Fokus P Den Offentlige Sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fokus P Den Offentlige Sektor"

Transkript

1 Jobcente Randes novembe 2009 R A N D E R S S O M V KS T C E N T E R Fokus P Den Offentlige Sekto Side 1 af 10

2 Baggund og fom l Helle Bonde Moten Fich Randes som V kstcente fokus p den offentlige sekto e et s ligt indsatsfelt unde planen Randes som V kstcente mod 2016, som blev vedtaget af Randes By d i maj Det lokale besk ftigelses d blev udn vnt som styeguppe fo indsatsen. "Randes som V kstcente mod 2016" e Randes Kommunes langsigtede plan fo abejdsmakedet. Den ha som m l, at abejdsmakedet i om det e dynamisk og balanceet. Det ske ved at sike at den ette kvalificeede abejdskaft e til dighed at bidage til abejdspladsenes/ viksomhedenes konkuencedygtighed og at hj lpe til, at de e geaet til at tage imod og udvikle samt fastholde abejdskaften at undestłtte kompetenceudvikling af abejdskaften og abejdskaftens mobilitet at femme ummeligheden p abejdspladse abejdsmakedet til gavn fo ledige, ansatte og Abejdsmakedsindsatsen styes s ledes med fokus p indsats-om de: 4 m lguppe og et specifikt de unge, som skal motivees til at tage uddannelse og słge job p hvo de e eelle job bninge de om de, de kotuddannede, som skal lłftes kompetencem ssigt og i givet fald motivees til nłdvendige bancheskift, og i den sammenh ng i videst muligt omfang at głe bug af voksenl lingeodninge abejdskaften 50+, som viksomhedene skal motivees til fotsat at bygge p, ligesom senioene skal motivees til fotsat at udvikle sig og have abejdsmakedstilknytning bogee med nedsat funktionsevne, som skal have ligev f en god abejdsmakedstilknytning Randes-om det skal v e et attaktivt bos tningssted fo abejdskaften. dige mulighede fo at Indenfo ammene af Randes som V kstcente vedtog By det i maj m ned 2007 planen Randes som V kstcente mod fokus p industien. Denne plan skulle - som vedtaget af By det i fobindelse med budgetfoliget fo fłlges op med en plan fo den offentlige sekto. I septembe 2008 vedtog diektionen i Randes kommune defo at neds tte en abejdsguppe med deltagelse af ep sentante fo alle offentlige abejdspladse og de elevante faglige oganisatione fo at afd kke de konkete poblemstillinge og fo at abejde med en konstuktiv tilgang til at h ndtee udfodingene. Med henblik p at sike det ette bede fundament til planen og ejeskab hos de offentlige abejdspladse blev det vedtaget at neds tte en abejdsguppe med ep sentation fa de espektive abejdspladse: Side 2 af 10

3 Det statslige om de v. uddannelsesinstitutione, politi og skat Regionen v. Regionssygehuset og institutionene Randes Kommune Abejdsguppen fik fłlgende kommissoium: At foetage en kotl gning af den aktuelle medabejdedemogafiske situation p abejdspladsene. Efte behov kan kotl gningen beskives p fagguppeniveau. At beskive udfodingene vedłende ekutteing og fastholdelse af abejdskaften At skitsee handlemulighede og indsatsom de, s ledes at de espektive abejdspladses behov tilgodeses, og samtidig s ledes, at de fastholdes et oveodnet, sammenh ngende pespektiv p den offentlige sekto. Udabejdelsen af planen blev iv ksat ved, at Randes Kommune skiftligt indbłd de ovenfo n vnte abejdspladse til at medvike og bidage i samabejdet. Abejdsguppens medlemme Som angivet ovenfo skulle alle offentlige abejdspladse og elevante faglige oganisatione deltage i abejdet. Abejdsguppen kom til at best af fłlgende samabejdspatnee: Navn Abejdsplads Ole Andesen Jobcentechef Jobcente Randes (fomand fo abejdsguppen) Fank Głnb k Region Midtjylland Voksensocialafdelingen Voksensocialafdelingen Jespe Kagh, f llest. Błn og Skole og medlem Randes Kommune af Hovedudvalget Anne Dahl Ivesen, lede af HR-teamet Randes kommune, Pesonale og HR Ela Buhl om delede / Bigitte Sandahl Randes Kommune, Sundhed og lde Tage Andesen, diektł / Maie Nłgaad Skolesamabejdet i Randes Lausen Handelsskolen Mineva Vibeke Nielsen Skolesamabejdet i Randes Diektł SoSu-skolen Pete Hunniche stjyllands Politi Afdelingslede Mette Dehlendof, pesonalechef Regionssygehuset i Randes Chalotte Halved Stensig Reg. Midt, psykiatien Ole Mikkelsen, viceskattechef Skattecente Randes Cain Holm, administationschef Retten i Randes Kisten Hybschmann Akademikenes Centaloganisation Henik Maneo Hald Dansk Social dgivefoening Jette Husum Danmaks L efoening Side 3 af 10

4 Jojo Vendal Hanne Tinggaad Helle Bonde / Moten Fich konsulent LO, (HK) LO, (FOA) Social og Abejdsmaked, Randes Kommune (seket fo abejdsguppen) Demogafien som łjen bne Den fłste f lles aktivitet i abejdsguppen bestod i et indsamlings og analyseabejde af den medabejdedemogafiske situation p alle abejdspladsene. Som illustation af konteksten angives aldesfodelingen fo bogee i Randes Kommune nedenfo Aldesfodeling i pocent, Randes Kommune TOTAL 16% 14% 12% Pocent 10% 8% 6% 4% 2% Seie1 0% Alde I efte et 2008 s den samlede besk ftigelsessituation i Randes s ledes ud: Besk ftigede i RK i alt Offentligt ansatte i alt Offentlig administation Undevisning Sundhedsv sen Sociale institutione De blev udabejdet demogafiske analyse p alle offentlige abejdspladse. He angives medabejdesammens tningen ved Randes Kommune, som p dav ende tidspunkt havde 9187 medabejdee Side 4 af 10

5 11% 12% 19% 4% 13% 14% 14% 13% Diagammet skal l ses med uet s ledes: 4% = medabejdee op til 29 13% = medabejdee % = medabejdee % = medabejdee % = medabejdee % = medabejdee % = medabejdee % = medabejdee 60 + Ovesigt ove łvige offentlige abejdspladse vedl gges som bilag Analyse og mateiale Som gundlag fo abejdet i abejdsguppen blev de bestilt en analyse af udviklingen p det offentlige abejdsmaked i Randes og omegn fem til Analysen blev udabejdet af Capacent Epinion i fo et Analysen omfatte fagguppene: p dagoge, l ee, social- og sundhedsassistente, social- og sundhedshj lpee, sygeplejeske, fysio-/egoteapeute, social dgivee, l ge og politiuddannede. Analysens esultate e blevet suppleet med esultatene fa to ande analyse. Det deje sig dels om en analyse af udbud og eftespłgsel af l ee, social dgivee og p dagoge i Midtjylland, de e udabejdet af Capacent fo Region Midtjylland og KKR Midtjylland, og dels om en analyse fa Rambłll Management de e udabejdet fo Region Midtjylland og Besk ftigelsesegion Midtjylland om udvalgte fagguppe inden fo sundhedsv snet i Region Midtjylland. Endvidee e de benyttet mateiale fa FOA, Social- og Sundhedsskolen i Randes og Region Syddanmak. Hovedkonklusionen p analysene e, at de vil blive makante pobleme i fohold til ekutteing af abejdskaft til en kke offentlige om de. Men det e vigtigt at v e opm ksom p, at analysene hvile p nogle fouds tninge om uddannelse, befolkningsudvikling m.v. Ske de ndinge i fouds tningene, kan det betyde ndinge i de billede pognosene give. Endvidee e udgangspunktet, hvad de vil ske, hvis de ikke gibes ind i udviklingen. Side 5 af 10

6 En vigtig pointe fa analysene e, at det ikke e alle offentlige om de, de blive amt lige h dt. Inden fo ego- og fysioteapi og social dgiveom det e de ikke tegn p, at de vil opst ekutteingspobleme i Randes. P ego- og fysioteapiom det foventes et lille oveskud af abejdskaft, mens de p social dgiveom det vil v e balance mellem udbud og eftespłgsel. Men det skal bem kes, at de i Midtjylland som helhed is i Vestjylland - vil v e mangel p social dgive i ca.10 fem. P l geom det foventes de sto mangel fa nu af og femefte. Eftespłgselen efte l ge e afh ngig af mange faktoe, som det kan v e sv t at vudee betydningen af. Det skal he bem kes, at de ikke lokalt e mulighed fo at p vike udbud og eftespłgsel af l ge. En anden vigtig pointe som analysen pege p e, at man ved at gibe poblemene igtigt an, kan foebygge femtidige ubalance p abejdsmakedet. L eom det e et godt eksempel p dette. Figuen til venste vise aldesfodelingen fo l ee i Randes og i Randes omegn i Det bem kes, at de ikke e mange l ee i aldesguppen Kilde: Tendeduc. Data fa Danmaks Statistik og UNI-C Statistik & Analyse Hvis l emanglen lłses ved udelukkende at uddanne og ans tte unge l ee, vil gunden til en femtidig ubalance, som svae til den de ses i łjeblikket, v e lagt. Hvis l emanglen lłses ved blandt andet at f uddannet elle omskolet ledige i s aldeen, vil de komme en mee j vn aldesfodeling i l estaben. Deved kan kommende balancepobleme p gund af en sto aldesbetinget afgang kunne foebygges. Det e s ledes vigtigt at v e opm ksom p, at de e mange aspekte, de skal tages i betagtning, n man skal płve at lłse ekutteingspoblemene p det offentlige abejdsmaked. Side 6 af 10

7 Anbefalinge - beskivelse Abejdsguppen ha p baggund af analysene afholdt et bainstommłde, og eftefłlgende dłftet de foskellige foslag. Ud fa denne dłftelse ha guppen peget p de fłlgende foslag, som nogle af de tiltag, de kan v e med til at afhj lpe ekutteingspoblemene p det offentlige abejdsmaked. Jobotation / kompetenceudvikling Stot set alle stillinge p det offentlige abejdsmaked k ve en kompetencegivende uddannelse. En gundsten i lłsningen af ekutteingspoblemene e defo, at f uddannet tilst kkeligt mange. De e ift om de unge, men de stuktuelle ndinge p abejdsmakedet betyde, at de i foskellige banche p det pivate abejdsmaked e et oveskud af abejdskaft, ofte kotuddannet. En uddannelse elle opkvalificeing af denne abejdskaft, kan defo v e et v sentligt bidag til at afhj lpe ekutteingspoblemene. Et af de edskabe de kan buges til at opkvalificee abejdskaften e jobotation. Pincippet i jobotation e, at tage ledige ind som vikae p abejdspladse, hvo medabejdene fłlge et uddannelsesfolłb. De ledige skal typisk igennem et opkvalificeingsfolłb fo at kunne vaetage vikaopgaven. I vikapeioden vil den ledige og abejdspladsen have gode mulighede fo at l e hinanden at kende, og p den m de f abejdspladsen en ekutteingskanal. I et jobotations pojekt vil abejdspladsen alts b de f uddannet medabejdene og f mulighed fo at tilt kke nye medabejdee. Vikaene kan eftefłlgende uddannes til at vaetage faste stillinge. Jobcentet udbetale med 100 % statsefusion jobotationsydelse til en offentlig (elle pivat) abejdsplads, n en medabejde e p e i midletidig uddannelse og de samtidig e ansat en vika. Jobotationsydelsen udgjode i ,67 K. p. time. Det va abejdsguppens opfattelse, at de kunne v e behov fo en s lig indsats fo at hj lpe en abejdsplads i gang med et jobotationspojekt. Kombi-folłb Abejdsmakedet vil i de kommende blive p get af et stigende antal kotuddannede ledige, de ikke vil have udsigt til besk ftigelse i de banche, hvo de taditionelt abejde. Det vil defo v e en oplagt mulighed, at opkvalificee og uddanne de ledige de e motiveet fo det, til at abejde inden fo nogle af de om de, hvo de e ekutteingspobleme. Det vil typisk kunne v e SoSu- og p dagogom dene. En af mulighedene fo at sike denne opkvalificeing e ved folłb, de kombinee ans ttelse / vikaabejde med uddannelse. Det e i denne tilgang til opgaven en fouds tning, at de ledige e fyldt 25 og ikke ha en kompetencegivende uddannelse Side 7 af 10

8 elle at en evt. uddannelse e fo ldet. Femgangsm den e: - de ledige skal sikes to s elevant ehvevsefaing inden fo det om de, som de senee skal uddannes inden fo. De to kan sikes gennem f.eks. vikaabejde i fobindelse med jobotationspojekte, vika abejde i almindelighed elle p anden - m de. med to s elevant efaing kan den ledige komme p gundl ggende voksenuddannelse(gvu), hvo den ledige p VEU-ydelse kan uddanne sig til SoSuhj lpe elle hvis det e inden fo det p dagogiske om de, kan det v e PAU (p dagogisk assistentuddannelse). Efaingene vise, at med PAU elle SoSu-hj lpeuddannelse v lge mange senee at l se videe til SoSu-assistent, sygeplejeske / et af p dagogom dene. De vil s ledes kunne etablees en fłdek de til nogle af de om de, hvo de e fae fo stoe ekutteingspobleme. Det e udvalgets anbefaling, at kombi-folłbene udvikles og integees som et fast element i pesonalepolitikken. Opgaveflytning Opgaveflytning kan definees som: Bevidst flytning af opgave enten fa en fagguppe til en anden elle fa et kompetenceniveau indenfo en given fagguppe til et andet kompetenceniveau inden fo samme fagguppe. (Region Syddanmak, Sygehus Słndejylland) Opgaveflytning e indtil nu mest set inden fo sundhedsv senet, hvo de blandt andet i Region Syddanmak ha v et abejdet m lettet med det. I fohold til en ekutteingspoblematik e tanken, at de kan figłes pesonaleessouce inden fo de om de, hvo de e ekutteingspobleme ved at flytte opgave til om de, hvo det e lettee at skaffe pesonale. De e s ledes gundl ggende tale om en mee effektiv udnyttelse af pesonaleessoucene. Efaingene fa Region Syddanmak pege p, at fouds tningene fo at f en succesfuld opgaveflytning e: - at de e tillid til og dokumentation fo, at opgaven lłses p bedst mulig vis. - at kompetencen e den ette - at de e tillid og tyghed hos b de den modtagende og den afgivende (sygeplejediektł, Ditte Thinggaad, Sygehus Słndejylland) Opgaveflytning et eksempel: Administationen i Seviceafdelingen p Błup sygehus nedl gges. Opgaven med modtagelse, soteing og fodeling af post ovetages af potłe og engłingsassistente. Ogs opgave i fobindelse med młdeaktivitet, booking, seveing og opydning vaetages af potłe og engłingsassistente.. Selv om eksemplet e hentet fa hospitalsv snet, pege det p, at opgaveflytning kan buges bedt. Det pege ogs p, at de kan v e mulighede i at udvikle f.eks. en Side 8 af 10

9 engłingsassistentstilling til at omfatte ande opgave. Deved kan stillingen, de typisk e en deltidsstilling med et lavt timetal, binges til at indeholde mee afveksling i abejdet og et hłjee timetal. I nogle tilf lde vil effekten af opgaveflytning ligge i en k deeaktion, hvo opgave flyttes fa et mellemniveau til et lavee niveau, hvoefte de kan flyttes opgave fa et hłjt niveau til et mellem niveau. Hvo anvendelig opgaveflytning e i fohold til at aflaste de om de, hvo de e ekutteingspobleme, vil afh nge af en n mee analyse p de enkelte abejdspladse. Fastholdelse / seniopolitik En v sentlig del af ekutteingspoblemene p det offentlige abejdsmaked skyldes den velkendte demogafipoblemstilling, som til dels femykkes p gund af eftelłnsodningens mulighede fo tidlig tilbaget kning. Det e defo oplagt at pege p fastholdelse af de lde medabejdee p abejdspladsene, s ledes at poblemet kan blłdes op. Social- og Abejdsmakedsafdelingen ha i efte et 2009 afsluttet et fosłgspojekt om seniopolitik Fokus p seniopaksis i Randes-om det som haft til fom l at s tte gang i udviklingen og implementeingen af seniopaksis p offentlige og pivate abejdspladse. De efainge de e indhłstet gennem pojektet, kan med fodel buges som inspiation fo de offentlige abejdspladse, de łnske at abejde med fastholdelse af senioe. Integation af udenlandsk abejdskaft Integation af udenlandsk abejdskaft kan v e en mulighed fo at sike den nłdvendige abejdskaft. N det deje sig om hłjtuddannet abejdskaft f.eks. l ge, e de efainge, de pege p, at de hłjtuddannede typisk v lge at opholde sig i et femmed land fo en afg nset kke med hele dees familie, hvoefte de vil ejse hjem elle til ande lande. Det betyde, at de ogs skal t nkes i at kunne tilbyde jobmulighede fo en gtef lle og skolegang fo błnene. Udvalget pege defo p, at hvis Randes vil v e et attaktivt sted fo den udenlandsk abejdskaft, e det vigtigt at have et intenationalt skoletilbud. Det vil blandt andet betyde, at undevisning og undevisningsmateiale skal v e p et elle flee af hovedspogene, og at niveauet skal kunne modsvae kavene i de lande błnene komme fa. Imagepleje De offentlige abejdspladse ha et imagepoblem, som kan v e med til at głe det vanskeligt at tilt kke abejdskaft. Meget af imagepoblemet bygge p myte og fodomme. Det e defo vigtigt at abejde m lettet med at nde det billede, de e af de offentlige abejdspladse. Side 9 af 10

10 Foslag til, hvo de enkelte edskabe kan anvendes Banche / fagom de Rekutteingspobleme Redskabe de kan anvendes P dagoge Ja Jobotation / kompetenceudvikling Kombi-folłb (p dagogisk assistent) Fastholdelse / Seniopolitik Integation af udenlandsk abejdskaft Imagepleje L ee Ja Jobotation / kompetenceudvikling Fastholdelse / Seniopolitik Integation af udenlandsk abejdskaft Imagepleje SoSu- assistente Ja (jobotation / kompetenceudvikling) Opgaveflytning Fastholdelse / Seniopolitik Integation af udenlandsk abejdskaft Imagepleje Sygeplejeske Ja Opgaveflytning Fastholdelse / Seniopolitik Integation af udenlandsk abejdskaft Imagepleje SoSu- hj lpee Ja Jobotation / kompetenceudvikling Kombi-folłb Opgaveflytning Fastholdelse / Seniopolitik Integation af udenlandsk abejdskaft Imagepleje Fysio- / egoteapeute Nej Imagepleje Social dgivee Nej Imagepleje L ge Ja Opgaveflytning Fastholdelse / Seniopolitik Integation af udenlandsk abejdskaft politiuddannede Ja Opgaveflytning Fastholdelse / Seniopolitik Imagepleje Baiee Det va abejdsguppens opgave, at komme med anbefalinge til, hvodan ekutteingspoblemene p det offentlige abejdsmaked kunne lłses. De va imidletid ogs enighed om, at de e en kke baiee, som e med til at vanskeliggłe ekutteingen til de uddannelse, som e nłdvendige fo at kunne lłse ekutteingspoblemene. Abejdsguppen finde, at det e vigtigt, at de blive taget h nd om disse pobleme b de af hensyn til udviklingen p det offentlige abejdsmaked, men ogs abejdsmakedet som helhed, og ikke mindst fodi det ogs e et poblem fo mange unge og dees femtid. De baiee som udvalget pege p e: De e mangel p uddannelsespladse - specielt p SoSu-skolen. Det opleves s ligt poblematisk, da SoSu-om det e et af de om de med udsigt til stoe ekutteingspobleme. Side 10 af 10

11 Den stigende akademiseing af flee uddannelse det holde nogen v k fa uddannelsene. De e fo mange, de ikke ha f et det ud af folkeskolen, som de bude. De e fo mange, de ikke e uddannelsespaate efte folkeskolen. De e fo mange, de ha det fysisk / psykisk d ligt, og hvo poblemene skal udedes og lłses fł de kan komme videe. Side 11 af 10

BESK FTIGELSESPLAN Randers Kommune

BESK FTIGELSESPLAN Randers Kommune BESK FTIGELSESPLAN Randes Kommune 2012 Side 1 af 18 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Indledning... 3 3. Ministem l... 4 3.1 Ministem l 1... 4 3.2 Ministem l 2... 4 3.3 Ministem l 3... 4 3.4 Ministem l 4...

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Fokus På Den Offentlige Sektor

Fokus På Den Offentlige Sektor Jobcenter Randers november 2009 R A N D E R S S O M V Æ KS T C E N T E R Fokus På Den Offentlige Sektor Helle Bonde Morten Fich Side 1 af 10 Baggrund og formål Randers som Vækstcenter fokus på den offentlige

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger

3.0 Rørberegninger. VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallationer Varme Fordelingssystem 3.0 Rørberegning. 3.1 Rørberegningers forudsætninger VIDENSYSTEM.dk Bygningsinstallatione Vae Fodelingssyste 3.0 Røbeegning 3.0 Røbeegninge 3.1 Røbeegningens foudsætninge 3. Tyktabsbeegning geneelt 3.3 Paktiske hjælpeidle 3.4 Beegningspincip fo tostengsanlæg

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg

150-året for. medarbejdermagasin. Nyheder fra det årlige møde i det Europæiske Samarbejdsudvalg Help goup human elations and copoate cultue medabejdemagasin Sophus Falck blev født fo 150 å siden, og hele Falcks Goup Management va samlet fo at besøge hans gav. Hvofo? Koncenchefen svae på næste side.

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

En forhandlingsmodel for løndannelsen

En forhandlingsmodel for løndannelsen MODELGRUPPEN Moten Wene Danmaks Statistik Abejdspapi 30. janua 2003[Udkast] En foandlingsmodel fo løndannelsen Resumé: Afløse foige papi af samme navn. [Koektulæsning og gennemskivning udestå] mo Nøgleod:

Læs mere

Der kan v re flere form l med en kontaktperson.

Der kan v re flere form l med en kontaktperson. Kvalitetsstandard for personlig r dgiver og kontaktperson for błrn og unge p handicapomr det Omr de Lovgrundlag: Forebyggelse ift. błrn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig r dgiver

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten

Boligkontoret Danmark En innovativ vej til effektiv drift. Forsøgsbeskrivelse. Boligselskabet Nordkysten Bligkntet Danmak En innvativ vej til effektiv dift Fsøgsbeskivelse Bligselskabet Ndkysten idp 23-05-2014 Baggund f udabejdelse af fsøgsbeskivelse Fsøgsbeskivelsen skal fungee sm et styingsedskab i fsøgspeiden,

Læs mere

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG

SUNDHEDSHUS TOLDBODEN, VIBORG SUNDHEDSHUS TOLDODEN, VIORG [Et modene flebugehus med suveæn placeing] OK GROUP OFFIEPRK TOLDODEN SPRRE GDE Inde ingvej Tog busstation Toldbodgade Regionshospital, Vibog E47 Udendøs ophold foan kantinen

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen

Indholdsfortegnelse. Matematik A. Projekt 6 - Centralperspektiv. Stine Andersen og Morten Kristensen HTX Næstved Matematik A 8 2 Indholdsfotegnelse Indholdsfotegnelse... 2 Indledning... 3 Poblemstilling... 4 Teoi... 5 Vektoe i planet... 5 Vektobestemmelse... 5 Vinkel mellem to vektoe... 6 Vektokoodinate...

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap.

Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov Handicap. 1 Samlet kvalitetsstandard for aflastning for błrn og unge med s rlige behov - Handicap Den samlede kvalitetsstandard

Læs mere

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH Uddannelsesfoløb: Hening - AAS AKH Hening AKH-Hening-AAS+AKH Hening Centalsygehus Pæsentation af afdelingen Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt e oganiseet i cente. Unde Kiugisk Cente e samlet kiugi, uoli,

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken.

Ressourcebanken oprettes som en konkret udmłntning af omstillingspolitikken. Notat Forvaltning: Dato: 23. juli 2010 Dokumentnr.: Personale & HR afdelingen 10/004728-2 Afsender: Jenny Oostwouder Vedrłrende: Forslag til ressourcebank Notat sendes/sendt til: Omstillingspolitikken

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014

Roskilde Kommune Teknik og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Jyllinge, den 28. juli 2014 Roskilde Kommune Teknik og Milø Rådhusbuen 000 Roskilde Jyllinge, den. uli 0 Kommenteing fa de 0 gundefoeninge nod fo v i Jyllinge Nodmak til Gontmiappoten Skitsepoekt fo lokale løsninge til siking af

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

Privatøkonomi og kvotientrækker KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017 Pivatøkonomi og kvotientække KLADDE Thomas Heide-Jøgensen, Rosbog Gymnasium & HF, 2017 Indhold 1 Endelige kvotientække 3 1.1 Hvad e en ække?............................ 3 1.2 Kvotientække..............................

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale

Om Gear fra Technoingranaggi Riduttori Tilføjelser til TR s katalogmateriale ...when motos must be contolled Om Gea fa Technoinganaggi Riduttoi Tilføjelse til TR s katalogmateiale ISO 9 cetificeing: Technoinganaggi Riduttoi følge ISO 9 pincippene i dees kvalitetsstying. Alle dele

Læs mere

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009.

Personsagsomr det afventer en beslutning om strategi for ESDH p omr det. Direktionen forel sag herom i fłrste halvdel af 2009. Notat Forvaltning: Byr ds- og direktionssekretariatet Dato: 23. januar 2009 Dokumentnr.: 07/01923-339 Afsender: Słren Fonseca Pedersen Vedrłrende: Status for Public i Randers Kommune januar 2009 Notat

Læs mere

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune

Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Status p modersm lsundervisningen i Randers Kommune Marts 2012 Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur 1. Indledning Ifłlge folkeskolelovens 5 stk. 7 er Randers Kommune forpligtet til at tilbyde undervisning

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune

Notat. Vedr.: Open Source. Til: Direktionen. Den: /BH. Randers Kommune Randers Kommune Notat Vedr.: Open Source Til: Direktionen Den: 6.9.2009/BH 1. Baggrund I forbindelse med drłftelse af forslag til digitaliseringsstrategi har direktionen bedt om en kort redegłrelse vedr.

Læs mere

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg

Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Værdier for samarbejdet med pårørende - Sundhed og Omsorg Indledning Et godt socialt netværk kan både give støtte, omsorg og bidrage med praktisk hjælp i hverdagen. Derfor spiller pårørende ofte en betydningsfuld

Læs mere

11: Det skjulte univers

11: Det skjulte univers : Det skjulte unives Jeg nævnte tilbage i kapitel 2, at de e en foklaing på, at univeset ha den oveodnede stuktu, som det ha. Men dengang manglede vi foudsætningene fo at fostå foklaingene. Siden ha elativitetsteoien

Læs mere

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter:

Notat. Rimeligt begrundede enkeltudgifter: - 1 - Notat Forvaltning: Social og arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 5. marts 2010 Udf rdiget af: Jesper Cortes Vedrłrende: Hj lp efter aktivlovens kapitel 10 Notatet sendes/sendt til: Socialudvalget

Læs mere

Elektrostatisk energi

Elektrostatisk energi Elektomagnetisme ide 1 af 8 Elektostatik Elektostatisk enegi Fo et legeme, de bevæge sig fa et punkt til et andet, e tilvæksten i potentiel enegi høende til en konsevativ 1 kaft F givet ved minus det abejde,

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab For virksomheden Jammerbugt Kommune -egnskab Fo viksomheden Jammebugt Kommune Fosidebilledet vise Ryå, de gå ove sine bedde -egnskab fo Jammebugt Kommune Jammebugt Kommune indgik d. 9. oktobe 2009 en klimakommuneaftale med Danmaks Natufedningsfoening.

Læs mere

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE

VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Modul 0: Speciale 0. semeste, cand.oecon Aalbog Univesitet Afleveet d. 30. maj 202 VURDERING AF LØSNINGSFORSLAG I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE Vejlede: Finn Olesen Skevet af Henik Hanghøj

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

De dynamiske stjerner

De dynamiske stjerner De dynamiske stjene Suppleende note Kuglesymmetiske gasmasse Figu 1 Betelgeuse (Alfa Oionis) e en ød kæmpestjene i stjenebilledet Oion. Den e så sto, at den anbagt i voes solsystem ville nå næsten ud til

Læs mere

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden

Strategigrundlag. Psykiatriplan for Randers Kommune. - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden Strategigrundlag Psykiatriplan for Randers Kommune - med fokus p fremtidens udfordringer og ny viden 1 2 Vision for psykiatriomr det Visionen beskriver, hvad vi str ber efter at v re kendt for i fremtiden.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

Borgerr dgiver Randers Kommune

Borgerr dgiver Randers Kommune Borgerr dgiver Randers Kommune Beslutningsopl g udarbejdet af Byr ds- og direktionssekretariatet 31. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for sagen s. 3 2. Terminologi og jura s. 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Impulsbevarelse ved stød

Impulsbevarelse ved stød Iulsbevaelse ved stød Iulsbevaelse ved stød Indhold Iulsbevaelse ved stød.... Centalt stød.... Elastisk stød... 3. Uelastisk stød... 4. Iulsbevaelse ved stød...3 5. Centalt elastisk stød...4 6. Centalt

Læs mere

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjod nelse n a d ænse læing og udvik ud g g u t ling mso stuk o e t g alo ivite i t k d b a kt a a t k s n lles ko æ e f c ou s s e lse e l a t i o n anekende Et hav af mulighede

Læs mere

rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Udmłntning af afsatte midler til kompetenceudvikling (trepartsaftalen)

rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Udmłntning af afsatte midler til kompetenceudvikling (trepartsaftalen) Notat Forvaltning: konomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. juni 2009 Udf rdiget af: Brian Hansen Vedrłrende: Udmłntning af afsatte midler til kompetenceudvikling (trepartsaftalen) Notatet sendes/sendt

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Haugaard Nielsen Advokatfirma

Haugaard Nielsen Advokatfirma Haugaad Nielsen Advokatfima Danske Havne 14. juni 2016 Compliance på miljø- og planomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse mv.: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet,

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger.

Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. Kvalitetsstandard for ledsagerordninger. 1 Kvalitetsstandard for ledsagerordninger Omr de Ledsagerordning til personer mellem 18 og 67 r, som p grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85

Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Visitationsprocedure og handleplansaftale vedr. bostłtte for s rligt udsatte borgere i Randers Kommune Jfr. SEL 85 Ved henvendelse vurderes hvilken m lgruppe pgl. borger tilhłrer og sagen placeres hos

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet

WWW g SOCIALE MEDIER. IQg NQ. I Ng takt med at vi bruger mere og mere tid på nettet VIRKELIG g VIRTUEL WWW g SOCIALE MEDIER I takt med at vi bge mee og mee tid på nettet smelte det sammen med nævæ og fysisk kontakt. Vi få hologamme d kan øe. De sociale medie blive alt afgøende fo fastholde

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Omr de og form l med indsatsen konomisk kompensation til borgere

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UUR) AFTALE 2010 2012 10. JUNI 2010 1. Form l med aftalen Randers Byr d har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indg s aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm

grib chancen 1/3 sæt ord på din drøm gib chancen sæt od på din døm DR e på mange måde alleede i vedensklasse. Og vi skal væe det hele vejen undt. DR i vedensklasse handle om samab: Hvodan skal vi samab i femtiden? Og hvilke vædie skal vi

Læs mere