Politisk nyhedsbrev. Nr. 2/ Penge til fysioterapi i psykiatrien. 2. RABregistrering. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk nyhedsbrev. Nr. 2/ Penge til fysioterapi i psykiatrien. 2. RABregistrering. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen."

Transkript

1 Politisk nyhedsbrev Nr. 2/ 2014 Dato: 3. juli Penge til fysioterapi i psykiatrien Flere fysioterapeuter og større fokus på fysisk aktivitet er et af de bedste midler til at undgå tvang i psykiatrien. Psykiatriplan afsætter midler til flere fysioterapeuter. Læs notat. 2. RABregistrering. Henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har besluttet, at alternative behandlere, der er autoriserede sundhedspersoner, ikke længere må være registreret som alternative behandlere i det såkaldte RAB-registre (Registreret Alternativ Behandlere). Udelukkelse fra registreret vil få betydning for patientsikkerheden og indskrænke erhvervsudøvelsen for fysioterapeuter. Læs Danske Fysioterapeuters brev til Sundhedsstyrelsen. Kontaktperson: Ann Sofie Orth Tlf. direkte: Afslag på kandidatuddannelser i fysioterapi. Aarhus og Aalborg Universitet ansøgte i februar 2014 om lov til at etablere to nye kandidatuddannelser i fysioterapi. De skulle have haft første optag i september Desværre gav Undervisning- og Forskningsministeriet afslag med følgende tre begrundelser. Læs notatet. 4. Beskæftigelsessituationen for fysioterapeuter frem til 2025 Ny analyse viser, at der i 2025 vil være mellem og flere fysioterapeuter end i dag. Læs hele analysen. 1/3

2 5. Ikke behov for øget optag Danske Fysioterapeuter har henledt ministeriets opmærksomhed på beskæftigelsesprognoser. Optaget blev ikke udvidet. 2/3

3 6. Ret til rehabilitering Ny aftale om fremtidens hjemmehjælp er en sejr for alle, der ønsker at støtte mennesker i at kunne selv, mener Danske Fysioterapeuter. Læs nyheden. 3/3

4 Notat Danske Fysioterapeuter Til: Politisk Nyhedsbrev Aftale om flere midler til psykiatrien Resumé Fremover afsættes der 13 mio. kr. årligt til ansættelsen af flere fysioterapeuter i psykiatrien. Der sættes et markant politisk fokus på at nedbringe overdødeligheden blandt psykisk syge, der i høj grad skyldes fysiske sygdomme. Og der er fastsat et ambitiøst mål om at halvere tvangen i psykiatrien et område, hvor fysioterapi i flere projekter har vist lovende resultater som en del af løsningen på tvangsproblematikken. Dato: 2. juli Tlf. direkte: Det er nogle af hovedresultaterne bag en længere interessevaretagelse fra Danske Fysioterapeuters side på psykiatriområdet. Der ligger fortsat en opgave i at få implementeret de politiske indsatser og visioner ude i regionerne og kommunerne. Aftale om flere midler til psykiatrien Sidst i juni blev der indgået aftale om udmøntningen af flere midler til psykiatrien. Aftalen blev indgået af alle folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten. Aftalen betyder, at psykiatrien samlet tilføres 2,2 mia. kr. i perioden Hovedparten af midlerne skal anvendes til et løft af kapaciteten i psykiatrien samt til investering i forbedring af de fysiske rammer. Men der er også afsat midler til forbedring af flere og bedre kompetencer i psykiatrien heraf tegner ønsket om ansættelsen af flere fysio- og ergoterapeuter i psykiatrien sig for en reservering på 13 mio. kr. om året svarende til 25 nye fuldtidsstillinger. 1/3

5 Udmøntningen flere midler til psykiatriområdet Mio. kr I alt Samlet prioritering Mere kapacitet Flere og bedre kompetencer Forbedring af fysiske rammer Øvrige Regeringens psykiatrihandlingsplan Regeringen fremlagde inden udmøntningen af midlerne til psykiatrien en langsigtet plan for psykiatrien. I planene er der skitseret en lang række fokusområder, som regeringen vil arbejde med. Af særlig interesse for fysioterapeuter kan nævnes: - Regeringen vil halvere brugen af tvang - Mere viden, forskning og nye kompetencer i psykiatrien - Mål for rehabiliteringen i den kommunale indsats - Fokus på forebyggelse og behandling af fysiske sygdomme - Nedsættelse af udvalg om psykiatri under sundhedsstyrelsen med fokus på reduktion af overdødeligheden. Danske Fysioterapeuters indsats har båret frugt Foreningen har gennem de sidste 2½ år haft fokus på psykiatriområdet. Prioriteringen af området har ikke mindst været foranlediget af, at regeringen ved sin tiltrædelse varslede, at den ønskede at ligestille psykiske sygdomme med fysiske sygdomme. Første fokus for foreningen har været på at skabe et helt nyt netværk indenfor området både centralt og decentralt i regionerne. Centralt handlede det i første omgang om at påvirke det psykiatriudvalg med eksperter, som regeringen nedsatte. Det lykkedes flere steder i rapporten fra udvalget var fysioterapeuters faglige viden og formåen nævnt som en del af løsningen på udfordringerne i fremtidens psykiatri. Efterfølgende har fokus især været på at påvirke regering og Folketinget til politisk og økonomisk at prioritere psykiatrien. Det er også lykkedes, som det fremgår af forliget om flere ressourcer til psykiatrien og fokusområderne i regeringens handleplan på området. 1 Børne- og ungdomspsykiatri og reserver til senere udmøntning. 2/3

6 Decentralt via Danske Fysioterapeuters regionsformand og regionsbestyrelsesmedlemmer har der været afholdt mange møder med regionale og kommunale politikere om potentialerne ved i højere grad at anvende fysioterapeuter inden for psykiatrien. Tilbagemeldingerne har været, at det er lykkedes at skabe en god dialog med politikerne, der har været interesseret i den viden og de forslag til løsninger, som foreningen er kommet med. Endelig har de faglige miljøer i og omkring foreningen bidraget til at skabe et solidt fundament for indsatsen. Foreningen vil fortsætte interessevaretagelsen Udmøntningen af midlerne skal nu foregå i de enkelte regioner ved de kommende budgetlægninger. Der ligger således et arbejde for foreningen i at sikre, at de reserverede midler til flere terapeuter reelt fører til opnormeringer indenfor den psykiatriske fysioterapi. Og regionerne bør være opmærksom på at forbedringen af de fysiske rammer skal have fokus på at øge patienternes mulighed for at være fysisk aktive fx ved at etablere eller modernisere motionsrum samt etablere lukkede udearealer, der indbyder patienterne til at bruge deres krop. Læs mere Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi indenfor psykiatrien Aftale om udmøntning af midlerne på psykiatriområdet Regeringens handleplan indenfor psykiatriområdet 3/3

7 Til Sundhedsstyrelsen 2. juli 2014 Axel Heides Gade København S Henvendelse vedrørende udelukkelse af autoriserede sundhedspersoner Jordemoderforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Dansk Sygeplejeråd er blevet opmærksomme på, at autoriserede sundhedspersoner ikke længere kan registreres som alternative behandlere i de godkendte foreninger for alternative behandlere (RAB), og at allerede registrerede medlemmer skal slettes inden den 1. april Foreningerne er stærkt bekymrede over, at Sundhedsstyrelsen lægger op til at udelukke autoriserede sundhedspersoner fra RABregistrering, og vi vil derfor gerne i dialog med Sundhedsstyrelsen om de autoriserede sundhedspersonernes fortsatte mulighed for RAB-registrering. Vi er overordnet af den opfattelse, at udelukkelsen fra RAB-registrering både vil være til skade for patienterne herunder ikke mindst sikkerheden og retssikkerheden for patienterne og til skade for de autoriserede sundhedspersoners erhvervsudøvelse. Endelig er det vores opfattelse, at beslutningen omkring udelukkelsen bygger på et kritisabelt juridisk grundlag. Vores bekymringer og indsigelser er uddybet nedenfor. Forringelse af patientsikkerheden og retssikkerheden Baggrunden for indførelsen af RAB-ordningen var blandt andet at øge patientsikkerheden på området for alternativ behandling. Det vil efter vores opfattelse begrænse patientsikkerheden, hvis Sundhedsstyrelsen fastholder, at de autoriserede sundhedspersoner skal fjernes fra RABregistreringen. Autorisationen sikrer nemlig ikke de nødvendige kompetencer og viden inden for de alternative behandlingsformer, fordi sundhedsuddannelserne ikke har nogen specifik undervisning på dette felt. En konsekvens af udelukkelsen vil være, at der ikke vil være samme tilskyndelse til at de autoriserede sundhedspersoner i fremtiden vil gennemgå et uddannelsesforløb inden for alternativ behandling. -0- Klageadgangen for patienterne var desuden en anden væsentlig begrundelse for indførelsen af ordningen. Det er vigtigt, at patienten sikres adgang til at klage over den behandling, som en alternativ behandler har ydet. Men det er i tillæg hertil vigtigt, at klagen behandles af et klageorgan, der har specifik viden om den alternative behandling, der klages over.

8 Sundhedsstyrelsen lægger i argumentationen for udelukkelsen fra RAB-registreringen vægt på, at alle patientklager over behandlinger, der udføres af autoriserede sundhedspersoner, hører under Patientombuddet. Vi mener ikke, at klager over alternativ behandling kan eller bør behandles af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller Patientombuddet. Det skyldes, at nævnet ikke har kompetence til at behandle klager over alternativ behandling udenfor sundhedsvæsenet. Desuden har nævnet efter vores opfattelse ikke de nødvendige faglige kompetencer til at vurdere RAB-sagerne, da medlemmerne af Disciplinærnævnet er udpeget pga. deres kompetencer indenfor det autoriserede sundhedsfaglige område. Det er således helt afgørende, at klager over alternativ behandling behandles der, hvor kompetencen er, og det er kun i klageorganet i den enkelte godkendte RAB-forening, at sagerne kan afgøres korrekt ud fra normen for den pågældende alternative behandling. Det er retssikkerhedsmæssigt helt afgørende for både patienter og behandlere. Indskrænkelse af autoriserede sundhedspersoners erhvervsudøvelse Det er foreningernes opfattelse, at udelukkelsen fra RAB-registrering vil føre til en urimelig indskrænkelse af de autoriserede sundhedspersonernes erhvervsudførelse som alternative behandlere. Dette skyldes for det første, at RAB-registrering fungerer som en portal, hvor patienterne kan finde frem til alternative behandlere, hvor de kan være sikre på, at behandleren har længerevarende uddannelse indenfor behandlingsområdet og en længere praksiserfaring samt ikke mindst en klagemulighed. For det andet fungerer RAB-registrering reelt som en positivliste over behandlere, som er afgørende for forsikringsselskabernes udbetaling af tilskud. Ved udelukkelsen fra registreringen kan patienterne for fremtiden ikke få tilskud fra deres sundhedsforsikring til alternativ behandling udført af en autoriseret sundhedsperson. Definition af alternativ behandling Det er vores opfattelse, at Sundhedsstyrelsen fortolker sin kompetence i forhold til autoriserede sundhedspersoner alt for udvidende. Styrelsen har kompetence indenfor det sundhedsfaglige, autoriserede område inden for sundhedsvæsenet, men ikke i forhold til alle andre områder, som den autoriserede sundhedsperson måtte give sig i kast med udenfor sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsens egen definition af alternativ behandling synes at understøtte denne opfattelse. Hos styrelsens eget (nu nedlagte) Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (herefter ViFAB) finder vi en definition, hvor alternativ behandling er karakteriseret ved, at den kan udføres af personer, der ikke er autoriserede sundhedspersoner 1. ViFAB fremhæver, at det afgørende ikke 1 Kilde:

9 er, om det er en autoriseret sundhedsperson, der udfører behandlingen, men derimod om behandlingen også kan udføres af en ikke autoriseret. WHO s definition af alternative behandlere underbygger også, at der skal skelnes skarpt mellem det etablerede sundhedssystem og den alternative behandling 2. WHO definerer alternativ behandling som en bred vifte af sundhedsydelser og praksis, der ikke er en del af landets egen tradition og ikke er integreret i det dominerende sundhedssystem. -0- Betingelserne for at kunne registreres efter RAB-ordningen er ifølge lovens 1, stk. 2, at den autoriserede sundhedsperson: udøver sundhedsmæssig virksomhed udenfor det offentlige finansierede sundhedsvæsen, og ikke er autoriseret til at udføre den pågældende virksomhed (det vil sige den sundhedsmæssige virksomhed), eller ikke er omfattet af Sundhedsstyrelsens tilsyn med den sundhedsfaglige (modsat sundhedsmæssige) behandling, der udføres af personer indenfor sundhedsvæsenet. Det er vores opfattelse, at den sundhedsfaglige behandling, som Sundhedsstyrelsen har kompetence til at føre tilsyn med, ikke omfatter alternativ behandling, der udføres i privat regi. Et eksempel er en RAB-godkendt hypnoseterapeut, der tilfældigvis også er autoriseret sundhedsperson, og som har sin egen private klinik, hvor der alene udføres hypnoseterapi. Her er det vores opfattelse, at Sundhedsstyrelsens tilsyn ikke kan strækkes til at omfatte denne hypnoseterapi, der udføres i privat regi. Det skyldes dels, at den alternative behandling ikke er sundhedsfaglig, dels at den finder sted udenfor sundhedsvæsenet. Det støttes også af sundhedslovens 215, stk. 1, hvoraf det fremgår, at Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer indenfor sundhedsvæsenet. -0- Endelig mener vi, at det fremsendte brev fra den 8. april 2014 er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og at de berørte sundhedspersoner og deres organisationer burde være blevet partshørt, inden afgørelsen blev truffet. Vi synes det er bekymrende, at en beslutning, der er indgribende for mange medlemmer, bliver truffet fra en ene dag til den anden, uden at sagen forinden oplyses tilstrækkeligt. 2 Kilde: +traditionel+medicin+og+alternativ+behandling

10 Ønske om dialog Vi vil på baggrund af ovenstående problematikker gerne bede om en møde med Sundhedsstyrelsen. Vores ønske er klart, at Sundhedsstyrelsen tager initiativ til at ændre beslutningen om, at de autoriserede sundhedspersoner ikke længere kan registreres som alternative behandlere i de foreninger, som Sundhedsstyrelsen har godkendt til det. Mødet kan aftales med konsulent Tina Madsen på tlf eller Med venlig hilsen Grete Christensen Formand Dansk Sygeplejeråd Lillian Bondo Formand Jordemoderforeningen Gunnar Gamborg Formand Ergoterapeutforeningen Tina Lambrecht Formand Danske Fysioterapeuter

11 Notat Danske Fysioterapeuter Afslag på kandidatuddannelser i fysioterapi Aarhus og Aalborg Universitet ansøgte i februar 2014 om lov til at etablere to nye kandidatuddannelser i fysioterapi. De skulle have haft første optag i september Desværre gav Undervisning- og Forskningsministeriet afslag med følgende tre begrundelser: 1. Ministeriet mente ikke, at det var godtgjort, at arbejdsmarkedet har brug for flere kandidater i fysioterapi end dem, der uddannes på den eksisterende kandidatuddannelse i fysioterapi ved Syddansk Universitet. 2. Ministeriet har iværksat en undersøgelse af fremtidens kompetencebehov på det sundhedsfaglige område og mente derfor ikke, at det var hensigtsmæssigt at oprette kandidatuddannelser, før den undersøgelse er afsluttet. 3. Ministeriet mente, at den generelle opgaveglidning og det øgede behov for evidensbaseret viden og anvendelse heraf ikke nødvendigvis forudsætter en kandidatuddannelse i fysioterapi. Dato: 30. juni 2014 Kontaktperson: René Andreasen Tlf. direkte: Danske Fysioterapeuter er ikke enig i ministeriets begrundelser for afslagene. Derfor skrev Tina Lambrecht, formand i Danske Fysioterapeuter, til ministeren for at bede ministeriet genoverveje afslagene og uddybe vurderingen af, at arbejdsmarkedet ikke har brug for flere kandidater i fysioterapi. Aarhus og Aalborg Universitet havde nemlig som led i deres ansøgninger om at oprette uddannelserne gennemført undersøgelser, der viste, at der er efterspørgsel efter kandidater i fysioterapi. I sit svar til Tina Lambrecht understregede uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen, at hun er usikker på, hvor stor efterspørgsel der er efter fysioterapeuter med kandidatbaggrund. Derfor fandt hun det relevant at afvente resultaterne af den iværksatte fremsynsproces, jf. punkt 2 ovenfor. Når det er kendt, hvilke kompetencebehov der fremover vil være, kan behovet for monofaglige kandidatuddannelser vurderes mere entydigt. Det skal i den sammenhæng nævnes, at Danske Fysioterapeuter sammen med de øvrige organisationer i Sundhedskartellet har valgt at gennemføre en undersøgelse, der kan supplere ministeriets fremsynsproces. Formålet er at sikre et så nuanceret og velbelyst grundlag som muligt for vurderingen af, hvilke behov der er for sundhedsfaglige kompetencer i fremtiden. 1/1

12 Notat Danske Fysioterapeuter Politik & Ledelse Til: Hovedbestyrelsen Beskæftigelsessituationen for fysioterapeuter frem til 2025 Konklusion Resultaterne af fremskrivningerne udført af Danske Fysioterapeuter viser, at der i 2025 vil være mellem og flere fysioterapeuter end i dag. Der er regnet på tre scenarier: Uændret optag på uddannelserne giver fysioterapeuter i 2025 Øget optag med 50 studerende på landsplan giver fysioterapeuter i 2025 Øget optag med 100 studerende på landsplan giver fysioterapeuter i 2025 Dato: 21. maj 2014 Kontaktperson: Mette Gad Tlf. direkte: Alle tre scenarier betyder, at der er flere fysioterapeuter end jobs til fysioterapeuter. Der vil være et overskud af arbejdskraft frem til 2025, idet der kun forventes at kunne skabes nye arbejdspladser. Uændret optag der vil mangle fuldtidsstillinger Øget optag med 50 studerende mere der vil mangle fuldtidsstillinger Øget optag med 100 studerende mere der vil mangle fuldtidsstillinger Som det fremgår af prognosen, vil der være et overkapacitetsproblem i løbet af få år blandt fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter arbejder derfor fortsat for et uændret optag på fysioterapeutuddannelserne. Baggrund Gennem de seneste 15 år er antallet af fysioterapeuter steget markant, og der er i dag dobbelt så mange fysioterapeuter, som der var i Kilde: Danmarks Statistik: 1996: fysioterapeuter; 2012: fysioterapeuter 1/7

13 Stigningen i antallet af fysioterapeuter skyldes primært, at der er sket et øget optag på grunduddannelsen og sekundært, at fysioterapeuterne er en relativ ung faggruppe 2. Der er sammenlignet med andre faggrupper få 3, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Med en produktion af fysioterapeuter, der over kort tid er fordoblet, og en afgang af fysioterapeuter fra arbejdsmarkedet, der er marginal, er det interessant, om arbejdsmarkedet fortsat kan skabe plads til alle fysioterapeuter. Dette notat har til formål at se på efterspørgslen og udbuddet af fysioterapeuter frem til Data fra Danmarks Statistik Fremskrivningsmodellen 4, der er anvendt i notatet, tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivningsmodel og er kvalitetssikret af samme institution. Data til brug for fremskrivning er søgt primært fra Danmarks Statistik for at kunne bygge modellen på en historisk udvikling i en samlet population af fysioterapeuter. Der er lavet følsomhedsberegninger på modellen, hvor der er lavet forskellige scenarier, som vil blive gennemgået undervejs i notatet. Udbud af fysioterapeuter frem til 2025 For at kunne bestemme udbuddet af fysioterapeuter over tid, er der tre ting, der har betydning: Hvor mange fysioterapeuter er der nu, Hvor mange fysioterapeuter vil der tilgå Hvor mange fysioterapeuter vil forsvinde ud af arbejdsstyrken i perioden. Særligt antallet af kommende fysioterapeuter er af stor interesse. Når der sker ændringer i optaget af fysioterapeutstuderende, får det afgørende konsekvens for antallet af fysioterapeuter i fremtiden. I 2011 og 2012 var optaget af fysioterapeutstuderende på grunduddannelsen fastfrosset, men i 2013 blev der af Uddannelses- og Forskningsministeriet givet 5 tilsagn om øget optag, hvilket medførte en stigning i optagne på 57 fysioterapeutstuderende. Dermed blev der i alt optaget fysioterapeutstuderende i Danmark i Det vil sige, at der i alt i 2013 var fysioterapeutstuderende indskrevet på grunduddannelsen. 2 Kilde: Danmarks Statistik: medianalder 2012: 42,0 år 3 Kilde: Danmarks Statistik: 2012: 103 fysioterapeuter 4 Se særskilt metodenotat om fremskrivningsmodellen 5 Kilde: UFM 2/7

14 Fysioterapeuter er en relativt ung faggruppe, og derfor adskiller de sig på dette punkt fra sammenlignelige faggrupper i sundhedssektoren eksempelvis sygeplejersker. Det betyder, at der er relativt få fysioterapeuter, der forlader arbejdsmarkedet i de kommende år, fordi de skal på pension. Frem mod 2025 forventes fysioterapeuter årligt at forlade arbejdsmarkedet som følge af alder idet der forudsættes en gennemsnitlig tilbagetrækningsalder på 62 år. Denne antagelse bygger på PKA s 6 prognose på området Danske Fysioterapeuter har modelleret på tre forskellige scenarier for at finde tilgangen af fysioterapeuter frem til Der er valgt tre forskellige scenarier for at vise konsekvenserne af forskelligt optag på grunduddannelsen. I grundmodellen er optaget fastfrosset til 2013 niveau, mens der i model 2 regnes på et øget optag på 2X25 studiepladser, og endelig i model 3 regnes der på et øget optag på 2X50 studiepladser. Der er i grundmodellen regnet med Uddannelses- og Forskningsministeriets prognoser for fuldførelse for fysioterapeuter. I model 2 og model 3 er der med udgangspunkt i en række engelske forskningsartikler indregnet et fald 7 i fuldførelsesprocenten, idet det kan påvises, at større studier uden et nært studiemiljø alt andet lige medfører et større frafald, og spredningen i fagligt niveau blandt studerende bliver større, hvilket ligeledes medfører et frafald. 6 Kilde: PKA 7 Et fald i fuldførelsesprocenten medregnes i fremskrivninger for at skabe konservative modellering. 3/7

15 Figur 1: Prognose for udbuddet af fysioterapeuter ( ) Kilde: Danske Fysioterapeuter Efterspørgsel efter fysioterapeuter frem til 2025 Fremskrivningen af efterspørgslen efter fysioterapeuter tager udgangspunkt i det samlede marked for fysioterapi fordelt på offentlig og privat sektor. Metodisk set er det farligt at dele op på sektor, da det så er nødvendigt med en analyse af substitutionsmuligheder med de to sektorer. Analysen er derfor foretaget med udgangspunkt i den historiske udvikling gennem de seneste 15 år. Dermed er der risiko for at overvurdere den ene sektor frem for den anden, hvorfor selve fremskrivningen er særdeles konservativ for at opveje en sådan metodisk fejl. Der er i fremskrivningsmodellen taget højde for den demografiske udvikling i befolkningen, hvilket har en positiv effekt på efterspørgslen efter fysioterapeuter under devisen flere ældre har brug for mere træning for at holde sig frisk. Et andet forhold, som i virkeligheden er det vigtigste, når man ser på efterspørgslen efter fysioterapeuter, er betalingsvilligheden. Hvor villige er private, arbejdsgivere og politikere til at betale for netop fysioterapi frem for at bruge pengene på andre ydelser eller produkter. Modellen anvender de samme og usikre antagelser om den fremtidige betalingsvillighed, som man gjorde i en analyse udført af Slotsholm. På den måde er det muligt at sammenligne den tidligere analyse med nærværende. 4/7

16 Med udgangspunkt i historisk udviklingen og tilgængeligt data forsøger notatet at forudsige efterspørgslen. Der er altså tale om en alt-andet-lige betragtning, hvor der fx ikke er indregnet Danmarks Statistisk seneste befolkningsprognose jf. Slotsholms betragtning om ældres behov for fysioterapi. Historisk set er det det stigende antal behandlinger pr. person, der er primær forklaring på den stigende efterspørgsel efter fysioterapi. Og fortsætter den historiske udvikling i væksten vil der i 2025 være behov for ca fysioterapeuter 8. Figur 2: Prognose for efterspørgslen efter fysioterapeuter ( ) Kilde: Danske Fysioterapeuter Dermed opstår der en diskrepans mellem udbud og efterspørgsel efter fysioterapeuter, såfremt der ikke sker tilpasninger til markedet for fysioterapi. Fra 2015 vil der allerede skulle skabes jobs til flere fysioterapeuter, end der er jobs til nu. I nedenstående figur 3 ses udbud af fysioterapeuter, hvis der ikke ændres i optaget af fysioterapeutstuderende, hvis der sker et øget optag på 2x25 studiepladser, og endelig hvis der sket et øget optag på 2x50 studiepladser, sammenholdt med efterspørgsmål efter fysioterapeuter frem til Hvis der ikke sker en ændring i udbud og efterspørgsel, vil der være et konstant overudbud af fysioterapeuter frem til Der er tale om en lidt mere konservativ fremskrivning end den, Slotshold lavede for Danske Fysioterapeuter i /7

17 Figur 3: Prognose for udbud og efterspørgsel efter fysioterapeuter ( ) Kilde: Danske Fysioterapeuter I en situation, hvor udbuddet følger model 3 (med et øget optag på 2*50) og efterspørgslen bliver som estimeret, risikerer ledigheden blandt fysioterapeuter at nå op omkring 30 pct. i Ledighedstal Ledigheden blandt Danske Fysioterapeuters medlemmer er pr. 1. maj ,1 procent, det er det højeste siden kommunalreformen jf. figur 4 nedenfor. 9 9 I faktiske tal var der 668 ledige medlemmer i maj /7

18 Figur 4. Udviklingen i ledighed Note: Ledigheden blandt alle fysioterapeuter er opgjort på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Der foreligger endnu ikke ledighedstal for 2013 fra Danmarks Statistik. Ledigheden blandt medlemmer af Danske Fysioterapeuter er opgjort på baggrund af data fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-database. DSA har fortsat ikke data for ledigheden i procent blandt fysioterapeuter. Der har været en parallel udvikling i ledighed blandt dimittender. I 2008 var dimittendledigheden således 4 procent. I 2013 var den fordoblet til 8 procent. Hvis fremskrivningerne af udbud og efterspørgsel viser sig at holde stik, kan ledigheden i 2025 risikere at være 30 pct. blandt fysioterapeuter. Tallene: Hvor kommer de fra? I dette notat er der brugt tal fra Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Danske Fysioterapeuter, Uddannelses- og Forskningsministeriet og PKA. For at komme fremskrive udbuddet af fysioterapeuter er der anvendt data fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og PKA. Mens der er anvendt data fra Danmarks Statistik til at beregne efterspørgslen efter fysioterapeuter. Ledighedsprocenten stammer fra henholdsvis Danmarks Statistik og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske Fysioterapeuter. Der er ikke anvendt data fra DSA, da de ikke har leveret data. 7/7

19 Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen Uddannelses- og Forskningsministeriet Postboks København K Ikke behov for øget optag på fysioterapeutuddannelsen Kære Sofie Carsten Nielsen Landets professionshøjskoler har for nylig haft frist for at søge ministeriet om lov til at øge optaget på deres uddannelser. I den forbindelse finder vi, i Danske Fysioterapeuter, anledning til at gøre ministeren og ministeriet opmærksomme på, at der aktuelt bliver uddannet flere fysioterapeuter end arbejdsmarkedet har brug for. Dato: 9. april Det er resultatet af, at der de seneste år er sket en voldsom forøgelse af optaget på fysioterapeutuddannelsen. I 2008 blev der således optaget 776 studerende hvert år. I 2013 blev der optaget Det svarer til en stigning i optaget på 45 pct. At denne stigning ikke stemmer overens med efterspørgslen på arbejdsmarkedet er veldokumenteret. Blandt andet i analyser, som Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland har fået udarbejdet, jf. vedlagte bilag. I Region Hovedstaden forventes der i 2020 at være omkring fysioterapeuter flere end der er brug for. I Region Midtjylland forventes der at være omkring 750 fysioterapeuter, mens der i Region Nordjylland forventes, at være omkring 200 flere fysioterapeuter end det regionale arbejdsmarked har brug for. Der er altså udsigt til en betragtelig og stigende ledighed blandt fysioterapeuter i alle egne af landet. Derfor vil det hverken være i samfundets, de studerendes eller de færdiguddannedes interesse, hvis en eller flere professionshøjskoler får mulighed for at øge optaget. Jeg håber, at I vil tage dette forhold i betragtning i vurderingen af eventuelle ansøgninger om øget optag. Med venlig hilsen Tina Lambrecht Formand Danske Fysioterapeuter

20

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud.

Med uændret optag kan efterspørgslen dermed ikke forventes at stige tilstrækkelig hurtigt til at matche det hurtigt voksende udbud. Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Fysioterapeuters arbejdsmarked 2015-2025 Dato: 6. august 2015 Dette notat præsenterer fremskrivninger af fysioterapeuters arbejdsmarked i de kommende 10 år. Fremskrivningerne

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og de offentlige hospitalers forventede behov Formål At revidere tidligere estimat (november 2005) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2012/2013 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 22. februar 2012 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter

Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter 12. marts 2030. september 2008 Manglen på sundhedspersonale kræver handling nu - En opfordring fra Danske Patienter Resumé Det er yderst veldokumenteret, at det danske sundhedsvæsen er under et massivt

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I SUNDHEDSFAGENE BRUG FOR FLERE Beskæftigelsesregion Nordjylland, juni 2008 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT I STORE OG SMÅ SUNDHEDS- FAG Rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter,

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede.

Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede. Regionsrådsformand, Carl Holst Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Den 21. september 2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Forslag til fælles projekt om job til nyuddannede Kære Carl Jeg vil endnu engang

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation

Politisk nyhedsbrev. Nr. 4/ Tema: Manuel behandling og manipulation Politisk nyhedsbrev Nr. 4/ 2015 Tema: Manuel behandling og manipulation Efter et langt forløb er der nu lavet et kommissorium, der skal danne baggrund for en undersøgelse af manuel behandling og manipulation.

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen

Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Dagsorden uddannelsesudvalgsmøde Fysioterapeutuddannelsen Mødedato: Tirsdag den 24. april 2013 Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Kl.14.00. Kl.16.00 Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 30. november 2009 Beskæftigelsesmæssige udfordringer i sundhedssektoren i Østdanmark Siden efteråret 2008 har ledigheden været stigende inden for næsten alle

Læs mere

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr. Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.: Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedrørende: Høring over

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 20.11.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

ØKONOMISK NYHEDSBREV. December 2015

ØKONOMISK NYHEDSBREV. December 2015 ØKONOMISK NYHEDSBREV December 2015 Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om: De gunstige konjunkturudsigter. Dansk økonomi forventes at vokse i 2016, og sandsynligvis i et højere

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID

ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID 16. oktober 28 ARBEJDSKRAFTMANGEL INDENFOR SEKTORER OG OVER TID Hovedudfordringen de kommende par år bliver ikke generel mangel på arbejdskraft i den private sektor, men nærmere mangel på job. Opgørelser

Læs mere

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed

Velkommen til Plenum 1. Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed Velkommen til Plenum 1 Fremtidens muskuloskeletale dagsorden den nye virkelighed De sundhedsfaglige og økonomiske perspektiver, som tegner sig i fremtiden i forhold til det muskuloskeletale Kjeld Møller

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Analyse 17. juni 2013

Analyse 17. juni 2013 17. juni 2013 Fremtidig lægemangel kan blive et københavnsk anliggende Af Kristian Thor Jakobsen Et centralt diskussionsemne mellem regionerne og de praktiserende læger er placeringen af de enkelte lægepraksis.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen

Danske Fysioterapeuter og faget har et stærkt brand, der står klart for fysioterapeuter og for omverdenen Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2018 Formål Strategiplan 2018 skal sætte retning for det politiske og administrative arbejde i alle dele af Danske Fysioterapeuter og sikre

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At revidere tidligere estimater (2005, 2007 og 2009) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer,

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland. Pixi-udgave Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Pixi-udgave Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Der bliver rift om de velfærdsuddannede 4 2 Social- og sundhedsområdet 7 3 Det pædagogiske område 15 Udarbejdet af

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Demografi giver kommuner pusterum i

Demografi giver kommuner pusterum i Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Generalforsamling 2010- Mundtlig beretning Regionsformanden Tine Nielsens mundtlig beretning 2010 Da jeg startede med at lave denne mundtlige beretning, havde

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00

Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00 Stat og kommuner ansætter flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund Af Ivan Mynster Fredag den 20. november 2015, 05:00 Del: Der er overvægt af indvandrere med lav løn og kort uddannelse i det offentlige.

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder)

Lægemødet Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag. (det talte ord gælder) Lægemødet 2012 Tale ved Minister for Sundhed og Forebyggelse, Astrid Krag (det talte ord gælder) Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg har set meget frem til at komme. Det er 130. gang for Lægeforeningen

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Notat Dato: 24. august 2006

Notat Dato: 24. august 2006 VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner

Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner 6. juli 2017 Prognose for tilbagetrækning for ansatte i komuner og regioner Stigende behov for personale frem mod 2026: Som følge af at mange FOA-ansatte nærmer sig pensionsalderen vil der blandt flere

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse Oktober 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning

Læs mere

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen

Læs mere

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM)

Uddannelsesstrategi for. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske Fakultet (KU-HUM) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Uddannelsesstrategi 2015-17 for Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) Københavns Universitets Humanistiske

Læs mere

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet

Indstilling. Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland. KKR Midtjylland samt regionsrådet Indstilling Emne Til Dimensionering af optagelsespladser på pædagoguddannelserne 2013/2014 i Region Midtjylland KKR Midtjylland samt regionsrådet Den 8. marts 2013 Aarhus Kommune Resume Undervisningsministeriet

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

ØKONOMISK NYHEDSBREV. Juni 2015

ØKONOMISK NYHEDSBREV. Juni 2015 ØKONOMISK NYHEDSBREV Juni 2015 Velkommen til Økonomisk Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om: De mange positive tegn i dansk økonomi, der sammen tyder på økonomisk fremgang, højere beskæftigelse

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere