Erstatningsnævnet Årsberetning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatningsnævnet Årsberetning 2008"

Transkript

1 Erstatningsnævnet Årsberetning 2008 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon Telefax

2 1 Indledning Lovgrundlaget og nævnets sammensætning Sekretariatet og sekretariatets arbejde Talmæssige oplysninger vedrørende Opfyldelse af nævnets og sekretariatets mål for Hvad betaler nævnet erstatning for? Konkrete afgørelser fra nævnet Indledning Offererstatningslovens 1 lovens område Nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven Særligt om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden Personskade Direkte og indirekte skadelidte Årsagssammenhæng og påregnelighed Straffelovsovertrædelser begået i udlandet Tingsskade og formueskade Offererstatningslovens 6 a Nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko Den almindelige erstatningsretlige tabsbegrænsningspligt Offererstatningslovens Offererstatningslovens For sen eller manglende politianmeldelse Medvirken til politiets opklaring af sagen Krav ikke gjort gældende i retten under straffesagen Offererstatningslovens 11 A Offererstatningslovens 13 2 års-fristen Offererstatningslovens 14, stk. 1 - sagens oplysning for nævnet Erstatningsansvarslovens Helbredelsesudgifter Andet tab Erstatningsansvarslovens Godtgørelse for svie og smerte. Godtgørelse i særlige tilfælde, selv om skadelidte ikke er syg Erstatningsansvarslovens Erstatning for erhvervsevnetab varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde Erstatningsansvarslovens 7 fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning Fastsættelse af årsløn Erstatningsansvarslovens 12 erstatning for begravelsesudgifter og erstatning for tab af forsøger

3 7.14 Erstatningsansvarslovens 14 A - overgangsbeløb Erstatningsansvarslovens Erstatningsansvarslovens 26, stk. 1 og 2 - tortgodtgørelse Frihedsberøvelser Forbrydelser mod kønssædeligheden mv Erstatningsansvarslovens 26, stk. 3, - krænkelsesgodtgørelse Erstatningsansvarslovens 26 a godtgørelse til efterladte Forældelse Tilbagebetaling af fejlagtigt udbetalt erstatning / godtgørelse...44 Bilag 1 - Oversigt over forekomsten af de enkelte straffelovsovertrædelser i Bilag 2 - Oversigt over tilkendte erstatninger mv. i fordelt på erstatningsposter..47 Bilag 3 - Oplysninger om meddelte afslag i Bilag 4 - Oplysninger om afslagsgrunde i

4 1 INDLEDNING Efter Erstatningsnævnets forretningsorden skal nævnet hvert år inden den 1. juli afgive en beretning til justitsministeren om nævnets virksomhed i det foregående år. Beretningen skal offentliggøres. Denne beretning foreligger hermed for året Beretningen redegør for nævnets sammensætning samt nævnets og sekretariatets arbejde i løbet af beretningsåret. Beretningen indeholder desuden resumé af en række konkrete afgørelser fra nævnet til belysning af nævnets praksis ved administrationen af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser i det følgende offererstatningsloven. Det er Erstatningsnævnets håb, at beretningen kan medvirke til at udbrede kendskabet til offererstatningsloven, og til hvordan den administreres. Beretningen er tillige tilgængelig på Erstatningsnævnets hjemmeside hvor også beretningerne for og en del materiale om nævnet i øvrigt er tilgængeligt. 2 LOVGRUNDLAGET OG NÆVNETS SAMMENSÆTNING Erstatningsnævnet blev etableret i Nævnet træffer afgørelser vedrørende ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven, lovbekendtgørelse nr. 688 af med senere ændringer. Nævnet består af tre medlemmer og har i 2008 haft følgende sammensætning: Landsdommer Michael Lerche (formand) Ankechef i Ankestyrelsen Karen de Brass (efter indstilling fra Socialministeriet), og Advokat Klaus Kastrup-Larsen (efter indstilling fra Advokatrådet). Som stedfortræder for formanden har landsdommer Otto Hedegaard Madsen været udpeget. Ankechef Henrik Horster har været udpeget som stedfortræder for ankechef Karen de Brass og advokat Mads Krarup som stedfortræder for advokat Klaus Kastrup-Larsen. Nævnet har i 2008 afholdt 11 møder, hvorunder der er behandlet omkring 175 sager. Nævnets medlemmer har herudover modtaget omkring 630 sager i cirkulation, jf. afsnit 3 nedenfor. 4

5 3 SEKRETARIATET OG SEKRETARIATETS ARBEJDE Sagsbehandlingen i nævnet varetages af et sekretariat. Sekretariatet har siden den udgjort en enhed under Civilstyrelsen, der er en styrelse under Justitsministeriet. Sekretariatet sørger for sagernes forberedelse, herunder i fornødent omfang udarbejdelse af et resumé af sagen og en indstilling til nævnet om sagens afgørelse. Når en indstilling er udarbejdet, vurderes sagen af sekretariatschefen eller af dennes souschef og herefter af nævnet, enten ved cirkulation af resuméet og indstillingen blandt nævnets medlemmer eller på et møde. I henhold til forretningsordenen kan visse sagstyper dog afgøres af formanden alene uden forelæggelse for nævnet. En række sager kan desuden afgøres af sekretariatschefen alene uden forelæggelse for formanden eller nævnet. Endelig har den enkelte sagsbehandler en vis adgang til selv at afgøre en række nøje afgrænsede sager. Sekretariatet har i 2008 været ledet af cand. jur. Ditte Marie Nørgård. Sekretariatet har desuden bestået af specialkonsulent Per Vesten Pedersen, der har fungeret som souschef, 7 juridiske fuldmægtige, 1 kontorfuldmægtig samt et antal juridiske studerende. Desuden har 1-3 fuldmægtige fra Justitsministeriets departement gjort delt tjeneste i nævnet ca. 1 dag om ugen hver. Om de nærmere personalemæssige forhold i sekretariatet i 2008 henvises der i øvrigt til afsnit 4 nedenfor. Ledende overtandlæge, lic. odont. Troels B. Folkmar, Viborg Sygehus, har siden 2005 været tilknyttet nævnet som tandlægekonsulent. Herudover har nævnet indgået aftaler med 3 speciallæger i henholdsvis neurologi, ortopædkirurgi og psykiatri om konsulentbistand i konkrete sager, hvor nævnet har behov for en lægelig vurdering af f.eks. årsagssammenhængen mellem ansøgers tilskadekomst ved en straffelovsovertrædelse og ansøgers fysiske eller psykiske skader. 4 TALMÆSSIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE 2008 Erstatningsnævnet har i 2008 modtaget i alt nye sager mod nye sager i Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af modtagne ansøgninger i årene : Modtagne ansøgninger Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af ikke ekspederede nye sager ved årets udgang i perioden : 5

6 Ikke ekspederede nye sager ultimo året I 2008 traf Erstatningsnævnet afgørelser mod afgørelser i For de sager, i hvilke nævnet traf endelig afgørelse i 2008, udgjorde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 71 kalenderdage. I 20 pct. af sagerne traf nævnet afgørelse senest 9 dage efter modtagelsen af sagen i nævnet. 50 pct. af sagerne blev afgjort senest 29 dage efter sagens modtagelse i nævnet, og 80 pct. af sagerne var afgjort inden 98 dage. Nævnet har i 2008 tilkendt erstatning med i alt kr. I 2007 var tallet kr. Hertil kommer gebyrer til Arbejdsskadestyrelsen, honorarer for lægeerklæringer mv. med i alt kr. Tilsammen kr. I 2007 var tallet kr. Erstatningsbeløbene udbetales ikke direkte fra Erstatningsnævnet, men udbetales efter nævnets anvisning af vedkommende politidirektør. Rigspolitiet har oplyst, at der i 2008 er udbetalt i alt kr. 1 Den tilsvarende udbetaling fra politiet af erstatningsbeløb m.v. fra Erstatningsnævnet udgjorde i kr. Der har således fra 2007 til 2008 i modsætning til tidligere år været et fald i udbetaling af erstatningsbeløb fra politiet. Dette skyldes bl.a., at de tilkendte erstatninger tillige med gebyrer i 2008 er faldet med ca. 3,8 mio. kr. 2 Faldet i de udbetalte beløb inkl. renter fra politiet har muligvis også sammenhæng med, at nævnets sagsbehandlingstid i 80 pct. af sagerne er under 100 dage, hvilket alt andet lige begrænser rentetilskrivningerne af de udbetalte erstatninger. Det er endvidere oplyst, at det i medfør af offererstatningslovens 17 i 2008 er lykkedes politiet at inddrive i alt kr. fra skadevolderne, svarende til ca. 2,5 pct. af det beløb, der inkl. renter i alt er udbetalt i 2008 til ansøgerne via politiet. I 2007 lykkedes det politiet at inddrive kr., svarende til ca. 3,8 pct. af de udbetalte beløb. Udviklingen i de tilkendte erstatninger uden renter i årene fremgår af figuren nedenfor: 1 Ifølge Rigspolitichefen er det alene muligt at oplyse det samlede beløb inkl. renter, som politiet i 2008 har udbetalt i henhold til offererstatningsloven. 2 Dette fald kan bl.a. forklares med, at der har været et fald i udbetaling af erstatning for tab af forsørger, jf. bilag 2. 6

7 Tilkendte erstatninger m.v Tilkendte erstatninger Gebyr til Arbejdsskadestyrelsen m.v. Som bilag 2 til årsberetningen er endvidere vedhæftet et skema, der viser fordelingen af de tilkendte erstatninger fra staten i 2008 på de enkelte erstatningsposter mv. Da Erstatningsnævnets sekretariat organisatorisk udgør en enhed under Civilstyrelsen, har sekretariatet ikke nogen særskilt bevilling. Oplysninger om Erstatningsnævnets økonomiske forhold i 2008 skal derfor søges i Civilstyrelsens årsrapport for dette år. 5 OPFYLDELSE AF NÆVNETS OG SEKRETARIATETS MÅL FOR 2008 Målet for 2008 var, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid maksimalt måtte være 90 dage, samt at 80 pct. af sagerne skulle være afgjort på maksimalt 110 dage i Erstatningsnævnets sekretariat, dvs. ekskl. den tid, der i givet fald evt. medgår til høring af Arbejdsskadestyrelsen. Endelig var det målet, at sagsbeholdningen (det vil sige alle de sager, som endnu ikke er afgjort) maksimalt måtte udgøre sager. Nævnet og sekretariatet har opfyldt disse mål i 2008, idet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid udgjorde 71 dage, 80 pct. af sagerne blev afgjort på 98 dage, og idet sagsbeholdningen ved udgangen af 2008 var på sager. 6 HVAD BETALER NÆVNET ERSTATNING FOR? Erstatningsnævnet betaler erstatning for personskade som følge af overtrædelser af straffeloven og for visse afgrænsede personlige ejendele, der er blevet ødelagt, samt mindre kontantbeløb, som mistes i forbindelse med straffelovsovertrædelsen. Nævnet betaler ikke i øvrigt erstatning for tingsskade, medmindre straffelovsovertrædelsen er begået af den personkreds, der er nævnt i offererstatningslovens 3, der hovedsageligt omfatter personer, der er tvangsanbragt i institutioner under Kriminalforsorgen. Nævnet betaler ikke erstatning i forbindelse med færdselsforseelser, overtrædelse af 7

8 ordensbekendtgørelsen eller andre lovovertrædelser, der ikke er omfattet af straffeloven. I det omfang ansøgerens krav betales af skadevolderen eller arbejdsskadesikringen, betaler nævnet ikke erstatning. Dette følger direkte af bestemmelserne i offererstatningslovens 7, stk. 1, og arbejdsskadesikringslovens 77 (erstatningsansvarslovens 30). Nævnet betaler heller ikke erstatning for konkrete udgifter, f.eks. helbredelsesudgifter og udgifter som følge af beskadiget beklædning, hvis disse udgifter dækkes af ansøgerens forsikringsselskab eller andre, jf. herved offererstatningslovens 7. I øvrigt betaler nævnet erstatning efter dansk rets almindelige regler. Det betyder blandt andet, at erstatningen udmåles efter reglerne i erstatningsansvarsloven, og at nævnet har mulighed for at nedsætte erstatningen eller helt lade den bortfalde, hvis ansøgeren har udvist egen skyld, der berettiger til det. Se afsnit om nævnets praksis i sager om nedsættelse på grund af egen skyld. 7 KONKRETE AFGØRELSER FRA NÆVNET 7.1 INDLEDNING I det følgende er refereret afgørelser, som nævnet har fundet er af mere almen eller principiel betydning. Som påpeget i tidligere årsberetninger, kan der ved en sådan gennemgang af udvalgte sager ikke være tale om noget repræsentativt udsnit af de flere tusind sager, som nævnet har påkendt i For yderligere belysning af reglerne i offererstatningsloven og af Erstatningsnævnets praksis kan der f.eks. henvises til nævnets tidligere årsberetninger, der for så vidt angår beretningerne for findes på nævnets hjemmeside samt til Gerd Sinding og Michael Lerche i Offererstatningsloven med kommentarer, 1. udg., OFFERERSTATNINGSLOVENS 1 LOVENS OMRÅDE Nævnets stillingtagen til, om skaden skyldes en overtrædelse af straffeloven Nævnet betaler kun erstatning for skader, der er sket som følge af en overtrædelse af straffeloven: N.j.nr Ansøger søgte om erstatning for begravelsesudgifter som følge af sin søns død. Sønnen mistede livet under en episode i en butik, hvortil politiet var blevet tilkaldt. Ved politiets ankomst opførte afdøde sig truende overfor politiet, og de 2 betjente affyrede 2 skud, som ramte afdøde i venstre skulder samt i højre knæ, hvilket medførte, at han mistede livet. I retten blev betjentene fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1, og 246. Politibetjentene blev imidlertid kendt straffri i medfør af straffelovens 13, stk. 1 (lovlig nødværge), da retten 8

9 fandt, at politibetjentene var underlagt en handlepligt som følge af afdødes truende adfærd, og idet begge sigtede mod ikke-vitale dele af kroppen. Nævnet meddelte afslag på ansøgningen, da der på grund af nødværge ikke var sket en overtrædelse af straffeloven. I afgørelsen henviste nævnet til side 34 i betænkning nr. 751/1975 om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser, hvoraf fremgår, at der ikke foreligger en strafbar handling i lovens forstand, når der foreligger en objektiv straffrihedsgrund, for eksempel nødværge. Hvis det ikke er afgjort ved dom, om skaden er sket som følge af en overtrædelse af straffeloven, foretager nævnet en selvstændig vurdering af, hvorvidt den anmeldte hændelse falder inden for straffelovens område, både for så vidt angår det objektive gerningsindhold og den subjektive tilregnelse. Der er tale om en konkret vurdering i den enkelte sag under inddragelse af alle sagens oplysninger, herunder f.eks. vidneafhøringer, gerningsstedsundersøgelser, videooptagelser, lægelige undersøgelser og tekniske beviser mv., der er tilvejebragt gennem politiets strafferetlige efterforskning samt nye oplysninger, som fremkommer under nævnsbehandlingen. Nævnet er ikke bundet af politiets og anklagemyndighedens vurdering af, om der antages at være begået et strafbart forhold mod ansøger, men vurderingen fra politi og anklagemyndighed vil normalt være vejledende for nævnet. N.j.nr Ansøger, der arbejdede som lokomotivfører, blev lyst i øjet med en laserpen. Skadevolderen stod på perronen og legede med en laserpen, idet toget ankom til stationen og ramte ansøgeren i øjet med laserstrålen ind gennem togets forrude. Ansøger havde efter hændelsen ondt i øjet og måtte sygemelde sig fra sit arbejde. Politiet opgav at rejse tiltale for overtrædelse af straffeloven, da det ikke skønnedes, at videre forfølgelse af sagen kunne ventes at føre til domfældelse. Nævnet afslog lokomotivførerens ansøgning om erstatning med henvisning til, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages, at skaden var sket ved en overtrædelse af straffeloven. Nævnet lagde til grund, at skadevolderen ifølge en afhøringsrapport havde lyst ind i toget for sjov, og at han ikke var klar over, at det kunne være farligt at komme til at lyse personer i øjnene med en laserpen. Nævnet fandt det således ikke godtgjort, at skadevolder havde haft det fornødne fortsæt til at krænke eller skade ansøger. Det samme resultat nåede nævnet frem til i n.j.nr : En skoleklasse fra en specialskole for udviklingshæmmede var på lejrtur i Sverige. To af eleverne havde samleje på turen. Ansøger forklarede, at en dreng havde samleje med hende, selv om hun flere gange sagde, at han skulle lade være, og at han holdt hende for munden, da hun ville råbe op. 9

10 Drengen forklarede, at de havde samleje, og at de nussede og kælede, mens dette stod på, og at hun på intet tidspunkt havde sagt noget under samlejet. Nævnet lagde vægt på, at der var tale om påstand mod påstand, og at der ingen vidner var til hændelsen. Ligeledes lagde nævnet vægt på, at politiet havde opgivet at rejse tiltale mod drengen, da det ikke kunne forventes, at han ville blive fundet skyldig. Påtaleopgivelsen blev bl.a. begrundet med, at der efter anmeldelsen var blevet foretaget en ganske omfattende efterforskning i sagen, herunder lægeundersøgelser, der ikke viste tegn på, at ansøger havde lidt fysisk overlast, ligesom selve hændelsen ikke blev støttet af de faktiske fund. Videre blev ingen pædagoger underrettet umiddelbart efter hændelsen. Nævnet fandt på denne baggrund ikke, at det med den fornødne sikkerhed kunne lægges til grund, at drengen havde forsæt til at begå en overtrædelse af straffelovens 216 om voldtægt. Det bemærkes, at nævnet behandlede sagen, uanset at hændelsen fandt sted i Sverige. Nævnet lagde vægt på, at hændelsen skete i et lukket dansk miljø i forbindelse med en skolerejse. Se afsnit om straffelovsovertrædelser begået i udlandet. Hvis nævnet i forbindelse med sin vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af straffeloven, ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst gennem politiets efterforskning, har nævnet mulighed for at bede politiet om at foretage yderligere afhøringer af vidner mv. eller at gennemføre undersøgelser af gerningsstedet mv. Dette fremgår bl.a. af pkt. 8 i Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr af til politiet og anklagemyndigheden om indsendelse af sager til Erstatningsnævnet. I n.j.nr fandt nævnet ikke grundlag for at anmode politiet om at genoptage efterforskningen af en sag: Ansøger anmeldte til politiet, at han var blevet drug-raped i en pornobiograf. Ansøger forklarede, at han fik et black-out kort efter at være ankommet til et værtshus, og han mente, at han måtte være blevet ført til en pornobiograf, hvor han meget svagt mindedes, at han blev udsat for et eller flere seksuelle overgreb. Politiet afsluttede efterforskningen uden at have fundet nogen gerningsmænd. Af politiets afhøringsrapport af bartenderen fremgik det, at ansøger var stamkunde i biografen og nogle gange kom der for blot at sove. Bartenderen bemærkede, at han ville have bemærket det, hvis der var sket seksuelle overgreb den pågældende aften. Det fremgik videre af sagen, at ansøger ved den første anmeldelse ikke ville lade sig undersøge på Center for Voldtægtsofre. Ansøgers advokat bemærkede hertil, at ansøger ikke var stamkunde i biografen, og at bartenderen ikke kunne have udtalt sig om den samme episode. Endvidere bemærkede advokaten, at ansøger ikke havde modsat sig 10

11 en undersøgelse på Center for Voldtægtsofre, og at han selv dagen efter episoden rettede henvendelse til centret. Endvidere opfordrede advokaten nævnet til at anmode politiet om at genoptage efterforskningen af sagen. Nævnet fremlagde advokatens bemærkninger for politiet, der fastholdt, at ansøger ikke havde villet lade sig undersøge på Center for Voldtægtsofre og videre bemærkede, at der efter politiets opfattelse ikke var tale om en forveksling mellem ansøger og en anden person, idet der var flere lighedspunkter i bartenderens forklaring og ansøgers forklaring, der støttede, at der var tale om den samme episode. Nævnet fandt ikke grundlag for at anmode politiet om at genoptage efterforskningen. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at det ikke efter nævnets opfattelse ville bidrage til sagen at få afklaret, om ansøger var stamkunde eller ej i biografen, eftersom det ikke havde betydning for, om ansøger havde været udsat for en personskade i forbindelse med en overtrædelse af straffeloven. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at anmode politiet om at foretage andre undersøgelser i sagen. Nævnet lagde bl.a. vægt på, at politiet allerede havde foretaget afhøring af de personer, som måtte antages at have kendskab til, hvad der foregik i biografen i den omhandlede tidsperiode og fandt således, at fornyede afhøringer ikke på dette tidspunkt ville kunne bidrag til en bedre oplysning af sagen. Nævnet besluttede endvidere at afslå ansøgers ansøgning om erstatning. Nævnets afslag skyldtes, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne antages, at skaden var sket ved en overtrædelse af straffeloven. Nævnet lagde vægt på, at der ikke var nogen vidner, der kunne bekræfte, at ansøger fik et black-out kort efter at være ankommet til værtshuset, og at ingen således havde bemærket, at ansøger mod sin vilje blev ført bort fra værtshuset. Nævnet lagde videre vægt på, at det fremgik af oplysningerne i sagen, at ingen havde set noget usædvanligt i biografen, uanset at ansøger ifølge det oplyste befandt sig i mange timer i biografen. Nævnet lagde endelig lagt vægt på, at det ikke mod politiets oplysninger kunne anses for godtgjort, at ansøger ikke ville lade sig undersøge af en læge i forbindelse med anmeldelsen, og at følgen af, at ansøger ikke lod sig undersøge umiddelbart efter hændelsen, var, at der dermed ikke fandtes lægelige eller tekniske beviser i sagen. Det forhold, at ansøger efterfølgende selv rettede henvendelse til Center for Voldtægtsofre kunne ikke føre til et andet resultat. Nævnet bemærkede, at det i sager om sædelighedsforbrydelser er af afgørende betydning for politiets efterforskning, at der sikres lægelige eller tekniske beviser hurtigst muligt efter hændelsen. Nævnet har endvidere i flere tilfælde indhentet videooptagelser og lignende fra tilskadekomsten for selvstændigt at vurdere, om der var tale om en straffelovsovertrædelse over for ansøger. 11

12 Nævnet har ligeledes i enkelte tilfælde forelagt sager for Retslægerådet med henblik på, at rådet kunne udtale sig om, hvorvidt ansøgers skader ud fra en lægelig vurdering mest sandsynligt kunne antages at være opstået ved et voldeligt overfald eller ved en ulykke, som ikke indebærer en straffelovsovertrædelse. Det drejer sig typisk om personer med hukommelsestab for tiden omkring skadens indtræden Særligt om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden Plejepersonale, pædagoger, skolelærere og andre personalegrupper med særlige omsorgsfunktioner mv., der kommer til skade, fordi en patient, en elev o. lign. opfører sig voldsomt eller decideret voldeligt, udgør en særlig tilfældegruppe, jf. herved bl.a. nævnets årsberetning for 2003, afsnit Da disse sager af behandlingsmæssige eller pædagogiske hensyn ofte ikke anmeldes til politiet, foreligger der hyppigt kun ansøgerens egen beskrivelse af hændelsesforløbet. Erstatningsnævnet indhenter derudover normalt en udtalelse fra arbejdsgiveren og indhenter arbejdsskadesagens akter, ligesom der ofte vil indgå beskrivelser af hændelsesforløbet fra kolleger i nævnets afgørelsesgrundlag. Endvidere vil nævnet afhængig af sagens konkrete omstændigheder kunne anmode politiet om at foretage afhøring af yderligere vidner til episoden eller af skadevolder, jf. ovenfor under pkt Nævnet tager på dette grundlag stilling til, om nævnet kan dispensere fra kravet i offererstatningslovens 10 om politianmeldelse, jf. afsnit nedenfor. Hvis nævnet dispenserer fra kravet om politianmeldelse, skal der dernæst tages stilling til, om det hændelsesforløb, der kan lægges til grund, udgør en overtrædelse af straffeloven. En hændelse må for at kunne anses for en straffelovsovertrædelse og dermed omfattet af offererstatningsloven være retsstridig, forsætlig og kvalificeret. I den forbindelse må der tages hensyn til, at arbejde i plejesektoren og som pædagog mv. normalt involverer mere fysisk kontakt med personer end arbejde i andre brancher. Nævnet anser derfor ikke almindelig modstand i forbindelse med håndtering, fastholdelse eller lignende for at være retsstridig. I kravet om forsæt ligger, at handlingen skal være villet i form af et bevidst angreb. I kravet om, at handlingen skal være kvalificeret ligger, at der objektivt set skal være tale om egentlig vold, mens småtjatteri, skub o. lign. i disse situationer ikke anses for at være omfattet af straffeloven. N.j.nr Ansøger var ansat som lærer i en specialklasse på en skole. Idet ansøgeren gik fra klasselokalet til pause, snuppede en elev 2 sammenrullede aviser fra hendes rygsæk. Ansøger bad eleven om at aflevere dem tilbage. Da eleven ikke ville aflevere dem, vendte ansøger sig blot om for at gå ud af døren. På vej ud af lokalet blev ansøgeren ramt i nakken af de 2 sammenrullede aviser, som skadevolderen kastede efter ansøgeren på 2-3 meters afstand. Ansøgeren blev efterfølgende sygemeldt i en længere periode på grund af psykiske følger efter hændelsen. 12

13 Nævnet gav afslag på ansøgningen om erstatning i medfør af offererstatningslovens 1, da der ikke med tilstrækkelig sikkerhed fandtes at være begået en straffelovsovertrædelse. Nævnet vurderede, at skadevolder manglede fortsæt til at skade ansøgeren, og at hændelsen ikke kunne karakteriseres som egentlig vold. Nævnet fandt således ikke, at et kast med 2 sammenrullede aviser under de givne omstændigheder, og på den anførte afstand kunne karakteriseres som vold, der indebar en overtrædelse af straffeloven. Nævnet lagde endvidere vægt på, at det af skolens egen beskrivelse af hændelsen fremgik, at man som lærer i specialklassen ofte mødte uhensigtsmæssige handlemønstre fra eleverne. Nævnet mente således ikke, at handlingen gik så langt ud over, hvad man som lærer i specialklassen kunne forvente, at der forelå en straffelovsovertrædelse Personskade Nævnet kan kun tilkende erstatning og godtgørelse, hvis ansøger har lidt personskade ved straffelovsovertrædelsen. Nævnet fandt det i n.j.nr godtgjort, at ansøger havde lidt personskade: Skadevolderne havde over en periode på ca. 5 måneder ved hjælp af trusler om vold formået ansøger til at udlevere penge og diverse effekter, samt til at begå dokumentfalsk. Ansøger havde ikke lidt fysisk skade, men på grund af de massive og langvarige trusler med efterfølgende behov for psykologbehandling anså nævnet det for godtgjort, at ansøger havde lidt personskade i form af psykisk skade. Forholdet blev herefter anset for omfattet af offererstatningsloven Direkte og indirekte skadelidte Nævnet betaler som udgangspunkt kun erstatning til ansøgere, der er direkte forurettede ved en straffelovsovertrædelse. Det vil sige, at man ikke kan få erstatning, hvis man blot har været vidne til en straffelovsovertrædelse. Man kan imidlertid have været så tæt på begivenhedernes centrum, at man som indirekte skadelidt alligevel er erstatningsberettiget. Der henvises herom bl.a. til årsberetningen for 2003, afsnit og 2006, afsnit N.j.nr m.fl. Skadevolder blev dømt for bl.a. uagtsomt manddrab ved at have ført personbil i spirituspåvirket tilstand med en hastighed af ikke under 170 km. i timen, hvorved han stødte sammen med en forankørende bil. I den forankørende bil blev en kvinde dræbt ved sammenstødet. Afdødes pårørende to døtre, hendes svigersøn samt et barnebarn søgte godtgørelse for bl.a. svie og smerte. Den ene datter overværede ikke selve trafikulykken, da hun ikke var til stede på ulykkestidspunktet. Ansøgers anden datter og barnebarn befandt 13

14 sig i en bil, der kørte umiddelbart foran den forulykkede bil. Afdødes svigersøn blev i sin egenskab af falckredder og ubekendt med de faktiske omstændigheder udsendt til ulykkesstedet i forbindelse med ulykken. Erstatningsnævnet gav afslag på ansøgningerne under henvisning til, at de pårørende ikke kunne anses for direkte skadelidte. Vedr. afdødes datter, der ikke var til stede på ulykkestidspunktet bemærkede nævnet, at hun ikke havde overværet selve ulykken. Vedr. afdødes datter og barnebarn, der havde været passagerer i den forankørende bil, bemærkede nævnet, at det forhold, at man overværer en straffelovsovertrædelse som det klare udgangspunkt ikke er tilstrækkeligt til, at man er berettiget til erstatning. Vedr. afdødes svigersøn bemærkede nævnet, at denne ansøger ankom til ulykkesstedet efter selve ulykken. Det bemærkes, at såfremt skadevolder havde været erstatningspligtig overfor en eller flere af de fire ansøgere, skulle krav herom rejses mod det forsikringsselskab, hvor skadevolderens bil var ansvarsforsikret, jf. offererstatningslovens 7. Efter denne bestemmelse ydes erstatning ikke, i det omfang skaden dækkes af forsikringsydelser, der har karakter af virkelig skadeserstatning Årsagssammenhæng og påregnelighed For at kunne få erstatning efter offererstatningsloven må der i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige regler være årsagssammenhæng mellem den begåede straffelovsovertrædelse og skaden, ligesom skaden må være en påregnelig følge af straffelovsovertrædelsen. Der henvises herom bl.a. til årsberetningen for 2006, afsnit Straffelovsovertrædelser begået i udlandet Efter offererstatningslovens 1, stk. 3, betaler staten kun i særlige tilfælde erstatning for skader, der er sket uden for Danmark, og kun, hvis ansøger har bopæl i Danmark, har dansk indfødsret eller gør tjeneste for en dansk udenrigsrepræsentation. Erstatning kan endvidere betales til ansøgere, der har bopæl i Danmark, og som kommer til skade i forbindelse med deres erhvervsudøvelse i udlandet. Bestemmelsen er ifølge forarbejderne tiltænkt et snævert anvendelsesområde. Hvis en tilskadekomst i udlandet kan anses som en arbejdsskade, kan skaderne i visse tilfælde være omfattet af bekendtgørelse nr. 853 af om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde i udlandet. I særlige tilfælde kan nævnet udbetale erstatning for skader, der sker ved, at en person med dansk indfødsret eller bopæl i Danmark overfalder en anden person med dansk indfødsret eller bopæl i Danmark. Erstatning ydes dog kun, når skaden opstår i et lukket dansk miljø, f.eks. i forbindelse med en skolerejse. Se n.j.nr under afsnit som et eksempel på, at nævnet besluttede at behandle ansøgningen, selv om hændelsen ikke fandt sted i Danmark. 14

15 7.2.7 Tingsskade og formueskade Efter offererstatningsloven ydes der som udgangspunkt alene erstatning og godtgørelse i anledning af personskade. I offererstatningslovens 1, stk. 2, er der imidlertid givet skadelidte mulighed for som tillægserstatning at få erstatning for tøj og andre sædvanlige personlige ejendele, herunder mindre kontantbeløb, som skadelidte havde på sig, da personskaden skete. Se i den forbindelse nævnets årsberetning for 2007, afsnit 7.2.6, hvor en gennemgang af nævnets praksis vedrørende niveauet for erstatning for dyrere personlige ejendele findes. Afsnittet indeholder endvidere omtale af praksis for erstatning for udgifter til nye briller. Endvidere giver bestemmelsen i offererstatningslovens 3 hjemmel til at yde erstatning for tingsskade ud over de i 1, stk. 2, nævnte tilfælde, såfremt skadevolderen er omfattet af den særlige personkreds i 3 (bl.a. personer, der er tvangsanbragt på institution under Kriminalforsorgen), som det offentlige menes at have et særligt ansvar for. Erstatningen i henhold til offererstatningslovens 1, stk. 2, og 3 omfatter kun egentlig tingsskade. Formueskade opstået ved for eksempel bedrageri, underslæb, afpresning eller lignende forbrydelser kan derimod ikke erstattes i medfør af offererstatningsloven, jf. herved forarbejderne til offererstatningsloven, betænkning nr. 751/1975, side 33, 1. sp., om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. Nævnet erstatter heller ikke tab for f.eks. mistet rejse eller ferie. 7.3 OFFERERSTATNINGSLOVENS 6 A Nedsættelse på grund af egen skyld eller accept af risiko Efter offererstatningslovens 6 a finder dansk rets almindelige erstatningsretlige regler tilsvarende anvendelse, herunder reglerne om nedsættelse eller bortfald af erstatning på grund af skadelidtes medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade. Nævnet har i 2008 samlet en række sager om 6 a til belysning af nævnets praksis i sager om nedsættelse af erstatning på grund af skadelidtes medvirken til skaden eller accept af risikoen for skade. I de følgende 5 sager lod nævnet erstatningen helt bortfalde: N.j.nr Ansøger, som søgte om godtgørelse for 5 dages svie og smerte, havde til politiet forklaret, at han i køen til et diskotek var blevet slået til jorden af et knytnæveslag ved venstre øje af en person, han kendte. Ansøger havde videre forklaret, at mens han lå på jorden, kom en anden person, han kendte og begyndte at rode i ansøgers lommer. De to gerningsmænd stak af, men ansøger oplyste navnene på dem, hvorefter politiet foretog afhøring. 15

16 Det viste sig, at den ene gerningsmand sad i fængsel på skadestidspunktet. Foreholdt denne oplysning ændrede ansøger sin forklaring, og han var heller ikke længere sikker på den anden gerningsmands identitet. Ansøger var desuden kommet i tvivl om, hvorvidt han selv havde slået først. Et vidne til episoden, en af ansøgers venners kæreste, havde først forklaret, at hun ikke så selve overfaldet, men kun så to mænd sparke ansøger, mens denne lå på jorden, hvorefter de løb væk. Vidnet vendte dog senere tilbage til politiet og forklarede nu, at ansøger havde instrueret hende i, hvad hun skulle forklare til politiet, og på grund af hendes venskab med ansøger havde hun ikke turdet gøre andet. Vidnet forklarede, at hun så ansøger slå en anden mand (skadevolder) i ansigtet. Ansøger slog atter ud efter manden, men ramte ikke og faldt herefter forover. Skadevolder sparkede herefter ansøger ved øjet og løb væk. Nævnet lagde ved sin afgørelse om bortfald af erstatning vægt på vidnets forklaring under genafhøringen. Nævnet lagde endvidere vægt på, at ansøger selv ændrede forklaring undervejs, og at ansøgers skader ikke rakte ud over den risiko for skade, ansøger havde accepteret ved sin adfærd forud for tilskadekomsten. N.j.nr Under en straffesag, hvor der var rejst tiltale mod skadevolder for vold mod ansøger, var der tillige rejst tiltale mod ansøger for vold mod skadevolderen. Begge blev dømt for vold efter straffelovens 244. Skadevolderen blev idømt 30 dages betinget fængsel, mens ansøger blev idømt 40 dages ubetinget fængsel, idet der var tale om vold i gentagelsestilfælde. Som følge af, at ansøger selv blev dømt for vold mod skadevolderen, samt at det fremgik af sagen, at ansøger slog først, lod nævnet erstatningen bortfalde helt på grund af egen skyld. N.j.nr Ansøger var på restaurant med sin hustru, der udenfor restauranten havde lagt mærke til nogle piger, der så meget ulykkelige ud. Ansøger gik ud til pigerne for at høre, hvad der var galt og fik fortalt, at en ung mand var stukket af med den ene piges taske. Ansøger skyndte sig ind i sin bil og kørte sammen med pigerne efter 3 unge mænd, der gik længere nede ad vejen. Da de kom frem til drengene, kunne pigen se, at de havde hendes taske. Ansøger steg ud af bilen og gik direkte hen og slog den senere skadevolder med knyttet hånd i ansigtet og skubbede ham ind i en busk. Skadevolder svarede igen med knytnæveslag mod ansøgers ansigt og spark mod hans krop. Forholdet blev af retten henvist under straffelovens 244, jf. 248, og skadevolder blev idømt 10 dagbøder. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at ansøger var den første, der slog, samt at der var tale om legemsangreb under slagsmållignende forhold. Nævnet besluttede at lade erstatningen bortfalde under henvisning til ansøgers betydelige egen skyld samt på ansøgers begrænsede skader, idet 16

17 nævnet ikke fandt, at skaderne rakte ud over det, ansøger havde accepteret ved sin udviste adfærd forud for tilskadekomsten. N.j.nr Ansøger indlod sig i slagsmål. Han fik skade på tænderne og var uarbejdsdygtig i en periode. Nævnet afslog ansøgningen med henvisning til egen skyld. Nævnet lagde vægt på, at ansøger overfor politiet oplyste, at han havde været involveret i et slagsmål, som han og hans kammerater alle frivilligt havde indladt sig i. Ansøger ønskede således ikke at anmelde forholdet, fordi han selv havde været skyld i det passerede. Nævnet lagde endvidere vægt på, at ansøger modtog et bødeforelæg for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, idet han i spirituspåvirket tilstand havde indladt sig i slagsmål med en eller flere personer, hvilket var egnet til at forstyrre den offentlige orden. N.j.nr Ansøger og skadevolder kom i diskussion og efterfølgende i slagsmål. Skadevolder blev ved retten kendt skyldig i at give ansøger 3 knytnæveslag i ansigtet. Ansøger blev ikke tiltalt. Retten lagde til grund, at volden blev udøvet under slagsmål, hvor ansøger gjorde gengæld. Ansøger havde forklaret til retten, at han og skadevolder skubbede til hinanden. Herefter sagde skadevolderen: Så slås vi én mod én, hvortil ansøger svarede: Ok. Nævnet fandt uanset at skadevolder blev idømt ubetinget fængsel i 30 dage at ansøger medvirket til slagsmålet i en sådan grad, at erstatningen skulle bortfalde, særligt under hensyn til, at den udøvede vold måtte siges at falde ind under den accepterede ramme af et slagsmål. I n.j.nr nedsatte nævnet erstatningen med 2/3: Ansøger var blevet slået i hovedet med en baseballkølle. Volden var sket umiddelbart efter, at ansøgeren og hans bror havde opsøgt skadevolderen på dennes bopæl, havde slået ham flere gange i hovedet og på kroppen, samt grebet ham om halsen. Skadevolderen var endvidere blevet bidt flere gange af ansøgerens hund. Da denne episode var overstået, var skadevolderen kommet ud af huset igen med en baseballkølle og havde slået ansøgeren to gange i hovedet med denne. Skadevolderen blev idømt 60 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1. Retten lagde til grund, at der ikke var tale om nødværge, eftersom ansøgerens angreb var ophørt, men ved strafudmålingen blev det antaget, at skadevolderen som følge af ansøgerens angreb befandt sig i en oprørt sindstilstand, der måtte tages i betragtning som en formildende omstændighed. Ansøger blev ved samme sag idømt 3 måneders fængsel for volden mod skadevolderen. Nævnet traf på baggrund heraf afgørelse om at nedsætte ansøgerens erstatning med 2/3 på grund af egen skyld. I de følgende 2 sager nedsatte nævnet erstatningen med 1/2: 17

18 N.j.nr Ansøger havde fået ét hårdt knytnæveslag i ansigtet af sin eksmand, hvilket havde medført, at hun knækkede en kindtand. Ansøger havde et par dage før hændelsen været oppe at skændes med sin eksmand om deres fælles børn. Ansøger havde i den forbindelse slået sin eksmand. I de følgende dage havde eksmanden talt meget om, at ansøger kunne forvente at få et slag igen således, at de kunne stå lige, for så vidt angik voldsudøvelsen. På skadesdagen sad de begge på et værtshus. Eksmanden sendte en seddel over til ansøger, hvor der stod noget i retning af: Du kan få dine slag som tak for sidst. Jeg går udenfor og venter i 5 minutter, indtil du har drukket ud. Ansøger gik udenfor for at møde eksmanden, hvorefter der blev talt meget om, hvorvidt han skulle give hende et slag eller ej. Til sidst tog ansøger sine briller af og sagde noget i retning af: Hvis du vil slå, så slå. Eksmanden gav hende i forlængelse heraf et hårdt knytnæveslag i ansigtet. Nævnet besluttede at nedsætte erstatning og godtgørelse med 1/2 under hensyn til, at ansøger måtte anses at have udvist egen skyld. Nævnet lagde på den ene side vægt på, at ansøger frivilligt var gået udenfor til eksmanden vel vidende, at han kunne finde på at slå hende, og at ansøger selv havde lagt op til det endelige slag ved at opfordre eksmanden til at slå. Nævnet lagde på den anden side vægt på, at slaget var så hårdt, at det slog en af ansøgerens kindtænder ud, og at hun ikke kunne antages at have forventet et så hårdt slag. N.j.nr Både skadevolder og ansøger blev tiltalt og dømt i retten. Skadevolder blev idømt 40 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 244, ved at have tildelt ansøger et slag i ansigtet, der medførte dobbelt kæbebrud. Byretten kunne ikke udelukke, at ansøger forud for tilskadekomsten slog ud efter skadevolder. Ansøger selv blev idømt 10 måneders fængsel for overtrædelse af 245 for efter tilskadekomsten at have tildelt skadevolder minimum 3 hug med en sabel, der medførte skade på skadevolders skulderblad og venstre hånd. Begivenhederne, som førte til de 2 domme, fandt sted ved en sammenkomst lillejuleaften. Skadevolder var ansøgers svigersøn. Nævnet nedsatte ansøgers erstatning med 1/2. Nævnet lagde vægt på, at det fremgik af bevisførelsen under retssagen, at ansøger forud for slaget, der medførte kæbebrud, havde bedt skadevolder gå med udenfor. Skadevolder havde i retten forklaret, at ansøger i stuen gik amok og sagde, at nu skulle skadevolder have nogle tæsk, og at dette ikke var en invitation, men snarere en ordre. Skadevolder tog på den baggrund sin jakke af og gik med udenfor. Nævnet bemærkede i øvrigt til ansøger, at nævnet vedrørende begivenhederne ved sammenkomsten også havde modtaget en ansøgning fra skadevolder, hvor ansøger var skadevolder, jf. ovenfor om, at ansøger havde 18

19 tildelt skadevolder minimum 3 hug med en sabel, og at staten, efter offererstatningslovens 17, indtræder i det omfang, der ydes erstatning, i skadelidtes krav mod skadevolder. Erstatningsnævnet oplyste, at nævnet på den baggrund agtede at tilbageholde den erstatning, som nævnet ville tilkende ham, indtil hans og skadevolders krav var endeligt afklarede, således at der inden udbetaling kunne foretages modregning. Nævnet nedsatte erstatningen med 1/3 i de følgende 4 sager: N.j.nr Skadevolder blev i retten idømt betinget fængsel i 40 dage for at have slået ansøger og sparket denne én gang. Retten lagde imidlertid til grund, at ansøger, forud for dette, havde optrådt provokerende og derefter truende overfor skadevolder og dennes venner. Der opstod herefter et skænderi, der udviklede sig til et slagsmål mellem ansøger og skadevolder. Retten udtalte, at det måtte lægges til grund, at den af ansøger iværksatte forudgående provokation og trussel ikke fuldt ud havde berettiget til den af skadevolder slutteligt udøvede vold, hvorefter skadevolder dømtes. Nævnet fandt, at ansøger havde udvist en sådan grad af egen skyld, at erstatningen skulle nedsættes med 1/3. Nævnet lagde herved vægt på, at ansøger havde optrådt provokerende og truende, ligesom han havde været aktiv i det efterfølgende slagsmål. Nævnet fandt endvidere, at rettens bemærkninger om, at ansøgers forudgående provokation ikke fuldt ud berettigede skadevolders adfærd, skulle forstås således, at i hvert fald en del af skadevolders adfærd var berettiget. N.j.nr Skadevolderne var i retten hver blevet idømt 20 dages betinget fængsel for på et værtshus at havde tildelt ansøger et knytnæveslag og to spark i hovedet. Ved straffastsættelsen fandt retten, at der forelå formildende omstændigheder, idet ansøger lige inden skadevoldernes voldsudøvelse havde tildelt den ene af skadevolderne 3-4 knytnæveslag i ansigtet. Nævnet fandt, at ansøgers erstatning skulle nedsættes med 1/3. Nævnet lagde vægt på, at ansøger havde udøvet vold mod den ene af skadevolderne, lige inden ansøger selv blev udsat for vold. N.j.nr Ansøger og skadevolder kom i et skænderi om parkeringen af ansøgers scooter, som holdt i vejen for skadevolders bil. Senere udviklede skænderiet sig til et slagsmål. Det kunne ikke ud fra ansøgers og skadevolders modstridende forklaringer bevises, hvem der startede slagsmålet. Under slagsmålet fik både ansøger og skadevolder tildelt slag mod ansigtet. Ansøger blev imidlertid også sparket et par gange, mens han lå ned, og skadevolder havde overtaget. Retten henviste forholdet under straffelovens 244, og fandt ikke grundlag for strafbortfald efter 248, da det blev vurderet, at skadevolder var gået udover det rimelige i slagsmålssituationen. 19

20 Nævnet besluttede at lade ansøgers erstatning nedsætte med 1/3 under henvisning til, at ansøgers skader var opstået under et slagsmål, og at skaderne ikke alene var en følge af sparkene. N.j.nr Ansøger trængte en nat uberettiget ind i skadevolders hus og sparkede herefter døren ind til skadevolders soveværelse. Skadevolder, som lå i sin seng, skød ansøger i maven med et haglgevær med alvorlig skade til følge. Landsretten nedsatte den i byretten fastsatte straf for skadevolder fra 1½ år til 1 års fængsel under hensyn til den angst, ansøgers indtrængen i hjemmet hos skadevolder afstedkom. Forholdet fandtes dog ikke at kunne omfattes af nødværgebestemmelsen og ej heller af 82 og 83 i straffeloven. Nævnet nedsatte erstatningen med 1/3 under hensyn til den hos skadevolder fremprovokerede angst, samt under hensyn til, at ansøger fortsatte sin truende og voldsomme indtrængen hos skadevolder, uanset at han var vidende om, at skadevolder opholdt sig i sit hus, hvorfor ansøger til dels måtte antages at have accepteret risikoen for selv at blive påført skade. Endelig lagde nævnet vægt på, at ansøger selv blev dømt for overtrædelse af straffelovens 260, nr. 1, jf. 21, 264, samt våbenlovens 10. Endelig fandt nævnet i n.j.nr ikke grundlag for at nedsætte erstatningen: Tiltalte A og B, som var søstre, blev idømt henholdsvis 3 og 2 måneders fængsel for overtrædelse af straffelovens 245, stk. 1. A blev dømt for at have stukket ansøger i venstre overarm med en kniv, hvorved ansøger blev påført et 1½ cm langt og ½-1 cm dybt sår på venstre overarm, der krævede syning, og B blev dømt for mens A og ansøger lå på gulvet at have slået ansøger i baghovedet med en lysestage med en syningskrævende flænge i baghovedet til følge. Retten kunne ikke afvise, at den første fysiske kontakt mellem A og ansøger bestod i, at ansøger tog kvælertag på A og herved førte hende baglæns. Retten lagde endvidere til grund, at ansøger efter at være blevet stukket i armen tumlede rundt med A, hvor han slog hende og sad overskrævs på hende samt holdt hende nede med bl.a. sin arm. Retten fandt ikke, at situationen for hverken A eller B var omfattet af straffelovens 13, men fandt dog, at det efter straffelovens 82, stk. 1, nr. 3, skulle indgå som en formildende omstændighed ved straffens fastsættelse, at gerningerne grænsede til at være omfattet af en straffrihedsgrund. Ansøger fremsatte overfor nævnet krav om godtgørelse for svie og smerte, samt erstatning for ødelagt beklædning og tabt arbejdsfortjeneste. Nævnet fandt ikke grundlag for at lade erstatningen til ansøger nedsætte på grund af egen skyld. Nævnet lagde vægt på, at betingelserne i straffelovens 13 ikke var opfyldt og fandt således ikke, at det forhold, at A og B havde befundet sig i en situation, der var grænsende til at være omfattet af en straffrihedsgrund, var tilstrækkeligt til at statuere egen skyld. Nævnet lagde endvidere vægt på, at A medbragte kniven til konfrontationen med ansøger. Nævnet fandt endvidere, at A ved brug af kniven havde 20

Erstatningsnævnet Årsberetning 2009

Erstatningsnævnet Årsberetning 2009 Erstatningsnævnet Årsberetning 2009 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Politi- og Strafferetsafdelingen Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007

Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Årsberetning 2007 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2014

Erstatningsnævnet Årsberetning 2014 Erstatningsnævnet Årsberetning 2014 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Retsudvalget REU alm. del - Bilag 575 Offentligt Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006

Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Årsberetning 2006 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706.

Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens 706. D O M afsagt den 26. november 2013 Rettens nr. 9-4055/2013 Anklagemyndigheden mod T1 T2 T3 T4 A og B Ved rettens kendelse af 26. november 2013 blev forfølgningen mod B og A udskilt til særskilt behandling,

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2013

Erstatningsnævnet Årsberetning 2013 Erstatningsnævnet Årsberetning 2013 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2012

Erstatningsnævnet Årsberetning 2012 Erstatningsnævnet Årsberetning 2012 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Adelgade 13, 1304 København K Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005

Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Årsberetning 2005 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2011

Erstatningsnævnet Årsberetning 2011 Erstatningsnævnet Årsberetning 2011 Erstatningsnævnet Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2. sal, 1600 København V Telefon 33 92 33 34 Telefax 39 20 45 05 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Ny vejledning om offererstatning http://www.justitsministeriet.dk/print/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/ny-vejle... Side 1 af 2 04-05-2016 Ny vejledning om offererstatning Onsdag 27. april 2016 Den

Læs mere

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade

SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95/dagpenge/forlængelse/arb.skade SM D-28-95 Meddelelse dagpenge - forlængelse - arbejdsskade - midlertidig afgørelse - anke - revision om: Lov: dagpengeloven - lovbekendtgørelse nr. 549 af 23.

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Erstatningsnævnet Årsberetning 2004

Erstatningsnævnet Årsberetning 2004 Erstatningsnævnet Årsberetning 2004 Erstatningsnævnet Borgergade 28, 2. sal, 1300 København K Telefon 33 91 35 00 Telefax 33 91 35 40 erstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk www.erstatningsnaevnet.dk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. maj 2017 Sag 145/2016 (2. afdeling) A (advokat Bo Hansen, beskikket) mod Erstatningsnævnet (Kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) I tidligere instanser

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger

(erhvervssygdomme) kan fx. En rygskade, som opstået ved lang tids arbejde i belastende arbejdsstillinger Udkast til Norddjurs-folder om arbejdsulykker og nærved-ulykker Denne pjece handler om arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærved-ulykker fx for du viden om, hvad forskellen er, og hvordan man

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. 1. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte 1. Indledning KL modtog i løbet af efteråret 2015 henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer

D O M. afsagt den 5. december Rettens nr. K /2016 Politiets nr Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer D O M afsagt den 5. december 2016 Rettens nr. K01-4829/2016 Politiets nr. 3300-84143-00029-16 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Hun rettede umiddelbart efter voldtægten henvendelse ved Buddinge politistation, der var weekend-lukket.

Hun rettede umiddelbart efter voldtægten henvendelse ved Buddinge politistation, der var weekend-lukket. DOM Afsagt den 13. maj 2015 i sag nr. BS 29C-5617/2011: A 2800 Lyngby mod Erstatningsnævnet Civilstyrelsen Gyldenløvesgade 11, 2. 1600 København V (ikke momsregistreret) Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer

Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer Udkast til retningslinje om håndtering af fysisk og psykisk vold, herunder stillingtagen til politianmeldelse inden for 72 timer Sikre og trygge arbejdsforhold I Psykiatri og Social vil vi have sikre og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? 1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade: Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært

D O M. Hillerød Rets dom af 4. maj 2015 (8-55/2015) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært D O M Afsagt den 16. september 2015 af Østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne B. Tegldal, Peter Mørk Thomsen og Jes Kjølbo Brems (kst.) med domsmænd). 14. afd. nr. S-1388-15: Anklagemyndigheden mod

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QEQQATA RETSKREDS Den 28. juni 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen sagl.nr. QEQ-SIS-KS-0197-2016 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Cpr.nr. [ ] [ ] 3911 Sisimiut Anklagemyndighedens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER

NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER 8. OKTOBER 2013 NY HØJESTERETSDOM OM FÆRDSELSLOVENS 101, STK. 2 SKADELIDTES EGEN SKYLD VED TRAFIKULYK- KER Men i relation til det skadeforvoldende motorkøretøjs ansvarsforsikring bevarer skadelidte som

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014).

D O M. Retten i Holstebro har den 3. april 2014 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 1-676/2014). D O M afsagt den 28. august 2014 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Kristian Petersen, John Lundum og Tine Børsen Smedegaard (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 0779 14 Anklagemyndigheden mod

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. oktober 2017 Sag 183/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Thorstholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den

Læs mere

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

AM B2 Kilde: Emner: Stikord: Afgørelsestype: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: AM2014.06.10B2 Kilde: Retspraksis, Byretterne Emner: ;vold mod ældre, børn og unge Stikord: Familievold, vold mod børn, udøvet af far mod søn (F), 2 episoder, F som 4/5-årig væltet i højstol pga skub til

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere