRATI OG AKTIVISME Medlemmerne skal opleve et engagerende demokrati. foa Fag og Arbejde 7

8 Frem mod kongressen Frem mod kongressen vil der blive iværksat en række tiltag, der skal danne grundlaget for en fælles debat om FOAs fremtid. Dette arbejde følger fire veje: n Medlemmernes oplevelse. Vi afdækker medlemmernes oplevelse af FOA. Hvordan møder de FOA? Målet er at blive klogere på, hvordan vi kan komme dem endnu bedre i møde. n 11 eksperimenter. Vi afprøver 11 konkrete eksperimenter, FOAs hovedbestyrelse har udvalgt. Tilsammen involverer de 35 lokal-afdelinger. Sidst i pjecen præsenteres eksperimenterne. n Guldårer: Vi undersøger virkningen af de mange initiativer, vi har gennemført eller er i gang med. Det sker ved en grundig indsamling af erfaringer. Antagelsen er, at flere af de initiativer, vi allerede har taget, har haft en effekt, som endnu ikke er kommet frem i lyset. n De interne spørgsmål. Ved hjælp af en digital postkasse indsamler vi spørgsmål, der knytter sig til interne organisatoriske forhold. Det kan fx være spørgsmål, der tidligere har været bragt op i det forberedende arbejde til eller på tidligere kongresser. Har I ramt en guldåre? gør I noget, som ingen andre har fundet på at gøre, men som skaber værdi for medlemmerne? Lad jeres erfaringer komme andre i FOA til gode og skriv til 8 foa Fag og Arbejde

9 Hvad skal vi debattere? Hovedbestyrelsen udsender i marts 2013 et oplæg til bred debat. Indholdet af de konkrete debattemaer er endnu ikke fastlagt, men mulige temaer kunne være: Forpligtende initiativer der er fælles og som styrker FOAs organisation. Nye eller anderledes ydelser til medlemmerne. Det kunne være en ny eller ændret service til medlemmerne, der kan øge den værdi, de oplever af medlemskabet. Ændrede rammer. Det kunne være ændringer af de love eller andre rammer, som organisationen bygger på, og som har vist sig at hæmme FOAs udvikling, eller leveringen af bestemte ydelser til medlemmerne. Ændret praksis. Eksempelvis ændringer i FOAs kulturer, arbejdsmåder og praksisser, som er nødvendige at gøre op med eller justere på for at fremme udviklingen. Politiske mål og relevante (fag)politiske arbejdsprogrammer, som er væsentlige for FOAs medlemmer. foa Fag og Arbejde 9

10 På vej mod kongressen April 2012 Kick off Oktober 2012 HB December 2012 HB Januar 2013 Afslutning Medlemmernes oplevelse Februar 2013 LPU-seminar Marts 20 HB-semin 11 eksperimenter Guldårer / andre initiativer Interne spørgsmål December 2012 HB Oktober 2012 HB Februar 2013 HB Ved de to første rundkørsler i februar og marts 2013 sammenfattes resultaterne af medlemmernes oplevelse, de 11 eksperimenter, opdagelser af guldårer, samt indsamlingen af interne spørgsmål til et debatoplæg 10 foa Fag og Arbejde

11 13 ar Debat og dialog- arrangementer Regionale kongresmøder Maj 2013 LPU rejsegilde Lokale sektor- og faggruppefora Faggruppelandsmøder Juni 2013 HB 1. behandling I denne periode begynder den brede debat om oplægget i hele FOAs organisation. Denne debat skal omfatte alle væsentlige interessegrupper i FOA både på lokal- og forbundsplan. Den brede debat i FOA slutter i maj 2013, hvor Lov- og Perspektivudvalget mødes til et såkaldt rejsegilde, hvor kongresoplægget udarbejdes. Herefter gennemgår oplægget en række behandlinger i FOAs hovedbestyrelse, inden det går videre til kongressens behandling. August 2013 HB 2. behandling September 2013 HB oplæg KONGRES foa Fag og Arbejde 11

12 11 kig ind i fremtiden Her er en kort beskrivelse af hvert eksperiment. Du er velkommen til at henvende dig til eksperimentets kontaktpersoner, hvis du vil vide mere om et eksperiment eller har en konkret idé eller erfaringer, som du gerne vil lade komme eksperimentet til gode. Hvert af de 11 eksperimenter afprøver en idé, som kan være en praktisk og konkret måde at bevæge sig i retningen af de fire mål og de fem spor. De 11 eksperimenter rummer ikke alle løsningerne på FOAs fremtid. Men de giver os mulighed for at lære mere om det, som fremmer, og det som hæmmer, at vi kommer i retning af de fire mål. Eksperiment 1: FOA for alle faggrupper Mange medlemmer fra FOAs små faggrupper oplever, at de bliver overset. De savner også fællesskabsfølelsen i faggruppen. Hvordan skaber vi et mere nærværende FOA? Hvordan møder vi medlemmerne dér, hvor de er? Og hvordan styrker vi følelsen af, at FOA er en organisation, der har fokus på medlemmernes fag? Gennem forsøg både på landsplan og i enkelte lokalområder, forsøger vi at finde nye veje til at arbejde med FOAs mindre faggrupper. Grupperne er teknik- og servicemedarbejdere og -ledere, omsorgsmedhjælpere, dagplejepædagoger, husassistenter på plejecentre, pædagogiske assistenter, faggruppeklubber, badeassistenter, pædagogiske assistenter, parkeringsserviceassistenter, værkstedsassistenter og køkkenpersonale i dagtilbud. Eksperimentleder Lone Kaufmann tlf Eksperimentejer Morten Bruun Søgaard tlf foa Fag og Arbejde

13 Eksperiment 2 Fagligt udrykningshold Nogle gange går samarbejdet mellem FOA og en arbejdsgiver i hårdknude. Hvad sker der, hvis vi lader et fagligt udrykningshold besøge de arbejdspladser, hvor vi forgæves har forsøgt os med dialog og forhandling? Udrykningsholdet skal sammen med lokalafdelingen kulegrave arbejdspladsen. Fx tjekke lønnen, arbejdstiden, arbejdsmiljøet og andre forhold, hvor der kan rejses sager. Holdet består af medarbejdere fra forbundshuset samt valgte og ansatte fra lokalafdelingen. Eksperimentleder Anders Damm-Frydenberg tlf Eksperimentejer Jakob Bang tlf Eksperiment 3 Fagligt callcenter FOA-medlemmene har travlt, når de arbejder. For travlt til at de kan nå at ringe til os, når de har faglige spørgsmål. Hvordan sørger vi for, at medlemmerne kan få fat på os, når det passer dem bedst? FOAs afdelinger i Region Nordjylland danner partnerskab om callcentret. Målet er at kunne svare på 70 procent af medlemmernes faglige spørgsmål med det samme. Eksperimentleder Per Grieger-Rene tlf Eksperimentejer Kristian Gaardsøe tlf Eksperiment 4 Fællesskab om lederne FOAs afdelinger i Region Sjælland danner partnerskab om eksperimentet. Hensigten er at forstærke de nuværende ledermedlemmers oplevelse af at være en vigtig del af FOA og tiltrække flere ledermedlemmer. foa Fag og Arbejde 13

14 Eksperimentet åbner en særlig serviceenhed for lederne, som også vil være at finde på nettet. Dertil kommer særlige lederarrangementer. Eksperimentleder Lone Zibrandtsen tlf Eksperimentejer Lissi Lund tlf Eksperiment 5 Hvad vil medlemmerne ha? FOAs afdelinger gør deres bedste for at yde en omfattende service til medlemmerne, men får medlemmerne det, de har brug for? Hvordan oplever medlemmerne deres møde med FOA? Gennem interview i en række FOA-afdelinger får de ny viden om, hvordan medlemmerne oplever deres møde med FOA, fx i receptionen, i telefonen, til et møde med sagsbehandleren og ved andre lejligheder. Afdelingerne justerer eller fornyr deres medlemsservice ud fra den indsamlede viden. Eksperimentleder Lars Preisler Eksperimentejer Lene Lindberg tlf Eksperiment 6 Slip arbejdspladsen fri Hvem siger, at man kun skal kunne finde sin fagforening på en bestemt adresse? Hvordan styrker vi demokratiet på arbejdspladserne? Hvordan kan vi gentænke mødet mellem FOA og medlemmet ude på arbejdspladsen? I to lokalafdelinger flytter FOA tættere på medlemmernes arbejdsplads. De to forsøg handler om at møde udfordringerne på en FOAarbejdsplads ved at flytte beslutningerne ud på arbejdspladsen. I FOA Silkeborg-Skanderborg er projektet i fuld gang med fire lokale arbejdspladser 14 foa Fag og Arbejde

15 inden for det pædagogiske område og Social- og Sundhedsområdet. Den øverste kommunale ledelse er inddraget. På Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg vil eksperimentet afdække, hvordan FOA-medlemmerne oplever opgaveglidningen på deres arbejdsplads, og hvilke metoder de kan bruge til at få mere indflydelse. Eksperimentleder Tina Duegaard Andersen (Silkeborg-Skanderborg Kommune) tlf Eksperimentejer Ulla Gram tlf Eksperimentleder Per Nissen (Sydvestjysk Sygehus) tlf Eksperimentejer Alis Boesen tlf Eksperiment 7 Hvad sker der, når vi ændrer den lokale struktur? FOA har en opdeling med faggrupper og sektorer, der er 20 år gammel. Nogle lokalafdelinger har valgt at ændre den. Hvad sker der ved det? En række afdelinger har ændret deres lokale struktur, andre er i gang med det. Hvordan oplever medlemmerne strukturforandringen? Og hvordan spiller en lokal ændring sammen med FOAs øvrige struktur? Eksperimentet indsamler erfaringer med strukturændringer, også med den effekt, de har på medlemmernes deltagelse i demokratiet. Eksperimentleder Svend-Erik Simonsen tlf Eksperimentejer Ulla Gram tlf foa Fag og Arbejde 15

16 Eksperiment 8 Elektroniske møder lad os Skype! Hvordan kan vi bruge Skype til at skærpe vores møder? Og hvor meget tid og hvor mange penge kan vi egentlig spare? 17 procent af det samlede tidsforbrug i FOA bruges på det interne demokrati. Meget af den tid går til møder. Nogle møder kræver ikke, at vi sidder i det samme lokale. Eksperimentet undersøger hvilke møder, der med fordel kan afholdes som Skype-møder. Kan man fx indsamle OK-krav ved hjælp af Skype-møder? Eksperimentet vil også undersøge, om Skype kan bruges til at forkorte afstanden fra fælles beslutning til lokal handling, fordi drøftelserne er lettere at planlægge og afvikle. Eksperimentleder Gitte F. Hansen tlf Eksperimentejer Joan Prahl tlf Eksperiment 9 Del din idé Hvordan kan vi bruge Facebook og FOA NET til at indsamle idéer fra medlemmerne, de valgte og medarbejderne? Eksperimentet inviterer medlemmerne til at dele deres ideer og erfaringer med hinanden på Facebook. På Tillidszonen og foa.dk bliver der formidlet redskaber, som medlemmerne kan bruge til faglige happenings og aktivisme. Samtidig bliver valgte og medarbejdere inviteret til at komme med ideer til den løbende udvikling af FOA via FOA NET. Eksperimentleder Anette Buus Rosholm tlf Eksperimentejer Per Lange tlf foa Fag og Arbejde

17 Eksperiment 10 Den effektive organisation FOA består af 42 lokale afdelinger, der hver især løser mange af de samme slags opgaver. Samarbejde og stordrift kan frigive ressourcer til direkte medlemsarbejde, men hvordan holder vi kvaliteten af medlemsservicen høj og omkostningerne nede? I eksperimentet samler vi erfaringer med fælles opgaveløsning. Vi ser gennem detaljerede kortlægninger nærmere på, hvor vi kan frigive ressourcer og/eller forbedre kvaliteten ved fælles opgaveløsning. Samtidig gennemfører vi fire forskellige forsøg, hvor afdelingerne får praktiske erfaringer med fælles sagsbehandlingscentre og andre samarbejder om konkrete opgaver. Forsøgene giver et konkret fingerpeg om, hvad samarbejde og stordrift egentlig kræver og hvor mange ressourcer, det kan frigøre. Eksperimentleder Henrik Berglykke tlf Eksperimentejer Jens Peter Ernst-Lyngbye tlf Eksperiment 11 Lokal MedlemsPuls Hvordan kan vi bruge lokale, internetbaseret medlemspanelser til at inddrage medlemmerne i det lokale FOA-demokrati? Fire FOA-afdelinger er gået sammen om at give FOAs MedlemsPuls et lokalt ansigt. Afdelingerne vil hver for sig og i fællesskab spørge deres medlemmer om bestemte sager og bruge medlemsperspektivet til at kvalificere deres beslutninger. Eksperimentleder Inge Frölich tlf Eksperimentejer Birthe Valentin Nielsen tlf foa Fag og Arbejde 17

18 FOA Hjørring FOA Frederikshavn FOA Bornholm FOA Brønderslev FOA Aalborg FOA Thisted-Morsø FOA Mariagerfjord FOA Skive FOA Viborg FOA Randers FOA Holstebro FOA Herning FOA Århus FOA Silkeborg-Skanderborg FOA Horsens FOA Frederikssund FOA Nordsjælland FOA Varde FOA Esbjerg FOA Vejle FOA Kolding FOA Lillebælt FOA Nordvestsjælland FOA Odense PMF Fyn FOA Holbæk FOA Roskilde FOA Midtsjælland FOA Køge FOA Sydsjælland FOA 1 FOA/PMF Kbh. Syd KLS LFS PMF afd. 1 PMF afd. 4 SOSU FOA Sønderjylland FOA Sydfyn FOA Sønderborg FOA Guldborgsund FOA Lolland 18 foa Fag og Arbejde

19 1 FOA for alle faggrupper 2 Fagligt udrykningshold 3 Fagligt callcenter 4 Fællesskab om lederne 5 Hvad vil medlemmerne ha? 6 Slip arbejdspladsen fri 7 Hvad sker der, når vi ændrer den lokale struktur? 8 Elektoniske møder lad os Skype! 9 Idé- og innovationsbank 10 Den effektive organisation 11 Lokal MedlemsPuls FOA FOA Odense FOA Aalborg 7 10 FOA Randers 8 10 FOA Bornholm 10 FOA/PMF Kbh. Syd 3 FOA Brønderslev 4 FOA Roskilde FOA Esbjerg FOA Silkeborg-Skanderborg 3 FOA Frederikshavn FOA Skive 2 FOA Frederikssund 7 8 FOA Sydfyn 4 FOA Guldborgsund 4 FOA Sydsjælland FOA Herning 8 FOA Sønderjylland 4 10 FOA Holbæk 5 8 FOA Sønderborg FOA Horsens 3 7 FOA Thisted-Morsø 3 FOA Hjørring 8 11 FOA Varde FOA Holstebro FOA Vejle FOA Kolding FOA Viborg 4 10 FOA Køge FOA Århus 7 8 FOA Lillebælt 8 KLS 4 FOA Lolland LFS 1 3 FOA Mariagerfjord 1 PMF afd FOA Midtsjælland 8 PMF Fyn 5 10 FOA Nordsjælland 11 SOSU 4 10 FOA Nordvestsjælland PMF afd. 4 foa Fag og Arbejde 19

20 Vi vil vide mere Er du interesseret i at høre mere om det enkelte eksperiment, så kontakt 2015-arbejdsgruppen ved at skrive til eller ringe på telefonnummer Lov- og Perspektivudvalget består af: Alis Boesen, afdelingsformand FOA Esbjerg Anja Søe, afdelingsformand FOA Thisted-Morsø Bo Viktor Jensen, afdelingsformand FOA Roskilde Dennis Kristensen, forbundsformand Ellen Pedersen, formand KLS Jens Peter Ernst-Lyngbye, administrationschef Karen Stæhr, sektorformand Social- og Sundhedssektoren Ken Patrick Petersson, afdelingsformand FOA 1 Kirsten Normann Andersen, afdelingsformand FOA Århus Kristian Gaardsøe, afdelingsformand FOA Aalborg Mona Striib, næstformand Nanna Højlund, forbundssekretær Per Lange, faglig chef Reiner Burgwald, sektorformand Teknik- og Servicesektoren Ruth Nykjær, afdelingsformand FOA Varde Sigurd Gormsen, afdelingsformand FOA Midtsjælland Ulla Gram, afdelingsformand FOA Silkeborg-Skanderborg Staunings Plads København V 20 foa Fag og Arbejde Tlf.:

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal F O A F A G O G A R B E J D E Værd at vide om medlemstal Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemmerne vil og skal altid være i centrum for FOAs arbejde. Men medlemskab af en fagforening er ikke noget, der

Læs mere

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde

Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde Referat for FOA ungdoms formelle landsmøde den 05 03 2016. Valg af dirigent Ebbe Jacobsen er indstillet af ungdoms netværket og enstemmigt valgt. Gennemgang af dagsorden Dagsordenen bliver vedtaget og

Læs mere

En palet af faggrupper

En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder F O A F A G O G A R B E J D E Januar 2013 En palet af faggrupper Faggruppelandsmøder sådan gør vi! Politisk ansvarlige: Karen Stæhr (Social- og Sundhedssektoren) Gina Liisborg (Kost-

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig F O A F A G O G A R B E J D E Stå stærkt som TR 5 TR-løfter, der løfter dig De 5 TR-løfter Løfte 1 En aftale om dine TR-opgaver. Du og din afdeling indgår en klar aftale om, hvilke opgaver du løser nu,

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Referat af FOA Ungdoms Landsmøde 14. marts 2015

Referat af FOA Ungdoms Landsmøde 14. marts 2015 Referat af FOA Ungdoms Landsmøde 14. marts 2015 Dorte Dyrholm Pedersen bød velkommen til landsmødet, som blev afholdt i Vejle. Ebbe Jacobsen fra forbundet blev foreslået og valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2014

Indvandrere og efterkommere i FOA 2014 17. december 2014 Indvandrere og efterkommere i FOA 2014 Følgende notat er en kortlægning af de medlemmer af FOA, som er indvandrere og efterkommere 1. Desuden beskriver notatet udviklingen blandt indvandrere

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Hvad nu, FOA? Oplæg til debat om FOAs fremtid marts - maj FOA Fag og Arbejde

Hvad nu, FOA? Oplæg til debat om FOAs fremtid marts - maj FOA Fag og Arbejde F O A f a g o g a r b e j d e Hvad nu, FOA? Oplæg til debat om FOAs fremtid marts - maj 2013 FOA Fag og Arbejde 1 Udgivet af FOA Fag og Arbejde, marts 2013 Redaktion: 2015-arbejdsgruppen Illustrationer:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Regler. i Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Regler. i Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Regler i Teknik- og Servicesektoren Ansvar og kompetence for de faglige udvalg januar 2012 2 FOA Fag og Arbejde Regler i Teknik- og Servicesektoren Ansvar og kompetence for

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010

Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Indvandrere og efterkommere i FOA 2010 Kampagne og Analyse 11. august 2010 I dette notat præsenteres nye oplysninger om de medlemmer af FOA, der er indvandrere og efterkommere 1. Oplysninger stammer fra

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 5/2016 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-16-24-01 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 29. august 2016, kl. 08.30 i mødelokale Kronen, Baghuset, Til stede:

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til?

Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? F O A f a g o g a r b e j d e Hvad kan du bruge Arbejdstilsynet til? Denne Kort & Godt pjece henvender sig til dig som medlem af FOA. Pjecen informerer om: n Hvad Arbejdstilsynet kan. n Hvilken rolle,

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os.

Bestyrelsens kontaktoplysninger er indsat her i brevet, og I er altid velkomne til at kontakte os. Kære tillidsrepræsentant! VUC sektionens generalforsamling er overstået og den nyvalgte bestyrelse er gået i gang med arbejdet. Bestyrelse har fastlagt indsatsområder og har for det kommende år fordelt

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

Delegeretmøde den 9. december 2008 Ny Struktur vedtaget

Delegeretmøde den 9. december 2008 Ny Struktur vedtaget FOA Fag og Arbejde A-kassen FOA Fag og Arbejdes A-kasse er en centralstyret a-kasse med lokale administrationskontorer, som kaldes lokalenheder. Dette er beskrevet i vedtægtens afsnit 7. A-kassens hovedbestyrelse

Læs mere

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015 Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder

TEKNIK-SERVICE. Overgangen til FOA. vilkår og muligheder TEKNIK-SERVICE Overgangen til FOA vilkår og muligheder OVERGANGEN TIL FOA FOA 3 Indhold Overgangen til FOA vilkår og muligheder Politisk ansvarlig: Reiner Burgwald Redaktion: Signe Nielsen Foto: Jørgen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde 5. april 2016 Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.15 Faggruppeformand Thomas Brücker Larsen bød faggruppen velkommen. 2. Valg af mødeleder og referent 10.15-10.25

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003

Forbundet af Offentligt Ansatte, marts 2003 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Metode og lovgivning. 5 2.1. Metode 5 2.2. Baggrund og lovgivning 5 3. Udviklingen i antallet af arbejdsskader 1998-2001... 6 3.1. Det samlede antal anmeldte arbejdsskader

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter

Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Social- og sundhedssektoren April 2010 Referat af faggruppelandsmøde for neurofysiologiassistenter Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation v/tove Rygaard 2. Mødets konstituering, herunder godkendelse af

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Faggruppelandsmøde for. Ledende værkstedsassistenter

Faggruppelandsmøde for. Ledende værkstedsassistenter Dagsorden: Faggruppelandsmøde for Ledende værkstedsassistenter Onsdag d. 22. maj 2013: 1. Fælles velkomst for alle faggrupper... 2 2. Fællesmøde... 2 Overenskomst 13... 2 3. Velkomst, v/det faglige udvalg...

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

R E F E R A T. fra. ekstraordinært. hovedbestyrelsesmøde 5. marts 2015

R E F E R A T. fra. ekstraordinært. hovedbestyrelsesmøde 5. marts 2015 FOA - Fag og Arbejde FOAs A-kasse R E F E R A T fra ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. marts 2015 Fraværende: Afbud uden suppleanter: Vibeke Pedersen, Hanne Ulendorf, Lone Snedker, Carsten Haglund.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Faglig afdeling A-kassen E-mail: aalborg@foa.dk akas024@foa.dk Telefon: 46 97 31 31 46 97 31 90 Fax: 46 97 31 71 46 97 31 70 www.foa-aalborg.dk Telefon- og åbningstid i faglig afdeling og a-kassen: Mandag-onsdag

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i FOA 2016

Indvandrere og efterkommere i FOA 2016 7. september 2016 Indvandrere og efterkommere i FOA 2016 Følgende notat er en kortlægning af de medlemmer af FOA, som er indvandrere og efterkommere samt udviklingen blandt indvandrere og efterkommere

Læs mere

FOA i fremtiden. Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA

FOA i fremtiden. Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA FOA i fremtiden F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Du og FOA i fremtiden Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA Syv skridt på vej mod kongressen og et nyt FOA 2 Hele fagbevægelsen

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5.- 6. april 2016 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation 10.00-10.20 Faggruppeformand Per Cramer Steffensen byder faggruppen velkommen. Herefter præsentationsrunde. 2. Valg

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet

Strategi for faglig service og kvalitet KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet Baggrundsnotat Indhold Om baggrundsnotatet 3 Principperne 6 1. Faglig service der viser handlekraft 6 2. Faglig service der er værd at tale om 7 3.

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

PÆDAGOGISK. Fremtidens konsulent. Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer

PÆDAGOGISK. Fremtidens konsulent. Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer PÆDAGOGISK Fremtidens konsulent Hvordan konsulenten skal møde fremtidens udfordringer Indhold Forord 3 Program 4 Dag 1 4 Dag 2 6 Praktiske oplysninger 7 Politisk ansvarlig: Jakob Sølvhøj Redaktion: Jan

Læs mere