Psykiatrisk Samordningsforum Vestjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Samordningsforum Vestjylland"

Transkript

1 Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 2. juni 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet, PSOF Vestjylland Telefon: Beslutningsreferat Psykiatrisk Samordningsforum Vestjylland Tidspunkt: 30. maj 2016 kl Sted: Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Gl. Vardevej 101, Esbjerg, mødelokale 4 og 5. Deltagere: Billund Kommune: Jan Møller Iversen, social og sundhedsdirektør (afbud) Varde Kommune: Lotte Cortsen, Børn og Forebyggelse (afbud) Lars Stenkjær, Jobcentret Anette Filtenborg, konstitueret sundhedschef Gitte Eskesen, socialchef Esbjerg Kommune: Bente Skov Enevoldsen, kontorchef, Familie (afbud) Britta Martinsen, social og tilbudschef Birthe Olsen, visitationsleder, Sundhed og Omsorg Arne Nikolajsen, direktør Sundhed og Omsorg (kommunal medformand) Ulla Visbech, leder af Pædagogik og Undervisning (afbud) Vejen Kommune: Lene Schramm Petersen, leder Livsstilsafdelingen, Sundhed & Familie Charline Borgen Amdisen Bossen, leder Socialpsykiatrisk Center (afbud) Fanø Kommune: Agnete Steffensen, teamleder, Sundhed og Administration Psykiatrien i Region Syddanmark: Ole Ryttov, sygeplejefaglig direktør (regional medformand) Charlotte Josefsen, adm. sygehusdirektør Agnete Larsen, ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Yvonne Reinholdt, oversygeplejerske, Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Palle Rabjerg, praksiskonsulent (afbud) Jytte Møller, praksiskonsulent (afbud) Fælles sekretariat: Anette Filtenborg, Varde Kommune Gitte Schmidt, Billund Kommune (afbud) Birte Schlüter Vejen Kommune Maria Skou Nybo, Fanø Kommune (afbud) Tina Riegels-Jakobsen, Esbjerg Kommune Lone Lander Stie, Psykiatrien i Region Syddanmark (ref.)

2 1) Godkendelse af referat fra møde den 25. februar 2016 (5 min.) Bilag 1- Referat PSOF Vestjylland Beslutning Referatet blev godkendt. 2) Sundhedsaftalen prioriterede opgaver (20 min.) Følgegrupperne under Det Administrative Kontaktforum (DAK) har aflagt status på følgegruppernes arbejde og prioritering af opgaver på DAK-mødet den 1. april Status fra følgegrupperne er vedlagt til orientering. På mødet behandlede DAK et notat om sags- og kommunikationsgange i sundhedsaftaleorganisationen. Notatet er vedlagt til orientering. Den nye organisationsstruktur i PSOF Vestjylland er kendetegnet ved en slank deltagerkreds bestående af ledelsesrepræsentanter. Desuden er der nedsat en fælles sekretariatsgruppe til at sekretariatsbetjene PSOF Vestjylland, herunder koordinere kontakten, sikre information og viden ud i egen organisation med henblik på, at ledelsesstrengen kan forestå implementeringen af de forskellige initiativer, som DAK løbende træffer beslutninger om. På baggrund af følgegruppernes status og beslutninger i DAK foreslår fællessekretariatet, at PSOF Vestjylland i 2016 prioriterer, at implementere de godkendte samarbejdsaftaler på det psykiatriske område: a) Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse b) Samarbejdsaftale om indsats for udviklingshæmmede med psykiske lidelser (oligofreni) c) Samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner d) Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidig misbrug e) Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område f) Samarbejdsaftale for mennesker med demens. Nævnte prioriteringsliste er ikke udtømmende og bør være dynamisk, så PSOF fortløbende kan handle på nye implementeringsopgaver efter beslutninger truffet i DAK. Vedlagt er en opdateret dynamisk opgaveoversigt for PSOF Vestjylland, indeholdende et skøn på, hvornår den enkelte opgave forventes at overgå fra DAK til PSOF. På baggrund af indsatserne i de enkelte samarbejdsaftaler har fællessekretariatet udarbejdet vedlagte forslag til spørgeguide, til brug ved indhentning af lokal status på implementering af aftalerne. Bilag: Bilag 2 - Status fra Følgegruppen for behandling og pleje, Følgegruppen for forebyggelse, Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin, Følgegruppen for genoptræning og rehabilitering og Følgegruppen for opgaveoverdragelse. Bilag 3 - Notat om sags- og kommunikationsgange Bilag 4 - Dynamisk opgaveoversigt i PSOF Vestjylland pr. 17. maj 2016 Bilag 5 - Spørgeguide til indhentning af status på de regionale samarbejdsaftaler Indstilling Det indstilles, at PSOF Vestjylland: - drøfter og godkender, at implementering af godkendte samarbejdsaftaler på det psykiatriske område prioriteres i 2016, og at andre opgaver i opgaveoversigten afventer DAK. Side 2 af 8

3 - godkender, at fællessekretariatet på baggrund af spørgsmål i spørgeguiden indhenter status på implementering af samarbejdsaftalerne b), e) og f). Med henblik på at PSOF på næste møde kan drøfte, hvordan PSOF får udbredt kendskabet til de regionale samarbejdsaftaler samt behovet for implementeringstiltag. Beslutning Opgaver med første prioritet jf. dynamisk opgaveoversigt blev godkendt, som prioriterede opgaver i PSOF Vestjylland i Andre opgaver i opgaveoversigten afventer beslutning i DAK. Med bemærkning om, at fællessekretariatet bedes gennemgå spørgeguiden, så den er mindre detaljeret og resulterer i svar på status nu, evt. mangler samt, hvad der bør tages højde for ved en revision, blev spørgeguiden godkendt. Fællessekretariatet bedes gå i gang med at indsamle status på implementering af samarbejdsaftalerne b), e) og f), til næste møde. Status på samarbejdsaftalen for traumatiserede flygtninge udelades. Den regionale aftale for det børne- og ungdomspsykiatriske område afventer revision. Brug af antipsykotisk medicin til ældre demente blev drøftet. Ældre borgere med demens fra Esbjerg Kommune har et højt forbrug af antipsykotisk medicin. Esbjerg Kommune har udbedt sig aktuel opgørelse af medicinforbrug i Praksisafdelingen, og ser et behov for at undersøge forskelle og hvorfor det ser ud, som det gør, i Vestjylland. Tema og fælles drøftelse omkring demensindsatsen ønskes drøftet med somatisk SOF på møde i efteråret I takt med at der kommer data ind, kan fællessekretariatet være med til at formidle på tværs af organisationerne. På næste PSOF-møde ønskes et punkt omkring brug af antipsykotisk medicin hos ældre demente, herunder hvad data fra Esbjerg Kommune viser. 3) Status på implementering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse (45 min.) Den tværsektorielle strategi blev godkendt af de 22 syddanske kommuner, PLO og Region Syddanmark i Implementeringen sker decentralt - med udgangspunkt i de psykiatriske samordningsfora og i samarbejde med de somatiske samordningsfora. Senest har konferencen Lige Sund? den 10. marts 2016 sat fokus på, hvad der er sket i de seneste to år - og hvilke pejlemærker og metodiske tilgange vi fremadrettet kan/bør gøre brug af. Projekt Livsstilsguide i praksis understøtter centrale fokusområder i Sundhedsaftalen og er en konkret udmøntning af nogle af de anbefalinger, der fremstår i strategien. Projektet har fokus på sundhedspædagogik i forebyggelsen af livsstilssygdomme hos voksne med en sindslidelse. I 2016 og 2017 vil i alt ca. 170 medarbejdere fra regionalt og kommunalt regi blive uddannet i nyudviklede sundhedspædagogiske modeller og værktøjer, som tilsammen danner omdrejningspunkt for et sundhedspædagogisk kursustilbud. Projektleder Dorthe Høj Nielsen giver på mødet en status på implementering af strategien og sætter fokus på områder, hvor PSOF kan bidrage til implementeringen. Derudover orienterer Dorthe Høy om status for projekt Livsstilsguide i praksis, og om de forestående sundhedspædagogiske kursusforløb. For nærmere information om igangsatte initiativer henvises til vedlagte bilag. På baggrund af beslutning på PSOF møde den 25. februar 2016 har fællessekretariatet udarbejdet vedlagte status på den lokale implementering af de konkrete indsatser i strategien, for PSOF Vestjylland. Side 3 af 8

4 Bilag: Bilag 6 - Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Bilag 7 - Notat om igangværende konkrete initiativer Bilag 8 - Status på implementering af strategiens indsatser i PSOF Vestjylland Indstilling: Det indstilles, at drøfte; hvad der kan gøres i eget regi for, at flere mennesker med en sindslidelse bliver rettidigt og tilstrækkeligt behandlet for deres somatiske sygdomme, jf. filmen om Søren og Sanne på hjemmesiden om der er særlige forhold - måske af mere principiel karakter - som ønskes drøftet i DAK? hvad forventningerne er i eget regi i forhold til deltagelse på de specialdesignede sundhedspædagogiske kurser hvordan de nye sundhedspædagogiske kompetencer og konkrete værktøjer kan implementeres i praksis Efter en orientering af Dorthe Høj Nielsen var der en drøftelse af status på implementering af strategien lokalt, herunder behov for at understøtte livsstilsstrategien lokalt fra centralt hold. Fra kommunal side ønskes at fokus er, at arbejde med små fremskridt, fremfor fokus på det store arbejde, der ligger i hele strategien. Fx ved at prioritere konkrete ting i strategien, og være selektiv om hvad der gøres. Der var forespørgsel fra regional side på afstemning af, hvem gør hvad i hvilke situationer, med henblik på at undgå dobbeltarbejde og sikre, at der følges op. Det påpeges at, der er behov for at vi ikke favner helheden, men i stedet tager udgangspunkt i fx unge skizofrene og herefter nydiagnosticerede bipolare, med henblik på at få indarbejdet en systematik omkring tidlig indsats, og dermed skabe forandring. Det blev besluttet, at fællessekretariatet beskriver et forslag til, hvilke målgrupper der kan fokuseres på i strategien i det vestjyske område, herunder hvad der enkelt kan måles på ift. effekt. Agnete Larsen inddrages i arbejdet. Fokus på lederinvolvering i de sundhedspædagogiske kursusforløb efterspørges fra kommunal side, således lederne ved, hvilke værktøjer kursisterne læres op i og for at sikre forankring lokalt. Projektet forventer lederinvolvering sker i efteråret 2016, og henvender sig i første omgang til sundhedscheferne i kommunerne. Det besluttes, at kommunerne i Fællessekretariatet undersøger, hvilke ledere der skal have viden i egen organisation, og giver en tilbagemelding til Dorthe Høj 4) Status på implementering af samarbejdsaftale om borgere med psykisk lidelse og samtidig misbrug (15 min.) Til at forestå lokal implementering af samarbejdsaftalen for borgere med psykisk lidelse og samtidig misbrug besluttede PSOF Vestjylland på møde den 10. december 2014, at nedsætte en implementeringsgruppe i Vestjylland, med deltagelse fra Billund, Vejen, Varde, Fanø og Esbjerg kommuner, Psykiatrisk Afdeling Esbjerg og Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg. På vegne af implementeringsgruppen fremlægger Agnete Larsen status på lokal implementering af samarbejdsaftalen på mødet. Side 4 af 8

5 Til orientering har den tværsektorielle arbejdsgruppe for samarbejdsaftalen om borgere med psykisk lidelse og samtidig misbrug udsendt en flyer om samarbejdsaftalen til de praktiserende læger i regionen. Arbejdsgruppen har desuden planer om en senere fælles konference i regionen. Lokalt kan implementeringsgrupperne arrangere temadage om samarbejdsaftalen. Til inspiration er der god erfaring i implementeringsgruppen i Odense, med afholdelse af en lokal temadag. Indstilling: Det indstilles, at status tages til orientering. Implementering af samarbejdsaftalen går godt. Implementeringsgruppen tager udgangspunkt i Screeningsprojektets resultater. Billund Kommune og Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg er kommet godt med. Der er etableret samarbejde mellem Esbjerg Misbrugscenter og Sydvestjysk Sygehus bl.a. møder mellem FAM og misbrugscentret, hvor der arbejdes på at udvikle en hjemmeside til brug ved henvisning til misbrugscentret. Børne- og Ungdomspsykiatriens udfordring er, hvordan de får fat i Myndighed, når borgeren er over 18 år. Repræsentation fra børne- og ungeområdet i kommunerne ønskes i implementeringsgruppen. Det besluttes, at kommunerne tager det med tilbage og melder navne ind til 5) Implementering af samarbejdsaftale om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner (15 min.) Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering under Det Administrative kontaktforum (DAK) har bedt om en status for implementering af samarbejdsaftalen for traumatiserede flygtninge og veteraner til møde den 25. april Samarbejdsaftalen blev godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) den 22. november De fire psykiatriske samordningsfora (PSOF) fik opgaven med at implementere samarbejdsaftalen i kommunerne og i regionen. I 2013 besluttede de fire psykiatriske samordningsfora at evaluere samarbejdsaftalen, og vedtog et kommissorium for evaluering af samarbejdsaftalen. Der blev i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe til at foretage evalueringen. Arbejdsgruppen bestod af udpegede repræsentanter fra blandt andre regionen, kommunerne og de praktiserende læger. Arbejdsgruppen har ultimo 2014 udarbejdet endelig materiale på baggrund af journalgennemgang og tracerforløb og blev enige om konklusion og anbefalinger til justeringer til samarbejdsaftalen. De Psykiatrisk samordningsfora har i foråret 2015 drøftet anbefalingerne og har blandt andet vedtaget, at øge kendskabet til og sikre implementeringen af samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen, evalueringen og status på implementering af aftalen i Vestjylland er vedlagt til orientering. På baggrund af, at psykiatrien møder kroniske flygtninge og der er behov for samarbejde og sparring med nøglepersoner i kommunerne, har PSOF Vestjylland på mødet den 25. februar 2016 bedt om data på antallet af voksne flygtninge i målgruppen, der ses i kommunerne. Data medbringes på mødet. Bilag: Bilag 9 - Samarbejdsaftalen om traumatiserede flygtninge og krigsveteraner Bilag 10 - Evaluering Bilag 11 - Status fra kommunerne på implementering af aftalen i Vestjylland Side 5 af 8

6 Indstilling: Det indstilles, at PSOF Vestjylland; - drøfter behovet for yderligere lokal implementering af samarbejdsaftalen - drøfter, hvordan PSOF kan styrke samarbejdet om kroniske voksne flygtninge. Aftalen er god, men det kniber generelt lidt med at efterleve aftalen i detaljen. Som opfølgning på den status, der er udarbejdet til følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering, vil Leif Christensen, leder af RCT Jylland, tage kontakt til og indgå i dialog med relevante personer i kommunerne ift. aftalen. Det aftales, at kommunerne i Fællessekretariatet indsender navne på de kommunale personer, som Leif Christensen vil kunne kontakte. Kontaktoplysningerne mailes til Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og Afdeling for Traume og Torturoverlevere indgår samarbejde med en taskforce, i regi af PPR i kommunerne, omkring børn og unge. Første skridt i taskforce er at afdække, hvor stor målgruppen er og uddanne kommunerne i et screeningsredskab. Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg kan allerede se, at de får henvisninger på børn og unge for PTSD. Erfaringer fra samarbejdet indtænkes i revision af aftalen ved behov. 6) Implementering af FMK (10 min.) På baggrund af en utilsigtet hændelse (UTH) i Sønderjylland vurderes det generelt, at det er en udfordring, at misbrugscentrene ikke bruger FMK, så det ikke elektronisk er muligt at se, hvilken type medicin, der bliver givet på misbrugscentrene. Almen praksis indberettede fornylig en UTH, hvor en patient havde fået dobbelt medicinering, da det ikke af FMK fremgik, at misbrugscenteret havde overtaget medicineringen. Misbrugscentrene er kommunernes ansvar. Ifølge økonomiaftalen skulle kommunerne implementere FMK inden udgangen af 2015 og status er, at næsten alle er kommet i mål med det. Af MedComs hjemmeside fremgår følgende: KL og regeringen har endvidere i økonomiaftalen 2016 aftalt, at der frem mod økonomiforhandlingerne for 2017 skal gennemføres en analyse af udbredelse af FMK til kommunale bosteder og misbrugscentre. En del af analyseopgaven på sociale bosteder og misbrugsområdet vil bestå i at skabe et overblik over den digitale understøttelse i kommunerne samt den faglige profil på områderne. Til belysning af analyseopgaven stilles der relevante medarbejdere til rådighed i kommuner, KL, Sundhedsdatastyrelsen og MedCom. Der er således ikke på nuværende tidspunkt fastlagt en samlet implementeringsplan for hele det kommunale område. Indstilling Det indstilles, at drøfte, hvorledes risikoen for fremtidige UTH minimeres inden endelig implementering af FMK på hele det kommunale område. Det blev gjort klart, at som autoriseret læge tilknyttet misbrugscentret, er lægen forpligtet til at ajourføre FMK, ved ordinering af medicin i misbrugscentret. Esbjerg Kommune gør opmærksom på at Esbjerg Misbrugscenter ikke har adgang til FMK. Esbjerg Kommune følger op. Side 6 af 8

7 7) Fælles temadag i psykiatrisk og somatisk samordningsforum for Vestjylland (10 min.) I Sundhedsaftalen lægges der op til, at der i aftaleperioden vil være mulighed for at afprøve forskellige former for organisering på tværs af somatik og psykiatri, med det formål at sikre implementering af arbejdsopgaver i sundhedsaftalen, der går på tværs af de to fora. I Vestjylland er det blevet besluttet, at der én gang årligt afholdes et møde mellem formandskaberne af det somatiske og psykiatriske samordningsforum. Dette møde blev afholdt d. 13. januar Herudover afholdes der én gang årligt et fællesmøde mellem det lokale somatiske og psykiatriske samordningsfora. Der er tidligere blevet planlagt et fællesmøde d. 10. juni Mødet blev efterfølgende aflyst. På formandskabsmødet blev det aftalt, at der skal arrangeres et nyt fællesmøde, der er planlagt til at finde sted d. 11. november På formandskabsmødet blev det besluttet, at fællesmødet tilrettelægges, som en temadag og tager afsæt i en eksisterende intervention, med afsæt i sundhedsaftalen og strategien for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse. Livstilsguider i praksis er et eksempel herpå. Der har været afholdt et planlægningsmøde mellem sekretariatet for psykiatrisk og somatisk samordningsforum, hvor de praktiske forhold for temadagen er blevet aftalt. Der er dog store udfordringer i forhold til, at finde temaer/problemstillinger til temadagen, der går på tværs og er relevante for alle involverede parter. Somatisk samordningsforum har den 7. april 2016 drøftet, at potentielle emner for den fælles temadag kan være livsstil og ko-morbiditet, demensområdet samt fastholdelse af psykiatriske patienter i medicineringen og tilbuddene/forløbene i sundhedssektoren. Det ønskes, at alle medlemmer af PSOF undersøger i egen organisation, hvilke emner/problemstillinger der ønskes behandlet på temadagen, og giver en tilbagemelding herom på mødet i PSOF. Indstilling: Det indstilles, at medlemmerne i PSOF præsenterer og drøfter ønsker til indhold i temadagen med det somatiske samordningsforum den 11. november PSOF Vestjylland foreslår følgende indhold på den fælles temadag med somatisk SOF: - Tema og fælles drøftelse omkring demensindsatsen og brug af antipsykotisk medicin hos ældre med demens, herunder inddrage data, der kommer ind fra Praksisafdelingen. - Livsstilsudfordringer. - Evt. orientering om det arbejde, PSOF påtænker at igangsætte, ift. at fokusere på få målgrupper ved implementering af livsstilsstrategien. - Arbejdsgruppen kan evt. invitere en borger med og gøre det praksisnært med en case. 8) Gensidig orientering (10 min.) Vedlagt er en orientering om implementering af SAM:BO Bilag 12- Orientering SAM:BO PSOF Side 7 af 8

8 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg har lavet aftale med Esbjerg og Billund kommuner om at indsamle cases, hvis det opleves at der ikke kommer korrespondance. Med henblik på at undersøge, hvad det handler om og få det gjort brugbart kan caseeksempler sendes til sekretariatsleder Else Marie Borup, Esbjerg Kommune bliver en del af akutmodtagelsen på Sydvestjysk Sygehus med 12 sygeplejersker i hjemmesygeplejen. Der kommer samtidig et tilbud, hvor kommunen sender en sygeplejerske med den demente borger, ved kontakt med sygehuset. Terapien flytter også ind. Der bliver fælles ledelse ved leder af hjemmesygeplejen og oversygeplejersken i FAM. Med henblik på vidensdeling aftales, at det dagsordensættes på næste møde, hvordan samarbejdet er kommet i gang og hvad det kalder på. 9) Møderække i 2016 (5 min.) Der er udsendt mødeindkaldelser til alle deltagere for møder i PSOF i Mandag d. 3. oktober 2016 kl Tirsdag d. 29. november 2016 kl Fælles møde med SOF Vestjylland: 11. november 2016 kl Indstilling: Møderækken indstilles til godkendelse. Møderækken blev godkendt. 10) Emner til kommende møder (5 min.) Brug af antipsykotisk medicin hos ældre demente, herunder hvad data for aktuelle medicinforbrug i Esbjerg Kommune viser. Status på samarbejdsaftalerne. 11) Eventuelt (5 min.) Det aftales at E-dagsorden anvendes fremadrettet. Side 8 af 8

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/22686 Dato: 12. maj 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet E-mail: niels.aagaard@rsyd.dk Telefon: 30894836 Beslutningsreferat Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Samordningsforum Vestjylland

Psykiatrisk Samordningsforum Vestjylland Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 12. oktober 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet, PSOF Vestjylland/ Anette Filtenborg E-mail: lls@rsyd.dk Telefon: 99444905 Referat

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: 31. marts 2016. Referat Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 25. april 2016, kl. 14.00-17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 3 Deltagere:

Læs mere

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema

Følgegruppen for behandling og pleje Oversigts- og prioriteringsskema og pleje Oversigts- og prioriteringsskema Grøn: Det går som det skal og arbejdet fortsætter Rød: Korrigerende handling nødvendig evt. fra DAK Gul: Behov for opmærksomhed Lilla: Afsluttet Blå: Afventer

Læs mere

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/22686 Dato: 29. maj 2015 Udarbejdet af: Niels Aagaard E-mail: niels.aagaard@rsyd.dk Telefon: 30894836 Beslutningsreferat Psykiatrisk Samordningsforum

Læs mere

Møde i Psykiatrisk Samordningsforum Lillebælt

Møde i Psykiatrisk Samordningsforum Lillebælt Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 8. februar 2016 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E-mail: lls@rsyd.dk Telefon: 99444905 Referat Møde i Psykiatrisk Samordningsforum Lillebælt

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Status på indsatsen Milepæle 1 Følgegruppen for behandling og pleje IT-understøttelse og elektronisk kommunikation Revision af forløbene Igangværende.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn

Psykiatrisk Samordningsforum Fyn Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/22686 Dato: 19. august 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet E-mail: niels.aagaard@rsyd.dk Telefon: 30894836 Dagsorden Psykiatrisk Samordningsforum

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Møde i Psykiatrisk Samordningsforum Lillebælt

Møde i Psykiatrisk Samordningsforum Lillebælt Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 24. oktober 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet PSOF Lillebælt E-mail: lls@rsyd.dk Telefon: 99444905 Beslutningsreferat Møde i Psykiatrisk

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle

Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september Regionshuset Vejle Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 6. september 2012 10.00 15.00 Regionshuset Vejle Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense Kommune (medformand) Lene Gram Herborg, Sønderborg

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 11. oktober 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 3. oktober

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Fællesmøde i SOF erne i Sønderjylland, 10. november 2016.

Fællesmøde i SOF erne i Sønderjylland, 10. november 2016. Område: SOF-Som i Sønderjylland Dato: 23. november 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet V/ Mona Fladskjær Andersen E-mail: mona.andersen@rsyd.dk Telefon: 23732727 Fællesmøde i SOF erne i Sønderjylland,

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Psykiatrisk samordningsforum i Sønderjylland

Psykiatrisk samordningsforum i Sønderjylland Område: SOF-Psyk i Sønderjylland Dato: 23. august 2016 Udarbejdet af: Fællessekretariatet E-mail: niels.aagaard@rsyd.dk Telefon: 30894836 sreferat Psykiatrisk samordningsforum i Sønderjylland Tidspunkt:

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark den 16. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Esbjerg Kommune og Region Syddanmark den 16. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Alice Skaarup Jepsen Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde E-mail:Alice.Skaarup.Jepsen@RegionSyddanmark.dk Journal nr.: 10/6206 Telefon: 76631443 Dato: 21. december

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen i relation til arbejdsmarkedsområdet

Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen i relation til arbejdsmarkedsområdet Område: Sundhed Afdeling: Tværsektorielt Sundhedssamarbejde Journal nr.: Dato: 6. juni 2016 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: clm@rsyd.dk Telefon: 76631318 Videreudvikling af Sam:Bo tankegangen

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 7. april 2015 kl. 11.00 14.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Jette Krøjgaard, Oversygeplejerske, Afdeling M, OUH

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

Referat. Møde i følgegruppen for forebyggelse Mandag den 29. februar 2016 Mødelokale 1515, Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: blm@rsyd.dk og iben.lykkeeggertsen@middelfart.dk Dato: 08-03-2016 Telefon: 2920 1212 og 3057 1183 Referat Møde i følgegruppen

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Lokalt Samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Økonomi og plan E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@slb.regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 7940 5974 Dato: 23. oktober 2012 Mødereferat

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation

Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation Sammenhæng mellem sundhedsaftalerne og e-kommunikation 27. februar 2013 Sundhedsaftalerne Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder generelt udkast til sundhedsaftalerne Sundhedsaftaler fastsætter rammerne

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Asger Krogager Kjellerup, specialkonsulent, Psykiatri- og Socialstaben, Region Syddanmark Udgangspunktet

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv.

Referat af drøftelserne under det enkelte dagsordenspunkt er anført i kursiv. Referat af møde i Følgegruppe for genoptræning Torsdag 5. september 2013 kl. 10.00 15.00 Regionshuset Vejle, mødelokale 6 Kommunalt formøde kl. 9.00-9.45 Deltagere: Kommunale deltagere Asger Kudahl, Odense

Læs mere

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010.

Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark den 25. november 2010. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Niels-Erik Aaes Journal nr.: 10/6198 Telefon: 76631319 Dato: 1. december 2010 e-mail: Niels-Erik.Aaes@regionsyddanmark.dk O Konklusionsreferat fra mødet om sundhedsaftaler

Læs mere

Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt

Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum for området, Sygehus Lillebælt Område: SOF Udarbejdet af: Rikke Blæsbjerg Lund Afdeling: Direktionssekretariat E-mail: Rikke.Blaesbjerg.Lund@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 23390198 Referat af mødet d. 17. februar 2015 i lokalt samordningsforum

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Monitorering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

Monitorering af strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben Journal nr.: 13/7334 Dato: 15. august 2013 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@rsyd.dk Telefon:

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet

Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Samarbejdsaftale mellem de 22 kommuner og Region Syddanmark om indsatsen for udviklingshæmmede med psykiske lidelser oligofreniområdet Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 28. oktober 2014. Side

Læs mere

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 16. juni 2015, vers. 1.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er den formelle ramme om

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Temagruppen for børn og unge, somatik

Temagruppen for børn og unge, somatik Temagruppen for børn og unge, somatik 7. Oktober 2015 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden 1. Sundhedsaftalen og organisering af sundhedssamarbejdet 2. Temagruppens arbejde og organisering 3. Status Hvor

Læs mere

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb!

Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! 1 Følgenotat SAM:BO Revidering af to forløb, samt aftale om et nyt skadestueforløb! Baggrund I forbindelse med indgåelsen af Sundhedsaftalerne for 2011-14 er det besluttet at se på forløbene i SAMBO. Det

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale

Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale Møde: SOF-OUH Tidspunkt: 29. juni 2016 kl. 14.30-16.30 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommunerne Jan Lindegaard, ældre- og handicapchef, Odense Kommune (formand) Gitte Laursen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1

Referat Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Hjørring Kommune Referat 011012 Møde i Faglig Følgegruppe for Forebyggelse og Sundhedsfremme side 1 Mødedato: Tirsdag den 11. september 2012 Mødet påbegyndt: Kl. 13.00 Mødet afsluttet: Kl. 16.00 Mødested:

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere

Referat. Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH. Deltagere Referat Møde: SOFF Tidspunkt: Den 31. marts 2014 kl. 14.00 16.00 Sted: Indgang 101, 1. sal, lokale 14, OUH Deltagere OUH Judith Mølgaard, Direktør, OUH Anne Lise Zilmer, Chefterapeut, Rehabiliteringsafdelingen,

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Projektbeskrivelse 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune - Implementerings- og kommunikationsplan Den 19. august 2015, vers. 2.0, v. Dorthe Brænder Lilliendal og UIrik Skyum Christensen Baggrund 2015-18 er

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3

REFERAT. Møde i: Samordningsudvalg - byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri. Kristineberg 3 Sekretariats og Kommunikationsafdelingen REFERAT Møde i: Samordningsudvalg byen Dato: 25.04.2014 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø Mødelokale 5.01 Deltagere:

Læs mere