Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse PROPISDERM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Produktanvendelser ph-neutral VÆSKE YVERHYGIEJNE PATTEDYP EFTER MALKNING 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 1.4. Nødtelefon Identifikation af virksomheden HYPRED SKANDINAVIEN A/S ASSENSVEJ MIDDELFART Tel : Fax : e_mail : Al information vedrørende dette sikkerhedsdatablad, kontakt da venligst : Nødtelefon nummer Hotline (døgnet rundt - året rundt) : (+) Adgangskode: Bispebjerg Hospitals Giftinformation TLF : PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge Forordning 1272/2008/EF: Blandingen svarer til klassificeringskriterierne ifølge (EU) Forordning nr. 1272/ /15 -

2 Brandbar væske Kategori 3 Kronisk giftighed for vandmiljøet Kategori 2 H226: Brandfarlig væske og damp. H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH 208: Indeholder Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium). Kan udløse allergisk reaktion. Klassificering ifølge Forordning 1999/45/EF: Blandingen svarer til klassificeringskriterierne ifølge Direktiv 1999/45/EF. N : MILJØFARLIG R10 : Brandfarlig. R51/53 : Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Mærkningselementer Mærkning ifølge Forordning (CE) nr. 1272/2008: Farepiktogrammer : Signalord : Advarsel Faresætning(er) : H226: Brandfarlig væske og damp. H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH 208: Indeholder Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)- guanylguanidinium). Kan udløse allergisk reaktion. Sikkerhedssætninger : P102: Opbevares utilgængeligt for børn. P273: Undgå udledning til miljøet. P391: Udslip opsamles. P501: Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. -2/15 -

3 2.3. Andre farer Ingen supplerende oplysninger er tilgængelige. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Ikke relevant, da der drejer sig om en blanding Blandinger Blandingens kemiske natur : ph-neutral VÆSKE Stoffer CAS EINECS REACH nummer numme registr r eringsn r. Klassificering ifølge 67/548/EØF eller 1999/45/EF Klassificering ifølge Forordning 1272/2008/EF Type 1% <= Isopropylalkohol < 5% F Xi, R11 R36 R Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 (1) (2) 1% <= Glycerol < 5% Ikke klasseret Ikke klasseret (2) 0.25% <= Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) < 1% N T, R22 R23 R40 R41 R43 R48/23 R50/53 Acute Tox. 4 (oral) H302 Acute Tox. 2 (inhalation) H330 Eye Dam. 1 H318 Skin Sens. 1 H317 STOT RE 1 H372 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Carc. 2 H351 M Factor (Acute) 10 M Factor (Chronic) 10 (1) 0.01% <= D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)- 3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) < 0.1% N Xi, R41 R50/53 Eye Dam. 1 H318 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 M Factor (Acute) 10 M Factor (Chronic) 1 (1) Type (1) : Stof klassificeret som farligt for sundheden og/eller miljøet (2) : Stof med begrænset eksponering ved arbejdsplads. Stof anset som en yderst foruroligende ansøger i godkendelsesproceduren: (3) : Stof anset som PBT (persistent, bioakkumulerende og toksisk) (4) : Stof anset som VPVB (meget persistent og meget bioakkumulerende) (5) : Stof anset som cancerogent stof af kategori 1A (6) : Stof anset som cancerogent stof af kategori 1B (7) : Stof anset som mutagent stof af kategori 1A (8) : Stof anset som mutagent stof af kategori 1B -3/15 -

4 (9) : Stof anset som stof med reprotoksisk effekt af kategori 1A (10) : Stof anset som stof med reprotoksisk effekt af kategori 1B (11) : Stof anset som stof med hormonforstyrrende effekt Fuldstændig tekst til R-, S- og EUS-sætninger: se afsnit 16. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle indikationer: Tag straks forurenet beklædning og sko af. Vask det, før det bruges igen. I tilfælde af ildebefindende skal man søge læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til lægen. I tilfælde af indånding : Bringes ud i frisk luft. I tilfælde af kontakt med huden : Afvaskes med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene : Afvaskes med vand. I tilfælde af indtagelse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg læge Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Hudkontakt : Ikke irriterende PROPISDERM indeholder polyhexamethylenbiguanid (monomer: Monochlorhydrat på 1,5-bis(trimethylen)- guanylguanidinium). Kan fremkalde allergisk reaktion. Kontakt med øjnene : Ikke irriterende Ved indtalse : Kan forårsage fordøjelsesproblemer. Indåndning : Anses ikke som farligt ved indånding under normale brugsbetingelser Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Behandlinger : Symptomatisk behandling PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler -4/15 -

5 Egnede slukningsmidler : Midler, forenelige med andre produkter der er involveret i brand. Uegnede slukningsmidler : Ingen kendte så vidt vi ved Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen PROPISDERM er brandbart Anvisninger for brandmandskab Bær et uafhængigt åndedrætsudstyr og beskyttelseskedeldragt. Opsaml forurenet slukningsvand separat, udled det ikke i kloaksystemet. Afkøl de udsatte beholdere med vand. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel : Rygning forbudt Evakuer unødvendigt personale eller personale uden personlige værnemidler For indsatspersonel : Evakuer personalet til sikre steder. Hold personalet i afstand fra spildstedet/lægkagen og mod vindretningen. Brug individuelle værnemidler Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Begrænset spild : Pumpes op i en hjælpebeholder. Stort spild : Måles op, tæmmes med et neutralt absorberende middel og pumpes i en hjælpebeholder. Kom aldrig udspredt og opsamlet produkt tilbage i den originale emballage med henblik på genbrug. Opbevares i passende beholdere, der er korrekt afmærket og lukket, til eliminering Henvisning til andre punkter Beskyttelseskravene, som er nævnt under sektion 8, skal overholdes. For eliminering henvises til afsnit 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering -5/15 -

6 Det er forbudt at spise, ryge eller drikke i arbejdszonen. Undgå sprøjt under brugen. Arbejd i et godt ventileret miljø Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Lager : Må ikke opbevares under frysepunktet. Skal opbevares i original emballage. Opbevares et rent, ventileret og køligt sted, langt fra varmekilder og stærkt lys. Emballagen skal holdes lukket Emballerings - eller flaskematerialer : Der anbefales polyethylen med høj vægt fylde Særlige anvendelser Ingen anden anbefaling. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for eksponering : Stof Land Type Værdi Enhed Kommentarer Kilde Isopropylalkohol DNK OEL 8h 200 ppm Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser 490 mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser OEL på kort sigt 400 ppm Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser 980 mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser Glycerol FRA VLEP 8h 10 mg/m³ Aérosol de glycérol Valeur limite indicative Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser BEL OEL 8h 10 mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser CHE OEL på kort sigt 100 inhalable aeroso mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser OEL 8h 50 inhalable aerosol DEU OEL på kort sigt 100 inhalable aeroso OEL 8h 50 inhalable aerosol mg/m³ mg/m³ STV 15 minutes average value mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser (German Research Foundation) Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser (German Research Foundation) ESP OEL 8h 10 mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser GBR OEL 8h 10 mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser POL NDS 8h 10 mg/m³ Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser 8.2. Eksponeringskontrol -6/15 -

7 Ifølge krav fra Direktivet 98/24/EF er det pålagt arbejdsgiveren af stille foranstaltninger til risikostyring til rådighed. Hvis de tvungne reglementerede værdigrænser eller vejlednende er blevet defineret for stofferne i afsnit 8.1, skal arbejdsgiveren ifølge evalueringsresultatet af stoffets kemiske risiko iværksætte en kontrol af grænseværdierne for den erhvervsmæssige eksponering for at bekræfte overholdelsen af disse værdier Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol : Sørg for passende ventilation Anvend de nødvendige tekniske foranstaltninger for at overholde grænseværdierne for erhvervsmæssig eksponering Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler : Beskyttelse af øjne/ansigtet : Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger. Beskyttelse af hænder : For erhvervsdrivende, der har en allergisk reaktion, iført beskyttelseshandsker for kemisk resistens anbefales. Eksempler på foretrukne stoffer til tætte handsker: Nitril. Beskyttelse af huden : Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger. Åndedrætsværn : Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger. Farer ved opvarmning : Ikke anvendelig Hygiejniske foranstaltninger : Efter hvert brug skal det individuelle beskyttelses udstyr vaskes systematisk Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber -7/15 -

8 Udseende Klar væske Farve Blå Lugt Karakteristisk Lugttærskel Ikke disponibelt Ren ph : 7±0,4 ph ved 10/L Ikke disponibelt Frysepunkt : -1 C Begyndelseskogepunkt 95 C Flammepunkt (EC : A9) 52 C Fordampningshastighed: Ikke disponibelt Antændelighed Ikke anvendelig Damptryk Ikke disponibelt Dampmassefylde Ikke disponibelt Massefylde 1±0,01 g/cm³ Relativ massefylde 1±0,01 Opløselighed i vand Opløseligt i vand i alle forhold Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ikke anvendelig Selvantændelsestemperatur Ikke anvendelig Dekomponeringstemperatur Ikke disponibelt Viskositet Ikke disponibelt Eksplosive egenskaber Ikke anvendelig Oxiderende egenskaber Ikke anvendelig 9.2. Andre oplysninger Ingen supplerende oplysninger. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen under normale brugsbetingelser Kemisk stabilitet Stables under anbefalede forhold for opbevaring og håndtering Risiko for farlige reaktioner Ingen så vidt vi ved Forhold, der skal undgås Lagring under frysepunkt. Varme Materialer, der skal undgås Ingen så vidt vi ved Farlige nedbrydningsprodukter -8/15 -

9 Ingen så vidt vi ved, under normale anvendelsesbetingelser. Ovennævnte data er givet for fremstillingen af produktet i koncentreret form. Anvendelsen af præparatet i opløst tilstand skal udføres i henhold til de i specifikations bladet givne forskrifter samt den tekniske rådgivers anvisninger. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Data angående stofferne: Akut toksicitet Isopropylalkohol : LD 50 - oral rotte > mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Isopropylalkohol : LD 50 - dermal kanin > mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Isopropylalkohol ( 100% ) : LC 50 - indånding - 4h rotte 30 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) ( 18,87% ) : LD 50 - oral rotte > mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) : LD 50 - oral rotte mg/kg. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) : LC 50 - indånding rotte 0,29 mg/l. - aerosol - Leverandør af sikkerhedsdatablade Hudætsning/-irritation Isopropylalkohol : Hudirritation kanin. Ikke irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Alvorlig øjenskade/øjenirritation Isopropylalkohol : Irritation i øjnene kanin. Irriterende - Leverandør af sikkerhedsdatablade D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) ( 18,87 % ) : Kontakt med øjnene :. Risiko for alvorlige skader på øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) : Irritation i øjnene. Risiko for alvorlige skader på øjnene - Leverandør af sikkerhedsdatablade Sensibilisering Isopropylalkohol : Sensibilisering marsvin (Essai de Buehler):. Ikke sensibiliserende - Leverandør af sikkerhedsdatablade Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) ( 20% ) : Overfølsomhed ved hudkontakt. Kan fremkalde følsomhed - Leverandør af sikkerhedsdatablade Kimcellemutagenicitet Isopropylalkohol : Ames test. Ikke mutagen - Leverandør af sikkerhedsdatablade kræftfremkaldende egenskaber Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) :. Mistænkt for at fremkalde kræft. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Isopropylalkohol ( 99,5% ) : Forsøgsdyr. Ingen kræft symptomer hos laboratorie forsøgsdyr - Leverandør af sikkerhedsdatablade Gentagne STOT-eksponeringer Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) ( 20% ) : Indåndning :. Forårsager alvorlig påvirkning af luftvejene som følge af gentaget udsættelse eller for lang tids udsættelse (STOT-RE Kat. 1) - Leverandør af sikkerhedsdatablade KRONISK GIFTIG -9/15 -

10 Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) : NOEC alger 0,008 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Data angående blandingen : Akut toksicitet LD 50 - oral rotte (Sprague-Dawley) (OCDE 423): > mg/kg. Hudætsning/-irritation Hudirritation (OCDE 439):. Ikke irriterende Alvorlig øjenskade/øjenirritation Irritation i øjnene (OCDE 405):. Ikke irriterende Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Overfølsomhed ved hudkontakt. Blandingen anses ikke som sensibiliserende for huden ifølge Forordning 1272/2008/EF. Respiratorisk sensibilisering. Blandingen anses ikke som sensibiliserende for vejrtrækningsorganer ifølge Forordning 1272/2008/EF. Kimcellemutagenicitet. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. kræftfremkaldende egenskaber. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Reproduktionstoksicitet. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Enkel STOT-eksponering. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Gentagne STOT-eksponeringer. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Aspirationsfare. Ud fra de givne data er klassifikationskriterierne ikke opfyldt. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede : Hudkontakt : Ikke irriterende PROPISDERM indeholder polyhexamethylenbiguanid (monomer: Monochlorhydrat på 1,5-bis(trimethylen)- guanylguanidinium). Kan fremkalde allergisk reaktion. Kontakt med øjnene : Ikke irriterende Ved indtalse : Kan forårsage fordøjelsesproblemer. Indåndning : Anses ikke som farligt ved indånding under normale brugsbetingelser. PUNKT 12: Miljøoplysninger à Toksicitet - Persistens og nedbrydelighed - Bioakkumuleringspotentiale - Mobilitet i jord -10/15 -

11 Data angående stofferne: Akut toksicitet Isopropylalkohol ( 100 % ) : LC h fisk (Leuciscus idus melanotus) > 100 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Isopropylalkohol : EC h dafnier (Daphnia magna) > 100 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Isopropylalkohol : EC h alger (Scenedesmus subspicatus) > 100 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) : LC 50-96h fisk (Oncorhynchus mykiss) 0,026 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) : EC 50-48h dafnier (Daphnia magna) (OCDE 202): 0,09 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) : EC 50-72H alger (Pseudokirschnereilla subcaptiata) (OCDE 201): 0,019.1 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) : LC 50 fisk 2,08 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) : EC 50 dafnier (Daphnia magna) 0,087 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) : EC 50 alger 0,081 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade KRONISK GIFTIG D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) : NOEC dafnier 0,02 mg/l. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Nedbrydelighed Isopropylalkohol : 10dage > 70 %. Nedbrydes let biologisk. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) :. Vanskeligt biologisk nedbrydeligt - Leverandør af sikkerhedsdatablade D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) ( 18,87% ) :. Vanskeligt biologisk nedbrydeligt - Leverandør af sikkerhedsdatablade Bioakkumulering Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium) :. Ikke bioakkumulerende - Leverandør af sikkerhedsdatablade D-gluconsyre, forbindelse med N, N"-bis (4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1) : Log Koc > 3,9. - Leverandør af sikkerhedsdatablade Data angående blandingen : Akut toksicitet fisk. Ikke fastlagt dafnier. Ikke fastlagt alger. Ikke fastlagt KRONISK GIFTIG. Ingen disponible data. Nedbrydelighed. Ingen disponible data. Bioakkumulering. Ingen disponible data. Bevægelighed. Ingen disponible data. -11/15 -

12 Afslutning: Blandingen anses som farlig for miljøet ifølge Forordning 1272/2008/EF Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Blandingen indeholder ikke stoffer, der er vurderet som værende et PBT- eller vpvb-stof Andre negative virkninger Ingen supplerende oplysninger er tilgængelige. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Behandling af blanding: Produktet må ikke udledes direkte i kloakken eller omgivelserne. Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008 angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2001/119/EF), som etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre. Emballage behandling. Emballagen skylles rigeligt med vand, og spildevandet behandles som affald. Overhold Direktivet 2008/98/EU af 19/11/2008 angående affald samt forordningen 2000/532/EF (sidst revideret af forordningen 2001/119/EF), som etablerer listen over affald, der anses som farligt, og som derfor skal indleveres til godkendte centre. PUNKT 14: Transportoplysninger TRANSPORT PÅ LANDJORDEN : Rail/Route (RID/ADR) UN-nr : 1993 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Brandfarlig væske,nos (Isopropylalkohol+Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium)) Klasse : 3 Emballage gruppe : III Farekode : 30 Etikette : 3 Tunnel-kode : D/E Fare for miljøet : ja (Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium)) Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger. SØ TRANSPORT : -12/15 -

13 IMDG UN-nr :1993 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Brandfarlig væske,nos (Isopropylalkohol+Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)-guanylguanidinium)) Klasse : 3 Emballage gruppe : III Forurener vandmiljøet : ja (Polyhexamethylen biguanid (monomer: monoklorhydrat af 1,5-bis(trimethylen)- guanylguanidinium)) Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen oplysninger. EMS Formular : F-E, S-E Der henvises til bestemmelserne i IMDG angående separation af fysiske materialer. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden : Omfatter ikke PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Bestemmelser angående farer forbundet med større ulykker : Direktiv 96/82/EF ændret af Direktiv SEVESO 2 (2003/15/EF) Bestemmelser forbundet med klassificering, emballering og mærkning af stoffer og blandinger : Forordning 1272/2008/EF ændret, Direktiv 1999/45/EF ændret Bestemmelser for affald : Direktiv 2008/98/EØF af 19/11/2008 angående affald. Beslutning 2000/532/CE ændret, som etablerer listen over affald, der anses som farligt. Beskyttelse af arbejderne : Direktiv 98/24/EF af 07/04/1998 angående beskyttelse af arbejdernes sundhed og sikkerhed mod farer forbundet med kemiske stoffer på arbejdsstedet. Forordning 850/2004 EF angående persistente organiske forureningsstoffer og ændringer til Direktivet 79/117/EØF : Omfatter ikke Forordning 2037/2000/EF angående stoffer som nedbryder ozinlaget : Omfatter ikke Forordning (EF) nr. 648/2204 : Omfatter ikke Kemikaliesikkerhedsvurdering -13/15 -

14 nej PUNKT 16: Andre oplysninger Dette blad fuldender den tekniske brugsanvisning, men erstatter den ikke. Oplysningerne som bladet indeholder er baseret på kendskabet angående det pågældende produkt på datoen for opdatering, og de gives i god tro. Brugerens opmærksomhed henledes i øvrigt på de eventuelle risici, der måtte opstå, når produktet anvendes til anden brug end den, det er beregnet til. Bladet dispenserer under ingen omstændigheder brugeren fra at kende og anvende alle regulerende tekster for sin aktivitet. Det er brugerens eget ansvar at kende forsigtighedsreglerne for brug af produktet. Den nævnte samling af reglementerede forsigtighedsregler har som formål at hjælpe modtageren i at opfylde forpligtelserne, som denne er pålagt under brug af et produkt. Denne opremsning er ikke udtømmende. Den fritager ikke brugeren fra at sikre sig, at der er andre forpligtelser pålagt i andre tekster end dem, der nævnes her, og som handler om opbevaring og brug af produktet, som brugeren alene er ansvarlig for. Afsnit der er ændret i forhold til tidligere version : Omarbejdelse af sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med Forordning (EU) 453/2010. Liste over R-sætninger, der er reviderede i afsnit 2 og 3 : R10 : Brandfarlig. R11 : Meget brandfarlig. R22 : Farlig ved indtagelse. R23 : Giftig ved indånding. R36 : Irriterer øjnene. R40 : Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R41 : Risiko for alvorlig øjenskade. R43 : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R48/23 : Giftig : alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding. R50/53 : Meget giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 : Giftig for organismer, der lever i vand ; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R67 : Indånding af dampe kan forårsage søvnighed og smimmelhed. Liste over H-sætninger, der er reviderede i afsnit 2 og 3 : H225 : Meget brandfarlig væske og damp. H302 : Farlig ved indtagelse. H317 : Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 : Forårsager alvorlig øjenskade. H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation. H330 : Livsfarlig ved indånding. H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H351 : Mistænkt for at fremkalde kræft. H372 : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 : Meget giftig for vandlevende organismer. H410 : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Oprindelse for de til udfærdigelsen af dette datablad anvendte hoved data : -14/15 -

15 Leverandør af sikkerhedsdatablade Begrænsede internationale værdier for kemiske agenser Udviklingshistorie: Annulerer og erstatter den tidligere version /15 -

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse D 5 IODINE 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse Sani-Bed 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse SPRAYMADINE C Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden VÆSKE MED KARAKTER AF SYRE YVERHYGIEJNE EFTER MALKNING

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse HYPRACID 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse DERMISAN Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden ph-neutral VÆSKE HÅNDHYGIEJNE AF MALKEREN VASK BLØDGØRING

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse HYPRA FC 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET

Sikkerhedsblad i overensstemmelse med 2001/58/EU DIREKTIVET 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsbetegnelse NATIDINE SUN Anvendelse af stoffet Anvendelses område Identifikation af virksomheden YVERHYGIEJNE TIL PLEJE AF PATTERNE Efter malkning Indeholder

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse DEPTIL MYCOCIDE S 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse DEPTIL OX Produktanvendelser FLYDENDE SYRE LEVNEDSMIDDELINDUSTRI DESINFEKTION 1.2.

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse PERFO GRIF Produktanvendelser FLYDENDE SYRE Baktericid desinficeringmiddel til børster

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende

Sikkerhedsdatablad. GORI 99 EXTREME Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 16-04-2014 Erstatter: 14-07-2011 Version: 20 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI 99 EXTREME

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010

Sikkerhedsblad ifølge Forordning (EF) 1907/2006, tillæg II, ændret af Forordning (EF) 453/2010 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsbetegnelse PODOCUR EXTRA 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Danitron 5 SC Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 Udgave 14.11.2012 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Insektmiddel. Miljøstyrelsens reg. nr.: 509-5. Suspensionskoncentrat.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Revision: 04-12-2013 Erstatter: 25-01-2012 Version: 0101 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: R10 Lugtfjerner

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Dammbindning 1K. Nødtelefon Assistancetype Åbningstider 82 12 12 12 Giftlinjen 0-24 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmafloor Dammbindning 1K 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 493 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad Naga Board Cleaner Version 1.0 Udarbejdet: 11.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Naga Board Cleaner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 31-01-2014 Erstatter: 17-06-2010 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Sæbespåner

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08062015 Erstatter: 19112014 Version: 0101/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flokningsmiddel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 17-05-2013 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BorSupport 150F 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lim stift, klar & hård (PVP). Udstedelsesdato: 24-06-2013 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Lim stift, klar & hård (PVP). Udstedelsesdato: 24-06-2013 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 24062013 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Lim stift, klar & hård

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Citrus Degreaser

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Finish Line Citrus Degreaser PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: 1091005 Affedtningsmiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE

1/6 PRÆSENTATION OG TEKST I OVERENSTEMMELSE MED 93/112/EU DIREKTIVET VERSION 1.2 HANDELSBETEGNELSE VERSION 1.2 OPDATERET DATO : 13/12/2001 1 IDENTIFIKATION HANDELSBETEGNELSE DESILIIN KLOV ANVENDELSES OMRÅDE DESINFEKTION TIL KLOVBÆRENDE DYR HJÆLPER TIL SUNDE KLOVE LEVERANDØR LINDS AS Blüchersvej 3-7480

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Tanaco udvanding mod myrer Xtra Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 Synonymer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere